KIO 3414/20 WYROK dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3414/20 

WYROK 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Dagmara Gałczewska - Romek 

Protokolant:            Klaudia Kwadrans 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  20  stycznia  2021  roku 

odwołania  wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę                        

KD  Inżynieria  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Szczecinie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Województwo  Zachodniopomorskie,  w  imieniu  którego  postępowanie  prowadzi 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Koszalinie 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  nakazuje  dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert,         

w  tym 

przyznanie  Odwołującemu  maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium 

„Doświadczenie  Inspektora  Nadzoru  Robót  Drogowych”,  w  pozostałym  zakresie 

zarzuty odwołania oddala.  

kosztami  postępowania  obciąża  Województwo  Zachodniopomorskie,  w  imieniu 

którego  postępowanie  prowadzi  Zachodniopomorski  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich                  

z siedzibą w Koszalinie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez KD Inżynieria Sp. z o.o. 

z siedzibą w Szczecinie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Województwa  Zachodniopomorskiego,  w  imieniu  którego 

postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w 

Koszalinie na rzecz 

KD Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie kwotę 23 600 zł 00 

gr 

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów 

wpisu oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie ze złożoną fakturą. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  w  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U. 

2019, poz. 20202) na niniejszy wyrok - w termin

ie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje 

skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu  Okręgowego                    

Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………… 


Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Województwo  Zachodniopomorskie  -  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zarządzanie 

projektem „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.), 

zwanej dalej „Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej z dnia 31.07.2020r. pod poz. 2020/S147-361511. 

W dniu 18.12.2020r. Odwołujący - KD Inżynieria sp. z o.o. - wniósł do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  odwołanie  od  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  w  sytuacji  gdy  to 

oferta Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert.  

Odwołujący wskazał na naruszenie:  

1.  art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp 

poprzez wybór oferty wykonawcy PPU MARKUB 

T.  H. 

jako  oferty  najkorzystniejszej,  podczas  gdy  to  oferta  Odwołującego  jest  ofertą 

najkorzystniejszą w świetle ustanowionych w postępowaniu kryteriów oceny ofert; 

2.  art.  91  ust.  1  Pzp 

poprzez  nieprzyznanie  ofercie  Odwołującego  16  punktów                            

w  kryterium  oceny  pn.  "Doświadczenie  Inżyniera  Projektu"  (Dział  XVI  pkt  2  lit.  b 

SIWZ)

,  podczas gdy  Odwołujący  legitymuje  się doświadczeniem  w  pełnieniu  funkcji 

Inżyniera  Projektu,  na  4  projektach  spełniających  warunki  określone  przez 

Zamawiającego,  w  tym  zdobytym  przy  zadaniu  pn.  "Budowa  sieci  tras  rowerowych 

Pomorza  Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode.  Siekierki- 

Trzcińsko  Zdrój  -  etap  I"                    

w okresie od dnia 6 kwietnia 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. 

3.  art.  91  ust.  1  Pzp 

poprzez  nieprzyznanie  ofercie  Odwołującego  16  punktów                        

kryterium  oceny  pn.  "Doświadczenie  Inżyniera  Projektu"  (Dział  XVI  pkt  2  lit.  b 

SIWZ),  podczas gdy  Odwołujący  legitymuje  się doświadczeniem  w  pełnieniu  funkcji 

Inżyniera  Projektu,  na  4  projektach  spełniających  warunki  określone  przez 

Zamawiającego,  w  tym  zdobytym  przy  zadaniu  pn.  "Budowa  sieci  tras  rowerowych 

Pomorza  Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode.  Siekierki- 

Trzcińsko  Zdrój  -  etap  II"              

w okresie od dnia 6 kwietnia 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. 

4.  art.  91  ust.  1  Pzp  poprzez  nieprzyzna

nie  ofercie  Odwołującego  24  punktów                            

w kryterium oceny pn. „Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót Drogowych" (Dział 

XVI  pkt  2  lit.  c  SIWZ),  podczas  gdy  Odwołujący  wykazał,  że  wskazany  przez  niego 

Inspektor  Nadzoru  Robót  Drogowy  cli  legitymuje  się  doświadczeniem  w  pełnieniu 

funkcji  kierownika  budowy,  robót  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  na  4 

projektach  spełniających  warunki  określone  przez  Zamawiającego,  w  tym  zdobytym 


przy zadaniu pn. „Budowa obiektów mostowych MA 16, MA 18 na autostradzie A-2" 

w okresie od dnia 8 grudnia 2002 r. do dnia 7 stycznia 2004 r. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

powtórzenia  procesu  badania  i  oceny  oferty  w  postępowaniu  i  przyznanie 

Odwołującemu  maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn. 

„Doświadczenie  Inżyniera  Projektu"  oraz  „Doświadczenie  Inspektora  Nadzoru  Robót 

Drogowych”, 

dokonanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  oferty  najkorzystniejszej  w  wyniku 

ponownego badania i oceny ofert, 

4.  o

bciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego  o  zasądzenie 

zwrotu kosztów postępowania 

5.  d

opuszczenie i przeprowadzenie dowodów z następujących dokumentów:  

a. 

okładki  projektu  budowlanego  dla  zadania  „Budowa  sieci  tras  rowerowych  Pomorza 

Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode.  Siekierki  - 

Trzcińsko  Zdrój"  etap  I  i  etap  II  na 

fakt spełnienia kryteriów Zamawiającego ponieważ przedmiot zadania „Budowa sieci 

tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna ode. Siekierki - 

Trzcińsko 

Zdrój"  etap  I  i  etap  II  obejmował  budowę  drogi  w  rozumieniu  ustawy  o  drogach 

publicznych,  co  oznacza,  że  K.  S.  pełniąc  na  nim  funkcję  Inżyniera  Projektu  spełnił 

kryteria  oceny  ofert  ustalone  przez  Zamawiającego,  a  także  przedmiotem  usługi 

objętej  tym  zadaniem  było  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Projektu  nad  robotami 

obejmującymi przebudowę dróg publicznych; 

b. 

decyzji  o  nadaniu  uprawnień  budowlanych  z  dnia  12  czerwca  2013  r.  na  fakt 

posiadania  uprawnień  przez  K.  S.  w  specjalności  drogowej  bez  ograniczeń, 

możliwości  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru  jedynie  w  zakresie  specjalności 

drogowej, bezzasadności odmowy przyznania punktów za zadania „Budowa sieci tras 

rowerowych  Pomorza  Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode.  Siekierki

Trzcińsko 

Zdrój" - etap I i etap II; 

c. 

planu  poglądowego  dotyczącego  zadania  „Budowa  sieci  tras  rowerowych  Pomorza 

Zachodniego - Trasa Pojezierna ode. Siekierki - 

Trzcińsko Zdrój" etap I i etap II; 

d. 

zakresu prac na drodze wojewódzkiej DW 126 - projekt zagospodarowania terenu dla 

zadania  „Budowa  sieci  tras  rowerowych  Pomorza  Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna 

odc. Siekierki - 

Trzcińsko Zdrój" etap I; 

e. 

przykładowego  detalu  skrzyżowania  ścieżki  rowerowej  z  drogami  publicznymi 


realizowanymi  w  ramach  zadań:  „Budowa  sieci  tras  rowerowych  Pomorza 

Zachodniego - Trasa Pojezierna ode. Siekierki - 

Trzcińsko Zdrój" etap I i etap II; 

f. 

przykładowego detalu zjazdu publicznego dla zadania „Budowa sieci tras rowerowych 

Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna ode. Siekierki - 

Trzcińsko Zdrój" - etap II; 

g. 

planu  orientacyjnego  przebiegu  ścieżki  rowerowej  między  innymi  w  pasie  drogi 

krajowej  DK  31  realizowanej  w  ramach  zadania  „Budowa  sieci  tras  rowerowych 

Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna ode. Siekierki - 

Trzcińsko Zdrój" - etap II; 

h.  projektu 

wykonawczego „Przebudowa drogi krajowej nr 31 w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej i zatoki autobusowej w m. Godków Osiedle strona prawa" realizowanego w 

ramach  zadania  „Budowa  sieci  tras  rowerowych  Pomorza  Zachodniego  -  Trasa 

Pojezierna ode. Siekierki - Tr

zcińsko Zdrój" - etap II; 

i. 

wycenionych  przedmiarów  robót  dla  zadania  „Budowa  sieci  tras  rowerowych 

Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna ode. Siekierki - 

Trzcińsko Zdrój" - etap I; 

j. 

wyceniony  przedmiarów  robót  dla  zadania  „Budowa  sieci  tras  rowerowych  Pomorza 

Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode.  Siekierki  - 

Trzcińsko  Zdrój"  -  etap  II;  na  fakt 

wykonania  przez  Odwołującego  w  ramach  zadań  „Budowa  sieci  tras  rowerowych 

Pomorza  Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode.  Siekierki  - 

Trzcińsko Zdrój" -  etap  1 

oraz etap II 

usług polegających na zarządzaniu projektem, którego przedmiotem była 

budowa  i  przebudowa  skrzyżowań  drogi  rowerowej  z  drogami  publicznymi

konieczności  przebudowy  dróg  publicznych,  prowadzenia  drogi  rowerowej  w  pasie 

drogi  publicznej,  co  oznacza,  że  zrealizował  nadzór  nad  usługami  polegającymi  na 

budowie lub przebudowie drogi publicznej; 

k. 

decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 7 lipca 1998 r. dla P. G.; 

l. 

wyjaśnień  PIIB  z  dnia  12  listopada  2020  r.  w  przedmiocie  wyjaśnień  zakresu 

uprawnień  budowlanych  w  specjalności  konstrukcyjno  -  budowlanej,  a  uprawnień  w 

zakresie  dróg  i  mostów;  na  fakt  posiadania  przez  P.  G.  uprawnień  budowlanych  do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie w  zakresie dróg i 

mostów,  spełnienia kryteriów  Zamawiającego  oceny  ofert  ponieważ  wskazany  przez 

Odwołującego  P.  G.  posiada  wymagane  przez  Zamawiającego  uprawnienia 

budowlane w zakresie specjalności drogowej; 

m. 

dziennika  budowy  dla  zadania  "Budowa  obiektów  mostowych  MA  16,  MA  18  na 

autostradzie A-2"; 

n. 

oświadczenie P. G.na fakt sprawowania przez P. G. funkcji kierownika budowy drogi 

publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, kierowania budową przez P. 

G. 

zarówno  w  zakresie  budowy  drogi  publicznej  jaki  i  drogowego  obiektu 

inżynierskiego,  spełnienia  kryteriów  Zamawiającego  oceny  ofert,  bezzasadności 

odmowy  przyznania punktów  za zadanie "Budowa obiektów  mostowych MA  16,  MA 


18  na  autostradzie  A-2"  - 

poświadczona  za zgodność  z  oryginałem kopia dziennika 

budowy zostanie przedłożona przez Odwołującego na rozprawie. 

W  uzasadnieniu  stawianych  zarzutów  Odwołujący  podniósł,  że  jego  oferta  otrzymała  86 

punktów  i  zajęła drugie miejsce  w  rankingu oceny  ofert,  przed  ofertą PPU  MARKUB  T.  H., 

która otrzymała 91,05 pkt.  

W zakresie oceny „Doświadczenia Inżyniera Projektu" Zamawiający przyznał Odwołującemu 

jedynie punkty za 2 zadania, bowiem uznał, iż zadania pod pozycją 2 i 3 o nazwie „Budowa 

sieci  tras  rowerowych  Pomorza  Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode.  Siekierki  - 

Trzcińsko 

Zdrój" etap I i etap II dotyczą  budowy drogi dla rowerów, a nie budowy drogi w rozumieniu 

ustawy o drogach publicznych. Skutkowało to uznaniem, iż wskazane zadania nie spełniają 

kryteriów  Zamawiającego  i  przyznaniem  jedynie  8  zamiast  16  punktów  za  doświadczenie 

Inżyniera Projektu (Dział XVI pkt 2 lit. b SIWZ). 

Po drugie w zakresie „Doświadczenia Inspektora Nadzoru Robót Drogowych" Zamawiający 

przyznał  Odwołującemu  jedynie  18  punktów  za  3  zadania,  bowiem  uznał,  że  wskazane  w 

ofercie  zadanie  pod  pozycją  nr  2  dotyczy  budowy  wyłącznie  obiektów  mostowych,  a  nie 

budowy  drogi  w  rozumieniu  ustawy  o  drogach  publicznych,  a  co  za  tym  idzie,  nie  zostały 

spełnione  kryteria  Zamawiającego  umożliwiające  przyznanie  maksymalnej  liczby  punktów 

ustalone w tym zakresie (Dział XVI pkt 2 lit. c SIWZ). 

Odwołujący  nie  zgodził  się  z  przyznaną  punktacją  i  podniósł,  że  legitymuje  się 

doświadczeniem  w  pełnieniu  funkcji  Inżyniera  Projektu,  spełniającym  warunku  określone 

przez  Zamawiającego,  zdobytym  przy  realizacji  zadań  „Budowa  sieci  tras  rowerowych 

Pomorza  Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode.  Siekierki- 

Trzcińsko  Zdrój"-  etap  I  oraz  za 

zadanie  „Budowa  sieci  tras  rowerowych  Pomorza  Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode. 

Siekierki- 

Trzcińsko Zdrój" - etap II. 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  w  treści  kryterium  Doświadczenie  Inżyniera  Projektu 

dział  XVI  pkt  2  lit.  b  SIWZ  nie  określił  jakich  dokładnie  dróg  dotyczą  określone  kryteria, 

wskazał  jedynie,  że  pod  pojęciem  dróg  rozumie  drogi  publiczne  określone  w  ustawie  o 

drogach publicznych. Wskazał, że droga rowerowa jest drogą i mieści się w definicji legalnej 

drogi. 

W  rozumieniu  bowiem  przepisów  o  drogach  publicznych  droga  to  budowla  wraz  z 

drogowymi  obiektami  inżynierskimi,  urządzeniami  oraz  instalacjami,  stanowiącą  całość 

techniczno-

użytkową,  przeznaczoną  do  prowadzenia  ruchu  drogowego,  zlokalizowaną  w 

pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych), droga rowerowa zaś to droga 

przeznaczona  do  ruchu  rowerów  albo  rowerów  i  pieszych,  z  której  może  korzystać  każdy, 


zgodnie z jej przeznaczeniem (art. 4 pkt 11a ustawy o drogach publicznych). 

Projekty  budowlane  sporządzone  w  ramach  zadania  „Budowa  sieci  tras  rowerowych 

Pomorza  Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode.  Siekierki  - 

Trzcińsko  Zdrój"  etap  I  i  etap  II 

projekt  budowlany,  na  podstawie  których  zadania  zostały  wykonane  wskazują,  iż  odnoszą 

się one do branży drogowej, a jako kategorię obiektu budowlanego wskazują kategorię XXV 

- drogi (droga rowerowa).  

Zamawiający  nie  uszczegółowił  rodzaju  drogi  jakie  będą  podlegać  punktowaniu.  W  SIWZ 

zostało  jedynie  wskazane,  że  za  drogę  uznaje  drogę  publiczną  w  rozumieniu  ustawy  o 

drogach  publicznych.  Odwołujący  wskazał,  że  p.  K.S.  legitymuje  się  uprawnieniami 

budowlanymi  specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  co  oznacza,  że  ma  on  uprawnienia  do 

projektowania  lub  kierowania  robotami  budow

lanymi  związanymi  z  obiektem  budowlanym 

jakim jest droga w rozumieniu ustawy o drogach publicznych lub drogi dla ruchu i postojów 

statków  powietrznych.  W  zanegowanych  przez  Zamawiającego  zadaniach  zarówno 

projektant jak i inspektor posiadali uprawnienia w 

specjalności drogowej, które uprawniają do 

kierowania i projektowania obiektów drogowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.  

Odwołujący podniósł, że , iż zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem droga, która znajduje 

się  w  pasie  drogowym  drogi  publicznej  jest  jej  elementem.  Jak  wskazuje Wojewódzki  Sąd 

Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 września 2017 roku, wydanym w sprawie 

o  sygn..  akt  VII  SA/WA  1646/17 

„droga  rowerowa,  znajdująca  się w  pasie  drogowym  drogi 

publicznej,  jest  elementem  tej  dro

gi,  co  prowadzi  do  wniosku,  że  dobudowanie  drogi 

rowerowej  w  pasie  drogowym  istniejącej  drogi  jest  inwestycją  dotyczącą  istniejącej  drogi 

(stanowi jej przebudowę)." 

Oznacza to,  że dobudowanie drogi rowerowej  w  istniejącym  pasie drogi  publicznej  stanowi 

prz

ebudowę  drogi  publicznej. W  niniejszej  zaś  sprawie  budowa  drogi  rowerowej  w  ramach 

zadania  „Budowa  sieci  tras  rowerowych  Pomorza  Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  ode. 

Siekierki  - 

Trzcińsko  Zdrój"  etap  I  i  etap  II  obejmowała  przebudowę  istniejących  dróg 

publi

cznych:  gminnych,  powiatowych  i  wojewódzkich  w  postaci  skrzyżowań  wskazanych 

dróg z drogą rowerową oraz prowadzenia drogi rowerowej w pasie drogi gminnej, co ukazują 

rysunki  projektu  wykonawczego  zadania  oraz  detale  przebudowy  skrzyżowań,  które  są 

analogic

zne  dla  wszystkich  gmin  i  które  ukazują,  iż  przebudowie  uległy  skrzyżowania  dróg 

publicznych wraz z budową oświetlenia. Odwołujący wskazał w odwołaniu na odcinki, gdzie 

budowa drogi rowerowej krzyżowała się z drogami publicznymi i stanowiła przebudowę drogi 

publicznej.  Ponadto  część  drogi  rowerowej  prowadzona  była  w  pasie  drogowym  istniejącej 

drogi  publicznej,  co  ukazuje  projekt  wykonawczy  pt.  „Przebudowa  drogi  krajowej  nr  31  w 


zakresie  budowy  ścieżki  rowerowej  i  zatoki  autobusowej  w  m.  Godków  Osiedle  strona 

prawa". Droga rowerowa na tym odcinku znajduje się w pasie drogi krajowej nr 31 oraz drogi 

powiatowej  (działki  292,  287,  63).  Budowa  zaś  drogi  w  pasie  drogowym  istniejącej  już 

wcześniej drogi publicznej stanowi przebudowę drogi publicznej.  

O  fakcie,  że  że  zadanie  „Budowa  sieci  tras  rowerowych  Pomorza  Zachodniego  -  Trasa 

Pojezierna  ode.  Siekierki  - 

Trzcińsko  Zdrój"  etap  I  i  etap  II  dotyczyło  przebudowy  drogi 

publicznej  w  rozumieniu  ustawy  o  drogach  publicznych  świadczy  również  dokumentacja 

zadania w posta

ci zestawienia wycenionych przedmiarów robót dla etapu I i II zadania, które 

wprost  wskazują,  że  dotyczą  branży  drogowej.  Odwołujący  podał  prace  polegające  na 

przebudowie dróg publicznych, które zostały ujęte w wycenionych przedmiarach robót.  

Odwołujący podniósł, że Zamawiający zaś nie uściślił w kryteriach oceny ofert ile ma wynosić 

długość drogi publicznej, której punktowane zadanie dotyczy. Wobec tego niedopuszczalne 

jest  nieuznanie  przedstawionego  do  oceny  zadania  na  tej  podstawie.  Skoro  bowiem 

Zamawiający  nie  wskazał  minimalnego  odcinka długości  drogi  publicznej,  którego  dotyczyć 

ma  zadanie  to  każde  zadanie  obejmujące  nawet  fragment  przebudowy  drogi  publicznej 

winno być punktowane. 

Odwołujący podniósł, że Zamawiający naruszył art. 91 ust. 1 Pzp przez nieprzyznanie ofercie 

Odwołującego  punktów  w  kryterium  oceny  pn.  "Doświadczenie  Inspektora  Nadzoru  Robót 

Drogowych", za zadanie pn. "Budowa obiektów mostowych MA 16, MA 18 na autostradzie A-

2", 

podczas  gdy  Odwołujący  wykazał,  że  wskazany  przez  niego  Inspektor  Nadzoru  Robót 

Drogowych 

legitymuje  się  doświadczeniem  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy, 

spełniającym warunki określone przez Zamawiającego, zdobytym przy wskazanym zadaniu.  

Odwołujący  wskazał,  że  droga  w  rozumieniu  przepisów  o  drogach  publicznych  to  budowla 

wraz  z  drogowymi 

obiektami  inżynierskimi,  urządzeniami  oraz  instalacjami,  stanowiąca 

całość  techniczno-użytkową,  przeznaczona  do  prowadzenia  ruchu  drogowego, 

zlokalizowana  w  pasie  drogowym  (art.  4  pkt  2  ustawy  o  drogach  publicznych).  Drogowy 

obiekt inżynierski zaś to obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową (art. 4 pkt 12 

ustawy  o  drogach  publicznych).  Obiekt  mostowy  z  kolei  to  budowla  przeznaczona  do 

przeprowadzenia  drogi,  w  szczególności:  most,  wiadukt,  estakadę,  kładkę,  (art.  4  pkt  13 

ustawy  o  drogach  publicznych). 

Z  powyższego  wynika,  iż  most  jest  obiektem  mostowym, 

który  jest  drogowym  obiektem  inżynierskim,  a  drogowy  obiekt  inżynierski  jest  elementem 

drogi. 

Droga zaś według definicji legalne zawartej w prawie budowlanym to również budowla. 

Budowla to każdy  obiekt  budowlany  niebędący  budynkiem  lub  obiektem małej  architektury, 

jak:  obiekty  liniowe  (art.  3  pkt  3  ustawy  prawo  budowlane).  Obiekt  liniowy  to  obiekt 


budowlany,  którego  charakterystycznym  parametrem  jest  długość,  w  szczególności  droga 

wraz ze zjazdam

i (art. 3 pkt 4 ustawy prawo budowlane). Powyższe prowadzi do wniosku, że 

droga  w  rozumieniu  ustawy  o  drogach  publicznych  to  droga  jako  obiekt  liniowy-  budowla 

wraz z mostem. Oznacza to, że droga występuje tu w dwóch znaczeniach  - szerszym jako 

całość  w  postaci  mostu  -  jako  budowli  służącej  do  przeprowadzenia  drogi  wraz  z  drogą  i 

węższym „drogą właściwą"- obiektem liniowym zlokalizowany na moście.  

Ponadto, wskazany przez Odwołującego Inspektor Nadzoru Robót Drogowych P. G. posiada 

uprawnienia  budowlane  nad

ane  decyzją  z  dnia  7  lipca  1998  r.  do  kierowania  budową  i 

robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-  budowlanej,  które 

uprawniają do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności zarówno drogowej 

jak  i  mostowej.  Uprawnienia  budowlane  bowiem  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji 

technicznych  w  budownictwie  w  zakresie  dróg  i  mostów,  od  dnia  wejścia  w  życie  ustawy  - 

Prawo budowlane z 1994 r. mieściły się w zakresie specjalności konstrukcyjno- budowlanej. 

Oznacza  to,  że  wskazany  przez  Odwołującego  P.  G.  może  występować  w  podwójnej  roli  - 

zarówno jako kierownik budowy/robót w przedmiocie budowy drogi jak i budowy drogowego 

obiektu  inżynierskiego.  Na  wskazanym  zadaniu  P.  G.  nie  tylko  pełnił  funkcję  kierownika 

budowy  w  zakresie  budow

y  drogowego  obiekt  inżynierskiego  ale  i  budowy  drogi  jako 

budowli- 

obiektu  liniowego  przebiegającej  po  obiekcie  mostowym.  Oznacza  to,  że 

nadzorował  budowę  zarówno  mostu  mającego  za  zadanie  przeprowadzenie  drogi  -  w  tym 

wypadku autostrady A-

2, ale i budowę samej drogi w wąskim znaczeniu - jako obiekt liniowy 

zlokalizowany  na  moście.  w  żadnym  wypadku  nie  można  uznać  odmowy  punktowania 

wskazanego  zadania  przez  Zamawiającego.  Wskazany  przez  Odwołującego  Inspektor 

Nadzoru Robót Drogowych w ramach nieuznanego zadania kierował budową drogi nie tylko 

w  znaczeniu  ustawy  o  drogach  publicznych-  jako  budowli  wraz  z  drogowym  obiektem 

inżynierskim  ale  i  w  znaczeniu  ustawy  prawo  budowlane  -  jako  obiekt  liniowy  będący 

budowlą. Zamawiający określił, że punktować będzie budowę drogi. Nie wykluczył przy tym 

sytuacją  że  punkty  powinny  być  przyznane  również  gdy  jedno  i  to  samo  zadanie  obejmuje 

równocześnie budowę drogi jak  i  obiektu  mostowego.  Budowa drogi  publicznej  na  obiekcie 

mostowym  wymaga  s

tosowania  przepisów  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra 

Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

124).  Oznacza  to,  że  zarówno  droga  na  obiekcie  mostowym  jak  i  droga  przebiegająca  po 

gruncie budowana jest według tych samych przepisów 

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron 

postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła co następuje


Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: 

1.  cena oferty 

– 60pkt, 

Doświadczenie Inżyniera Projektu – 16 pkt, 

Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót Drogowych – 24 pkt. 

W  kryterium 

„Doświadczenie  Inżyniera  Projektu”  –  16  pkt,  Zamawiający  podał,  że  będzie 

przyznawał  punkty,  jeśli  Inżynier  Projektu  pełnił  z  ramienia  Zamawiającego  (w  rozumieniu 

definicji  zawartej  w  art.  2  ust.  12  ustawy  Pzp)  funkcję  Inżyniera  Kontraktu  (Projektu)  lub 

Kierownika  Projektu  lub  równoważną  nieprzerwanie  przez  co  najmniej  12  miesięcy  (w 

przypadku, gdy inwestycja trwała krócej to przez cały okres trwania robót budowlanych) na 

projekcie (zadaniu) polegającym na: budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 

7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  tj.  Dz.  U.  2019.1186  ze  zm.)  dr

ogi  o  wartości  robót  min.           

7 mln brutto.  

Zamawiający  podał,  że  za  4  i  więcej  projekty  przyzna  16  pkt,  za  3  projekty  –  12  pkt,  za  2 

projekty 

– 8 pkt, za 1 projekt – 4 pkt. 

kryterium „Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót Drogowych" - 24 pkt, Zamawiający 

podał,  że  będzie  przyznawał  punkty,  jeżeli  Inspektor  Nadzoru  Robót  Drogowych  pełnił 

funkcję  Kierownika  budowy,  robót  lub  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nieprzerwanie 

przez co najmniej 12 miesięcy (w przypadku, gdy inwestycja trwała krócej to przez cały okres 

trwania  robót  budowlanych)  na  projekcie  (zadaniu)  polegającym  na:  budowie  lub 

przebudowie  (w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  tj.  Dz.  U. 

2019.1186 ze zm.) drogi o wartości robót min. 7 mln brutto. 

Zamawiający  podał,  że  za  4  i  więcej  projekty  przyzna  24  pkt,  za  3  projekty  -  18  pkt,  za  2 

projekty - 12 pkt, za 1 projekt - 6 pkt. 

W  tabeli  pod  opisem  kryteriów  oceny  ofert,  Zamawiający  podał,  że  „Pod  pojęciem  dróg, 

Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych  tj.  Dz.U  2018,  poz.  2068  ze  zm.  lub  drogi  będące  ich  odpowiednikami                          

w  państwach  Unii  Europejskiej,  państwach  będących  stronami  Porozumienia  Światowej 

Organizacji  Handlu  w  sprawie zamówień  rządowych i  państwach  będących stronami  umów 

międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska”.  

W dniu 10.12.2020r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty PPU MARKUB T. H. jako 

najkorzystniejszej,  która  uzyskała  łącznie  w  kryteriach  oceny  ofert  91,05  pkt  (cena  -  51,05 

pkt, „Doświadczenie Inżyniera Projektu” - 16 pkt, „Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót 

Drogowych" - 24 pkt).  


Oferta Odwołującego, zajęła drugą pozycję w rankingu ofert i otrzymała łącznie 86 pkt (cena 

60  pkt,  „Doświadczenie  Inżyniera  Projektu”  -  8  pkt,  „Doświadczenie  Inspektora  Nadzoru 

Robót Drogowych" - 18 pkt.  

W  kryterium  „Doświadczenie  Inżyniera  Projektu”  Zamawiający  nie  przyznał  Odwołującemu 

punktów  za  zadania  nr  2  i  3  wykazu  dotyczące  „Budowy  sieci  tras  rowerowych  Pomorza 

Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  odc.  Siekierki  - 

Trzcińsko  Zdrój  -  etap  I  oraz  etap  II., 

stwierdzając, że dotyczyły one budowy drogi dla rowerów a nie budowy drogi w rozumieniu 

ustawy o drogach publicznych.  

W  kryterium  „Doświadczenie  Inspektora  Nadzoru  Robót  Drogowych”  Zamawiający  nie 

przyznał  Odwołującemu punktów  za zadanie nr 2  dotyczące „Budowy  obiektów mostowych 

MA16,  MA  18  na  autostradzie  A-

2”,  bowiem  dotyczyło  ono  budowy  obiektów  mostowych  a 

nie budowy drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.  

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje: 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych  oraz  został  uiszczony  od  niego  wpis.             

Nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na 

podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp.  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla 

wniesienia  odwołania  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu 

danego 

zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego przepisów Pzp.  

Izba  dopuściła  wnioskowane  przez  Odwołującego  dowody  z  dokumentów, 

wymienionych  w  treści  odwołania  oraz  złożone  przez  strony  w  toku  postępowania  przed 

Izbą:  fragmenty  projektów  wykonawczych,  oświadczenie  Energopol,  protokoły  rzeczowo  – 

finansowe, 

protokół dodatkowy wykonania robót oraz analizę przebiegu ścieżki rowerowej na 

odc. Siekierki 

– Trzcińsko- Zdrój.   

W  zakresie  nieprzyznania  punktacji  ofercie 

Odwołującego  w  kryterium  „Doświadczenie 

Inżyniera  Projektu”  za  zadania  dotyczące  „Budowy  sieci  tras  rowerowych  Pomorza 

Zachodniego  -  Trasa  Pojezierna  odc.  Siekierki  - 

Trzcińsko Zdrój  - etap I oraz  etap  II., Izba 

uznała, że ocena dokonana przez Zamawiającego była prawidłowa.  


Zdaniem  Izby,  wykazane  przez 

Odwołującego  doświadczenie  polegające  na  budowie  sieci 

tras  rowerowych  Pomorza  Zachodniego  I  i  II  etap  nie  spełnia  wymagań  opisanych                         

w    kryterium 

„Doświadczenie  Inżyniera  Projektu”.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  dla  przyznania 

dodatkowej punktacji w tym kryterium Z

amawiający wymagał wykazania zadań polegających 

na  budowie  lub  przebudowie  drogi  o  wartości  robót  min.  7  mln  brutto.  Przy  czym 

Zamawiający  sformułował,  że  pod  pojęciem  drogi  rozumie  drogi  publiczne  określone                     

w ustawie o drogach publicznych.  

Zgodnie z definicją drogi publicznej, wynikającą z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych 

(Dz.U.  2020,  poz.  470  ze  zm.)  drogą  publiczną  jest  droga  zaliczona  na 

podstawie  ustawy  do  jednej  z  kategorii  dróg,  z  której  może  korzystać  każdy,  zgodnie  z  jej 

przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie lub innych przepisach 

szczególnych. Drogi publiczne, zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, dzielą się na następujące 

kategorie:  drogi krajowe,  wojew

ódzkie, powiatowe, gminne. W świetle art. 4 pkt 2 ustawy o 

drogach  publicznych  d

rogą  jest  budowla  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi, 

urządzeniami  oraz  instalacjami,  stanowiąca  całość  techniczno-użytkową,  przeznaczona  do 

prowadzenia  ruchu  drogowego,  zlokalizowana  w  pasie  drogowym. 

Przywołana  ustawa 

definiuje  także  w  art.  4  pkt  11a  odrębną  kategorię  drogi  rowerowej,  wskazując,  że  jest  to 

droga  przeznaczona  do  ruchu  rowerów  albo  rowerów  i  pieszych,  z  której  może  korzystać 

każdy zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Nie ulega wątpliwości, że droga rowerowa zgodnie z jej legalną definicją  jest drogą ale nie 

jest  ona  zaliczona  do  kategorii  dróg  publicznych,  o  których  mowa  w  ustawie  o  drogach 

publicznych.  Zgodnie  z  wyrokiem  NSA  z  dnia  13.03.2018  Sygn.  II  OSK  3337/1

7  „Droga 

rowerowa może być zatem elementem drogi publicznej przeznaczonym dla ruchu rowerów, 

ale  może  też  być  odrębną,  samodzielną,  nie  stanowiącą  części  innej  drogi  -  drogą 

przeznaczoną  do  ruchu  rowerów,  czy  też  drogą  rowerową  stanowiącą  drogę  wewnętrzną 

(por.  wyroki  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego:  z  dnia  17  czerwca  2016  r.,  sygn.  akt  II 

OSK 1470/16; z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. akt II OSK 1351/14, CBOIS)

” . 

Uwzględniając  tezę,  wynikającą  z  wyżej  przytoczonego  orzeczenia,  oceny  czy  droga 

rowerowa 

jest  elementem  drogi  publicznej  czy  też  samodzielną,  nie  stanowiącą  części  tej 

drogi  drogą  rowerową,  należy  dokonać  w  okolicznościach  konkretnego  stanu  faktycznego.            

W  sytuacji,  gdy  inwestycja  polega  na  dobudowaniu  drogi  rowerowej  w  pasie  drogowym 

istniejącej  drogi  publicznej  to  należy  uznać,  że  droga  rowerowa  jest  elementem  tej  drogi.               

W  przypadku  zaś,  gdy  budowa  ścieżki  rowerowej  jest  samodzielną,  odrębną  budową,  nie 

stanowiącą elementu drogi publicznej to należy uznać, że jej budowa nie jest budową drogi 

publicznej.  


Zdaniem  Izby, 

wykazaną  przez  Odwołującego  budowę  ścieżek  rowerowych  (sieci  tras 

rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna odc. Siekierki - 

Trzcińsko Zdrój - etap 

I oraz etap II.

) nie można zaliczyć do budowy lub przebudowy drogi publicznej w rozumieniu 

przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych.  Jak  wynika  z  przeprowadzonej  rozprawy, 

wyjaśnień  złożonych  przez  Zamawiającego  i  Odwołującego  oraz  dokumentów:  fragmentów 

projektów  wykonawczych,  planu  poglądowego  przebiegu  ścieżki,  analizy  przebiegu  ścieżki 

rowerowej  na  odcinku  Siekierki  - 

Trzcińsko  –  Zdrój  -  trasy  rowerowe,  objęte  wykazanym 

przez Odwołującego zamówieniem przebiegały głównie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej, po 

działkach  nie  będących drogowymi  i  w  zasadniczej  części  nie  były  one  budowane  w  pasie 

drogi publicznej. Jedynie w marginalnym stopniu, na pewnych odcinkach, 

które wskazał sam 

Odwołujący  w  treści  odwołania,  gdy  droga  rowerowa  krzyżowała  się  z  drogą  publiczną, 

dochodziło do przebudowy drogi publicznej.  

Zdaniem  Izby, 

z  tych  względów,  inwestycja  polegająca  na  budowie  ścieżek  rowerowych 

głównie  po  działkach  nie  będących  drogami  publicznymi,  nie  może  zostać  uznana  za 

budowę  lub  przebudowę  drogi  publicznej  o  określonej  wartości,  spełniającej  wymagania 

określone w kryterium oceny ofert.  

zakresie 

nieprzyznania 

punktacji 

ofercie 

Odwołującego  w  kryterium 

„Doświadczenia  Inspektora  Nadzoru  Robót  Drogowych”,  Izba  uznała,  że  ocena  dokonana 

przez  Zamawiającego  była  nieprawidłowa.  Doświadczenie,  jakim  wykazał  się  p.  P.  G., 

pełniąc  funkcję  Kierownika  budowy  przy  budowie  obiektów  mostowych  MA16,  MA18  na 

autostradzie A2, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w tym kryterium.  

Obiekty  mostowe,  jakie 

były  przedmiotem  wskazanej  realizacji,  są  drogowymi  obiektami 

inżynierskim, o których mowa w art. 4 pkt 12 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie zaś z  

przywołaną  wcześniej  definicją  drogi,  zawartą  w  art.  4  pkt  2  ustawy  o  drogach,  drogą  jest 

budowla  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi,  urządzeniami  oraz  instalacjami.                

Zatem  obiekt  mostowy  jest  elementem  drogi.  Z  samej  nazwy  zamówienia  oraz  wyjaśnień 

Odwołującego  wynika,  że  obiekty  mostowe  były  budowane  na  autostradzie  A2,  która 

niewątpliwie  jest  drogą  publiczną.  Z  tych  względów,  zdaniem  Izby,  budowa  obiektów 

mostowych  na  drodze  publicznej  stanowi

ła  przebudowę  drogi  publicznej,  o  jakiej  mowa                     

w opisie kryterium 

„Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót Drogowych”. 

Ponadto,  j

ak  wynika  z  wyjaśnień  Odwołującego  oraz  w  pisma  p.  G.  R.,  będącego 

podwykonawcą  firmy  Energopol  prace  wykonane  na  tym  zadaniu  obejmowały  budowę 

obiektów  mostowych  wraz  z  drogą  przebiegającą  do  obiektów  mostowych  (dowód:  pismo 

Palbet  Usługi  Ogólnobudowlane  G.  R.  w  aktach).  W  ramach  tych  prac  wykonano 

nawierzchnie  oraz  elementy  drogowe  takie  jak:  odwodnienie,  krawężniki,  pobocza, 

balustrady drogowe. Z 

protokołu wykonanych robót na obiekcie mostowym, złożonego przez 


Odwołującego  wynika,  że  prace  obejmowały  wykonywanie  prac  ziemnych,  związanych  z 

budową drogi publicznej.  

W  konsekwencji, 

Zamawiający  w  sposób  nieprawidłowy  ocenił  doświadczenie  wykonawcy 

przy budowie obiektów mostowych MA16, MA18 na autostradzie A2.  

Z  uwagi  na  to,  że  wykazane  naruszenie  polegające  na  nieprzyznaniu  Odwołującemu 

maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  „Doświadczenia  Inspektora  Nadzoru  Robót 

Drogowych”,  miało  wpływ  na  wynik  postępowania,  Izba  uwzględniła  odwołanie  i  nakazała 

Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  dokonanie 

ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  przyznanie  Odwołującemu  punktów  za  realizację 

polegającą na budowie obiektów mostowych MA16, MA18 na autostradzie A2. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 

1, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:

……………………… 


wiper-pixel