KIO 3403/20 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2021 roku

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3403/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron w Warszawie w dniu 8 stycznia 

2021  r. 

odwołania  wniesionego   do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21 grudnia 

2020  r.  przez  wykonawcę  A.  R.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod firmą „adrium 

BHP”  A.  R.  w Dobczycach  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Miejskie 

Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. P. i M. P. – 

W. 

prowadzących  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki  cywilnej  pod  firmą  „Centrum 

Usług  Szkoleniowych  i  Doradztwa  BHP”  J.  P.  i  M.  P.  –  W.  s.c.  w  Kielcach  zgłaszających 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego A. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „adrium BHP” A. 

R. w Dobczycach kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. 

z 2019  r.,  poz.  2020  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7 dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 3403/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miejskie  Centrum  Obsługi  Oświaty  w  Krakowie  (dalej  jako  „Zamawiający”)  prowadzi 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Kompleksowa  obsługa  w zakresie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  roku  2021  samorządowych  jednostek  oświatowych, 

których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miejska  Kraków”  (nr  ref.  MCOO/ZP/R/35/20). 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

z dnia  25 

września  2020  r.  pod  numerem  2020/S  187-450788.  Postępowanie  prowadzone 

jest  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.,  dalej  „ustawa  Pzp”). 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W dniu 21 grudnia 2020 r. wykonawca A. R. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą  „adrium  BHP”  A.  R.  w Dobczycach  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności uznania, że dokumenty przedstawione 

przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  J.  P.  i  M.  P.  – W. 

prowadzący  wspólnie  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki  cywilnej  pod  firmą  Centrum 

Usług  Szkoleniowych  i  Doradztwa  BHP  J.  P.  i  M.  P.-W.  (dalej:  „Centrum  Usług 

Szkoleniowych"),  tj.:  a)  wyjaśnienia  w zakresie  zaoferowanej  ceny  udzielone  w  odpowiedzi 

na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  10  listopada  2020  r.;  b)  wyjaśnienia  w  zakresie 

zaoferowanej c

eny udzielone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 20 listopada 

2020  r.  zostały  skutecznie  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  a  w  konsekwencji 

zaniechanie  czynności  udostępnienia  tych  dokumentów  Odwołującemu;  ewentualnie 

zaniechanie  czyn

ności  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Centrum  Usług 

Szkoleniowych. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  uznanie  że  dokumenty  przedstawione  przez  Centrum 

Usług Szkoleniowych, tj.: 

a) 

wyjaśnienia  w  zakresie  zaoferowanej  ceny  udzielone  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego z dnia 10 listopada 2020 r.; 

b) 

wyjaśnienia  w  zakresie  zaoferowanej  ceny  udzielone  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego z dnia 20 listopada 2020 r.; 

zostały  skutecznie  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  a  w  konsekwencji 

zaniechanie  czynności  udostępnienia  tych  dokumentów  Odwołującemu,  podczas  gdy 

wykonawca  Centrum  Usług  Szkoleniowych  nie  wykazał,  że  informacje  te  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa; 


ewentualnie 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  4  i  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy Centrum Usług Szkoleniowych, podczas gdy oferta ta zawiera rażąco niską 

cenę. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  nakazanie  Zamawiającemu 

udostępnienia  dokumentów,  tj.  a)  wyjaśnień  w zakresie  zaoferowanej  ceny  udzielonych 

odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  10  listopada  2020  r.;  b)  wyjaśnień 

w zakresie zaofero

wanej ceny udzielone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 

20  listopada  2020  r.  oraz  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania 

Zamawiającego oraz zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwoty 15.000 zł 

stanowiącej koszty poniesione z tytułu wpisu, a także kwoty wskazanej przez Odwołującego 

na rozprawie według przedłożonych na niej dokumentów. Ewentualnie Odwołujący wniósł o 

nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty wykonawcy Centrum Usług Szkoleniowych. 

Izba 

dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  J.  P.  i M.  P.  –  W.  prowadzących  działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Centrum Usług Szkoleniowych i Doradztwa 

BHP”  J.  P.  i  M.  P.  –  W.  s.c.  w  Kielcach  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego.  

W  dniu  8  stycznia  2021  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie.  Oświadczenie  o wycofaniu 

odwołania  zostało  podpisane  przez  pełnomocnika  umocowanego  do  reprezentacji 

Odwołującego zgodnie z dokumentacją znajdującą się w aktach sprawy.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu 

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. Wycofanie  odwołania  w  całości  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania. Złożenie oświadczenia o cofnięciu odwołania stanowi uprawnienie Odwołującego, 

które znosi wszelkie skutki prawne związane z wniesieniem odwołania. W tym stanie rzeczy 

Izba na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając 

w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp.  


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy  Pzp  zdanie  drugie  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania 

miało miejsce przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego 

zwrotu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel