KIO 3440/20 WYROK dnia 19 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3440/20 

WYROK 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:   

Szymon Grzybowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2021  r.,  w  Warszawie,  odwołania 

wniesione

go  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Wojewoda 

Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie 

przy  udziale  wykonawcy 

T4B  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie

,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  nr  1  z  odwołania  i  nakazuje 

zamawiającemu  dokonanie  zmiany  treści  załącznika  nr  2  do  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  –  Istotne  postanowienia  umowy  poprzez 

nadanie nowego brzmienia 

§9 ust. 13, 14 i 15: 

Z  czynności  odbioru  końcowego  sporządzony  zostanie  protokół  w 

formie 

pisemnej  zawierający  wszystkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  - 

podpisany przez wszystkich członków komisji, w tym odpowiednio: 

Protokół  odbioru  końcowego  bez  zastrzeżeń  -  jeżeli  brak  jest  wad  

w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  lub  gdy  wady  zostały  usunięte  przez 

Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia; 

Protokół  odbioru  końcowego  z  zastrzeżeniami  -  jeżeli  w  czasie  odbioru 

przedmiotu umowy zostaną stwierdzone: 


(i) 

wady  nieistotne  - 

Zamawiający  dokona  odbioru  końcowego  a  do 

protokołu odbioru końcowego zostanie załączona lista wad odbiorowych wraz z 

terminem ich usunięcia; 

(ii) 

wady w  jego wykonaniu,  które  nie  kwalifikują się  do  usunięcia, lecz  nie 

uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem  lub 

obowiązującymi przepisami prawa - Wykonawcy przysługuje wówczas obniżone 

wynagrodzenie zgodnie z § 11 ust. 4 umowy; 

Protokół  stwierdzający  odmowę  odbioru  -  jeżeli  w  czasie  odbioru 

przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady istotne w jego wykonaniu, a wady 

te  nie  kwalifiku

ją  się  do  usunięcia  i  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa. 

Jeżeli  w  czasie  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady, 

Zamawiający: 

w przypadku gdy wady istotne kwalifikują się do  usunięcia i nie zostały 

usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia: 

a) 

przerwie  czynności  odbioru  i  wyznaczy  Wykonawcy  termin  do  ich 

usunięcia w przypadku wystąpienia wad istotnych; 

b) 

w  przypadku  nie  usunięcia  wad  istotnych  w  wyznaczonym  terminie 

zgodnie z lit.  a,  ma  prawo naliczenia  kar  umownych  zgodnie z  §  20 ust.  1 pkt  4 

umowy oraz powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze); 

w przypadku gdy wady istotne nie kwalifikuj

ą się do usunięcia oraz gdy 

uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem  lub 

obowiązującymi przepisami prawa - Zamawiający może wg swojego wyboru: 

a) 

odstąpić  od  umowy  z  konsekwencjami  wymienionymi  w  §  20  ust.  1  pkt 

11 umowy, albo 

b) 

zażądać  ponownego  wykonania  określonych  robót,  wyznaczając 

odpowiedni termin z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z 

§  20  ust.  1  pkt  4  umowy,  a  po  bezskutecznym  upływie  terminu,  ma  prawo 

odstąpienia  od  umowy  z  konsekwencjami  wymienionymi  w  §  20  ust.  1  pkt  11 

umowy. 

w przypadku wystąpienia wad nieistotnych Zamawiający dokona odbioru 

końcowego  a  do  protokołu  odbioru  końcowego  zostanie  załączona  lista  wad 

odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia. 


W  przypadku  określonym  w  ust.  14  pkt  1  po  usunięciu  wad  istotnych 

Strony ponawiają procedurę odbioru końcowego zgodnie z ust. 8-13. 

Nakazuje  zamawiającemu  -  Skarbowi  Państwa  –  Wojewodzie  Podkarpackiemu  

z  siedzibą  w  Rzeszowie  doprowadzenie  do  spójności  postanowień  SIWZ  

w zakresie odnoszącym się do nakazanych zmian wskazanych w punkcie 1. 

Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  zamawiającego  Skarb  Państwa  – 

Wo

jewodę  Podkarpackiego  z  siedzibą  w  Rzeszowie  w  części  1/2  oraz  Strabag 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie w części 1/2 i: 

4.1  zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  poniesione 

przez 

Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie 

tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika; 

zasądza od Skarbu Państwa – Wojewody Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie 

na  rzecz 

Strabag  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Pruszkowie 

kwotę 11 800 zł  gr (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych zero 

groszy).  

Stosownie  do  art.  198a  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ust

awy  z  dnia 11  września 2019  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust.1 

ustawy 

z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 3440/20 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb  Państwa  –  Wojewoda  Podkarpacki  z  siedzibą  w  Rzeszowie,  dalej 

„Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  Budowa  Drogowego  Przejścia  Granicznego  w  Malhowicach. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  t.j.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.),  dalej  „ustawa  Pzp”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 14 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 243-600594.   

W  dniu  23  grudnia  2020  r.  wykonawca 

Strabag  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Pruszkowie,  dalej  „Odwołujący”,  wniósł  odwołanie, 

zarz

ucając Zamawiającemu naruszenie:  

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  139  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  647  kc  poprzez  przyznanie 

Zamawiającemu  w  §  9  ust.  14  pkt  1  lit  a)  załącznika  nr  2  do  SIWZ  wzoru  umowy 

prawa do  odmowy  dokonania odbioru końcowego (przerwania czynności  odbioru)  w 

każdym przypadku wystąpienia wad nawet jeżeli wady mają charakter nieistotny, gdy 

zgodnie  z  obow

iązującymi  przepisami  uprawnienie  do  odmowy  odbioru  końcowego 

powinno mieć miejsce jedynie w przypadku wystąpienia wad istotnych.  

art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp 

poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w 

sposób  uniemożliwiający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  z  uwagi  na  wymóg 

zawarty  w  dokumentacji  projektowej, 

stanowiącej  załącznik  do  SIWZ,  wykonania 

Zintegrowanego  System  Obsługi  Granicy  CAIFS  II  wraz  z  integracją  z  warstwą 

centralną  systemu  ZSOG  CAIFS  II,  w  sytuacji,  gdy  ze  względu  na  konieczność 

integracji z już istniejącym systemem zakres ten może wykonać tylko T4B Sp. z o.o., 

co  oznacza,  że  przedmiot  zamówienia  może  wykonać  tylko  T4B  Sp.  z  o.o.  lub 

wykonawca, który nawiąże z nim współpracę. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony w odwołaniu. 

Zdaniem  Odwołującego  treść  §  9  ust.  13,  14  i  15  wzoru  umowy  narusza  art.  647 

Kodeksu  cywilnego

,  gdyż  pozostawia  Zamawiającemu  możliwość  uchylenia  się  od 

dokonania  odbioru  końcowego  w  każdym  przypadku  wystąpienia  wad,  nawet  jeżeli  wady 

mają charakter nieistotny. W ocenie Odwołującego uprawnienie Zamawiającego do odmowy 

dokonania odbioru końcowego powinno być ograniczone jedynie do przypadku wystąpienia 

wad istotnych.  


W  zakresie  drugiego  zarzutu  Odwołujący  wyjaśniał,  że  spółka  T4B  Sp.  z  o.o. 

podpisała dwie umowy z Izbą Celną w Przemyślu na modernizację Zintegrowanego Systemu 

Obsługi Granicy CAIFS II. Zakres pierwszej umowy obejmował wymianę i instalację nowych 

serwerów  w  kilku  lokalizacjach.  Przedmiotem  drugiej  umowy  było  zaprojektowanie, 

wykonanie  i  wdrożenie  rozbudowy  Zintegrowanego  Systemu  Obsługi  Granicy  CAIFS  II, 

zwanego  ZSOG  CAIFS  II  oraz  wdrożenie  podsystemu  SOC-P  w  Oddziale  Celnym 

Drogowym  w 

Kuźnicy.  T4B  Sp.  z  o.o.  dostarczyła,  zainstalowała  i  wdrożyła  aplikację 

użytkową będącą oprogramowaniem dedykowanym, wytworzonym na potrzeby powyższego 

zamówienia,  skonfigurowała  również  elementy  sprzętowe  i  programowe  infrastruktury 

technicznej  istniejącego Systemu, koniecznego  do funkcjonowania ZSOG  CAIFS II.  Usługa 

została wdrożona w ponad 30 lokalizacjach. Prace w ramach obydwu zamówień zakończyły 

s

ię w połowie grudnia 2014 r. 

W

łaścicielem systemu jest co prawda Ministerstwo Finansów (jak to wskazano w pkt 

14.1 części opisowej projektu wykonawczego 08.Teletechnika) jednak kwestia własności nie 

jest wystarczająca od strony informatycznej do przeprowadzenia integracji danego przejścia 

granicznego z całym systemem. W ramach integracji konieczne jest stworzenie architektury 

sprzętowej i programowej zgodnej z „know-how“ twórcy systemu. Wskazać należy, że „know-

how”  w  tym  zakresie  obejmuje  kwestie  dotyczące  architektury  systemu,  tj.  protokoły 

komunikacji, typy baz danych, typy i nazwy zmiennych systemowych, pro

tokoły szyfrowania, 

zmienne i listy sygnałów, typy raportów, pełne wymagania, kody źródłowe, nieskompilowane 

programy, i wiele innych a tym „know-how” dysponuje wyłącznie twórca systemu i którym nie 

dysponują inne podmioty funkcjonujące na tym rynku. Konieczne jest również zainstalowanie 

oprogramowania będącego własnością intelektualną twórcy systemu. 

Jednocześnie czynności dotyczące systemu i integracji mogą zostać przeprowadzone 

przez podmiot, który nie jest wykonawca robót budowlanych i który dysponuje odpowiednią 

wiedzą informatyczną oraz odpowiednią wiedzą informatyczną w zakresie oprogramowania i 

urządzeń  sieciowych.  Powoduje  to,  że  zasadnym  jest  wydzielenie  tych  czynności  do 

osobnego  zamówienia  analogicznego  jak  w  przypadku  wcześniejszego  zamówienia  na 

zaprojektowanie,  wykonanie  i  wdrożenie  rozbudowy  systemu  ZSOG  CAIFS  II,  a  które 

wykonane  zostało  przez  T4B  Sp.  z  o.o.,  a  którego  elementem  nie  było  wykonanie  robot 

budowlanych  w  zakresie  wybudowania  przejść  granicznych  a  miało  charakter  dostawy 

rozwiązania  informatycznego  poprzez  stworzenie  platformy  programowo  sprzętowej 

spełniającej wymagania Ministerstwa Finansów. 

Do  pos

tępowania  odwoławczego  w  dniu  31  grudnia  2020  r.  przystąpił  po  stronie 

Zamawiającego  wykonawca  T4B  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie

, dalej również „Przystępujący”. 


Zamawiający  pismem  z  dnia  15  stycznia  2021  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

wnosząc oddalenie go w całości. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron 

oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych, 

jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie w 

zakresie zarzutu dotyczącego odbiorów bezusterkowych.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w szczególności z: protokołu postępowania, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Izba wzięła również pod uwagę stanowiska wyrażone w odwołaniu, 

odpowiedzi  na  odwołanie,  a także  oświadczenia  i  stanowiska  stron  oraz  uczestnika 

postępowania  odwoławczego  wyrażone  ustnie  do  protokołu  posiedzenia  i rozprawy  w dniu 

15 stycznia 2021 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiotem 

zamówienia  jest  budowa  Drogowego  Przejścia  Granicznego  w 

Malhowicach. 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  wykonania  ww.  robót  budowlanych 

zawiera Dokumentacja projektowa, zamieszczona w oddzielnym pliku na stronie internetowej 

https://zamowieni

a.gov.pl w postępowaniu w zakładce „Załączniki”.  

Zgodnie z  pkt  14.1  części  opisowej  PW - Teletechnika znajdującym  się w  Projekcie 

wykonawczym  08.  Branża  techniczna  Projektowane  przejście  graniczne  będzie  traktowane 

jako nowa lokalizacja w ramach funkcjonującego w Służbie Celnej systemu ZSOG CAIFS II 

(Właścicielem  systemu  jest  Ministerstwo  Finansów).  W  związku  z  tym,  zostaną  wdrożone 

podsystemy  warstwy  lokalnej  ZSOG  CAIFS  II:  SOC-

O  wykonana  ma  być  integracja  z 

warstwą  centralną  systemu  -  analogicznie  do  pozostałych  lokalizacji,  w  których  system  już 

funkcjonuje.  W  celu  umożliwienia  wdrożenia  systemu  zamieszczono  wymogi  dostarczenia 

przez  Wykonawcę  odpowiedniej  infrastruktury  sprzętowej,  która  wcześniej  zostanie 

zaakceptowana  przez  SCS: 

(…)  Dostarczona  infrastruktura  będzie  kompatybilna  z 

systemem  ZSOG  CAIFS  II.  Specyfikacje  serwerów,  magazynu  danych  oraz  rozwiązania 

techniczne zastosowane w modułach OCR na etapie ofertowania i przed dostawą muszą być 

skonsultowane z komórką IT Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Nie przewiduje się 

projektowania infrastruktury, w celu obsłużenia której wymagane byłyby jakiekolwiek zmiany 

w systemie ZSOG CAIFS II.  

Zgodnie  z  pkt  1.3  S

ystem  Sterowania  Ruchem  i  Blokady  Przejścia  części  opisowej 

PW- 

Teletechnika  zestawienie  materiałów  znajdującym  się  w  Projekcie  wykonawczym  08. 

Branża  techniczna  wymieniono  m.in.  następujące  elementy:  oprogramowanie  systemowe 


przechwytywania  danych  z  serwe

rów  automatycznego odczytu OCR  do serwerów  systemu 

SOC-O  (pkt  23),  SERWER  Replikacji  (pkt  39),  SERWER  SOC-O  (pkt  40),  SERWER  OCR 

(pkt 42), Testy oprogramowania LAN SOC-

O dla komputerów stacjonarnych (pkt 50). 

Zgodnie  z 

§9  ust.  13-15  Załącznika  nr  2  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia - Istotne postanowienia umowy: 

Z  czynności  odbioru  końcowego  sporządzony  zostanie  protokół  w  formie  pisemnej 

zawierający  wszystkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  –  podpisany  przez  wszystkich 

członków komisji, w tym odpowiednio:  

Protokół  odbioru  końcowego  bez  zastrzeżeń  –  jeżeli  brak  jest  wad  w  wykonaniu 

przedmiotu umowy lub gdy wady te zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności 

odbioru do jego zakończenia;  

Protokół  odbioru  końcowego  z  zastrzeżeniami  –  jeżeli  w  czasie  odbioru  przedmiotu 

umowy zostaną stwierdzone wady w jego wykonaniu, które nie kwalifikują się do usunięcia, 

lecz  nie  uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu  umowy  zgodnie    z  przeznaczeniem  lub 

obowiązującymi  przepisami  prawa  –  Wykonawcy  przysługuje  wówczas  obniżone 

wynagrodzenie zgodnie z § 11 ust. 4 umowy;  

Protokół stwierdzający odmowę odbioru – jeżeli w czasie odbioru przedmiotu umowy 

zostaną  stwierdzone  wady  w  jego  wykonaniu,  a  wady  te  nie  kwalifikują  się  do  usunięcia  i 

uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie    z  przeznaczeniem  lub 

obowiązującymi przepisami prawa.   

Jeżeli w czasie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający:   

w  przypadku  gdy  wady  kwalifikują  się  do  usunięcia  i  nie  zostały  usunięte  przez 

Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia:   

a) 

przerwie czynności odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia;  

b) 

w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z lit. a, ma prawo 

naliczenia kar umownych zgodn

ie z § 20 ust. 1 pkt 4 umowy oraz powierzenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze);  

w  przypadku  gdy  wady  nie  kwalifikują  się  do  usunięcia  oraz  gdy  uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem  lub  obowiązującymi przepisami 

prawa 

– Zamawiający może wg swojego wyboru:  

a) 

odstąpić  od  umowy  z  konsekwencjami  wymienionymi  w  §  20  ust.  1  pkt  11  umowy, 

albo   


b) 

zażądać ponownego wykonania określonych robót, wyznaczając odpowiedni termin z 

z

astrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 umowy, a po 

bezskutecznym  upływie  terminu,  ma  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  konsekwencjami 

wymienionymi w § 20 ust. 1 pkt 11 umowy.  

W  przypadku  określonym  w  ust.  14  pkt  1  po  usunięciu  wad  Strony  ponawiają 

procedurę odbioru końcowego zgodnie z ust. 8-13. 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba  oddaliła  opozycję  Odwołującego  wobec  Przystępującego  T4B  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  stwierdzając,  że  interes  w 

z

głoszeniu przystąpienia jest interesem szerszym, niż interes we wniesieniu odwołania, który 

ustawodawca  wyraźnie  zawęził  do  ochrony  dość  skonkretyzowanej  możliwości  uzyskania 

zamówienia. Skoro tak, to wystarczający dla uznania skuteczności przystąpienia jest interes 

zgłaszającego  przystąpienie  polegający  na  oczekiwaniu,  że  w  związku  z  rozstrzygnięciem 

odwołania  na  korzyść  Zamawiającego,  przystępujący  zwiększy  swoją  szansę  na  uzyskanie 

zamówienia. 

W pierwszej kolejności Izba uznała, że zarzut nr 1 odwołania podlega uwzględnieniu. 

Odwołujący  wskazywał,  że  zgodnie z  art.  647  Kodeksu  cywilnego  jednym  z  podstawowych 

obowiązków  inwestora,  w  tym  wypadku  Zamawiającego,  w  ramach  umowy  o  roboty 

budowlane  jest  dokonanie  odbioru  robót.  Dokonanie  odbioru  stanowi  niejako  pokwitowanie 

spełnia  świadczenia  wystawiane  przez  inwestora.  Praktyka  budowlana  pokazuje,  że  na 

etapie odbioru końcowego dochodzi często do sporów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

Osią  tego  sporu  jest  kwestia  wad  w  wykonanych  robotach  w  związku,  z  których 

wystąpieniem,  inwestorzy  odmawiają  dokonania  odbioru,  a  tym  samym  blokują  możliwość 

otrzymania wynagrodzenia przez wykonawcę. W istocie poprzez odmowę dokonania odbioru 


inwestor  próbuje  wymusić  usunięcie  wad  stwierdzonych  na  etapie  odbioru  końcowego 

przedmiotu umowy. 

Tego typu spory były przedmiotem oceny w wyrokach Sądu Najwyższego, z których 

wynika,  że  w  świetle  art.  647  kc  inwestor  obowiązany  jest  dokonać  odbioru  końcowego  i 

zapłacić  wynagrodzenie  należnego  wykonawcy.  Inwestor  nie  może  uzależniać  dokonania 

odbioru  końcowego  i  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  od  braku  jakichkolwiek  wad  w 

wykonanym  obiekcie.  Inwestor  może  uchylić  się  od  obowiązku  dokonania  odbioru 

końcowego  tylko  w  przypadku  wystąpienia  wad  istotnych,  gdyż  tylko  w  takim  wypadku 

można wskazać, że wykonawca nie spełnił swojego świadczenia, w pozostałych wypadkach, 

tj.  wystąpienia  wad  nieistotnych  mamy  do  czynienia  z  nieprawidłowym  wykonaniem 

zobowiązania przez wykonawcę. W takiej sytuacji inwestor jest obowiązany dokonać odbioru 

końcowego,  a  do  protokołu odbioru  może zostać  dołączony  wykaz  wszystkich ujawnionych 

wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia 

przysługującego  mu  z  tytułu  odpowiedzialności  wykonawcy  za  wady  ujawnione  przy 

odbiorze. W tym zakresie 

Odwołujący powołał wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 22 czerwca 

2007  r.  V  CSK  99/07;  z dnia  7 kwietnia  1998  r.,   II  CKN  673/97;  z  dnia 7  marca  2013  r., II 

CSK 476/12.  

Izba  w  pełni  podziela  stanowisko  oraz  argumentację  zaprezentowaną  przez 

Odwołującego. Izba uznała, że nadużyciem ze strony Zamawiającego jest sformułowanie w 

treści  IPU  postanowień  umożliwiających  Zamawiającemu  odmowę  dokonania  odbioru 

końcowego, w sytuacji stwierdzenia w toku tego odbioru jakiejkolwiek, nawet drobnej usterki 

czy też wady. Jak słusznie podnosił Odwołujący czy to przerwanie odbioru czy też odmowa 

odbioru  rodzi  ten  sam  skutek.  Niewątpliwie  nieuprawniona  jest  możliwość  odmowy 

dokonania  odbioru  z  powodu 

każdej,  nawet  najbardziej  błahej  i  nieistotnej  wady  czy  też 

usterki.  W  kont

ekście  powyższego  Izba  uznała  zgłoszony  zarzut  za  uzasadniony  i 

jednocześnie  zobowiązała  Zamawiającego  do  tego,  aby  zmodyfikował  treść  IPU  w 

powyższym zakresie.  

W  dalszej  kolejności  Izba  uznała,  że  również  zarzut  nr  2  odwołania  podlega 

oddaleniu.  W  ocenie  O

dwołującego  opis  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  dokumentacji 

projektowej  w  branży  teletechnicznej  jest  nieprecyzyjny  i  w  zasadzie  niejako  skazuje 

wykonawcę  na  współpracę  z  T4B  Sp.  z  o.o.  W  przypadku  właściwego  opisu  zamówienia 

część elementów systemowych tj. serwery mogłaby być pozyskana od innych podmiotów niż 

T4B,  co  nie  j

est  możliwe.  W  sytuacji  gdy  T4B  Sp.  z  o.o.  nie  zgodzi  się  na  współpracę  z 

danym podmiotem to taki podmiot nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia a 

skoro  nie  będzie  mógł  zrealizować  przedmiotu  zamówienia  to  tym  samym  zostaje 

pozbawiony możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 


Izba podnosi, że podział zamówienia na części jest uprawnieniem zamawiającego, a 

nie jego obowiązkiem. Mając na uwadze możliwe konsekwencje w dostępie do zamówienia, 

decyzja  o  tym,  że  zamówienie  nie  będzie  dzielone,  przy  postawionym  zarzucie  naruszenia 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp

,  podlegać  powinna  ocenie  w  kontekście  uzasadnionych  potrzeb  i 

korzyści,  jakie  może  nieść  taka  formuła  zamówienia  dla  zamawiającego.  W  niniejszej 

sprawie, cel zamówienia, jakim jest kompleksowa budowa przejścia granicznego, powoduje, 

że  niecelowe  byłoby  wyłączanie  części  związanej  z  integracja  systemu  CAIFS  II.  Nadto, 

Odwołujący  nie  udowodnił,  że  integracji  z  już  istniejącym  systemem  może  dokonać  tylko 

Przystępujący,  tym  bardziej,  że  sama  instalacja,  a  nie  wytworzenie  oprogramowania  nie 

wymaga  udziału  Przystępującego  skoro  właścicielem  systemu  jest  Ministerstwo  Finansów, 

co  potwierdza  pismo

Izby  Administracji  Skarbowej  w  Rzeszowie

,  które wskazuje,  że  prawa 

autorskie 

należą  do  Ministerstwa  Finansów  i  IAS  w  Rzeszowie,  a  właściciel  systemu  jest 

również  w  posiadaniu  kodów  źródłowych,  choć  zgodnie  z  postanowieniami  w  OPZ  nie 

przewiduje  się  projektowania  infrastruktury,  w  celu  obsłużenia  której  wymagane  byłyby 

jakiekolwiek zmiany w systemie ZSOG CAIFS II. Z

atem zarówno instalacja oprogramowania 

i  baz  danych  w  warstwie  lokalnej,  jak  i  jego  integracja  z  warstwą  centralną  systemu  nie 

wymaga 

udziału ani zgody Przystępującego. 

Pon

adto,  Izba  podziela  stanowisko,  że  art.  29  ustawy  Pzp  nie  powinien  być 

odnoszony  do  sytuacji  jednego  wykonawcy  i  trudności,  jakie  mogą  u  tego  wykonawcy 

wystąpić z uwagi na takie, a nie inne wymagania zamawiającego. Przepis ten nie powinien 

być  również  odczytywany  w  ten  sposób,  że  nakłada  na  zamawiającego  obowiązek 

uwzględnienia i wyeliminowania z opisu przedmiotu zamówienia uzasadnionych wymagań, 

które  dla  wykonawcy  mogą  stanowić  źródło  ewentualnych  niedogodności  czy  potrzeby 

reorganizacji swojej pracy bądź stworzenia nowych rozwiązań dostosowanych do realizacji 

konkretnego  zamówienia

vide:  wyrok  KIO    z  dnia  11  sierpnia  2016  r.,  sygn.  akt  KIO 

Dodatkowo Izba wskazuje, że jest związana zarzutami, a Odwołujący nie podnosił w 

odwołaniu kwestii związanych z niewystarczającym uzasadnieniem podziału zamówienia na 

części wskazanym w protokole postępowania. Dopiero na rozprawie argumentował, że ww. 

uzasadnienie jest ogólne i lakoniczne. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 3 i § 

5  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości   


i  sposobu  pobierani

a  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    

……………………..…………. 


wiper-pixel