KIO 3411/20 Sygn. akt: KIO 3411/20 WYROK dnia 18 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3411/20 

WYROK 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicząca:      Renata Tubisz 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po 

rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 13 stycznia 2021r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez  odwołującego: 

Konsorcjum: Probudowa.com Sp. z o.o., ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/79,  53-676 

Wrocław  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Zarząd  Dróg  i  Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław 

przy  udziale  przystępującego  po  stronie  zamawiającego:    PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z 

o.o., ul. Odkrywkowa 91, 42-

504 Będzin  

orzeka 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  przystępującego  po  stronie 

zamawiającego  oraz  nakazuje  zamawiającemu  wezwanie  wykonawcy 

przystępującego  po  stronie  zamawiającego  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  osoby 

wskazanej na stanowisko kierownika budowy  

Kosztami postępowania obciąża Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 

ul. Długa 49, 53-633 Wrocław i 


zalicz

a  w  poczet  kosztów  postepowania  odwoławczego  kwotę  10.000  zł  00  gr. 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Probudowa.com 

Sp.  z  o.o.,  ROTOMAT  Sp.  z  o.o.,  ul.  Sokolnicza  5/79,  53-

676  Wrocław  tytułem 

wpisu od odwołania 

zasądza od Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 

Wrocław kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) na 

rzecz Probudowa.com Sp. z o.o., ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/79,  53-

676 Wrocław stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu 

wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejszy  postanowienie  – 

w terminie  7  dni  od  dn

ia jego doręczenia  - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący:      …………..………………………… 


Uzasadnienie 

Odwołanie  złożono  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Remont 

mostu  Zwierzynieckiego  w  zakresie  wymiany  płyty  chodnikowej  i  zabezpieczeń 

antykorozyjnych" znak 

postępowania: 

TXU.71.048.80036.2020. 

KZ 

(dalej 

„Postępowanie"). 

ODWOŁANIE 

Działając w  imieniu Konsorcjum spółek Probudowa.com  Sp.  z  o.o.  i  ROTOMAT  Sp.  z  o.o., 

jako Lider Konsorcjum Probudowa.com Sp. z o.o. , na podstawie art. 180 ust. 1, ust. 2 pkt 6 

w zw. z art. 179 ust. 1 oraz art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo 

zamówień  publicznych  (dalej  „ustawa  Pzp"),  wniesiono  odwołanie  od  niezgodnych  z 

przepisami  ustawy  Pzp  czynności  Zamawiającego  i  zaniechania  przez  Zamawiającego 

podjęcia czynności, co do których Zamawiający był zobligowany na podstawie ustawy Pzp - 

w następującym zakresie: 

przyznanie  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  maksymalnej  ilości  punktów  w  kryterium 

doświadczenie kierownika budowy skutkujące dokonaniem przez Zamawiającego czynności 

ok

reślonej w pkt 2 poniżej; 

dokonanie wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę PRIMOST POŁUDNIE Sp. z 

o.o. jako najkorzystniejszej; 

zaniechanie wykluczenia Wykonawcy PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego i uznania jego oferty za odrzuconą; 

zaniechanie  wezwania  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  do  złożenia  wyjaśnień  w 

przedmiocie  doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko  kierownika  budowy  -  D.  Ł. 

(Łakomiec)  -  odnośnie  doświadczenia  wskazanego  w  treści  oferty  na  potwierdzenie 

spełnienia kryterium punktowego; 

zaniechanie  wezwania  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  do  uzupełnienia  dokumentów 

dotyczących  osoby  wskazanej  na  stanowisko  kierownika  budowy  w  odniesieniu  do 

doświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w 

Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 lit. c.4 SIWZ. 


Zamawiającemu zarzucam naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia  wykonawcy PRIMOST PO

ŁUDNIE Sp. z o.o. i wynikający z tego brak uznania 

oferty  tego  wykonawcy  za  odrzuconą  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  nie  wykazał 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  osoby  wskazanej  na  stanowisko 

kierownika budowy ze względu na to, że proponowany kierownik budowy nie legitymuje się 

doświadczeniem  określonym  w  rozdziale  IV  pkt  1  ppkt  2  lit.  c.4  SIWZ,  co  doprowadziło  do 

dokonania  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  niespełniającej  warunków  udziału  w 

postępowania; 

2.  art.  91  ust.1  w  zw.  z  art

.  91  ust.  2  pkt  5  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  poprzez  dokonanie  oceny  oferty  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  jako 

najkorzystniejszej przy ściśle ustalonych kryteriach oceny ofert pomimo niewypełnienia przez 

tego wykonawcę kryterium oceny ofert określonego w rozdziale XII pkt 1 tiret trzecie w zw. z 

rozdziałem  IV  pkt  1  ppkt  2  lit.  c.4)  SIWZ  (kryterium  doświadczenie  kierownika  budowy)  i 

przyznania  przez  Zamawiającego  wykonawcy  w  tym  zakresie  25  punktów  przy  braku 

spełnienia  przedmiotowego  kryterium,  co  doprowadziło  do  dokonania  wyboru  jako 

najkorzystniejszej oferty niespełniającej warunków udziału w postępowania; 

art.  24  ust.  1  pkt  16  i  pkt  17  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia  wykonawcy  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.,  który  przynajmniej  w  wyniku 

niedbalstwa wprowadził  Zamawiającego w błąd przedstawiając nieprawdziwe informacje co 

do  doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko  kierownika  budowy  na  potwierdzenie 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  w  kryterium  oceny  ofert  pomimo 

posiadania  przez  Zamawiającego  informacji  co  do  możliwego  zakresu  doświadczenia 

posiadanego  przez  proponowanego  kierownika  budowy  i  związanej  z  tym  oczywistej 

nieprawdziwości/niepełności  informacji  prezentowanych  przez  wykonawcę  PRIMOST 

POŁUDNIE Sp. z o.o., co doprowadziło do dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

niespełniającej warunków udziału w postępowania; 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wybranie  oferty  złożonej 

przez  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.,  jako  oferty  najkorzystniejszej,  pomimo  tego,  że 

oferta  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie  doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko  kierownika  budowy  oraz  nie 

powinna uzyskać maksymalnej ilości punktów w kryterium oceny ofert, a tym samym oferta 

ta nie powinna być wybrana jako najkorzystniejsza; 

art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wezwania 

PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w przedmiocie doświadczenia osoby 


wskazanej  na  stanowisko  kierownika  budowy  w  zakresie  dotyczącym  zadania  pn. 

„Przebudowa Mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - Etap HA” wskazanego przez 

PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  w  treści  oferty  jako  zadanie  wskazujące  na  posiadanie 

dodatkowego doświadczenia przez Pana D. Ł. pomimo, iż Zamawiający posiadał wiedzę, iż 

zadanie to nie potwierdza spełnienia dodatkowego kryterium w ocenie ofert co miało istotny 

wpływ na wybór oferty PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o.; 

oraz na wypadek, gdyby Izb

a uznała, iż zarzut wskazany w pkt 3 się nie potwierdza 

zarzucam naruszenie: 

art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wezwania 

PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  do  uzupełnienia  dokumentów,  a  to  wykazu  osób 

potwierdzających  spełnienie  przez  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  warunku  udziału  w 

postępowaniu co miało istotny wpływ na wybór oferty PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. w tym 

zwłaszcza na ilość przyznanych punktów w kryterium oceny ofert. 

W  związku  z  powyższym,  w  imieniu  Odwołującego  wnoszę  o  uwzględnienie  niniejszego 

odwołania w całości poprzez nakazanie Zamawiającemu w trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy 

Pzp: 

unieważnienie czynności  wyboru oferty  złożonej  przez  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o., 

jako oferty najkorzystniejszej; 

wykluczenia PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. z postępowania; 

ewentualnie w przypadku nie uwzględnienia zarzutu wskazanego w pkt 3 powyżej wnoszę o: 

nakazanie  Zamawiającemu  wezwania  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  do  uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy. 

Ponadto,  Odwołujący  wnosi  o  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego 

kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego,  według 

norm  przewidzianych  przepisami  prawa,  zgodnie  ze  spisem  kosztów,  który  zostanie 

przedstawiony na rozprawie. 

Interes Odwołującego w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp 

Naruszenie  przez  Zamawiającego  wskazanych  powyżej  przepisów  ustawy  Pzp  ma  istotny 

wpływ  na  wynik  Postępowania,  bowiem  gdyby  Zamawiający  nie  naruszył  wskazanych 

powyżej  przepisów  ustawy  Pzp,  oferta  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  nie  zostałaby 

wybrana,  jako  oferta  najkorzystniejsza.  Co  za  ty

m idzie, Odwołujący - jako oferent, którego 


oferta  oceniona  została  jako  druga  -  posiadałby  szanse  na  uzyskanie  zamówienia  objęte 

Postępowaniem. Oferta Odwołującego jest najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu  i  została  złożona  przez  wykonawcę,  który  nie  podlega  wykluczeniu  z 

Postępowania.  Tym  samym,  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  w 

rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp - utrata przychodów z nieuzyskanego zamówienia. 

Niezależnie  od  powyższego  Odwołujący  wskazuję,  że  jego  interes  prawny  wyraża  się 

również w tym, aby postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało zgodnie 

z przepisami prawa. 

Termin na wniesienie odwołania 

Odw

ołujący otrzymał informację o czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty 

PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o., jako oferty najkorzystniejszej w dniu r14.12.2020. Z uwagi 

na  fakt,  iż  5  dniowy  termin  na  wniesienie  odwołania  przypadał  na  dzień  19.11.2020  r. 

(sobota), to odwołanie należy najpóźniej złożyć w przedmiotowej sytuacji w terminie do dnia 

21.12.2020 r. 

Wniosek o uwzględnienie przez Zamawiającego zarzutów odwołania na podstawie art. 186 § 

2 ustawy Pzp 

Biorąc  pod  uwagę  treść  postawionych  przez  Odwołującego  zarzutów  na  podstawie 

przedstawionych  okoliczność  faktycznych  znajdujących  odzwierciedlenie  w  obowiązującym 

stanie  prawnym,  Odwołujący  wnosi  o  uwzględnienie  niniejszego  odwołania  przez 

Zamawiającego w całości na podstawie art. 186 § 2 ustawy Pzp. Powyższe jest uzasadnione 

z  punktu  widzenia  ekonomiki  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w 

kontekście  czasu  trwania  postępowania,  jak  również  dodatkowych  kosztów  jakie  będą 

powstaną  w  przypadku  przegrania  przez  Zamawiającego  sprawy  na  skutek  niniejszego 

odwołania. 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Zarząd  Dróg  i  Utrzymania  Miasta  we Wrocławiu  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont mostu 

Zwierzynieckiego w zakresie wymiany płyty chodnikowej i zabezpieczeń antykorozyjnych, W 

terminie złożenia ofert wpłynęły trzy oferty w tym oferta Odwołującego oraz oferta PRIMOST 

POŁUDNIE Sp. z o.o. 

Pismem z dnia 14.12.2020 r. Zamawiający poinformował o wyniku postępowania w tym, iż 

oferta  złożona  przez  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  została  wybrana  jako 


najkorzystniejsza.  Zamawiający  przyznał  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  100  punktów  w 

tym: 60 pkt za cenę, 15 pkt za okres gwarancji oraz 25 pkt za ilość zadań dodatkowych. 

W  ocenie  Odwołującego  wybrana  oferta  nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

wskazanego  w  rozdziale  IV  pkt  1  ppkt  2)  lit.  c.4)  SIWZ,  a  tym  samym  ofercie  tej  błędnie 

przyznano  maksymalną  ilość  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  określonych  w  rozdziale  XII 

pkt 4 SIWZ. 

4. Zgodnie z r

ozdziałem IV pkt 1 ppkt 2) lit. c.4) SIWZ Zamawiający wymagał by Wykonawcy 

na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykazali się, że: 

„dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, który posiada 

uprawnienia bud

owlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

mostowej,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  2018 

poz.  1202  z  późn.  zm.)  oraz  w  Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  29 

kwietnia  2019  r.  w  sprawie  przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych 

funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  2019  poz.  831)  lub  odpowiadające  im  ważne 

uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane 

przez  właściwy  organ  zgodne  z  ustawą  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania 

kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  (Dz.  U. 

2016  r.,  poz.  65)  lub  zgodnie  z  wcześniej  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi 

uznawania kwalifikacji ora

z przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który w 

okresie ostatnich 15  lat przed  upływem  terminu składania ofert,  a jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy  - w tym okresie pełnił funkcje kierownika budowy, kierownika robót 

mostowych 

na co najmniej trzech zadaniach obejmujących: 

  budowę,  przebudowę  lub  remont  mostu  stalowego  o  całkowitej  długości  50  m  i 

konstrukcji  kratowej  lub  skrzynkowej  dźwigarów  głównych  ze  szczególnym 

uwzględnieniem robót antykorozyjnych - minimum 2 zadania  

  przebudowę  lub  remont  mostu  będącego  obiektem  zabytkowym  (wpisanym  do 

rejestru zabytków) - minimum 1 zadanie 

Na  potwierdzenie  powyższego  wykonawca  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o. 

przedłożył wykaz osób, w którym wskazał na kierownika budowy Pana D. Ł. W treści wykazu 

robót na potwierdzenie posiadanego przez Pana D. Ł. wskazane zostały łącznie 3 zadania.  

zarzuty co do 2 zadań przedstawia się poniżej. 

6. Zadanie pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - 

EuroVelo11  (EV11)  Barcice  W

ielogłowy  z  podziałem  na  zadania:  Zadanie  2  -  pododcinek 


Stary Sącz wraz z kładka przez rzekę Poprad” (poz. nr 2 Wykazu osób - Kierownik budowy 

D. Ł.): 

a. 

W  ocenie  Odwołującego  jak  wynika  z  samej  treści  nazwy  zadania,  zadanie  to  nie 

potwierdza  spełnienia  wymaganego  przez  Zamawiającego  w  treści  SIWZ  warunku 

dotyczącego  doświadczenia  kierownika  budowy  przy  budowie,  przebudowie  lub  remoncie 

mostu  stalowego.  Zam

awiający  w  treści  przywołanego  warunku  wskazał  wyraźnie,  iż 

oczekuje wykazania się doświadczeniem przy budowie, przebudowie, remoncie mostu, a nie 

innego obiektu mostowego. Kładka nie jest mostem. Kładka tak samo jak wiadukty, estakady 

czy  mosty  jest  zalic

zana  do  obiektów  mostowych,  przy  czym  treść  warunku  udziału  w 

postępowaniu wyraźnie odnosi się do mostu, nie zaś do jakiegokolwiek obiektu mostowego. 

Powyższa  klasyfikacja  wynika  wprost  z  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki 

Morskiej z dnia 30.0

5.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie,  a  konkretnie  z  §  3  pkt  1  -  przez  obiekt 

mostowy  rozumie  się  budowlę  przeznaczoną  do  przeprowadzenia  drogi,  samodzielnego 

ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego 

rodzaju  komunikacji  gospodarczej  nad  przeszkodą  terenową,  a  w  szczególności:  most, 

wiadukt, estakadę, kładkę. 

Tym  samym,  przepisy  prawa  w  sposób  jednoznaczny  kategoryzują  obiekty  mostowe  oraz 

określają ich rodzaje. Mając to na uwadze, należy uznać, że Zamawiający w treści SIWZ w 

sposób jednoznaczny dokonał rozróżnienia rodzaju obiektu mostowego, z którym związana 

ma być doświadczenie posiadane przez osobę wskazaną na kierownika budowy. 

St

ąd  też,  skoro  wybrany  oferent  wskazał  na  zadanie  -  uzasadniające  doświadczenie 

kierownika budowy, a tym samym spełnienie warunku udziału w postępowaniu - obejmujące 

kładkę, to nie można uznać, że warunek udziału został spełniony przez tego oferenta. 

b. 

obi

ekt wskazany w poz, nr 2 Wykazu osób - Kierownik budowy D. Ł. nie jest obiektem 

zabytkowym. 

c. 

obiekt nie jest obiektem o konstrukcji kratowej lub skrzynkowej dźwigarów głównych. 

Obiekt  ten  jest  obiektem  o  konstrukcji  łukowej  ze  ściągiem,  gdzie  łuk  wykonany  jest  z  rur 

stalowych,  natomiast  ściąg  (który  pełni  jednocześnie  funkcję  rusztu  pomostu)  z  belek 

dwuteowych.  Jak  wynika  z  literalnego  brzmienia  przedmiotowego  warunku  Zamawiający 

oczekiwał  wskazania  na  potwierdzenie  posiadanego  przez  kierownika  budowy 

doświadczenia  niezbędnego  do  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  mostu 

stalowego, gdzie dźwigary główne stanowiły konstrukcję kratową lub skrzynkową. Wskazana 


kładka posiada dźwigar główny w postaci łuku stalowego, którym jest rura stalowa, do której 

za 

pomocą wieszaków podwieszony jest stalowy ruszt pomostu. 

Tak więc zadanie to nie może być uznane za spełniające postawiony przez Zamawiającego 

warunek,  gdyż  realizowany  w  jego  ramach  obiekt  nie  jest  mostem  oraz  nie  zawiera 

wskazanych w treści warunków elementów konstrukcyjnych. Na potwierdzenie powyższego 

Odwołujący  przedstawia  Projekt  Budowlany  oraz  Projekt  Wykonawczy  dot.  zadania  pn.: 

„Budowa  zintegrowanej  sieci  tras  rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  -  EuroVelo11 

(EV11)  Barcice  Wielogłowy  z  podziałem  na  zadania:  Zadanie  2  -  pododcinek  Stary  Sącz 

wraz  z  kładką  przez  rzekę  Poprad”,  w  których  to  dokumentach  odwołujący  zaznaczył 

kolorem  żółtym  fragment  wskazujący  ma  rodzaj  konstrukcji  kładki.  Powyższe  w  sposób 

jednoznaczny  potwierdza,  iż  Wykonawca  PRIMOST  POŁUDNIE  .Sp.  z  o.o.  nie  spełnił 

warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykazania się osobą na stanowisko kierownika 

budowy,  która  w  okresie  ostatnich  15  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnił funkcję kierownika budowy/ 

kierownika robót mostowych na co najmniej trzech zadaniach obejmujących: 

• 

budowę,  przebudowę  lub  remont  mostu  stalowego  o  całkowitej  długości  50  m  i 

konstrukcji kratowej  lub  skrzynkowej  dźwigarów  głównych  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

robót antykorozyjnych - minimum 2 zadania 

• 

>  przebudowę  lub  remont  mostu  będącego  obiektem  zabytkowym  (wpisanym  do 

rejestru zabytków) - minimum 1 zadanie, 

Dowód: 

Projekt budowlany budowy kładka nad Popradem 

M4_PW_opis techniczny 

Dokumentacja  fotograficzna  prezentująca  rodzaj  obiektu  mostowego  zrealizowanego  w 

ramach zadania wskazanego w poz. nr 2 Wykazu osób - Kierownik budowy D. Ł. 

7. Zadanie „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - Etap I” (poz. nr 3 

Wykazu  o

sób  -  Kierownik  budowy  D.  Ł.)  -  zadanie  to  nie  obejmowało  przebudowy  lub 

remontu  mostu  będącego  obiektem  zabytkowym  (wpisanym  do  rejestru  zabytków)  -  w 

ramach tego zadania zostały wykonane jedynie roboty budowlane dotyczące części mostu tj. 

części  obiektu  zabytkowego  (trzy  przęsła  oraz  wspornik)  wpisanego  do  rejestru  zabytków. 

Zamawiający  w  treści  warunku  nie  oczekiwał  wykazania  doświadczenia  na  stanowisku 

kierownika  budowy/robót  dotyczącym  prac  na  zadaniu  obejmującym  budowę,  przebudowę 

lub  remont  części  mostu  będącej  obiektem  zabytkowym,  a  przy  budowie  przebudowie  lub 


remoncie mostu jako całego wpisanego  do  rejestru zabytków.  Ponadto,  już  z  samej  nazwy 

zadania  wskazującej  na  Etap  I,  można  wywnioskować,  że  będą  lub  były  kolejne  etapy 

mające na celu wykonanie np. przebudowy całego obiektu zabytkowego. 

Z  tych  też  względów  również  i  w  ramach  tego  zadania  w  ocenie  Odwołującego  PRIMOST 

POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  nie  wykazał  się  spełnieniem  warunku  udziału  w  postępowaniu 

stawianym przez Zamawiającego w S1WZ. 

8.  W  kryteriu

m  oceny  ofert  w  rozdziale  XII  pkt.  4  Zamawiający  wymagał  by  wykonawcy 

wykazali  się  dysponowaniem  osoby  na  stanowisko  kierownika  budowy,  które  to  kryterium 

będzie  rozpatrywane  na  podstawie  zdeklarowanej  przez  wykonawcę  w  formularzu  oferty 

ilości zadań obejmujących: 

budowę,  przebudowę  lub  remont  mostu  stalowego  o  całkowitej  długości  50  m  i  konstrukcji 

kratowej  lub  skrzynkowej  dźwigarów  głównych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  robót 

antykorozyjnych  oraz  przebudowę  lub  remont  mostu  będącego  obiektem  zabytkowym 

(w

pisanym do rejestru zabytków), na których osoba wymagana zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 

4)  SIWZ  w  okresie  ostatnich  15  lat  pełniła  funkcję  kierownika  budowy  kierownika  robót 

mostowych: 

najmniejsza ilość zadań wymagana przez Zamawiającego - 3, 

największa możliwa ilość zadań punktowana przez Zamawiającego - 5. 

Dodatkowo  w  SIWZ  zostało  wskazane,  iż  Zamawiający  przyzna  punkty  w  następujących 

przypadkach oraz ilości:   

  3  zadania  (2  obiekty  stalowe  o  całkowitej  długości  50  m  i  konstrukcji  kratowej  lub 

skrzynk

owej  dźwigarów  głównych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  robót 

antykorozyjnych i 1 obiekt zabytkowy-

wpisany do rejestru zabytków) - 0 pkt 

  4  zadania  (2  obiekty  stalowe  o  całkowitej  długości  50  m  i  konstrukcji  kratowej  lub 

skrzynkowej  dźwigarów  głównych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  robót 

antykorozyjnych  i  1  obiekt  zabytkowy  - 

wpisany  do  rejestru  zabytków  i  1  obiekt 

mostowy o dowolnej konstrukcji) -10 pkt 

  5  zadań  (2  obiekty  stalowe  o  całkowitej  długości  50  m  i  konstrukcji  kratowej  lub 

skrzynkowej  dźwigarów  głównych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  robót 

antykorozyjnych  i  2  obiekty  zabytkowe  - 

wpisane  do  rejestru  zabytków  i  1  obiekt 

mostowy o dowolnej konstrukcji) - 25 pkt 


Dodatkowo  w  treści  formularza  oferty  w  pkt  8  znalazła  się  informacja,  iż  „w  tabeli  należy 

wpisać  tylko  dodatkowe  zadania  (poza  posiadanym  doświadczeniem  wymaganym  w  celu 

potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt. 4) SIWZ, na 

których wyżej wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy” 

Tym  samym  Zamawiający  dokonywał  sumowania  obiektów  wskazanych  na  potwierdzenie 

spełnienia warunku (min. 3) oraz tych wskazanych w treści formularza oferty. 

9.  Wykonawca  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  w  treści  oferty  wskazał  w  kryterium 

punktowym dwa zadania. 

10.  W  ocenie  Odwołującego  pierwsze  z  tych  zadań  nie  spełnia  kryterium  punktowego,  za 

które  Wykonawca  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  uprawniony  był  uzyskać  dodatkowe 

punkty  w  kryterium  oceny  ofert.  Zadanie  to  co  prawda,  jak  wskazuje  jego  nazwa,  miało 

dotyczyć  przebudowy  mostu  przez  rzekę  Wisłę  w  Tczewie  o  konstrukcji  stalowej 

kratownicowej  oraz  obiekt  ten  był  wpisany  do  rejestru  zabytków,  jednak  jak  wynika  z 

informacji pozyskanych przez Odwołującego zadanie to, jak również sama przebudowa, nie 

zostało  zrealizowane.  Powyższe  zostało  stwierdzone  w  oparciu  o  protokół  odbioru 

końcowego zadania oraz dzienniki budowy dotyczące przedmiotowego zadania. 

Dowód: 

protokół odbioru z dnia 26.05.2020 r. 

Dziennik budowy nr 245/2018; nr 292/2015/2016/2018 tom V, VI i VII; nr 725/2019 tom VIII; 

nr 725/2019/2020 tom IX 

Jak wynika z treści tych dokumentów, zadanie w części zrealizowanej nie obejmowało swym 

zakresem prac do

tyczących przebudowy obiektu. W ramach tego zadania zostały wykonane 

jedynie  prace  rozbiórkowe  i  to  częściowe  jak  również  częściowo  wykonane  zostały  roboty 

żelbetowe przy budowie przyczółka. Nie sposób z tego wykonanego zakresu wywnioskować, 

iż  Wykonawca  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  wykazał  się  osobą  posiadającą 

doświadczenie  przy  budowie,  przebudowie  lub  remoncie  mostu  będącego  zabytkiem.  W 

sytuacji gdy zadanie to nie zostało zakończone brak jest podstaw do przyjęcia, iż Pan D. Ł. 

zdobył doświadczenie przy przebudowie mostu stalowego zabytkowego. 

11. Odwołujący pismem z dnia 10.11.2020 r. poinformował Zamawiającego, iż w jego ocenie 

zad

anie  to  budzi  wątpliwości  w  zakresie  spełnienia kryterium  oceny  ofert  stawianych  przez 

Zamawiającego.  Zawiadomienie  Odwołującego  oparte  było  także  o  informacje  publicznie 

znane.  Przedstawienie  przez  wykonawcę  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  informacji 

sprzeczn

ych  z  tymi  powszechnie  dostępnymi  jawi  się  zatem  jako  celowe  (przynajmniej  na 


skutek  niedbalstwa)  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  w  zakresie  informacji 

dotyczących spełniania warunków  udziału  w  postępowaniu,  które  to  miały  istotny  wpływ  na 

decyzję Zamawiającego w postaci oceny oferty, a następnie jej wyboru. 

Zamawiający w związku z powzięciem tych informacji nie podjął jednak - jak wynika z treści 

udostępnionego  Protokołu  postępowania  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  wraz  z 

załącznikami - jakichkolwiek czynności mających na celu zweryfikowanie wskazanego przez 

Wykonawcę PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. doświadczenia zdobytego przez Pana D. Ł. w 

zakresie  zadania  związanego  z  przebudową  mostu  w  Tczewie.  Zamawiający  co  najmniej 

winien wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp czego 

nie uczynił. Powyższe w ocenie Odwołującego również w sposób istotny wpłynęło na podjętą 

decyzję  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  Wykonawcy,  który  nie  powinien  uzyskać 

wskazanej w treści informacji o wyborze oferty ilości punktów w kryterium oceny ofert, jakim 

było doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy. 

Dowód: 

pismo Odwołującego nr 20/11/10/1 z dnia 10.11.2020 r. 

Kolejną  kwestią  jest  to  że  Zamawiający  przyznawał  Wykonawcy  PRIMOST 

POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  maksymalną  ilość  punktów  m.in.  za  wykazanie  się  doświadczeniem 

osoby  wskazanej  na  stanowisko  kierownika  budowy  przy  dwóch  obiektach  zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków. Zadania wskazane przez PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. 

dotyczące Mostu Tczewskiego (Etap l i Etap lla) nawet jeśli przyjąć że w części dotyczącej 

mostu zabytkowego spełniają kryterium oceny ofert to nie mogą być uznane za dwa odrębne 

mosty będące dwoma odrębnymi obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestrów zabytków. 

Most  Tczewski  stanowi  jeden  obiekt  wpisany  do  rejestru  zabytków  jako  cały  pod  jednym 

numerem  ewidencyjnym  A-

1705  rejestru  zabytków  prowadzonego  przez  Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. 

Przywołane  powyżej  zaniechania  Zamawiającego  w  dużej  mierze  zostały  wywołane 

podaniem  przez  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  informacjami  wprowadzającymi 

Zamawiającego  w  błąd  co  do  zakresu  faktycznie  posiadanego  doświadczenia  przez  osobę 

wskazaną na stanowisko kierownika budowy. 

Zwrócić należy uwagę, iż w zakresie zadania dotyczącego budowy kładki nad rzeką Poprad, 

PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  w  kolumnie  nr  2  wykazu  osób  wskazał,  iż  zadanie  to 

obejmuje most a tak naprawdę dotyczyło kładki. Co więcej wskazane zostało, iż konstrukcje 

tego  obiektu  stanowi  skr

zynkowy  przekrój  dźwigarów,  kratowa  konstrukcją.  Biorąc  pod 

uwagę, iż Odwołujący z łatwością mógł zweryfikować rodzaj obiektu oraz rodzaj konstrukcji, 

tym bardziej wskazać należy, iż Wykonawca PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. dopuścił się co 

najmniej  lekkomyślności  oraz  braku  należytego  starania  przy  weryfikacji  doświadczenia 


osoby  wskazanej  na  kierownika  budowy.  O  powyższym  zamierzonym  działaniu  świadczy 

choćby  treść  zamieszczona  w  kolumnie  nr  2  Wykaz  osób  -  kierownika  budowy  D.  Ł. 

Dodatkowo  zwrócić  należy  uwagę,  iż  wskazanie  przez  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  w 

treści oferty zadania rzekomo spełniającego kryterium punktowe już samo w sobie miało na 

celu  wywołanie  u  Zamawiającego  przeświadczenia  o  spełnieniu  przez  tego  Wykonawcę 

kryterium  punktowego  w  celu  przyzn

ania  maksymalnej  ilości  punktów  za  doświadczenie 

osoby wskazanej na kierownika budowy. 

Zakres wprowadzenia Zamawiającego w błąd został także opisany w pkt 11 odwołania. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp wskazać należy, że istotą "błędu”, o którym 

mowa w analizowanym przepisie, jest próba wykreowania u Zamawiającego przekonania, iż 

dana  okoliczność/zdarzenie  miały  miejsce,  podczas  gdy  w  rzeczywistości  tak  nie  było. 

Oczywiste  jest  przy  tym,  że  do  takiego  stanu  doprowadzić  musi  swoim  działaniem 

Wy

konawca poprzez przedstawienie nieprawdziwej informacji, która stała się (lub mogła się 

stać)  źródłem  błędnego  przekonania  Zamawiającego  o  danej  okoliczności/zdarzeniu. 

Warunkiem  zaistnienia  stanu  błędu  po  stronie  Zamawiającego  jest  podanie  przez 

Wykonawcę informacji nieprawdziwych, nieodpowiadających rzeczywistości. 

Podkreślić  należy,  że  z  taką  właśnie  klasyczną  konstrukcją  błędu  mamy  do  czynienia  w 

niniejszej  sprawie.  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  oświadczył,  że  członek  kadry  spełnia 

wymóg  pozwalający  na  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  na  przyznanie 

dodatkowych  punktów.  Informacja  ta  okazała  się,  w  ocenie  Odwołującego,  jednoznaczne 

nieprawdziwa,  co  powinno  skłonić  Zamawiającego  do  obligatoryjnego  wykluczenia 

PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. z Postępowania. 

Określając stronę podmiotową w art. w 24 ust. pkt 17 ustawy Pzp ustawodawca wskazał na 

lekkomyślność  lub  niedbalstwo  (będące  formami  wprowadzenia  w  błąd  wskazującymi  na 

niższy stopień nieprawidłowości działań Wykonawcy niż ten określony w art. 24 ust. 1 pkt 16 

ustawy  Pzp,  przy  czym  ze  względu  na  przedstawienie  przez  wykonawcę  PRIMOST 

POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  okoliczności  oczywiście  sprzecznych  z  powszechnie  znanym  faktem 

nieukończenia Etapu HA w zakresie zadania na Moście Tczewskim, w ocenie Odwołującego 

zachodzi przynajmniej w tym zakresie sytuacja określona w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustaw Pzp). 

Jak wynika z orzecznictwa zarówno Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów 

powszechnych  obowiązek  starannego  działania  dotyczy  zarówno  Zamawiających,  jak  i 

Wykonawc

ów. 

Jednym z przejawów staranności jest obowiązek przedstawiania Zamawiającemu informacji 

opartych  na  prawdzie,  rzetelnych  i  znajdujących  odzwierciedlenie  w  faktach.  Tylko  w  takim 


przypadku  możliwe  jest  bowiem  zadośćuczynienie  podstawowemu  celowi,  jaki  przyświeca 

regulacjom  ustawy  prawo  zamówień  publicznych,  jakim  jest  wybór  oferty  złożonej  przez 

Wykonawcę gwarantującego prawidłowe wykonanie zamówienia finansowanego ze środków 

publicznych. 

Poza  sferą  jakichkolwiek  wątpliwości  pozostaje  również  to,  że  informacje  dotyczące 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu jak również spełnienia kryteriów poza cenowych 

mieszczą się w katalogu tych, które ustawodawca określił jako "mogące mieć istotny wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego".  Niejednokrotnie  bowiem  zdarza  się,  że  oferta  zawierająca  wyższą  cenę  jest 

wybierana w postępowaniu, właśnie z uwagi na punkty uzyskane w ramach oceny kryteriów 

poza cenowych. 

W tym miejscu należy również przywołać wykładnię art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w 

kontekście  orzecznictwa  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  (dalej  jako 

"TSUE"). W  wyroku  z  dnia  4  maja  2017  r.  TSUE  stwierdza:  "

Aby  uznać,  że oferent  jest 

winny  po

ważnego  (wprowadzenia  w  błąd)  w  rozumieniu  tego  przepisu,  i  wykluczyć  go 

tym  samym  z  zamówienia  publicznego,  wystarczy,  by  dopuścił  się  on  pewnego  stopnia 

niedbalstwa, a mianowicie niedbalstwa mogącego mieć decydujący wpływ na decyzje w 

sprawie wykluczenia

, wyboru lub udzielenia zamówienia publicznego”. 

W  opinii  poprzedzającej  wydanie  powyższego  wyroku  Rzecznik  Generalny  TSUE 

stwierdza, iż w zakresie oceny istotności przekłamań, których dopuszcza się Wykonawca 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  kluczowe  znaczenie  przypisać 

należy tzw. przesłance skutku. Oznacza to, że tak długo jak przedłożone informacje nie 

wpływają  (lub  nie  mogą  wpłynąć)  na  wynik  postępowania,  Wykonawca  nie  powinien 

zostać  wykluczony.  Jeśli  jednak  nieprawdziwe  informacje  mogą  wpłynąć  na  wynik 

postępowania (tj. rodzi się, chociażby potencjalny, skutek w postaci uzyskania korzyści z 

przedłożenia  tych  informacji)  zachodzi  konieczność  pozbawienia  takiego  Wykonawcy 

możliwości uzyskania zamówienia publicznego. 

Nie  ulega  wątpliwości,  iż  na  skutek  podania  przez  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o. 

nieprawdziwych informacji w kontekście doświadczenia kierownika budowy, Wykonawca 

ten  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  na  skutek  czego  Zamawiający  dokonał  wyboru 

oferty  tego  Wykonawcy  jako  najkorzys

tniejszej.  Tym  samym  spełniły  się  przesłanki 

uznania, iż nastąpił skutek wprowadzenia Zamawiającego w błąd w postaci wyboru oferty 

PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej.  Z  tych  też  względów 

Wykonawca  ten  winien  zostać  wykluczony  z  postępowania,  a  jego  oferta  winna  zostać 

odrzucona. 


Biorąc pod uwagę powyższe na wypadek gdyby Zamawiający nie podzielił stanowiska, że 

PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. winien zostać wykluczony z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 16 i/lub 17 ustawy prawo zamówień publicznych to z uwagi na fakt braku 

wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  ten  winien  zostać 

wezwany  do  uzupełnienia  wykazu  osób  w  zakresie  osoby  wskazanej  na  stanowisko 

kierownika  budowy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu. 

Nie  mniej  jednak  powyższe  będzie  skutkowało  tym,  iż  dojdzie  do  wymiany  osoby 

wskazanej  w 

kryterium  oceny  ofert,  a  tym  samym  Wykonawcy  temu  nie  będzie  można 

przyznać  dodatkowych  punktów  w  ramach  tego  kryterium.  Powyższe  zostało  również 

wyrażone w treści wyroku KIO z dnia 19.04.2017 r. w sprawie pod sygn. akt. KIO 638/17 

gdzie  zostało  wskazane,  iż:  „Informacje  zawarte  w  ofertach  wykonawców  i  oceniane  w 

kryteriach  oceny  ofert  nie  podlegają  uzupełnieniu  i  modyfikacji  po  upływie  terminu 

składania ofert”. Nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie informacje dotyczące 

osoby  wskazanej  na  kierownika  budowy  zostały  wskazane  w  treści  oferty  z  tych  też 

względów nie będą mogły one podlegać jakimkolwiek modyfikacjom co będzie niosło za 

sob

ą  skutek  w  postaci  braku  możliwości  przyznania  temu  Wykonawcy  w  takiej  sytuacji 

dodatkowych punktów. 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  uważa  niniejsze  odwołanie  za  konieczne  i 

uzasadnione. 

ODPOWIEDŹ  ZAMAWIAJĄCEGO NA ODWOŁANIE 

Pismem  z  dnia  05.01.2021r. 

zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  odwołanie,  w  której 

uwzględnił  je  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.24  ust.1  pkt  12  ustawy  Pzp.  odnośnie 

niespełnienia  przez  wykonawcę  wybranego/przystępującego  po  stronie  zamawiającego 

warunku dla kierownika budowy wskazanego w siwz w rozdziale IV pkt 1 ppkt2) lit. cv4 w 

odniesieniu  do  wymienionego  w 

Wyłazie  osób  zadania  pn.”Budowa  zintegrowanej  sieci 

tras rowerowych w 

Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) Barcice Wielogłowy 

podziałem na zadania: Zadanie nr 2 pododcinek Stary Sącz wraz z kładką przez rzekę 

Poprad

”.  

Zamawiający  uznając  odwołanie  w  wyżej  wymienionym  zakresie,  wyjaśnia  iż  dokonał 

błędnej  oceny  wskazanej  w  wykazie  umowy,  gdyż  przedmiot  wskazanej  umowy 


obejmował  budowę  kładki  dla  pieszych,  a  nie  mostu  stalowego  i  nie  obejmował 

konstrukcji  kratowej  lub  skrzyniowej  dźwigarów  głównych,  jak  zostało  to  wskazane  w 

warun

ku udziału, w niniejszym postępowaniu.   

W związku z powyższym, wykaz o którym mowa w siwz w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) lit.c 

4,  złożony  przez  wykonawcę  wybranego  nie  potwierdza  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu.     

W  przypadku  braku  sprzeciwu  ze  strony  przystępującego  zamawiający  przystąpi  do 

unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz dokona ponownego badania i oceny 

ofert, 

zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.   

SPRZECIW 11.01.2021r. 

Sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w części zarzutów odwołania 

Działając  jako  Przystępujący  wnoszę  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego 

w  części  zarzutów  odwołania  wniesionego  przez  Odwołującego  dot.  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Remont  mostu  Zwierzynieckiego  w  zakresie 

wymiany płyty chodnikowej i zabezpieczeń antykorozyjnych" rozpoznawanego przez Krajową 

Izbę Odwoławczą pod sygn. akt 3411/20 i na podstawie art. 186 ust. 4 ustawy Pzp wnoszę o 

rozpoznanie przez Izbę ww. odwołania. 

Zgodnie z  przywołaną treścią warunku jasnym jest,  że  Zamawiający  wymagał  by  kierownik 

budowy ze strony Wykonawcy przedkładał się doświadczeniem w realizacji dot. m.in. mostu 

stalowego  o  konstrukcji  kratowej  lub  skrzynkowej  dźwigarów  głównych.  Jednocześnie 

Zamawiający  w  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nie  dokonał  żadnego 

zdefiniowania  pojęcia  „most”,  „konstrukcja  kratowa”,  „konstrukcja  skrzynkowa  dźwigarów 

głównych”.  Z  powyższych  powodów  Przystępujący  zgodnie  z  przepisami  prawa  zamówień 

publicznych  jak  i  na  podstawie  aktualnej  linii  orzeczni

czej  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

dokonał  analizy  warunków  udziału  w  postępowaniu  zgodnie  z  rozumieniem  językowym 

zawartych w nich pojęć. 

Odnosząc  się  do  pojęcia  „most”  wskazać  należy,  że  definiowane  jest  ono  w  następujący 

sposób: 

Wg Encyklopedia PWN: 


„Most budowla inżynierska wznoszona w celu przeprowadzenia ciągu komunikacyjnego nad 

przeszkodą (rzeką, doliną, zatoką, cieśniną). 

W  zależności  od  przeznaczenia  rozróżnia  się  mosty:  drogowe,  kolejowe,  kładki  (dla 

pieszych);  mosty  nad  suchymi  dolinami  są  nazywane  wiaduktami,  wieloprzęsłowe  układy 

wiaduktowe 

— estakadami, a obiekty przeprowadzające ciągi wodne akweduktami.” 

Wg Słownika Języka Polskiego: 

„Most  -  1.  «konstrukcja  nadwodna  łącząca  brzegi  rzeki,  jeziora,  zatoki  itp.,  umożliwiająca 

przedostanie się na drugi brzeg» 

2. «uczęszczana trasa lądowa, morska lub lotnicza»” 

Wg Wojciech  Radomski  Henryk  Czudek:  Podstawy  mostownictwa. Warszawa:  Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. 7. ISBN 83-01-02893-9.: 

„Most  -  rodzaj  przeprawy  w  postaci  budowli  inżynierskiej,  której  konstrukcja  pozwala  na 

pokonanie  przeszkody  wodnej  lub  lądowej  CIJ  skonstruowana  w  taki  sposób,  że  pod  nią 

pozostaje  wolna  przestrzeń  (w  odróżnieniu  od  nasypu).  Przęsłem  mostu  nazywamy 

odległość  poziomą  mierzoną  pomiędzy  jego  podporami.  Bywa,  że  przęsłem  nazywana  jest 

konstrukcja nośna rozpięta między tymi podporami. 

Klasyfikacja  mostów  -  ze względu na rodzaj  drogi  prowadzonej  po moście dzielone są one 

następująco: 

drogowe 

— przez most prowadzony jest ruch komunikacji samochodowej 

kolejowe 

— przez most prowadzona jest trasa kolejowa 

wodne (akwedukty) 

— przez most prowadzony jest kanał wodny, bądź grawitacyjnie 

strumień wody 

mosty przemysłowe (suwnice, mosty przeładunkowe) 

kładki piesze — dla ruchu pieszego” 

'Mając  zatem  na  uwadze  rozumienie  pojęcia  „most”  Przystępujący  słusznie  wskazał  na 

realizację  z  zakresu  doświadczenia  Kierownika  Budowy  Pana  D.  Ł.  pn.:  „Budowa 

zintegrowanej sieci tras rowerowych” 

Dodatkowo  Przystępujący  pragnie  wskazać,  że  przedmiotowy  obiekt  inżynieryjny 

dostosowany został nie tylko do poruszania się po nim pieszych oraz rowerzystów. Zgodnie 

z  treścią  dokumentacji  projektowej  zadania  pn.:  „Budowa  zintegrowanej  sieci  tras 

rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  —  EuroVe1011  (EVII)  Barcice  Wielogłowy  z 


podziałem  na  zadania:  Zadanie  2  —  pododcinek  Stary  Sącz  wraz  z  kładką  przez  rzekę 

Poprad" 2.4. Dopuszczalne obciążenie obiektu 

Kładka przeznaczona jest dla ruchu pieszo-rowerowego. Dopuszcza się przejazd pojazdów 

serwisowych,  pogotowia  ratunkowego,  straży  pożarnej,  itp.  Dopuszczalne  obciążenie 

określone zgodnie z normą PN.EN 1991-2 „Obciążenia ruchome mostów" odpowiada: 

obciążeniu równomiernie rozłożonemu na całej powierzchni pomostu 0.5 t I m2   

obciążeniu pojazdem serwisowym o masie 12.0 t 

Zgodnie z powyższym treścią dokumentacji przedmiotowa kładka została zaprojektowana z 

uwzględnieniem normy PN-EN 1991-2, która dotyczy obciążeń ruchowych mostów. 

Odnosząc  się  kolejno  do  pojęć  „konstrukcja  kratowa”  oraz  „konstrukcja  skrzynkowa 

dźwigarów  głównych”  Przystępujący  ponownie  pragnie  wskazać,  że  Zamawiający  nie 

dokonał zdefiniowania tych pojęć, a także nie zamieści żadnego odniesienia wedle, którego 

doszło by do ich sprecyzowania. 

W  podstawowym  rozumieniu,  za  skrzynkę  uważa  się  element  o  przekroju  zamkniętym,  

charakteryzującym  się  dużo  lepszymi  parametrami  związanymi  ze  sztywnością  skrętną  niż 

tradycyjne profile otwarte tj. dwuteowniki, ceowniki, prostokąty, trapezy itp. Warto zaznaczyć, 

iż  przekroje  te  nie  są  przekrojami  pełnymi,  ale  pustymi  w  środku,  w  których  przestrzeń 

wewn

ętrzna  (pustka)  ograniczona jest  w  całości  stosunkowo cienkimi  ściankami stalowymi, 

betonowymi itp. (w zależności od materiału, z którego zaprojektowano konstrukcję). Dźwigar 

główny  mostu  nad  Popradem  w  pełni  spełnia  powyższe  założenia,  gdyż  zaprojektowany  i 

wykonany został jako obiekt o przekroju zamkniętym w kształcie skrzynki owalnej (w prześle) 

i  elipsoidalnym  (przy  podporach)  z  niewypełnionym  wnętrzem,  a  zatem  tak  jak  to  wynika  z 

omówionej  wyżej  charakterystyki  przekroju  skrzynkowego.  Na  potwierdzenie  powyższych 

twierdzeń,  poniżej  załączamy  rysunki  poglądowe,  stanowiące  wycinek  z  dokumentacji 

projektowej mostu: 

Wartym  uwagi  jest,  iż  Zamawiający  na  etapie postępowania przetargowego nie wprowadził 

ścisłych wymagań co do geometrii przekroju skrzynkowego, dlatego też nie ma faktycznych 

podstaw  do  dyskwalifikacji  zgłoszonej  realizacji,  tym  bardziej,  iż  jak  wykazano  powyżej 

spełnia ona w pełni podstawowe założenia nie tylko formalne, ale i konstrukcyjne. Nadmienić 

należy  przy  tym,  iż  w  dobie  obliczeń  numerycznych,  wykonywanych  przy  wykorzystaniu 

zaawansowanego oprogramowania komputerowego kształt przekroju skrzynkowego 


W związku z powyższym jeżeli Zamawiający nie zdefiniował dokładnie jaki kształt ma mieć 

przekrój  skrzynkowy  to  tym  samym  nie  ograniczył  Wykonawcy  do  jednego  typu  przekroju. 

Zatem przekroje skrzynkowe mogą przybierać różne formy i kształty w tym również owalnej 

jak  w  przypadku  kładki  nad  Popradem  wskazanej  przez  Przystępującego  w  zakresie 

doświadczenia Kierownika Budowy, ważne jest natomiast by zachowały swoje funkcjonalne 

właściwości tj. muszą posiadać przekrój zamknięty oraz charakteryzować się dużo lepszymi 

parametrami związanymi ze sztywnością skrętną niż tradycyjne profile otwarte. 

W zakresie pojęcia „konstrukcja kratowa” Przystępujący pragnie przywołać przykładowe jego 

rozumienie: wg PWN ,konstrukcja kratowa, bud. kratownica. 

kratownica,  konstrukcja kra

towa, bud. płaski lub przestrzenny ustrój konstrukcyjny z prętów 

drewnianych,  metalowych,  żelbetowych  lub  kompozytowych,  łączonych  (np.  skręcanych, 

klejonych,   spawanych) w węzłach;" Wg Encyklopedia Architektury: „Kratownica lub dźwigar 

kratowy  to  sztywna 

konstrukcja  płaska  lub  przestrzenna  składająca  się  z  prętów,  blach, 

względnie  elementów  z  żelbetu  czy  belek  drewnianych  połączonych  ze  sobą.  Konstrukcje 

takie,  odporne  na  obciążenia  a  zarazem  lekkie  znajdują  zastosowanie  w  inżynierii, 

budownictwie  i  archi

tekturze.  Są  stosowane m.  in.  w  budowie mostów, konstrukcji  dachów, 

masztów radiowych, wieżowców i wielu innych obiektów.'  

Obiekt  inżynieryjny  nad  rzeką  Poprad  spełnia  założenie  konstrukcji  kratowej  nie  tylko 

wizualnie, co wydatnie przedstawia załączony poniżej przekrój podłużny  mostu, zestawiony 

ze stanowiącym przedmiot zamówienia Mostem Zwierzynieckim we Wrocławiu, ale również z 

punktu widzenia technicznego, co omówiono szerzej w kolejnym akapicie. 

Środkowe  przęsło  wybudowanej  nowej  kładki  nad  Popradem  tworzy  konstrukcja  prętowa 

utworzona  przez  dwa  dźwigary  stalowe  o  kształcie  parabolicznym  i  przekroju  kołowym 

stężone  poprzecznie  wraz  z  pomostem.  złożonym  z  poprzecznic  blachownicowych  i 

podłużnic z dwuteowników walcowanych połączonych ze sobą sztywno w węzłach. Pomost 

połączony  jest  z  dźwigarami  głównymi  za  pomocą  podwieszenia  w  formie  skratowanych 

prętów  stalowych.  Podobnie  jak  w  przypadku  modelów  teoretycznych  typowych  kratownic, 

połączenie  prętów  z  elementami  pomostu  i  dźwigarów  głównych  odbywa  się  w  sposób 

przegubowy, dzięki systemowemu zamocowaniu typu sworzniowego. 

Niewątpliwie  przęsło  środkowe  obiektu  o  rozpiętości  81,2m  jest  konstrukcją  kratową  ze 

względu na układ prętowy konstrukcji stworzony z łuków (pręty zaokrąglone) — połączonych 

z krzyżującymi się wieszakami z prętów stalowych w sztywnych węzłach spawanych poprzez 

blachy  węzłowe,  stężeń  poprzecznych  łuków  połączonych  w  węzłach  doczołowo  z  łukami, 

wieszaków  wykonanych  z  prętów  stalowych  połączonych  w  węzłach  ,  elementów  pomostu 

połączonych  ze  sobą  w  sztywnych  węzłach,  jak  zostało  opisane  w  opisie  technicznym  jak 


również przedstawione na załączonych rysunkach. Nie sposób zauważyć analogii również w 

pracy  statycznej.  Podobnie  jak  w  przypadku  typowych  jednoprzęsłowych  konstrukcji 

kratowych pas górny (w tym przypadku dźwigar o kształcie parabolicznym) jest elementem w 

którym  dominuje  ściskanie  ze  zginaniem,  zaś  w  pasie  dolnym  rozciąganie  ze  zginaniem, 

związane  z  wystąpieniem  siły  rozporu.  Przedstawiony  obiekt  spełnia  co  do  zasady 

podstawowe założenia typowe dla konstrukcji kratowych, co stanowi dodatkowe uzupełnienie 

poświadczające  zgodność  konstrukcji  z  wymaganiami  przedstawionymi  w  dokumentacji 

przetargowej. 

Z  wyżej  przytoczonego  uzasadnienia  wynika  zatem,  że  doświadczenie  nabyte  przez 

proponowanego  Kierownika  Budowy  pana 

D.  Ł.  jest  zgodne  z  wymaganymi  przez 

Zmawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  warunkami  udziału  w 

postępowaniu. W  tym  miejscu  Przystępujący  dodatkowo  pragnie  przywołać  wyrok  Krajowej 

Izba  Odwoławcza  z  dnia  14.08.2020  r.  w  sprawie  pod  sygn.  akt  K  1612/20:  „Wątpliwości  i 

niejasności  w  zakresie  treści  SIWZ  nie  mogą  skutkować  negatywnymi  konsekwencjami  w 

stosunku  do  wykonawców”.  Ponadto  w  wyroku  z  dnia  31.07.2018  r.  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  w  sprawie  pod  sygn.  akt  KIO  1927/20  orzekła,  że  :  „W  każdy  wypadku,  gdy 

mamy  do  czynienia  z  oceną  podmiotową  wykonawców,  zastosowanie  w  ramach  tej  oceny 

postanowień  SIWZ  może  być  zgodne  z  ich  literalną  treścią  lub  być  od  tej  treści  oderwane. 

Stosowanie  warunków  na  etapie  oceny  podmiotowej  wykonawców  niemal  każdorazowo 

będzie  przebiegało  i  będzie  oceniane  niejako  „na  styku”  etapu  ich  formułowania  i  etapu 

stosowania  tych  postanowień.  Każdy  bowiem  wykonawca  może  zaprezentować 

indywidualne podejście do rozumienia postanowień SIWZ, co nie oznacza, że nie da się w 

takim  wypadku  ustalić  w  sposób  obiektywny  ich  zakresu  pojęciowego.  Rolą  KIO  w  sporze, 

którego źródłem jest rozumienie warunku, jest ocena j odkodowanie jego faktycznej treści w 

ramach  oceny  zarzutów  skierowanych  zazwyczaj  wobec  czynności  podmiotu 

zamawiającego. W przypadku  uznania,  że warunek został  sformułowany  nieprecyzyjnie lub 

wieloznacznie,  pozwalając  na  dowolną  jego  interpretację,  w  oparciu  o  jednolitą  w  tym 

wypadku  linię  orzeczniczą  KIO  uznać  należy,  że  każda  wątpliwość  winna  zostać 

rozstrzygnięta na korzyść wykonawców. Wówczas uznaje się bowiem warunek za spełniony 

nawet  wtedy,  gdy  taka  interpretacja  może  doprowadzić  do  znacznego  „zluzowania” 

wymagań  podmiotu  zamawiającego”.  Istotnym  dla  niniejszego  postępowania  może  być 

również  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  07.10.2020  r.  (Sygn..  akt:  KIO 

1927/20),  w  którego  uzasadnieniu  czytamy:  „  W  ocenie  Izby  nadal  aktualne  pozostaje 

utrwalana  przez  lata  teza,  że  postanowienia  SIWZ  dotyczące  warunku  udziału  w 

postępowaniu oraz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków należy 

interpretować  zgodnie  z  wykładnią  gramatyczną.  Regulacje  odnoszące  się  do  warunku 


udziału  w  postępowaniu  czytane  zatem  muszą  być  tak  jak  zostały  napisane,  literalnie,  tak 

aby  nie  pozostawiać  marginesu  na  interpretację  i  domysły.  Tak  więc  wymagania,  które 

określa Zamawiający  wynikają wprost z literalnego brzmienia ogłoszenia i SIWZ (porównaj: 

wyrok  Sądu Okręgowego  w Warszawie  z  dnia  07  października  2008  roku  Sygn...  akt  XXIII 

Ga  446/08).  Ocena  sp

ełnienia  wymagań  winna  zostać  dokonana  w  oparciu  o  literalne 

brzmienie  ukształtowanych  przez  Zamawiającego  wymagań  co  zapobiega  jakiejkolwiek 

uznaniowości na etapie oceny wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

sprzeciw  pozostaje  konieczny  M

ając  na  uwadze  przytoczoną  powyżej  argumentację 

niniejszy sprzeciw pozostaje konieczny i uzasadniony. 

PISMO PRZYSTĘPUJĄCEGO 11.01.2021 

Co  do  zarzutu  Odwołującego  związanego  z  realizacją  pn.  „Przebudowa  Mostu  drogowego 

przez  rzekę Wisłę  w  Tczewie—  Etap  I  Przystępujący  wskazuje  co  następuje.  Po  pierwsze 

podkreślić  należy,  że  Zamawiający  w  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  wymagał 

zdobycia  doświadczenia  od  początku  realizacji  do  jej  zakończenia  i  chociażby  z  tego 

względu argumentację Odwołującego należy uznać za chybioną. Ponadto warunek udziału w 

postępowaniu  pozostaje  w  tym  zakresie  jasny  —  Zamawiający  wymagał  by  proponowany 

kierownik budowy posiadał doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika 

robót  mostowych  na  zadaniu  obejmującym  przebudowę  lub  remont  mostu  będącego 

obiektem zabytkowym. 

Zamawiający w zapisie tym nie wyłączył zadań  obejmujących części czy fragmenty obiektu 

zabytkowego. 

Warunek  obejmuje  jedynie  wymóg  zadania  polegającego  na  przebudowie  lub  remoncie 

mostu zabytkowego. 

Nie  ma  więc  podstawy  uznać  za  niewystarczające  względem  powyższego  zapisu  uznanie 

pn. „Przebudowa Mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”  — Etap IIA gdyż nie ma 

znaczenia,  że  zadanie  to  obejmowało  roboty  na  części  obiektu.  Najistotniejszym  jest 

bowiem,  że  było  to  zadanie  obejmujące  przebudowę  zabytkowego  mostu.  Potwierdzeniem 

powyższego  jest  treść  referencji  wydanych  generalnemu  wykonawcy  przedmiotowego 

zadania, w których czytamy: 


„Celem  inwestycji  była  przebudowa  Mostu  nad  rzeką  Wisłą  w  Tczewie  Odcinek  objęty 

przebudową w ramach obecnego etapu IIA o długości: 270,57 m(...). 

Dowód: Kopia referencji z dnia 22.06.2020 r. wydanych przez Powiat Tczewski. 

Zadanie  podane  przez  Przystępującego  w  formularzu  ofertowym  pod  nazwą  Przebudowa 

Mostu dro

gowego przez rzekę Wisłę w Tczewie — Etap IIA obejmowało przebudowę mostu 

zabytkowego.  Faktycznie  zrealizowany  zakres  w  czasie  sprawowania  przez  Pana 

D.  Ł. 

funkcji  kierownika  robót  mostowych  nie  ma  tutaj  żadnego  znaczenia.  Ponownie  należy 

bowiem  podkreślić,  że  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  okoliczność,  że  „zadanie  nie 

zostało  zakończone”  (tj.  nie  zrealizowano  wszystkich  robót  pierwotnie  przyjętych  w  opisie 

przedmiotu  tego  zamówienia)  nie  wpływa  na  słuszność  przyznania  punktów  w  kryterium 

oceny ofert gdyż Zamawiający nie wymagał doświadczenia kierownika od początku do końca 

danego  zadania.  Ponadto  co  dodatkowo  może  przemawiać  za  odpowiednim 

doświadczeniem  Pana  D.  Ł.  do  pracy  przy  obiektach  zabytkowych  jest  okoliczność,  iż 

podczas  pełnienia  swojej  funkcji  właśnie  przy  realizacji  etapu  IlA  na  Moście  Tczewskim 

doszło do odnalezienia kamienia węgielnego oraz kapsuły czasy z XIX wieku. Kierownikowi 

D.  Ł.  znane  są  zatem  również  pod  względem  praktycznym  procedury  związane  z  pracami 

archeologicznymi jak i pracami ko

nserwatorskimi nawet w tak wyjątkowych i niespotykanych 

okolicznościach. 

Dowód: 

4. Dot. znaleziska podczas przebudowy Mostu Tczewskiego 

Następnie co do Kierownika Budowy dotyczyło w zasadzie tego samego obiektu mostowego 

będącego  zabytkiem  (zadania  pn.  Przebudowa  Mostu  drogowego  przez  rzekę  Wisłę  w 

Tczewie- 

Etap I i Przebudowa Mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie — Etap IIA) 

powoduje,  iż  Przystępującemu  nie  powinna  być  naliczona  maksymalna  ilość  punktów, 

wskazać należy, że zgodnie z opisem kryterium punkty naliczane były za ilość zadań, a nie 

za  ilość  różnych  obiektów.  Dodatkowo  Zamawiający  nie  określił  nigdzie,  że  zadania  mają 

dotyczyć  różnych  obiektów,  a  jedynie,  że  mają  to  być  różne  zadania  (5  zadań,  nie  5 

obiektów).  Zatem  zarzut  postawiony  przez  Odwołującego  w  tym  zakresie  pozostaje 

chybiony. 

 Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 pzp 

Zarzuty Odwołującego oparte na art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy pzp nie odnajdują podstawy 

w stanie faktycznym niniejszej sprawy. Odnosząc się do fragmentu uzasadnienia odwołania 


dot.  rzekomego  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  co  do  realizacji  proponowanego 

Kierownika Budowy pn. Przebudowa Mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie — Etap 

IIA.  Zdaniem  Odwołującego  wprowadzenie  W  błąd  miałoby  polegać  w  tym  wypadku  na 

zatajeniu informacji o braku zrealizowania wszystkich robót budowlanych przewidzianych dla 

w/w  zadania.  Powyższe  jednak  nie  mogło  mieć  miejsca  gdyż  zgodnie  z  opisem  kryterium 

oceny  ofert  dot.  doświadczenia  proponowanego  kierownika  budowy  takie  okoliczności  nie 

miały żadnego znaczenia. Zamawiający nie wymagał bowiem doświadczenia kierownika od 

początku  do  końca  realizacji  danego  zadania.  Mając  to  na  uwadze  kierownik  mógł  pełnić 

swoją  funkcję  np.  przy  realizacji  ograniczonego  zakresu  robót  na  obiekcie  zabytkowym  i 

byłoby  to  wystarczające  do  przyznania  punktów  w  kryterium  oceny  ofert.  Niezależnie  od 

powyższego  Kierownik  Robót  Mostowych  Pan  D.  Ł.  wykonał  kluczowe  prace  w  ramach 

przedmiotowego zadnia polegające na robotach rozbiórkowych a następnie budowie nowego 

przyczółka  mostu.  Ponadto  Zamawiający  nie  wymagał  podania  informacji  o  dokładnym 

zakresie  robót  więc  Przystępujący  nie  zataił  żadnych  informacji  ani  nie  przeinaczył  stanu 

faktycznego.  Zatem  w  opisywanej  sytuacji  nie  doszło  do  wprowadzenia  Zamawiającego  w 

błąd. 

Nie jest również prawdą jakoby Przystępujący wprowadził Zamawiającego w błąd w zakresie 

rodzaju  obiektu  jaki  był  realizowany  na  zadaniu  pn.  Budowa  zintegrowanej  sieci  tras 

rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  —  EuroVe1011  (EVII)  Barcice  Wielogłowy  z 

podziałem  na  zadania:  Zadanie  2  —  pododcinek  Stary  Sącz  wraz  z  kładką  przez  rzekę 

Poprad” gdyż  jak  Przystępujący  wyjaśnił  to powyżej  obiekt ten może również  być  nazwany 

mostem. Treść SIWZ nie wskazywała żadnych wytycznych co do rozumienia pojęcia „most”, 

,konstrukcja  kratowa”,  „konstrukcja  skrzynkowa  dźwigarów  głównych”.  Przystępujący  w 

uprzedniej części uzasadnienia niniejszego pisma jak i we wniesionym w niniejszej sprawie 

sprzeciwie  wyjaśnił  dlaczego  w  jego  ocenie  zadanie  pn.  „Budowa  zintegrowanej  sieci  tras 

rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  —  Poprad”  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu.  Dlatego  też  w  tym  wypadku  nie  można  mówić  o  wprowadzeniu 

Zamawiającego  w  błąd.  Nawet  jeśli  różni  wykonawcy  dokonują  różnej  interpretacji  treści 

zapisów  SIWZ  nie  może  to  stanowić  podstawy  do  stwierdzenia,  iż  którykolwiek  z  nich 

wprowadza  Zamawiającego  w  błąd  jeśli  obiektywnie  spełnia  on  warunki  udziału  w 

postępowaniu, a podanych przez niego informacji nie można uznać za nieprawdziwe. 

Podkreślić  zatem  należy,  że  w  niniejszej  sprawie  nie  można  mówić  o  przekonywaniu 

Zamawiającego  do  wykreowanych,  różnych  od  stanu  faktycznego  okoliczności.  Nie  doszło 

również  do  przedstawienia nieprawdziwej  informacji, która  mogła stanowić  źródło błędnego 

p

rzekonania  Zamawiającego  co  do  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Przystępujący w niniejszym postępowaniu, na żadnym jego etapie nie dopuścił się podania 


nieprawdziwej  informacji.  Wszelkie  oświadczenia  składane  w  trakcie  procedury  badania  i 

oceny 

ofert jak i w treści złożonej oferty są prawdziwe i wynikają ze sposobu sformułowania 

treści  SIWZ.  Przystępujący  dochował  należytej  staranności  wymaganej  od  profesjonalisty 

gdyż przed przystąpieniem do składania oferty w postępowaniu dokonał on dogłębnej analizy 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  kryteriów  oceny  ofert  zgodnie  z  obowiązującym 

zasadami,  a  następnie  przeanalizował  dokumentacje  zadań  z  doświadczenia  Pana  D.  Ł.. 

Przystępujący dokonał oceny, iż właśnie te podane zadania w pełni ziszczają wymogi SIWZ. 

Zatem Przystępujący przedstawił w niniejszym postępowaniu informacje oparte na prawdzie, 

rzetelne i znajdujące odzwierciedlenie w faktach. 

Dodatkowo jeśli Przystępujący nie dokonał wprowadzenia Zamawiającego w błąd nie można 

również mówić o ziszczeniu się kolejnej przesłanki zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

pzp tj. wpływu informacji na przebieg postępowania. 

 Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 pzp 

W zakresie przedmiotowego zarzutu Wykonawca wskazuje, iż mając na uwadze wykazanie 

w  jego  ocen

ie  bezzasadności  pozostałych  zarzutów  odwołania  również  w/w  nie  posiada 

podstaw faktycznych. Skoro możliwym jest uznanie spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu jak i zasadności przyznanych punktów w kryterium oceny ofert to nie 

istnieją  podstawy  do  uznania  naruszenia  ze  strony  Zamawiającego art.  7  ust.  1  i  3  ustawy 

pzp.  Ponadto  zdaniem  Przystępujące  właśnie  zawężanie  określonych  w  SIWZ  warunków 

udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert poprzez chociażby odniesienie wyrażeń 

użytych  w  ich  treści  do  definicji,  które  nie  zostały  wcześniej  ukształtowane  stanowiłoby 

naruszenie  zasady  wyrażonej  w  art.  7  ustawy  pzp.  W  tym  miejscu  Przystępujący  pragnie 

przywołać  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  21  stycznia  2020  r.,  sygn.  akt:  KIO 

20:  „Na  etapie  postępowania  po  terminie  składnia  ofert  jakakolwiek  zmiana  warunku 

udziału w postępowaniu jest kategorycznie zabroniona, a za taką zmianę należałoby uznać 

dokonanie  celowościowej  W  tym  przypadku  nie  dochodzi  do  naruszenia  podstawowych 

zasad 

udzielania  zamówień  publicznych,  tj.  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego  traktowania  wykonawców.  Dotyczy  to  nie  tylko  wykonawców  biorących  udział  w 

postępowaniu,  a/e  także  tych,  którzy  nie  wzięli  udziału  w  postępowaniu  kierując  się 

jednozna

cznymi  postanowieniami  S/WZ  w  zakresie  ustalonych  przez  zamawiającego 

warunków udziału w postępowaniu.  

 Zarzut naruszenia art. 26 ust. 4 ustawy pzp 

Odwołujący w treści uzasadnienia wskazuje, że do naruszenia przez Zamawiającego art. 26 

ust.  4  ustawy  pzp  m

iałoby  dojść  poprzez  brak  wezwana  Przystępującego  do  udzielenia 

wyjaśnień  w  związku z  powzięciem  przez  Zamawiającego  wiadomości  o braku całkowitego 


zrealizowania  zadania  pn.  Przebudowa  Mostu  drogowego  przez  rzekę  Wisłę  w  Tczewie  — 

Etap  IIA.  Otóż  Przystępujący  pragnie  zaznaczyć,  iż  w/w  przepis  ustawy  pzp  nie  miał  tutaj 

zastosowania  gdyż  nie  istniała  ani  nie  istnieje  konieczność  wyjaśniania  przez 

Przystępującego  faktu  zrealizowania  jedynie  części  robót  na  zadaniu  Przebudowa  Mostu 

drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie — Etap IIA. Ponownie bowiem podkreślić należy, 

że  powyższa  okoliczność  nie  ma  żadnego  znaczenia  pod  względem  doświadczenia 

proponowanego kierownika budowy. 

VI. 

Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy pzp 

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego w/w przepisu zdaniem Przystępującego nie posiada 

podstaw  faktycznych.  Mając  bowiem  na  uwadze  spełnienie  przez  Przystępującego 

wszystkich  opisanych  w  SIWZ  warunków  udziału  w  postępowaniu  nie  powstają  przesłanki 

determinujące zastosowanie przedmiotowego przepisu prawa. 

Mając  na  uwadze  treść  niniejszego  pisma  Przystępujący  pragnie  oświadczyć,  iż  mając  na 

uwadze doświadczenie Pana D. Ł. bezsprzecznym pozostaje, iż daje on rękojmię należytego 

wykonania  obowiązków  kierownika  budowy,  a  w  konsekwencji  Przystępujący  jako 

wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego. 

PISMO PEŁNOMOCNIKA ODWOŁUJĄCEGO z 13.01.2021r. 

Działając w  imieniu Konsorcjum spółek Probudowa.com  Sp.  z  o.o.  i  ROTOMAT  Sp.  z  o.o., 

jako 

jego pełnomocnik, w  nawiązaniu do  odwołania Konsorcjum  z  dnia 21  grudnia 2021  r., 

które  w  całości  popieram,  niniejszym  przedkładam  dalsze  wyjaśnienia  wraz  z  nowymi 

dowodami  wnosząc  jednocześnie  o  uwzględnienie  odwołania  i  zasądzenie  kosztów 

postępowania,  w  tym  kosztów  zastępstwa  prawnego,  zgodnie  ze  spisem  kosztów 

przedstawionym na rozprawie. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej PZPU) - zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy PRIMOST PO

ŁUDNIE 

Sp.  z  o.o.  ze  względu  na  niespełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zarzut 

naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  -  zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy, który wprowadził Zamawiającego w błąd. 

W  dniu  5  stycznia 

2021  r.  Zamawiający  uznał  w  części  odwołanie  Konsorcjum  w  zakresie 

niespełnienia  przez  wykonawcę  PRIMOST  Południe  sp.  z  o.o.  (dalej  PRIMOST)  warunku 

udziału w postępowaniu określonego w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 lit c.4 SIWZ. 


Zamawiający  uznał  (zgodnie  z  twierdzeniami  odwołania),  że  zadanie  podane  przez 

PRIMOST  w  Wykazie  osób  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  wiedzy  i  doświadczenia 

osoby  wskazanej  na  stanowisko  kierownik  budowy  w  osobie  Pana 

D.  Ł.,  a  mianowicie 

Budowa  zintegrowanej  sieci  tras  rowerowych  w 

Województwie  Małopolskim  -  EuroVe1011 

(EVII) Barcice Wielogłowy z podziałem na zadania: Zadanie 2 - pododcinek Stary Sącz wraz 

z kładką przez rzekę Poprad” (poz. nr 2 Wykazu osób Kierownik budowy D. Ł.) - nie spełnia 

warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 lit c.4 SIWZ . 

Zamawiający  w  treści  pisma  z  dnia  5  stycznia  2021  r.  częściowo  uwzględniającego 

odwołanie  wskazał  min.  że:  w  zakresie  wyżej  wskazanym,  wyjaśnia,    gdyż  przedmiot  w/w 

umowy  obejmował  budowę  kładki  dla  pieszych,  a  nie  mostu  stalowego  I  nie  obejmował 

konstrukcji  kratowej  lub  skrzynkowej  dźwigarów  głównych,  jak  zostało  to  wskazane  w 

warunku udziału w niniejszym postępowaniu, 

Powyższy  fragment  stanowiska  Zamawiającego  jednoznacznie  wskazuje,  że  dokonując 

oceny  ofert

y  PRIMOST,  został  wprowadzony  w  błąd  co  do  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko  kierownika 

budowy.  Zarzucić  należy,  że  PRIMOST  w  sposób  świadomy  podał  w  treści  wykazu  osób 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego  informacje,  obejmujące  szczegółowy  zakres  robót 

(konstrukcja, długość całkowita mostu, nr w rejestrze zabytków) zgodnie z opisem zawartym 

w kolumnie nr 2 a dotyczące w/w wskazanego zadania. Celem tego zabiegu było wywołanie 

wrażenia, jakoby obejmowało ono (a tym samym osoba wskazana na stanowisko kierownika 

budowy) doświadczenie przy budowie, przebudowie lub remoncie mostu stalowego, w tym: o 

konstrukcji kratowej lub skrzynkowej dźwigarów głównych. 

Pomimo, że już sama nazwa zadania wskazywała na obiekt inżynieryjny typu kładka, to w 

opisie zawartym w wykazie osób, bez wątpliwości wskazano, że obejmuje ono most. 

Odwołujący wykazał tymczasem w odwołaniu, że zadanie to również nie korespondowało z 

wymogami  technicznymi  mostu  opisanymi  w  rozdziale  IV  pkt  1  ppkt  2  lit  c.4  SIWZ.  Dane 

techniczne  dotyczące  kładki,  zaznaczone  przez  Odwołującego  w  Projekcie  Budowlanym 

oraz  Projekcie Wykonawczym  ww.  zadania  (dołączone  do  odwołania),  w  sposób  oczywisty 

wskazują, że ww. kładka nie jest obiektem o konstrukcji kratowej lub skrzynkowej dźwigarów 

głównych.  Obiekt  ten  jest  obiektem  o  konstrukcji  łukowej  ze  ściągiem,  gdzie  łuk  wykonany 

jest  z  rur  stalowych,  natomiast  ściąg  (który  pełni  jednocześnie  funkcję  rusztu  pomostu)  z 

belek dwuteowych. 

Weryfikując  spełnienie  przez  w/w  zadanie  wymagań  określonych  w  SIWZ  Odwołujący  z 

łatwością odnalazł dokumentację projektową dotyczącą tego zadania na stronie internetowej: 


Jeżeli  zaś  PRIMOST  twierdziłby,  że  uzyskał  zapewnienie  od  kierownika  budowy,  co  do 

adekwatności  ww.  zadania  do  określonych  w  SIWZ  warunków  udziału  w  postępowaniu,  to 

oczywiste  jest,  że  PRIMOST  nie  dochował  należytej  staranności  przy  weryfikacji  tych 

danych.  Jest  tak  tym  bardziej,  że  doświadczenie  kierownika  budowy  było  okolicznością 

kluczową dla przebiegu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na 

określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert pkt 1 Rozdział XII SIWZ. Tym bardziej 

zatem  od  PRIMOST,  jak  i  każdego  oferenta,  wymagana  była  staranności  przy  ocenie  i 

weryfikacji  danych  podawanyc

h  w  treści  oferty,  jak  i  w  Wykazie  osób  przedkładanym  za 

żądanie Zamawiającego 

Ze  względu  na  powyższe  okoliczności,  zachowanie  PRIMOST  polegające  na  podaniu  w 

Wykazie  osób  przedmiotowego  zadania  dot.  kładki,  należy  ocenić  w  kontekście  dyspozycji 

art. 24 ust. 1 pkt 16 PZPU. 

Zgodnie  z  tym  przepisem,  z  postępowania  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

Bezsprzecznie zaś, PRIMOST umieścił w Wykazie osób zadanie, które już prima facie było 

nieadekwatne  do 

wymogów  SIWZ.  PRIMOST  podał  w  Wykazie  osób  zadanie,  które  (ze 

względów  oczywistych,  obiektywnych  i  łatwo  weryfikowalnych)  nie  potwierdzało  spełniania 

przez  PRIMOST  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Skoro  zaś  faktyczny  zakres  robót  na 

przedmiotowym  zadaniu 

jest  możliwy  do  sprawdzenia  bez  większych  trudności,  to 

umieszczenie  przez  PRIMOST  ww.  zadania  w  Wykazie  osób  jest  skutkiem  przynajmniej 

rażącego  niedbalstwa  ze  strony  PRIMOST.  Zakładać  bowiem  należy,  że  PRIMOST  miał 

wiedzę  o  nieadekwatności  ww.  zadania  do  wymogów  SIWZ  albo  zachował  się  w  sposób 

znacznie odbiegający od oczekiwań wobec profesjonalisty (por. wyrok Sądu Okręgowego w 

Krakowie  z  dnia  8  marca  2017  r.,  sygn.  akt  II  Ga  1019/16)  w  zakresie  weryfikacji  zakresu 

przedmiotowego  ww.  zadania.  Skoro  jednak 

PRIMOST  podał  zadanie  dot.  kładki  w  części 

dotyczące doświadczenia kierownika budowy w zakresie mostów, to zachowanie PRIMOST 

należy  ocenić  jako  ukierunkowane  na  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd.  Jest  to  tym 

bardziej ewidentne, że w kolumnie 2 Wykazu osób dotyczącej szczegółowego zakresu robót, 

PRIMOST  posłużył  się  oczywiście  niezgodnym  z  rzeczywistością  pojęciem  „most”  oraz 

„kratowa  konstrukcja"  w  celu  wywołania  u  Zamawiającego  przeświadczenia  o  spełnianiu 

przez PRIMOST warunków udziału w postępowaniu: 


.  „Budowa  sieci  tras  ramach  zadania  "wykonano  budowę  mostu  rowerowych  w 

Małopolskim- stalowego o całkowitej 130 mIn   

Zgodnie  zaś  z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  18  września  2020  r.,  sygn.  akt 

KIO  2047/20  „Sformułowanie  użyte  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  wymaga,  aby  wykonawca  poprzez  przedstawienie 

informacji wywołał w świadomości zamawiającego fałszywe wyobrażenie 

iż dana okoliczność) zdarzenie miały miejsce. podczas, gdy W rzeczywistości tak nie było. 

Do  takiego  stanu  doprowadzić  musi  swoim  działaniem  wykonawca  poprzez  przedstawienie 

nieprawdziwej  informacji,  która  stała  się  źródłem  błędnego  przekonania  zamawiającego  o 

danej  okoliczności)  zdarzeniu.  Obowiązek  starannego  działania  dotyczy  zarówno 

zamawiających.  jak  i  wykonawców.  Jednym  z  przejawów  staranności  jest  obowiązek 

przedstawiania  zamawiającemu  informacji  opartych  na  prawdzie.  rzetelnych  j  znajdujących 

odzwierciedlenie w faktach.'  

Mając na względzie powyższe, zachowanie PRIMOST można ocenić także w kontekście art. 

24 ust. 1 pkt 17 PZPU, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w 

wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Biorąc  pod  uwagę  przedstawioną  dotychczas  argumentację,  nie  ulega  wątpliwości,  że 

postawiony  przez  Odwołującego  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  PZPU  był  w  pełni 

uzasadniony  co  zresztą  potwierdził  sam  zamawiający  uznając  w  tej  części  odwołanie. 

Oznacza  to  także,  że  podane  przez  wykonawcę  PRIMOST  informacje  w  Wykazie  osób: 

Zadanie  pn.  „Budowa  zintegrowanej  sieci  tras  rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  - 

EuroVe1011  (EVII)  Barcice  Wielogłowy  z  podziałem  na  zadania:  Zadanie  2  -  pododcinek 

Stary Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad” (poz. Nr 2 Wykazu osób Kierownik budowy D. 

Ł.)  są  oczywiście  i  ewidentnie  nieprawdziwe  oraz  podane  w  sposób  mający  na  celu 

wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd.  Zachowanie  PRIMOST,  w  związku  z  argumentacją 

opisaną powyżej, wypełnia zatem podstawę wykluczenia określoną w art. 24 ust. 1 pkt 16 / 

17 PZPU. 

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 31.07.2

020 r. w sprawie pod sygn. akt KIO 1267/20 wskazać 

należy iż: „Jeżeli wykonawca przedstawił w złożonym przez siebie oświadczeniu informacje 

pozostające  w  sprzeczności  z  faktami,  uznać  należy,  że  co  najmniej  wykazał  się 

niedbalstwem  wprowadzającym  zamawiającego  w  błąd  co  do  doświadczenia  wskazanej 

osoby”. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w przedstawionym stanie faktycznym doszło 


do  sytuacji  w  której  PRIMOST  w  złożonym  przez  siebie  wykazie  podał  informacje 

pozostające w sprzeczności z faktami. 

Dodatkowo 

Odwołujący, zwraca uwagę, że wymagania wskazane w SIWZ co do spełnienia 

warunku  przez  osobę  wskazanej  na  stanowisko  kierownika  budowy  były  sformułowane  w 

sposób  jednoznaczny  nie  dający  podstaw  do  jakichkolwiek  interpretacji  rozszerzającej. 

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem orzecznictwa w tym zakresie zapisy 

Powyższą  argumentację  dotyczącą  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  należy  odnieść 

także do posłużenia się przez PRIMOST w Wykazie osób doświadczeniem kierownika robót 

dotyczącym zadania „Przebudowa Mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - Etap I” 

(poz.  nr  3  Wykazu  osób  -  Kierownik  budowy  D.  Ł.).  Podobnie,  jak  przy  zadaniu  „Budowa 

zintegrowanej  sieci  tras  rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  -  EuroVe1011  (EVII) 

Barcice  Wielogłowy  z  podziałem  na  zadania:  Zadanie  2  -  pododcinek  Stary  Sącz  wraz  z 

kładką  przez  rzekę  Poprad",  już  z  samej  nazwy  zadania  wynika,  że  nie  obejmowało  ono 

przebudowy mostu, ale jego części (etap przebudowy). 

Tymczasem,  PRIMOST  wprost  wskazał  w  kolumnie  2  Wykazu  osób  dotyczącej 

szcz

egółowego zakresu robót, że wykonano przebudowę mostu: 

W  sposób  oczywisty  przeczy  to  informacjom  publicznym  dotyczącym  zakresu  prac 

zrealizowanych  w  ramach  Etapu  I  ww.  zadania.  Mianowicie,  w  ramach  Etapu  I  wykonano 

przebudowę tylko części mostu. W celu wykazania tej okoliczności, Odwołujący przedkłada 

następujące dowody: 

wniosek  Odwołującego  z  dnia  31  grudnia  2020  r.  numer  20/12/31/1  skierowany  do 

Starostwa Powiatowego w Tczewie wraz z dowodem nadania na okoliczność zwrócenia się 

przez Odwołującego o udzielenie informacji o zakresie prac na Etapie I ww. zadania, 

odpowiedź Starostwa Powiatowego w Tczewie z dnia 4 stycznia 2021 r. na wniosek z 

pkt 1 powyżej na okoliczność niezwłocznego uzyskania informacji o zakresie prac na Etapie I 

ww. zadania, dostępności tych informacji, 

bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót z dnia 2 grudnia 2016 r. dotyczący 

Etapu I ww. zadania na okoliczność zakresu prac Etapu I ww. zadania oraz nieprawdziwości 

informacji wskazanych przez PRIMOST w Wykazie osób w zakresie ww. zadania. 

Jednocześnie, Odwołujący podkreśla, że informacje wskazane przez PRIMOST w kolumnie 

2  Wykazu  osób  dotyczącej  szczegółowego  zakresu  robót  są  oczywiście  wprowadzające  w 

błąd  i  podane  w  celu  wywołania  wrażenia  spełniania  przez  PRIMOST  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  także  ze  względu  na  zakres  przedstawionych  referencji-  poświadczenie 


Powiatu  Tczewskiego  z  dnia  20  grudnia  2016  r.  Wl.042.2.2014  dołączone  do  pisma 

PRIMOST z dnia 4 listopada 2020 r. 

Celem  inwestycji  była  przebudowa  Mostu  nad  rzeką  Wisłą  w  Tczewie  łączącego  Tczew  i 

Lisewo  Malborskie,  długość  całkowita  obiektu  1030,08m,  długość  przebudowywanej  części 

Mostu w ramach I etapu - 

41 I m (trzy przęsła po 130,85m + wspornik 1 8,32111, wysokość 

konstrukcyjna  przęseł  od  12,3  1  m  xv  środku  rozpiętości  do  1  3,54m  w  strefie  przy 

podpołowej),  szerokość  przebudowywanych  przęseł  -  m,  rok  budowy  obiektu  mostowego 

1857  wpisany  w  całości  do  rejestru  zabytków)o  przebudowie  część  historyczna  uzyskała 

klasę obciążenia „C" wg PN -85/S 10030 

Ewidentne,  przyna

jmniej  rażące  niedbalstwo  PRIMOST  w  przygotowaniu  Wykazu  osób 

skutkujące wprowadzeniem w błąd Zamawiającego, wymaga korekty Wysokiej Izby. 

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

Nieprawdziwe  informacje  opisane  w  części  I  niniejszego  pisma  zawarte zostały  w Wykazie 

osób  -  Kierownik  budowy  D.  Ł.  Pomimo  tych  nieprawidłowości,  Zamawiający  przyznał 

PRIMOST  maksymalną ilość punktów  w  kryterium  ofert  doświadczenie kierownika budowy. 

Co  więcej,  w  treści  oferty  PRIMOST  wskazał  na  zadanie  „Przebudowa  Mostu  drogowego 

przez  rzekę Wisłę  w  Tczewie  -  Etap  IIA”,  które  to  nie  zostało  zrealizowane  w  całości,  a  w 

części  zrealizowanej  nie  dotyczyła  przebudowy  obiektu  (por.  dowody  przedłożone  do 

odwołania).  Pomimo  tak  oczywistych  nieprawidłowości,  oferta  PRIMOST  została  wybrana 

jako najkorzystniejsza z pośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje 

Na podstawie przeprowadzonego post

ępowania wyjaśniającego i dowodowego na rozprawie 

Izba  podziela  stanowisko  zamawiającego  zawarte  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  5 

stycznia 2021 roku. 

Odwołujący  wskazał    na  następujące  czynności  i  zaniechania  zamawiającego,  które 

naruszają ustawę pzp.  


przyznanie PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. maksymalnej ilości punktów w kryterium 

doświadczenie kierownika budowy skutkujące dokonaniem przez  zamawiającego czynności 

określonej w pkt 2 poniżej; 

dokonanie 

wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę PRIMOST POŁUDNIE Sp. z 

o.o. jako najkorzystniejszej; 

zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i uznania jego oferty za odrzuconą; 

zaniechanie  wezwania  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  do  złożenia  wyjaśnień  w 

przedmiocie  doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko  kierownika  budowy  -  D.  Ł. 

(Łakomiec)  -  odnośnie  doświadczenia  wskazanego  w  treści  oferty  na  potwierdzenie 

spełnienia kryterium punktowego; 

zaniechanie wezwania PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentów 

dotyczących  osoby  wskazanej  na  stanowisko  kierownika  budowy  w  odniesieniu  do 

doświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w 

Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 lit. c.4 SIWZ. 

W związku ze  wskazaniem  wyżej  wymienionych  zaniechań  i  czynności  odwołujący  zarzucił 

zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  12  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  PRIMOST 

POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  i  wynikający  z  tego  brak  uznania  oferty  tego  wykonawcy  za 

odrzuconą pomimo tego, że wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału 

w  postępowaniu  w  zakresie  osoby  wskazanej  na  stanowisko kierownika  budowy  ze 

względu na to, że proponowany kierownik budowy nie legitymuje się doświadczeniem 

określonym w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 lit. c.4 SIWZ, co doprowadziło do dokonania 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  niespełniającej  warunków  udziału  w 

postępowania; 

Izba  powyższego  zarzutu  nie  uwzględnia,  nakazując  zamawiającemu  wezwanie  do 

uzupełnienia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w zakresie mostu.   

2.  art. 91 ust.1 w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 7 ust. 1  przez dokonanie oceny 

oferty PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej przy ściśle ustalonych 

kryteriach oceny ofert pomimo niewypełnienia przez tego wykonawcę kryterium oceny 

ofert określonego w rozdziale XII pkt 1 tiret trzecie w zw. z rozdziałem IV pkt 1 ppkt 2 

lit.  c.4)  SIWZ  (kryterium  doświadczenie  kierownika  budowy)  i  przyznania  przez 


Zamawiającego  wykonawcy  w  tym  zakresie  25  punktów  przy  braku  spełnienia 

przedmiotowego  kryterium,  co  doprowadziło  do  dokonania  wyboru  jako 

najkorzystniejszej oferty niespełniającej warunków udziału w postępowania; 

I

zba  powyższy  zarzut  uwzględnia  nakazując  zamawiającemu  unieważnienie  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  i  wezwanie  przystępującego  po  jego  stronie  do  uzupełnienia 

dokumentów  w  zakresie  wymaganego  doświadczenia  spełnienia  warunku  udziału  co  do 

doświadczenia kierownika budowy co do mostu. 

3.  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  pkt  17  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  PRIMOST 

POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.,  który  przynajmniej  w  wyniku  niedbalstwa  wprowadził 

z

amawiającego w błąd przedstawiając nieprawdziwe informacje co do doświadczenia 

osoby  wskazanej  na  stanowisko  kierownika  budowy  na  potwierdzenie  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  w  kryterium  oceny  ofert  pomimo  posiadania 

przez  z

amawiającego  informacji  co  do  możliwego  zakresu  doświadczenia 

posiadanego przez proponowan

ego kierownika budowy i związanej z tym oczywistej 

nieprawdziwości/niepełności informacji prezentowanych przez wykonawcę PRIMOST 

POŁUDNIE Sp. z o.o., co doprowadziło do dokonania wyboru jako najkorzystniejszej 

oferty niespełniającej warunków udziału w postępowania; 

Izba  zarzutu  nie  uwzględnia.  Zamawiający  przyznał,  że  omyłkowo  ocenił  doświadczenie  w 

zakresie mostu zaliczając do wymaganego doświadczenia zawodowego kierownika budowy 

kładkę  nad  rzeką  Poprad.  Przystępujący  po  jego  stronie  nie  wprowadził  zamawiającego  w 

błąd  podając  informacje  w  zakresie  doświadczenia  zawodowego  kierownika  budowy  co  do 

mostu. Wszystkie informacje przystępujący podał zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy.  

4.  art. 7 ust. 1 i 3 przez 

wybranie oferty złożonej przez PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o., 

jako oferty najkorzystniejszej, pomimo tego, że oferta PRIMOST nie spełnia warunku 

udziału w  postępowaniu  w  zakresie doświadczenia osoby  wskazanej  na  stanowisko 

kierownika  budowy  oraz  nie  powinna 

uzyskać  maksymalnej  ilości  punktów  w 

kryterium  oceny  ofert,  a  tym  samym  oferta  ta  nie  powinna  być  wybrana  jako 

najkorzystniejsza; 

Zarzut Izba uwzględnia.  

art.  26  ust.  4  przez  zaniechanie  wezwania  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  do 

złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie  doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko 

kierownika  budowy  w  zakresie  dotyczącym  zadania  pn.  „Przebudowa  Mostu 

drogowego  przez  rzekę Wisłę  w  Tczewie  -  Etap  II  A”  wskazanego  przez  PRIMOST 

POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  w  treści  oferty  jako  zadanie  wskazujące  na  posiadanie 


dodatkowego  doświadczenia  przez  Pana  D.  Ł.  pomimo,  iż  Zamawiający  posiadał 

wiedzę, iż zadanie to nie potwierdza spełnienia dodatkowego kryterium w ocenie ofert 

co miało istotny wpływ na wybór oferty PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o.; 

Izba zarzutu n

ie uwzględnia. Doświadczenie zdobyte w związku z remontem mostu na rzece 

Wiśle w Tczewie odpowiada wymaganym warunkom udziału i wymaganemu doświadczeniu 

dla kierownika budowy.  

oraz na wypadek, gdyby Izba uznała, iż zarzut wskazany w pkt 3 się nie potwierdza 

zarzucam naruszenie: 

art.  26  ust.  3  przez  zaniechanie  wezwania  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  do 

uzupełnienia  dokumentów,  a  to  wykazu  osób  potwierdzających  spełnienie  przez 

PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  warunku  udziału  w  postępowaniu  co  miało  istotny 

wpływ  na  wybór  oferty  PRIMOST  POŁUDNIE  Sp.  z  o.o.  w  tym  zwłaszcza  na  ilość 

przyznanych punktów w kryterium oceny ofert. 

Izba  zarzut  uwzględnia  w  zakresie  kładki  na  rzece  Poprad.  Natomiast  zamawiający 

nieprecyzyjnie  odniósł  się  co  do  pojęcia  mostu.  Izba  nie  widzi  podstaw  aby  w  przypadku 

mostu  dawać  przywilej  przystępującemu  i  stosować  wykładnię  czy  to  literalną  ,czy  to 

gramatyczną, chociażby ze względu na bezpieczeństwo należy się odnieść do rodzaju mostu 

Zwierzynieckiego  i  pełnionej  przez  niego  funkcji  –ruch  kołowy,  pieszo-rowerowy.  Izba 

podziela  pogląd  zamawiającego  przedstawiony  na  rozprawie,  co  do  tego,  że  kładka 

rowerowo-piesza nie jest mostem 

(wyciąg z protokołu W tym miejscu na pytanie Izby p. mgr 

inż.  M.Sz.  oświadcza,  że  w  wypowiedzi  prezentowanej  przez  pełnomocniczki 

Przystępującego  pomija  się  zasadniczy  w  jego  ocenie  problem  jakim  jest,  że  przedmiotem 

doświadczenia  miał  być  obiekt  most  a  nie  kładka,  która  ma  inną  funkcję  zasadniczą  w 

porównaniu  z  mostem,  na  którym  odbywa  się  ruch  pieszy  i  kołowy.  Przede  wszystkim 

przekrój  skrzynkowy  jest  przekrojem  zamkniętym,  może  przybierać  różne  kształty  od 

okrągłego  przez  prostokąt,  trapez  i  inne.  Jego  funkcja  kształtowana  jest  przez  to,  że  jest 

elementem  nośnym konstrukcji  i musi spełniać pewne  warunki  wytrzymałościowe  zgodne  z 

jego  przeznaczeniem.  Ta  rura  może  być  skuteczna  w  kładkach  jako  dźwigar,  ma 

wystarczającą  wytrzymałość,  ale  wcale  nie  jest  wystarczającym,  że  skrzynka  będzie 

elementem  wytrzymałościowym  tj.  dźwigarem  o  odpowiedniej  wytrzymałości  w  przypadku 

mostu. 

Dla  mostu  będziemy  odchodzili  od  rury,  ponieważ  ten  kształt  nie  będzie  spełniał 

warunku  wytrzymałości.  Dla  kładki  jest  obciążeniem  tłum,  a  nie  pojazdy  mechaniczne, 

tramwaje.  Przedmiotem  robót  będzie  rozbiórka chodników  i  naprawa  odbudowa  konstrukcji 

nośnej tych chodników i dopiero potem odbudowa nawierzchni. Znajdują się tam zabytkowe 

pylony  o  wysokości  20m,  które  będą  też  podlegały  rewitalizacji  –  oczyszczeniu/naprawie. 


Zabytkowe  balustrady  z  piaskowca.  Również  będzie  przebudowa  sieci  wod-kan, 

ciepłowniczej,  energetycznej,  teletechnicznej.  Konstrukcje  stalowe  będą  oczyszczone, 

następnie  lokalizacja  miejsc  uszkodzonych  korozją  i  naprawa.  Pewne  elementy 

skorodowane będą usuwane i wbudowywane nowe elementy.)   

W związku z powyższym, Izba uwzględniając  odwołanie nakazała zamawiającemu w trybie 

art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp: 

unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. / 

przystępującego po stronie zamawiającego, jako oferty najkorzystniejszej.; 

2 wezwanie 

PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o./ przystępującego po stronie zamawiającego do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy co do mostu. 

Co do uwzględnionego zarzutu odwołania braku doświadczenie po stronie przystępującego 

przy zamawiającym zasadne okazało się stanowisko odwołującego co do „mostu”. I tak 

Zadanie prowadzone jest 

pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 

Małopolskim - EuroVelo11 (EV11) Barcice Wielogłowy z podziałem na zadania: Zadanie 2 - 

pododcinek  Stary  Sącz  wraz  z  kładka  przez  rzekę  Poprad”  (poz.  nr  2  Wykazu  osób  - 

Kierownik budowy 

D. Ł.): 

W ocenie Odwołującego jak wynika z samej treści nazwy zadania, zadanie to nie potwierdza 

spełnienia  wymaganego  przez  Zamawiającego  w  treści  SIWZ  warunku  dotyczącego 

doświadczenia  kierownika  budowy  przy  budowie,  przebudowie  lub  remoncie  mostu 

stalowego.  Zamawiający  w  treści  przywołanego  warunku  wskazał  wyraźnie,  iż  oczekuje 

wykazania  się  doświadczeniem  przy  budowie,  przebudowie,  remoncie  mostu,  a  nie  innego 

obiektu  mostowego.  Kładka  nie  jest  mostem.  Kładka  tak  samo  jak  wiadukty,  estakady  czy 

mosty  jest  zaliczana  do  obiektów  mostowych,  przy  czym  treść  warunku  udziału  w 

postępowaniu wyraźnie odnosi się do mostu, nie zaś do jakiegokolwiek obiektu mostowego. 

Powyższa  klasyfikacja  wynika  wprost  z  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki 

Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie,  a  konkretnie  z  §  3  pkt  1  -  przez  obiekt 

mostowy  rozumie  się  budowlę  przeznaczoną  do  przeprowadzenia  drogi,  samodzielnego 

ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego 

rodzaju  komunikacji  gospodarczej 

nad  przeszkodą  terenową,  a  w  szczególności:  most, 

wiadukt, estakadę, kładkę. 


Tym  samym,  przepisy  prawa  w  sposób  jednoznaczny  kategoryzują  obiekty  mostowe  oraz 

określają ich rodzaje. Mając to na uwadze, należy uznać, że Zamawiający w treści SIWZ w 

sposób jednoznaczny dokonał rozróżnienia rodzaju obiektu mostowego, z którym związana 

ma być doświadczenie posiadane przez osobę wskazaną na kierownika budowy. 

Stąd  też,  skoro  wybrany  oferent  wskazał  na  zadanie  -  uzasadniające  doświadczenie 

kierownika budowy, a tym 

samym spełnienie warunku udziału w postępowaniu - obejmujące 

kładkę, to nie można uznać, że warunek udziału został spełniony przez tego oferenta. 

Tak więc zadanie to nie może być uznane za spełniające postawiony przez Zamawiającego 

warunek, gdyż realizowany w jego ramach obiekt nie jest mostem.  

Pismem  z  dnia  05.01.2021r.  zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  odwołanie,  w  której 

uwzględnił  je  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.24  ust.1  pkt  12  ustawy  Pzp.  odnośnie 

niespełnienia  przez  wykonawcę  wybranego/przystępującego  po  stronie  zamawiającego 

warunku  dla  kierownika  budowy  wskazanego  w  siwz  w  rozdziale  IV  pkt  1  ppkt  2)  lit.  cv4  w 

odniesieniu do wymienionego w Wyłazie osób zadania pn.”Budowa zintegrowanej sieci tras 

rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  –  EuroVelo11  (EV11)  Barcice  Wielogłowy  z 

podziałem  na  zadania:  Zadanie  nr  2  pododcinek  Stary  Sącz  wraz  z  kładką  przez  rzekę 

Poprad”.  

Zamawiający uznając odwołanie w wyżej wymienionym zakresie, wyjaśnia iż dokonał błędnej 

oceny wskazanej w wykazie umowy, gdyż przedmiot wskazanej umowy obejmował budowę 

kładki  dla  pieszych,  a  nie  mostu  stalowego  i  nie  obejmował  konstrukcji  kratowej  lub 

skrzyniowej dźwigarów głównych, jak zostało to  wskazane w warunku udziału, w niniejszym 

postępowaniu.   

W związku z powyższym, wykaz o którym mowa w siwz w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) lit.c 4, 

złożony  przez  wykonawcę  wybranego  nie  potwierdza  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu.     

W  przypadku  braku  sprzeciwu  ze  strony  przystępującego  zamawiający  przystąpi  do 

unieważnienia  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  dokona  ponownego  badania  i  oceny 

ofert, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.   

Co do zabytku Izba podziela argumentację przystępującego. 

Co  do  zarzutu  Odwołującego  związanego  z  realizacją  pn.  „Przebudowa  Mostu  drogowego 

pr

zez  rzekę Wisłę  w  Tczewie—  Etap  I  Przystępujący  wskazuje  co  następuje.  Po  pierwsze 

podkreślić  należy,  że  Zamawiający  w  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  wymagał 

zdobycia  doświadczenia  od  początku  realizacji  do  jej  zakończenia  i  chociażby  z  tego 

wzg

lędu argumentację Odwołującego należy uznać za chybioną. Ponadto warunek udziału w 


postępowaniu  pozostaje  w  tym  zakresie  jasny  —  Zamawiający  wymagał  by  proponowany 

kierownik budowy posiadał doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika 

ro

bót  mostowych  na  zadaniu  obejmującym  przebudowę  lub  remont  mostu  będącego 

obiektem zabytkowym. 

Zamawiający w zapisie tym nie wyłączył zadań  obejmujących części czy fragmenty obiektu 

zabytkowego. 

Warunek  obejmuje  jedynie  wymóg  zadania  polegającego  na  przebudowie  lub  remoncie 

mostu zabytkowego. 

Nie  ma  więc  podstawy  uznać  za  niewystarczające  względem  powyższego  zapisu  uznanie 

pn. „Przebudowa Mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”  — Etap IIA gdyż nie ma 

znaczenia,  że  zadanie  to  obejmowało  roboty  na  części  obiektu.  Najistotniejszym  jest 

bowiem,  że  było  to  zadanie  obejmujące  przebudowę  zabytkowego  mostu.  Potwierdzeniem 

powyższego  jest  treść  referencji  wydanych  generalnemu  wykonawcy  przedmiotowego 

zadania, w których czytamy: 

„Celem  inwestycji  była  przebudowa  Mostu  nad  rzeką  Wisłą  w  Tczewie  Odcinek  objęty 

przebudową w ramach obecnego etapu IIA o długości: 270,57 m(...). 

Dowód: Kopia referencji z dnia 22.06.2020 r. wydanych przez Powiat Tczewski. 

Zadanie  podane  przez  Przystępującego  w  formularzu  ofertowym  pod  nazwą  Przebudowa 

Mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie — Etap IIA obejmowało przebudowę mostu 

zabytkowego.  Faktycznie  zrealizowany  zakres  w  czasie  sprawowania  przez  Pana 

D.  Ł. 

funkcji  kierownika  robót  mostowych  nie  ma  tutaj  żadnego  znaczenia.  Ponownie  należy 

bowiem  podkreślić,  że  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  okoliczność,  że  „zadanie  nie 

zostało  zakończone”  (tj.  nie  zrealizowano  wszystkich  robót  pierwotnie  przyjętych  w  opisie 

przedmiotu  tego  zamówienia)  nie  wpływa  na  słuszność  przyznania  punktów  w  kryterium 

oceny ofert gdyż Zamawiający nie wymagał doświadczenia kierownika od początku do końca 

danego  zadania.  Ponadto  co  dodatkowo  może  przemawiać  za  odpowiednim 

doświadczeniem  Pana  D.  Ł.  do  pracy  przy  obiektach  zabytkowych  jest  okoliczność,  iż 

podczas  pełnienia  swojej  funkcji  właśnie  przy  realizacji  etapu  IlA  na  Moście  Tczewskim 

doszło do odnalezienia kamienia węgielnego oraz kapsuły czasy z XIX wieku. Kierownikowi 

D.  Ł.  znane  są  zatem  również  pod  względem  praktycznym  procedury  związane  z  pracami 

archeologicznymi jak i pracami konserwatorskimi nawet w tak wyjątkowych i niespotykanych 

okolicznościach. 

Dowód:  Dot. znaleziska podczas przebudowy Mostu Tczewskiego 


Następnie co do Kierownika Budowy dotyczyło w zasadzie tego samego obiektu mostowego 

będącego  zabytkiem  (zadania  pn.  Przebudowa  Mostu  drogowego  przez  rzekę  Wisłę  w 

Tczewie- 

Etap I i Przebudowa Mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie — Etap IIA) 

powoduje,  iż  Przystępującemu  nie  powinna  być  naliczona  maksymalna  ilość  punktów, 

wskazać należy, że zgodnie z opisem kryterium punkty naliczane były za ilość zadań, a nie 

za  ilość  różnych  obiektów.  Dodatkowo  Zamawiający  nie  określił  nigdzie,  że  zadania  mają 

dotyczyć  różnych  obiektów,  a  jedynie,  że  mają  to  być  różne  zadania  (5  zadań,  nie  5 

obiektów).  Zatem  zarzut  postawiony  przez  Odwołującego      w  tym  zakresie  pozostaje 

chybiony. 

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie 

do wyniku sprawy 

oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(j.t. Dz. 

U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 10.000,00 

zł.  w  koszty  postępowania  odwoławczego  i  zasądzając  od  zamawiającego    na  rzecz 

odwołującego kwotę 10.000 zł 00 gr jako koszty postępowania odwoławczego poniesione z 

tytułu  wpisu  od  odwołania.  Pełnomocnik  odwołującego  nie  złożył  faktury  vat  za  udział  w 

procesie.  W  pozostałym  zakresie  z  uwagi  na  zakres  nie  uwzględnionych  zarzutów 

postanowiono  o  zniesieniu  kosztów  co  do  dojazdu  na  rozprawę  oraz  kosztów  opłat 

skarbowych.   

Przewodniczący:      …………..………………………… wiper-pixel