KIO 3425/20 POSTANOWIENIE dnia 19 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3425/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 19 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  19  stycznia  2021  r.  w  Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23 

grudnia  2020  r.  przez  wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  D. 

Ś.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą:  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

„CZĘSTOBUD”  D.  Ś.,  Przedsiębiorstwo  Budowlane  BUDOPOL  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  dla  lidera  w  Częstochowie  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

Gminę Andrychów 

przy udziale wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PBO ŚLĄSK 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  WODPOL  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  dla  lidera  w  Sosnowcu  zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie; 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  9  000  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Praw

o  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 3425/20 

Uzas adnie nie  

Gmina 

Andrychów (dalej: „Zamawiający”) prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego, 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa 

Pzp”),  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  pn.:  „Spotkajmy  się  w  pałacu!  - 

rewitalizacja  zabytkowego  zespołu  pałacowo-parkowego  Bobrowskich  w  Andrychowie” 

numer referencyjny 

BZP.271.33.2020. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych 

w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 

11  ust  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało  zamieszczone  w  dniu  30  października  2020  r.  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 

numer 604019-N-2020. 

W  dniu  w  dniu  18  grudnia 

2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty, 

złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  PBO  ŚLĄSK  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  WODPOL  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera w Sosnowcu (dalej: „Konsorcjum PBO-

WODPOL”).  Na  powyższą  czynność  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  wykonawcy  wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  D.  Ś.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą:  Przedsiębiorstwo  Budowlane  „CZĘSTOBUD”  D.  Ś.,  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

BUDOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera w Częstochowie 

(dalej 

wspólnie:  „Odwołujący”)  wnieśli  odwołanie,  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie: 

art.  7  ust.  1  i  ust.  3 

ustawy  Pzp  poprzez  brak  przeprowadzenia  postępowania  w  sposób 

zapewniający  zachowanie zasad uczciwej  konkurencji  i równego traktowania wykonawców, 

art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  oraz  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

Konsorcjum PBO 

– WODPOL z postępowania, a także art. 7 ust 1 ust. 3 w związku z art. 91 

ustawy  Pzp  w  związku  z  niewłaściwą  ilością  przyznanych  punktów  w  kryterium 

Doświadczenie  Kierownika  Budowy  w  związku  z  podaniem  nieprawdziwej  informacji,  a  w 

konsekwencji  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Konsorcjum  PBO  -WODPOL  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i/lub  pkt  17.  Wskazując  na  powyższe 

zarzuty 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez  Konsorcjum 

PBO-WODPOL oraz wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 

ustawy  Pzp  oraz  art.  24  ust  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  a  w  konsekwencji  uznania  oferty 

podmiotu wykluczonego za od

rzuconą, 


2)  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  konsekwencji  czego  to  oferta 

Odwołującego powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza. 

W terminie  ustawowym 

swoje przystąpienie do  postępowania odwoławczego po  stronie 

Zamawiającego  zgłosili wykonawcy  wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  PBO 

ŚLĄSK  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  WODPOL  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy,  pismem 

z  dnia  13  stycznia  2021  r.,  które 

wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  stycznia  2021  r.,  Odwołujący, 

reprezentowany 

jak przy wniesieniu odwołania, złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania.  

Cofnięcie  odwołania  jest  uprawnieniem  odwołującego.  Skuteczne  cofnięcie  odwołania 

znosi  wszelkie  skutki  prawne  związane  z  jego  wniesieniem  i  skutkuje  zakończeniem 

postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania. 

Zgodnie bowiem z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania, Izba wydaje postanowienie. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy 

Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.U.  z  2018  r.  poz. 

),  nakazując  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego kwoty stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

Przewodniczący:    ……………..…………….. 


wiper-pixel