KIO 3436/20 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3436/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Małgorzata Matecka 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznan

iu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 21 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izb

y  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2020 r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających 

się 

udzielenie 

zamówienia: 

Advatech 

spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzial

nością  z  siedzibą  we  Wrocławiu  oraz  Neckerit  spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie 

przy udziale: 

A. 

wykonawcy  Computex  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego 

po stronie zamawiającego 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  „KONCEPT”  Spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  MBA  System  Spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie, 

KONCEPT 

SERWIS  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie, 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

C. 

wykonawcy SUNTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  


2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Advatech  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu  oraz  Neckerit  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500,00  zł 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019,  ze  zm.) 

w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020,  ze  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w terminie  7 dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt: KIO 3436/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie prowadzi w trybie 

przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  na  zakup  i  dostawę 

komputerów  przenośnych  z  systemem  operacyjnym  (nr  ref.:  TZ/271/62/20).  Wartość 

ww. 

zamówienia  przekracza  kwotę,  od  której  uzależniony  jest  obowiązek  przekazywania 

ogłoszeń  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  zgodnie  z przepisami  wydanymi  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo zamówień  publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843,  ze  zm.),  dalej  jako  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w dniu 10 listopada 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod nr 2020/S 219-537195.   

W dniu 23 grudnia 2020 r.  wykonawcy 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Advatech  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we Wrocławiu  oraz  Neckerit 

spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  wnieśli  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  zaniechanie  przez  zamawiającego  czynności 

otwarcia oferty odwołującego w postępowaniu.  

W  dniu  20  stycznia  2021  r. 

do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo  odwołującego  zawierające 

oświadczenie o wycofaniu odwołania.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie  ustawy  Pzp,  Izba 

postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  wywołane 

ww. 

odwołaniem. 

kosztach 

postępowania 

odwoławczego 

orzeczono 

stosownie 

do 

treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:       ………………………… 


wiper-pixel