KIO 3442/20 WYROK dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3442/20 

WYROK 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             

Mikołaj Kraska  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  21  stycznia  2021 

r.,  w  Warszawie,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  

NEWKOM EKO 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leżachowie 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Przeworską Gospodarkę Odpadami Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Przeworsku 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  NEWKOM  EKO  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością i: 

2.1. z

alicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

NEWKOM-

EKO  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza  od  NEWKOM  EKO  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  na  rzecz 

Przeworskiej  Gospod

arki  Odpadami  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

kwotę  zł  3  600  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 3442/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

– 

Przeworska 

Gospodarka 

Odpadami 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „odbiór 

i  zagospodarowanie  osadów  z  Oczyszczalni  ścieków  w  Przeworsku  –  2”  na  podstawie 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz. 

1843  z  późn.  zm.),  w  trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane 20 listopada 2020 r. Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 613211. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

II Stanowisko 

Odwołującego 

Odwołujący – NEWKOM EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł odwołanie – 

powołując się na art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – od czynności 

podjętych przez Zamawiającego, polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez 

wybór oferty wykonawców Agrobonus Sp. z o.o. K. D, A. D., IRRECO Sp. z o. o., zwanych 

dalej  „Konsorcjum  Agrobonus”,  zarzucając  Zamawiającemu,  że  powyższa  oferta  powinna 

by

ć  odrzucona  ze  względu  na  spełnienie  warunków  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  [powinno  być:  „niespełnienie”]  oraz  ze  względu  na  fakt,  że  oferent,  którego 

oferta została wybrana, przedstawił rażąco niską cenę. Ponadto wykonawcy ci nie załączyli 

kompletu  dokume

ntów  niezbędnych  do  załączenia  do  oferty  zgodnie  ze  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, to jest dowodu opłacenia polisy OC. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  unieważnienie  czynności  Zamawiającego 

polegającej  na  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  oraz  nakazanie  wykonania  czynności 

Z

amawiającego. 

W  dalszej  części  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  decyzja  na  odzysk,  którą  przedłożyło 

Konsorcjum  Agrobonus  nie 

może  być  zastosowana  w  okresie  zimowym,  ponieważ 

rekultywacja  terenu  nie  je

st  wtedy  możliwa  i  dopuszczalna,  ponadto  nie  ma  możliwości 

stoso

wania tego typu odzysku, gdy temperatura jest ujemna, a gleba zamarznięta. 

Teren składowiska nie jest „zamknięty”, decyzja została wydana stosunkowo niedawno, nie 

było czasu na wykonanie tylu prac, a osady możną stosować do rekultywacji na  zamkniętą 

czaszę, warstwę biologiczną, nawierzchnie. 


Ponadto miejsce odzysku jest w odległości 627 km od oczyszczalni ścieków. Wliczając koszt 

załadunku,  transportu  (w  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia  wskazany  po  stronie 

wykonawcy

),  koszt  realizacji  wywozu  i  odzysku  powinien  budzić  wątpliwości  w  zakresie 

rażąco niskiej ceny, wręcz koszty przewyższają wskazaną ceną. Szacunkowo sam transport  

załadunkiem  wyniesie  ok.  200 zł  netto. W cenie  nie jest (bo  w  tej  sytuacji  nie może być) 

u

względniona  cena  odzysku.  Tymczasem  cena  podana  do  wykonania  zadania  przez 

Konsorcjum Agrobonus wynosi 

142 zł, co jest nierealne. 

Ponadto  w  ofercie  Konsorcjum  Agrobonus  w 

uzupełnieniach  przedłożonych  w  związku  

z  wezwaniem  do  ich  prze

dłożenia,  brak  dowodu  opłaty  OC  stanowiącego,  że  polisa  jest 

o

płacona i aktualna.  

Działki  wskazane  w  ofercie  i  uzupełnieniach  nie  spełniają  ilościowo  zapisów  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia.  Brak  jest  spełnienia  warunku  powierzchni  do  ilości 

odpadów  niezbędnych  do  zagospodarowania.  Konsorcjanci  załączyli  wraz  z  ofertą  wypis  i 

wyrys działek, w obszarze których znajdują się miejsca ustawowo zakazane do stosowania 

w procesie RIO tj. dzi

ałka 114 o pow. 3,72 ha, a nie wskazanej przez oferenta 7,29 ha – po 

odliczeniu  łąk,  nieużytków,  gruntów  zadrzewionych  i  zakrzewionych  –  wg  powyższego  na 

wskazany obszar można zastosować szacunkowo 750 ton, a nie wskazane 1600 Mg; działka 

392 o pow. 7,51 ha, a nie wskazanej przez oferenta 7,70 ha 

– po odliczeniu łąk, nieużytków, 

gruntów  Zadrzewionych  i  zakrzewionych  –  wg  powyższego  na  wskazany  obszar  można 

zastosować  szacunkowo  1500  ton,  a  nie  wskazane  1650  Mg.  Suma  prawidłowego 

obliczonego  potencjału  działek  stanowi  ilość  2250  Mg,  podczas  gdy  specyfikacja  istotnych 

warunków  zamówienia  wskazuje  wymóg  ilości  potencjału  2500  Mg,  a  ponadto  750  Mg  na 

odzysk.  W  przedstawionych  w 

uzupełnieniu  badaniach  konsorcjanci  nie  wyłączyli  łąk, 

nieużytków,  gruntów  zadrzewionych  i  zakrzewionych  tym  samym  przedstawiając 

nieprawidłowe  badania.  Ponadto  drugie  badanie  obejmuje  działkę  111/5,  której  nigdzie 

wcześniej  w  dokumentach,  ofercie,  uzupełnieniach  nie  wykazywano,  co  więcej  brak  jest 

wypisów i wyrysów dla działki. 

III Stanowisko Zamawiającego 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości  jako  nieuzasadnionego  oraz 

z

asądzenie od Odwołującego zwrotu kosztów postępowania. 

Zamawiający  wskazał,  że  wątpliwości  budzi  zarzut  sformułowany  przez  Odwołującego  

w  odwołaniu,  w  którym  zarzuca  on  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Agrobonus 

wobec  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Taki  zarzut  nie  może  zostać 

uwzględniony,  gdyż  nie  można  czynić  zarzutu  Zamawiającemu,  że  dokonał  zaniechania 

uznając spełnienie przez Konsorcjum Agrobonus warunków udziału w postępowaniu, i na tej 

podstaw

ie nie odrzucił oferty. 


dalszej  części  odwołania  Odwołujący  argumentuje,  że  odrzucenie  oferty  Konsorcjum 

Agrobonus 

powinno  nastąpić  z  trzech  powodów:  niespełnienia  warunków  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  podania  w  ofercie  rażąco  niskiej  ceny  oraz  braku 

dołączenia do oferty kompletu dokumentów tj. dowodu opłacenia polisy OC. 

Wątpliwości budzą także wnioski Odwołującego co do oczekiwanych czynności następczych, 

których  wykonania  oczekuje  po  unieważnieniu  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

gdyż  ograniczają  się  one  do  „nakazania  wykonania  czynności  zamawiającego”  nie 

precyzując, o jakie czynności chodzi. 

Zamawiający nie zgadza się z zarzutami Odwołującego. 

Co  do  zaniechania  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Agrobonus 

z  uwagi  na  niespełnienie 

w

arunków  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wskazał,  że  w  rozdziale  V  pkt  2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Warunki udziału w postępowaniu”, w zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  opisał  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wykaz 

dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnianie. 

Zamawiający  przewidywał  dwa  warianty  (metody)  zagospodarowania  osadów  ściekowych: 

wariant  1. 

–  mieszane,  rolnicze  zagospodarowanie  osadów  ściekowych  oraz  wariant  2.  – 

i

nne  niż  rolnicze  zagospodarowanie  osadów  ściekowych. W  przypadku wyboru  wariantu  1.  

w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych w okresie zimowym, Zamawiający żądał 

przedstawienia  m.  in.  opisu  sposobu  zagospodarowania  osadów  ściekowych  w  okresie 

zimowym. 

Konieczność  opisu  sposobu  zagospodarowania  w  okresie  zimowym  występuje 

wyłącznie przy wariancie 1. 

Konsorcjum  Agrobonus 

przedstawiło  dokument,  z  którego  wynika,  że  w  okresie  zimowym 

osady  ściekowe  zostaną  zagospodarowane  zgodnie  z  decyzją  nr  BŚ.6233.1.2019.MGG 

Starosty Nowosolskiego z 7 

października 2019 r. 

O

bowiązujące  przepisy  prawa,  w  szczególności  przepisy  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  

o  odpadach  nie  zabraniają  zagospodarowania  osadów  ściekowych  w  okresie  zimowym. 

Zamawiający  nie  może  zgodzić  się  z  tezą,  że  w  okresie  zimowym  nie  jest  możliwa 

rekultywacja terenu. Odwołujący, w ocenie Zamawiającego, myli pojęcia, gdyż wspomniana 

ustawa  

o  odpadach  zabrania  stosowania  osadów  ściekowych  na  terenach  czasowo  zamarzniętych  

i pokrytych śniegiem, a nie w okresie zimowym, niezależnie od tego, czy Odwołujący miał na 

myśli  okres  od  22  grudnia  do  21  marca  (zima  kalendarzowa),  czy  okres  od  1  grudnia  do 

ostatniego dnia lutego. Konsorcjum Agrobonus 

załączyło do złożonej oferty potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię powyżej opisanej decyzji.  

Zamawiający  nie  dokonuje  merytorycznej  oceny  dokumentów  urzędowych  wydanych  przez 

uprawnione  do  tego  organy.  Skoro  zatem  w  decyzji  nie  wskazano,  że  zakazuje  ona 

zagospodarowania  osadów  w  okresie  zimowym,  Zamawiający  nie  jest  uprawniony  do 


kwestionowania 

treści  decyzji  w  tym  zakresie.  Zamawiający  nie  jest  także  uprawniony  do 

dokonywania  oceny  przedłożonej  decyzji  w  zakresie  daty  jej  wydania  oraz  wątpliwości 

Odwołującego w  zakresie przygotowania terenu do  prowadzenia rekultywacji.  Zamawiający 

nie  jest  uprawniony  do  badania, 

czy  data  wydania  decyzji  i  sposób  rekultywacji  osadów  w 

niej określony umożliwiają na dzień złożenia oferty prowadzenie odzysku odpadów w sposób 

określony w decyzji. 

Odnosząc  się  do  przedstawionego  wykazu  działek  Zamawiający  wskazał,  że  zgodnie  

z  wymaganiami  r

ozdziału  V  pkt  2.3  lit.  C  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

wymagano przedstawienia m. in.: 

wykazu działek przeznaczonych do aplikacji osadów z przewidzianymi ilościami osadów do 

aplikacji na gruntach, 

oświadczenia  o  posiadanym  tytule  prawnym  do  gruntu,  jeżeli  wykonawca  nie  jest 

właścicielem gruntu, 

oświadczenia o niepodleganiu gruntu zakazom stosowania aplikacji osadów zgodnie z art. 

96 ust. 12 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., 

oświadczenia  o  stosowanych  uprzednio  dawkach  osadu  na  wykazanych  gruntach  lub  o 

braku jego stosowania, w okresie ostatnich 3 lat, 

wyniki badania gruntu działek, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe. 

Konsorcjum Agrobonus 

przedstawiło wykaz z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostę 

Lubaczo

wskiego,  dla  działek  o  numerach  114  oraz  392  z  9  stycznia  2015  r.,  z  którego 

wynika

,  że  ich  powierzchnia  wynosi  14,99  ha.  Właścicielem  przedstawionych  działek  jest 

partner Konsorcjum 

– K. D. 

Zamawiający  dokonał  analizy  przedstawionych  dokumentów  z  uwzględnieniem  rodzaju 

gruntów,  rodzaju  osadów  i  ich  parametrów  oraz  dopuszczalnych  dawek  osadu  na  1  ha  

stwierdził prawidłowość doboru wielkości i rodzaju działek do przewidywanej ilości osadu. 

Zatem  w  oceni

e  Zamawiającego  zarzuty  Odwołującego  w  zakresie  spełniania  przez 

Konsorcjum  Agrobonus 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia są bezzasadne. 

Co  do  braku 

dowodu  opłacenia  polisy  OC  Zamawiający  wskazał,  że  w  rozdziale  V  pkt  2.2 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  –  sytuacja  ekonomiczna  i  finansowa 

Zamawiający 

wymagał 

wykazania 

przez 

w

ykonawcę 

posiadania 

dokumentu 

potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 

zakresie 

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę 

gwarancyjną 100.000,00 zł. 


Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków 

udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji  dotyczących  kompetencji  lub  uprawnień  do 

prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  zamawiający  może  żądać  dokumentów 

potwierdzających  posiadanie  takich  kompetencji  lub  uprawnień,  o  ile  obowiązek  ich 

posiadania 

wynika  

z  odrębnych  przepisów,  w  szczególności  potwierdzających,  że  wykonawca  jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Zamawiający  nie  mógł  w  ramach  postępowania  żądać 

dokumentu  w  postaci  potwierdzenia  opłacenia  składki  za  przedłożoną  polisę  OC,  gdyż  ani  

z  ob

owiązujących  przepisów  prawa,  ani  z  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia nie wynika obowiązek przedłożenia takiego potwierdzenia. Powyższe, w ocenie 

Zamawiającego, czyni także i ten zarzut nieuzasadnionym. 

Co  do  zarzutu  braku  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Agrobonus 

ze  względu  na  podanie 

rażąco  niskiej  ceny  Zamawiający  wyjaśnił,  że  szacunkowa  wartość  zamówienia  wynosi 

095,00 zł netto. Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że 

z podejrzeniem rażąco niskiej ceny mamy do czynienia, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, 

lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia 

zgodnie  

z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Przepis  ten  wskazuje  na  konieczność  łącznego  wystąpienia  dwóch  przesłanek,  tj.  cena 

wydaje  się  rażąco  niska  oraz  zamawiający  ma  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 

wynikającymi  

z  odrębnych  przepisów.  Równocześnie  w  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych 

wskazano, że w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 

30% od 

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych 

lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca 

się  o  udzielenie  wyjaśnień,  o  których  mowa  w  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych

,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia.  Z  kolei  ten  przepis  wskazuje  na  obligatoryjną  konieczność  przeprowadzenia 


bad

ania  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  w  sytuacji  wystąpienia  warunków  w  tym  przepisie 

wskazanych. 

W  stanie  faktycznym  sprawy 

ustalona  przez  Zamawiającego  wartość  zamówienia 

powiększona o należny podatek od towarów i usług wynosi: 529.095,00 zł netto + 8 % VAT 

tj. = 571 422,60 zł brutto. 

Cena  całkowita  oferty  Konsorcjum  Agrobonus  wyniosła  498.420,00  zł  brutto,  co  stanowi 

87,22% szacunkowej wartości zamówienia ustalonej przez Zamawiającego, zgodnie z art. 35 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W  postępowaniu  wpłynęły  dwie  oferty:  oferta 

Konsorcjum  Agrobonus  i  o

ferta  Odwołującego.  Średnia  arytmetyczna  cen  wszystkich 

złożonych  ofert  wyniosła  547.560,00  zł  brutto,  zatem  cena  oferty  Konsorcjum  Agrobonus 

stanowi 91,03% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Mając  na  uwadze,  w  ocenie  Zamawiającego,  oferta  Konsorcjum  Agrobonus  nie  zawiera 

rażąco  niskiej  ceny,  tj.  przedstawione  w  tej  ofercie  warunki  cenowe  odzwierciedlają  realia 

rynkowe,  

a c

o za tym idzie, Zamawiający nie ma wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  oraz  wynikającymi  

z  odrębnych  przepisów.  Zamawiający  uznał  zatem,  że  nie  ma  podstaw  do  zastosowania 

przep

isu  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Równocześnie  oferta 

Konsorcjum  Agrobonus 

jest  o  12,78%  niższa  od  wartości  zamówienia  oszacowanej  przez 

Zamawiającego  oraz  o  8,97%  niższa  niż  średnia  arytmetyczna  cen  wszystkich  złożonych 

ofert. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Zamawiający  nie  był  zobowiązany  do  stosowania 

przepisów art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, a zarzut rażąco niskiej ceny 

w stanie faktycznym sprawy także jest nieuzasadniony. 

IV Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Izba  usta

liła  także,  iż  stan  faktyczny  postępowania  w  zakresie  postawionych  zarzutów 

odwołania nie jest sporny między Stronami.  

Zgodnie  z  art.  180  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odwołanie  przysługuje 

wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  zamawiającego  podjętej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy.  


Art.  180  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  stanowi,  że  odwołanie  powinno 

wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się 

niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać 

żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie 

odwołania.  

Wymagania  co  do  treści  odwołania  zostały  doprecyzowane  w  §  4  ust.  1  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1092),  który  wskazuje,  że  odwołanie  ma 

zawiera

ć  m.in.  wskazanie  czynności  lub  zaniechania  czynności  zamawiającego,  której 

zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  przedstawienie  zarzutów,  żądanie  co  do 

spo

sobu  rozstrzygnięcia  odwołania  oraz  wskazanie  okoliczności  faktycznych  i  prawnych 

uzasadniających  wniesienie  odwołania  oraz  dowodów  na  poparcie  przytoczonych 

okoliczności. 

W  odwołaniu  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  nieprawidłowy  wybór  jako 

najkorzystniejszej  oferty  Konsorcjum  Agrobonus 

nie  wskazując  ani  konkretnej  podstawy 

prawnej,  ani  konkretnego  uza

sadnienia postawionych zarzutów uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz nie przedstawiając dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.  

Zgodnie przywołanymi przepisami odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie 

czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać 

zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Co do zasady, i poprawnie, zarzuty i żądania 

formułowane  są  na  wstępie  odwołania,  a  uzasadnienie,  jak  nazwa  wskazuje,  służy 

przedstawieniu argumentacji na ich poparcie, podobnie jak i dowody na ich poparcie. Jednak 

w przypadku braku zastosowania tego schematu przyjmuje się, że zarzutem jest wynikająca  

z odwołania czynność/czynności lub zaniechanie/zaniechania zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, które można wywnioskować z całej treści odwołania, 

opisane  na  tyle  jasno,  by  zamawiający  mógł  stwierdzić,  czy  zarzucane  mu  uchybienia 

rzeczywiście nastąpiły i ewentualnie uwzględnić odwołanie, by je naprawić.  

Podobnie  w  stosunku  do  Izby 

– na podstawie konkretnego uzasadnienia Izba jest w stanie 

dokonać  prawidłowego  przypisania  naruszonych  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  i  stwierdzenia  prawidłowego  lub  nieprawidłowego  działania 

zamawiającego,  zgodnie  z  zasadą  da  mihi  factum  dabo  tibi  ius.  Wymaga  to  jednak 

odpowiedniego  uzasadnienia  odwołania,  jak  też  odpowiedniej  argumentacji  podczas 

rozprawy,  w  tym  ewentualnie  przedst

awienia  stosownych  dowodów.  Rolą  Izby  nie  jest 

bowiem  zastępowanie  odwołującego  się  wykonawcy,  byłoby  to  też  naruszeniem  zasady 


kontradyktoryjności  stron  i  roli  Izby  jako  organu  rozpatrującego  odwołanie,  a  nie  je 

formułującego. 

Z treści odwołania, w ocenie Izby, można wywieść następujące zarzuty: 

1.  niespełnienie  przez  Konsorcjum  Agrobonus  wymogów  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  ze  względu  na  to,  że  decyzja  na  odzysk,  którą  przedłożyło  Konsorcjum 

Agrobonus,  nie  może  być  zastosowana  w  okresie  zimowym,  ponieważ  rekultywacja  terenu 

nie  jest  wtedy  możliwa  i  dopuszczalna,  ponadto  nie  ma  możliwości  stosowania  tego  typu 

odzysku, gdy temperatura jest ujemna, a gleba zamarznięta, zaś teren składowiska nie jest 

„zamknięty”,  gdyż  decyzja  została  wydana  stosunkowo  niedawno  i  nie  było  czasu  na 

wykonanie  tylu  prac,  a  osady  można  stosować  do  rekultywacji  na  zamkniętą  czaszę, 

warstwę biologiczną, nawierzchnie, 

2. rażąco niską cenę oferty Konsorcjum Agrobonus, gdyż miejsce odzysku jest w odległości 

627  km  od  oczyszczalni  ścieków,  a  wliczając  koszt  załadunku,  transportu  (w  specyfikacji 

istotnych warunków  zamówienia  wskazany  po  stronie wykonawcy),  koszt  realizacji  wywozu  

i  odzysku  powinien  budzić  wątpliwości  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  wręcz  koszty 

przewyższają wskazaną ceną, gdyż szacunkowo sam transport z załadunkiem wyniesie ok. 

200 zł netto, zatem w cenie nie jest uwzględniona cena odzysku, biorąc pod uwagę fakt, że 

cena wykonania zadania podana przez Konsorcjum Agrobonus to 

142 zł, 

3.  niespełnienie  przez  Konsorcjum  Agrobonus  wymogów  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  ze  względu  na  to,  że  w  przedłożonych  dokumentach  brak  jest  dowodu  opłaty 

OC stanowiącego, że polisa jest opłacona i aktualna, 

4.  ni

espełnienie  przez  Konsorcjum  Agrobonus  wymogów  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia ze względu na to, że działki wskazane w ofercie i uzupełnieniach nie spełniają 

ilościowo  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  brak  jest  spełnienia 

war

unku powierzchni do ilości odpadów niezbędnych do zagospodarowania.   

Izba  nie  jest  jednak  w  stanie  stwierdzić  słuszności  powyższych  zarzutów,  gdyż  –  jak 

wskazano 

powyżej  –  Odwołujący  sformułował  je  jedynie  hasłowo,  nie  przedstawiając  ani 

żadnych dowodów na ich poparcie, ani nawet stosownej argumentacji. Nie zrobił tego także 

podczas  rozprawy. 

Zgodnie zaś z art. 190 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Prawo zamówień 

publicznych  s

trony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać 

dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne  –  jest  to  odpowiednik 

regulacji  art.  6  Kodeksu  cywilnego. 

Dowodami  mogą  być  w  szczególności  dokumenty, 

zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron (art. 190 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych). Dowodu nie wymagają jedynie fakty powszechnie znane oraz fakty 

znane Izbie z urzędu, jak też fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną 


(art.  190  ust.  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych)  –  co  jednak  nie  miało  miejsca  w 

niniejszej sprawie. 

Konieczności przedstawienia dowodów – czy choćby stosownej argumentacji  – nie zmienia 

regulacja  art.  190  ust.  1a  us

tawy  Prawo  zamówień  publicznych,  która  stanowi,  że  ciężar 

dowodu,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na:  1)  wykonawcy,  który  ją 

złożył,  jeżeli  jest  stroną albo  uczestnikiem  postępowania odwoławczego;  2)  zamawiającym, 

jeżeli  wykonawca,  który  złożył  ofertę,  nie  jest  uczestnikiem  postępowania.  Bowiem  taki 

rozkład ciężaru dowodu nie oznacza, że ze strony Odwołującego wystarczające jest jedynie 

hasłowe  wskazanie naruszenia.  Przy  zarzucie nieprawidłowej  wyceny  oferty konkurenta  –  i 

braku  wcześniejszego  wezwania  do  wyjaśnienia  ceny  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych – ze strony Odwołującego wymagane jest co najmniej przedstawienie 

przekonującej  kalkulacji  własnej  uprawdopodobniającej  postawiony  zarzut.  Tymczasem 

O

dwołujący  ograniczył  się  jedynie  do  wskazania  liczby  kilometrów  do  transportu  oraz  ceny 

jednostkowej podanej przez Konsorcjum Agrobonus w ofercie. 

Zgodnie z art. 191 ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych wydając wyrok, Izba bierze za 

podstawę stan rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania. W toku  postępowania odwoławczego 

nie ustalono słuszności zarzutów Odwołującego, zatem nawet jeśli zarzuty odwołania byłyby 

słuszne, nie mogą zostać uwzględnione.  

Jedyne  rozstrzygnięcie  w  oparciu  o  przedstawione  dowody  Izba  może  wydać  w  zakresie 

zarzutu braku przedłożenia przez Konsorcjum Agrobonus dowodu opłaty OC stanowiącego, 

że  polisa  jest  opłacona  i  aktualna,  bowiem  okoliczność  ta  wynika  z  dokumentacji 

postępowania przetargowego przedstawionej przez Zamawiającego.  

Zgodnie  z  rozdziałem  V  pkt  2.2  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający 

wymagał  wykazania  przez  wykonawcę  posiadania  dokumentu  potwierdzającego,  że 

wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100.000,00 zł. 

Na  wezwanie  Z

amawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

Konsorcjum Agrobonus przedstawiło dokument nazwie „Wniosek – polisa Ekstrabiznes Plus 

nr  908576401558”  wystawiony  przez  Towarzystwo  Ubezpieczeń  i  Reasekuracji Warta  S.A.  

z 1 października 2020 r. W punkcie „Płatność” tej polisy wskazano, że składka do zapłaty to 

469,90 zł, płatna jednorazowo, forma płatności: „GOTÓWKA SKŁADKĘ ZAINKASOWANO”. 

W związku z powyższym już sama polisa zawiera potwierdzanie jej opłacenia, a tym samym 

zarzut odwołania nie potwierdził się.  


Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba nie może orzekać co do 

zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Tym  samym  Izba  nie  mogła  dokonać 

rozpoznania  zarzutów,  które  Odwołujący  usiłował  sformułować  w  trakcie  rozprawy,  a  które 

nie wynikały z treści odwołania.  

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji oddalając odwołanie. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

,  §  3  i  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysoko

ści  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając  uiszczony  przez  Odwołującego  wpis  w  wysokości  7.500  złotych  oraz  koszty 

wynagrodzenia p

ełnomocnika Zamawiającego w wysokości 3.600 złotych. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel