KIO 3416/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3416/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  14  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22  grudnia  2020  r. 

przez  wykonawcę  „WIKSBUD”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Okrzei  7,  87-600  Lipno  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Komendę  Wojewódzką  Policji  w  Bydgoszczy,  ul.  Powstańców 

Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz 

przy  udziale  wykonawcy  M.  S. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

„DELMAR”  M.  S.,  ul.  Okrzei  59,  87-800  Włocławek  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

„WIKSBUD” Sp. z o.o., ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: 

dziewięć tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu, 

3.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  ban

kowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

„WIKSBUD” Sp. z o.o., ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno kwoty 5 000 zł 00 gr 

(słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) tytułem nadpłaconego wpisu od odwołania. 


Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  wrz

eśnia  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 3416/20 

U z a s a d n i e n i e 

Komenda 

Wojewódzka Policji w Bydgoszczy (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  pn.  „Zaprojektowanie  i  wykonanie  zadania  pn.: 

Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim — przystosowanie obiektów — Stary Brześć 23, dz. 

nr  ew.  48/2”.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej: 

„ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  10  listopada  2020  r.  

Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 609065-N-2020. 

W postępowaniu tym wykonawca „WIKSBUD” Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”) w dniu 

22 grudnia 2020 r. 

złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

W  dniu  14  stycznia  2021  r. 

Odwołujący  złożył  oświadczenie,  że  cofa  odwołanie. 

Odwołujący wniósł o zwrot 90% wpisu od odwołania.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972). 

Izba  miała  na  uwadze  dyspozycję  §  1  ust.  2  pkt  1  ww. 

rozporządzenia,  zgodnie  z  którym  wpis  od  odwołania  w  przedmiotowym  postępowaniu 

wynosi  10  000 

zł.  Ze  względu  na  wniesienie  przez  Odwołującego  wpisu  w  wysokości  

000 zł, Izba nakazała zwrot kwoty 5 000 zł z tytułu nadpłaconego wpisu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel