KIO 3419/20 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt KIO 3419/20 

POSTANOWIENIE 

 z dnia 15 stycznia  2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Konrad Wyrzykowski  

po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 15 stycznia  

2021  r. 

odwołania  wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 22 grudnia 

r. przez odwołującego: Integrated Solutions Sp. z o.o. (ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 

211  Warszawa)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Spółka 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. (ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom), 

przy  udziale  wykonawcy   

Wasko  S.A.  z  siedzibą w  Gliwicach  (ul.  Berbeckiego  6,  44-100 

Gliwice)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamaw

iającego, 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze;  

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego:  Integrated  Solutions  Sp.  z  o.o.  (ul.  Marcina  Kasprzaka  18/20,  01-211 

Warszawa)  kwoty  6.750 

zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych 

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019 r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 3419/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie zostało wniesione przez wykonawcę:  Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 

(Odwołujący)  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843  ze zm.),  [ustawa Pzp lub 

Pzp lub Ustawa PZP] przez Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą 

w  Bytomiu 

w  przedmiocie zamówienia publicznego na: „Zakup  narzędzi  Microsoft do  pracy 

grupowej  dla  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  w  Bytomiu”.  Numer  referencyjny:  ZP-BZ-

0014/20,.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  BZP    pod  Numerem:  1/20 

606707-N-2020. 

Odwołujący  wobec  odrzucenia  oferty  wykonawcy  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

1.  Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp 

– z uwagi na odrzucenie oferty Odwołującego 

jako niezgodnej z treścią siwz z uwagi na zaoferowanie licencji Microsoft 365 na okres 12 

miesięcy pomimo, iż nie powodowało to niezgodności oferty z treścią siwz; 

2.  Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp 

– z uwagi na odrzucenie oferty Odwołującego 

z  uwagi  na  błąd  w  obliczeniu  ceny  lub  kosztu  z  uwagi  na  uwzględnienie  kosztu  licencji 

Microsoft 365 na okres 12 miesięcy pomimo, iż w treści siwz nie było wymagania, aby w 

kalkulacji  ceny  lub  kosztu  oferty  uwzględnić  licencje  Microsoft  365  na  inny  okres,  a tym 

samym  pomimo,  iż  sposób  obliczenia  oferty  nie  był  błędny  i  uwzględniał  wszystkie 

wymagania wynikające z siwz; 

3.  Art. 7 ust. 1 w z zw. z art. 90 ust. 3 Pzp - 

z uwagi na odrzucenie oferty Odwołującego ze 

względu  na  uznanie  przez  Zamawiającego,  że  Odwołujący  nie  odpowiedział  na  pytania 

Zamawiającego,  pomimo,  iż  Odwołujący  złożył  wyjaśnienia  sposobu  obliczenia  ceny  lub 

kosztu  i  Zamawiający  nie  stwierdził,  że  wynika  z  nich,  że  potwierdzają  one,  że  oferta 

zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia 

oferty Odwołującego i dopuszczenie Odwołującego do udziału w aukcji elektronicznej. 

Odwołujący  wskazał,  że  jako  wykonawca  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia. 

Jego  o

ferta  byłaby  najkorzystniejsza  przed  przeprowadzeniem  aukcji  elektronicznej,  a  tym 

samym  Odwołujący  mógłby  uzyskać  przedmiotowe  zamówienie,  gdyby  Zamawiający 

bezpodstawnie nie odrzucił oferty Odwołującego. W konsekwencji Odwołujący może ponieść 

szkodę  na  skutek  naruszenia  przepisów  ustawy  przez  Zamawiającego.  Uwzględnienie 

odwołania spowoduje, że oferta Odwołującego zostanie przywrócona do postępowania i tym 


samym  będzie  on  miał  możliwość  wzięcia  udziału  w  aukcji  elektronicznej  i  uzyskania 

przedmiotowego  zamówienia.  W  konkluzji  stwierdził,  że  jest  podmiotem  uprawnionym  do 

skorzystania ze środków ochrony prawnej w świetle art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  zamawiającego  na  podstawie  art. 

185  ust.2  ustawy  Pzp 

zgłosił  przystąpienie  (pismo  z  dnia  23  grudnia  2020  r.)  wykonawca 

Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach wnosząc o oddalenie odwołania. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 13 stycznia 2021 r.  wniósł 

o oddalenie odwołania w całości wskazując w uzasadnieniu stanowiska na bezpodstawność 

zarzutów. 

Odwołujący w piśmie z dnia 14 stycznia 2021 r. skierowanym do Prezesa Krajowej 

I

zby  Odwoławczej  oświadczył,  że  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  cofa 

odwołanie  wniesione  w  dniu  22  grudnia  2020  r.  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na:  „Zakup  narzędzi  Microsoft  do  pracy  grupowej  dla  Spółki-Restrukturyzacji 

Kopalń S.A. w Bytomiu". Wniósł także o zwrot 90 % kwoty wniesionego wpisu od odwołania. 

Izba postanowiła,  

Działając  na  podstawie  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  Izba  umorzyła 

postępowanie  odwoławcze.  W  myśl  wskazanego  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp:  „Odwołujący 

może  cofnąć  odwołanie  do  czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza 

postępowanie  odwoławcze”.  Z  kolei  orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  miała  na 

uwadze  zdanie  drugie  tego  przepisu  zgodnie  z  którym:  „Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed 

otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu”.  Tym  samym  Izba, 

uwzględniając również przepisy § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 

972),  nakazała  zwrócić  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  wpisu  od  odwołania 

uiszczonego w przedmiotowej sprawie w wysokości 7.500 zł.  

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. 

……………………………….  


wiper-pixel