KIO 3422/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3422/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Beata Konik 

Protokolant:  Klaudia Kwadrans 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  12  stycznia  2021  r.  w 

Wa

rszawie odwołania wniesionego w dniu 23 grudnia 2020 roku przez Sweco Polska spółkę 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Poznaniu  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez  zamawiającego  Miasto  Poznań,  w  imieniu  i  na  rzecz  którego  działa  Poznańskie 

Inwestyc

je Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Poznaniu 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Sweco Polska 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej 

uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 

ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie  w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 3422/20 

U z a s a d n i e n i e 

Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz Miasta Poznań (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

„Kompleksowa  przebudowa  obiektów  Palmiarni  Poznańskiej  -  wykonanie  koncepcji,  prac 

projektowych,  dokumentacji  towarzyszącej  oraz  świadczenie  usług  zgodnie  z  zakresem 

określonym w Umowie, w tym świadczenie usług nadzoru autorskiego (prawo opcji) wraz z 

uzyskaniem  wykonalnego  pozwolenia  na  budowę”,  nr:  PIM/08/20/ZP49/2020-258. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  27  sierpnia  2020  r.  w  Biuletynie 

Zamówień  Publicznych  pod  nr  577065-N-2020,  a  także  w  dniu  1  września  2020  r.  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 169-409550.    

W  postępowaniu  tym  wykonawca  Sweco  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, działający do dnia 3 stycznia 2021 r. jako Sweco 

Consulting  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Poznaniu  (dalej: 

„Odwołujący”)  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wobec  niezgodnych  z  ustawą  Pzp  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego 

polegających na: 

1.  zaniechaniu  wykluczenia  wyko

nawcy  BBC  Best  Building  Consultants  spółki  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  spółki  komandytowej  z  siedzibą  w  Warszawie" 

(dalej:  wykonawca BBC),  z  przedmiotowego  postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  pomimo  zaistnienia  przesłanki  wykluczenia  (wprowadzenie  w  błąd 

Zamawiającego), 

zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, 

przyznaniu  nieprawidłowej  liczby  punktów  w  kryterium  „doświadczenie  personelu 

wykona

wcy"  dotyczącym  Architekta/Głównego  projektanta  J.  K.  wskazanego  przez 

wykonawcę  BBC,  co  doprowadziło  do  wyboru  oferty  tego  wykonawcy  jako 

najkorzystniejszej. 

W związku z powyższym Odwołujący zarzucił naruszenie: 

art. 24 ust. 1 pkt 16, względnie pkt 17 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia 

z  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy  BBC  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  w 

wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego 

w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki 

udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria  („kryteria 


selekcji"), względnie w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mające  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w 

wyniku czego Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy BBC jako najkorzystniejszą, 

naruszenie  art.  87  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie,  w  wyniku  wyjaśnień  złożonych 

przez  wykonawcę BBC  poprawy  oferty  tego  wykonawcy  w  zakresie błędu tej  oferty, 

który  nie  stanowił  „oczywistej”  omyłki  pisarskiej  lub  rachunkowej,  co  w  efekcie 

doprowadziło do niedopuszczalnej zmiany oferty złożonej przez wykonawcę BBC, 

a w wyniku powyższego naruszenia, naruszenie przepisów art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 

ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  przez  przyz

nanie  wykonawcy  BBC  nieprawidłowej  liczby 

punktów podczas dokonywania oceny 

ofert 

kryterium: 

„Doświadczenie 

personelu  wykonawcy”  (niezgodnie  z  postanowieniami  ust.  18.3.1.  SIWZ) 

zamówienia,  co  doprowadziło  do  wyboru  oferty  wykonawcy  BBC  jako 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  polegającej  na  wyborze  oferty  wykonawcy  BBC  jako 

najkorzystniejszej, 

wykluczenie wykonawcy BBC z postępowania, 

ponowne badanie i ocenę ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, 

ewentualnie,  na  wypadek  nieuwzględnienia  żądania  nakazania  wykluczenia 

wykonawcy BBC nakazanie zmiany liczby punktów przyznanych wykonawcy BBC w 

kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy”, 

Ponadto  Odwołujący  wniósł  o  zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  według 

spisu kosztów, który zostanie przedłożony na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Jak  wynika  z  akt  postępowania,  do  przedmiotowego  postępowania  odwoławczego 

żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia.  

Pism

em  z  dnia  11  stycznia  2021  r.  Zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia 

odwołanie.  Zamawiający  wskazał,  że  przyjmuje  za  prawidłowe  i  podziela  stanowisko 

Odwołującego wskazujące na niezgody z ustawą Pzp wybór oferty wykonawcy BBC, którego 

skutkiem  są  dalsze  wskazane  w  odwołaniu  niezgodne  z  przepisami  ustawy  czynności  i 

zaniechania  Zamawiającego  w  prowadzone  procedurze.  Zamawiający  oświadczył  ponadto, 

że w konsekwencji uwzględnienia odwołania: 

1. unieważni wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 18 grudnia 2021 r. 


2.  ponownie  przeprowadzi  czynność  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  szczegółowej 

weryfikacji  wszystkich  elementów  dotyczących  oferty  i  dokumentów  złożonych  przez  BBC 

Best Building Consultants spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową, w 

szczególności  z  uwzględnieniem  okoliczności  wskazanych  w  odwołaniu:  (a)  z 

udokumentowaną  weryfikacją  wykonanych  projektów  i  ich  faktycznego  wdrożenia  do 

realizacji,  (b)  z  udokumentowaną  weryfikacją  kubatury  obiektów  w  wykonanych  projektach 

zgodnie  z  wymogami  SIWZ,  (c)  z  udokumentowanym  potwierdzeniem  udziału  Personelu 

Wykonawcy w wykonanych projektach: 

mających  wpływ  na  ocenę  oferty  w  kryteriach  oceny  ofert  i  potencjalny  wybór  oferty 

najkorzystniejszej  w  procedurze  odwr

óconej  (w  przypadku  potwierdzenia  wskazanych 

okoliczności  –  skutkujący  ewentualnym  odpowiednim  obniżeniem  przyznanych  punktów  w 

kryterium i możliwością zmiany rankingu ofert w procedurze odwróconej), 

dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu związanych z doświadczeniem 

osób  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  (w  związku  ze  złożeniem  kompletnych 

dokumentów  –  Wykazu  osób  do  realizacji  zamówienia  ściśle  powiązanego    z    wykazem 

punktowanego doświadczenia Personelu wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert)  

z  uwzględnieniem  możliwości  wystąpienia  przesłanek  dotyczących  obligatoryjnego 

wykluczenia wykonawcy z postępowania.  

Izba  wskazuje,  że  stosownie  do  treści  przepisu  art.  186  ustawy  Pzp  w  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba 

może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z 

żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  (vide:  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp).  Jeżeli  uczestnik 

postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego, 

nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu 

przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. (vide: art. 186 ust. 3 ustawy Pzp). W przypadku uwzględnienia przez 

zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych 

zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca  albo  wykonawca,  który 


przystąpił  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części 

zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  w 

zakresie uwzględnionych zarzutów (ust. 3a). 

Wobec  zgłoszonych  przez  Odwołującego  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron 

wątpliwości  co  do  tego,  czy  odwołanie  zostało  przez  Zamawiającego  uwzględnione  w 

całości,  Izba  wskazuje  co  następuje.  Z  analizy  treści  uzasadnienia  do  oświadczenia  o 

uwzględnieniu  odwołania  wynika  w  ocenie  Izby,  że  Zamawiający  uwzględnił  odwołanie  w 

całości.  Dochodząc  do  takiego  wniosku  Izba  miała  na  uwadze  konstrukcję  zarzutów  i 

wniosków  odwołania,  które  zostały  sformułowane  przez  Odwołującego  w  sposób 

ewentualny,  ponieważ  Odwołujący  domagał  się  unieważnienia  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej,  wykluczenia  wykonawcy  BBC  i  ponownego  badania  i  oceny  ofert, 

ewentualnie  wobec  nieuwzględnienia  żądania  nakazania  wykluczenia  wykonawcy  BBC  z 

postępowania  -  zmiany  liczby  punktów  przyznanych  temu  wykonawcy  w  kryterium 

„Doświadczenie  personelu  wykonawcy”.  Dodatkowo  Zamawiający  wprost  oświadczył,  że 

„przyjmuje za prawidłowe (…) stanowisko Odwołującego wskazujące na niezgodny z ustawą 

wybór  oferty  Wykonawcy  BBC  (…)”.  Zamawiający  oświadczył,  że  unieważni  wybór  oferty 

wykonawcy  BBC,  oraz  dokona  ponownego  badania  i  oceny  ofert  w  wyniku  którego  obniży 

punktację  przyznaną  wykonawcy  BBC  w  kwestionowanym  kryterium  albo  wykluczy 

wykonawcę  BBC  z  postępowania,  co  w  ocenie  Izby  czyni  zadość  żądaniom  Odwołującego 

wskazanym w odwołaniu.  

Reasumując  powyższe,  Izba  wskazuje,  że  w  sytuacji  umorzenia  postępowania  w 

z

wiązku  z  uwzględnieniem  zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek 

wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Dodatkowo  Izba  wskazuje,  że  na  nowe  czynności  Zamawiającego,  Odwołującemu  

będzie przysługiwać środek zaskarżenia.   

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 186 ust. 

6 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15  marca  2010  r.  w  spr

awie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 22 maja 

2018 r. poz. 972).    

Przewodniczący:      ……………….….……….. 


wiper-pixel