KIO 3434/20 WYROK dnia 19 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3434/20 

WYROK 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Kuszel-Kowalczyk 

        Protokolant:              Szymon Grzybowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14  stycznia  2021  roku  w  War

szawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę A. L. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Quadra Polska A. L. z 

siedzibą  w  Bydgoszczy  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Akademię  Muzyczną  im. 

Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

2.  Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  Odwołującego  –  A.  L.  prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą Quadra Polska A. L. z siedzibą w Bydgoszczy 

2.1. zali

cza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr. (słownie: 

siedem    tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego tytułem  wpisu 

od  odwołania  uiszczoną  przez  Odwołującego  –  A.  L.  prowadząca  działalność 

gospodarcz

ą pod firmą Quadra Polska A. L. z siedzibą w Bydgoszczy tytułem wpisu od 

odwołania, 

2.2.  zasądza  od  wykonawcy  A.  L.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Quadra Polska A. L. 

z siedzibą w Bydgoszczy na rzecz Akademii Muzycznej im. Feliksa 

Nowowiejskiego  w  Bydgoszczy, 

kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych,  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.    2    ustawy  z  dnia  29    stycznia  2004  r.    Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1843, ze zm.) oraz  art. 580    ust. 1 ustawy z  


dnia 11  września 2019 r. - Prawo   zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze 

zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019  r.  –  Przepisy    wprowadzające 

ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020,  ze  zm.)  na  niniejszy 

wyrok  -  w  terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 3434/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Akademia Muzyczna w im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest 

„Pełnienie funkcji Koordynatora technicznego z ramienia inwestora w projekcie pn. Budowa 

kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”, znak ZP-PN-17/A2020/2020. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp. 

W dniu 23 grudnia 2020 roku wykonawca A. L. 

prowadząca działalność gospodarczą 

pod  firmą  Quadra  Polska  A.  L.    z  siedzibą  w  Bydgoszczy  (dalej:  Odwołujący)  wniósł 

odwołanie  od  następujących  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  zaniechań  oraz  czynności 

zamawiającego  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia:  wadliwego  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty 

–  ANPASS  A.  W.  oraz  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy 

ANPASS A. W. 

z postępowania. 

W związku z powyższym odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 91 pkt 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wadliwego wyboru najkorzystniejszej oferty 

- ANPASS A. W. 

pomimo tego, iż oferta ta nie jest ofertą najkorzystniejszą w świetle art. 

91ust.l  ustawy  Pzp.  Zamawiający  niesłusznie  przyznał  ofercie  ANPASS  30  pkt.  w 

kryterium „doświadczenie zespołu” niezgodnie z warunkami SIWZ. 

2)  art.  22,  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  oferty  ANPASS  A. 

W.

,  zaniechanie  uzupełnienia  oferty  pomimo  nie  niewykazania  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia 

3)  art. 24 ust. 1 pkt 19 w zw. z pkt. 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia oferty 

ANPASS A. W. 

pomimo zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania z uwagi na 

udział w przygotowaniu postępowania 

art.  7  ustawy  Pzp  poprzez  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania Wykonawców poprzez wybór oferty najkorzystniejsze z pominięciem zasad 

określonych  w  SIWZ,  w  sposób  dyskryminujący  Odwołującą  i  nie  mający  logicznego 

uzasadnienia. 

Odwołujący wniósł o: 

unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 18.12.2020r. wyboru najkorzystniejszej 

oferty ANPASS A. W.; 

powtórzenie czynności oceny ofert; 

wybór oferty A.L. Quadra Polska jako oferty najkorzystniejszej 


zasądzenie kosztów postępowania według przedłożonej faktury. 

Ponadto z  ostrożności Odwołujący  wniósł  o unieważnienie postępowania na  podstawie art. 

93 ust. 1 pkt. 

7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. 

W  uzasadnieniu  wniesionego  odwołania  odwołujący  odnośnie  podniesionych  zarzutów 

wskazał: 

1.  Zarzut  naruszenia  art.  91  ust.1  ustawy  Pzp-  przyznanie  punktacji  w  kryterium 

„doświadczenie zespołu” niezgodnie z SIWZ 

Zamawiający ustalił w pkt. 19.3 SIWZ trzy kryteria oceny ofert: 

CENA- 40pkt 

D

oświadczenie w realizacji budownictwa pasywnego - 20 pkt  

D

odatkowe doświadczenie zespołu Wykonawcy - 30pkt 

W ramach kryterium doświadczenia zespołu wykonawcy Zamawiający przyznawał punkty w 

sposób następujący: 

X1  - 

wykonanie  przez  członka  zespołu  Wykonawcy  usługi  polegającej  na  nadzorze  nad 

projektowaniem  lub  nadzorze  nad  realizacj

ą  prac  budowlanych  przy  budowie  lub  adaptacji 

Sali  koncertowej  wraz  z  nadzor

em  nad  realizacją  badań  akustycznych  w  ww.  Sali 

koncertowej- 10 pkt. 

X2  - 

wykonanie  przez  członków  zespołu  Wykonawcy  usługi  polegającej  na  nadzorze  nad 

projektowaniem  lub  nadzorze  nad  realizacj

ą  prac  budowlanych  przy  budowie  /adaptacji 

studia nagrań 

X3  -  w

ykonanie  przez  członka  zespoły  Wykonawcy  usługi  polegającej  na  pełnieniu  funkcji 

Inspektora  Nadzoru/Kierownika  Budowy  na  budowie  obiektu  użyteczności  publicznej  o 

powierzchni min. 30 000m

Odwołujący  przywołał  również  postanowienia  SIWZ  opisujące  zasady  oceny  w  ww. 

podkryteriach:  „Potwierdzeniem  posiadania przez Wykonawcę dodatkowego  doświadczenia 

jest  wykaz  zadań  inwestycyjnych  zawierający  wszystkie  informacje  (dane  wymienione  w 

tabeli  powyżej),  które  pozwolą  Zamawiającemu  ocenić  to  doświadczenie  (m.in.  nazwa  i 

adres  inwestycji,  zakres  robót,  nazwa  i  adres  zamawiającego,  terminy  realizacji,  stan 

zaawansowania  itp.)  oraz  dokumenty  potwierdz

ające  należyte  wykonanie  usługi.  W 

przypadku braku wszystkich informacji Wykonawca otrzyma w danym podkryterium 0 pkt. 

Punkty  w  ramach  niniejszego  kryterium  otrzyma  tylko  ten  Wykonawca,  który  wykaże  się 

dodatkowym doświadczeniem członka zespołu tj. dla inwestycji innych, niż wymienione jako 

doświadczenie  Wykonawcy  wykazane  dla  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w 

po

stępowaniu. 

Zamawiający w podkryteriach X1, X2, X3 nie dopuszcza wskazania osób innych niż osoby, 

które będą faktycznie świadczyć usługę.”. 


Następnie Odwołujący podniósł, że wykonawca ANPASS w formularzu oferty wykazał:  

1/  XI- 

nadzór  nad  realizacją  prac  budowlanych  Sali  koncertowej  i  nad  realizacją  badań 

akustycznych na rzecz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wykonawca dołączył dokument 

potwierdzający należyte wykonanie usługi - załącznik 7 i 8 do oferty 

2/  X2  -  n

adzór  nad  projektowaniem  i  realizacją  prac  budowlanych  przy  budowie  studia 

nagrań  na  rzecz  Akademii  Muzycznej  im.  F.  Nowowiejskiego  w  Bydgoszczy.  Wykonawca 

dołączył dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi - załącznik 7 i 9 do oferty. 

3/  X3  - 

pełnienie funkcji  kierownika budowy  na  budowie  szpitala  w  Lipnie,  pełnienie funkcji 

kierownika  zespołu  budów  szpitala  w  Grudziądzu  na  rzecz  Zarząd  dawnego  województwa 

włocławskiego  P.P.  Dyrekcja  Budowy  Szpitala  w  Grudziądzu.  Wykonawca  dołączył 

dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi - załącznik 10, 11, 12, 13 do oferty. 

Ad. XI 

Odwołujący przedstawił następującą argumentację: 

Załącznik nr 8 do oferty tj. referencja z 20.04.2020 r. wystawiona przez Akademię Muzyczną 

w  Bydgoszczy  potwierdza,  iż  Pan  A.  W.  był  w  okresie  od  1.02.2018-31.12.2009r. 

inspektorem  nadzoru  przy  robotach  rozbiórkowych  oraz  wykonaniu  zespołu  sal  ćwiczeń 

baletowych  wykończonych  okładzinami  akustycznymi  wraz  z  zapleczem  (szatnie,  natryski, 

ubikacje) oraz węzła c.o. łącznie z oddaniem tej części budynku do użytkowania. 

Następnie  był  kierownikiem  projektu  unijnego  „Roboty  odtworzeniowo-  konserwatorskiej 

zabytkowej  Sali  koncertowej  oraz  elewacji  zabytkowego  budynku  z  przywróceniem  jej  XIX 

wiecznego  stanu  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  w  okresie  od  1.01.2010-31.10.2013r. 

Zakres  czynności  obejmował  wykonanie  sali  koncertowej  z  antresolą  z  siedzeniem  dla 

publiczności z wykończeniem akustycznym ścian i sufitu. 

W ocenie Odwołującego, z powyższej informacji nie wynika, aby p. A. W. czynił nadzór nad 

pracami budowlanymi sali koncertowej. Wykonawca posiada jedynie uprawnienia do nadzoru 

w branży konstrukcyjno-budowlanej. 

Odwołujący  stwierdził,  że  wykonywanie  funkcji  kierownika  projektu  unijnego  nie  jest 

jednoznaczne  z  wykonywaniem  nadzoru  nad  projektowaniem  lub  realiz

acją  prac 

budowlanych przy budowie lub adaptacji sali koncertowej. 

Wątpliwości  Odwołującego  budziło  również  czy  wykonywanie  robót  odtworzeniowo  - 

konserwatorskich  sali  koncertowej  spełnia  wymóg  pełnienia  nadzoru  na  budową  lub 

adaptacją sali koncertowej w rozumieniu prawa budowlanego. W ocenie Odwołującego nie. 

Ponadto 

Odwołujący  wskazał,  że  z  referencji  dotyczących  „Robót  odtworzeniowo  - 

konserwatorskich  zabytkowej  Sali  koncertowej”  nie  wynika,  że  p.  W.  pełnił  nadzór 

merytoryczny  nad  realizacją  badań  akustycznych  w  ww.  sali.  Z  dokumentów  będących 

załącznikiem  do  oferty  wynika,  że  jest  on  inżynierem  budownictwa  z  uprawnieniami  do 

nadzorowania/kierowania  robotami  w  branży  konstrukcyjno-  budowlanej,  nie  ma  natomiast 


do

kumentów,  z  których  wynikałoby  że  ma  jakiekolwiek  uprawnienia  do  nadzoru  nad 

badaniami  akustycznymi. 

Odwołujący zauważył, że wykonawca przedłożył  wyniki pomiarów 

akustycznych z lipca 2013r. sporządzonych przez dr. P. P. w których uczestniczył z ramienia 

Akademii  p.  A.  W..   

W  ocenie  Odwołującego,  z  powyższego  nie  wynika,  aby  p.  A.  W. 

sprawował  nadzór  nad  badaniami  prowadzonymi  przez  P.  P.  .  Samo  uczestnictwo  w 

badaniach  nie  rodzi  domniemania  sprawowania  merytorycznego  nadzoru  nad  realizacją 

badań. 

Ad. X2 

Odwołujący przedstawił następującą argumentację: 

Z  przedłożonej  referencji  z  dnia  20.04.2020  r.  oraz  z  poświadczenia  wystawionego  przez 

firmę Konsbud Audio nie wynika aby p. A. W. wykonał należycie nadzór nad realizacja prac 

projektowych i budowlanych przy budowie/adaptacji 

studia nagrań. 

Z referencji z dnia 20.04.2020 

r. wynika, iż p. A. W. był kierownikiem projektu unijnego pod 

nazwą „Modernizacja obiektu  Akademii  Muzycznej  w  Bydgoszczy  dla celów  dydaktycznych 

wraz  z  pierwszy  wyposażeniem”  w  okresie  od  01.01.2010-31.10.2013  r.  co  nie  jest 

równoznaczne  z  nadzorem  inspektorskim  nad  budową/  adaptacją  studia  nagrań.  Zakres 

czynności  obejmował  wykonanie  części  dydaktycznej  z  wykończeniem  sal  dydaktycznych, 

studi

a nagrań a nie budowę/ adaptację studia nagrań. 

Natomiast  z  poświadczenia  firmy  Konsbud  Audio  wynika,  iż  p.  A.  W.  pełnił  nadzór  nad 

projektem wykonawczym oraz realizacją prac instalacyjno- montażowych w ramach umowy 

pod  nazwą  „Dostawa  i  uruchomienie  sprzętu  dla  studia  reżyserii  dźwięku”  a  nie  nad 

projektowaniem budowy/ adaptacji studia nagrań. 

Ad. X3 

Odwołujący przedstawił następującą argumentację: 

Z  przedłożonych  opinii  o  pracowniku  Przedsiębiorstwa  Budowy  Obiektów  Użyteczności 

Publicznej  Budopol  z  21.11.1983  r.  oraz  opinii  z  15.05.1989  r.  i  opinii  z  31.05.1989r  tabeli 

powierzchni obiektów budowy szpitala w Lipnie, informacji ze strony internetowej o Szpitalu 

nie  wynika  aby  A.  W. 

prawidłowo  zrealizował  usługę  polegającą  na  pełnieniu  funkcji 

inspektora  nadzoru/  kierownika  budowy  na 

budowie  obiektu  użyteczności  publicznej  o 

powierzchni min. 30 000 m

Wobec powyższego, Odwołujący stwierdził, iż Wykonawca ANPASS A. W. winien otrzymać  

pkt  w  kryterium  „dodatkowe  doświadczenie  zespołu  Wykonawcy”  co  spowodowałoby,  iż 

ofer

tą najkorzystniejszą byłaby oferta firmy Quadra Polska A. L. . 

2.  zarzut  zaniechania  wykluczenia  oferty  ANPASS  A.  W.

,  zaniechanie  uzupełnienia 

oferty  pomimo  niewykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie wymaganego doświadczenia - art. 22, art. 26 ust.3 ustawy Pzp 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  pkt.  7.2.3.  a)  SIWZ Wykonawca  miał  przedstawić,  że  w 

okresie ostatnich 10  lat przed  upływem  terminu składania  ofert,  a jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:  


(i)  C

o najmniej 1 usługę polegającą na koordynacji realizacji działań inwestycyjnych dla 

obiektu  użyteczności  publicznej  o  kubaturze  7000m

w  którym  łącznie 

realizowane były branże: akustyka, elektroaktustyka i technika sceniczna; 

(ii)  R

ozliczał  i  sprawozdawał  do  jednostek  zewnętrznych  co  najmniej  jedną  realizację 

inwestycji dla obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 2 mln zł brutto; 

(iii) 

Brał  udział  w  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  zamówienia  publicznego  po  stronie 

Zamawiającego  o  wartości  równej  bądź  przekraczającej  wartość  od  których 

zgodnie  z  art.  11  ust.8  P

zp  uzależniony  jest  obwiązek  przekazywania  ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

b) 

posiada minimum 5 letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych  

Zgodnie  z  pkt  7.2.3.  lit.  c)  SIWZ  n

a  potwierdzenie  spełnienia  warunku  7.2.3  ust.  a)  pkt  i-iii 

Wykonawca  wypełni  załącznik  nr  5  oraz  dołączy  referencje  bądź  inne  dokumenty 

pozwalające  Zamawiającemu  zweryfikować  prawdziwość  przedstawionych  danych.  Na 

potwierdzenie  s

pełnienia  warunku  7.2.3.  ust.  b)  możliwe  jest  przedstawienie  uprawnień 

wystawionych  przed  lipcem  2015  r.  lub  wskazanie  inwestycji  sprzed  2015 

r.  w  której 

Wykonawca pełni rolę inspektora nadzoru bądź kierownika Projektu. 

Odwołujący podniósł, że wykonawca w wykazie usług wykazał 3 usługi o nazwie „ inspektor 

nadzoru  inwestorskiego  kierownik  projektów  unijnych”  realizowane  na  rzecz  Akademii 

Muzycznej  w  Bydgoszczy.  Wykonawca  dołączył  dokument  potwierdzający  należyte 

wykonanie  usług-  załącznik  7,14  do  oferty.  Z  przedłożonych  referencji  wystawionych  przez 

Akademię  Muzyczną  w  Bydgoszczy  z  dnia  20.04.2020  r.  oraz  pisma  Ministra  Kultury  i 

Dziedzictwa  Narodowego  z  28.01.2011  r.

,  w  ocenie  Odwołującego  nie  wynika,  aby  firma 

ANPASS  A.  W. 

spełniła  warunek  doświadczenia  określony  w  pkt.  7.2.3  lit.  a  )  i-iii.  W 

szczególności Wykonawca, nie wykazał spełnienia warunku, że brał udział w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego o wartości równej bądź 

przekraczającej wartość od których zgodnie z  art. 11 ust.8 Pzp uzależniony jest obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

Wobec  powyższego  A.  W.  winien  zostać  wezwany  do  uzupełnienia  dokumentów  na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, czego Zamawiający zaniechał 

błędnie uznając, iż warunek został spełniony. 

zarzut  zaniechania  wykluczenia  oferty  ANPASS  A.  W.  pomimo 

zaistnienia  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania  z  uwagi  na  udział  w 

przygotowaniu postępowania- art. 24 ust. 1 pkt. 19 w związku z pkt. 16 ustawy Pzp 

Odwołujący  podkreślił,  że  postępowanie  nr  PN-ZP  12/A2020/2020  dotyczy  projektu  pn. 

„Budowa  kampusu  Akademii  Muzycznej  w  Bydgoszczy”,  realizowanego  od  lat  przez 

Zamawiającego. Z informacji zamieszczonych na stronie Zamawiającego wynika że p. A. W. 

jest  zatrudniony  przez  Zamawiającego  jako  główny  specjalista  ds.  inwestycji  i  brał 


bezpośredni udział w przygotowaniu dokumentacji projektu pn.: Budowa Kampusu Akademii 

Muzycznej  w  Bydgoszczy. 

Bezpośredni  udział  w  przygotowaniu  inwestycji  polegał  min  na 

udziale  w  komisji  konkursowej  wyłaniającej  zespół  projektowy,  sporządzeniu/weryfikowaniu 

kosztorysu  dla  tej  inwestycji.  Ponadto  A.  W. 

reprezentował  Zamawiającego  na  targach 

BUDMA  w  lutym  tego  roku  prezentując  tam  projekt  Kampusu  Akademii  Muzycznej  w 

Bydgoszczy.  Jest  więc  osobą  bezpośrednio  zaangażowaną  w  realizację  tego  projektu. 

Pozostaje  więc  w  takim  stosunku  prawnym  i  faktycznym  z  Zamawiającym,  że  budzi  to 

uzasadnione  wątpliwości  co  do  bezstronności  osób  oceniających  oferty  w  niniejszym 

postępowaniu. Odwołujący stwierdził ponadto, że Oświadczenie A. W., iż nie uczestniczył w 

przygotowaniu dokumentacji zamówienia publicznego o numerze ZP-PN-17/A2020/2020 jest 

nieprawdziwe. 

W  ocenie  Odwołującego,  oferta  firmy  ANPASS  podlega  wykluczeniu,  gdyż 

wieloletnia współpraca A. W. z Zamawiającym w charakterze inspektora nadzoru, kierownika 

projektów unijnych, w tym pomoc przy przygotowaniu niniejszego postępowania stawia go w 

uprzywilejowanej pozycji w st

osunku do innych Wykonawców.  

Podsumowując  Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  naruszył  zasadę  równego 

traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, gdyż wobec firmy ANPASS A. W. dokonał 

oceny z pominięciem SIWZ. 

W  dniu  5  stycznia  2021  r. 

zamawiający  ustosunkował  się  do  zarzutów  odwołania, 

przekazując  swą  odpowiedź  Odwołującemu,  na  rozprawie  wniósł  o  traktowanie  tej 

odpowiedzi jako odpowiedzi na odwołanie. Zamawiający uznał  zarzuty odwołania w całości 

za bezzasadne i wskazał co następuje. 

Z

amawiający  poinformował,  że  na  podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp  badając  oferty 

Wykonawców  zwrócił  się  do  firmy  ANPASS  A.  W.  o  złożenie  stosownych  wyjaśnień  i 

udokumentowanie  spełniania  warunku  7.2.3  iii  SIWZ.  Zamawiający  dokonał  czynności 

w

yboru  najkorzystniejszej  oferty  po  otrzymaniu  w/w  dokumentów.  Mając  na  uwadze 

powyższe Zamawiający podtrzymuje decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Jednocześnie Zamawiający odniósł się do zarzutów stawianych w odwołaniu w następujący 

sposób: 

Ad.  Zarzut  1  

Wadliwy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  poprzez  przyznanie  30 

punktów w kryterium „doświadczenie zespołu Wykonawcy”. 

Zamawiający uznał zarzuty Odwołującego w zakresie błędnej oceny oferty jako bezzasadne. 

Zamawiający  wskazał,  że  analizując  złożone  oferty  sprawdzał  poprawność  i  zakres 

przedstawionych dokumentów. W wyniku analizy stwierdził co następuje: 

Kryterium  XI  - 

Nadzór  nad  pracami  sali  koncertowej  -  nadzór  w  branży  konstrukcyjno-

budowlanej dotyczy nie tylko nadzoru nad wykonywaniem konstrukcji 

(wykonano konstrukcję 

antresoli),  ale  również  obejmuje  nadzór  nad  wszelkimi  pracami  ogólnobudowlanymi, 


włącznie  z  wykończeniowymi,  w  tym  okładzin  akustycznych  sufitu  i  ścian.  Z  zakresu 

obowiązków Umowy mgr inż. A. W. na stanowisku Kierownika projektu wynikają te obowiązki 

(punkty: 1,2,3,5,6,12,14 - 

w załączeniu umowa). 

Wykonywanie  robót  odtworzeniowo-konserwatorskich  sali  koncertowej  spełnia  wymóg 

pełnienia nadzoru nad budową lub adaptacją sali koncertowej nie tylko w rozumieniu .Prawa 

bud

owlanego”,  ale  również  w  rozumieniu.  Ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad 

zabytkami”.  Roboty  nadzorowane  przez  Kierownika  projektu  prowadzone  były  w  budynku 

wpisanym  do  rejestru zabytków.  Nadzór  nad takimi  robotami może sprawować tylko osoba 

posiadająca  uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  pełnienia  nadzoru  przy 

zabytkach nieruchomych. Takie uprawnienia posiadał mgr inż. A. W., jako jedyny z zespołu 

nadzorującego (w załączeniu uprawnienia oraz opinia). 

Uczestnictwo  w  badaniach  ak

ustycznych  było  właśnie  sprawowaniem  merytorycznym 

nadzoru  nad  realizacją  badań,  w  tym  przygotowaniem  sali  koncertowej  do  badania  wg 

wytycznych zespołu przeprowadzającego badania, a do tego nie są wymagane uprawnienia 

do badań akustycznych. 

Kryterium X2 

W trakcie realizacji projektu inwestycyjnego w budynku przy ul. Gdańskiej 20 

powstało  nowe  studio  nagrań.  Pomieszczenie  to  zostało  wykonane  w  technice  „box-in-box” 

jako  oddzielne  pomieszczenie  i  przeznaczone  wyłącznie  do  celów  realizacji  nagrań  (sale 

monta

żu  i  odsłuchu  nagrań  objęte  tym  projektem  znajdują  się  w  innych  pomieszczeniach). 

Zakres nadzoru podano w zakresie obowiązków umowy kierownika projektu. 

Kryterium  X3 

–  Zamawiający  podniósł,  że  nie  jest  w  stanie  odnieść  się  do  tego  typu 

dywagacji,  ponieważ  zdaniem  Zamawiającego  ocena  kryterium  dotyczyła  posiadania 

doświadczenia, a nie oceny jakości zdobytego doświadczenia. Z dostarczonej dokumentacji 

przez firmę ANPASS Zamawiający otrzymał informację o: powierzchni budowy podlegającej 

ocenie  oraz  o  funkcji  j

aką  pełnił  członek  zespołu  Wykonawcy  na  w/w  budowie.  Zarówno 

powierzchnia  obiektów,  jak  i  rodzaj  i  zakres  świadczonego  zlecenia  pokrywały  się  z 

wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ. Zamawiający wskazał, że dodatkowo, 

chociaż  nie  stanowi  to  przedmiotu  oceny,  dołączone  referencje  pozwoliły  Zamawiającemu 

stwierdzić, że praca została wykonana z należytą starannością. 

Reasumując, po przeanalizowaniu dołączonej dokumentacji, zdaniem Zamawiającego, oferta 

firmy  ANPASS  A. W. 

spełniła przesłanki do przyznania wskazanych punktów. Zamawiający 

zwraca  uwagę,  że  pomimo  wykazania  w  formularzu  oferty  zadań  potwierdzających 

możliwość  uzyskania  punktów  w  kryteriach  Xl-X3,  firma  Quadra  Polska  nie  dostarczyła  na 

wezwanie  dokumentów  potwierdzających  prawdziwość  podanych  danych.  Zamawiający 

wskazał, że powyższa sytuacja nasuwa Zamawiającemu szereg wątpliwości, abstrahując od 

uczciwości, co do rzetelności Wykonawcy. 

Zamawiający  podkreślił,  że  nieprawdą  jest  również  zawarte  w  odwołaniu  stwierdzenie,  że 


przyznan

ie  0  pkt  w  kryterium  „doświadczenie  zespołu  Wykonawcy”  spowodowałoby,  że 

oferta  Quadra  Polska  byłaby  ofertą  najkorzystniejszą.  Ze  złożonej  oferty  wynika,  że 

Odwołujący uzyskał 50 pkt., natomiast, nawet po odjęciu wspomnianych 30 pkt. oferta firmy 

ANPASS uz

yskałaby 55,46 pkt. 

Ad.  zarzut  2  -  Zaniechanie  wykluczenia  oferty  ANPASS  A.  W.,  zaniechanie 

uzupełnienia  oferty  pomimo  niewykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie wymaganego doświadczenia - art. 22, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Nieprawd

ą  jest,  że  Zamawiający  nie  wezwał  firmy  ANPASS  do  złożenia  uzupełnień  i 

wyjaśnień.  Zamawiający  wskazał,  że  nie  wie  skąd  Odwołujący  powziął  taką  informację. 

Powtarzając,  jak  na  wstępie,  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  do  złożenia  stosownych 

wyjaśnień  i  uzupełnień.  W  odpowiedzi  na  wezwanie  o  uzupełnienie  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  wyniku  czego 

Wykonawca wykazał się posiadaniem właściwego doświadczenia (7.2.3 iii SIWZ - Brał udział 

w  przygotowaniu  i  prz

eprowadzeniu  zamówienia  publicznego  po  stronie  Zamawiającego  o  wartości 

równej bądź przekraczającej wartość od których zgodnie z art.11 ust. 8 Pzp uzależniony jest obwiązek 

przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej).  W  ramach  projektu 

in

westycyjnego, którego mgr inż. A. W. był Kierownikiem, przygotował i przeprowadzał m.in. 

postępowanie o numerze DG-24/6/D/2012 spełniające warunek stawiany w SIWZ. 

Ad.  zarzut  3  -  Zaniechanie  wykluczenia  oferty  ANPASS  A.  W.  pomimo  zaistnienia 

przesłanek wykluczenia z  postępowania z  uwagi  na  udział  w  przygotowaniu postępowania- 

art. 24 ust. 1 

pkt. 19 w związku z pkt. 16 ustawy Pzp. 

Na  wstępie  Zamawiający  zaznaczył,  że  powyższa  kwestia  była  już  podnoszona  przez 

Wykonawcę  i  Zamawiający  udzielał  na  nią  kilkakrotnie  odpowiedzi,  zarówno  w 

unieważnionym  postępowaniu  nr  PN-ZP-12/A2020/2020  jak  również  w  kolejnym 

postępowaniu PN-ZP- 17/A2020/2020. W ocenie Zamawiającego, istotnym jest również fakt, 

że  firma  Quadra  Polska  jako  podmiot  przystępujący  do  odwołania  ws.  postępowania  na 

Inżyniera Kontraktu projektu Budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 

które  było  ogłoszone  w  terminie  wcześniejszym  niż  postępowanie  na  Koordynatora 

technicznego projektu, zaznajomił się z pełną dokumentacją projektu. 

Ponadto 

Zamawiający  zauważył,  że  postępowanie  nr  PN-ZP-12/A2020/2020  nie  dotyczyło 

Budowy  kampusu  Akademii  Muzycznej  w  Bydgoszczy  lecz 

„Pełnienia  funkcji  koordynatora 

nadzoru technicznego” w tym projekcie, co stanowi znaczącą różnicę. Ponadto Zamawiający 

zauważył, że od Wykonawców uczestniczących w tym postępowaniu jak i w postępowaniu nr 

PN-ZP-17/A2020/2020 

nie  była  wymagana  znajomość  dokumentacji  projektu,  o  czym 

świadczą zapisy przedmiotowego SIWZ. Podobnie zakres przedmiotu zamówienia w żaden 

sposób  nie  obejmuje  znajomości  projektu.  Głównym  zadaniem  Koordynatora  technicznego 

będzie  rozliczanie  i  kontrolowanie  jakości  pracy  Inżyniera  Kontraktu  (postępowanie 


ogłoszone 16.10.2020r. procedura nadal trwa). Obowiązki i faktyczne działania Koordynatora 

wynikać będą z sytuacji na budowie oraz raportowaniu do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa 

Narodowego  i  Sportu  postępów  rzeczowych  robót  i  ich  rozliczeń  finansowych,  co  w  żaden 

sposób  nie  ma  związku  z  uprzednią  znajomością  bądź  brakiem  znajomości  dokumentacji 

projektowej. 

Stąd  twierdzenie,  że  uczestnictwo  w  pracach  projektowych  obiektu  miałoby 

stawiać  w  uprzywilejowanej  pozycji  jednego  z  Wykonawców  w  fazie  realizacji  zadania,  w 

przypadku  Koordynatora  technicznego  zadania  (po  raz  kolejny  odwołujemy  się  do  zakresu 

zadań określonego w SIWZ), w ocenie Zamawiającego jest bezzasadne. 

Zamawiający  odnośnie,  argumentu  jakoby  p.  A.  W.  reprezentował  uczelnię  na  targach 

budownictwa  BUDMA  w  lutym  2020  r.  po  raz  kolejny 

poinformował,  że  nie delegował  p.  A. 

W.  na  targi, 

nie  udzielał  pełnomocnictwa  p.  A.  W.  do  reprezentowania  uczelni,  zakres 

zlecenia  dla  p.  A.  W. 

nie  obejmował  reprezentacji  uczelni,  ani  w  żadnej  innej  formie  nie 

wskazywał p. A. W. jako osoby mogącej wypowiadać się w imieniu Akademii Muzycznej im. 

F.  Nowowiejskiego  w  Bydgoszczy. 

Zamawiający  wskazał,  że  z  zebranych  przez  niego 

informacji  wynika,  że  p.  A.  W.  był  podczas  targów  prelegentem  w  panelu  budownictwa 

pas

ywnego,  prezentując  budowę,  którą  osobiście  nadzorował.  W  drugim  dniu  konferencji 

przekazał zebranym krótką informację o zamiarze budowy Kampusu Akademii Muzycznej w 

Bydgoszczy  w  formule  obiektu  pasywnego,  a  nie  omawiał  tego  projektu.  Na  zakończenie, 

Zamaw

iający  zauważył,  że  ze  względu  na  insynuacje  dotyczące  braku  obiektywizmu  ze 

strony pracowników Zamawiającego w postępowaniu nr PN-ZP-12/A2020/2020, w kolejnym 

postępowaniu wprowadził dodatkowy element (oświadczenie wykonawcy o braku wpływu na 

postępowanie).  Ponadto  Zamawiający  nadmienił,  że  żaden  z  elementów  oceny  oferty  nie 

miał  charakteru  subiektywnego  kryterium,  w którym  pracownicy  Zamawiającego mieliby  nie 

zachować obiektywizmu. 

Reasumując,  Zamawiający  stwierdził,  że  po  przeprowadzeniu  analizy  dokumentacji  obu 

postępowań (w szczególności opisu przedmiotu zamówienia), zakresów obowiązków, umów 

i  dotychczasowej  współpracy  z  p.  A.  W.  nie  dostrzega  elementów  mogących  świadczyć  o 

uprzywilejowanej  pozycji  firmy  ANPASS  A.  W.  w  stos

unku  do  innych  uczestników 

postępowania.  Zauważył  również,  że  pomimo  otrzymania  pełnej  dokumentacji,  ofert 

Wykonawcy,  zakresów  obowiązków  z  poprzednich  okresów  zatrudnienia  oraz  obszernych 

wyjaśnień, Odwołujący nie wykazał w żadnym z pism konkretnego punktu/zapisu/obowiązku, 

który miałby stanowić o uprzywilejowanej pozycji, ograniczając się do ogólników i częstokroć, 

zdaniem  Zamawiającego,  manipulacji  zapisami,  tak  aby  poddać  pod  wątpliwość 

wykonywane przez Zamawiającego czynności. 

Zamawiający  zdecydowanie  nie  zgodził  się  również  z  twierdzeniem  jakoby  którykolwiek  z 

uczestników  postępowania  był  dyskryminowany.  Fakt  złożenia  gorszej  oferty  (w  obu 

postępowaniach) wynikał z obiektywnych kryteriów: 


•  brak doświadczenia w nadzorowaniu budowy obiektów pasywnych, 
•  niedostarczenia  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  zdeklarowanego  w 

formularzu oferty doświadczenia, 

co  przy  zbliżonej,  zaproponowanej  przez  Wykonawców,  cenie  usługi  oraz  maksymalnej 

liczbie punktów dla obu Wykonawców w kryterium dostępności (K4) spowodowało uzyskanie 

niższej punktacji. 

W  ocenie  Zamawiającego  brak  było  również  podstaw  do  wysnuwania  innych  wniosków 

dotyczących zarzutów wskazanych w odwołaniu (jak i poprzednich pismach Wykonawcy). 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  Izba,  uwzględniając  dokumentację  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  treść 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowienia  SIWZ,  jak  również  biorąc  pod  uwagę 

oświadczenia  i  stanowiska  stron  zawarte  w  odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie  a 

także  wyrażone  ustnie  na  rozprawie  i  odnotowane  w  protokole,  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje.  

W  pierws

zej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z 

przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  ustaliła  wystąpienie  przesłanek  z  art. 

ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz 

możliwości  poniesienia  przez  odwołującego  szkody  w  wyniku  kwestionowanych  czynności 

zamawiającego.  

Izba ustaliła, że: 

Izba 

ustaliła,  że  do  postępowania  odwoławczego  nie  zgłosił  przystąpienia  żaden 

wykonawca. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  o 

udzielenie  zamówienia  pn.  „Pełnienie  funkcji  Koordynatora  technicznego  z  ramienia 

inwestora  w  projekcie  pn.  Budowa  kampusu  Akademii  Muzycz

nej  w  Bydgoszczy”,  znak 

sprawy PN/28/20/HCKY.  

Izba  ustaliła,  że  postanowienia  SIWZ  przywołane  powyżej  w  odwołaniu  a  dot. 

warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert objętych zarzutami są zgodne 

ze stanem faktycznym, wobec tego bezzasadne jest ich ponowne przytaczanie. 


Wykonawca  ANPASS  A.  W. 

złożył  wraz  z  ofertą  oświadczenia  o  braku  wpływu  na 

opracowanie  dokumentacji  zamówienia  publicznego,  w  którym  oświadczył,  że:  pozostaje  w 

stosunku  prawnym  z  Zamawiającym,  nie  uczestniczył  w  przygotowaniu  dokumentacji 

zamówienia  publicznego  o  numerze  ZP-PN-17/A2020/2020,  brak  jest  pracowników 

Zamawiającego  zatrudnionych  u  wykonawcy  bądź  w  podmiotach  bezpośrednio  z  nim 

powiązanych.   

W  dniu  14  grudnia  2020  r.  Zamawiający,  na  podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp, 

wezwał  wykonawcę  ANPASS  A.  W.  do  złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie  przedstawienia 

dokumentacji potwierdzającej dostarczone referencje, w zakresie dostarczenia dokumentów 

dot. spełniania warunku 7.2.3 a) (iii) SIWZ. 

Wykonawca  ANPASS  A.  W. 

w  dniu  16  grudnia  2020  r.  złożył  wyjaśnienia  wraz  z 

kopią  protokołu  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Dostawa  i  montaż 

ośmiu  sztuk  fortepianów  w  tym  (2  sztuk)  fortepianów  mistrzowskich  koncertowych 

STEINWAY model B-

211 lub równoważnych oraz sześciu sztuk fortepianów w tym (2 sztuk) 

typu  YAMAHA  C6  XA  lub  równoważnych  oraz  (4  sztuk)  fortepianów  typu  YAMAHA  C3  XA 

lub równoważnych dla studentów i nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Bydgoszc

zy dotyczące Projektu RPO pn. „Modernizacja obiektu Akademii 

Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem.” 

W  dniu  15  grudnia 

2020  r.  zamawiający  przeprowadził  postępowanie  wyjaśniające 

ws.  z

arzutów  firmy  Quadra  Polska  o  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  przez  firmę 

ANPASS A. W. 

w postępowaniu Nr ZP-PN-17/A2020/2020. 

W dniu 18 grudnia 2020 r. 

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej 

oferty ANPASS A. W. . 

Ponadto z przedstawionej Izbie dokumentacji przetargowej nie wynika, aby pan A. W. 

brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  przede  wszystkim  nie  był  członkiem  komisji 

przetargowej  powołanej  na  potrzeby  postępowania,  nie  został  odnotowany  w  protokole 

postępowania  jako  osoba  przygotowująca:  opis  przedmiotu  zamówienia,  opis  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  opis  kryteriów  oceny  ofert  oraz  nie  został  podany  jako  osoba 

ustalająca  wartość  zamówienia.  Osoby  wykonujące  ww.  czynności  w  postępowaniu 

wymienione  w  protokole 

z postępowania złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ustawy 

Pzp na drukach ZP-1. 

Izba  ustaliła,  że  pan  A.  W.  w  oparciu  o  umowę  nr  245/KD/DG/DS./SK/ZP/2019 

zawartą w dniu 30 grudnia 2019 r. świadczy Zamawiającemu usługi nadzoru inwestorskiego. 

D

o  zakresu  jego  zadań  należy  m.in.  przygotowanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  (wraz  z 

niezbędną  dokumentacją)  dla  wybranych  do  realizacji  zadań  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami  prawa  oraz  określanie  szacunkowego  kosztu  wskazanych  robót  remontowych  i 

awary

jnych z podaniem przedmiarów robót. 


Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. 

Wydając wyrok Izba uznała za istotne dla sprawy  i rozstrzygające poniższe kwestie. 

Odwołujący w odwołaniu zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrz

ystości, oraz  

art.  22  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się 

wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu;  spełniają warunki udziału w postępowaniu, o 

ile  zostały  one  określone  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w 

zaproszeniu  do  potwierdzenia  zainteresowania.  Ponadto  z  przepisu  tego  wynika,  iż 

Zamawiający  określa  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców 

środki  dowodowe  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający 

ocen

ę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności 

wyrażając  je  jako  minimalne  poziomy  zdolności.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  mogą 

dotyczyć: kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia określonej  działalności  zawodowej,  o 

ile  wynika 

to  z  odrębnych  przepisów;  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej;  zdolności 

technicznej lub zawodowej; 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania; 

-  art.  24  ust.  1  pkt  19  w  zw.  z  pkt  16  ustawy  Pzp 

–  które  stanowią,  iż  z  postępowania 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  lub  którego  pracownik,  a  także  osoba  wykonująca  pracę  na  podstawie  umowy 

zlecenia,  o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w 

przygotowaniu  takiego  postępowania,  chyba  że  spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji 

może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  z  udziału  w 

postępowaniu,  oraz  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 


niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie 

podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i 

niedyskr

yminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  "kryteriami  selekcji",  lub  który  zataił  te  informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

- art. 91 ust. 1 ustawy Pzp   

stwierdzający, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

na  podstawie  kryteri

ów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

Na  wstępie  należy  zaznaczyć,  iż  Izba  stosownie  do  art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp  nie 

może  orzekać  co  do  zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Odwołujący  formułując 

odwołanie  zobowiązany  jest  podnieść  zarzuty  wobec  zaniechań  lub  czynności 

Zamawiającego, na które oprócz podstawy prawnej składa się również podstawa faktyczna. 

Powyższe  oznacza    konieczność  odniesienia  się  do  elementów  stanu  faktycznego,  jak 

również podjętych czynności lub zaniechań Zamawiającego w sposób, który pozwoli Izbie na 

dokonanie  oceny  kwestionowanych  czynności  czy  zaniechań  Zamawiającego  a  także 

uznanie,  że  podniesione  zostały  konkretne  zarzuty  wobec  tych  czynności  lub  zaniechań 

przypisanych Zamawiającemu.  

P

rzechodząc  do  oceny  podniesionych  zarzutów,  Izba  wskazuje,  iż  podziela  pogląd 

wyrażony  w  wyroku  z  dn.  2  października  2019  r.  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1832/19,  iż 

n

iewystarczające  jest  ogólnie  powołanie  się  na  treść  warunku  udziału,  koniecznym  jest 

doprecy

zowanie  w  jakiej  części  warunek  ten  nie  został  przez  wykonawcę  spełniony, 

jednocześnie  wykazując  w  postępowaniu  odwoławczym  (poprzez  złożone  dowody) 

zasadność swoich twierdzeń. (…) Zatem ogólne niedoprecyzowane twierdzenie, nie tworzy 

zarzutu. 

Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  22  oraz  26  ust.  3  ustawy  Pzp  i  niespełnienia 

warunków udziału w postępowaniu pkt. 7.2.3 lit. a) (i) oraz (ii) SIWZ Odwołujący nie wskazał 

żadnej  podstawy  faktycznej  podnoszonego  zarzutu  –  w  odwołaniu  stwierdzono  jedynie,  że 

ANPASS tych 

warunków nie spełnia, nie przedstawiając żadnej szerszej argumentacji co do 

zakresu  niespełniania  określonych  warunków.    W takim przypadku  nie  sposób  uznać,  aby 

Odwołujący  w  sposób  prawidłowy  postawił  zarzut,  na który składają  się  przecież  zarówno 

okolicz

ności  prawne,  jak  i  faktyczne,  uzasadniające  dany  zarzut.  Brak  uzasadnienia 

faktycznego  zarzutu  bądź  wysoki  poziom  jego  enigmatyczności,  który  uniemożliwia 

jakąkolwiek  ocenę  jego  zasadności  w  konsekwencji  musi  prowadzić  do  jego  oddalenia. W 

ocenie Izby arg

umentacja przedstawiona w zakresie tych warunków na rozprawie stanowiła 

rozszerzenie  zarzutów  i  jako  taka  nie  mogła  zostać  uwzględniona  przy  wydawaniu 

orzeczenia. 

Wytłumaczenia  dla  takiego  sformułowania  zarzutów  nie  może  stanowić 

argumentacja  Odwołującego,  iż  zarzuty  są  nieprecyzyjne,  gdyż  przedstawione  przez 

wybranego  wykonawcę  usługi  są  opisane  w  sposób  niejednoznaczny  i  nie  ma  możliwości 


określenia, która konkretnie usługa potwierdza który warunek i jego element. Tym bardziej, iż 

na  rozprawie  Odwołujący  wskazywał,  iż  w  opisie  zrealizowanych  usług  brak  jest  np. 

informacji o prowadzeniu rozliczeń i sprawozdawczości na określoną kwotę lub, że brak jest 

informacji o realizacji branży akustycznej, scenicznej w ramach wskazanych usług, czyli był 

w stanie wskaza

ć zakres, którego w jego ocenie wykonawca nie wykazał. Izba wskazuje, iż 

w przypadku opisania przez wybranego wykonawcę realizowanych usług w sposób ogólny, 

konieczne  było  co  najmniej  wskazanie  w  jakim  zakresie  kwestionowane  warunki  nie  były 

spełnione/wykazane,  a  tego  Odwołujący  zaniechał,  co  prowadzi  do  oddalenia  zarzutu 

naruszenia  art.  22,  26  ust.  3  ustawy  Pzp  odnośnie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  wymaganego  zgodnie  z  7.2.3  lit.  a)  (i)  oraz  (ii) 

SIWZ. 

Kwestionując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  Odwołujący 

zakwestionował również spełnianie przez ANPASS A. W. warunku określonego w pkt  7.2.3 

lit. a) (iii)   

SIWZ. Odwołujący wskazał, że wykonawca w szczególności nie wykazał, że brał 

udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, po stronie 

Zamawiającego o wartości równej bądź przekraczającej wartość od których zgodnie z art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji 

UE.  Izba 

stwierdziła,  iż  zarzut  ten  nie  potwierdził  się.  Ze  zgromadzonego  materiału 

dowodowego  wynika,  iż  p.  A.  W.  wykazał  udział  w  przygotowaniu  do  przeprowadzeniu 

zamówienia  publicznego  po  stronie  zamawiającego  o  wartości  przekraczającej  tzw.  progi 

unijne. 

Zamawiający  w  dniu  14  grudnia  2020  r.  wezwał  wykonawcę  ANPASS  A.  W.  do 

dostarczenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  ww.  warunku.  Faktem  jest,  że 

podstawą  tego  wezwania  nie  był  art.  26  ust.3  ustawy  Pzp  lecz  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp, 

o

dnoszący  się  jak  słusznie  zauważył  Odwołujący  do  postępowania  prowadzonego  w  tzw. 

„procedurze odwróconej”, jednakże w ocenie Izby nie ma to wpływu na  ocenę dokumentów 

złożonych w wyniku tego wezwania. Wykonawca przedłożył kopię protokołu postępowania w 

trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa i montaż ośmiu sztuk fortepianów w tym (2 

sztuk) fortepianów mistrzowskich koncertowych STEINWAY model B-211 lub równoważnych 

oraz sześciu sztuk fortepianów w tym (2 sztuk) typu YAMAHA C6 XA lub równoważnych oraz 

(4  sztuk)  fortepianów  typu  YAMAHA  C3  XA  lub  równoważnych  dla  studentów  i  nauczycieli 

akademickich  Akademii  Muzycznej  im.  Feliksa  Nowowiejskiego  w  Bydgoszczy  dotyczące 

Projektu  RPO  pn.  „modernizacja  obiektu  Akademii  Muzycznej  w  Bydgoszczy  dla  celów 

dydakt

ycznych wraz z pierwszym wyposażeniem.”  Zgodnie z przedłożonym protokołem pan 

A.  W. 

brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  poprzez  dokonanie  oszacowania  jego 

wartości  (na  co  wskazuje  sam  protokół  –  nazwisko  P.  A.  W.  wymienione  jest  w  pkt  B 

protokołu  na  str.  3  „osoby  wykonujące  czynności  związane  z  przygotowaniem 

postępowania”)  oraz  w  prowadzeniu  postępowania  poprzez  członkostwo  w  komisji 


przetargowej. 

O  charakterze  członkostwa  w  komisji  przetargowej  przesądza  art.  19  ustawy 

Pzp,  zgodni

e  z  którym  kierownik  zamawiającego  powołuje  komisję  do  przeprowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Ponadto,  z  przedmiotowego  protokołu  wynika 

wartość  zamówienia  1  089  430,  90  zł,  co  stanowiło  równowartość  271 029,69  euro  i 

przekraczało  wartość  o  której  mowa  w  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Jednocześnie,  co  od 

argumentacji  Odwołującego,  iż  w  tym  zakresie  wykonawca  nie  wykazał  należytego 

wykonania usługi, Izba wskazuje, iż zgodnie z  art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca 

wskazał  usługę wykonywaną na rzecz  zamawiającego prowadzącego postępowanie,  to nie 

jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tej usługi, 

gdyż  Zamawiający  jest  w  posiadaniu  takich  dokumentów.  Wykonawca  ANPASS  A.  W. 

wskazał  w  odpowiedzi  na  wezwanie,  że  dokumenty  potwierdzające  jego  doświadczenie  w 

zakresie  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonym  w  pkt  7.2.3.  lit.  a)  (iii)  SIWZ  są  w 

posiadaniu  Zamawiającego.  W  tym  stanie  rzeczy  nie  ma  także  podstaw  do  tego,  aby 

Z

amawiający  wzywał  na  obecnym  etapie  wybranego  wykonawcę  do  uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tej usługi. W świetle art. 26 ust. 6 ustawy 

Pzp,  wykonawca  w  ogóle  nie  był  zobowiązany  do  ich  składania.  Na  marginesie,  należy 

również  wskazać  za  Zamawiającym,  iż  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  poprzez 

nazwę  projektu  przywołanego  w  jego  tytule korespondowało  z  pkt  2  referencji  wystawionej 

przez  Zamawiającego  w  dn.  20  kwietnia  2020r.  Wobec  powyższych  ustaleń  zarzut 

zaniechania  wykluczenia  oraz  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  w  zakresie  warunku 

udziału w postępowaniu  określonego w pkt 7.2.3. lit. a) (III) SIWZ okazał się bezzasadny i 

podlega oddaleniu. 

W ocenie Izby nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 19 w zw. 

z  pkt  16  ustawy  Pzp.  Celem  art.  24  ust.  1  pkt  19  ustawy  Pzp  jest  wyeliminowanie  z 

postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  podmiotów,  które  uczestnicząc  w 

przygotowaniu  postępowania  nabyły  wiedzę,  która  może  je  stawiać  w  lepszej  sytuacji  w 

stosunku do pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu. Analizując istnienie 

przesłanki  wykluczenia  z  art.  24  ust.  1  pkt  19  ustawy  Pzp  Zamawiający,  w  pierwszej 

kolejności  musi  stwierdzić  istnienie  udziału  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Ustawa  Pzp  określa  czynności  związane  z  przygotowaniem 

postępowania w rozdziale 2 działu II ustawy, a najważniejsze z nich to opisanie przedmiotu 

zamówienia, ustalenie wartości zamówienia i sporządzenie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  w  szczególności  w  zakresie  opisu  warunków  udziału  w  postępowaniu  czy  też 

opisu  kryteriów  oceny  ofert.  Izba  podziela  stanowisko  judykatury  i  doktryny,  że  udział  w 

przygotowywaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  może  być 

bezpośredni  albo  pośredni.  Nie  ma  zatem  żadnego  ograniczenia  co  do  sposobu  udziału  w 

prz

ygotowaniu  postępowaniu.  Podkreślić  należy,  że  ustawodawca  nie  wymaga  również 


wskazania  szczególnego  udziału  w  określonym  zakresie  w  przygotowaniu  postępowaniu  i 

wpływu na nie – z przepisu wynika jedynie, że udział ten miał być. Jak wynika z ustaleń Izby, 

nie  znajduje  potwierdzenia  w  zgromadzonym  materiale  dowodowym,  teza 

że  pan  A.  W. 

wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania. Chociaż pojęcie udziału w 

przygotowaniu postępowania jest znaczeniowo pojemne w ocenie Izby należy go odnosić do 

okoliczności  związanych  z  przygotowaniem  tego  konkretnego  postępowania,  a  nie 

postępowania jakiegokolwiek – czy też całego projektu na który składa się kilka postępowań, 

jak wywodził Odwołujący.  

Zgodnie  z  art.  190  ust.  1  ustawy  Pzp  to  strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których 

wywodzą skutki  prawne. W przedmiotowej  sprawie ciężar  wykazania spełnienia przesłanek 

określonych w art. 24 ust. pkt 19 ustawy Pzp, spoczywał na Odwołującym. Izba nie podziela 

stanowiska  Odwołującego,  iż  w  niniejszej  sprawie  wystąpiły  szczególne  okoliczności 

wprowadzające  modyfikacje  w  rozkładzie  ciężaru  dowodu.  W  szczególności  Izba  nie 

stwierdziła,  iż  Zamawiający  swoimi  działaniami  uniemożliwiał  lub  poważnie  utrudniał 

wykazanie  Odwołującemu  okoliczności,  co  ewentualnie  uzasadniałoby  przejście  ciężaru 

dowodu  w  zakresie  tych  okoliczności  na  Zamawiającego.  Zamawiający  odpowiadał  na 

pytania  Odwołującego  oraz  przekazywał  mu  w  trybie  dostępu  do  informacji  publicznej 

żądane  przez  niego  informacje  (co  potwierdzają  również  dowody  przedłożone  przez 

Odwołującego). Okoliczność, iż Zamawiający nie udostępnił Odwołującemu umowy o pracę 

łączącej  go  z  panem  A.  W.  w  latach  2008-2013  (okoliczności  tej  Zamawiający  nie 

zaprzeczył),  w  ocenie  Izby  nie  powoduje  tak  daleko  idących  skutków  jak  modyfikacja  w 

zakresie rozkładu ciężaru dowodu, gdyż w ocenie Izby nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia 

niniejszej  sprawy.  Jak  in

formował  Zamawiający  funkcja  koordynatora  technicznego  z 

ramienia  inwestora  została  utworzona  we  wrześniu  2020  r.,  dopiero  po  otrzymaniu 

potwierdzenia  finansowania  projektu 

„Budowa  Kampusu  Akademii  Muzycznej”    w  lipcu 

2020r.

,  co  oznacza,  że  dopiero  po  tym  terminie  mogły  być  wykonywane  czynności 

przygotowawcze do postępowania. 

W przypadku tej podstawy wyklucze

nia stwierdzić należy iż Odwołujący nie wykazał, 

aby  p.  A.  W. 

brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  na  usługę  pełnienia  funkcji 

koordynatora 

technicznego  z  ramienia  inwestora  w  projekcie  pn.:  „Budowa  kampusu 

Akademii  Muzycznej  w  Bydgoszczy”.  Przedstawione  przez  Odwołującego  umowy  nie 

potwierdzają,  iż  p.  A.  W.  brał  udział  w  przygotowaniu  tego  konkretnego  postępowania. 

Takiego  udziału,  w  ocenie  Izby,  nie  przesądza  również  udział  tej  osoby  w  przygotowaniu 

innych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego, a związanych z realizacją projektu 

(patrz  zaproszenie  do  złożenia  oferty  z  dn.  15.01.2020  r.  dot.  wycinki  i  usunięcia  drzew, 

krzewów i szuwarów kolidujących z budową nowego budynku dla Akademii Muzycznej (…) 


dla  którego  przedmiar  robót  przygotowywał  pan  A.  W.).    Nie  świadczy  o  tym  również  fakt 

wykonywania  przez  niego  na  rzecz  Zamawiającego  pracy  lub  innych  zleceń  –  brak 

wykazania 

związku  z  niniejszym  postępowaniem.  Odwołujący  nie  wykazał  również,  iż 

znajomość  projektu,  branie  udziału  w  przygotowaniu  innych  jego  elementów  w  jakikolwiek 

sposób narusza konkurencję i uprzywilejowuje ANPASS A. W. . Zamawiający podkreślał, a 

Odwołujący  nie  zaprzeczył,  że  do  ubiegania  się  o  zamówienie  będące  przedmiotem  sporu 

nie jest konieczna znajomość projektu i dokumentacji tego projektu.  Odwołujący nie wykazał 

również,  w  jaki  sposób  fakt  udziału  w  odbiorze  dokumentacji  projektowej  a  następnie 

ewentualna 

współpraca z projektantem przy realizacji projektu narusza uczciwą konkurencję. 

W ocenie Izby,  

w złożonych przez odwołującego dowodach brak jest jakichkolwiek podstaw 

do przyjęcia, że wykonawca ANPASS czy też osobiście p. A. W. brał udział w przygotowaniu 

postępowania,  wobec  powyższego  Izba  uznała,  iż  zarzut  ten  nie  potwierdził  się.  Mając  na 

uwadze powyższe ustalenia, nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 

16  ustawy  Pzp  tj.  nie  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  ANPASS  A.  W.  jako 

wykonawcy  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne kryteria,  zwane dalej 

"kryteriami  selekcji",  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić 

wymaganych dokumentów; 
 

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w ocenie Izby 

częściowo potwierdził się. 

Jak  przyznał  sam  Zamawiający  w  toku  rozprawy  punkty  w  ramach  podkryterium 

oznaczonego X1 przyznał za doświadczenie wykazane w pkt. 3 referencji wystawionej w dn. 

20 kwietnia 2020 r.  

przez Zamawiającego tj. pełnienie funkcji Kierownika Projektu unijnego 

pod  nazwą:  „Roboty  odtworzeniowo  –  konserwatorskie  zabytkowej  Sali  koncertowej  oraz 

elewacji  zabytkowego  budynku  z  przywróceniem  jej  XIX  –  wiecznego  stanu  zgodnie  z 

zatwierdzonym projektem”. Doświadczenie wykazane w tej pozycji było oceniane również w 

zakresie warunku udz

iału – przy czym Zamawiający nie był w stanie rozgraniczyć realizacji, 

która była przedmiotem oceny w zakresie warunku udziału, a która w zakresie podkryterium. 

Działanie takie jest wprost sprzeczne z opisem zasad oceny zawartym w pkt 19.3.3. SIWZ, 

zgodnie 

z  którym  „punkty  w  ramach  niniejszego  kryterium  otrzyma  tylko  ten  Wykonawca, 

który  wykaże  się  dodatkowym  doświadczeniem  członków  zespołu,  tj.  dla  inwestycji  innych 

niż  wymienione  jako  doświadczenie  Wykonawcy  wykazane  dla  potwierdzenia  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu.  Tym  samym  ocena  wykonawcy  ANPASS  A.  W.  w 

zakresie podkryterium X1 została dokonana w sposób nieprawidłowy. 

Tak jak Izba wskazała przy omawianiu pierwszego z zarzutów, w ocenie Izby, Zamawiający 

oceniając  warunki  udziału  w  postępowaniu  odnośnie  usług  wykonanych  na  jego  rzecz  był 

uprawniony  do  korzystania  z  własnej  wiedzy  na  temat  ich  realizacji.  Odmiennie  należy 


natomiast  ocenić  sytuację  z  podstawami  oceny  kryteriów  oceny  ofert  które  są  nie 

uzupełnialne i ich spełnianie powinno zostać wykazane jednoznacznie i precyzyjnie, tak aby 

zapewnić przejrzystość postępowania. Izba stwierdziła, że przedstawione przez ANPASS A. 

W.  informacje  w  pkt  3  formularza  oferty 

są  niewystarczające  do  uznania  iż  wykonawca 

spełnia  wymagania  określone  w  podkryterium  „Kryterium  nr  3  doświadczenie  zespołu 

Wykonawcy

”,  a  oznaczonym  jako  X2.  Izba  podkreśla,  że  dla  uzyskania  dodatkowych 

punktów  w  kryterium  oceny  ofert  Wykonawca  zobowiązany  był  przedstawić  wyczerpujący 

opis prezentowanego doświadczenia zawodowego, tak aby Zamawiający mógł w zgodzie z 

ustalonymi  wytycznymi  dokonać  oceny  oferty,  niedopuszczalne  w  tym  zakresie  jest 

posiłkowanie  się  przez  Zamawiającego  wiedzą  własną.  Braki  lub  niejasności  w  zapisach 

stanowiły  przeszkodę  dla  przyznania  punktów  w  ramach  podkryterium  X2  wykonawcy 

ANPASS  A.  W.

,  a  takie  występowały.  Jak  ustaliła  Izba,  zgodnie  z  zasadami  oceny 

określonymi w pkt 19.3.3. SIWZ, potwierdzeniem posiadania przez wykonawcę dodatkowego 

doświadczenia  jest  wykaz  zadań  inwestycyjnych  zawierający  wszystkie  informacje,  które 

pozwolą  Zamawiającemu  ocenić  to  doświadczenie  (m.in.  nazwa  i  adres  inwestycji,  zakres 

robót,  nazwa  i  adres  Zamawiającego,  terminy  realizacji,  stan  zaawansowania  itp.)  oraz 

dokumenty  potwierdzające  należyte  wykonanie  usługi.  W  przypadku  braku  wszystkich 

informacji  Wykonawca  otrzyma  w  danym  podkryterium  0  pkt.  Izba  podziela  stanowisko 

Odwołującego,  że  w  zakresie  podkryterium  X2  „Wykonanie  przez  członka  zespołu 

Wykonawcy usługi polegającej na nadzorze nad projektowaniem lub nadzorze nad realizacją 

prac  budowlanych  przy  budowie/adaptacji  studia  nagrań,  przekazane  przez  wykonawcę 

ANPASS  A.  W.  informacje   

są  nieprecyzyjne  i  niespójne.  Odnośnie  podkryterium  X2 

wykonawca  wskazał  w  przedłożonym  wykazie  nazwę  usługi  „nadzór  nad  projektowaniem  i 

realizacją  prac  budowlanych  przy  budowie  studia  nagrań”  odsyłając  do  dokumentu 

potwierdzającego  realizację  w  postaci  referencji  dla  Inspektora  Nadzoru  i  Kierownika 

projektu wystawionej przez Zamawiającego oraz poświadczenia firmy Konsbud audio Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie.  Poświadczenie  firmy  Konsbud  audio  sp.  z  o.o.  potwierdza 

wykonanie  przez  p.  A.  W. 

nadzoru  nad  projektem  wykonawczym  oraz  realizacją  prac 

instalacyjno 

– montażowych w ramach umowy pod nazwą: „Dostawa i uruchomienie sprzętu 

dla  Studia  Reżyserii  Dźwięku  w  ramach  projektu  RPO  pn.  „Modernizacja  obiektu  Akademii 

Muzycznej  w  Bydgoszczy 

dla  celów  dydaktycznych  wraz  z  pierwszym  wyposażeniem”. 

Natomiast  referencja wystawiona przez Zamawiaj

ącego potwierdza, że pan. A. W. pełnił rolę 

Kierownika 

Projektu  unijnego  pod  nazwą  „Modernizacja  obiektu  Akademii  Muzycznej  w 

Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”, a zakres czynności 

realizowanych  obejmował  wykonanie  części  dydaktycznej  z  wykończeniem  sal 

dydaktycznych, studia nagrań, studia reżyserii dźwięku (…). Z przedstawionych dokumentów 

nie wynika jednoznacznie, aby 

świadczone usługi były usługami przy budowie lub adaptacji 


studia  nagrań,  niejasna  jest  również  rola  pana  A.  W.  przy  realizacji  tego  projektu. 

Reasumując, w ocenie Izby, Zamawiający dokonał oceny oferty wykonawcy ANPASS A. W. 

w zakresie podkryterium X1 i X2 w sposób nie znajdujący oparcia w postanowieniach SIWZ 

przez co naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odmiennie  natomiast  Izba 

oceniła  wykazanie  spełniania  podkryterium  oznaczonego 

X3 tj.  wykonanie przez  członka zespołu Wykonawcy  usługi  polegającej na  pełnieniu funkcji 

Inspektora  Nadzoru  /  Kierownika  Budowy  n

a  budowie  obiektu  użyteczności  publicznej  o 

całkowitej  powierzchni  użytkowej  min.  30000  m

W  ocenie  Izby  doświadczenie  wykazane 

przez ANPASS A. W. 

na potrzeby oceny w tym podkryterium tj. „pełnienie funkcji kierownika 

budowy  na  budowie  szpita

la  w  Lipnie”,  cechuje  się  wymaganymi  przez  Zamawiającego 

parametrami. Z przedłożonych przez ANPASS A. W. dokumentów wynika, iż pan A. W. pełnił 

funkcję kierownika budowy na budowie Szpitala Rejonowego w Lipnie, który niewątpliwie jest 

obiektem  użyteczności  publicznej,  z  przedłożonej  tabeli  powierzchni  obiektów  budowy 

szpitala w  Lipnie  wynika,  iż  posiada on  powierzchnię użytkową ponad 30  000 m

.  Ponadto 

Izba  stwierdziła,  iż  przedstawiona  opinia  z  21  grudnia  1983  r.  wystawiona  przez 

Przed

siębiorstwo  Budowy  Obiektów  Użyteczności  Publicznej  Budopol-  Bydgoszcz  zawiera 

pozytywną  ocenę  pracy  pana  A.  W.,  którą  to  ocenę  należy  uznać  za  tożsamą  z 

potwierdzeniem  należytego  wykonywania  usługi.  Mając  powyższe  na  uwadze  Izba 

stwierdziła, iż  w zakresie podkryterium X3, Zamawiający prawidłowo ocenił ofertę ANPASS 

A. W. . 

I

zba  stwierdziła,  że  ocena  w  części  kwestionowanych  kryteriów  pozacenowych 

(oznaczonych  X1  i  X2) 

nie  odpowiadała  ustalonym  zasadom  lecz  w  związku  z  różnicą 

punktową  pomiędzy  ofertą Odwołującego  oraz  ANPASS  A. W.  nie  prowadziła  do  ustalenia 

wadliwego  wyniku  postępowania.  Tym  samym  Izba  utrzymała  wynik  postępowania,  na  jaki 

wskazał  Zamawiający  i  w  całości  oddaliła  odwołanie,  gdyż  jak  zgodnie  przyznały  strony 

Odwołujący  zweryfikował  swoje  stanowisko  z  odwołania  podczas  rozprawy)  potwierdzenie 

tego zarzutu 

nawet w całości nie miało wpływu na wynik postępowania, tj. zmiana punktacji 

w  ramach  kryterium  nr  3  nie 

wpływałaby  na  wynik  postępowania co stanowi  przesłankę  do 

uwzględniania odwołania zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp.  

Argumentacja  i  stanowisko  Izby  przedstawione  na  wstępie  co  do  sposobu 

formułowania  zarzutów,  znajduje  również  zastosowanie  do  żądania  ewentualnego 

podniesionego  w  odwołaniu  z  ostrożności  tj.  wniosku  o  unieważnianie  postępowania  na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, które to żądnie nie zostało 

uzasadnione nawet jednym zdaniem, i 

jako takie podlegało oddaleniu. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania. 


Przewodniczący:      ………………………………………. 


wiper-pixel