KIO 3429/20 Sygn. akt KIO 3432/20 WYROK dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3429/20 

Sygn. akt KIO 3432/20 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2021 r. 

w Warszawie odwołań wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 23 grudnia 2020 r. przez wykonawcę  M. P. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład  Usług  Leśnych  M.  P.  w  Ligocie 

Oleskiej 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno w Olesnie 

orzeka: 

1.    oddala 

odwołania; 

kosztami postępowania obciąża M. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Zakład Usług Leśnych M. P. w Ligocie Oleskiej i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30.000 zł 00 gr (słownie: 

trzydzieści  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  M.  P.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych M. P. w Ligocie Oleskiej tytułem wpisów od 

odwołań - po 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) od odwołania; 

2.  zasądza  od  M.  P.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Usług 

Leśnych  M.  P.  w  Ligocie  Oleskiej  na  rzecz  Skarbu  Państwa  Państwowego  Gospodarstwa 

Leśnego  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Olesno  w  Olesnie  kwotę  7.200  zł  00  gr  (słownie: 

siedem  tysięcy  dwieście  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony 

poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  -  3.600  zł  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych zero groszy) w każdej ze spraw. 

Stosownie do art. 198a oraz 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 


związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy  wyrok - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  dor

ęczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………… 


Sygn. akt KIO 3429/20 

Sygn. akt KIO 3432/20 

      Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo  Olesno  w  Olesnie  –  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. 

poz. 1843 ze zm.), dalej jako: „ustawa” lub „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia, 

którego  przedmiotem  jest  wykonanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 

Nadleśnictwa  Olesno  w  roku  2021.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  zostało  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 203-49393. Wartość zamówienia 

jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Zamawiający przesłał informację o wyniku postępowania w części (pakiecie) 3 i 5, w 

związku z czym  wykonawca M. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 

Usług  Leśnych  M.  P.  w  Ligocie  Oleskiej  wniósł  odwołania  23  grudnia  2020  r.  Zachowany 

został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołań. Odwołanie 

dotyczące części 3 zostało zrejestrowane pod sygnaturą KIO 3429/20, odwołanie dotyczące 

części 5 pod sygnaturą KIO 3432/20. 

W obu częściach postępowania odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1)  art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 91 ust. 1 Pzp przez dokonanie wyboru najkorzystniejszej 

oferty  złożonej  przez  Ł.  S.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  

Zakład Usług Leśnych Ł. S.; 

2)  art.  7  ust.  1  i  3  oraz  art.  91  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wyboru 

najkorzystniejszej oferty odwołującego; 

art.  24  ust.  1  pkt.  12  Pzp  przez  wykluczenie  odwołującego  z  postępowania 

pomimo  spełnienia  przez  niego  warunku  posiadania  zdolności  technicznej, 

zawodowej w zakresie potencjału technicznego; 

art. 26 ust. 1 przez zaniechanie wezwania odwołującego do złożenia oświadczeń 

lub  dokumentów  na  podstawie  art.  26  ust.  1  Pzp,  potwierdzających  spełnienie 

warunków między innymi wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

załącznik nr 11 do SIWZ; 

art.  26  ust.  3  przez  jego  niewłaściwe  zastosowanie,  co  do  wezwania 

odwołującego o uzupełnienie dokumentu JEDZ, który w momencie wezwania był 

w posiadaniu zamawiającego. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołań i nakazanie zamawiającemu: 


unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jaką złożył wykonawca Ł. S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych Ł. S.; 

unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania; 

powtórzenie czynności badania i oceny spełnienia warunków z uwzględnieniem oferty 

odwołującego; 

wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp odwołującego do uzupełnienia oświadczeń 

lub  dokument

ów  potwierdzających  spełnienie  warunków  w  tym  załącznika  nr  11  - 

wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy; 

unieważnienie czynności  zamawiającego  polegającej  na  wezwaniu odwołującego  na 

podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnia dokumentu, który w momencie (27.11.2020 

r.) wezwania był w posiadaniu zamawiającego; 

nakazanie wyboru oferty odwołującego w wyniku ponownego badania i oceny ofert; 

zasądzenie od  zamawiającego zwrotu kosztów  postępowania odwoławczego,  w  tym 

zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów dojazdu (wg rachunków, 

które zostaną przedłożone na posiedzeniu bądź rozprawie). 

Nie zgłoszono przystąpienia do postępowań odwoławczych. 

Zamawiający w odpowiedziach na odwołania z 13 stycznia 2020 r. wniósł o oddalenie 

obu odwołań.

Izba u

staliła, że odwołania nie podlegają odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas 

której strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska. 

Z uwagi na fakt, że obie sprawy odwoławcze różnią się jedynie tym, że w części 3 oprócz 

numeru  rejestracyjnego  lub  numer  seryjnego 

odwołujący  nie  wskazał  również  podstawy 

dysponowania sprzętem, ustalenia faktyczne oraz ocena prawna zostały przedstawione łącznie. 

Izba ustaliła, co następuje: 

W pkt 6.2. ppkt 3) lit. b) SIWZ zamawiający ustanowił warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego polegający 

na konieczności wykazania dysponowania co najmniej: 

w części 3 postępowania - 1 ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do 

zrywki drewna oraz co najmni

ej 2 piłami motorowymi; 

w części 5 postępowania - 1 ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do 

zrywki drewna oraz co najmniej 4 piłami motorowymi.  


W  pkt  7.1  lit.  a  )  tiret  dziewiętnasty  SIWZ  zamawiający  opisał  informacje,  które 

wykonawca  powi

nien  podać  w  JEDZ  dla  wykazania  warunku  dotyczącego  potencjału 

sprzętowego.  Zamawiający  wskazał,  że  należy  podać  informacje  dotyczące  rodzaju  urządzeń 

zgodnie z pkt 6.2. ppkt 3) lit b) SIWZ, tj. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych 

do  zrywki 

drewna,  pił  motorowych.  Zamawiający  wymagał  opisu  sprzętu  przez  podanie  marki, 

modelu, numer rejestracyjnego lub numeru seryjnego oraz podstaw dysponowania.  

W  odpowiedzi  odwołujący  złożył  JEDZ,  w  którym  w  części  3  wskazał  dysponowanie 

Harwesterem 570, piłą motorową Stihl MS 231 oraz piłą motorową Stihl MS 251. Odwołujący nie 

podał  numerów  seryjnych  ani  rejestracyjnych  oraz  podstaw  dysponowania  tym  sprzętem.  W 

JEDZ  dotyczącym  części  5  odwołujący  wskazał  dysponowanie  Harwesterm  770D,  dwoma 

sztukami  pił  motorowych  Stihl  MS  251  oraz  dwoma  sztukami  pił  motorowych  Stihl  MS  361. 

Odwołujący nie podał numerów seryjnych ani rejestracyjnych. 

Pismem z 27 listopada 2020 r. zamawiający wezwał odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 

Pzp  do  uzupełnienia  JEDZ    przez  wskazanie  numeru  rejestracyjnego  lub  numeru  seryjnego 

sprzętu  wskazanego  w  częściach  3  i  5  oraz  podstawy  dysponowania  sprzętem  wskazanym  w 

części 3 Zamawiający wyznaczył termin 30 listopada 2020 r. do godz. 9. W wezwaniu wskazano, 

że  w  pkt  7.1  lit.  a  )  tiret  dziewiętnasty  SIWZ  zamawiający  wymagał  wskazania  numeru 

rejestracyjnego lub/i numeru seryjnego sprzętu. 

Odwołujący nie uzupełnił JEDZ w części 3 i 5 w ustalonym terminie. Tego dnia o godz. 

10:08  poinformował  zamawiającego,  że  nie  jest  w  stanie  tego  uczynić  ze  względów 

technicznych. Uzupełnienia JEDZ odwołujący dokonał 30 listopada 2020 r. o godz. 11:56. 

Jak  wynika  z  akt  sprawy  i  stanowiska  zamawiającego,  zawartego  w  odpowiedzi  na 

odwołanie  i  podtrzymanego  na  rozprawie,  zamawiający  skierował  wezwanie  do  uzupełnienia 

JEDZ łącznie do 8 wykonawców, jedynie odwołujący nie dokonał uzupełnień w terminie.  

Zamawiający  skierował  do  odwołującego  wezwanie  o  uzupełnienie  JEDZ  również  w 

części 4 postępowania. Odwołujący dokonał uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

Pismem  z  14  g

rudnia  2020  r.  zamawiający  wykluczył  odwołującego  z  udziału  w 

postępowaniu.  W  uzasadnieniu  powołał  brzmienie  pkt  7.1.  lit.  a)  tiret  dziewiętnasty  SIWZ.  W 

odniesieniu  do  części  3  podniósł,  że  odwołujący  w  dokumencie  JEDZ  złożonym  wraz  z  ofertą 

wskazał  narzędzia,  wyposażenie  zakładu  i  urządzenia  techniczne  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia  między  innymi  w  postaci  Harwestera  570,  piły  motorowej  Stihl  MS  231  oraz  piły 

motorowej  Stihl  MS  251  bez  podania  informacji  odnośnie  ich  numerów  rejestracyjnych  lub/i 

numer

ów  seryjnych  oraz  podstawą  dysponowania.  Natomiast  w  części  5  wskazał  Harwestera 

770D, dwóch sztuk pił motorowych Stihl MS 251 oraz dwóch sztuk pił motorowych Stihl MS 361 

bez podania informacji odnośnie numerów rejestracyjnych lub/i numerów seryjnych. Tymczasem 

zamawiający,  zgodnie  z  pkt  7.1.  lit.  a)  tiret    dziewiętnasty  SIWZ,  zamawiający  wymagał 


wskazania  w  JEDZ  m.in.  numerów  rejestracyjnych  i/lub  numerów  seryjnych  sprzętu. 

Zamawiający  powołał,  że  wezwał  odwołującego  do  uzupełnienia  JEDZ  w  obu  częściach.  Z 

wezwaniem  odwołujący  zapoznał  się  w  dniu  wezwania  27.11.2020  r.  o  godz.  13:44:04,  tj. 

niespełna  13  minut  po  przekazaniu  zawiadomienia  przez  zamawiającego  oraz,  że  odwołujący 

uzupełnił  JEDZ  po  wyznaczonym  terminie.  Również  wniosek  o  wydłużenie  terminu  został 

złożony  po  upływie  wyznaczonego  terminu  na  uzupełnienie  JEDZ.  Z  powołaniem  na 

orzecznictwo Izby zamawiający oświadczył, że nie mógł uwzględnić JEDZ złożonego po upływie 

wyznaczonego terminu w związku z czym wykluczył odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 Pzp. 

W tym stanie rzeczy odwołujący wniósł odwołanie. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołujący  jest  uprawniony  do  wniesienia odwołania zgodnie z  art.  179 ust.  1  Pzp. 

Jest  wykonawcą,  który  złożył  ofertę  i  ma  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia. 

Zarzucane  zamawiającemu  naruszenia  przepisów  powodują,  że  odwołujący  może  ponieść 

szkodę  w  postaci  utraty  możliwości  uznania  jego  oferty  za  najkorzystniejszą  i  niezawarcia 

umowy z zamawiającym. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołanie  zostało  wniesione  wobec  czynności  wykluczenia  odwołującego  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  po  dokonaniu  wezwania  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp. W 

pierwszej kolejności należy zatem rozważyć, czy zamawiający był uprawniony do wezwania 

odwołującego  w  trybie  przywołanego  przepisu.  Na  to  pytanie  należy  udzielić  odpowiedzi 

twierdzącej.  Wskazanie  w  treści  wezwania  Harwestrów  nie  ma  znaczenia  dla  losów 

odwołania. Niesporne jest bowiem, że Harwester był urządzeniem wskazanym nadmiarowo 

przez odwołującego.  

Art.  26  ust.  3  Pzp  stanowi,  że  jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym 

mowa  w  art.  25a  ust.  1,  o

świadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o 

których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 


wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania. Oświadczenie zawarte w JEDZ jako dokument wskazany w art. 25a ust. 2 w 

zw.  z  art.  25a  ust.  1  Pzp  mieści  się  w  zakresie  przedmiotowym  art.  26  ust.  3  Pzp.  O 

niekompletności  lub  błędzie  w  oświadczeniu  lub  dokumencie  można  mówić  w  sytuacji,  gdy 

wbrew  wyraźnemu  opisowi  zawartemu  w  dokumentacji  postępowania,  wykonawca  nie 

podaje informacji potwierdzających spełnianie wymagań zamawiającego. 

W  postanowieniach  pkt  7.1  lit.  a)  tiret  dziewiętnasty  SIWZ  dotyczących  wypełniania 

JEDZ  w  zakresie  sprzętu,  którym  dysponuje  wykonawca  zamawiający  wyraźnie  i 

jednoznacznie  wskazał  informacje,  których  podania  żądał  od  wykonawcy.  Wykonawca  w 

odniesieniu do wykazywanych urządzeń zobowiązany był podać ich: 

markę; 

- model; 

- numer rejestracyjny lub numer seryjny; 

podstawę dysponowania. 

Niesporne  jest,  że  odwołujący  nie  podał  informacji  dotyczących  numeru 

rejestracyjnego lub numer seryjnego sprzętu w części 3 i 5 oraz podstawy dysponowania nim 

w  części  3,  zamawiający  zatem  prawidłowo  zwrócił  się  do  niego  o  ponowne  złożenie 

prawidłowo uzupełnionego JEDZ. Nie ma przy tym znaczenia, że zamawiający w wezwaniu 

żądał, aby w uzupełnionym JEDZ odwołujący podał numer rejestracyjny lub/i numer seryjny, 

podczas  gdy  pkt  7.1  lit.  a)  tiret  dziewi

ętnasty  SIWZ  nakazywał  podanie  numeru 

rejestracyjnego  lub  numer  seryjnego.  Podstawę  faktyczną  sporu  stanowi  brak  uzupełnienia 

prawidłowo  wypełnionego  JEDZ  w  terminie  wyznaczonym  przez  zamawiającego,  nie  zaś 

sposób sformułowania wezwania skierowanego do odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 

Z  okoliczności  sporu  wynika,  że  wezwanie  zostało  prawidłowo  zrozumiane  przez 

odwołującego.  Dla  porządku  jedynie  warto  wskazać,  że  dla  oceny  treści  wezwania 

decydujące znaczenie ma rzeczywista treść pkt 7.1 lit. a) tiret dziewiętnasty SIWZ, w którym 

zamawiający  dopuścił  alternatywnie  (alternatywa  rozłączna)  możliwość,  aby  wykonawca 

wskazał numer rejestracyjny lub numer seryjny.  

Wywody  odwołującego  zawarte  w  uzasadnieniu  odwołania  i  prezentowane  na 

rozprawie  zmierzają  do  wykazania  braku  adekwatności  wymagań  dotyczących  identyfikacji 

sprzętu  i  podstawy  dysponowania  nim  w  stosunku  do  opisu  warunku  udziału  w 

postepowaniu. Ich treścią jest zatem nie tyle sama czynność wezwania w trybie art. 26 ust. 3 

Pzp, co treść SIWZ. Krytyka warunku udziału w postepowaniu i sposobu jego wykazywania 

nie  może  być  skuteczna  na  tym  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Termin  na 

kwestionowanie postanowień SIWZ zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 Pzp upłynął 10 dni od dnia 

zamieszczenia  SIWZ 

na  stronie  internetowej  zamawiającego  i  nie  podlega  przywróceniu. 


Terminy  na  wnoszenie  środków  ochrony  prawnej  przewidziane  w  ustawie  są  bowiem 

terminami prekluzyjnymi.  

Izba zgodziła się z poglądem zamawiającego, że wymagania dotyczące sprzętu mają 

na  ce

lu  uzyskanie  przez  zamawiającego  wiedzy  o  tym,  że  wykonawca  rzeczywiście 

dysponuje  tym  sprzętem.  Warunek  udziału  w  postępowaniu  ma  na  celu  zbadanie 

rzeczywistej  materialnej  zdolności  wykonawcy  do  wykonania  zamówienia  i  to  istniejącej  w 

dniu składania ofert. Również wstępny charakter JEDZ jako oświadczenia potwierdzającego 

zdolność  wykonawcy  do  wykonania  zamówienia  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia  nie 

przemawia  za  stanowiskiem  odwołującego.  Izba  zważyła  w  tej  mierze,  że  wymaganie 

złożenia wykazu posiadanego sprzętu przez wykonawcę, którego ofertę zamawiający uznał 

za  najkorzystniejszą,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp  stanowi 

potwierdzenie  oświadczenia  zawartego  w  JEDZ,  a  wstępny  charakter  JEDZ  może  w  tym 

przypadku wyrażać się w tym, że wykonawca w wykazie wskaże inny sprzęt lub urządzenia 

spełniające  wymagania  zamawiającego.  JEDZ  wymaga  bowiem  podania  informacji  o 

zdolności  do  wykonania  zamówienia  istniejącej  w  dniu,  w  którym  upływał  termin  składania 

ofert,  a  wykaz  urządzeń,  które  będą  wykorzystywane  przy  realizacji  zamówienia  stosownie 

do  art.  26  ust.  1  składa  wykonawca,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona.  Aby  oferta 

danego  wykonawcy  mogła  zostać  uznana  za  najwyżej  ocenioną,  niezbędna  jest  jednak 

pozytywna  ocena  JEDZ.  Brak  potwierdze

nia  spełnienia  wymagań  zamawiającego  w 

oświadczeniu zawartym w JEDZ skutkuje zatem, w razie bezskutecznego wezwania w trybie 

art.  26  ust.  3  Pzp,  wykluczeniem  wykonawcy,  a  nie  skierowaniem  wezwania  do  złożenia 

dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp.  Zamawiający  nie  był  więc  uprawniony,  ani 

zobowiązany do tego, by kierować do odwołującego wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. W 

sytuacji  spełnienia  żądania  odwołującego  byłby  on  w  uprzywilejowanej  sytuacji  w  stosunku 

do  wykonawców  konkurujących  z  nim  o  udzielenie  zamówienia,  którzy  złożyli  JEDZ  z 

wymaganym  zakresem  informacji  lub  złożyli  prawidłowo  uzupełniony  w  JEDZ  w  terminie 

wymaganym przez zamawiającego.  

Przyznaniu  racji  odwołującemu  sprzeciwia  się  zatem  również  art.  7  ust.  1  Pzp. 

Zasady  przejrzystości  oraz  uczciwej  konkurencji  nie  pozwalają  na  wybiórcze  traktowanie 

wymagań ustalonych przez zamawiającego w SIWZ co do zakresu żądanych informacji i na 

odstępowanie od opisanych wymagań w stosunku do niektórych wykonawców ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia.  SIWZ  po  upływie  terminu  na  jej  zaskarżenie  ma  bowiem 

charakter wiążący i zamawiający nie może odstępować od zapisanych w niej wymagań.   

Kolejno  Izba  uwzględniła,  że  czynność  wezwania  do  uzupełnienia  była  prawnie 

skuteczna również w odniesieniu do długości terminu wyznaczonego na złożenie prawidłowo 

uzupełnionego  JEDZ.  Jakkolwiek  zamawiający  wezwanie  do  uzupełnienia  skierował  w 


piątek,  a  termin  upływał  w  poniedziałek,  to  wykonawca  działający  starannie  informacje  o 

przeszkodach  w  spełnieniu  wymagań  zamawiającego  powinien  przekazać  mu  przed 

upływem  tego  terminu.  Żądanie  zamawiającego  dotyczyło  informacji,  które  powinny 

znajdować się w posiadaniu odwołującego i być łatwe do uzupełnienia. Jeśli odwołujący do 

wysłania  nowego  JEDZ  przystąpił  tuż  przed  upływem  wyznaczonego  terminu,  powinien 

liczyć się z konsekwencjami przyjętego na siebie ryzyka. Wykonawca działający z należytą 

starannością mógł i powinien był przewidzieć możliwość wystąpienia problemów technicznej 

natury mających wpływ na zachowanie terminu wyznaczonego przez zamawiającego. 

Również  w  tym  przypadku  przyznanie  racji  odwołującemu  i  wydłużenie  terminu 

przeznaczonego  na  złożenie  uzupełnionego  JEDZ  lub  uwzględnienie  JEDZ  złożonego  po 

terminie  nastąpiłoby  z  pokrzywdzeniem  siedmiu  innych  wykonawców  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  w  tym  postępowaniu,  którzy  mając  wyznaczony  taki  sam  termin, 

sprostali wymaganiu zamawiającego.  

Izba  uznała,  że  uchybienie  terminu  wyznaczonego  na  złożenie  przez  odwołującego 

prawidłowo  uzupełnionego  JEDZ  uzasadnia  wykluczenie  go  z  udziału  w  postępowaniu  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Przepis ten stanowi in initio

, że zamawiający wyklucza z 

udziału  w  postępowaniu  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  Pojęcie  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  obejmuje 

dwa  aspekty.  Aspekt  materialny 

–  wykonawca  rzeczywiście  musi  spełniać  wymagania 

opisane  przez  zamawiającego  i  aspekt  formalny  –  wykonawca  zgodnie  z  zasadami 

ustalonymi  w  dokumentacji  postępowania  musi  złożyć  zamawiającemu  informacje,  które 

potwierdzą  spełnianie  tych  wymagań.  Brak  formalnego  wykazania  spełniania  wymagań 

zamawiającego  obejmuje  zatem  również  sytuację,  w  której  wykonawca  dokonuje 

uzupełnienia informacji po terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

Pogl

ąd  odwołującego  o  braku  możliwości  wykluczenia  go  z  postępowania,  gdyż 

zamawiający  w  dacie  dokonywania  czynności  wykluczenia  dysponował  informacjami 

potwierdzającymi spełniania warunku udziału w postępowaniu był wyrażany w orzecznictwie 

Izby  w  poprzednim  s

tanie  prawnym.  Przesłanka  wykluczenia  z  postępowania  nie  dotyczyła 

wówczas  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  lecz  jedynie  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1 

i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji.  

O  kosztach  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp,  uwzględniając  koszty 

wynagrodzenia  pełnomocnika  zamawiającego  w  kwocie  3.600  zł  w  każdej  ze  spraw 

odwoławczych, zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 


marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów  w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania   (Dz. U. z 2018  

poz. 972). 

Izba  uznała,  że  z  art.  92  ust.1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  należy 

wywieść, że wykonawcy przysługuje 7 dniowy termin na wniesienie skargi, przy zmienionej 

miejscowo właściwości sądu okręgowego. Sądem właściwym do wniesienia skargi jest Sąd 

Okręgowy w Warszawie. 

Przewodniczący: 


wiper-pixel