KIO 3430/20 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3430/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący  Marek Koleśnikow  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  8  stycznia  2021  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23 

grudnia 2020 

r. przez wykonawcę Getinge Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

siedzibą 

Warszawie, 

ul. 

Osmańska 

Warszawa  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Szpitale  Pomorskie  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdyni,  ul.  Powstania  Styczniowego  1, 

81-519 Gdynia 

p o s t a n a w i a: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcę Getinge 

Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 

14,  02-823  Warszawa  kwoty  15 

000,00  zł  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero 

groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  oraz  z  2020  r.  poz.  1086)  w  zw.  z  art.  92  ust.  1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  2019,  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie   7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

……………………… 


Sygn. akt: KIO 3430/20  

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Gdyni,  ul.  Powstania  Styczniowego  1,  81-519  Gdynia 

wszczął  postępowanie  w  trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą »Zakup stołów  operacyjnych,  łóżek  transportowych 

oraz  łóżek  anestezjologicznych  na  Blok  Operacyjny  w  lokalizacji  Szpitala  Św.  Wincentego 

a'Paulo  w  Gdyni  w  ramach  programu:  „Rozbudowa,  przebudowa  i  doposażenie  Szpitali 

Pomorskich  Sp.  z  o.o.  w  celu  zapewnienia  kompleksowej  diagnostyki  i  leczenia  chorób 

cywilizacyjnych

«. 16.12.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nrem  2020/S  202/S  245-606677.  Postępowanie  jest 

prowadzone  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 

zwanej dalej w skrócie Pzp 

lub ustawą bez bliższego określenia.  

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  wniesione  odwołanie  przez  wykonawcę  Getinge  Polska 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 14, 02-823 

Warszawa  pismem  z  4  stycznia  2021  r.

,  które  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby,  przed 

otwarciem posiedzenia Izby 

z udziałem stron, złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu, zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp.  

Z

amawiający  28  grudnia  2020  r.  poinformował  na  swojej  stronie  internetowej  o 

wniesieniu 

odwołania, zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp.  

Do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  żaden  wykonawca  w  terminie 

zakreślonym w art. 185 ust. 2 Pzp.   

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 186 ust. 2 i 3 Pzp, w przypadku uwzględnienia 

przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  a  żaden  z 

wykonawców  nie  przystąpił  do  postępowania  wynikłego  z  wniesienia  odwołania.  Z  tego 

powodu 

Izba  może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron 

oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie 

sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez 

zamawiającego.  


W  sytuacji  umorzen

ia  postępowania,  w  związku  z  uwzględnieniem  całości  zarzutów, 

ustawodawca  nałożył  na  zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym 

w odwołaniu.  

W  tym  stanie  r

zeczy  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła 

postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp. 

O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania przed  rozpoczęciem 

posiedzenia 

z udziałem stron Izby, a uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił 

do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  wniósł  pismo,  że  nie  wniesie  sprzeciwu  do 

uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego. 

Z

atem zachodziły podstawy do orzeczenia zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu, 

zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r. 

w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238), 

który  stanowi,  że  w  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli 

uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie 

wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a 

zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości  przed  otwarciem 

rozprawy 

–  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu.  

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  uwzględniającej  w  całości  zarzuty 

odwołującego, wniósł o cyt. »zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów 

postępowania  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego  i  opłat  skarbowych  od 

pełnomocnictw,  według  norm  przepisanych«.  Jednak  zamawiający  nie  wskazał  przepisów, 

na których podstawie wysnuł takie żądanie, a również Izba nie znajduje podstaw prawnych 

do  uwzględnienia  takiego  żądania,  gdzie  podmiot,  z  którego  przyczyny  zostają 

wygenerowane  koszty 

(zamawiający),  może  żądać  pokrycia  swoich  kosztów  od  podmiotu 

korzystającego ze środków ochrony prawnej.  

Przewodniczący: 

……………………… 


wiper-pixel