KIO 3431/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

Protokolant: Mikołaj Kraska 

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  postępowania  odwoławczego 

14   stycznia  2021  r.  w  W

arszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej 23 grudnia 2020 r. 

przez 

wykonawcę: Ekoland sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku 

postępowaniu  pn.  Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości  zamieszkałych,  położonych  na  terenie  Gminy  Zakrzówek  (nr  postępowania 

ZP.271.14.2020) 

prowadzonym 

przez zamawiającego: Gmina Zakrzówek 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  6750  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  ‒  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. 

poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7 dni  od  dnia  jego  doręczenia  – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 


U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Zakrzówek  {dalej:  „Zamawiający”}  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługi  pn.  Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  położonych  na  terenie  Gminy 

Zakrzówek  (nr  postępowania  ZP.271.14.2020).  Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  7  grudnia 

2020  r. 

zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  nr  762381-N-2020. 

Wartość  przedmiotowego  zamówienia  jest  niższa  niż  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

23  grudnia  2020  r. 

Ekoland  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kraśniku  {dalej:  „Odwołujący”} 

wniósł  w  formie  elektronicznej  odwołanie  od  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej 

wspólnie  przez  APGG  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Lublinie  i  Usługi  Transportowe  G.  G.  ze 

Świdnika  {dalej:  „Konsorcjum  APGG”},  który  to  wykonawca  podlega  wykluczeniu,  a  jego 

oferta odrzuceniu. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  następujące  naruszenia przepisów  ustawy  pzp 

{jeżeli poniżej nie wskazano na inne akty prawne}: 

1.  Art. 91 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 9b, 9c ust. 1, 2, 4, 5, 6 oraz art. 9d 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t

.j.  Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1439)  {dalej:  „ucipg”)  w  zw.  z  art.  7  –  przez  wybór  jako 

najkorzystniejszej  i  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  APGG, 

która nie spełnia 

na  dzień  upływu  terminu  składania  ofert  wymagań  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  {dalej:  „SIWZ”}  oraz  wskazanych  przepisów  prawa  w  zakresie  posiadania 

wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  {dalej:  „RDR”}  prowadzonego  przez 

Zamawiającego. 

2.  Art. 91 w zw. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 8 

w zw. z § 2 ust 1 pkt 1) i 2), 

ust.  2  pkt  2  i  3,  4, 

5  lit.  c)  i  d)  przepisów  rozporządzenia  z  dnia  11  stycznia  2013  r. 

Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania 

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  (Dz.U.  z  2013  r.  poz.  122)  {dalej: 

„rozporządzenie”} oraz art. 9c ust. 1, 9b ust. 1, 2,4, 5 oraz art. 9d ust. 1 ucpg w zw. z art. 

–  przez  wybór  oferty  najkorzystniejszej  i  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum 

APGG, 

która nie spełnia na dzień upływu terminu składania ofert wymagań SIWZ  oraz 

wskazanych  przepisów  prawa,  w  szczególności  z  uwagi  na  nieposiadanie  przez 

Konsorcjum 

APGG 

bazy 

magazynowo-

transportowej  spełniającej  wymagania 


wynikające  z  rozporządzenia,  a  w  konsekwencji  nie  spełnia  również  wymagań 

waru

nkujących uzyskanie wpisu do  RDR  i  nie może prowadzić  działalności  w  zakresie 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3.  Art. 91 w zw. art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 w zw. z art. 24 ust. 4 w zw. z art. 7 

– przez wybór 

jako  najkorzystniejszej  oferty  Konsorcjum  APGG  oraz  zaniechanie  wykluczenia  tego 

wykonawcy  z  p

ostępowania  (a  w  konsekwencji  odrzucenia  jego  oferty),  podczas  gdy 

Konsorcjum  APGG  dopuściło  się  przekazania  informacji  wprowadzających 

Zamawiającego w błąd co do spełniania wymagań określonych w SIWZ oraz odnośnych 

przepisów  prawa  w  sytuacji,  gdy  nie  spełnia  wymagań  wynikających  z  rozporządzenia 

w zak

resie 

posiadania 

wyposażenia 

bazy 

magazynowo-transportowej, 

a w 

konsekwencji  nie  spełnia  również  wymagań  warunkujących  uzyskanie  wpisu 

do RDR 

i  nie  może  prowadzić  działalności  w  zakresie  odbioru  odpadów  komunalnych 

od 

właściciel nieruchomości.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2.  Ponownego  badania  i  oceny  ofert  oraz  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  APGG  oraz 

wykluczenia go z 

postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą. 

piśmie z 31 grudnia 2020 r. Zamawiający poinformował Izbę, że zawiadomienie o 

wniesieniu odwołania przekazał drogą elektroniczną 28 grudnia 2020 r.  

8  stycznia  2021  r.  wpłynęło  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  zgłoszenie  przez 

Konsorcjum  APGG  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego. 

Izba  stwierdziła,  że  powyższa  czynność  została  dokonana  po  upływie  zawitego 

dniowego  terminu  wynikającego  z  art.  185  ust.  2  pzp,  który  upłynął  w  tym  przypadku 

31 grudnia 2020 r. 

11  stycznia  2021  r. 

wpłynęło  do  Izby  pismo  Zamawiającego,  w  którym  oświadczył, 

że co prawda uznaje zarzut z pkt 1. listy zarzutów, ale w pozostałym zakresie (pkt 2. i 3. listy 

zarzutów) wnosi o oddalenie odwołania. 

13 s

tycznia 2021 r. wpłynęło do Izby pismo Odwołującego zawierające oświadczenie 

o  wycofaniu 

w  całości  odwołania  na  podstawie  art.  187  ust.  8  pzp,  a  także  wniosek 

umorzenie postępowania odwoławczego i zwrot 90% uiszczonego wpisu. 


W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwo

łujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej. 

Z  tych  względów  –  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel