KIO 3444/20 WYROK dnia 25 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3444/20 

WYROK 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  20  stycznia  2021 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  24  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  AG-Complex  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie    w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Zarząd  Cmentarzy 

Komunalnych w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  S.  W., 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  umarza  zarzut  naruszenia  art.  8  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm. – ustawa P.z.p.), 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 90 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 4, 

art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  i  nakazuje 

zamawiającemu  –  Miastu  Stołecznemu  Warszawa  –  Zarządowi  Cmentarzy 

Komunalnych  w  Warszawie 

–  unieważnienie  w  części  nr  1  zamówienia  czynności 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  ponowne  wezwanie  wykonawcy  S.  W. 

do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny i dokonanie ponownej oceny ofert, 

w pozostałym zakresie odwołanie oddala, 

kosztami  postępowania  obciąża  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Zarząd  Cmentarzy 

Komunalnych w Warszawie i  

4.1. z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  AG-Complex 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Miasta  Stołecznego  Warszawy  –  Zarządu  Cmentarzy  Komunalnych  w 

Warszawie  na  rzecz  AG-

Complex  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 


Warszawie   

kwotę  18  600  zł    gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero 

groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………………………. 


Sygn. akt: KIO 3444/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Zarząd  Cmentarzy  Komunalnych  – 

prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  są 

u

sługi ogrodnicze i sprzątania na terenie cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy w latach 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą P.z.p. 

W  dniu  24  grudnia  2020  roku  wykonawca  AG-

Complex  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Warszawie  (dalej:  odwołujący)  wniósł  odwołanie  od  niezgodnych  z 

przepisami ustawy czynności zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu polegających 

na: 

naruszeniu  art.  8  ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  odtajni

enia  w  całości 

złożonych przez wykonawcę Drew — Plak S. W. wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny z 

uwagi  na  fakt,  iż  wykonawca  nie  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa, 

naruszeniu  art.  90  ust.  3  ustawy  P.z.p.  pop

rzez  uznanie,  że  złożone  przez 

wy

konawcę  Drew  —  Plak  S.  W.  wyjaśnienia  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  są  

wystarczające i potwierdzają, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

naruszeniu  art. 89  ust.  1  pkt  4  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Wykonawcy Drew 

— Plak S. W. z uwagi na fakt, iż zawiera rażąco niską cenę, 

naruszeniu  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  P.z.p.  w  zw.  z  art.  15  ust.  1  pkt  1  ustawy  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Drew 

— Plak S. W. z uwagi na fakt, iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

naruszeniu  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  3 

ustawy  P.z.p.  poprzez  wybór  oferty 

wykonawcy  Drew 

—  Plak  S.  W.  mimo  istnienia  domniemania  prawnego,  że  oferta  tego 

w

ykonawcy zawiera rażąco niską cenę, 

naruszeniu  przez  z

amawiającego  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  naruszenie 

zasad  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  w 

przedmiotowym postępowaniu. 


W  oparciu  o  przedstawione  zarzuty 

odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i 

nakazanie z

amawiającemu: 

)  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  unieważnienie  czynności 

badania i oceny ofert w części nr 1, 

2)  nakazanie  z

amawiającemu  odtajnienia złożonych przez  wykonawcę Drew  —  Plak  S. W. 

wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w całości, 

odrzucenie  oferty  Drew 

—  Plak  S.  W.  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  oraz  na 

podstawie art. 90 ust. 3 ustawy P.z.p. 

z uwagi na fakt, iż zawiera rażąco niską cenę, 

odrzucenie oferty Drew 

— Plak S. W. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. 

w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z uwagi na fakt, iż jej 

złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

dokonanie  czynności  oceny  ważnych  ofert  zgodnie  z  kryteriami  oceny  ofert 

określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (s.i.w.z.)  na  podstawie  art.  91 

ust. 1 ustawy P.z.p., 

  6)  dokonanie  wyboru  oferty  o

dwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  przedmiotowym 

postępowaniu zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. w części nr 1. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  prawny  do  wnoszenia  środków  ochrony 

prawnej  zgodnie  z  art.  179  ust.  1  ustawy  P.z.p.

,  z  uwagi  na  fakt,  że  w  przedmiotowym 

postępowaniu oferta odwołującego jest ofertą sklasyfikowaną na drugim miejscu w części nr 

1,  zaś  nieudzielenie  przedmiotowego  zamówienia  odwołującemu  prowadzi  do  powstania 

szkody  po  jego  stronie  w  postaci  utraconych  korzyści,  z  jakimi  wiąże  się  uzyskanie 

zamówienia. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 18 stycznia 2021 roku wniósł o: 

o oddalenie odwołania w całości; 

zasądzenie zwrotu kosztów postępowania odwoławczego według norm przepisanych; 

d

opuszczenie i przeprowadzenie dowodów z: 

a. 

pisma S. W. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DREWPLAK S. W. z 

dnia 

23  listopada  2020  r.  obejmującego  wyjaśnienia  dotyczące  rażąco  niskiej  ceny,  w  celu 

wykazania, że oferta S. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DREW-PLAK 

S. W. 

nie zawiera rażąco niskiej ceny; 


b. 

pisma S. W. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DREWPLAK S. W. z 

dnia  23.11.2020  r,  obejmującego  uzasadnienie  do  objęcia  złożonych  informacji  klauzulą 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  postępowaniu  przez  firmę  DREW-PLAK  S.  W.  w  celu 

wykazania  zasadności  braku  ujawnienia  informacji  i  dokumentów  nieujawnionych  przez 

zamawiającego  odwołującemu  z  uwagi  na  uzasadnione  zastrzeżenie  przez  S.  W. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  DREW-PLAK  S.  W.,  że  informacje  te 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 

c. 

pisma  z

amawiającego do DREW-PLAK S. W. z dnia 4.12.2020 r. w celu wykazania 

zakresu  braku  ujawnienia  informacji  i  dokumentów  przekazanych  zamawiającemu  przez 

DREW-PLAK S. W. 

z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego Pan S. W. 

(dalej także: przystępujący) wniósł o oddalenie odwołania. 

Na posiedzeniu Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Izba) w dniu 20 stycznia 2021 roku 

odwołujący  cofnął  zarzut  naruszenia  art.  8  ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie 

odtajnienia 

w  całości  złożonych  przez  przystępującego  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej 

ceny. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający  w  dniu  09  października  2020  r.  wszczął  postępowanie  w  sprawie 

udzielenia  zamówienia  publicznego  w  przedmiocie:  „Usługi  ogrodnicze  i  sprzątania  na 

terenie  cmentarzy  komunalnych  m.st.  Warszawy  w  latach  2021-

2022"  według  kodu  cpv 

3, w podziale na 3 części. 

Do  upływu  terminu  składania  ofert  w  postępowaniu  zostały  złożone  następujące 

oferty w części 1:  

AG-

COMPLEX sp. z o.o., Płytowa 14, 03-046 Warszawa, cena: 3 815 654,84 PLN 

ZAKŁAD ZIELENI sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133, bud.7, lok.115, 01-163 Warszawa, 

cena: 3 358 447,44 PLN 

DREW  -  PLAK  W.  S.

,  ul.  Mokry  Ług  23A,  04-434 Warszawa,  cena:                      2  803 

481,20 PLN 

REMONDIS sp. z o.o., Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, cena: 8 456 697,42 PLN 

Kwota

, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi dla 

cz. 1 to 3 637 911,22 zł. 


Powyższe  Izba  ustaliła  na  podstawie  dowodów:  s.i.w.z.,  ogłoszenie  o  zamówieniu, 

informacja z otwarcia ofert (w dokumentacji postępowania). 

Pismem  z  dnia  18  listopada  2020  roku  zamawiający  wezwał  przystępującego  do 

złożenia wyjaśnień pismem następującej treści: 

Na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a ustawy - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.  U,  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  zwracam  się  z  prośbą  o  złożenie  wyjaśnienia  dot. 

elementów  ceny  określonej  w  złożonej  przez  Państwa  Ofercie  ze  szczególnym 

uwzględnieniem art. 90 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz pkt. 28 Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Przedstawiona przez Państwa cena jest niższa o 39% od średniej arytmetycznej ofert 

złożonych w przedmiotowej części postępowania. 

W  związku  z  powyższym  proszę  o  ustosunkowanie  się  do  wątpliwości 

Zamawiającego związanych z rażąco niską ceną oferty, która budzi obawy Zamawiającego, 

co  do  możliwości  wykonania  przedmiotowego  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami 

określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

Mając na względzie powyższe fakty Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, 

w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 

w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002r.  o 

minimalny

m wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017, poz. 847 oraz z 2018r. poz. 650); 

pomocy publicznej udzielonej na po

dstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

Zgodnie  z  art.  90  ust. 

2  PZP  obowiązek  wykazania.  że  oferta  nie  zawiera  rażąco 

niskiej    spoczywa  na  Wykonawcy.  Wyjaśnienia  muszą  być  konkretne,  odpowiednio  

umotywowane,  przekonywujące,  wyczerpujące  i  rzeczywiście  uzasadniające  podaną  w 

ofercie cenę. Co za tym idzie, wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę muszą jednoznacznie 


potwierdzać,  iż  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  oraz  spełnia  zapisy  ustawy  Prawa 

zamówień publicznych wskazane powyżej. 

Pismem  z  dnia  23  listopada  2020  roku 

przystępujący  złożył  wyjaśnienia  ceny, 

wskazu

jąc  na  takie  okoliczności,  mające  wpływ  na  cenę,  jak:  koszty  osobowe,  koszty 

zaplecza techniczno-

sprzętowego, koszty oleju napędowego, koszty zakupu zieleni i innych 

niezbędnych  materiałów,  koszty  wywozu  i  utylizacji  odpadów,  zysk  wykonawcy  itp.  Do 

wyjaśnień zostały dołączone dowody. 

Po przeprowadzeniu oceny ofert, w tym oceny wyjaśnień w zakresie ceny, w dniu 14 

grudnia  2020  r.  z

amawiający  dokonał  wyboru oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez  Pana 

S. W. 

Powyższe Izba  ustaliła na  podstawie dowodów:  wezwanie  z  dnia 18  listopada 2020 

roku,  wyjaśnienia  z  dnia  23  listopada  2020  roku,  informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej 

oferty z dnia 14.12.2020 r

. (w dokumentacji postępowania). 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie  podlega  umorzeniu  w  zakresie  zarzut  naruszenia  art.  8  ust.  3  ustawy 

P.z.p.  w  związku  z  jego  cofnięciem  przez  odwołującego,  tj.  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

zdanie pierwsze ustawy P.z.p. 

Odwołanie jest zasadne w zakresie zarzutu naruszenia art. 90 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 

4, art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. 

pozostałym zakresie odwołanie podlega oddaleniu. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy  P.z.p. Okoliczność ta nie 

była pomiędzy stronami sporna. 

Zgodnie  z  art.  90  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  j

eżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich 

istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i 

budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 


godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2008  oraz  z  2016  r.  poz. 

1265);2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

W myśl ust. 1a, w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% 

od: 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, 

które nie wymagają wyjaśnienia; 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej  z  uwzględnieniem  okoliczności,  które  nastąpiły  po  wszczęciu  postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

Izba wskazuje na brzmienie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., 

odnoszącego 

cenę  do  wartości  przedmiotu  zamówienia  –  ma  to  być  „cena  rażąco  niska  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia”.  Tym  samym,  to  realna,  rynkowa  wartość  danego  zamówienia  jest 

punktem odniesienia dla oceny i ustalenia ceny tego typu. Cena rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu  zamówienia  będzie  ceną  odbiegającą  od  jego  rzeczywistej  wartości,  a  rzeczona 

różnica nie będzie uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi danemu wykonawcy 

bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne, 

zamówienie  to  wykonać.  Reasumując,  cena  rażąco  niska  jest  więc  ceną  nierealistyczną, 

nieadekwatną  do  zakresu  i  kosztów  prac  składających  się  na  dany  przedmiot  zamówienia, 

zakładającą  wykonanie zamówienia poniżej  jego  rzeczywistych kosztów  i  w  takim  sensie  nie 

jest  ceną  rynkową,  tzn.  generalnie  nie  występuje  na  rynku,  na  którym  ceny  wyznaczane  są 

m.in.  poprzez  ogólną  sytuację  gospodarczą  panującą  w  danej  branży  i  jej  otoczeniu 

biznesowym,  postęp  technologiczno-organizacyjny  oraz  obecność  i  funkcjonowanie  uczciwej 

konkurencji  podmiotów  racjonalnie  na  nim  działających…  etc.  Definicja  tego  typu  została 

wypracowana w orzecznictwie i nie występują w tym zakresie kontrowersje.  


Ponieważ  cena  oferty  przystępującego  jest  niższa  od  średniej  arytmetycznej 

złożonych  ofert  o  39%,  czynność  zamawiającego  dotyczącą  wezwania  przystępującego  do 

złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny należy uznać za uzasadnioną.  

Zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  P.z.p.,  o

bowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu,  spoczywa  na  wykonawcy,  czyli  –  w  rozpoznawanym 

przypadku 

– na przystępującym. 

Izba  dokonała  analizy  wyjaśnień  złożonych  przez  przystępującego  i  stwierdziła,  że 

zostały  one  sporządzone  w  sposób  odnoszący  się  w  zasadniczej  mierze  do  przedmiotu 

zamówienia,  niemniej  jednak  podniesione  zarzuty  odwołania  wymagają  złożenia 

dodatkowych wyjaśnień przez przystępującego. 

Odwołujący w odwołaniu wskazał na szereg wątpliwości, które – w jego przekonaniu 

–  uzasadniają  stanowisko,  iż  cena  zaoferowana  przez  przystępującego  jest  rażąco  niska. 

Wskazał  w  szczególności  na  dużą  ogólność  wyjaśnień,  brak  konkretów,  fakt  osobistego 

uczestnictwa  przystępującego  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  brak  dowodów  co  do 

amortyzacji sprzętu, koszty wywozu i utylizacji odpadów, założoną ilość oleju napędowego i 

benzyny, koszty pracodawcy itp.  

Izba  oceniła  zarzuty  odwołania  podniesione  w  tym  zakresie  za  zasadne,  niemniej 

jednak  ich  uwzględnienie  na  tym  etapie  postępowania  nie  jest  podstawą  do  nakazania 

zamawiającemu odrzucenia oferty przystępującego. W ocenie Izby okoliczności wskazane w 

odwołaniu  wymagają  złożenia  dodatkowych  wyjaśnień  przez  przystępującego.  Muszą  one 

zostać  bowiem  ocenione  najpierw  przez  zamawiającego,  którego  Izba  nie  może  w  tym 

obowiązku  wyręczać.  Stanowisko  zamawiającego  wyrażone  w  odpowiedzi  na  odwołanie 

opiera  się  wyłącznie  na  wyjaśnieniach  przystępującego  z  dnia  23  listopada  2020  roku,  zaś 

wyjaśnienia te nie zawierają informacji, które stanowiłyby odpowiedź na zarzuty odwołania. 

Brak  takich  informacji  nie  może  być  okolicznością  obciążającą  dla  przystępującego, 

który  w  wezwaniu  z  dnia  18  listopada  2020  roku  nie  został  poinformowany  przez 

zamawiającego,  jakich  konkretnie  wyjaśnień  ma  udzielić.  Zamawiający,  wzywając 

przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  kwestii  zaoferowanej  ceny,  ograniczył  się 

wyłącznie  do  przytoczenia  przepisu  art.  90  ust.  1  ustawy  P.z.p.  Nie  wskazał  przy  tym 

konkretnych obszarów, których wyjaśnienia oczekiwał szczególnie. W sytuacji, gdy cena jest 

sumą  wartości  wielu  elementów  składających  się  na  przedmiot  zamówienia,  wykonawca 

może  mieć  problem  z  ustaleniem,  co  konkretnie  budzi  wątpliwości  zamawiającego. 

Wykonawca  nie  może  przy  tym  ponosić  konsekwencji  wynikających  z  braku  precyzji  i 

staranności po stronie zamawiającego. 


Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 18 lutego 2016 roku sygn. 

akt KIO 150/16, 

powtórzenie wezwania do złożenia wyjaśnień musi wynikać z obiektywnych 

okoliczności  uzasadniających  uszczegółowienie  wyjaśnień  złożonych  przez  wykonawcę  na 

pierwsze  wezwanie  zamawiającego.  Przyjąć  zatem  należy,  że  uzasadnieniem  do 

skierowania  kolejnego  wezwania  w  trybi

e  art.  90  ust.  1  P.z.p.,  może  być  np.  konieczność 

rozwinięcia  lub  uszczegółowienia  wyjaśnień  już  złożonych  przez  wykonawcę  na  pierwsze 

wezwanie,  sformułowane  przez  zamawiającego  w  sposób  ogólny,  oparty  na  literalnym 

brzmieniu przepisu, co w praktyce zdarza 

się bardzo często.  

Wskazując  na  powyższe  Izba  nakazała  zamawiającemu  ponowne  wezwanie 

przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny.  Zamawiający  w 

wezwaniu  winien 

określić  jako  wymagające  wyjaśnienia  w  szczególności  te  obszary,  które 

zostały wskazane w odwołaniu.  

Izba  oddaliła  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  P.z.p.,  zgodnie  z  którym  

zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w 

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Podstawą  faktyczną  zarzutu 

było  zaoferowanie  przez  przystępującego  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia.  Okoliczność  ta  -  zgodnie  z  rozstrzygnięciem  Izby  –  będzie  przedmiotem 

dalszego wyjaśniania, w związku z czym podnoszenie zarzutu na tym etapie postępowania 

należy uznać za przedwczesne. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  w  obydwu  sprawach  orzeczono  na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy P.z.p., czyli stosownie do wynik

u postępowania. 

……………………………………… wiper-pixel