KIO 3421/20 WYROK dnia 15 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3421/20 

WYROK 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:  Anna Packo 

Członkowie:  

Klaudia Szczytowska 

– Maziarz  

Renata Tubisz 

Protokolant: 

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2021 

r.,  w  Warszawie,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę Polis Security Glob Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Szczecinie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w 

Szczecinie  

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Wojewódzkiemu  Sądowi  Administracyjnemu  

w  Szczecinie 

unieważnienie  czynności  przesłania  wykonawcom  informacji  

o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  datowanej  na  18  grudnia  2020  r.  oraz 

dokonanie  ponownej  czynności  przesłania  wykonawcom  informacji  o  wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  z  podaniem  szczegółowego  uzasadnienia  faktycznego  

i prawnego dokonanej czynności, 

kosztami postępowania obciąża Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Polis 

Security  Glob 

Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza  od  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Szczecinie  na  rzecz 

Polis Security Glob 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę zł 11 100 

gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) stanowiącą koszty 


postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  i  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 

Członkowie:   

……………………………. 

……………………………. 


Sygn. akt: KIO 3421/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Szczecinie  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „usługę  ochrony  osób  i  mienia  w  obiektach 

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Szczecinie  wraz  z  terenem  przynależnym  do 

nieruchomości” na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  7  grudnia  2020  r.  w  Biuletynie  Informacji 

Publicznej oraz 7 grudnia 2020 r. w Biuletyn

ie Zamówień Publicznych pod numerem 763066. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  §  1  pkt  5  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z 

dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwo

t wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej 

(Dz.U. poz. 2479). 

I Stanowisko Odwołującego 

Odwołujący  –  Polis  Security  Glob  sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  przez 

Zamawiającego  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości,  a  zamówienia  udziela  się  wyłącznie 

wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, 

2.  art.  92  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  przez 

Zamawiającego  zawarcia  w  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  punktacji 

przyznanej  ofertom  w  każdym  kryterium  oceny  ofert  i  łącznej  punktacji,  a  także  podania 

należytego  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego,  w  konsekwencji  uniemożliwiając 

oferentom  zweryfikowanie  i  skuteczne  kwest

ionowanie  dokonanego  przez  Zamawiającego 

wyboru poprzez wniesienie odwołania. 

Odwołujący  wniósł  o:  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  

i  w  razie  dokonania  ponownego  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  poinformowanie 

wykonawców o tym wyborze w sposób zgodny z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 


publicznych,  tj.  z  podaniem  szczegółowego  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  oraz  

o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego. 

Odwołujący  wskazał,  że  oferty  na  wykonanie  zamówienia  złożyły  trzy  podmioty:  Biuro 

Ochrony  Alkon  Sp.  z  o.o.  na kwotę  540.796,76 zł;  Polis  Security  Glob  Sp.  z  o.o.  na kwotę 

544.760,60  zł;  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  SIGN  Polska 

Sp.  z  o.o.,  Agencja  Ochrony  VEGA  Security  Sp.  z  o.o.,  EKOTRADE  Sp.  z  o.o.  na  kwotę 

587.691,93 zł. 

Zgodnie z rozdziałem XIII ogłoszenia o zamówieniu publicznym Zamawiający przy wyborze 

oferty  miał  kierować  się  kryterium  ceny  –  80%  oraz  doświadczeniem  wykonawcy  –  20%, 

przydzielając oferentom punkty zgodnie ze wskazanym w ogłoszeniu sposobem obliczeń. 

21 grudnia 2020 r. Odwołujący otrzymał od Zamawiającego informację o dokonaniu wyboru 

oferty, w której Zamawiający poinformował, że dokonał wyboru oferty wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia SIGN Polska Sp. z o.o., Agencja Ochrony VEGA 

Security  Sp.  z  o.o.,  EKOTRADE  Sp.  z  o.o.  na  kwotę  587,691,93  zł  –  zatem  wyboru 

najdroższej oferty, pomimo wskazania, że na usługę Zamawiający postanawia przeznaczyć 

kwotę 587.423,50 zł. Przy tym Zamawiający nie wskazał, jaką punktację przydzielił każdej z 

ofert, 

a uzasadnienie wyboru oferty sprowadzało się jedynie do lakonicznego wskazania, że 

wybrana oferta spełnia wymogi wskazane z ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. W ocenie 

Odwołującego  się  takie  postępowanie  Zamawiającego  jest  niezgodne  z  przepisami  ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Zastosowanie  kryteriów  oceny  ofert  ma  kluczowe  znaczenie  dla  wyniku  postępowania  

o u

dzielenie zamówienia publicznego, a w efekcie – dla interesów wszystkich wykonawców 

ubiegających  się  o  dane  zamówienie.  Dlatego  też,  w  celu  zapewnienia  ochrony  tych 

interesów  i  realizacji  zasad,  o  których  mowa  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publiczn

ych, ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek informowania wykonawców 

o  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  podaniem  uzasadnienia  faktycznego  i 

prawnego.  Wykonawca  nie  może  bowiem  zadbać  o  swoje  interesy  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  jeżeli  nie  ma  dostępu  do  wiedzy,  która  oferta  została 

uznana  za  najkorzystniejszą,  ile  otrzymała  punktów  i  dlaczego  otrzymała  taką  a  nie  inną 

liczbę punktów. W konsekwencji, jeżeli wykonawca nie ma dostępu do takiej wiedzy, nie są 

realizowan

e  podstawowe  zasady  udzielania  zamówień,  o  których  mowa  w  art.  7  ust.  1 

ustawy  Prawo zamówień publicznych,  a także nie ma możliwości  realnego skorzystania ze 

środków ochrony prawnej, gdyż nie ma możliwości postawienia zarzutów wobec czynności, 

której  podstawy  dokonania  nie  są  wykonawcy  znane.  Powyższe  zaś,  wobec  niemożności 

realnej  weryfikacji  prawidłowości  czynności  zamawiającego,  może  doprowadzić  do 

udzielenia zamówienia wykonawcy, który  w  ogóle nie został  wybrany  zgodnie z  przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co stanowi pogwałcenie kolejnej zasady, wyrażonej w 


art.  7  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Tym  samym  kompletne  i  rzetelne 

poinformowanie wykonawców o tym, dlaczego dany wykonawca uzyskał w kryteriach oceny 

ofert  określoną  liczbę  punktów,  stanowi  czynnik  niezbędny  do  realizacji  ww.  zasad,  jak  też 

realizacji  prawa  do  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej.  Niepełne  uzasadnienie 

faktyczne i prawne informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty jest więc naruszeniem nie 

tylko art. 92 us

t. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale także ww. zasad. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  brak  wskazania  przez  Zamawiającego  informacji  o  punktach 

przyznanych ofertom oraz należytego uzasadnienia dokonanego wyboru oferty uniemożliwia 

Odwołującemu weryfikację prawidłowości czynności, a tym samym Zamawiający dopuścił się 

naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Odwołujący  wystąpił  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  uzyskanie  wglądu  do  dokumentacji 

oferentów, jednak do dnia złożenia odwołania ich nie uzyskał. 

Naruszenie  ww.  przepisów  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania.  Dlatego  też 

zasadnym  jest  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  

i  w  razie  dokonania  ponownego  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

–  poinformowanie 

wykonawców o tym wyborze w sposób zgodny z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj. z podaniem szczegółowego uzasadnienia faktycznego i prawnego. 

Podczas  posiedzenia  i  rozprawy  przez  Izbą  Odwołujący  stwierdził,  że  odwołanie  mu 

przysługuje,  ponieważ  dotyczy  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  postępowaniu.  Zgodnie  

z  orzecznictwem,  gdyby  odwołanie  nie  przysługiwało,  to  nie  byłoby  żadnej  kontroli  nad 

wydatkowanymi środkami publicznymi. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  piśmie  z  22  grudnia  2020  r.  Zamawiający  nie  wskazał,  w  jaki 

sposób została przyznana punktacja za doświadczenie i z jakich powodów uwzględnił tylko 9 

referencji  (usług)  Odwołującego  i  aż  57  referencji  (usług)  wybranego  wykonawcy. 

Zamawiający  nie  prosił  też  Odwołującego  o  żadne  wyjaśnienia  dotyczące  złożonych  przez 

niego  referencji.  Pismo  to  Zamawiający  przesłał  dopiero  po  wniesieniu  kopii  odwołania  do 

Zamawiającego.  Odwołujący  musiał  złożyć  odwołanie,  ponieważ  upływał  termin  na  jego 

wniesienie.  

Nie  jest  jego  rolą  zgadywanie,  co  oznaczają  „znaczki”  postawione  na  ofercie  konkurenta. 

Oczekiwał  od  Zamawiającego  konkretnej  informacji,  za  jakie  usługi  została  przyznana 

punktacja  i  dlaczego.  Wgląd  do  oferty  wybranej  (skan  oferty)  uzyskał  dopiero  23  grudnia 

2020  r.  Zamawiający  nie  wyjaśnił  także,  dlaczego  wybrał  ofertę,  pomimo  że  jej  cena 

przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  

Wskazał, iż Zamawiający zakończył umowę z Odwołującym 31 grudnia 2020 r. 


II Stanowisko Zamawiającego 

Zamawiający  wniósł  o  odrzucenie  odwołania  wskazując,  iż  jest  ono  prowadzone  na 

podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, a od postępowań prowadzonych 

zgodnie z tym przepi

sem odwołanie nie przysługuje. 

W drugiej kolejności wniósł o oddalenie odwołania jako bezzasadnego. 

Zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma obowiązek 

poinformowania o wyborze oferty i zawarciu umowy.  

W dniu 21 grudnia 2

020 r. Odwołujący otrzymał kopię oferty wybranej, w której na wykazie 

usług  przy  każdej  pozycji  Zamawiający  postawił  symbol  „V”  (tzw.  „ptaszek”)  lub  przekreślił 

daną  usługę.  Zatem  Odwołujący  powinien  się  z  tego  zorientować,  które  usługi  zostały 

uznane. Prz

yznał, że w stosunku do swojej oferty Odwołujący takiej informacji nie otrzymał.  

Natomiast 22 grudnia 2020 r. Odwołujący otrzymał pismo z dalszą informacją o przyznanej 

punktacji. 

Zamawiający  wskazał,  że  do  końca  stycznia  2021  r.  została  zawarta  tymczasowa  umowa  

z wybranym wykonawcą. 

III Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania,  a Odwołujący  ma interes  we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający podniósł, iż odwołanie podlega odrzuceniu, ponieważ jest ono prowadzone na 

podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, a od postępowań prowadzonych 

zgodnie z tym przepisem odwołanie nie przysługuje.  

Zamawiający jednak nie podał podstawy prawnej, z której wywodzi takie stanowisko, jak też 

Izba takiej podstawy prawnej nie znalazła. 

Przywołany art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje jedynie, że:  

„1. Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 

138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4. 

2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. 

3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli 

nie  ma  strony  podmiotowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej, 

ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego 

udzielenia,  

w szczególności: 

1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty; 

2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia; 

3) kryteria oceny ofert. 


4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej 

Biu

letynu  Informacji  Publicznej,  a  jeżeli  nie  ma  strony  podmiotowej  Biuletynu  Informacji 

Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo 

imię  i  nazwisko  podmiotu,  z  którym  zawarł  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W 

razie  nieudzielenia  zamówienia  zamawiający  niezwłocznie  zamieszcza  na  stronie 

podmiotowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  a  jeżeli  nie  ma  strony  podmiotowej  Biuletynu 

Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.” 

Odnosząc  się  do  całości  regulacji  zawartej  w  rozdziale  „Zamówienia  na  usługi  społeczne  i 

inne  szczególne  usługi”,  tj.  art.  138  g-138s  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  można 

wskazać,  że  ustawodawca  nie  wyłączył  stosowania  działu  VI  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  „Środki  ochrony  prawnej”  (dotyczącego  też  odwołań)  dla  zamówień  na  usługi 

społeczne  i  inne  szczególne  usługi,  co  wynika  wprost  z  art.  138l  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych. Nie zrobił tego także w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym 

świadczy jednoznacznie jego treść przywołana powyżej. 

Izba  nie  znalazła  również  podstawy  do  odrzucenia  odwołania  wskazanej  w  art.  189  ust.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zgodnie z dyspozycją tego przepisu Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: 

1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;  

2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 

3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; 

4)  odwołujący  powołuje  się  wyłącznie  na  te  same  okoliczności,  które  były  przedmiotem 

rozstrzygnięcia  przez  Izbę  w  sprawie  innego  odwołania  dotyczącego  tego  samego 

postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się; 

5)  odwołanie dotyczy  czynności,  którą  zamawiający  wykonał  zgodnie z  treścią wyroku Izby 

l

ub  sądu  lub,  w  przypadku  uwzględnienia  zarzutów  w  odwołaniu,  którą  wykonał  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu; 

6)  w  postępowaniu  o  wartości  zamówienia  mniejszej  niż  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych  na  podstawie 

art.  11  ust.  8

,  odwołanie  dotyczy  innych  czynności  niż  określone  

w art. 180 ust. 2;  

7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5. 

Jak  wyn

ika  z  przepisów  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  tj.  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  22  grudnia  2017  r.  

w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekaz

ywania  ogłoszeń  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej,  §  1  pkt  5,  ogłoszenia 

dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli 


wartość  zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  jest  równa  lub  przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) 750.000 euro – w przypadku zamówień innych 

niż  zamówienia  sektorowe  lub  zamówienia  w  dziedzinach  obronności  i  bezpieczeństwa,  

b) 1.000.000 euro 

– w przypadku zamówień sektorowych.  

Art. 180 ust. 2 ustawy Prawo z

amówień publicznych stanowi, że, jeżeli wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) wyboru trybu negocjacji b

ez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4) odrzucenia oferty odwołującego;  

5) opisu przedmiotu zamówienia;  

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zatem,  zgodnie  z  art.  180  ust.  2  pkt  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  odwołanie 

przysługuje m.in. wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W  przedmiotowej  sprawie  Izba  uznała,  że  norma  art.  180  ust.  2  pkt  6  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  obejmuje  swoim  zakresem  także  czynność  zamawiającego 

polegającą  na  poinformowaniu  wykonawców  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Za 

przyjęciem  takiego  stanowiska  przemawia  fakt,  że  uzyskanie  przez  wykonawcę  kompletnej 

informac

ji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  jest  niezbędne  nie  tylko  do  tego,  aby 

wykonawca  dowiedział  się,  jakie  były  podstawy  uznania  danej  oferty  za  najkorzystniejszą, 

ale także do tego, aby mógł skutecznie kwestionować dokonany przez zamawiającego wybór 

ofe

rty  poprzez  wniesienie  odwołania.  Uzyskanie  pełnej  informacji  o  podstawie  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  jest  bowiem  czynnikiem niezbędnym  do  tego,  aby  przepis  art.  180 

ust.  2  pkt  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  nie  był  martwy,  ale  by  realnie  stanowił 

podstawę  do  korzystania  przez  wykonawców  ze  środków  ochrony  prawnej.  Nie  znając 

sposobu  przyznawania  punktów  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  wykonawca  w  oczywisty 

sposób nie jest w stanie skutecznie kwestionować wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W przyp

adku uznania, że w postępowaniach o wartości „podprogowej” nie jest dopuszczalne 

wniesienie  odwołania  na  czynność  poinformowania  lub  zaniechania  poinformowania  

o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  możliwe  byłyby  sytuacje,  w  których  zamawiający, 

dokonując  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  naruszeniem  zasad  postępowania  

i  uniemożliwiając  wykonawcom  weryfikację  prawidłowości  dokonania  wyboru  poprzez  brak 

uzasadnienia  czynności,  rażąco  naruszaliby  podstawowe  zasady  udzielania  zamówień 

publicznych,  czyli  prze

jrzystość  postępowania  i  uczciwą  konkurencję  pomiędzy 

wykonawcami. 


Zatem, aby wykonawcy mogli realnie korzystać z przewidzianego przez ustawodawcę w art. 

180 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych prawa wniesienia odwołania na wybór 

najkorzystniejs

zej  oferty,  prawo  to  należy  rozumieć  także  jako  obejmujące  swoją  normą 

kwestię uzasadnienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Odnosząc  się  merytorycznie  do  postawionych  zarzutów  Izba  stwierdziła,  że  czynnościom 

Zamawiającego  Odwołujący  zarzucił  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3  oraz  art.  92  ust.  1  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera podstawowe zasady prowadzenia 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  którymi  zamawiający  przygotowuje  

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości.  

Zgodnie  z  art.  7  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamówienia  udziela  się 

wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

Art.  92  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  stanowi,  że  zamawiający  informuje 

niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo 

miejsce  zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem  wykonywania  działalności  wykonawcy, 

którego  ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca 

zamieszkania  i  adresy,  jeżeli  są  miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  

a  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  89  ust.  4  i  5,  braku  równoważności  lub  braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  sporu  oraz  argumentacją  Stron,  w  oparciu  o  stan 

faktyczny  ustalony  na  podstawie  dokumentacji  postępowania  przedstawionej  przez 


Zamawiającego  oraz  stanowisk  Stron  przedstawionych  w  pismach  procesowych  i  podczas 

rozprawy Izba ustal

iła i zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba ustaliła na wstępie, iż stan faktyczny postępowania w zakresie postawionych zarzutów 

odwołania,  tj.  treść  przekazanych  Odwołującemu  przez  Zamawiającego  pism  i  innych 

dokumentów postępowania, nie jest sporny między Stronami.  

Zamawia

jący  ustalił  dwa  kryteria  oceny  ofert:  cena  80  %  oraz  doświadczenie  wykonawcy 

20% (pkt IV.2 ogłoszenia w BZP i rozdział XIII ogłoszenia w BIP).  

Zgodnie  z  rozdziałem  XIII  ogłoszenia  zawartego  w  BIP  kryterium  doświadczenia  dotyczyło 

doświadczenia  wykonawcy  w  wykonaniu  lub  wykonywaniu  usług  ochrony  fizycznej 

odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  rozdziale  V  pkt  3  ppkt  3)  lit.  a)  ogłoszenia  

zamówieniu. 

Zamawiający 

do 

oceny 

miał 

brać 

pod 

uwagę 

ilość 

wykonanych/wykonywanych  usług  wskazanych  w  ofercie,  z  zastrzeżeniem,  że  punkty 

przyznawane  będą  za  ilość  zamówień  przekraczających  wymaganą  w  opisie  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  na  podstawie  dokumentów  wymaganych  w  warunkach  udziału  w 

postępowaniu.  

W  „Informacji  o  wyborze  oferty”  datowanej  na  18  grudnia  2020  r.  zamawiający  wskazał 

jedynie, iż wybrał ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia  SIGN  Polska  Sp.  z  o.o.,  Agencja  Ochrony  VEGA  Security  Sp.  z  o.o., 

EKOTRADE  Sp.  z  o.o.,  która  to  oferta  spełnia  wszystkie  wymagania  postawione  przez 

Zamawiającego, ujęte w ustawie Prawo zamówień publicznych i w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  w  oparciu  o  przyjęte  kryteria  oceny  ofert, 

wskazane  

w rozdziale XIII ogłoszenia o zamówieniu. 

Następnie,  pismem  z  22  grudnia  2020  r.  (jak  podnosił  Odwołujący,  informacja  ta  została  mu 

przekazana  dopiero  po  złożeniu  u  Zamawiającego  kopii  odwołania),  Zamawiający  poinformował 

Odwołującego dodatkowo o sposobie przyznania punktów. 

Zamawiający  wskazał,  że  zgodnie  z  rozdziałem  XIII  ust.  1  ogłoszenia  o  zamówieniu  na 

potrzeby  przyznania  punktacji  w  kryterium  doświadczenia  wykonawcy  mieli  wykazać  usługi 

ochrony  fizycznej  inne  niż  wskazane  w  załączniku  nr  5,  odpowiadające  wymaganiom 

Zamawiającego  określonym  w  rozdziale  V  pkt  3  ppkt  3)  lit.  a)  ogłoszenia  o  zamówieniu. 

Zamawiający do oceny przyjął wyłącznie usługi spełniające ww. wymogi, a więc polegające 

na ochronie fizycznej mienia z wykorzystaniem monitoringu i wsparciem grupy interwencyjnej 

oraz z usługą portierską, świadczone w obiektach wymiaru sprawiedliwości lub administracji 

publicznej,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  oraz 


trwające  nie  krócej  niż  12  miesięcy.  Największa  liczba  usług  wykonanych/wykonywanych 

wskazana w ofertach ni

epodlegających odrzuceniu wynosi 57. 

Odwołujący  otrzymał  80  punktów  w  kryterium  ceny  oraz  3,16  (tj.  9/57  x  20)  w  kryterium 

doświadczenia,  łącznie  83,16;  natomiast  wykonawca  SIGN  Polska  Sp.  z  o.o.,  Agencja 

Ochrony VEGA Security Sp. z o.o., EKOTRADE Sp. z o.

o. 74,16 punktów w kryterium ceny  

i  20  punktów  (57/57  x  20)  w  kryterium  doświadczenia,  łącznie  94,16  punktów.  Trzecia  ze 

złożonych ofert została odrzucona. 

Jak wynika z treści odwołania, odwołanie odnosi się do czynności przekazania przez Zamawiającego 

i

nformacji datowanej na 18 grudnia 2020 r., jednak, zgodnie z dyspozycją art. 191 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba,  wydając  wyrok,  wzięła  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku 

postępowania (odwoławczego), zatem również treść kolejnej informacji datowanej na 22 grudnia 2020 

r.  i  dokonała  jej  oceny  pod  kątem  wpływu  na  wynik  postępowania  (o  udzielenie  zamówienia 

publicznego), zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Izba  odniosła  się  wyłącznie  do  zarzutów  wskazanych  w  odwołaniu,  stosownie  do  art.  192  ust.  7 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierającego zakaz orzekania co do zarzutów, które nie były 

zawarte  w  odwołaniu.  Tym  samym  Izba  nie  rozpoznawała  przedstawionych  w  piśmie  procesowym 

Odwołującego zastrzeżeń co do dokonanej przez Zamawiającego oceny ofert. 

Odwołujący  w  swoim  odwołaniu  wskazał  na  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3  oraz  art.  92  ust.  1  ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Przepisy  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odnoszą  się  do  całości  regulacji 

zawartej  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych,  a  więc  także  art.  138o  tej  ustawy,  choć  zostały 

częściowo powtórzone w art. 138o ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast sam art. 92 

ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  nie  ma  do  tych  postępowań  bezpośredniego 

zastosowania, co wynika nie tylko wprost z treści art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, ale 

także per analogiam z art. 138l i art. 138m ustawy Prawo zamówień publicznych wskazujących, które 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych do postępowań na usługi społeczne „powyżej progów” 

się stosuje. Tym samym zakres ich zastosowania do przepisów „poniżej progów” jako mniej istotnych i 

o mniej skomplikowanej procedurze, nie powinien być większy. 

Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  –  choć  zamawiający  ma  w  przypadku  tego  typu  zamówień  większą 

dowolność  w  ustalaniu  zasad  prowadzenia  postępowania  niż  w  przypadku  standardowych 

postępowań – art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga od zamawiającego udzielenia 

zamówienia  w  sposób  przejrzysty,  obiektywny  i  niedyskryminujący.  Natomiast,  w  ocenie  Izby,  nie 

można  mówić  o  przejrzystości  postępowania  czy  obiektywizmie  w  działaniu  zamawiającego,  jeśli 

zainteresowanym wykonawcom nie podano tak podstawowej informacji w postępowaniu, jak powody 

wyboru  danej  oferty.  Zatem  dla  zachowania  powyższych  zasad,  niezależnie  od  konkretnego 

wskazania  w  przepisach,  konieczna  jest  faktyczna  realizacja  obowiązku  wskazania  punktacji 

przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i  podanie uzasadnienia faktycznego  i prawnego 


tej czynności. 

Tym samym, nawet jeśli nie można wprost powołać art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

jako podstawy prawnej obowiązku Zamawiającego, nie zmienia to faktu, że taki obowiązek wynika dla 

Zamawiającego  już  choćby  z  art.  138o  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  został  on 

naruszony. 

Przy  czym,  w  ocenie  Izby,  zakres  informacji  wskazany  w  informacji  z  22  grudnia  2020  r.  nadal  jest 

niewystarczający, gdyż Zamawiający  wskazał  tam przyznaną  wykonawcom punktację, jednak nie jej 

uzasadnienie,  czyli  wskazanie,  dlaczego  u  jednego  z  wykonawców  do  obliczeń  punktacji  przyjął  57 

usług, u drugiego zaś 9 usług. Także przekazanie Odwołującemu kopii oferty wybranego wykonawcy z 

oznaczeniem poszczególnych usług znakiem „V” lub przekreśleniem – pomijając, iż nastąpiło dopiero 

w terminie późniejszym niż pierwsza informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  – jest informacją 

jedynie  częściową  (nie  dotyczy  bowiem  uzasadnienia  oceny  oferty  Odwołującego)  oraz  co  najwyżej 

domniemaną,  gdyż  Odwołujący  może  jedynie  zakładać,  że  oznaczenie  to  oznacza  usługi 

zaakceptowane 

i niezaakceptowane przez Zamawiającego w ramach oceny. 

Nie ma wątpliwości, że jawność podstawy wyboru danej oferty stanowi jeden z filarów przejrzystości 

postępowania,  uczciwej  konkurencji  pomiędzy  wykonawcami,  ich  równego  (niedyskryminującego  i 

niefaworyzującego) traktowania oraz obiektywizmu w działaniu zamawiającego (jeśli nie wyklucza, to 

przynajmniej  utrudnia  jego  subiektywne  czy  preferujące  działanie).  Dlatego  na  zamawiających  w 

postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zostały  nałożone  liczne  obowiązki 

informacyjne.  

Każdy  zamawiający,  stosując  kryteria  oceny  ofert,  decyduje  o  tym,  która  oferta  zostanie  uznana  za 

najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert.  Zastosowanie  kryteriów  oceny  ma  więc  kluczowe 

znaczenie  dla  wyniku  postępowania,  a  w  efekcie  –  dla  interesów  wszystkich  wykonawców 

ubiegających  się  o  dane  zamówienie.  Dlatego  też,  w  celu  zapewnienia  ochrony  tych  interesów  i 

realizacji  zasad,  o  których  mowa  w  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (oraz 

analogicznie  art.  138o  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych),  zamawiający  ma  obowiązek 

informowania  wykonawców  o  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  podaniem  uzasadnienia 

faktycznego i prawnego.  

Bez  dostępu  zainteresowanych  wykonawców  do  wiedzy,  która  oferta  została  uznana  za 

najkorzystniejszą, ile otrzymała punktów i dlaczego otrzymała taką, a nie inną liczbę punktów, nie są 

bowiem  realizowane  podstawowe  zasady  udzielania  zamówień  i  cele  prowadzenia  publicznego 

postępowania  o  udzielenie  takiego  zamówienia,  a  w  dalszej  kolejności  nie  ma  także  możliwości 

realnego  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  gdyż  nie  ma  możliwości  postawienia  zarzutów 

wobec czynności, której podstawy dokonania nie są znane. Powyższe zaś, wobec niemożności realnej 

weryfikacji  prawidłowości  czynności  zamawiającego,  może  doprowadzić  do  udzielenia  zamówienia 

wykonawcy,  który  w  ogóle  nie  został  wybrany  zgodnie

  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  co  s

tanowi  pogwałcenie  zasady  wyrażonej  w  art.  7  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.  Tym  samym  kompletne  i  rzetelne  poinformowanie  wykonawców  o  tym,  dlaczego  dany 

wykonawca uzyskał w kryteriach oceny ofert określoną liczbę punktów, stanowi czynnik niezbędny do 

realizacji  ww.  zasad,  jak  też  realizacji  prawa  do  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  które  to 


prawo  nie  może  być  ograniczone  przez  zamawiającego  wbrew  dyspozycji  art.  138o  ust.  2  ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający  w  swoim  stanowisku  powołał  się  na  zakres  informacji,  o którym  mowa  w  art. 

138o  ust.  4  ustawy  Prawo zamówień  publicznych.  Należy  jednak  zauważyć,  że dyspozycja 

tego  przepisu  brzmi: 

„Niezwłocznie  po  udzieleniu  zamówienia  zamawiający  zamieszcza  na 

stronie  podmiotowej  Biulety

nu  Informacji  Publicznej,  a  jeżeli  nie  ma  strony  podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, 

podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko  podmiotu,  z  którym  zawarł  umowę  w  sprawie 

zamówienia publicznego.” Tym samym jest to obowiązek analogiczny do wskazanego w art. 

95  ust.  1  i  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  ogłoszenie  do  nieokreślonych 

odbiorców  o  zawarciu  umowy  po  jej  zawarciu,  a  nie  informacja  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej skierowana do wy

konawców biorących udział w postępowaniu. 

W  związku  z  powyższym  Izba  orzekła  jak  w  sentencji,  nakazując  Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  przesłania  wykonawcom  informacji  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  datowanej  na  18  grudnia  2020  r.  (była  to  bowiem  informacja,  do  której 

odnosiło  się  odwołanie)  oraz  dokonanie  ponownej  czynności  przesłania  wykonawcom 

informacji  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  z  podaniem  szczegółowego  uzasadnienia 

faktycznego  i  prawnego  dokonanej  czynności.  Przy  czym  Izba  wskazuje,  że  –  jak  już 

stwierdziła  powyżej  –  zakres  informacji  z  22  grudnia  2020  r.  również  był  niewystarczający  

w zakresie uzasadnienia oceny ofert w kryterium doświadczenia obu wykonawców. 

Izba  nie  uwzględniła  żądania  dotyczącego  nakazania  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 

ponieważ Odwołujący w odwołaniu nie zakwestionował tych czynności.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

1, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972) oraz § 

1  pkt  5 

rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  22  grudnia  2017  r.  w  sprawie 

kwot  wartości  zamówień  oraz  konkursów,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479), 

uwzględniając  uiszczony  przez  Odwołującego  wpis  w  wysokości  7.500  złotych  oraz 

wynagrodzenie pełnomocnika Odwołującego w wysokości 3.600 złotych. 

Przewod

niczący:      ……………………………. 

Członkowie:   

……………………………. 

……………………………. 


wiper-pixel