KIO 3443/20 WYROK dnia 18 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3443/20 

WYROK 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  13  stycznia  2021 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  24  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  AC  Serwis  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Poznaniu  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  –  Komendę  Wojewódzką  Policji  w 

Poznaniu 

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  „CZA-TA”  N.  Spółka 

Jawna  w  Piotrkowie  Trybunalskim, 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  AC  Serwis  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Poznaniu  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), 

uiszczoną przez wykonawcę AC Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Poznaniu 

tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020) na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………………………. 


Sygn. akt: KIO 3443/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  –  Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Poznaniu  – 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest 

świadczenie usług utrzymania czystości w 8 obiektach Policji położonych na terenie miasta 

Poznania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1943 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą P.z.p. 

W  dniu  24  grudnia  2020  roku  wykonawca 

AC  Serwis  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Poznaniu (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec odrzucenia jego 

oferty. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  przepisów  ustawy  P.z.p.,  a 

mianowicie  art.  7  ustawy  P.z.p. 

poprzez  niezachowanie  zasady  przejrzystości  podczas 

przygotowania  i  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  co 

przejawiło  się  w  skrajnie  nierzetelnym  przygotowaniu  załącznika  nr  1  do  projektu  umowy, 

(załącznik  4E  i  41--1  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia),  co  wprowadza  w 

błąd  wykonawców  w  zakresie  godzin,  w  których  konieczne  jest  zapewnienie  pracowników, 

tym  bardziej  w  świetle  treści  załączników  nr  I  E  i  IH  zgodnie  z  którymi  wymagane godziny 

zapewnienia pracowników to 7.30-15.30. 

Wobec  powyższego  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  powtórzenia  czynności 

zamawiającego,  polegających  na  ogłoszeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  świadczenia  usług  utrzymania  czystości  w  8  obiektach  Policji  położonych  na 

terenie  miasta  Poznania.  Ewentualnie 

–  unieważnienie  czynności  zamawiającego 

polegającej na odrzuceniu oferty AC Serwis sp. z o.o. 

W  uzasadnieniu  odwołujący  wskazał,  że  w  dniu  14  grudnia  2020  r.  zamawiający 

dokonał  odrzucenia  ofert  czterech  wykonawców,  w  tym  odwołującego.  W  przypadku 

odwołującego  zamawiający  wskazał  niespełnienie  warunków  określonych  w  pkt  4  ppkt  3 

opisu  przedmiotu  zamówienia  do  części  nr  5  „KP  Poznań  —  Północ”  i  nr  8  „BTM  KWP 

Poznań”  w  powiązaniu  z  załącznikami  4Ei  4H  stanowiącymi  załącznik  nr  1  do  projektów 

umów.  W  ocenie  zamawiającego,  wskazanie  do  wykonania  prac  dwóch  pracowników 

zatrudnionych na ½  etatu nie daje możliwości wykonania umowy, albowiem czas niezbędny 

do jej wykonania wynosi ponad 8 godzin w stosunku dziennym, co przekracza dopuszczalny 

czas pracy.   


Z rozstrzygnięciem odwołujący się nie zgodził. 

W  ocenie 

odwołującego,  dokumenty  dotyczące  zamówienia  publicznego  zostały 

przygotowane  w  sposób  uniemożliwiający  ich  weryfikację  i  są  skrajnie  nieprzejrzyste.  W 

załącznikach  1E  i  1H  zamawiający  wskazał  wymóg  dyspozycji  1  osoby  w  dniach  od 

poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  7.30-15.30,  to  jest  w  wymiarze  8  godzin,  natomiast  w 

załączniku nr 1 do projektów umów zawarł zapis, iż prace określone w ust. 1 pkt 1 lit. c i q 

mają  być  wykonywane  po  godzinie  16.00.  Zamawiający  nie  oznaczył  przy  tym,  o  ust.  1 

jakiego  dokumentu 

chodzi,  czy  miał  na  myśli  ust.  1  któregoś  z  paragrafów  umowy,  co  tym 

bardziej ist

otne, że powołany załącznik nr 1 nie posiada oznaczeń „ustęp” a zawiera jedynie 

punkty  i  podpunkty.  Takie  przygotowanie  dokumentów  specyfikacji  istotnych  warunków 

z

amówienia  (s.i.w.z.)  narusza  przepisy  ustawy  P.z.p.,  nie  dając  wykonawcy  możliwości 

rzetelnego przygotowania oferty. 

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 11 stycznia 2020 roku zamawiający wniósł o: 

odrzucenie  o

dwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  P.z.p.  jako 

wniesioneg

o po upływie ustawowego terminu, 

ewentualnie, w przypadku dopuszczenia sprawy do rozpoznania, 

zamawiający wniósł o:  

oddalenie o

dwołania w całości jako bezzasadnego. 

Zamawiający  wskazał,  że zarzuty  odwołania odnoszą się do  treści  s.i.w.z.  i  dotyczą 

nierzetelnego  przygotowania  załącznika  nr  1  do  projektów  umowy  (załącznik  4E  i  41-1  do 

s.i.w.z.). Wskazał, iż zgodnie z treścią art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy P.z.p., w przypadku, gdy 

odwołanie  wnoszone  jest  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  jeżeli  postępowania 

prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

— także wobec postanowień s.i.w.z., 

ogłoszenie  wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku 

Urzędowym  UE  lub  zamieszczenia  SIWZ  na  stronie  internetowej  —  jeżeli  wartość 

zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  tzw.  progi  unijne.  W  analizowanej  sprawie 

z

amawiający  zamieścił  s.i.w.z.  na  stronie  internetowej  w  dniu  20.10.2020  r.  W  związku  z 

powyższym, odwołanie wniesione zostało po upływie ustawowego terminu i powinno zostać 

odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p.

, zgodnie z którym Izba odrzuca 

odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego 

w ustawie. 

Z  ostrożności  procesowej,  w  przypadku  dopuszczenia  odwołania  do  dalszego 

rozpoznania, zamawiający wskazał, iż odwołanie jest całkowicie bezzasadne i wniósł o jego 

oddalenie w całości.  


W  ocenie  z

amawiającego,  treść  ww.  załączników  została  sformułowana  w  sposób 

jasny,    pr

zejrzysty,  jednoznaczny  i  niebudzący  wątpliwości  interpretacyjnych.  Podkreślił,  iż 

ustęp  stanowi  rodzaj  jednostki  redakcyjnej  tekstu  prawnego.  Jest  to  jednostka  podrzędna 

względem paragrafu, nadrzędna względem punktu. 

Zamawiający  wskazał,  że  kwestionowana  przez  odwołującego  treść  załącznika  nr  1 

do projektu umowy zawiera podział na ustępy, punkty oraz litery zgodnie z przedstawionymi 

powyżej regułami. W związku z powyższym, w ocenie zamawiającego, nie ulega wątpliwości, 

iż  zapis  załącznika  nr  1  do  projektu  umowy  NR  ZZP.2380.56.5.2020  dla  części  nr  5  „KP 

Poznań  -  Północ”,  zgodnie  z  którym  „Prace  określone  w  ust.  1  pkt.  1  lit.  c  i  q  należy 

wykonywać po godz. 16:00” odnosi się do następujących prac: 

c

) zamiatanie i mycie bieżące pielęgnacyjne z przecieraniem do sucha przy użyciu urządzeń 

mechanicznych o napędzie elektrycznym lub ręcznie ciągów komunikacyjnych oraz 

q) pastowanie i polerowanie podłóg (w tym podłóg szatni) w dniach roboczych uzgodnionych 

z Zamawiającym. 

Analogicznie, zapis załącznika nr 1 do projektu umowy ZZP.2380.56.5.2020 dla części nr 8 

„BTM  KWP  Poznań”,  zgodnie  z  którym  „Prace  określone  w  ust.  1  pkt.  1  lit.  c  i  q  należy 

wykonywać po godz. 16:00” odnosi się do następujących prac: 

 c) z

amiatanie i mycie bieżące pielęgnacyjne z przecieraniem do sucha przy użyciu urządzeń 

mechanicznych o napędzie elektrycznym lub ręcznie ciągów komunikacyjnych oraz 

q) pastowanie i polerowanie podłóg (w tym podłóg szatni) w dniach roboczych uzgodnionych 

z z

amawiającym. 

Zamawiający  stwierdził,  że  odwołujący  nie  zwrócił  się  do  zamawiającego  o 

wyjaśnienie  treści  s.i.w.z.  Nadto  odwołujący  zdaje  się  mylić  czas  świadczenia  usługi  z 

czasem pełnienia w ramach tej usługi stałej dyspozycji serwisu dziennego. Stała dyspozycja 

serwisu dziennego jest elementem świadczonej usługi. Świadczenie usługi składa się z wielu 

czynności, których ramy czasowe zostały jasno wyartykułowane zarówno w projektach umów 

jak i w załącznikach nr 1 do projektów umów.  

W  ocenie  zamawiającego,  niezrozumiały  jest  również  zarzut,  że  czas  niezbędny  do 

wykonania  opisanych  usług  wynosi  ponad  8  godzin  w  stosunku  dziennym,  co  przekracza 

dopuszczalny  czas  pracy.  Zamawiający  w  pkt.  V.2.2.5  i  V.2.2.8  opisał  warunek,  w  którym 

wymagał  od  wykonawców,  ubiegających się  o  udzielenie zamówienia opisanego  dla części 

nr 5 i 8 dysponowania w każdej z tych części 2 osobami posiadającymi opasane tam między 

innymi  doświadczenie.  Przy  takim  wymogu realizacja  przez  odwołującego  usługi  zgodnie  z 


opisem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem pracy zmianowej 2 osób (przy wymiarze 

czasu pracy np. 4 godziny jedna osoba i 8 godzin druga osoba), dopuszczonej w przepisach 

prawa 

pracy, nie powinna nastręczać żadnych problemów. Tym bardziej, że odwołujący jest 

podmiotem od dłuższego już czasu profesjonalnie świadczącym tego rodzaju usługi. 

Zamawiający  zaznaczył,  że  w  kontekście  przytoczonych  zarzutów  całkowicie 

niezrozumiały  jest  dla  niego  wniosek  odwołującego  dotyczący  powtórzenia  czynności 

polegającej na ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego 

świadczenia usług utrzymania czystości w 8 obiektach Policji położonych na terenie miasta 

Poznania.  Nie  bez  znaczenia  pozostaje  fakt,  iż  odwołujący  złożył  ofertę  do  wszystkich  8 

części, a nieprecyzyjność przedmiotowych zapisów miała wyłącznie wpływ na złożenie przez 

niego niezgodnej oferty wyłącznie w 2 częściach (5 i 8). 

Wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  „CZA-TA”  N.  Spółka  Jawna  w 

Piotrkowie  Trybunalskim

,  przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, wniósł o oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła, co następuje: 

W pkt. 4 ppkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 55 „KP Poznań - Północ” i 

nr 8 „BTM KWP Poznań” (załączniki nr 1 E i nr 1 H) zamawiający zawarł wymóg dotyczący 

stałej  dyspozycji  serwisu  dziennego  przez  co  najmniej  1  osobę  w  godzinach  pracy 

zamawiającego,  tj.  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  7:30  -  15:30.  Natomiast  w  pkt.  4 

załączników nr 1 do projektów umów dla część nr 5 i 8 (projekty umów stanowią załączniki nr 

4E  i  nr  41-1  do  s.i.w.z.

)  zawarł  wymóg  dotyczący  wykonywania  prac  określonych  w  ust.  1 

pkt. 1 lit. c i q tego załącznika po godz. 16:00. 

Odwołujący  w  swojej  ofercie  wskazał,  że  zamierza  w  częściach  nr  5  i  8  powierzyć 

wykonanie  usługi  dwóm  osobom  zatrudnionym  na  ½  etatu,  co  daje  łączny  wymiar  jednego 

pełnego etatu, a więc 8 godzin. 

Pismem z dnia 14 grudnia 2020 roku zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty 

odwołującego ze względu na to, że treść jego oferty nie odpowiada treści s.i.w.z. 

We wskazanym piśmie zamawiający wskazał, że: 

Zamawiający  w  pkt.  11.1  s.i.w.z.  poinformował,  że  szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia  został  określony  odpowiednio  w  załącznikach  1A  -  1H  do  s.i.w.z.  oraz 

załącznikach  nr  1  do  projektów  umów  (projekty  umów  stanowią  załączniki  nr  4A  -  4H  do 

s.i.w.z.). 


W pkt. 4 ppkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 55 „KP Poznań - Północ” i 

nr 8 „BTM KWP Poznań” (załączniki nr 1 E i nr 1 H) Zamawiający zawarł wymóg dotyczący 

stałej  dyspozycji  serwisu  dziennego  przez  co  najmniej  1  osobę  w  godzinach  pracy 

z

amawiającego,  tj.  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  7:30  -  15:30.  Natomiast  w  pkt.  4 

załączników nr 1 do projektów umów dla część nr 5 i 8 (projekty umów stanowią załączniki nr 

4E i nr 41-

1 do SIWZ) zawarł wymóg dotyczący wykonywania prac określonych w ust. 1 pkt. 

1  lit.  c  i  q  tego  załącznika  po  godz.  16:00.  Wynika  z  tego,  że  łączny  wymiar  czasu 

świadczenia usługi, nie licząc czasu niezębnego na wykonanie prac określonych w ust. 1 pkt. 

1 lit. c i q przekracza 8 godzi

n, czyli wymiar pełnego etatu pracy. 

Wykonawca  AC  SERWIS  w  swojej  ofercie  wskazał,  że  zamierza  w  części  nr  5 

powierzyć wykonanie usługi dwóm osobom zatrudnionym na ½ etatu, co daje łączny wymiar 

jednego  pełnego  etatu,  a  więc  8  godzin.  Analogiczna  sytuacja  dotyczy  zaoferowanego 

sposobu świadczenia usługi w części nr 8. 

Z  powyższego  wynika,  że  Wykonawca  ten  nie  będzie  w  stanie  wykonać  usługi 

zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  gdyż  czas  pracy  osób  jaki  przewidział  w  swojej 

ofercie  (łącznie  8  godzin)  nie  pokrywa  się  z  ramami  czasowymi  wyznaczonymi  przez 

Zamawiającego  na  wykonanie  określonych  czynności  w  trakcie  świadczenia  usługi:  1)  od 

7:30  do  15:30  ma  zapewnić  stałą  dyspozycję  serwisu  dziennego  (8  godzin),  2)  po  16:00 

winien wykonać czynności związane z:  

a) 

zamiataniem  i  myciem  bieżącym  pielęgnacyjnym  z  przecieraniem  do  sucha  przy 

użyciu  urządzeń  mechanicznych  o  napędzie  elektrycznym  lub  ręcznie,  ciągów 

komunikacyjnych - 

są to czynności, które Wykonawca winien wykonywać codziennie), 

b) 

pastowaniem  i 

polerowaniem  podłóg  (w  tym  podłóg  szatni)  w  dniach  roboczych 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Izba  stwierdziła,  że  brak  jest  podstaw  do  odrzucenia  odwołania,  w  tym  w 

szczególności  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  P.z.p.,  o  co  wnosił  zamawiający. 

Odwołanie  dotyczy  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego,  o  czym  zamawiający 

poinformował  w  dniu  14  grudnia  2020  roku.  10-dniowy  termin  do  wniesienia  odwołania, 

wynikający z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. rozpoczął zatem bieg w tym dniu i zakończył 


się 24 grudnia 2020 roku. Tym samym Izba stwierdziła, że odwołujący dochował terminu do 

wniesienia odwołania. 

Istota  sporu  dotyczy  zapisów  zawartych  w  załączniku  nr  1  do  projektów  umów,  z 

których wynika, że prace określone w ust. 1 pkt 1 lit. c i q mają być wykonywane po godzinie 

Odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  nie  oznaczył  przy  tym,  o  ustęp  1  jakiego 

dokumentu 

chodzi, czy miał na myśli ust. 1 któregoś z paragrafów umowy, co tym bardziej 

ist

otne, że powołany załącznik nr 1 nie posiada oznaczeń „ustęp” a zawiera jedynie punkty i 

podpunkty.  

Izba  wskazuje,  że  co  prawda,  dokumenty  przygotowywane  przez  zamawiających  w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, nie są powszechnie obowiązującymi 

przepisami  prawa,  a

le  zamawiający  często  stosują  do  nich  nomenklaturę  i  zasady  zawarte 

rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  20  czerwca  2002  roku  w  sprawie  zasad 

techniki  prawodawczej  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  283

,  dalej:  rozporządzenie).  S.i.w.z.  w 

niniejszej  sprawie  z

ostała  opublikowana  w  dniu  29  października  2020  roku  i  od  tego  dnia 

odwołujący  miał  możliwość  zapoznania  się  z  jej  treścią  i  przyjętymi  oznaczeniami 

poszczególnych  jednostek  redakcyjnych.  Jeżeli  miał  jakiekolwiek  wątpliwości  co  do  treści 

s.i.w.z., mógł zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia w tym zakresie.  

Izba  stwierdziła,  że  w  istocie,  zamawiający  w  załączniku  nr  1  do  projektów  umów 

wskazał na ust. 1, nie precyzując, o jaki dokument chodzi. Oczywistym jest zatem, że chodzi 

o  ten  dokument,  w  którym  zawarty  jest  ten  zapis  (argumentacja  a contrario  z  §  158  ust.  1 

rozporządzenia).  Jednocześnie  Izba  podziela  argumentację  zamawiającego  wskazaną  w 

odpowiedzi  na  odwołanie  odwołującą  się  do  treści  §  57  ust.  2  rozporządzenia,  zgodnie  z 

którą ustęp oznacza się cyframi arabskimi z kropką bez nawiasu, z zachowaniem ciągłości 

numeracji  w  obrębie  danego  artykułu,  a  przy  powoływaniu  -  skrótem  „ust.”  bez  względu na 

liczbę  i  przypadek  oraz  cyframi  arabskimi  bez  kropki.  Izba  wskazuje,  że  załącznik  nr  1 

zawiera  trzynaście  jednostek  redakcyjnych  oznaczonych  cyfrą  arabską  z  kropką. W  ocenie 

Izby  oczywistym  jest

,  iż  są  to  ustępy  w  rozumieniu  wskazanego  wyżej  przepisu 

rozporządzenia.  Tym  samym  odesłanie  w  poszczególnych  ustępach  do  innych  ustępów 

zawartych w tym samym 

dokumencie nie powinno budzić wątpliwości.

W  ocenie  Izby  w  rozpoznawanym  przypadku  nie  mamy  do  czynienia  z 

niejednoznacznością s.i.w.z. ani z jej wewnętrzną sprzecznością. Orzeczenia Izby wskazane 

przez odwołującego w treści odwołania nie są zatem adekwatne do ustalonego stanu rzeczy. 

W ocenie Izby  zamawiający  zasadnie odrzucił  ofertę  odwołującego  z  powodu niezgodności 

jej  treści  z  treścią  s.i.w.z.  Podkreślić  należy,  że  s.i.w.z.  od  momentu  jej  udostępnienia  jest 

wiążąca  zarówno  dla  zamawiającego,  jak  i  dla  wykonawcy.  Faktem  jest,  iż  dokumenty  w 


sprawie  udzielenia  publicznego  są  nierzadko  obszerne  i  skomplikowane,  niemniej  jednak 

stanowią  jedną  całość  i  wykonawca  nie  może  usprawiedliwiać  nieznajomości  jej  treści 

brakiem  przejrzystości,  jeżeli  w  istocie  takie  nie  miało  miejsca.  Tylko  niejednoznaczność 

postanowień s.i.w.z. powinna być rozstrzygana na korzyść wykonawcy, a z takie okoliczności 

w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły. 

Tym  samym  zamawiający  zasadnie  przyjął,  iż  w  zakresie  części  5  i  8  zamówienia 

odwołujący nie będzie w stanie wykonać usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z 

uwagi  na  zbyt  niewłaściwy  (zbyt  krótki)  czas  pracy  osób  jaki  przewidział  w  swojej  ofercie. 

Czynność odrzucenia oferty odwołującego była zatem prawidłowa. 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów  zastępstwa 

pro

cesowego  z  uwagi  na  nieprzedłożenie  rachunku,  co  jest  warunkiem  przyznania  tychże 

kosztów zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach p

ostępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 

ustawy P.z.p.

, czyli stosownie do wyniku postępowania. 

………………………………………. 


wiper-pixel