KIO 3415/20 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

KIO 3415/20 

Sygn. akt: KIO 3415/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  15  stycznia  2021  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r. 

przez wykonawcę Polmil sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz,                                 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Górnośląskie  Centrum  Medyczne 

im. prof. L

eszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 

45/47, 40-635 Katowice-Ochojec, 

przy udziale wykonawcy: Safemed sp. z o.o. sp.k., ul. Wielicka 181A/22, 30-663 Kra

ków

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Polmil  sp.  z  o.o.  S.K.A.,  ul.  Przemysłowa  8B,  85-758  Bydgoszcz,  kwoty  15  000,00  zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), tytułem uiszczonego wpisu. 

 
 
Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)                        

w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019  r. poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie               

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Pr

zewodniczący: 

……..…....…


KIO 3415/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Górnośląskie  Centrum  Medyczne  im.  prof.  Leszka  Gieca  Śląskiego 

Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach,  ul.  Ziołowa  45/47,  40-635  Katowice-Ochojec, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

pn.  „Dostawa  jednorazowego  sprzętu  medycznego  i  kardiochirurgicznego”, 

numer  referencyjny:  DZ.3321.134.2020. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane               

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.08.2020 r. nr 2020/S 152-370537.           

W  postępowaniu  tym  wykonawca  Polmil  sp.  z  o.o.  S.K.A.,  ul.  Przemysłowa  8B,                    

85-758 Bydgoszcz 

(dalej: „odwołujący”), złożył odwołanie, w którym zarzucił zamawiającemu 

naruszenie: 

1)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze 

zm.), zwane

j dalej „ustawą Pzp”, poprzez odrzucenie jego oferty w zadaniu nr 4,  

2)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp, 

poprzez  prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasad 

uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:  

powtórzenia czynności badania i oceny ofert w zakresie zadania nr 4, 

wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej w tym zadaniu. 

Pismem  z  dnia  23.12.2020  r.  wykonawca  Safemed  sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul.  Wielicka 

181A/22,  30-

663  Kraków  (dalej:  „przystępujący”),  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Pismem  z  dnia  15.01.2021 

r.  zamawiający  przekazał  Prezesowi  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, zgodnie z którą uwzględnił odwołanie w całości.  

Pismem  z  dnia  15.01.2021  r. 

przystępujący  oświadczył,  że  nie  wnosi  sprzeciwu 

wobec uwzględnienia odwołania. 

Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, j

eżeli uczestnik postępowania odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W związku z tym postanowiono jak w sentencji. 


KIO 3415/20 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  w  oparciu  o  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy 

Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz. 

Przewo

dniczący: 

……..…....…………… 


wiper-pixel