KIO 3409/20 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

KIO 3409/20 

Sygn. akt: KIO 3409/20 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia  21 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postepowania 

odwoławczego w dniu 21 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę  Stołeczne Wodne  Ochotnicze 

Pogotowie  Ratunkowe  z  siedzibą w  Warszawie (00-777)  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez  zamawiającego  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Dzielnicowy  Ośrodek  Sportu                                   

i Rekreacji Dzielnicy Praga-

Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (03-770) 

przy  udziale  wykonawcy 

Multigrupa  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  we  Wrocławiu  (50-037),  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie (00-777)   

kwoty 7 5

00,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) tytułem uiszczonego 

wpisu. 


KIO 3409/20 

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia                                              

września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)                                 

w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie  – 

w terminie 

7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


KIO 3409/20 

U z a s a d n i e n i e 

odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  "

Sukcesywne  świadczenie  usług 

ratownictwa  wodnego  i  pierwszej  pomocy  przedlekarskiej  na  krytej  pływalni  Dzielnicowego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga- Północ m.st Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 7 

w Warszawie

" przez Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Dzielnicy                                          Praga-

Północ  m.st.  Warszawy,  ul.  Kawęczyńska  44,  03-770 

Warszawa  (dale

j  „zamawiający”)  wykonawca  Stołeczne  Wodne  Ochotnicze  Pogotowie 

Ratunkowe, ul. Władysława Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa (dalej „odwołujący”) złożył 

odwołanie, zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy 

z dnia                                                        

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

[dalej „ustawa Pzp”], poprzez nieuprawnione przyznanie 

ofercie  złożonej  przez  wykonawcę  Multigrupa  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ul. 

Kościuszki 13/la (dalej „Multigrupa")                          40 punktów w kryterium „Kwalifikacje 

zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia", a w konsekwencji 

nieuprawniony wybór tej oferty jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

2.  dokonania ponownego badania i oceny ofert, w tym nieprzyznanie ofercie Multigrupa 

punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia", 

3.  dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

Multigrupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-037). 

Pismem z dnia 19 stycznia 2021 

r. zamawiający oświadczył, że uwzględnia w całości 

zarzuty przed

stawione w odwołaniu. 


KIO 3409/20 

Przystępujący,  prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  posiedzenia,  nie  stawił  się  na 

posiedzenie,  tym  samym  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania  przez 

zamawiającego.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp 

jeżeli  uczestnik  postępowania odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności                            

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Zgodnie z art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp w takiej sytuacji 

koszty postępowania 

odwoławczego  znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części 

zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy. 

W związku z tym postanowiono jak w sentencji. 


KIO 3409/20 

 
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2)  lit.  b  ustawy  Pzp, 

orzekając      jednocześnie  o  konieczności  zwrotu  odwołującemu  kwoty  wpisu  uiszczonego 

prz

ez odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: 

……………………………………… 


wiper-pixel