KIO 3433/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

sygn. akt: KIO 3433/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu na  posiedzeniu niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  14 stycznia  2021  roku, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2020 

roku, przez  wykonawc

ę A. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU AVI 

SYSTEM  A.  M.

,  ul.  Stanisława  Moniuszki  68E;  58-300  Wałbrzych,  w  postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-

940 Warszawa, 

przy udziale wykonawcy M. C. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Korpo IT 

M.  C.,  ul.  Latonice  14a;  09-120  Nowe  Miasto

,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy A. M. prowa

dzący działalność gospodarczą pod firmą PHU AVI SYSTEM 

A.  M., 

ul.  Stanisława  Moniuszki  68E;  58-300  Wałbrzych,  kwoty  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 3433/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Poczta  Polska  S.A.,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Świadczenie 

usług napraw i ekspertyz sprzętu drukującego”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 

9 września 2020 r., pod nr 2020/S 175-423739. 

Dnia  14  grudnia 

2020  roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  23 grudnia  2020 roku,  wykonawca  A.  M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą  PHU  AVI  SYSTEM  A.  M.  (dalej „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  od  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  czynności  i  zaniechań 

zamawiającego w postępowaniu. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Izba ustaliła, iż do postępowania odwoławczego  – po stronie zamawiającego, skuteczne 

przystąpienie  zgłosił  wykonawca  M.  C.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Korpo IT M. C. 

(dalej „przystępujący”). 

Zamawiający,  dnia  11  stycznia  2020  roku,  przesłał  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  

w której oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości. 

Izba  w  toku  posiedzenia  z  udziałem  stron  stwierdziła  niestawiennictwo  prawidłowo 

zawiadomionego p

rzystępującego o terminie posiedzenia z udziałem stron. 

Zgodnie  z  §  21  ust.  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  regulaminu 

postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań,  niestawiennictwo  strony  oraz  uczestnika 

postępowania  odwoławczego  prawidłowo  zawiadomionego  o  terminie  rozprawy  nie 

wstrzymuje rozpoznania odwołania.  

Izba  stwierdziła,  że  wskutek  prawidłowego  wezwania,  przystępujący  miał  możliwość 

stawienia  się  na  posiedzeniu  i  bronienia  swych  interesów.  Jego  niestawiennictwo  

w  ok

olicznościach  wskazanych  powyżej  wywołuje  negatywne  skutki  procesowe. 

Przystępujący  nie  zdecydował  się  skorzystać  ze  swojego  prawa,  gdyż  nie  stawił  się  na 

posiedzenie  Izby  wyznaczone  na  14  stycznia  2021 

r.  W  ocenie  Izby  powyższe  jest 

równoważne  z  rezygnacją  z  prawa  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez 

z

amawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu. 

Dostrzeżenia wymaga, że posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania jest 

tą  fazą  postępowania  odwoławczego,  która  bezpośrednio  poprzedza  rozprawę.  Na  tym 


etapie  strony  prezentują  swoje  ostateczne  stanowiska  procesowe,  co  do  podtrzymania  lub 

cofnięcia  odwołania,  uwzględnienia  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  czy  wniesienia 

sprzeciwu  wobec  tej  ostatniej  czynności,  od  których  to  stanowisk  uzależnione  jest 

skierowanie  odwołania  do  rozpoznania  na  rozprawie.  Dobrowolny  brak  udziału  w  tej  fazie 

postępowania odwoławczego należy  uznać  za rezygnację  z  uprawnień  do reprezentowania 

swoich interesów. 

Tym samym w analizowanej sprawie skład orzekający podzielił stanowisko już uprzednio 

wyrażane przez Izbę w podobnych sytuacjach, m.in. w postanowieniu z dnia 7 grudnia 2016 

r. (sygn. akt KIO 2214/16), postanowieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt KIO 2534/15), 

postanowieniu  z  dnia  9  czerwca  2010  r.  (sygn.  akt  KIO  991/10),  postanowieniu  z  dnia  27 

czerwca 2012 r. (sygn. akt KIO 1264/12), postanowieniu z 4 września 2014 r. (sygn. akt KIO 

1710/14), postanowieniu z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn. akt KIO 1575/10) i postanowieniu z 

dnia  21  września  2015  r.  (sygn.  akt  KIO  1963/15),  postanowienie  z  dnia  30  lipca  2019  r. 

(sygn. akt KIO 1353/19) . 

Tym  samym,  Izba  stwierdziła,  że  przystępujący  nie  wniósł  sprzeciwu  od  uwzględnienia 

przez zamawiającego zarzutów odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na 

podstawie  przepisu  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na 

podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972 ze zm.). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel