KIO 3404/20 WYROK dnia 15 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3404/20 

WYROK 

 z dnia 15 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Jan Kuzawiński 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2021 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Partner sp. 

z  o.o.  sp.k.,  ul. 

Płytowa  1,  03-046  Warszawa,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę 

Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 

przy  udziale  wykonawcy  Remondis  sp.  z  o.o.,  ul.  Zawodzie  18,  02-781  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania obciąża Odwołującego  –  wykonawcę  Partner  sp.  z  o.o.  sp.k., 

ul. 

Płytowa 1, 03-046 Warszawa i: 

2.1  zalicza  w  poczet 

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego, 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) 

od  Odwołującego  –  wykonawcy  Partner  sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul.  Płytowa  1,  03-046 

Warszawa 

na  rzecz  Zamawiającego  -  Gminę  Leoncin,  ul.  Partyzantów  3,  05-155 

Leoncin 

stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 

ustawy 

z dnia 11 września 

2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku

 z 

art. 92 

ust. 1 ustawy z dnia 1

1 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień 


publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

..………………………. 


Sygn. akt KIO 3404/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -    Gmina  Leoncin,  ul.  Partyzantów  3,  05-155  Leoncin,  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy  Leoncin  oraz  wyposażenie  w  pojemniki,  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  z  gm. 

PSZOK  w  roku  2021

”.  Wartość  postępowania  przenosi  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszczenie 

ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S 

Zamawiający  w  dniu  9.12.2020  r.  przekazał  wykonawcy  Partner  sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul 

Płytowa  1,  03-046  Warszawa  (dalej  jako  Odwołujący)  informację  o  odrzuceniu  jego  oferty 

postępowania.  

Od  tej 

czynności  w  dniu  21.12.2020  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp  poprzez 

odrzucenie  oferty  Odwołującego,  podczas  gdy  wskazana  przesłanka 

eliminacyjna 

nie 

doznała 

wobec 

oferty 

Odwołującego 

aktualizacji,  

a w szczególności powyższe nie nastąpiło ze względu na to, że „Oferent złożył nieprawidłowo 

uzupełniony  formularz  ofertowy  stanowiący  załącznik  nr  4  do  SIWZ,  w  wyniku  czego  nie 

zawiera  on  informacji  pozwalających  na  zawarcie  umowy  o  udzielenie  przedmiotowego 

zamówienia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ” (cyt. uzasadnienia czynności z dnia 

9 grudnia 2020 r.). 

Odwołujący podnosi, że wypełnił formularz ofertowy zgodnie z wszystkimi 

wymaganiami SIWZ, w tym sformułowanymi przez Zamawiającego na podstawie art. 36 ust. 1 

pkt 12 ustawy Pzp 

oraz że Zamawiający sformułowanymi postanowieniami SIWZ nie wymagał 

wypełnienia  LP  2  w  zestawieniu  tabelarycznym  w  ramach  formularza  ofertowego,  a  o  braku 

konieczności jego wypełnienia świadczą co najmniej następujące postanowienia: 

formularza  ofertowego  w  którym  Zamawiający  posłużył  się  zwrotem  segregowane 

o

dpady komunalne „w rozbiciu na”, 

wzoru  umowy,  w  którym  Zamawiający  posłużył  się  zwrotem  „Wartość  umowy  za 

odbiór i zagospodarowanie minimalnej ilości odpadów segregowanych tj. 426,4 Mg wynosi (...) 

zgodnie z ws

kazanymi przez Wykonawcę cenami jednostkowymi w formularzu ofertowym ”. 

W  ramach  zarzutu  ewentualnego  Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu  odrzucenie 

oferty,  w  sytuacji  w  której  omyłka  w  ofercie  Odwołującego,  posiada  cechy  omyłki  o  której 


mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  i  jako  taka  podlega  obligatoryjnej  procedurze 

sanacyjnej. 

Odwołujący podniósł, że ze względu na powyższe Zamawiający czynnością odrzucenia 

oferty Odwołującego, podjętą dnia 9 grudnia 2020 r. naruszył art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

ew. w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia podjętej przez Zamawiającego dnia 9 grudnia 2020 r. czynności odrzucenia 

oferty Odwołującego, 

2) ponownego zbadania i oceny 

ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego, 

wybrania oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Podstawy faktyczne i uzasadnienie odwołania. 

Odwołujący  konkretyzując  sformułowane  w  petitum  zarzuty  i  skorelowane  z  nimi  żądania 

podnosi, że Zamawiający realizując obowiązek wynikający z art. 36 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp, 

w SIWZ sformułował następujący opis sposobu obliczenia ceny: 

„14.1.  Wykonawca  poda  cenę  w  Formularzu  Ofertowym,  sporządzonym  według  wzoru 

stanowiącego  Załącznik  nr  4 do  SIWZ.  Cena musi  uwzględniać wszystkie aspekty  związane 

ze zbiórką, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz prowadzeniem PSZOK. 

Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 

Wykonawca  musi  uwzględnić  w  cenie  oferty  wszelkie  koszty  niezbędne  dla 

prawidłowego  i  pełnego  wykonania  zamówienia  oraz  wszelkie  opłaty  i  podatki  wynikające  

z obowiązujących przepisów. 

14.6.  Dla p

orównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto jaką poniesie 

na realizację przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  3a  Pzp  jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do 

powstania  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami. 

Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje  zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić 

do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  usługi,  której 

świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  jej  wartość  bez  kwoty 

podatku.” 

Odwołujący  podnosi,  że  przytoczone  postanowienia  SIWZ,  nie  zostały  w  ww.  zakresie 


uzupełnione,  żadnymi  adnotacjami  w  formularzu  ofertowym.  Odwołujący  wskazuje,  

że  Zamawiający  w  warunkach  tak  sformułowanych  i  wiążących  zarówno  wykonawców  jak  

i Zamawiającego postanowień SIWZ, dnia 9 grudnia 2020 r. podjął czynność odrzucenia oferty 

Odwołującego  z  powołaniem  na:  „Złożenie  nieprawidłowo  uzupełnionego  formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w wyniku czego nie zawiera on informacji 

pozwalających na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia, której wzór stanowi załącznik nr 

3 do SIWZ. 

Zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofert - załącznik nr 4 do SIWZ, oferent nie 

wskazał  ceny  jednostkowej  netto  oraz  brutto  za  odbiór  i  zagospodarowanie  1  Mg  odpadów, 

kwoty  vat  oraz  łącznej  wartości  usługi  brutto  za  odpady  segregowane.  Brak  wskazania  tych 

informacji, koliduje z zapisami umowy, gdzie wskazano: 

Cena 

jednostkowa 

za 

odbiór 

zagospodarowanie  1  Mg  odpadów  segregowanych  wynosi  …  zł  brutto  (słownie  złotych:…  ),  

w  tym  podatek  VAT 

…  %  w  kwocie  …  zł.  Wartość  umowy  za  odbiór  i  zagospodarowanie 

minimalnej ilości odpadów segregowanych tj. 426,4 Mg wynosi … zł brutto (słownie złotych: … 

) w tym podatek VAT 

… %w kwocie …. zł, zgodnie z wskazanymi przez Wykonawcę cenami 

jednostkowymi  w  formularzu  ofertowym

.  Stąd  w  umowie  muszą  zostać  zawarte  informacje  

o jednolitym wynagrodzeniu za odbiór zagospodarowanie odpadów segregowanych ”. 

Odwołujący  wywodzi,  że  mając  wzgląd  na  powyższe,  uwzględniając  jednocześnie  sposób 

wypełnienia przez Odwołującego formularza ofertowego, tj. (w zakresie aspektów cenowych - 

zestawienie tabelaryczne w formularzu ofertowym - pkt 1) wskazania: 

ceny brutto (cena podlegająca ocenie) w wysokości  1 414 239,48 złotych, w tym podatek 

VAT 8%, tj. 104 758,48 zł, 

2) ceny jednostkowe

j netto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów, kwoty VAT 8% w zł, 

ceny  jednostkowej  brutto  za  odbiór  i  zagospodarowanie  1  Mg  odpadów,  łącznej  wartości 

usługi brutto w zł dla frakcji wymienionej w LP 1 tj. niesegregowanie odpady zmieszane 20 03 

3)  c

en  jednostkowych  brutto  za  odbiór  i  zagospodarowanie  1  Mg  odpadów,  łącznej  wartości 

usługi brutto w zł dla frakcji wyróżnionych w pkt LP 2.1 - 2.9. tj. wszystkich wyróżnionych przez 

Zamawiającego frakcji pt. „segregowanie odpady komunalne, „w rozbiciu na „.  

Zdaniem Odwołującego czynność Zamawiającego z dnia 9 grudnia 2020 r. narusza art. 89 ust. 

1 pkt 6 ustawy Pzp

, co najmniej dlatego, że Zamawiający w sposób wyraźny, sformułowanymi 

postanowieniami  SIWZ,  nie  wymagał  uzupełnienia  LP  2  zestawienia  tabelarycznego,  a  na 

okoliczność,  iż  wystarczające  jest  uzupełnienie  wyłącznie  LP  2.1  -  2.9.  wyszczególniających 

frakcje  „segregowanych  odpadów  komunalnych”  wskazuje  co  najmniej  posłużenie  się  przez 

Zamawiającego w: 

formularzu ofertowych zwrotem „w rozbiciu na”, 

we  wzorze  umowy,  zwrotem  „Wartość  umowy  za  odbiór  i  zagospodarowanie  minimalnej 


ilości  odpadów  segregowanych  tj.  426,4  Mg  wynosi  (...)  zgodnie  z  wskazanymi  przez 

Wykonawcę cenami jednostkowymi w formularzu ofertowym ”. 

Odwołujący  podnosi,  że  w  świetle  ww.  zapisów  oraz  braku  postanowień  wyraźnie 

nakazujących wykonawcom, w tym Odwołującemu, wskazanie ceny w LP 2, uzupełnienie LP 2 

nie  stanowiło  obowiązku  wynikającego  z  SIWZ.  W  konsekwencji  Odwołujący  uznaje,  że 

niewskazanie w LP 2 „średniej ceny” za odbiór i zagospodarowanie „segregowanych odpadów 

komunalnych

”  stanowi  błąd  w  obliczeniu  ceny.  Odwołujący  powołuje  się  na  wyroki  KIO 

1881/20, KIO 1050/19. 

Odwołujący  podnosi,  że  mając  na  względzie  brak  wyraźnego  wyrażenia  przez 

Zamawiającego  obowiązku  wskazania  w  formularzu  ofertowym  „średniej  ceny”  za  odbiór  

i  zagospodarowanie  „segregowanych  odpadów  komunalnych”,  nie  sposób  przyjąć,  że  nie 

zastosował  się  on  ściśle  do  wymaganego  sposobu  obliczenia  ceny  wskazanego  w  SIWZ,  

a w konsekwencji, że zaktualizowała się wobec jego oferty przesłanka odrzucenia wynikająca 

z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wskazuje,  że  przyjęcie,  że  w  oparciu  o  niewyrażone  przez  SIWZ  wymogi. 

Zama

wiający  może  odrzucić  jego  ofertę,  narusza  art.  38  ust.  6  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp. 

Zdaniem  Odwołującego  rozszerzające  interpretowanie  przez  Zamawiającego 

postanowień  SIWZ,  stanowi  spóźnione  rozszerzanie  jej  postanowień,  co  koliduje  

z  ograniczeniem  temporalnym  możliwości  dokonywania  zmian  we  wskazanym  dokumencie, 

przez Zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego powołuje: 

-  wyrok  TSUE  z  dnia  2  maja  2019  r.,  C-

309/18,  w  którym  Trybunał  wskazał,  że  „zgodnie  

z  utrwalonym  orzecznictwem,  z  jednej  strony,  zasada  równego  traktowania  wymaga,  by 

wszyscy  oferenci  mieli  takie  same  szanse  przy  f

ormułowaniu  swych  ofert,  z  czego  wynika 

wymóg, by oferty wszystkich oferentów były poddane tym samym warunkom. Z drugiej strony, 

obowiązek przejrzystości, który wprost wynika z rzeczonej zasady, ma na celu wyeliminowanie 

ryzyka faworyzowania i arbitralnego 

traktowania ze strony instytucji zamawiającej. Obowiązek 

ten  obejmuje  wymóg,  by  wszystkie  warunki  i  zasady  postępowania  w  sprawie  udzielenia 

zamówienia  były  określone  w  sposób  jasny,  precyzyjny  i  jednoznaczny  w  ogłoszeniu  

o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  tak  by,  po  pierwsze, 

umożliwić wszystkim rozsądnie poinformowanym i wykazującym zwykłą staranność oferentom 

zrozumienie ich dokładnego zakresu i dokonanie ich wykładni w taki sam sposób, a po wtóre, 

by  umożliwić  instytucji  zamawiającej  rzeczywistą  weryfikację,  czy  oferty  złożone  przez 

oferentów odpowiadają kryteriom wyznaczonym dla danego zamówienia”, 

-  wyrok  TSUE  z  dnia  2 czerwca  2016  r.,  C-

27/15, w którym wskazano, że „Zasadę równego 

traktowania  i  obowiązek  przejrzystości  należy  interpretować  w  ten  sposób,  iż  stoją  one  na 

przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy  z przetargu publicznego wskutek niedopełnienia przez 

niego  obowiązku,  który  nie  wynika  wyraźnie  z  dokumentacji  przetargowej  lub  obowiązującej 


krajowej  ustawy,  lecz  z  wykładni  tej  ustawy  i  tej  dokumentacji,  a  także  z  uzupełniania  przez 

krajowe  organy  administracji  lub  sadownictwa  administracyjnego  występujących  w  tej 

dokumentacji luk”, 

wyrok 

KIO 253/20 „Postanowienie TSUE jest klarowne, stanowi, że przesłanek wykluczenia 

wy

konawcy/ odrzucenia jego oferty nie należy interpretować w sposób rozszerzający”, 

-  wyrok  TSUE  z  dnia  13  lipca  2017  r.,  C-

35/17,  w  którym  Trybunał  stwierdził,  że  „zasady 

przejrzystości  i  równego  traktowania  obowiązujące  we  wszystkich  przetargach  publicznych 

wymagają  tego,  by  warunki  materialne  i  formalne  dotyczące  udziału  w  przetargu  były  jasno  

z  góry  określone  i  podane  do  publicznej  wiadomości  zwłaszcza  w  zakresie  obowiązków 

ciążących  na  oferentach,  tak  aby  mogli  oni  dokładnie  zapoznać  się  z  wymogami  przetargu 

oraz mieć pewność, że takie same wymogi obowiązują wszystkich konkurentów”, 

wyrok  KIO  69/20,  w  którym  Izba  wskazała,  że  „tak istotna  i  brzemienna w  skutki  czynność 

zamawiającego, jaką jest odrzucenie oferty, w przypadku art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo 

zamówień  publicznych,  może  być  podjęta  wyłącznie  wtedy,  gdy  zachodzi  niewątpliwa  

i  jednoznaczna  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ.  Tym  samym  niezgodność  ta  musi 

wynikać  wprost  z  zapisów  SIWZ  i  nie  może  być  domniemywana  albo  też  wyinterpretowana  

z treści wyjaśnień składanych przez wykonawców w toku postępowania”. 

Odwołujący  wskazuje,  że  nawet  niezaaprobowanie  ww.  stanowiska,  zgodnie  z  którym 

wykonawcy,  nie  byli  obowiązani  do  wskazania  w  ofercie  „średniej  ceny”  za  odbiór  

i  zagospodarowanie  „segregowanych  odpadów  komunalnych”,  powinno  skutkować 

przyjęciem,  że  ww.  kwestia  budziła  rozbieżności  interpretacyjne  wynikające  ze  sposobu 

sformułowanego  przez  Zamawiającego  opisu  sposobu  obliczenia  ceny.  Powyższe  ukazuje 

okoliczność,  iż  tak  samo  jak  Odwołujący,  ww.  postanowienia  SIWZ,  zrozumiał  również 

wykonawca:  P.P.H.U.  „KRIX-POOL”  K.  D.,  ul.  Drużbacka  6,05-092  Izabelin  -  Dziekanówek. 

Zgodnie z ugruntowanym i jednolitym orzecznictwem wszelkie mankamenty SIWZ, w tym brak 

wyraźnego  przesądzenia  konieczności  wskazania  w  ofercie  określonej  informacji,  nie  mogą 

być  interpretowane  na  niekorzyść  Wykonawcy  (wyrok  KIO  1967/19;  KIO  1827/19,  KIO 

Odwołujący wywodzi, że wniosek dalej idący, odrzucający ww. stanowisko Odwołującego, nie 

może skutkować aprobatą dla czynności podjętej przez Zamawiającego dnia 9 grudnia 2020 r. 

Wskazuje,  że  nawet  bowiem  niewypełnienie  przez  Odwołującego  formularza  ofertowego  

w zakresie LP 2, pomimo istnienia ku temu obowiązku, nie stanowi „błędu w obliczeniu ceny”, 

a  co  najwyżej  omyłkę,  której  usunięcie  musi  nastąpić  poprzez  zastosowanie  przez 

Zamawiającego procedury wynikającej z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Powołuje się na wyrok KIO 

1821/19 i KIO 675/20. 

Odwołujący  wskazuje,  że skoro  wszelkie dane, które  ewentualnie należało wskazać w  LP  2, 

stanowią wynikową (emanację) danych wskazanych przez Odwołującego w LP 2.1 - 2.9., LP 2 


podlega  uzupełnienie  przy  zastosowaniu  procedury  korekty  omyłki.  Zdaniem  Odwołującego 

p

owyższe potwierdza już okoliczność, że: 

1) we wzorze umowy wprost prz

ewidziano, że „Wartość umowy za odbiór zagospodarowanie 

minimalnej  ilości  odpadów  segregowanych  tj.  426,4  Mg  wynosi  (...)  zgodnie  z  wskazanymi 

przez Wykonawcę cenami jednostkowymi w formularzu ofertowym”, 

łączna przewidywana ilość segregowanych odpadów komunalnych w ciągu trwania umowy 

(L.LP 2) stanowi 

prostą sumę ilości cząstkowych (poszczególnych frakcji odpadów) - LP 2.1 - 

2.9. (426,04 Mg stanowi sumę ilość 63; 1 ;40; 150;50;7;85;30;0,04 Mg). 

W  konsekwencji  dane,  w  tym  propozycje  cenowe,  wy

rażone  w  LP  2.1  -  2.9.  nie  tylko 

pozwalają,  ale  i  wymuszają  ustalenie  na  ich  podstawie  ceny  za  „segregowane  odpady 

komunalne”.  Powołuje się na  wyrok  KIO  761/19.  Zdaniem  Odwołującego  powyższe powinno 

zostać dokonane w oparciu o przeprowadzone przez Zamawiającego działania arytmetyczne 

dokonane na danych liczbowych wprost wyrażonych w LP 2.1  - 2.9 tj. zgodnie z dyspozycją 

wyrażoną  przez  KIO  w  wyroku  z  dnia  26  listopada  2019  r.,  KIO  2304/19,  w  którym  Izba 

wskazała, że „warunkiem sine qua non dla dokonania poprawienia innych omyłek w trybie art. 

87  ust.  2  pkt  3  Prawa  zamówień  publicznych  jest  to,  iż  Zamawiający  ma  możliwość 

samodzielnego  dokonania  poprawy,  tzn.  w  ofercie  zamieszczone  są  informacje,  które 

umożliwiają  mu  dokonanie  poprawy  bez  ingerencji  wykonawcy  oraz  wprowadzania  do  treści 

oferty  informacji  z  zewnątrz.  Tak  wiec  Zamawiający,  poprawiając  ofertę,  może  wykorzystać 

jedynie informacje w niej zamieszczone i to takie, które nie budzą wątpliwości co do tego, że 

stanowią treść oświadczenia woli wykonawcy.”. 

Odwołujący  podnosi,  że  cena,  która  miałaby  zostać  podana  w  LP  2  formularza  ofertowego, 

stanowi  prostą  wypadkową  cen  jednostkowych  podanych  przez  Wykonawcę  w  LP  2.1.  -  2.9 

(na  podstawie  cen  podanych  w  LP  2.1  - 

2.9  istnieje  możliwość  prostego  ustalenia  „ceny 

ogółem”  na  odpady  selektywnie  zebrane)  a  dokonanie  tej  korekty  nie  wywołuje  istotnych 

zmian w treści oferty albowiem nie wpływa w żaden sposób na treść propozycji kontraktowej 

Odwołującego.  Dokonanie  ww.  korekty  zmierza  wyłącznie  do  uchylenia,  ewentualnych 

nieprawidłowości  o  charakterze  technicznym.  Zamawiający  dokonując  prostego  ustalenia 

wartości  jakie  należy  wskazać  w  LP  2,  ustali  to  jakie  będą  ceny,  które  zostaną  przyjęte  na 

potrzeby  rozliczenia  realizacji  umowy.  Zdaniem 

Odwołującego  powyższe  miało  nastąpić  na 

etapie kreowania wzoru umowy (po wyborze oferty najkorzystniejszej), przy czym w warstwie 

technicznej, moment w którym powyższe nastąpi nie wywiera żadnego wpływu na treść oferty 

a  następnie  umowy.  Każdorazowo  bowiem  cena  za  „segregowane  odpady  komunalne” 

stanowić  będzie  wypadkową  cen  jednostkowych  zaoferowanych  w  ramach  poszczególnych 

frakcji  „segregowanych  odpadów  komunalnych”.  Powyższej  ceny  nie  da  się  ustalić  w  żaden 

inny sposób niż poprzez obliczenie średniej, na podstawie podanych w formularzu ofertowym 

cen jednostkowych. 


Z powyższego Odwołujący wywodzi, że Zamawiający nie był uprawniony do odrzucenia oferty, 

a  jeżeli  uznaje,  że  istniała  konieczność  wypełnienia  LP  2  w  zestawieniu  tabelarycznym 

(formularzu ofertowym), obowiązany jest do jego uzupełnienia w oparciu o ceny jednostkowe 

wskazane przez Wykonawcę, w LP 2.1. - 2.9 formularza ofertowego. W konsekwencji, nawet 

uznając, że Wykonawca był zobowiązany do wypełnienia LP 2 (niezależnie od wypełnienia LP 

2.9) to powyższe nie potwierdza tezy Zamawiającego, że oferta „nie  zawiera informacji 

pozwalających na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia, której wzór stanowi załącznik nr 

3  do  SIWZ

”.  Odwołujący  zaznacza,  że  jego  oferta  zawiera  wszelkie  niezbędne  informacje,  

w  tym  propozycje  cenowe,  a  ewentualny  proces  ich  przeliczania  np.  poprzez  ustalenie 

„średniej”  ceny  za  odpady  selektywnie  zbierane,  stanowi  wyłącznie  czynność  techniczną 

(arytmetyczną),  a  więc  o  takich  samym  charakterze  jak  np.  ustalenie  w  ramach  realizacji 

umowy, ceny za część odebranej i zagospodarowanej tony odpadów (1 Mg - podzielnie ceny 

jednostkowej  przez  1000). 

Podnosi,  że  ewentualne  niedokonanie  wymaganej  czynności 

arytmetycznej, tj. ustalenie średniej ceny, na podstawie dziewięciu wskazanych w ofercie cen 

jednostkowych,  co 

najwyżej  może  zostać  uznane  za  uchybienie  techniczne,  nie 

uniemożliwiające  zawarcia  umowy,  czy  też  rozliczania  się  pomiędzy  Zamawiającym  

a  Odwołującym.  Powyższe  nastąpi  na  podstawie  „średniej”  ceny  za  „segregowane  odpady 

komunalne

” ustalonej na podstawie cen jednostkowych wyrażonych w LP 2.1 -2.9 zestawienia 

tabelarycznego stanowiącego część formularza ofertowego. 

D

o  postępowania  przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  zgłosił  wykonawca 

Remondis Sp. z o.o. , ul. Zawodzie 18, 02-781 Warszawa. 

Kr

ajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, 

na  podstawie  zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  się  z  dokumentacją 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  

z  postanowieniami  og

łoszenia  o  zamówieniu,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 

Zamówienia,  jak również po zapoznaniu się z odwołaniem i odpowiedzią na odwołanie, 

po wysłuchaniu  oświadczeń,  jak też stanowisk  stron  i  uczestnika  złożonych  ustnie do 

protokołu w toku rozprawy, jak również złożonymi w toku rozprawy dowodami, ustaliła, 

co następuje.  

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  wobec  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia 


przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba ustaliła, o następuje. 

Przywołany w odwołaniu stan faktyczny odpowiada rzeczywistemu przebiegowi postępowania, 

był  bezsporny,  podobnie  jak  przytoczone  postanowienia  SIWZ,  wobec  czego  nie  będzie 

powtarzany.  

Nadto  zwrócić  należy  uwagę  na  następujące  postanowienia  SIWZ.  W  §  6  wzoru  umowy 

(załącznik nr 3 do SIWZ) określono, że:   

Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  2 Wykonawca  będzie  otrzymywał 

wynagrodzenie  miesięczne.  Wynagrodzenie  jakie  zapłaci  Zamawiający  Wykonawcy 

będzie  wynikać  z  faktycznej  ilości  odebranych  i  zagospodarowanych  w  danym 

miesiącu  odpadów  komunalnych  i  cen  jednostkowych  zawartych  w  ofercie 

Wykonawcy. 

Cena  jednostkowa  za  odbiór  i  zagospodarowanie  1  Mg  odpadów  niesegregowanych 

(zmieszanych) wynosi 

……………..  zł 

brutto 

(słownie 

złotych: 

………………………………………  ),  w  tym  podatek  VAT  ….  %  w  kwocie  …..  zł 

Wartość  umowy  za  odbiór  i  zagospodarowanie  minimalnej  ilości  odpadów 

niesegregowanych  (z

mieszanych)  tj.  900 Mg  wynosi    ……..  zł  brutto (słownie  złotych 

…………..) w tym podatek VAT …. % w kwocie ……. Zł 

Cena  jednostkowa  za  odbiór  i  zagospodarowanie  1  Mg  odpadów  segregowanych 

wynosi  …………….  zł  brutto  (słownie  złotych  ………………………….)  w  tym  podatek 

VAT    ….  %  w  kwocie  ………  zł,  zgodnie  ze  wskazanymi  przez  Wykonawcę  cenami 

jednostkowymi w formularzu ofertowym. 

Łączna  wartość  umowy  za  odbiór  i  zagospodarowania  1 326,04  Mg  odpadów  wynosi 

……. zł brutto (słownie …………… ) w tym podatek VAT …. % w kwocie …… zł. 

W razie nieosiągnięcia minimalnej ilości odpadów komunalnych szacowanej w umowie 

cena  jaką  zapłaci  Zamawiający  będzie  wynikać  z  ilości  faktycznie  odebranych  

i  z

agospodarowanych  przez  Wykonawcę  odpadów  zmieszanych  i  segregowanych.  

W  przypadku,  gdy  ilość  odpadów  będzie  większa  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy 

wy

nagrodzenie zgodnie z ceną jednostkową za 1 Mg wskazana w pkt 2 i 3. 

Izba  dopuściła  złożone  przez  Odwołującego  w  toku  rozprawy  dowody  i  dokonała  ich 

oceny: 


Dowód  nr  1  –  wyliczenia,  złożone  na  okoliczność,  że  w  l.p.  2  formularza  ofertowego 

należało wpisać średnią ważoną – Izba szczegółowo odniosła się do niniejszego dowodu 

poniżej, w części merytorycznej uzasadnienia; 

-  Dowody  2,  3,  i  4 

–  powołane  na  okoliczność,  że  ceny  zagospodarowania  i  odbioru 

poszczególnych frakcji są zróżnicowane – Izba uznała, że okoliczność ta była bezsporna, 

stanowi również wiedzę notoryjną i pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, 

-  Dowody  nr  5,  6,  7 

–  formularze  ofertowe  Przystępującego  z  innych  postepowań, 

powołane  na  okoliczność,  że  również  Przystępujący  oferuje  różne  ceny  na  odbiór  

i  zagospodarowanie  różnych  frakcji  odpadów  –  Izba  uznała,  że  okoliczność  ta  była 

bezsporna a nadto pozostawała bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Izba zważyła, co następuje. 

Odwołanie podlegało oddaleniu. 

P

ierwszy  zarzut  odwołania  –  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  Odwołujący 

wywodził  z  okoliczności,  że  brak  wpisania  w  formularzu  ym  w  wierszu  „L.p.  2”  ceny 

jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów segregowanych nie stanowił błędu 

w  obliczeniu  ceny.  Odwołujący  podnosił,  że  Zamawiający  nie  wymagał  wskazania  średniej 

ceny 

za  odbiór  i  zagospodarowanie  1  Mg  odpadów  segregowanych,  a  jedynie  cen  za 

dotyczących poszczególnych frakcji.  

W  rzeczonej  pozycji  formularza  ofertowego  Zamawiający  w  drugim  wierszu,  w  pierwszej 

kolumnie wpisał „Segregowane odpady komunalne, w rozbiciu na”, w drugiej zaś, w kolumnie 

„Przewidywana  ilość  odpadów  w  ciągu  trwania  umowy  (w  Mg)”  podał  wartość  426,04  Mg. 

Dalsze kolumny zatytułowane były: „Cena jednostkowa netto za odbiór i zagospodarowanie 1 

Mg odpadów”, „Kwota VAT 8 % w zł”, „Cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 

1 Mg odpadów” i „Łączna wartość usługi brutto w zł” – w wierszu odpowiadającym L.p. 2, po 

wskazaniu  ww.  wartości  426,04  Mg  Zamawiający  pozostawił  puste  pola.  Odwołujący  

w  miejsca  te  wstawił  znak  „-”.  Odwołujący  podnosił,  że  taki  sposób  wypełnienia  formularza 

ofertowego  wynikał  z  braku  wskazania  obowiązku  podania  średniej  ceny  odbioru  

i  zagospodarowania  1  Mg  odpadów  segregowanych  i  w  związku  z  tym  uznania  przezeń,  że 

należy wskazać jedynie ceny za poszczególne frakcje odpadów.  

W ocenie Izby wskazane podejście Odwołującego do sposobu wypełnienia formularza jest 

nieuzasadnione  i  oderwane  od  pozostałych  postanowień  SIWZ.  Odwołujący  jako  podmiot 

profesjonalny  przed  złożeniem  oferty  zobowiązany  był  do  zapoznania  się  z  całością  SIWZ,  

w tym z wzorem umowy. Wzór umowy w § 6 ust. 3 zawierał postanowienie „Cena jednostkowa 


za  odbiór  zagospodarowanie  1  Mg  odpadów  segregowanych  wynosi  …  zł  brutto  (słownie 

złotych:…  ),  w  tym  podatek  VAT  …  %  w  kwocie  …  zł.  Wartość  umowy  za  odbiór  

i  zagospodarowanie  minimalnej  ilości  odpadów  segregowanych  tj.  426,4  Mg  wynosi  …  zł 

brutto (słownie złotych: … ) w tym podatek VAT … %w kwocie …. zł, zgodnie z wskazanymi 

przez  Wykonawcę  cenami  jednostkowymi  w  formularzu  ofertowym”.    Zatem  wzór  umowy 

wprost  odnosi  się  do  formularza  ofertowego  i  wyrażonej  w  nim  „ceny  za  odbiór 

zagospodarowania  1  Mg  odpadów  segregowanych”  –  którą  odczytać  należało  z  wiersza 

„Segregowane  odpady  komunalne,  w  rozbiciu  na”  z  kolumny  „Cena  jednostkowa  brutto  za 

odbiór  i  zagospodarowanie  1  Mg  odpadów”.  Nieracjonalną  jest  sugestia  Odwołującego  z 

rozprawy

,  że  w  we  wskazanym  postanowieniu  umowy  można  było powołać ceny  wszystkich 

frakcji  odpadów  wskazanych  w  formularzu.  Po  pierwsze,  §  6  ust.  3  wprost  wskazuje  na 

„minimalną ilość odpadów segregowanych tj. 426,04 Mg”, co w żaden sposób nie odnosi się 

do poszczególnych frakcji odpadów, a za to koresponduje z L.p. 2 formularza ofertowego. Po 

drugie,  omawiane  postanowienie 

dotyczy  jednej  ceny  jednostkowej  za  1  Mg  odpadów 

segregowanych

.  Po  trzecie,  wpisanie  w  tym  miejscu  do  umowy  9  cen  (ilość  frakcji 

wymienionych  w  formularzu  ofertowym)  czyniłoby  umowę  nieczytelną  i  jako  takie  byłoby 

niezgodne  ze  sztuką  formułowania  postanowień  umownych.  Po  czwarte  –  Odwołujący  sam  

w odwołaniu podnosił, że cena za segregowane odpady komunalne będzie ceną, której nie da 

się ustalić inaczej niż poprzez obliczenie średniej na podstawie cen jednostkowych – a zatem 

przyznał,  że  dla  realizacji  umowy  niezbędne  będzie  ustalenie  jednej  ceny  za  segregowane 

odpady  komunalne. 

Bez  wpływu  na  powyższą  ocenę  argumentacji  Odwołującego  w  tym 

zakresie  pozostaje  okoliczność,  że  dwóch  wykonawców  nie  wskazało  w  L.p.  2  cen 

jednostkowych  za  segregowane  odpady.  Sytuacja  ta  nie  świadczy  o  niejasności  formularza 

ofertowego, a 

o niedołożeniu przez wykonawców należytej staranności przy jego wypełnianiu. 

Odwołujący  nie  wnosił  o  wyjaśnienie  sposobu  wypełnienia  formularza  ofertowego,  zamiast 

tego uznając, że pozostawienie przez Zamawiającego w formularzu ofertowym pustych pól – 

nie  przekreślonych,  nie  różniących  się  od  pozostałych  pól  –  oznacza,  że  tych  pól  nie  trzeba 

wypełniać.  Brak  uzupełnienia  L.p.  2  skutkuje  brakiem  możliwości  prawidłowego  zawarcia 

umowy  (Zamawiający  nie  dysponuje  niezbędnymi,  kluczowymi  informacjami  o  cenie  oferty), 

wobec  czego  należy  stwierdzić,  że  Zamawiający  prawidłowo  uznał,  że  doszło  do  błędu  

w obliczeniu ceny 

i zaktualizowała się przesłanka odrzucenia ceny określona w art. 89 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp.  

Ad  zarzutu  nr  2 

–  naruszenia  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  O  zasadności  uznania  braku 

wypełnienia  L.p.  2  w  formularzu  ofertowym  za  błąd  w  obliczeniu  ceny  świadczy  również 

okoliczność,  że  w  rozpoznawanej  sprawie  ma  to  charakter  błędu,  który  nie  podlega 

poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.  


Odwołujący  wywodził,  że  brak  wskazania  ceny  w  L.p.  2  formularza  ofertowego  podlega 

poprawieniu  jako  inna  omyłka  polegająca  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków  zamówienia,  niepowodująca  istotnych  zmian  w  treści  oferty.  W  odwołaniu 

Odwołujący wskazywał, że cena, która powinna być wskazana w L.p. 2 to cena średnia, którą 

można  wyliczyć  na  podstawie  informacji  znajdujących  się  w  ofercie.  W  toku  rozprawy 

Odwołujący uzupełnił, że uzupełnienie powinno nastąpić poprzez wyliczenie średniej ważonej  

i  przedłożył  wyliczenia  wykazujące,  że  cena  brutto  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 

segregowanych (1 Mg), która powinna być wpisana w L.p. 2 to 990,11 zł. Wg. przedłożonych 

wyliczeń  łączna  wartość  usługi  brutto  w  zł  to  421 827,48  zł.  W  toku  rozprawy  Zamawiający  

i Przystępujący zasadnie podnieśli, że iloczyn przewidywanej ilości odpadów w ciągu trwania 

umowy  (w  Mg)  tj.  426,04  i  wskazanej  średniej  ważonej  ceny  za  1  Mg  tj.  990,11  zł  wynosi 

zł  –  a  zatem  różni  się  o  1,02  zł  od  łącznej  wartości  usługi  brutto  wskazywanej 

przez Odwołującego. Odwołujący wyjaśnił, że różnica wynika z zaokrąglenia ułamków. Izba 

dok

onała wyliczeń przy przyjęciu wartości z oferty Odwołującego i przy użyciu kalkulatora przy 

po

mocy którego sporządzono dowód złożony na rozprawie i stwierdziła, że przy dopuszczeniu 

maksymalnej ilości liczb po przecinku, średnia cena brutto wynosi 990, 11 186 743 028 zł. Po 

przemnożeniu  tej  wartości  przez  przewidywaną  ilość  odpadów  w  czasie  trwania  umowy  – 

426,04  uzyskano  wynik  421 827,2599999965

,  czyli  przy  zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po 

przecinku  -  421 

827,26  (zł).  Należy  zwrócić  uwagę,  iż  w  dalszym  ciągu  jest  to  liczba  o  22 

grosze niższa niż wskazywana przez Odwołującego łączna wartość brutto usługi, co powoduje 

też obniżenie ogólnej ceny ofertowej o tę wartość.  

Mając  powyższe  na  uwadze  należy  jednoznacznie  stwierdzić,  że  Zamawiający  nie mógł, 

dysponując  jedynie  danymi  z  oferty,  samodzielnie  poprawić  formularza  ofertowego.  Wyżej 

wskazane  różnice  w  wyliczeniach  przesądzają,  że  nawet  przyjęcie  wskazanej  przez 

Odwołującego średniej ważonej nie pozwala na jednoznaczne określenie, jaka cena powinna 

zostać  wpisana  w  formularzu  ofertowym  jako  cena  zagospodarowania  i  odbioru  1  Mg 

odpadów  segregowanych.  Wymaga  podkreślenia,  że  chociaż  omyłka  w  art.  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy Pzp nie musi mieć charakteru  omyłki oczywistej to jednak sposób poprawienia oferty 

nie może budzić wątpliwości zamawiającego,  jego ustalenie musi być możliwe na podstawie 

danych  znajdujących  się  w  treści  oferty.  W  niniejszej  sprawie  nawet  w  toku  rozprawy 

Odwołujący  nie  sprostał  wskazaniu  jednoznacznej  metody  uzupełnienia  oferty,  tym  bardziej 

nie  można  uznać,  by  Zamawiający  był  zobowiązany  czy  choćby  uprawniony  do 

samodzielnego  poprawienia  braku  w  formularzu  ofertowym. 

Wobec  powyższego  należało 

uznać, że nie doszło do naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego. 

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust.  1 ustawy Pzp. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

2  pkt  1  i  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący: 

..………………………. 


wiper-pixel