KIO 3420/20 POSTANOWIENIE dnia 04 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3420/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 04 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  04  stycznia  2021  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22 

grudnia 2020 r. przez Wykonawc

ę Kanwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. 

k.  (ul.  Balicka  100,  30-950 

Kraków)  w  postępowaniu prowadzonym  przez  Zamawiającego 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna (ul. Senatorska 1, 

106 Kraków)  

postanawia: 

1.  umo

rzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Wykonawcy 

Kanwa S

półka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Balicka 100, 30-950 

Kra

ków)  kwoty  15000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 3420/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  jest  „Dostawa  łączników  rurowych  oraz  łączników  rurowo 

kołnierzowych - uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE) w zakresie średnic od DN 50 

do DN 600 mm”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  25  września  2020  roku  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 187-452283. 

22  grudnia  2020  roku 

Odwołujący  Kanwa  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k. 

wniósł  odwołanie  od  czynności  Zamawiającego,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie  art.  24  ust.1  pkt.12 

w  związku  z  art.  25  ust.  1  pkt.  2  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych 

poprzez zaniechanie wykluczenia i uznania za odrzuconą oferty Wykonawcy P. 

Sp.  z  o.o., 

pomimo  że  Wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu, art. 26 ust.3 poprzez dwukrotne wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia tych 

samych oświadczeń lub dokumentów i uwzględnienie ich złożonych w tym trybie, art. 7 ust. 1 

poprzez nietra

ktowanie wszystkich wykonawców na równych prawach, art. 7 ust. 3 oraz art. 

91 ust 1 poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 

pkt.  5  oraz  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty,  która  powinna  być  uznana  za 

odrzuconą. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  przeprowadzenia  ponownej  oceny  ofert, 

dokonania  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  zasądzenie  od  Zamawiającego 

kosztów postępowania odwoławczego. 

30  grudnia  2020  roku 

Zamawiający  przesłał  pismo,  w  którym  oświadczył,  że  uwzględnia 

odwołanie w całości.  

Stosownie do pisma znajd

ującego się w aktach sprawy, Zamawiający 23 grudnia 2020 roku  

przekazał  kopię  odwołania  pozostałym  wykonawcom  biorącym  udział  w  postępowaniu.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  żaden 

Wykonawca. 


W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186 

ust.  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jednocześnie  Izba  wskazuje,  że  powyższy 

przepis  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia 

czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wobec  faktu,  że  uwzględnienie  zarzutu  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy, 

kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1)  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel