KIO 3438/20 WYROK dnia 15 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3438/20 

WYROK 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Protokolant:             Klaudia Kwadrans 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  13  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wnies

ionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum:  Bickhardt 

Bau Polska Sp. z o.o., Bickhardt Bau AG, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI 

Sp. z o.o., Za

kład Sieci i Zasilania Sp. z o.o., Instal Lech Sp. z o.o. (ul. Kwiatkowskiego 

12,  55-011  Siechnice) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  (Wspólny 

Zamawiający):  Gmina  Wrocław  oraz  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i 

Kanalizacji  S.A.  (Pl.  Nowy  Targ  1-8,  50-141 

Wrocław)  reprezentowanego  przez 

Wrocławskie Inwestycje sp.  z o.o. (ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław)  

przy  udziale  Wykonawcy  PRO-TRA  BUILDING  Sp.  z  o.o.  (Al.  Armii  Krajowej  62,  50-541 

Wrocław)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Z

amawiającego 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej  złożonej  przez  Wykonawcę  Pro-Tra  Building  sp.  z  o.o.  oraz  nakazuje 

unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, powtórzenia czynności badania i 

oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego, w tym dokonanie czynności poprawienia 

omyłek  w  Załączniku  1a  (w  ofercie  Odwołującego)  w  pozycjach  nr  1,  2,  3,  71  z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z dokonanych poprawek  

kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  Gmina  Wrocław  oraz  Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (Pl.  Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) 

reprezentowanego przez 

Wrocławskie Inwestycje sp.  z o.o. (ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 

059 Wrocław) i:  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  wykonawców 


wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum:  Bickhardt  Bau  Polska 

Sp.  z  o.o.,  Bickhardt  Bau  AG,  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  KBI  Sp.  z  o.o., 

Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o., Instal Lech Sp. z o.o. (ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 

Siechnice) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Gmina  Wrocław  oraz 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.  (Pl.  Nowy  Targ  1-8,  50-141 

Wrocław)  reprezentowanego  przez  Wrocławskie  Inwestycje  sp.  z  o.o.  (ul.  Ofiar 

Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław) tytułem wpisu od odwołania,  

zasądza  od  Zamawiającego  Gmina  Wrocław  oraz  Miejskie  Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. (Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) reprezentowanego 

przez 

Wrocławskie Inwestycje sp.  z o.o. (ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław)  

na 

rzecz  Odwołującego  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

Konsorcjum:  Bickhardt  Bau  Polska  Sp.  z  o.o.,  Bickhardt  Bau  AG,  Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjnych KBI Sp. z o.o., Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o., Instal Lech Sp. 

z  o.o.  (ul.  Kwiatkowskiego  12,  55-011  Siechnice) 

kwotę  20000  zł  00  gr  (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesi

one z tytułu wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 

ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U  z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejszy  wyrok  w terminie  7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prz

ewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 3438/20 

UZASADNIENIE  

Zamawiający  Gmina  Wrocław  reprezentowana  przez  Wrocławskie  Inwestycje  sp.  z  o.o. 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego pn. „02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej 

nr 94”. 

Odwołujący Konsorcjum firm: Bickhardt Bau Polska sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Bickhardt 

Bau  AG  (Partner  Konsorcjum),  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  KBI  Sp.  z  o.o. 

(Partner  Konso

rcjum),  Zakład  Sieci  i  Zasilania Sp.  z  o.o. (Partner  Konsorcjum),  Instal  Lech 

Sp.  z  o.o.  (Partner  Konsorcjum)  reprezentowany  przez  Lidera  Konsorcjum  -  Bickhardt  Bau 

Polska sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu:  

1. naruszenie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez uznanie, że 

oferta Odwołującego jest niezgodna z SIWZ i odrzucenie oferty Odwołującego,  

2.  naruszenie  art.  87  ust  2  pkt  2  i  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  poprzez  zani

echanie  poprawienia  przez  Zamawiającego  omyłek  w  ofercie 

Odwołującego  (pozycji  nr  1,  2,  3,  i  71  w  Załączniku  1a),  które  w  ocenie  Zamawiającego 

skutkowały niezgodnością oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w sytuacji 

gdy  ta  niezgodność  powstała  dopiero  w  wyniku  poprawienia  przez  Zamawiającego  innych 

omyłek w ofercie (tj. zmiany wartości w pozycji nr 68 w Załączniku 1a), co w konsekwencji w 

skutkowało odrzuceniem oferty Odwołującego, 

3.  naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 

r. Prawo zamówień publicznych 

poprzez  nierówne  traktowanie  Odwołującego  z  uwagi  na  pobieżne  sprawdzenie  zgodności 

oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  niepoprawienie  oferty 

(Załącznika  1a)  w  czterech  pozycjach,  które  w  ocenie  Zamawiającego  były  niezgodne  ze 

specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i  skutkowały  odrzuceniem  oferty 

Odwołującego,  w  sytuacji  gdy  ta  rzekoma  niezgodność  powstała  wyłącznie  na  skutek 

poprawek  do  oferty  wprowadzonych  przez  Zamawiającego  i  zaniechania  poprawienia 

dalszych omyłek, mimo iż było to możliwe na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 

4. naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

poprzez  dokonanie  wyboru  oferty,  która  nie  jest  najkorzystniejsza  na  podstawie  kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 3 złożonej przez wykonawcę Pro-Tra 

B

uilding sp. z o.o. oraz nakazanie unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  Odwołującego  i 

zaoferowanej  ceny,  tj.  kwoty  147.549.972,76  zł  (słownie:  sto  czterdzieści  siedem  milionów 


pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 76/100) netto, tj. 

181.486.466,49 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt sześć 

tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 49/100 ) brutto, 

        ewentualnie: 

uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 3 złożonej przez wykonawcę Pro-Tra Building sp. z o.o. 

oraz  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  dokonanie  czynności 

poprawienia oczywistych omyłek w Załączniku 1a do oferty Odwołującego (pozycji nr 1, 2, 3 i 

71),  a  następnie  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

Odwołującego,  w  tym  zmian  wynikających  z  dokonanych  poprawek  (poz.  1,  2,  3  i  71  w 

Załączniku  1a),  tj.  za  cenę  147.549.887,44  zł  (słownie:  sto  czterdzieści  siedem  milionów 

pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 44/100) netto, tj. 

słownie:  sto  osiemdziesiąt  jeden  milionów  czterysta  osiemdziesiąt  sześć 

tysięcy  trzysta  sześćdziesiąt  jeden  złotych  55/100)  brutto;  zasądzenie  na  rzecz 

Odwołującego poniesionych kosztów postępowania. 

Zamawiający  zawiadomił  Odwołującego  o  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o 

udzieleni

e  zamówienia  publicznego  i  poinformował,  że  dokonał  wyboru  oferty  Wykonawcy 

Pro-

Tra Building Sp. z o.o. Zamawiający poinformował także, że na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2) Ustawy odrzuca ofertę nr 4 złożoną przez Odwołującego, ponieważ treść tej oferty nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Zamawiający  wymagał,  aby  wraz  z  ofertą  uczestnicy  postępowania  przetargowego  złożyli 

również Załącznik 1a tj. Zestawienie kosztów zadania. Zgodnie z treścią ww. załącznika: 

wartość pozycji 1 Zestawienia kosztów zadania pn. Organizacja zaplecza budowy wraz z 

jego  zasilaniem  powinna  stanowić  nie  więcej  niż  0,1  %  wartości  robót  określonych  w 

pozycjach 68 i 83, 

wartość  pozycji  2  Zestawienia  kosztów  zadania  pn.  Utrzymanie  zaplecza  na  potrzeby 

Wykonawcy (koszt miesięczny x 24 miesiące realizacji) powinna stanowić nie więcej niż 0,1 

% wartości robót określonych w pozycjach 68 i 83, 

wartość pozycji 3 Zestawienia kosztów zadania pn. Likwidacja zaplecza powinna stanowić 

nie więcej niż 0,1% wartości robót określonych w pozycjach 68 i 83, 

wartość  pozycji  71  Zestawienia  kosztów  zadania  pn.  Utrzymanie  zaplecza  na  potrzeby 

Zamawiającego  -  w  całości  finansowana  przez  Gminę  Wrocław  (koszt  miesięczny  x  24 

miesiące  realizacji)  powinna  wynosić  nie  więcej  niż  0,01%  wartości  robót  określonych  w 

pozycji 68. 

Zamawiający  wskazał  także,  że  w  przypadku  gdy  wartość  poszczególnych  pozycji 


przekroczy podane wskaźniki, Zamawiający dokona odrzucenia oferty wykonawcy. 

5 listopada 2020 r. Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy dokonał 

poprawy  omyłek  w  ofercie  Odwołującego,  polegających  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty oraz w Załączniku 1a.  

Odwołujący  poinformował  Zamawiającego,  że  wyraża  zgodę  na  poprawienie  omyłek,  o 

których mowa w piśmie Zamawiającego. 

Dokonując  poprawek  Zamawiający  dokonał  również  zmiany  Zestawienia  kosztów  zadania 

oraz Formularza ofertowego, zmieniając m.in. wartość pozycji nr 68 w Załączniku 1a z kwoty 

127.998.264,90 zł netto na kwotę 127.970,744,29 zł.  

Po  dokonaniu  ww.  poprawek,  w 

ocenie  Zamawiającego  w  Załączniku  1a  do  oferty 

Odwołującego: 

wartość pozycji 1 Zestawienia kosztów zadania pn. Organizacja zaplecza budowy wraz z 

jego  zasilaniem  jest  wyższa  niż  0,1  %  wartości  robót  określonych  w  pozycjach  68  i  83  o 

kwotę 27,52 zł netto, 

wartość  pozycji  2  Zestawienia  kosztów  zadania  pn.  Utrzymanie  zaplecza  na  potrzeby 

Wykonawcy (koszt miesięczny x 24 miesiące realizacji) jest wyższa niż 0,1 wartości robót 

określonych w pozycjach 68 i 83 o kwotę 27,52 zł netto, 

wartość  pozycji  3  Zestawienia  kosztów  zadania  pn.  Likwidacja  zaplecza  jest  wyższa  niż 

0,1% wartości robót określonych w pozycjach 68 i 83 o kwotę 27,52 zł netto, 

wartość  pozycji  71  Zestawienia  kosztów  zadania  pn.  Utrzymanie  zaplecza  na  potrzeby 

Zamawiającego  —  w  całości  finansowana  przez  Gminę  Wrocław  (koszt  miesięczny  x  24 

miesiące realizacji) jest wyższa niż 0,01% wartości robót określonych w pozycji 68 o kwotę 

2,76 zł netto, co w ocenie Zamawiającego nie podlega poprawie na podstawie art. 87 ust. 2 

pkt  3  Ustawy  i  skutkowało  odrzuceniem  oferty  Odwołującego,  a  w  konsekwencji  wyborem 

jako najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez Pro-Tra Building Sp. z o.o., której wartość 

brutto była wyższa od oferty Odwołującego o kwotę 2.642.907,70 zł. 

Wskazane  zatem  przez  Odwołującego  wartości  w  pozycjach  nr  1,  2  i  3  Załącznika  1a  są 

wyższe niż kwota 0,1% wartości robót określonych w pozycjach 68 i 83.  

Odwołujący  zwrócił  jednak  uwagę,  że  na  skutek  dokonanych  przez  Zamawiającego 

poprawek w ofercie, wskazana przez Odwołującego kwota 139.001,95 zł dla pozycji nr 1, 2 i 

3  odpowiada  dokładnie  wartości  0,100019  %  z  kwoty  stanowiącej  sumę  wartości  robót 

określonych w pozycjach 68 i 83 (tj. kwoty 138.974.425,80 zł). Analogicznie, wskazana przez 

Odwołującego wartość dla pozycji nr 71 w Załączniku 1a, tj. kwota 12.788,83 zł odpowiada 


dokładnie  wartości  0,0100021%  z  kwoty  wskazanej  w  pozycji  nr  68  po  poprawkach 

wprowadzonych przez Zamawiającego. 

Odwołujący  wskazał,  że  ustawodawca  nie  wprowadził  jednoznacznej  i  bezwzględnie 

wiążącej  regulacji  dotyczącej  sposobu  „zaokrąglania”  wartości  liczbowych.  Zastosowanie 

mogą zatem znaleźć regulacje ogólne (ustawowe zasady rachunkowe) lub regulacje zawarte 

w  SIWZ.  W  przedmiotowym  przetargu  SIWZ  za

wiera  tylko  regulacje  odnośnie  kwot 

(zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku) i brak w nim jest regulacji odnośnie innych 

wartości  (np.  limitów  procentowych  do  obliczenia  limitów  dla  wartości  zawartych  w 

Załączniku 1a - są one tylko podane, jako 0,1 % lub 0,01 %). Zgodnie natomiast z ppkt 21 

SIWZ: 

Ceny  należy  podać  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  W  ocenie 

Odwołującego,  to  postanowienie  SIWZ  powinno  znaleźć  analogiczne  zastosowanie  dla 

obliczenia czy ceny wskazane w ofercie są zgodne z postanowieniami SIWZ, a więc również 

w  celu  obliczenia,  czy  dana  pozycja  mieści  się  w  progach  procentowych  ustalonych  przez 

Zamawiającego.  Dokonując  sprawdzenia  czy  ceny  podane  przez  Odwołującego  w  ofercie 

odpowiadają wartości 0,1% sumy wartości robót wyszczególnionych w pozycjach nr 68 i 83, 

również należy dokonać zaokrąglenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  w  treści  uzasadnienia  odrzucenia  oferty  Odwołującego, 

Zamawiający  nie  przedstawił  obliczenia,  jaką  wartość  procentową  sumy  wartości  robót 

wskazanych w pozycjach nr 68 i 83 Załącznika 1a stanowią pozycje nr 1, 2 i 3. Zamawiający 

zaniechał sprawdzenia jaką wartość procentową pozycji nr 68 stanowi wartość wskazana w 

pozycji  nr  71.  Brak  przeprowadzania  ww.  weryfikacji 

doprowadził  w  konsekwencji  do 

odrzucenia  przez  Zamawiającego  oferty  Odwołującego,  mimo  iż  była  ona  zgodna  z 

postanowieniami SIWZ. 

Niezależnie  od  powyższego,  z  daleko  posuniętej  ostrożności  Odwołujący  podniósł  zarzut 

naruszenia  przez  Zamawiającego  art  87  ust.  2  pkt  2  i  3  Ustawy,  poprzez  zaniechanie 

dokonania  przez  Zamawiającego  poprawy  omyłek  w  treści  oferty  Odwołującego,  tj.  w 

pozycjach  nr  1,  2,  3  i  71  Załącznika  nr  1a,  które  to  omyłki  powstały  dopiero  na  skutek 

dokonania  innych  poprawek  przez  Zamawiającego,  a  ich  poprawienie  nie  powodowałoby 

istotnych zmian w treści oferty Odwołującego. 

5  listopada  2020  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego,  że  dokonuje  w  ofercie 

Odwołującego  poprawek  oczywistych  omyłek  rachunkowych  oraz  innych  omyłek,  na 

podstawie  art. 

87 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy oraz uwzględniając konsekwencje dokonywanych 

poprawek  Zamawiający  zmienia  również  Zestawienie  kosztów  zadania  (Załącznik  1a)  oraz 

Formularz ofertowy - 

zmieniając m.in. wartość pozycji numer 68. 

Jak  wskazał  Odwołujący,  wartość  pozycji  nr  1,  2,  3  i  71  w  Załączniku  1a  do  oferty 


Odwołującego została określona wprost przy użyciu wartości wskazanej w pozycji numer 68. 

Zmiana  tej  wartości  przez  Zamawiającego  skutkowała  powstaniem  rozbieżności  w 

wartościach  pozycji  nr  1,  2,  3 i  71, która  w  ocenie Zamawiającego  skutkowała powstaniem 

niezgodności oferty z SIWZ. Tymczasem, jak stanowi art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy, oczywiste 

omyłki  rachunkowe  poprawia  się  z  jednoczesnym  uwzględnieniem  konsekwencji 

rachunkowych  dokonanych  poprawek.  Konsekwencją  zmiany  kwoty  w  pozycji  numer  68  w 

Załączniku  1a  powinna  być  zatem  zmiana  tych  elementów  składowych  ceny,  które  zostały 

obliczone na jej podstawie - 

a której brak skutkował niezgodnością oferty z SIWZ. Zatem w 

takim  przypadku  obowiązkiem  Zamawiającego  było  poprawienie  również  wartości 

wskazanych w pozycjach nr 1, 2, 3 i 71 Załącznika 1a do oferty Odwołującego w taki sposób, 

aby były one zgodne z postanowieniami SIWZ. 

Jak wskazał Odwołujący, Zamawiający w ogóle nie uzasadnił, dlaczego w jego ocenie ww. 

omyłki  nie  podlegają  poprawie  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  Ustawy,  w  związku  z  tym 

Odwołujący  nie  wie,  jakie  były  przyczyny,  dla  których  Zamawiający  uznał,  że  w  tym  stanie 

faktycznym przedmiotowy przepis nie znajdzie zastosowania.  

Odwołujący wskazał, że Zamawiający pominął, że dokonanie przez niego poprawy wcześniej 

stwierdzonych  omyłek,  powoduje  konieczność  dokonania  dalszych  zmian,  będących  ich 

konsekwencją  rachunkową.  Popełnienie  oczywistej  omyłki  przez  Odwołującego 

zobowiązywało Zamawiającego do jej skorygowania - także poprzez zmianę dalszych pozycji 

w Załączniku 1a - a następnie do obliczenia ceny z uwzględnieniem wartości zmienionej w 

drodze poprawienia omyłki. 

W  ocenie  Odwołującego  analiza  art.  87  ust.  2  pkt  3  Ustawy  w  świetle  niniejszego  stanu 

fak

tycznego  oraz  bogatego  orzecznictwa  zarówno  sądowego,  jak  i  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  a  także  poglądów  doktryny,  prowadzi  do  wniosku,  że  przyjęte  przez 

Zamawiającego  stanowisko  i  zaniechanie  dokonania  ww.  poprawek  jest  nieprawidłowe  i 

stanowi naruszenie p

rzepisów art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  ustawodawca  nie  wprowadził  jasnych  reguł  opisujących 

przesłanki, które musi spełniać dane uchybienie, aby mogło być uznane za inną omyłkę i na 

tej  podstawie  skorygowane  przez  zamawiającego.  Jedynym  warunkiem  sformułowanym 

wprost, jest zakaz wprowadzania, w wyniku poprawiania przez zamawiającego innej omyłki, 

istotnych zmian w treści oferty. Inna omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy nie 

musi  mieć  zatem  charakteru  oczywistego.  Dopuszczalne  jest  również  poprawienie  omyłek 

niemających takiego charakteru, pod warunkiem, że poprawienie innej omyłki nie spowoduje 

istotnej zmiany treści oferty. Każdorazowo o tym, czy dana zmiana ma charakter istotny, czy 

też nie, należy rozstrzygać, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Jedynym więc 


ograniczeniem zakresu poprawienia omyłki jest skutek w postaci zmiany treści oferty, która 

nie jest zmianą istotną. 

W odróżnieniu od omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy, „inna omyłka” nie 

musi mieć charakteru „oczywistego". Istotna jest natomiast waga zmian w treści oferty, jakie 

nastąpią w związku z jej poprawieniem:  

Pojęcie istotności  zmiany  w  treści  oferty  jest  pojęciem  nieostrym  i  z  tego  względu powinno 

być  zawsze  oceniane  przez  pryzmat  konkretnego  stanu  faktycznego,  z  uwzględnieniem 

całokształtu  indywidualnych  okoliczności  sprawy,  biorąc  pod  uwagę  zarówno  następstwa  i 

konsekwencje  zmian  dla  treści  oferty,  jak  również  sam  rodzaj  i  charakter  poprawianych 

niezgodności oraz sposób ich przeprowadzenia.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  niniejszym  stanie  faktycznym,  wprowadzenie  dalszych 

poprawek  do  Zestawienia  kosztów  zadania  (Załącznika  1a)  przez  Zamawiającego, 

prowadziłoby do zmiany wartości pozycji nr 1, 2, 3 i 71 w ten sposób, że: 

wartość pozycji 1 Zestawienia kosztów zadania pn. Organizacja zaplecza budowy wraz z 

jego zasilaniem wynosiłaby zamiast kwoty 139.001,95 zł netto kwotę 138.974.43 zł netto, tj. 

byłaby niższa o 27.52 zł netto. 

wartość  pozycji  2  Zestawienia  kosztów  zadania  pn.  Utrzymanie  zaplecza  na  potrzeby 

Wykonawcy  (koszt  miesięczny  x  24  miesiące  realizacji)  wynosiłaby  zamiast  kwoty 

139.001,95 zł netto kwotę 138.974.43 zł netto, tj. byłaby niższa o 27,52 zł netto. 

wartość  pozycji  3  Zestawienia  kosztów  zadania  pn.  Likwidacja  zaplecza  wynosiłaby 

zamiast  kwoty 

139.001,95  zł  netto  kwotę  138.974.43  zł  netto,  tj.  byłaby  niższa  o  27,52  zł 

netto, 

wartość  pozycji  71  Zestawienia  kosztów  zadania  pn.  Utrzymanie  zaplecza  na  potrzeby 

Zamawiającego  -  w  całości  finansowana  przez  Gminę  Wrocław  (koszt  miesięczny  x  24 

miesiące realizacji) wy nosiłaby zamiast kwoty 12.799,83 zł netto kwotę 12.797,07 zł netto, tj. 

byłaby niższa o kwotę 2,76 zł netto. 

Jak  wynika  z  powyższego  zestawienia,  łączna  wartość  zmian  w  ofercie  skutkowałaby 

obniżeniem ceny  zaoferowanej przez Odwołującego o kwotę 85,32 zł netto, przy całkowitej 

wartości  robót  netto  określonej  na kwotę  147.549.972,76  zł.  jest  to  wartość marginalna  dla 

kwoty całego zamówienia i z tego względu nie może być uznana za zmianę istotną. 

Odwołujący  oświadczył,  że  wyraża  zgodę  na  poprawienie  przez  Zamawiającego  omyłek  w 

pozycjach nr 1, 2, 3 i 71 Załącznika 1a poprzez: wpisanie w pozycji 1 wartości 138.974.43 zł, 

wpisanie  w  pozycji  2  wartości  138.974.43  zł,  wpisanie  w  pozycji  3  wartości  138.974.43  zł, 

wpisanie w pozycji 71 wartości 12.797,07 zł oraz dokonanie poprawek oferty Odwołującego 

się, w tym zmiany wysokości wynagrodzenia, będących konsekwencją w. poprawek. 

Odwołujący  składając  ofertę  określił  wartość  pozycji  nr  1,  2,  3  i  71  w  Załączniku  1a  w  taki 


sposób,  aby  nie  było  żadnych  wątpliwości  co  do  przekroczenia  progów  procentowych 

wprowadzonych przez Zamawiającego (tj. odpowiednio 0,1% z sumy wartości pozycji 68 i 83 

oraz  0,01%  z  pozycji  numer  68).  Określona  przez  Odwołującego  wartość  pozycji  nr  68  w 

Załączniku  1a  wynosiła  pierwotnie  (przed  poprawkami  Zamawiającego)  127.998.264,90  zł. 

Suma  pozycji  nr  68  i  83  wynosiła  pierwotnie  kwotę  139.001.946,41  zł.  Z  tego  względu 

wartości pozycji nr 1, 2 i 3 została wskazana przez Odwołującego na kwotę 139.001,95 zł (a 

więc  wynoszącą  dokładnie  0,1%  z  kwoty  139.001.946,41  zł).  Analogicznie  Odwołujący  się 

postąpił  wskazując  wartość  pozycji  nr  71,  wskazując  kwotę  12.799,83  zł,  która  wynosiła 

dokładnie 0,01% z kwoty pierwotnie wskazanej w pozycji nr 68 (tj. z kwoty 127.998.264,90 

zł). 

Dalej  Odwołujący  wskazał,  że  w  wyniku  poprawek  naniesionych  przez  Zamawiającego  w 

ofercie Odwołującego, zmianie uległa kwota wskazana w pozycji nr 68 Załącznika 1a, co w 

konsekwencji wpłynęło na wartość określoną przez Odwołującego w pozycjach nr 1, 2, 3 i 71 

Załącznika  nr  1a.  Zamawiający  zaniechał  jednak  dokonania  dalszych  zmian  w  ofercie 

Odwołującego,  które  byłyby  konsekwencją  poprawek  wskazanych  w  piśmie  z  dnia  5 

listopada  2020  r.,  a  więc  zmiany  wartości  pozycji  nr  68  w  Załączniku  1a.  Tymczasem,  jak 

wprost wynika z treści oferty złożonej przez Odwołującego, intencją Odwołującego było, aby 

wartości ujęte w pozycjach nr 1, 2 i 3 stanowiły dokładnie kwotę 0,1% sumy wartości robót 

wskazanych  w  pozycjach  nr  68  i  83  -  w  celu 

uniknięcia  jakichkolwiek  wątpliwości 

Zamawiającego. W taki sam sposób ustalona została przez Odwołującego wartość robót w 

pozycji  nr  71.  W  niniejszym  stanie  faktycznym  nie  było  zatem  żadnych  wątpliwości  co  do 

tego, jaki był zamiar i intencja Odwołującego. Oznacza to, że Zamawiający mógł w sposób 

jednoznaczny skorygować również wartości w pozycjach nr 1, 2, 3 i 71 Załącznika 1a. Nawet 

jednak, gdyby w ocenie Zamawiającego ustalenie tych wartości nie było możliwe, to w takim 

przypadku  Zamawiający  powinien  był  skorzystać  z  uprawnienia,  o  którym  mowa  w  art.  87 

ust. 1 Ustawy i zażądać od Odwołującego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty  - w 

zakresie właśnie wartości ujętych w pozycjach nr 1, 2, 3 i 71 Załącznika 1a. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  nie  był  uprawniony  do  samodzielnego  poprawiania  treści 

złożonej  oferty  w  zakresie  oczywistych  omyłek  pisarskich,  rachunkowych  oraz  innych 

omyłek,  o  których  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  Ustawy.  Rolą  Zamawiającego  było 

poprawienie  oferty  Odwołującego  w  taki  sposób,  aby  usunąć  niezgodności  z  SIWZ,  które 

powstały  w  wyniku  innych  poprawek  dokonanych  przez  Zamawiającego.  Zaniechanie  tych 

czynności  i  uznanie,  że  pozycje  nr  1,  2,  3  i  71  Załącznika  1a  są  wyższe,  aniżeli 

wprowadzone  przez  Zamawiającego  progi  kwotowa,  która  to  niezgodność  była  wynikiem 

wcześniejszych  działań  Zamawiającego,  doprowadziło  do  nieuprawnionego  odrzucenia 

oferty Odwołującego. 


Wprowadzone  przez  Zamawiającego  maksymalne  wartości  dla  pozycji  nr  1,  2,  3  i  71 

Załącznika  1a,  dotyczyły  pozycji  niezwiązanych  zasadniczo  z  wykonaniem  zamówienia  (a 

więc  konkretnych  robót),  ale  zaplecza  budowy.  Prowadzi  to  do  wniosku,  że  intencją 

Zamawiającego było, żeby składając oferty wykonawcy nie zawyżali sztucznie tych kosztów, 

co  naraziłoby  Zamawiającego  na  nieuzasadnione  wydatkowanie  środków  publicznych. 

K

onsekwencją  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  był  wybór  przez 

Zamawiającego oferty wyższej o kwotę 2.642.907,70 zł brutto. W tym przypadku nie można 

mówić, o racjonalności w wydatkowaniu środków publicznych.  

O

dwołujący  wskazał  także,  że  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  Ustawy,  Zamawiający  przygotowuje  i 

przeprowa

dza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości.  Są  to  fundamentalne  zasady  udzielania  zamówień 

publicznych,  które  pozwalają  na  realizację  celów  ustawowych,  tj.  efektywnego  i 

gospodarnego dysponowania środkami publicznymi oraz zapewnienia dostępu do zamówień 

wszystkim  podmiotom  zdolnym  do  ich  wykonania.  Zdaniem  Odwołującego,  w  sytuacji,  w 

której  Zamawiający  zaniechał  dokonania  w  ofercie  Odwołującego  poprawienia  wartości  w 

pozycjach nr 1, 2, 3 i 71 Załącznika 1a, które w ocenie Zamawiającego są niezgodne z SIWZ 

w  wyniku  działań  Zamawiającego,  tj.  konsekwencją  usunięcia  omyłek  na  podstawie  art.  87 

ust.  2  pkt  2  i  3  Ustawy,  nie 

może  być  mowy  o  równym  traktowaniu  wykonawców  w 

postępowaniu w przedmiocie udzielania zamówienia publicznego.  

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie.  

Stwierdził, że zarzut nr 2 dotyczący naruszenia art. 87 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy PZP poprzez 

zaniec

hanie poprawienia przez Zamawiającego omyłek w ofercie Odwołującego w poz. 1,2, 

3  i  71  Załącznika  1a,  jest  spóźniony  i  powinien  zostać  pozostawiony  bez  merytorycznego 

rozpoznania. 

Zamawiający  wskazał,  że pismem  z  dnia 5.11.2020 r.  przestał Odwołującemu informację  o 

poprawie  omyłek  w  kosztorysie  ofertowym,  a  w  konsekwencji  ich  dokonania  także  w 

Zestawieniu kosztów  zadania (Załącznik  nr  1a) oraz  w  Formularzu  ofertowym,  z którego  to 

pisma jednoznacznie  wynika,  że Zamawiający  nie dokonuje  poprawy  w  pozycji  1,  2,  3 i  71 

ww.  Załącznika  nr  1a  Zestawienie  kosztów  zadania.  Tym  samym  w  dniu  5.11.2020r. 

Odwołujący  powziął  wiedzę  o  zaniechaniu  przez  Zamawiającego  czynności  poprawy  w 

pozycji  1,  2,  3  i  71  Załącznika  nr  1a  Zestawienia  kosztów  zadania  i  miał  wiedzę  (lub 

pr

zynajmniej  jako  profesjonalista  mieć  powinien),  że  wskutek  braku  poprawy  ww.  pozycji 


jego oferta jest niezgodna z SIWZ, ponieważ ceny zaoferowane w tych pozycjach wynoszą 

więcej niż 0,1 % wartości robót określonych w poz. 68+83 Zestawienia kosztów zadania (dla 

poz. 1,2 i 3 Zestawienia kosztów zadania) oraz więcej iż 0,01% wartości robót określonych w 

poz.  68  (dla  poz.  71  Zestawienia  kosztów  zadania).  Wniesienie  odwołania  wobec 

zaniechania poprawienia przez Zamawiającego omyłek w ofercie Odwołującego w pozycjach 

1,2,3 i 71 Załącznika nr 1a - Zestawienie kosztów zadania dopiero w dniu 23  grudnia 2020 r. 

jest spóźnione, bowiem termin na jego złożenia upłynął 15 listopada 2020 r. (10 dni licząc  od 

dnia  5.11.2020  r.).  Zarzut  spóźniony  pozostawia  się  bez  rozpoznania,  co  tym  samym 

oznacza,  że  Odwołujący  nie  może  skutecznie  domagać  się  nakazania  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  i  unieważnienia  czynności  odrzucenia  jego  oferty  oraz 

dokonania  czynności  poprawy  w  poz.  1,2,3  i  71  Załącznika  nr  1a  do  oferty,  a  następnie 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  poprawionej  oferty   

Odwołującego, a sformułowane żądanie podlega oddaleniu. 

Z  daleko  posuniętej  ostrożności  Zamawiający  podniósł,  że  pogląd  Odwołującego,  według 

którego Zamawiający zobowiązany był do dokonania poprawienia poz. 1,2,3 i 71 Zestawienia 

kosztów zadania na podstawie  przepisu art. 87 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy PZP jest błędny. 

Zgodnie  z  SIWZ  (pkt.  17.5.1.2.  IDW)  Zamawiający  wymagał  od  Wykonawców  złożenia 

Załącznika  nr  1a  tj.  Zestawienia kosztów  zadania, którego wzór  stanowił  element  składowy 

SIWZ. Zgodnie z treścią ww. Załącznika nr 1a i sformułowanych w nim przypisów 1, 2 i 3 i 4 

dotyczących  pozycji  1,  poz.  2.  Poz.  3  i  poz.  71  Zestawienia  kosztów  zadania  (Odwołujący 

pomija  zupełnie  treść  rzeczonych  przepisów  w  Odwołaniu)  Zamawiający  wprost  wskazał  w 

przypisach, że: 

jeżeli poz. 1 lub poz. 2 lub poz. 3 Zestawienia kosztów zadania będzie wynosiła więcej niż 

0,1 % wartości robót określonych w poz. 68+83 wówczas Zamawiający uzna, że treść oferty 

jest  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  odrzuci  ją  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2)  Ustawy  PZP 

a  także:  jeżeli  wartość  po.  71  Zestawienia 

kosztów  zadania  będzie  wynosiła  więcej  niż  0,01  %  wartości  robót  określonych  w  poz.  68, 

wówczas  Zamawiający  uzna,  że  treść  oferty  jest  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia i odrzuci ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP. 

Tym  samym  wobec  jednoznacznych  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia,  które  nie  były  kwestionowane  na  etapie  przetargu  (co  jednocześnie  wyklucza 

możliwość  ich  kwestionowania  na  etapie  niniejszego  postępowania  odwoławczego), 

Odwołujący nie może domagać się od Zamawiającego poprawy cen, które Odwołujący podał 

w poz. 1,2,3, i 71 Załącznika nr 1a do Oferty, skoro w zapisach SIWZ taka możliwość została 

wprost wyłączona. 


Zamawiający wskazał, że Odwołujący pomija, że zgodnie z treścią Załącznika nr 1a wycena 

tych  pozycji  przez  Wykonawcę  ma  charakter  ryczałtu,  który  z  założenia  jest  niezmienny,  a 

ceny ryczałtowe nie mogą być poprawiane przez Zamawiającego. 

Wartość  pozycji  ryczałtowych  jest  dodawana  do  ustalonej  na  podstawie  kosztorysu 

ofertowego wartości robót kształtując tym samym cenę łączna oferty Odwołującego. 

Treść  Załącznika nr  1a  jednoznacznie stanowi,  że wartość poz.  1,2,3  powinna wynosić  nie 

więcej  niż  0,1  %  wartości  robót  -  a  nie  że  wynosi  0,1%  wartości  robót  (analogiczne  dla 

pozycji  71,  że  jej  wartość  powinna  wynosić  nie  więcej  niż  0,01%  wartości  robót,  a  nie  że 

wynosi 0,01% wartości robót). Tym samym w oparciu o przedmiotowe zapisy, Wykonawca w 

pozycji  1,2,3  Załącznika  nr  1a,  które  dotyczą  organizacji,  utrzymania  i  likwidacji  zaplecza 

budowy,  mógł  podać  ceny,  które  będą  niższe  niż  0,1%  wartości  robót.  W  ocenie 

Zamawiającego  Wykonawca  nie  ma  podstaw  oczekiwać,  że  Zamawiający  z  automatu 

skoryguje  te  pozycje  do  poziomu  0,1%  wartości  robót  jeśli  wskazane  wartości  będą 

niezgodnie z zapisami siwz. 

Zamawiający wyjaśnił, że z uwagi na wyżej podniesione okoliczności Zamawiający nie miał 

żadnych podstaw do poprawy cen ryczałtowych w pozycjach 1,2,3 i 71 Załącznika nr 1a do 

oferty  Odwołującego  na  podstawie  przepisu  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  PZP.  Przepis  ten 

dotyczy  poprawy  oczywistych  omyłek  rachunkowych.  A  zatem  błędnych  operacji 

rachunkowych  na  liczbach,  prostych  działań  matematycznych,  a  nie  obliczania  nowej  ceny 

ryczałtowej  w  ww.  pozycjach,  które  nie  stanowią  elementu  kosztorysu  ofertowego,  a  które 

wpływają na ustalanie ceny łącznej oferty. 

Dalej 

Zamawiający wskazał, że z uwagi na wyżej podniesione okoliczności wykluczone jest 

także  dokonywanie  poprawy  na  podstawie  przepisu  art.  87  ust.  2  pkt.  3  ustawy  PZP.  Jak 

wskazał  Zamawiający,  celem  wprowadzenia  ww.  przepisu  było  umożliwienie  poprawienia 

błędów, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosztorysu ofertowego. Niezgodność 

w  ofercie  Odwołującego  nie  dotyczy  kosztorysu  ofertowego,  lecz  cen  ryczałtowych,  które 

wpływają na ustalenie ceny łącznej oferty Wykonawcy. 

W  ocenie  Zamawiającego  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  PZP  poprzez 

uznanie,  że  oferta  Odwołującego jest  niezgodna  z  SIWZ  i  odrzucenie oferty  Odwołującego 

jest całkowicie bezzasadny.  

Zamawiający  wskazał,  że  z  opisu  wyceny  tych  pozycji  w  Załączniku  nr  1a  jednoznacznie 

w

ynika, że cena, czyli konkretna kwota w złotych, jaką Odwołujący podaje w pozycji 1 lub w 

poz.  2  lub  w  poz.  3  Załącznika  nr  1a  powinna  wynosić  nie  więcej  niż  0,1%  wartości  robót 

określonych w poz. 68+83, a w przypadku poz. 71 Załącznika nr 1a, że cena tej pozycji, czyli 

kwota w złotych powinna wynosić nie więcej niż 0,01% wartości robót określonych w poz. 68. 


Zamawiający wyjaśnił, że sprawdzenie jakiego musi dokonać Zamawiający sprowadza się do 

obliczenia ile w Ofercie Odwołującego, czyli jaką kwotę stanowi 0,1% obliczone z sumy kwot 

w  poz.  68  i  83  (obliczenie  dla  weryfikac

ji  poz.  1,2,  i  3  Załącznika  nr  1a)  oraz  ile  w  ofercie 

Odwołującego, czyli jaką kwotę stanowi 0,01% obliczone od kwoty w poz. 68 (obliczenie dla 

poz.  71  Załącznika  nr  1a).  Otrzymując  konkretne  wartości  kwotowe  limitów  Zamawiający 

sprawdza, czy ceny, czyli kwoty podane przez Odwołującego w ww. pozycjach Załącznika nr 

1a  nie  przekraczają  tego  limitu.  Jeśli  przekroczenie  występuje  to  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ  a  skala  tego  przekroczenia  jest  bez  znaczenia  dla  stwierdzenia 

niegodności  oferty  z  SIWZ  niezależnie  od  tego,  czy  wyrazimy  je  kwotą,  czy  dodatkowo 

będziemy  także  ustalać  jak  w  procentach  kształtuje  się  to  przekroczenie  (skala 

przekroczenia 

mogłaby  mieć znaczenie jedynie dla  poprawy  oferty  w  oparciu  o  przepis  art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP - gdyby 

taka poprawa była dopuszczalna). 

Zamawiający  wskazał  także,  że  Odwołujący  wprost  przyznaje,  że  SIWZ  zawiera  tylko 

regulacje  odnośnie  kwot  (zaokrąglanie  do  drugiego  miejsca  po  przecinku)  i  brak  w  niej 

regulacji  odnośnie  innych  wartości  np.  limitów  procentowych  do  obliczania  limitów  dla 

wartości  zawartych  w  Załączniku  nr  1a  -  są  tylko  podane,  jako  0,1%.  Innymi  słowy 

Odwołujący  przyznaje,  że  SIWZ  nie  przewiduje  zapisów  o  zaokrąglaniu  wyrażonego  w 

procentowej wartości przekroczenia limitu dotyczącego poz. 1,2,3 i 71 Załącznika nr 1a. 

Zamawiający zauważył także, że Odwołujący nie składał odwołania na postanowienia SIWZ. 

Tym samym Odwołujący nie może domagać się, aby w sytuacji braku stosownych zapisów w 

SIWZ  Zamawiający  dokonywał  jakiegoś  zaokrąglania  przekroczeń  procentowych  w  poz. 

1,2,3, i 71 Załącznika nr 1a do oferty przyjmując, że skoro przekroczenie wynosi 0,100019% 

względem limitu ustalonego jako „nie więcej niż 0,1%”, to przekroczenia nie ma. 

Z  żadnego  zapisu  Specyfikacji  nie  wynika  i  wynikać  nie  mogło  jakieś  zaokrąglanie 

wyrażonego  w  procentach  przekroczenia  limitu  określonego  jako  „nie  więcej  niż  0,1% 

wartości robót w poz. 68 +83” lub „nie więcej niż 0,01 % wartości robót w poz. 68", ponieważ 

te  limity  przekładają  się  na  konkretne  kwoty,  których  przekroczenie  prowadzi  do 

niezgodności oferty z SIWZ niezależnie od tego o ile nastąpiło przekroczenie. 

W  konsekwencji  Zamawiający  stwierdził,  że  skoro  wykazał,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ  i  nie  podlega  poprawie,  to  tym  samym  nie  doszło  do  naruszenia  przez 

Zamawiającego art. 7 ust. 1 oraz art. 91 ust.1 ustawy PZP. 

Do  niniejszego  postępowania  zgłosił  przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  Wykonawca 

Pro -Tra Building sp. z o.o.  


Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

W  pierwszej  kolejności  Izba  oddaliła  wniosek  Zamawiającego  i  Przystępującego  o 

niekierowanie  do  rozpoznania  zarzutu  podniesionego  przez  Odwołującego,  dotyczącego 

naruszenia  art.  87  ust.  2  pkt.  2  i  3  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  poprzez 

zaniechanie poprawienia przez Zamawiającego omyłek w ofercie Odwołującego w poz. 1,2, 

3 i 71 Załącznika 1a. 

Zgodnie  z  przepisem  art.  182  ust.  1  pkt  1  ustawy  P

rawo zamówień publicznych, odwołanie 

wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego 

stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia,  jeżeli  informacje  zostały  przesłane  w  sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych (przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej).  

Ponieważ  Zamawiający  pismem  z  dnia  05.11.2020  r.  przesłał  Odwołującemu  informację  o 

poprawieniu 

omyłek  w  kosztorysie  ofertowym,  a  w  konsekwencji  ich  dokonania  -  także  w 

Zestawieniu kosztów  zadania (Załącznik  nr  1a) oraz  w  Formularzu  ofertowym,  z którego  to 

pisma wynika

ło, że Zamawiający nie dokonuje poprawy w pozycji 1, 2, 3 i 71 ww. Załącznika 

nr  1a  Zestawienie  kosztów  zadania,  to  zdaniem  Zamawiającego  i  Przystępującego  w  dniu 

05.11.2020r. 

Zamawiający  i  Przystępujący  wskazywali,  że  Odwołujący  powziął  wiedzę  o 

zaniechaniu przez Zamawiającego czynności poprawy w pozycji 1, 2, 3 i 71 Załącznika nr 1a 

Zestawienia  kosztów  zadania.  Tym  samym  Odwołujący  miał  wiedzę,  że  wskutek  braku 

poprawy ww. pozycji, 

jego oferta jest niezgodna z SIWZ, ponieważ ceny zaoferowane w tych 

pozycjach wynoszą więcej niż 0,1 % wartości robót określonych w poz. 68+83 Zestawienia 

kosztów  zadania  (dla  poz.  1,  2  i  3  Zestawienia  kosztów  zadania)  oraz  więcej  niż  0,01% 

wartości  robót  określonych  w  poz.  68  (dla  poz.  71  Zestawienia  kosztów  zadania).  W 

konsekwencji, 

zdaniem  Zamawiającego  i  Przystępującego,  wniesienie  odwołania  wobec 

zaniechania poprawienia przez Zamawiającego omyłek w ofercie Odwołującego w pozycjach 

3  i  71  Załącznika  nr 1a  dopiero  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  jest  spóźnione,  bowiem 

termin na jego wniesienie 

upłynął 15 listopada 2020 r. (10 dni licząc od dnia 05.11.2020r.). 

Izba ustaliła, że 05 listopada 2020r. Zamawiający zwrócił się do Odwołującego o udzielenie 

zgody  na  poprawienie  przez  Zamawiającego  tylko  konkretnych  pozycji  formularza. 

Zamawiający  wskazał,  że  poprawienie  omyłek  nie  powoduje  istotnej  zmiany  treści  oferty. 

Odwołujący  nie  miał  wiedzy  co  do  dalszego  sposobu  procedowania  Zamawiającego. 

Odwołującemu nie były zatem znane dalsze ewentualne czynności Zamawiającego. 


Zatem 

w chwili powzięcia informacji o poprawieniu omyłki rachunkowej, Odwołujący nie miał 

wiedzy  co  do  dalszego  procedowania  Zamawiającego,  w  tym  co  do  ewentualnego 

poprawienia innych omyłek.  

Czynność  Zamawiającego  dokonana  w  dniu  05  listopada  2020  roku  dotyczyła  poprawienia 

omyłek  rachunkowych  w  ofercie  Odwołującego.  W  tym  terminie  Odwołujący  otrzymał 

informację,  która  nie  stanowiła  podstawy  do  wniesienia  odwołania.  Odwołujący  nie  był 

zainteresowany  wniesieniem  odwołania  na  czynność  dokonania  poprawienia  omyłek 

rachunkowych  w  jego  ofercie.  W  chwili  dokonania  czynności  Zamawiającego,  Odwołujący 

nie  ponosił  żadnej  szkody  (a  zatem  nie  miał  interesu  do  wniesienia  odwołania,  o  którym 

mowa  w  art.  179  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych).  Nie  mógł  też  przewidzieć 

wystąpienia szkody. Szkoda Odwołującego powstała dopiero w chwili, gdy dowiedział się o 

odrzuceniu  jego  oferty.  Przesłanka  do  wniesienia  odwołania  zmaterializowała  się  zatem  w 

chwili,  gdy 

Odwołujący  powziął  wiedzę o dokonaniu przez  Zamawiającego  odrzucenia jego 

oferty. Dopiero wtedy Odwołujący mógł kwestionować określoną czynność Zamawiającego. 

Z  tą  chwilą  dopiero  Odwołujący  dowiedział  się  również  o  wszystkich  czynnościach  i 

zaniechaniach  Zamawiającego  i  dopiero  wtedy  zmaterializowała  się  szkoda  Odwołującego. 

Od  chwili  zatem  odrzucenia  oferty  Odwołującego  rozpoczął  bieg  termin  na  wniesienie 

odwołania  w  zakresie  czynności  zaniechania  poprawienia  omyłek  w  treści  oferty 

O

dwołującego.  Z  tego  względu  Izba  oddaliła  wniosek  Zamawiającego  i  Przystępującego  o 

niekierowanie  do  rozpoznania  zarzutu  podniesionego  przez  Odwołującego  dotyczącego 

naruszenia art. 87 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy P

rawo zamówień publicznych, poprzez zaniechanie 

poprawienia  przez  Zamawiającego  omyłek  w  ofercie  Odwołującego  w  poz.  1,  2,  3  i  71 

Załącznika 1a. 

Rozpoznając zarzuty  podniesione w  odwołaniu należało stwierdzić,  że odwołanie zasługuje 

na uwzględnienie.  

Przy  rozstrzygnięciu  niniejszej  sprawy  zastosowanie  miał  artykuł  87  ust.  2  pkt  2  i  3  oraz 

art. 

89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli  jej  treść  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych.  A  zatem  zanim  Zamawiający  dokona  czynności  odrzucenia 

oferty  wykonawcy,  dokonuje  oceny,  czy  nie  zachodzi  podstawa  do  zastosowania  art.  87 

ust. 2 pkt 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Zgodnie z artykułem 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poprawia 

w  ofercie:  (1)  oczyw

iste  omyłki  pisarskie,  (2)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z 


uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,  (3)  inne  omyłki 

polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

Zgodnie  zatem  z  artykułem  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 

Zamawiający  poprawia  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

Izba  podziela  stanowisko

,  zgodnie  z  którym:  „Ustawodawca  nie  wprowadził  jasnych  reguł 

opisujących przesłanki, które musi spełniać dane uchybienie, aby mogło być uznane za inną 

omyłkę  i  na  tej  podstawie  skorygowane  przez  zamawiającego.  Jedynym  warunkiem 

sformułowanym  wprost,  jest  zakaz  wprowadzania,  w  wyniku  poprawiania  przez 

zamawiającego innej omyłki, istotnych zmian w treści oferty. Inna omyłka, o której mowa w 

art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  nie  musi  mieć  zatem  charakteru 

oczywistego.  Dopu

szczalne  jest  również  poprawienie  omyłek  nie  mających  takiego 

charakteru, pod warunkiem, że poprawienie innej omyłki nie spowoduje istotnej zmiany treści 

oferty.  Każdorazowo  o  tym,  czy  dana  zmiana  ma  charakter  istotny,  czy  też  nie,  należy 

rozstrzygać, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Jedynym więc ograniczeniem 

zakresu poprawienia omyłki, jest skutek w postaci zmiany treści oferty – poprawienie omyłki 

przez zamawiającego nie powinno spowodować istotnych zmian w treści oferty. 

W odróżnieniu od omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych

,  „inna  omyłka”  nie  musi  mieć  charakteru  „oczywistego”.  Istotna  jest  natomiast 

waga zmian w treści oferty, jakie nastąpią w związku z jej poprawieniem:  

Pojęcie istotności  zmiany  w  treści  oferty  jest  pojęciem  nieostrym  i  z  tego  względu powinno 

być  zawsze  oceniane  przez  pryzmat  konkretnego  stanu  faktycznego,  z  uwzględnieniem 

całokształtu  indywidualnych  okoliczności  sprawy,  biorąc  pod  uwagę  zarówno  następstwa  i 

konsekwencje  zmi

an  dla  treści  oferty,  jak  również  sam  rodzaj  i  charakter  poprawianych 

niezgodności oraz sposób ich przeprowadzenia”.  

W niniejszym postępowaniu istotne znaczenie ma okoliczność, że Zamawiający dokonał (w 

dniu  5  listopada  2020  roku)  poprawienia  omyłek  w  treści  oferty  Odwołującego  z  uwagi  na 

omyłki  w  treści  kosztorysu.  Zgodnie  z  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, 

Zamawiający  dokonuje  poprawienia  w  ofercie  oczywistych  omyłek 

rachunkowych, 

z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek. 

Zatem  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  dokonał  poprawienia  części  kosztowej  formularza 

stanowiącego  załącznik  nr  1a,  to  powinien  uwzględnić  konsekwencje  rachunkowe 

dokonanych poprawek.  

Istotne  znaczenia  ma  tutaj  fakt,  że  w  treści  oferty  Odwołującego  pozycja  1,  2,  3  stanowiły 

0,1% sumy pozycji 68 i 83 formularza, zaś pozycja 71 stanowiła 0,01% wartości pozycji 68. 

Okoliczność  ta  była  wręcz  widoczna  „gołym  okiem”.  Tym  bardziej  nietrudno  było  ustalić 


kierunek  i  wolę  Odwołującego.  Treść  jego  oferty  wskazywała,  że  zamiarem  Odwołującego 

było  zaoferowanie  w  pozycji  1,  2,  3  wartości  stanowiącej  0,1%  sumy  pozycji  68  i  83 

formularza, zaś w pozycji 71 - 0,01% pozycji 68 formularza. Skoro tak, Zamawiający winien 

uwzględnić  konsekwencje  dokonanych  poprawek  rachunkowych  (z  5  listopada  2020r.)  i 

dokonać  dalszego  poprawienia  oferty  Odwołującego  w  sytuacji,  gdy  sposób  kalkulacji  tego 

Wykonawcy  był  oczywisty.  Co  więcej,  Odwołujący  potwierdził  taki  zamiar  skalkulowania 

spornych pozycji w trakcie rozprawy.  

Na  uwagę  zasługuje  także  okoliczność  że  w  piśmie  z  dnia  5  listopada  2020  roku 

Zamawiający  wskazał,  że  dokonuje  w  treści  oferty  Odwołującego  poprawienia  omyłek 

polegających  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia, 

niepowodującej  istotnych  zmian  w  treści  oferty.  Tymczasem  w  konsekwencji  dokonanych 

zmian, 

Zamawiający  odrzucił  ofertę  Odwołującego.  Jest  to  działalnie  Zamawiającego 

sprzeczne z wyrażoną deklaracją, że dokonane poprawienia omyłek nie spowodują istotnych 

zmian  w  treści  oferty.  Dokonana  zmiana,  skoro  prowadziła  do  odrzucenia  oferty 

Odwołującego,  była  zmianą  istotną,  a  dokonanie  poprawienia  omyłek  wprowadziło  istotne 

zmiany w treści oferty.  

Wbrew twierdzeniu Przystępującego, wyrażonemu w trakcie rozprawy, omyłka w treści oferty 

Odwołującego  istniała  od  początku,  nie  zaistniała  dopiero  po  poprawieniu  przez 

Zamawiającego  omyłek  w  kosztorysie  (w  dniu  5  listopada  2020  roku).  Należy  wskazać,  że 

gdyby Odwołujący nie pomylił się  (na etapie kalkulacji)  w treści kosztorysu, nie wystąpiłyby 

omyłki  w  pozycjach  spornych  (1,  2,  3,  71).  Jak  wskazano  powyżej,  Odwołujący  w  trakcie 

rozprawy  potwierdził,  że  wypełniał  formularz  załącznika  nr  1a  w  taki  sposób,  aby  suma 

pozycji 1, 2, 

3 wynosiła 0,1 % wartości sumy pozycji 68 i 83, zaś pozycja 71 wynosiła 0,01% 

pozycji 68 tego formularza.  

Nie  jest  także  uprawnione  stanowisko  Przystępującego,  jakoby  Odwołujący  miał  zostać 

potraktowany w sposób uprzywilejowany. Przede wszystkim Zamawiający jest zobowiązany 

do  dokonania  analizy  oferty  Wykonawcy  i  zastosowania  a

rt.  87  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  jeśli  zaistniały  przesłanki.  Dodatkowo,  oferta  Odwołującego  od  początku 

zawierała  najniższą  cenę.  Po  dokonaniu  jej  poprawienia  na  tym  etapie,  jej  wartość 

zwiększyłaby się jedynie o 85 złotych i nadal stanowiłaby ofertę z ceną najniższą.  

Warto  podkreślić,  że  usunięcie  niezgodności  nie  spowoduje  istotnych  zmian  w  treści  oferty 

(zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w 

art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych), jej wartość bowiem zwiększy się niewiele ponad 85 złotych. 

Ponadto  artykuł  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  został  wprowadzony 

właśnie w  celu uniknięcia licznych przypadków  odrzucenia ofert  z  powodu  błahych omyłek. 

Dopuszcza  on  poprawienie  takich  niedopatrzeń,  błędów  niezamierzonych,  drobnych, 

niewielkich niezgodności, opuszczeń, czy drobnych różnic, aby nie dopuścić do odrzucenia 


oferty  z  najniższą  ceną.  Oczywistym  i  wielokrotnie  powtarzanym  argumentem  jest  to,  że 

Wykonawca  składa  ofertę  w  tym  celu,  aby  uzyskać  zamówienie.  Jego  zamiarem  jest 

zaoferowanie  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ.  Zatem  jeśli  zdarzają  się  drobne 

uchybienia, Zamawiający winien dokonać ich poprawienia.  

W  niniejszym  postępowaniu,  biorąc  pod  uwagę  całokształt  wyżej  wskazanych  okoliczności, 

należało dojść do wniosku, że artykuł 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

powinien znaleźć zastosowanie.  

Jak  wskazano  powyżej,  nietrudno  było  ustalić,  że  pozycje  1,  2,  3,  stanowią  0,1%  sumy 

pozycji  68  i  83,  natomiast  pozycja  71  stanowi  0,01%  pozycji  68  i  w  ten  s

posób  powinna 

zostać  poprawiona  oferta  Odwołującego.  W  sytuacji,  gdy  powyższe  zmiany  będą 

powodowały  konieczność  dokonania  dodatkowych  poprawek,  Zamawiający  powinien  ich 

dokonać.  

W konsekwencji powyższych ustaleń należało uznać, że oferta Odwołującego nie podlegała 

także  odrzuceniu.  Zgodnie  z  zacytowanym  powyżej  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  zamawiający  dokonuje  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  jednakże  z 

zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Skoro  zatem 

zaistniały przesłanki do poprawienia omyłek w treści oferty Odwołującego, polegających na 

niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujących 

istotnych  zmian  w  treści  oferty,  Zamawiający  mógł  ich  dokonać.  Oferta  Odwołującego  nie 

podlega zatem odrzuceniu.  

Dodatkowo jedynie należy wskazać, że kwota wpisana przez Odwołującego w pozycji 1, 2, 3 

oraz pozycji 71 załącznika 1a, skoro przekraczała wymaganą przez Zamawiającego wartość 

(nawet  o  0,00019,  czy  0,00021%), 

nie  mogła  zostać  uznana  za  spełniającą  wymagania 

Zamawiającego.  W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  istotne  znaczenia  ma  okoliczność  (o 

czym powyżej), że zamiarem Odwołującego (także wyrażonym w treści załącznika 1a) było, 

aby kwota z pozycji 1, 2, 3 

formularza wynosiła 0,1% sumy pozycji 68 i 83 , a kwota z pozycji 

71 wynosiła 0,01% pozycji 68 załącznika 1a. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel