KIO 3402/20 WYROK dnia 29 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3402/20 

WYROK 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:             Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14  i  25  stycznia  2021  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wn

iesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Comarch Healthcare S.A. 

z siedzibą w KrakowieComarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Comarch S.A. 

z siedzib

ą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Małopolskie

przy  udziale  wykonawcy 

BonaSoft  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  we  Wrocławiu 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO 

3402/20 po stronie Zamawia

jącego, 

orzeka: 

Odrzuca odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 90 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 

ust. 1 i 3 w zw. z art. 193 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie w jakim jego podstawa 

faktyczna  dotyczy 

niewykonania  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  

21 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 1838/20. 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

wezwanie  wykonawcy  BonaSoft  Sp.  z  o.o.  Sp

.  k.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  na 

podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do  uzupełnienia 

oświadczeń  lub  dokumentów  wymaganych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI pkt 3 ppkt 3.2.2.1 lit. b, c oraz 

d SIWZ. 

Pozostałe zarzuty odwołania oddala. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  w  części  ¼  oraz  Odwołującego  

w części 3/4 i: 


.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty poniesione przez 

Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

.2.  zasądza od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego kwotę  3 750  zł  00  gr  (słownie: 

trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy). 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 3402/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Województwo  Małopolskie  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

przygotowanie,  wdrożenie  i  utrzymanie  platformy  MSIM  w  ramach  projektu  pn.  „Małopolski 

System Informacji Medycznej (MSIM)” (znak postępowania: IS-I.272.7.2019).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 27 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 249-618768. 

W  dniu 

21  grudnia  2020  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  Comarch  Healthcare  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie,  Comarch  Polska  S.A.  

z siedzibą w Krakowie oraz Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie [dalej „Odwołujący”] wnieśli 

odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 90 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 193 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp poprzez 

niewykonanie w

yroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie KIO 

zgodnie  z  którym  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nakazała  Zamawiającemu 

przeprowadzenie badania i oceny oferty BonaSoft 

Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu 

[dalej  „BonaSoft”  lub  „Przestępujący”],  wyraźnie  wskazując,  że  katalog  pytań  sporządzony 

przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  jest  katalogiem  minimalnym  i  wynikającym  z  zakresu 

zaskarżenia w tej konkretnej sprawie, podczas gdy  Zamawiający zaniechał samodzielnego, 

kompleksowego  i  obiektywnego  przeprowadzenia  badania  i  oceny  oferty  BonaSoft,  

w szczególności w zakresie rażąco niskiej ceny, 

a  dodatkowo 

naruszył  zasadę  jednokrotności  wezwania  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny, 

wielokrotnie  wskazywał  BonaSoft  na  konieczność  przestawienia  dowodów  na  poparcie 

twierdzeń, które padły we wcześniejszych wyjaśnieniach, a zatem ich przedstawienie przez 

BonaSoft byłoby spóźnione, podpowiadał BonaSoft, co powinno być poprawione w kolejnych 

(trzecich) wyjaśnieniach wobec przedłużenia terminu na składanie wyjaśnień, 

co stanowi także o rażącym naruszeniu przez Zamawiającego zasady równego traktowania 

wykonawców  w  postępowaniu  oraz  zasady  uczciwej  konkurencji,  a  także  niezachowaniu 

bezstronności i obiektywizmu; 

2. art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  BonaSoft,  którego  cena  oferty  zawiera  rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, gdyż Zamawiający błędnie ocenił złożone 

przez BonaSoft wyjaśnienia oraz dowody w zakresie rażąco niskiej ceny: zarówno ceny jako 

całości, jak i istotnych części składowych ceny, nieprawidłowo przeanalizował i błędnie ocenił 


wyjaśnienia  w  zakresie  czynników  cenotwórczych  (wyliczeń  kosztów),  w  szczególności 

pochodzących od podwykonawców, którzy łącznie realizują 65% zamówienia, a wykonawca 

BonaSoft  nie  udowodnił  realności  zaoferowanej  w  postępowaniu  ceny,  nie  udowodnił,  iż 

możliwe jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów za zaoferowaną cenę; 

3.  art.  22  ust.  1  pkt  2,  ust.  1a  oraz  ust.  1b  pkt  3  w  zw.  z  art.  22a  ust.  1  -  5  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia  BonaSoft,  jako  wykonawcy  niespełniającego  warunków 

udziału w postępowaniu, a także art. 24 ust. 4 ustawy Pzp oraz 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

poprzez  zaniechanie  uznania 

oferty  BonaSoft  za  odrzuconą/odrzucenia  oferty  BonaSoft,  

w sytuacji w której: 

75%  zamówienia  publicznego  mają  wykonać  BonaSoft  i  Decsoft,  czyli  podmioty 

nieposiada

jące  żadnego  doświadczenia  wymaganego  SIWZ  i  niewskazane  jako  podmioty 

posiadające doświadczenie wymagane SIWZ (bo takimi podmiotami są Asseco i IS), 

w  zakresie  dostaw  sprzętu  -  35%  zamówienia  w  zakresie  dostaw  sprzętu  ma  wykonać 

Decsoft,  spółka  nieposiadająca  żadnego  doświadczenia  w  dostawie  sprzętu  wymaganego 

SIWZ,  przy  5%  zamówienia  w  zakresie  dostaw  sprzętu,  które  ma  wykonać  IS  -  spółka 

wskazana jako posiadająca doświadczenie w dostawie sprzętu wymaganego SIWZ, 

ze  zobowiązania  IS  załączonego  do  oferty  w  żaden  sposób  nie  wynika,  aby 

podwykonawca  IS  miał  brać  udział  w  usłudze  konfiguracji  infrastruktury  techniczno-

systemowej w klaster wysokiej dostępności, a jedynie, iż ma brać udział w dostawie sprzętu, 

a  zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  w  ogóle  nie  ustalił,  który  z  podmiotów  (BonaSoft/ 

podwykonawca) wykonuje tę usługę i czy legitymuje się wymaganym doświadczeniem,  

co  prowadzi  do  wniosku,  iż  podwykonawcy  udostępniający  zasoby  realnie  nie  wykonają 

usług,  w  stosunku  do  których  Zamawiający  postawił  wymagania  w  zakresie  doświadczenia  

w  ich  wykonaniu, 

a konstrukcja oferty stanowi próbę wprowadzenia Zamawiającego w błąd  

i obejścia przepisów Pzp (w szczególności art. 22a ustawy Pzp), 

co  zdaniem  Odwołującego  implikuje  również  zarzut,  iż  wykonawca  BonaSoft  w  wyniku  co 

najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego, mogący mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a zatem powinien podlegać wykluczeniu zgodnie 

z  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  a  jego  oferta  powinna  zostać  uznana  za  odrzuconą/ 

odrzucona  zgodnie  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  oraz  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  - 

które  to 

przepisy  Zamawiający  także  naruszył,  przy  czym  z  daleko  idącej  ostrożności  należy 

podnieść  także  zarzut  zaniechania  wezwania  BonaSoft  do  wyjaśnień  i  przedstawienia 

dowodów  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego 

rzetelności  (brak  uruchomienia  procedury  self-cleaning),  czym  naruszono  art.  24  ust.  8  i  9 

ustawy Pzp, 


4.  oświadczenie  Wykonawcy  w  wykazie  usług  (załącznik  nr  5)  oraz  protokół  odbioru  

z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (referencja Asseco) potwierdza wykonanie zamówienia 

na dzień 22 lutego 2019 r., podczas gdy z treści publicznie dostępnych dokumentów wynika, 

iż  termin  wykonania  tego  zamówienia  upływał  w  dniu  8  lutego  2019  r.,  co  implikuje 

wewnętrzną  sprzeczność  pomiędzy  treścią  SIWZ  w  referencyjnym  zamówieniu  a  treścią 

przedstawionego  Zamawiającemu  protokołu  i  świadczy  o  nieterminowym,  a  więc 

nienależytym  wykonaniu  tego  zamówienia,  przy  czym  zdaniem  Odwołującego  taki  sposób 

opisu  wykonania  referencyjnego  zamówienia  w  wykazie  usług  i  przedstawienie  tak 

sformułowanego  protokołu  odbioru  oznacza,  iż  BonaSoft  w  wyniku  co  najmniej 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  a  zatem  powinien  podlegać 

wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp

, a jego oferta powinna zostać uznana 

za odrzuconą /odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp oraz 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

które to przepisy Zamawiający także naruszył, przy czym z daleko idącej ostrożności należy 

podnieść  także  zarzut  zaniechania  wezwania  BonaSoft  do  wyjaśnień  i  przedstawienia 

dowodów  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego 

rzetelności  (brak  uruchomienia  procedury  self-cleaning),  czym  naruszono  art.  24  ust.  8  i  9 

ustawy Pzp, 

a z ostrożności procesowej Odwołujący zarzucili także: 

a) 

zaniechanie  wezwania  BonaSoft  do  wyjaśnień,  celem  zadośćuczynienia  przez  tego 

wykonawcę  obowiązkowi  udowodnienia  Zamawiającemu,  iż  usługi,  do  realizacji  których 

zdolności  w  zakresie  doświadczenia  są  wymagane,  wykonają  podmioty,  na  których 

zdolnościach  BonaSoft  polega,  oraz  celem  zadośćuczynienia  przez  tego  wykonawcę 

udowodnienia  Zamawiającemu,  iż  BonaSoft,  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował 

niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  a  także  zaniechanie  wezwania  BonaSoft  do 

zastąpienia  tych  podmiotów  innym  podmiotem  lub  podmiotami  lub  zobowiązania  się  do 

osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia  zgodnie  z  ustawą  Pzp,  czym 

Zamawiający  naruszył  także  art.  22  ust.  1  pkt  2,  ust.  1a  oraz  ust.  1b  pkt  3,  art.  22a  ust.  6  

w zw. z art. 22a ust. 1 - 5 w zw. z art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 

ustawy Pzp; 

b)  zaniechanie  wezwania  BonaSoft  do  wyjaśnień  rozbieżności  pomiędzy  terminem 

wykonania  zamówienia  wskazanego  w  wykazie  usług  oraz  protokole  z  wykonania 

zamówienia  a  terminem  wykonania  zamówienia  wynikającym  z  dokumentacji  zamówienia 

będącego  przedmiotem  referencji  Asseco,  czym  Zamawiający  naruszył  także  art.  22  ust.  1 

pkt  2,  ust.  1a  oraz  ust.  1  b  pkt  3  ustawy  Pzp,  art.  22a  ust.  6  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  22a  

ust. 1 - 5 ustawy Pzp w zw. z  art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp oraz w zw. z  art. 26 ust. 3 i 4 


ustawy Pzp. 

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wnieśli o nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności wyboru oferty BonaSoft; 

2. unieważnienia czynności badania i oceny ofert w postępowaniu; 

3. powtórzenia czynności badania i oceny ofert w postępowaniu; 

4. dokonania czynności odrzucenia oferty BonaSoft; 

5.  wykluczenia  z  postępowania  BonaSoft,  a  w  konsekwencji  uznania  oferty  BonaSoft  za 

odr

zuconą / odrzucenia oferty BonaSoft; 

6. wezwania Odwołującego do przedstawienia oświadczeń i dokumentów podmiotowych na 

podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  gdyż  w  przypadku  odrzucenia  oferty  BonaSoft  oferta 

Odwołującego  jest  najwyżej  ocenioną,  niepodlegającą  odrzuceniu,  ofertą  w  postępowaniu;  

a z daleko posuniętej ostrożności procesowej: 

7.  wezwania BonaSoft  do złożenia  wyjaśnień  -  zgodnie z  pkt.  3 lit.  a)  i  b)  powyżej  a także 

wniósł o: 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów powołanych w treści odwołania 

lub przedłożonych w toku postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, na 

okoliczności wskazane w treści uzasadnienia lub w dacie ich powołania, 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  wynagrodzenia  pełnomocników,  według  norm  przepisanych  

i zgodnie z fakturą przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  przedstawił  stan  faktyczny  sprawy,  w  tym 

zakreślił otoczenie biznesowe oraz przebieg postępowania. 

W  zakresie  zarzutu  wskazanego  w  punkcie  1.  petitum 

odwołania  Odwołujący 

przedstawił  przebieg  procedury  wyjaśnień  ceny oferty  wykonawcy  BonaSoft  oraz  Comarch. 

W  szczególności  Odwołujący  wskazał  na  wystosowane  do  Odwołującego  i  BonaSoft 

we

zwanie do wyjaśnień ceny oferty z dnia 23 marca 2020 r., wyrok KIO z dnia 16 czerwca 

2020  r.  sygn.  akt:  KIO  709/20  oraz  715/20, 

pisma  Zamawiającego  z  dnia  3  lipca  2020  r. 

skierowane do wykonawcy BonaSoft, zawiadomienie o odrzuceniu oferty BonaSoft z dnia 24 

lipca  2020  r.,  wyrok  KIO  z  dnia  21  września  2020  r.  sygn.  akt:  KIO  1838/20,  wezwanie 

BonSoft  do 

wyjaśnień  ceny  oferty  z  dnia  23  września  2020  r.,  wyjaśnienia  ceny  oferty 

BonaSoft  z  dnia  25  września  2020  r.,  pismo  Zamawiającego  z  dnia  29  września  2020  r. 

dotyczące  uwzględnienia  odwołania  BonaSoft  od  czynności  wyznaczenia  zbyt  krótkiego 

terminu  na  udzielenie  wyjaśnień  ceny  oferty,  wezwanie  BonaSoft  do  wyjaśnień  ceny  oferty  

z dnia 29 września 2020 r. oraz wyjaśnienia ceny oferty BonaSoft z dnia 9 października 2020 

r.  


Odwołujący  akcentował,  że  w  wyroku  z  dnia  21  września  2020  r.  sygn.  akt:  KIO 

1838/20  Izba 

wskazała,  że  Zamawiający  oczywiście  nie  jest  ograniczony  wyłącznie  do 

wyjaśnienia  okoliczności  wskazanych  przez  Izbę,  które  z  mocy  prawa  ograniczone  są 

g

ranicami  postawionych  zarzutów  i  wskazanymi  przez  zamawiającego  podstawami 

odrzucenia.  Izba  wskazała  natomiast  niezbędne  minimum  do  którego  zachowania 

zamawiający będzie zobowiązany sentencją orzeczenia. Izba dostrzegła, że badanie rażąco 

niskiej  ceny  jest 

czynnością  kompleksową,  a  więc  nie  powinno  być  ograniczone  do 

wynikających  z  zakresu  zaskarżenia  kwestii,  a  Zamawiający  kompleksowo  winien  zbadać 

ofertę pod kątem rażąco niskiej ceny - ze szczególnym uwzględnieniem pytań wynikających 

z  sentencji  orzeczeni

a.  Zdaniem  Odwołującego  oczywistym  jest,  że  jeśli  takie  wątpliwości 

dalej występowały, to Zamawiający był na gruncie art. 90 oraz art. 7, zobligowany (a nie tylko 

uprawniony)  do  prowadzenia procedury  wyjaśnień rażąco  niskiej  ceny,  czego Zamawiający 

całkowicie zaniechał, abdykując z roli gospodarza postępowania. 

Odwołujący wskazał, że dwa dni po ogłoszeniu wyroku - w dniu 23 września 2020 r. - 

Zamawiający  po  prostu  przepisał  sentencję  wyroku  i  wezwał  wykonawcę  BonaSoft  do 

wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny.  Odwołujący  wskazał,  iż  oczywistym  jest,  że  dwa  dni  to 

zdecydowanie  za  mało,  aby  rzetelnie  -  zgodnie  z  orzeczeniem  w  sprawie  KIO  1838/20 

przeprowadzić analizę dokumentów składanych w ramach rażąco niskiej ceny, jego zdaniem 

Zamawiający  poszedł  po  najmniejszej  linii  oporu,  licząc  chyba,  że  nikt  nie  będzie  „czepiał 

się”,  skoro  przepisał  słowo  w  słowo  treść  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  zakresie 

pytań.  Tymczasem  Krajowa  Izba  Odwoławcza  wskazała,  że  12  kwestii,  które  wymagają 

wyjaśnienia,  to  czubek  góry  lodowej  -  minimum,  które  z  racji  treści  zarzutów,  jest 

zobowiązany  uwzględnić  w  powtórzonej  procedurze  badania  i  oceny  oferty  BonaSoft. 

Zamawiający  po  prostu  w  tej  procedurze  po  raz  kolejny  wyręczył  się  Krajową  Izbą 

Odwoławczą  -  przerzucając  nań  odpowiedzialność  za  prowadzenie  postępowania  

i  merytoryczne  prowadzenie  postępowania.  Zamawiający  od  tego  ma  komisję  przetargową  

i  możliwość  powoływania  biegłych,  aby  taką  merytoryczną  ocenę  oferty  przeprowadzić 

samodzielnie.  Za  skandaliczne  należy  uznać,  iż  Zamawiający  jest  jednostką  samorządu 

terytorialnego  na  poziomie  województwa,  dysponującą  potężnym  budżetem  na  realizację 

projektu  (w  tym  zabezpieczenie  osób  tworzących  SIWZ,  weryfikujących  oferty  

i wykonawców), a w efekcie merytorycznie ofertę pod kątem rażąco niskiej ceny musi badać 

KIO i formułować mu pytania, bo sam Zamawiający w sumie nie wie, o co zapytać. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  dniu  29  września  2020  r.  Zamawiający  skierował  do 

BonaSoft 

kolejny  wniosek  o  wyjaśnienie  rażąco  niskiej  ceny  -  inicjując  trzecią  rundę  pytań  

w  przedmiocie  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny.  Dodatkowo  i  ponad  żądanie  BonaSoft 

wynikające z treści odwołania na termin - pismo zawierało 12 punktów - nieścisłości, błędów, 

niejasności,  które  Zamawiający  znalazł  w  piśmie  BonaSoft  z  dnia  25  września  2020  r.  


i których wyjaśnienia Zamawiający po raz koleiny żądał oraz powielało żądanie dowodów na 

poparcie twierdzeń wynikających z pisma z dnia 25 września 2020 r. 

Odwołujący  stwierdził,  iż  wezwanie  w  zakresie,  w  jakim  punktuje  braki  wyjaśnień  

z dnia 

25 września 2020 r., dając tym samym BonaSoft szansę na konwalidację tych braków, 

jest niezgodne z Pzp, rażąco narusza zakaz wielokrotnego wyjaśniania rażąco niskiej ceny  

i zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Skandaliczne jest to, że 

pierwszym  punktem,  o  którego  wyjaśnienie  Zamawiający  prosi,  jest  to,  aby  BonaSoft 

zaznaczał,  które  kwoty  są  kwotami  netto,  a  które  brutto  i  w  ogóle  w  treści  kolejnych 

wyjaśnień uwzględnił takie rozróżnienie. Odwołujący wskazał, iż w takim razie nie pozostaje 

nic  innego,  jak  zakwestionować  wszystkie  złożone  przez  BonaSoft  wyjaśnienia  pod  tym 

kątem, co niniejszym czyni. Jeśli wykonawca takich kwot nie rozróżnia, to tym samym czyni 

to  na  własne  ryzyko,  a  konsekwencją  powinna  być  ocena  wyjaśnień  jako  nierzetelnych, 

niestarannych, niewyjaśniających rażąco niskiej ceny. 

Zdaniem  Odwołującego  oczywistym  jest,  że  Zamawiający,  odnosząc  się  do  treści 

wyjaśnień z dnia 25 września 2020 r. w wezwaniu z dnia 29 września 2020 r. i po raz kolejny 

dopytując  o  kwestie,  które:  1)  de  facto  mieszczą  się  w  zakresie  wyjaśnień  żądanych 

pierwszym  wezwaniem,  2)  były  przyczyną  odrzucenia  oferty,  3)  zostały  szczegółowo  

w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  opisane,  a  także  co  do  których  4)  przeprowadzono  

4 kilkugodzinne posiedzenia pr

zed Krajową Izbą Odwoławczą, 5) złożono szereg wyjaśnień  

i dowodów na etapie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, uruchomił po raz trzeci 

procedurę  wyjaśniania  tych  samych  kwestii  (wielokrotnie  dopytywał  o  to  samo)  i  umożliwił 

BonaSoft  wbrew  przepi

som  ustawy  Pzp  kolejne  wyjaśnianie  kwestii  nierzetelnie 

wyjaśnionych  w  piśmie  z  dnia  25  września  2020  r.  I  nie  ma  przy  tym  znaczenia,  że 

jednocześnie  Zamawiający  dokonał  wydłużenia  terminu  na  składanie  wyjaśnień,  celem  ich 

uzupełnienia  -  skoro  w  tzw.  międzyczasie  dodatkowo  „poinformował”  BonaSoft,  co  

w  wyjaśnieniach  złożonych  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  23  września  2020  r.  należy 

poprawić,  jak  podzielić  dowody  etc.  Pytanie,  jakie  należy  sobie  zadać,  to  czy  bez  tak 

wydatnej  pomocy  Zamawiającego,  BonaSoft  byłby  w  stanie  rzetelnie  wyjaśnić  wątpliwe 

kwestie?  Zdaniem  Odwołującego  odpowiedź  jest  jednoznacznie  negatywna.  Ze  stanu 

faktycznego  jasno  wynika,  że  nie  było  w  wyjaśnieniach  BonaSoft  tego,  co  przekonywało 

Zamawiającego  o  tym,  że  zaoferowana  cena  nie  jest  ceną  rażąco  niską,  skoro  dalej  - 

pismem  z  dnia  29  września  2020  r.  dopytywał  BonaSoft.  Odwołujący  wskazywał,  że  skoro 

Zamawiający bada RNC od kwietnia 2020 r. - spokojnie mógł poczekać na to, co BonaSoft 

wyjaśni  w dniu 9 października 2020 r. (10 dni to  ułamek czasu, który trwa postępowanie)  -  

w przedłużonym terminie. Zamiast tego po prostu podpowiedział BonaSoft, w jakim zakresie 

złożone 25 września 2020 r. są wadliwe, łamiąc zasadę równego traktowania wykonawców. 

Zdaniem Odwołującego jakakolwiek korespondencja ze strony Zamawiającego po 23 


września  2020  r.  nie  powinna  wykraczać  poza  zakres  sporny,  którym  w  tym  przypadku  był 

wyłącznie  termin  na  złożenie  przez  BonaSoft  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny.  W  takim 

wypadku  kolejne  wezwania,  dotyczące  merytoryki  i  wykraczające  poza  kwestię  zbyt 

krótkiego  terminu,  sugerują  swego  rodzaju  niedozwolone  na  gruncie  Pzp  uzgadnianie  

z  BonaSoft,  co  powinno  być  wpisane  w  treści  wyjaśnień,  żeby  Zamawiający  uznał  je  za 

wystarczające. 

Podsumowując  Odwołujący  wskazał,  że  skoro  Zamawiający  miał  katalog  pytań  od 

KIO  i  obowiązek  skierowania  pisma  o  wyjaśnienie  RNC  do  BonaSoft,  to  powinien  to 

wezwanie skonstruować tak, aby w odpowiedzi na nie uzyskać informacje, które pozwolą mu 

na  kompleksowa  ocenę  oferty  BonaSoft,  a  wykonawca  takie  wyjaśnienia  powinien  złożyć. 

Skoro Zamawiający po raz kolejny dopytywał w tym samym zakresie, to świadczy o tym, że 

wykonawca  BonaSoft  nie  udowodnił  swoich  twierdzeń  i  nie  rozwiał  wątpliwości 

Zamawiającego  -  a  brak  zadośćuczynienia  ciężarowi  dowodu  oraz  nierozwianie  tych 

wątpliwości  powinien  skutkować  odrzuceniem,  a  nie  kolejnym  dopytywaniem  

i podpowiadaniem BonaSoft. 

Dalej Odwołujący wskazał, że BonaSoft w wyjaśnieniach z dnia 9 października 2020 

r. 

w I części pisma uzupełnił oświadczenia zawarte w piśmie z dnia 25 września 2020 r., ale 

w  II  części  pisma  zadośćuczynił  trzeciemu  już  wezwaniu  Zamawiającego  w  przedmiocie 

kwestii  objętych  wyrokiem  z  dnia  21  września  2020  r.,  o  które  Zamawiający  dodatkowo 

dopytywał pismem z dnia 29 września 2020 r. Wykonawca nie stwierdził przy tym, iż same 

jego  wyjaśnienia  (złożone  z  ostrożności  25-go  września),  czy  też  uzupełnienie  (część  I 

pisma)  stanowi  kompletne  wyjaśnienie  w  przedmiocie  RNC,  ale  jednoznacznie  wyodrębnił 

odpowiedzi  na  pytania  z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  29  września  2020  r.,  które 

zainicjowało trzecią rundę pytań - a tym samym BonaSoft jawnie przedłożył Zamawiającemu 

trzecie wyjaśnienia RNC. 

Odwołujący - także w kontekście zarzutu nr 2 - złożył generalne zastrzeżenie, co do 

sposobu,  w  jaki  BonaSoft  próbuje  udowadniać,  iż  zaoferowana  cena  nie  jest  ceną  rażąco 

niską  -  robi  to  poprzez  składanie  kolejnych  „oświadczeń”  do  „oświadczeń”. Wykonawca  do 

każdych  składanych  wyjaśnień  „produkuje”  w  ramach  dowodów  kolejne  twierdzenia  firm 

zainteresowanych uzyskaniem t

ego zamówienia (w szczególności chodzi tu o oświadczenia 

podwykonawców, którzy mają realizować 65% przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza Asseco 

i  IS,  którzy  mogliby  samodzielnie  złożyć  ofertę  w  tym  postępowaniu),  podczas  gdy  brakuje 

jakichkolwiek  obiektywnych 

dowodów  potwierdzających  realność  kalkulacji,  mogących 

uchylić  domniemanie,  iż  oferowana  cena  jest  ceną  rażąco  niską.  Odwołujący  podnosi 

również,  iż  fakt,  że  firma  X  kalkuluje  ofertę  w  określonej  metodologii,  nie  zwalniało  i  nie 

zwalnia BonaSoft z obowiązku wykazania, iż cena zaoferowana przez firmę X nie jest ceną 

rażąco  niską.  Mógł  w  tym  celu  przedstawić  inną,  sporządzoną  w  wybranej  metodzie 


kalkulację. Zamawiającemu należy w tym miejscu zarzucić bezrefleksyjną akceptację takich 

„oświadczeń” i twierdzeń oraz przypisywanie im mocy dowodowej. 

Odwołujący podniósł, iż Zamawiający, dokonując oceny tych wyjaśnień, stracił z oczu, 

iż  celem  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  nie  jest  wyłącznie  potwierdzenie,  iż  wszystkie 

elementy  zamówienia  zostały  w  ogóle  wycenione  (mieszczą  się  w  zakresie  oferty 

podwykonawcy X czy Y), co skwapliwie czyni w każdych kolejnych wyjaśnieniach BonaSoft, 

choć  objęcie  wyceną  całości  przedmiotu  umowy  jest  warunkiem  sine  qua  non  poprawnego 

sporządzenia wyjaśnień, ale również wykazanie, że wszystkie elementy zamówienia zostały 

wycenione w sposób prawidłowy, a zaoferowana za nie cena nie jest ceną rażąco niską. 

Odwołujący  wskazał,  że  przedłożone  dowody  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  

29 września 2020 r. są spóźnione i nie powinny być brane pod uwagę przez Zamawiającego 

podczas badania i oceny zaoferowanej przez BonaSoft ceny. 

Odnosz

ąc  się  do  zarzutu  zawartego  w  punkcie  2.  petitum  odwołania  Odwołujący 

wskazał, iż przebieg postępowania, a w szczególności procedury wyjaśniania rażąco niskiej 

ceny  Bo

naSoft  i  problem  z  wyjaśnieniem  rażąco  niskiej  ceny  i  sposobu  kalkulacji  tej  ceny 

wynika z prostego faktu - 

wykonawca BonaSoft na etapie składania oferty wykorzystał fakt, iż 

Zamawiający nie wymagał oświadczeń i dokumentów przedmiotowych, które weryfikowałyby 

co  zostało  przedmiotowo  zaoferowane  przez  wykonawców.  W  formularzu  ofertowym 

należało  tylko  podać  kwoty  należne  za  wykonanie  zamówienia.  W  efekcie  w  ocenie 

Odwołującego oferta BonaSoft bazowała na jednym założeniu: cena miała być jak najniższa, 

ale  nie 

niższa  niż  70%  wartości  szacunkowej  zamówienia,  która  od  momentu  ogłoszenia  

o postępowaniu o udzielenie zamówienia była powszechnie znana, i który to % przesądzałby 

o  obligatoryjnym  wezwaniu  do  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  zgodnie  z  art.  90 

u

st.  1a  ustawy  Pzp.  Odwołujący  nie  może  zgodzić  się  z  takim  podejściem,  gdyż  w  efekcie 

oferta  nie  gwarantuje  realizacji  zamówienia,  ani  pod  względem  terminowym,  ani  pod 

względem  jakościowym,  co  jak  zaznaczono  na  wstępie  -  jest  kluczowe  dla  systemów 

dedykowa

nych działalności leczniczej, a czego Zamawiający powinien mieć świadomość.  

Następnie  Odwołujący  przywołał  treść  załącznika  nr  6  do  SIWZ  złożonego  przez 

BonaSoft  i  wskazał,  że  z  treści  tego  załącznika  niemożliwym  jednak  odczytać,  jaki  jest 

prawdziwy  i  jed

noznaczny  zakres  podwykonawstwa  (a  przecież  to  jaki  konkretny  zakres 

podwykonawstwa  jest  przedmiotem  oferty  podwykonawcy  i  jaki  konkretny  zakres 

podwykonawca wyceniał), gdyż każde z wyliczeń BonaSoft zakończył zgrabnym: 

1)  Asseco:  oraz  w  innym  zakresie  w  j

akim zastanie to uzgodnione z Wykonawcą  i  zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w treści SIWZ; 

2)  IS: 

zamówienie  w  obszarze  dostawy  i  instalacji  sprzętu  wg  uzgodnień  z  Wykonawcą  

i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści SIWZ. 

3) Decsoft: zamówienie w obszarze dostawy i instalacji sprzętu, usług kolokacji i relokacji wg 


uzgodnień  z  Wykonawcą  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  treści  SIWZ,  tym  samym 

przyznając, że tak właściwie zakres ofert podwykonawczych na moment składania oferty nie 

jest uzgodniony - a zate

m nie może być rzetelnie wyceniony. Zdaniem Odwołującego było to 

celowe  rozmycie  odpowiedzialności  i  zakresów  części  zamówienia  powierzonego 

podwykonawcom, które miało uniemożliwić (a przynajmniej bardzo utrudnić) Zamawiającemu 

rzetelną weryfikację oferty BonaSoft. 

Odwołujący  wskazał,  iż  podstawową  z  okoliczności,  które  przekładają  się  na  treść 

wyjaśnień,  jakie  był  zobowiązany  złożyć  BonaSoft  i  to  już  na  etapie  pierwszych  wyjaśnień 

rażąco  niskiej  ceny,  jest  fakt,  iż  z  treści  oferty  wynika  znaczący  (65%)  udział 

podwykonawców w realizacji zamówienia. 

Odwołujący  podniósł,  że  BonaSoft  sp.  z  o.o.  sp.  k.  jest  spółką  działającą  od  roku 

która na dzień składania ofert była spółką z zakończonym drugim rokiem obrotowym 

działalności. Zdaniem Odwołującego fakt, iż BonaSoft musi bazować na doświadczeniu dużo 

większych  podmiotów,  które  są  jednocześnie  podmiotami  udostępniającymi  swoje  zasoby, 

implikuje  znaczący  zakres  podwykonawstwa,  co  przesądza  o  tym,  iż  BonaSoft  był 

zobowiązany  wykazać,  a  Zamawiający  powinien  był  także  zweryfikować,  czy  w  łańcuchu 

dostawców  i  podwykonawców  zachowane  są  odpowiednie  poziomy  kosztów  gwarantujące 

należytą  realizację  zamówienia.  Powinien  to  zrobić  de  facto  na  pierwsze  wezwanie 

Zamawiającego,  a  brak  dowodów.  Jednocześnie  wskazać  należy,  iż  kompleksowa  oferta, 

obejmująca  „wszystkie  koszty”  w  takim  wypadku  jest  niewystarczająca,  gdyż  nie  obala 

domniemania wynikającego z art. 90 ust.1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wskazał, że z  treści pisma odrzucającego ofertę z dnia 24 lipca 2020 r. 

wynika  bowiem, 

iż  w  skład  materiału  dowodowego  wchodziły:  1)  wyjaśnienia  BonaSoft,  

2) oferta firmy Asseco, 3) oferta XXX, 4) oferta firmy XXX oraz 5) oferta firmy Decsoft. 

Tym samym pierwszy materiał dowodowy, oprócz ofert podwykonawców, nie zawierał 

żadnych  dowodów  potwierdzających  jakiekolwiek  tezy  BonaSoft  w  zakresie  sposobu 

kalkulacji  ceny  i  kosztu,  zarówno  BonaSoft,  jak  i  podwykonawców.  Jakiekolwiek  tezy  były 

podnoszone  przez  BonaSoft  w  zakresie  pierwszych  wyjaśnień  to  w  świetle  w/w  wyliczenia 

materiału dowodowego są one nieudowodnione (poza globalną ceną ofert podwykonawców). 

Odwołujący podnosił, że bez wątpienia wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w przypadku 

tak  specyficznie  konstruowanej  oferty,  jest  trudniejsze  niż  w  przypadku  gdy  większość 

zamówienia  wykonuje  główny  oferent,  a  nie  podwykonawcy.  W  opisywanym  stanie 

faktycznym  wyjaśnienie  powinno  bowiem  wyjaśniać  całość  oferty  oraz  oferty 

podwykonawczych - 

w zakresie wynikającym z art. 90 ustawy Pzp. Każdy z podwykonawców 

może  przecież  inaczej  kalkulować  swoją  ofertę,  mieć  inną  metodologię  i  założenia,  

w  szczególności  w  zakresie  usług  w  oparciu  o  MD.  Główny  wykonawca  powinien  mieć 

wiedzę  o  tej  kalkulacji  nie  tylko  na  wypadek  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  ale  także  ze 


względu  na  fakt,  iż  w  tak  długotrwałych  projektach  istnieje  możliwość  zerwania 

podwykonawstwa,  a  w  takim  przypadku  główny  wykonawca,  chcąc  wykonać  umowę,  musi 

przejąć zobowiązania podwykonawcy. 

Odwołujący podniósł, powołując się także na własne wyjaśnienia, iż w szczególności 

istotnymi  elementami  kalkula

cji  są  w  zamówieniu  MSIM  wyceny:  1)  ITS  oraz  usługi  około 

sprzętowe,  2)  Licencji  standardowych  i  obcych  (W  szczególności  Antywirus,  System 

operacyjny,  Baza  Danych,  Baza  Danych  dokumentów  XML,  Szyna  Danych,  Serwer 

aplikacyjny,  Centralny  System  Logów,  dodatkowo  system  monitoringu  i  obsługi  help  desk,  

a  także  przeglądarka  DICOM),  3)  roboczogodziny,  a  w  konsekwencji  osobodnia  usługi 

rozwoju,  4)  roboczogodziny,  a  w  konsekwencji  osobodnia  innych  niż  rozwój  usług,  w  tym 

kosztów  osobowych  w  przypadku  usług  ciągłych  (np.  utrzymanie  24/7):  a)  praca  w  porze 

nocnej,  b)  urlopy,  c)  chorobowe,  d)  macierzyńskie  /  tacierzyńskie,  5)  szkoleń  i  warsztatów  

(w  szczególności  rozdział  8  Załącznika  nr  3  do  SOPZ),  w  tym  szkoleń  warsztatowych, 

szkoleń  e-learning,  organizacji  i  przeprowadzenia  konferencji,  warsztatów  Projectathon; 

6) bezprecedensowo rozbudowanej dokumentacji, na którą składają się wszelkie dokumenty 

sporządzone  przez  Wykonawcę  lub  wspólnie  przez  Strony  Umowy,  w  związku  

z  wykonywaniem  Przedmiotu  Umowy  przekazywane  Zam

awiającemu  zgodnie  z  Umową  

i Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 

Odwołujący podniósł, że warunkiem sine qua non realnej wyceny usług jest przyjęcie 

przez  wykonawcę  właściwych  założeń  w  zakresie  pracochłonności  wykonania 

poszczególnych  elementów  oprogramowania  -  analiza,  jakie  komponenty  wykonawca  już 

wdrażał, i do których dysponuje stosownymi uprawnieniami, a jakie komponenty wykonawca 

musi  wykonać  w  ramach  realizacji  całości  oprogramowania  i  prawidłowa  ocena 

pracochłonności. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  wadliwe  badanie  i  ocenę  oferty  i  wyjaśnień  tej 

oferty  przedstawionych  przez  BonaSoft  w/w  wymienionych  zakresach,  w  szczególności 

poprzez:  1)  zaakceptowanie  zaniżonej  pracochłonności  wykonania  poszczególnych 

elementów  oprogramowania  (czy  to  BonaSoft,  czy  to  jej  podwykonawców),  która  to 

pracochłonność  nie  została  w  żaden  sposób  udowodniona,  2)  zaakceptowanie  zaniżonej 

wyceny  osobodnia  (osobogodziny)  zarówno  w  ramach  usługi  rozwoju,  jak  i  w  ramach 

wszystkich  innych  usług  i  czynności  wykonywanych  w  ramach  realizacji  zamówienia,  brak 

ujęcia kosztów osobowych wskazanych powyżej w przypadku usług ciągłych. 

Odwołujący  wskazał,  iż  w  przypadku  usług  rozwoju  formularz  cenowy  składa  się  

z pozycji, w których podaje się cenę jednostkową za roboczogodzinę za świadczenie usług 

rozwoju  (123  zł  brutto  oferta  BonaSoft  -  w  tym  36,90  zł  brutto  z  tytułu  przeniesienia  praw 

autorskich). W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z umową usługi rozwoju to opisane 

Umową i SOPZ usługi mające na celu zapewnienie modyfikacji i rozbudowy Platformy MSIM. 


Umowa obejmuje: usługi rozwoju oprogramowania Platformy MSIM realizowane na zlecenia 

Zamawiającego w wymiarze nie większym niż 5 000 roboczogodzin (co daje 625 osobodni) 

w terminie od daty podpisania Umowy do terminu zakończenia Etapu IV oraz usługi rozwoju 

oprogramowania  Platformy  MSIM  realizowane  na  zlecenia  Zamawiającego  w  wymiarze  1 

500  roboczogodzin  rocznie  realizowane  w  ramach  Etapu  V  (łącznie  5  x  1  500  =  7  500 

roboczogodzin,  co  daje  937,5  osobodnia).  Formularz  cenowy 

nie  rozróżnia  ceny  usługi 

rozwoju  na  tych  etapach,  stąd  zdaniem  Odwołującego  trzeba  przyjąć,  iż  wykonawca 

powinien zaoferować jedną cenę za roboczogodzinę usługi rozwoju. 

Odwołujący wskazał na brzmienie § 2 ust. 22 załącznika nr 9 do SIWZ i stwierdził, że 

tak sformułowany wymóg w realiach pracy NFZ oraz polskiego parlamentu i coraz krótszego 

procedowania  ustaw,  jak  również  skracania  vacatio  legis  (zwłaszcza  w  obszarze  aktów 

prawa  z  zakresu  opieki  zdrowotnej),  implikuje  niezbędne,  a  pominięte  przez  BonaSoft, 

założenie w kalkulacji, iż także usługa rozwoju wymaga pracy w porze nocnej i zmianowej. 

Zdaniem  Odwołującego  takie  założenie  wymusza  po  prostu  OPZ,  tj.  §  12  ust.  10  i  11 

załącznika nr 9. Odwołujący stwierdził, że sama procedura zlecenia usługi rozwoju znacząco 

skraca  realny  czas,  jaki  będzie  miał  wykonawca  na  wykonanie  nowych  lub  dostosowanie 

istniejących funkcji Platformy. Nawet przy optymistycznym założeniu, iż ustawodawca będzie 

szanował  14-dniowy  termin  vacatio  legis,  nie  sposób  przyjąć,  iż  stworzenie  nowej 

funkcjonalności  nie  będzie wymagało  pracy  nocnej  i  zmianowej. W tym kontekście  przyjęta 

przez  BonaSoft  stawka  123  zł  brutto  -  czyli  100  zł  netto,  która  realnie  (po  odjęciu 

wynagrodzenia z tytułu praw autorskich) wynosi 70 zł netto, jest stawką całkowicie nierealną, 

mając  na  uwadze,  że  tego  typu  usługi  rozwoju  wiążą  się  z  wynagradzaniem  specjalistów 

wysokiej  klasy,  którzy  pod  presją  czasu  są  w  stanie  stworzyć  nową  funkcjonalność 

oprogramowania  lub  dostosować  rozwiązanie  istniejące  (co  nieraz  jest  wręcz  zadaniem 

trudniejszym) - 

zgodną z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

Odwołujący  wskazał,  iż  niemożliwe  jest,  aby  stawka  BonaSoft  za  usługę  rozwoju 

pokrywała także koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, w sytuacji w której taka usługa 

musiałaby być świadczona w siedzibie Zamawiającego. O tym, że stawka za usługę rozwoju 

jest  stawką  nierealną,  świadczy  też  fakt,  iż  potęguje  ona  ryzyka  związane  z  odstąpieniem  

i  karami  umownymi.  Odwołujący  zwracał  uwagę,  iż  to  znaczne  sankcje  przy  niewielkiej 

czasowo 

zwłoce. Kwota, jaką wskazał BonaSoft za wykonanie usługi rozwoju, czyli de facto 

70,00 zł netto, w ogóle nie zabezpiecza terminowego wykonania zobowiązań w tym zakresie. 

Następnie  Odwołujący  wskazał,  iż  w  stosunku  do  usług  innych  niż  usługi  rozwoju  

w szcz

ególności należy wziąć pod uwagę warunki prowadzenia usługi utrzymania - zgodnie  

z załącznikiem 3 do SOPZ usługa utrzymania ma być prowadzona w trybie 24/7/365  - przy 

czym Zamawiający wymaga wydzielenia zespołu administratorów systemu, I-ej oraz ll-ej linii 

wsparcia  - 

warunki  te  wymagają  pracy  w  porze  nocnej  i  zmianowej.  Ma  to  wpływ  na 


organizację pracy zasobów. Odwołujący wskazał kluczowe zapisy załącznika nr 3 do SOPZ 

dotyczące świadczenia usługi utrzymania. 

Odwołujący  wskazał,  iż  kwestionuje,  jakoby  BonaSoft  poprawnie  skalkulował  cenę  

w zakresie usług utrzymania - stworzenie wszystkich procedur, dodatkowych usług, szkoleń, 

a  także  kwestionuje  przyjętą  pracochłonność.  Ponadto,  zdaniem  Odwołującego,  kalkulacja 

nie uwzględnia warunków SLA - czasu na reakcję, obejście i naprawdę błędów, a także tego, 

iż  usługi  utrzymania  w  zasadniczej  części  stanowią  świadczenie  ciągłe,  a  więc  wymagają 

pracy  zmianowej  i  nocnej  (co  powinno  być  uwzględnione  w  koszcie  pracy).  Uzasadniał,  że 

u

sługi  utrzymania  to  zgodnie  z  umową  opisane  Umową  i  SOPZ  usługi  mające  na  celu 

zapewnienie  poprawnego  działania  Platformy  MSIM  oraz  wsparcie  Zamawiającego  

w  korzystaniu  z  Platformy  MSIM. 

W  ramach  Usługi  Utrzymania  Wykonawca  zapewni 

nieprzerwane,  bezawaryjne  funkcjonowanie  Platformy  MSIM  w  t

ym  realizację  usług 

określonych  w  załączniku  nr  3  do  SOPZ,  a  w  szczególności  obsługę  Błędów  Platformy  

i usuwanie awarii ITS z zachowaniem określonych tamże parametrów SLA. W ramach Usługi 

Utrzymania  Wykonawca  zapewni  zmianę  w  Produktach  Umowy  (a  więc  nie  tylko  

w  oprogramowaniu,  ale  także  np.  w  Dokumentacji  -  dop.  Odwołujący)  w  wymaganym 

zakresie, gdy konieczność dokonania zmiany wynika: a) Zmian przepisów prawa, b) Zmian 

rekomendacji, gdy są one związane z zachowaniem interoperacyjności systemów Platformy 

MSIM. 

Także  w  kontekście  usług  utrzymania  Odwołujący  przywołał  brzmienie  §  2  ust.  22  

i  stwierdził,  że  tak  sformułowany  wymóg  w  realiach  pracy  NFZ  oraz  polskiego  parlamentu  

i  coraz  krótszego  procedowania  ustaw,  jak  również  skracania  vacatio  legis  (zwłaszcza  

w  obszarze  aktów  prawa  z  zakresu  opieki  zdrowotnej),  implikuje  niezbędne,  a  pominięte 

przez  BonaSoft,  założenie  w  kalkulacji,  iż  także  usługa  utrzymania  wymaga  pracy  w  porze 

nocnej  i  zmianowej. 

Jednocześnie  -  biorąc  pod uwagę  istotny  i  stały  wzrost  kosztów  pracy  

w  sektorze  IT  w  ostatnich  latach,  Zamawiający  był  zobligowany  do  szczególnej  uwagi  

w  zakresie  weryfikacji  wyjaśnień  ceny  w  odniesieniu  do  wynagrodzeń  pracowników  

i  weryfikacji,  czy  BonaSoft  oszacował  i  uwzględnił  w  cenie  rezerwy  na  przyszły  wzrost 

wynagrodzeń  w  branży  IT  w  okresie  trwania  projektu,  który  wynosi  okres  wdrożenia  +  60 

miesięcy okresu utrzymaniowego. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  wadliwe  badanie  i  ocenę  oferty  i  wyjaśnień  tej 

oferty  przedstawionych  przez  BonaSoft  w/w  wymienio

nych  zakresach,  także  poprzez 

zaakceptowanie zaniżonej (rażąco niskiej) wyceny lub braku wyceny: 3) ITS oraz usług około 

sprzętowych,  4)  licencji  standardowych  i  obcych,  5)  szkoleń  i  warsztatów  dedykowanych 

Platformie, 6) wytworzenia dokumentacji. 

W  stosun

ku  do  wszystkich  wyżej  wymienionych  w  pkt  1-6  aspektów,  Odwołujący 

podniósł,  iż  nie  zostały  one  poprawnie  udowodnione  przez  BonaSoft,  a  co  więcej 

Zamawiający powinien pominąć przy ocenie oferty BonaSoft dowody, które zostały złożone 


przez  BonaSoft  w  następstwie  naruszającego  przepisy  Pzp  wielokrotnego  wzywania 

BonaSoft do wyjaśnień, opisanego w zarzucie nr 1. Odwołujący jeszcze raz podkreślał, iż ze 

względu  na  sposób  skonstruowania  oferty  konieczne  było  wyjaśnienie  i  udowodnienie  w/w 

aspektów  ceny  i  kosztu  także  na  poziomie  podwykonawców.  Podnosił,  że  BonaSoft  

w  złożonych  Zamawiającemu  wyjaśnieniach  nie  było  w  stanie  w  sposób  wiarygodny 

wyjaśnić,  w  jaki  sposób  i  w  jakim  zakresie  uwzględniło  powyższe  kategorii  kosztów.  Co 

więcej,  jeżeli  BonaSoft  przedstawiło  w  swoich  wyjaśnieniach  inna,  swoją  własna,  autorską 

metodykę  wyceny,  to  nie  znaczy  to,  że  metodyka  ta  może  pomijać  powyższe  kategorie. 

Każda  metodyka  wyceny,  niezależnie  od  sposobu  kalkulacji  ceny  ofertowej  musi  bowiem 

uwzględniać w sobie wszystkie koszty realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Metodyka  autorska,  nie  może  przy  tym  służyć  manipulacji  liczbami  w  taki  sposób  aby 

uniknąć uwzględniania i wykazania w wyjaśnieniach wszystkich rzeczywiście występujących 

w  projekcie  kosztów.  Zamawiający  winien  być  w  stanie  wyczytać  z  wyjaśnień  BonaSoft 

wszystkie aspekty kosztowe, niezależnie od zastosowanej metodyki, a wykonawca BonaSoft 

powinien być w stanie w sposób czytelny wykazać, które koszty i w jakiej wysokości zostały 

uwzględnione w cenie oferty. 

Następnie  Odwołujący  wskazał  na  okoliczności  irrelewantne  z  punktu  widzenia 

kalkulacji  ceny  dotyczące:  1)  doświadczenia  i  personelu  wykonawcy  i  podwykonawców,  2) 

optymalizacji  programowania  i  działalności,  3)  PRINCE  2,  4)  ISO  oraz  5)  posiadania 

gotowych  ko

mponentów  i  wolnego  oprogramowania,  które  omówił  w  treści  odwołania. 

Odwołujący  wskazał,  że  nie  zna  treści  wyjaśnień  składanych  przez  BonaSoft,  nie  zna 

okoliczności, które zdaniem tego wykonawcy  umożliwiały  mu tak  nierealne  obniżenie ceny, 

niemniej  wskazał  na  okoliczności,  które  jego  zdaniem  nie  stanowią  o  przewadze  BonaSoft 

nad  konkurentami.  Zdaniem  Odwołującego  wysoce  prawdopodobne  jest,  iż  BonaSoft 

powoływał się na takie okoliczności, próbując uzasadnić wysokość zaoferowanej ceny.

W  przedmiocie  zarzutu  wskazanego  w  punkcie  3.  petitum 

odwołania  Odwołujący 

przywołał  postanowienia  rozdziału  XI  SIWZ  dotyczące  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

treść  załącznika  nr  6  do  oferty  BonaSoft  oraz  załącznika  nr  5  do  SIWZ  złożonego  przez 

BonaSoft.  

Odwołujący  podniósł,  że  wszystkie  zamówienia,  wskazane  w  SIWZ  jako  wymagane 

na  potwierdzenie  posiadania  przez  wykonawcę  doświadczenia,  posiadają  element  usługi 

(nawet  dostawa  sprzętu  jest  połączona  z  usługą  skonfigurowania  jej  w  klaster  wysokiej 

dostępności  -  pkt  3.2.2.1  lit.  c),  stąd  wszystkie  te  usługi  winny  wykonać  podmioty,  do 

realizacji których te zdolności są wymagane. Odwołujący podkreślał, że całkowicie odrębnym 

warunkiem  udziału  jest  wymóg  dysponowania  na  etapie  realizacji  zamówienia  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i które 

spełniają  określone  w  SIWZ  wymagania.  Nie  można  spełnić  wymogu  posiadania 


określonego doświadczenia jako podmiot (spółka), oddelegowując do realizacji zamówienia 

osoby,  którymi  dysponowanie  jest  odrębnym  warunkiem,  związanym  z  pełnieniem 

konkretnych funkcji. Zgodnie z wykazem usług załącznik nr 5 do SIWZ jedynie Asseco jest 

wskazane  jako  spółka  dysponująca  doświadczeniem  w  zakresie  wykonanych  usług 

związanych z  wdrożeniem  i  utrzymaniem różnego  rodzaju  oprogramowania oraz jedynie IS 

jest  wskazany  jako  spółka  dysponująca  doświadczeniem  w  zakresie  dostawy  sprzętu  oraz 

usług związanych z tą dostawą. Wynika z tego prosty wniosek  - Zamawiający wbrew treści 

art. 22 ustawy Pzp 

zaakceptował ofertę, z której wynika, iż zamówienie w ¾ wykonają spółki, 

które  nie  mają  żadnego  doświadczenia  wymaganego  w  SIWZ  na  spełnienie  warunków 

udziału.  Tymczasem  aby  uznać,  iż  interes  Zamawiającego  jest  należycie  zabezpieczony,  

a  zamówienie  wykonają  rzeczywiście  podmioty,  które  mają  zdolności  do  realizacji  -  to 

zasadniczą  część  zamówienia  w  zakresie  usług  związanych  z  oprogramowaniem  winno 

wykonać  Asseco, tak  samo jak  zasadniczą część  dostawy  sprzętu  oraz  usługę konfiguracji 

sprzętu  w  klaster  wysokiej  dostępności  powinno  wykonać  IS.  Tymczasem  Asseco  ma 

zrealizować 20% całości zamówienia, a IS 5% całości zamówienia. 

Odwołujący wskazał, że nie ma przy tym dostępu do treści wyjaśnień RNC, niemniej 

jeśli z treści tych wyjaśnień wynika, iż np.: 

1. usługi utrzymaniowe oprogramowania, których dotyczy warunek z pkt 3.2.2.1 lit. d), mają 

być wykonywane samodzielnie przez BonaSoft lub przez podwykonawców Decsoft czy  IS - 

to  potwierdza  to,  że  tych  usług  nie  wykona  podmiot,  który  posiada  doświadczenie  w  tym 

zakresie (Asseco); 

2.  przedmio

t  zamówienia  w  zakresie  usług  zaprojektowania,  budowie  lub  dostosowania  

i  wdrożenia  produkcyjnego  systemu  informatycznego  mają  być  wykonywane  samodzielnie 

przez BonaSoft lub przez podwykonawców Decsoft czy IS - to potwierdza to, że tych usług 

nie wykona p

odmiot, który posiada doświadczenie w tym zakresie (Asseco). 

Odwołujący  podkreślał,  że  fakt,  że  Asseco  wskazało  w  wykazie  po  kilka  usług  na 

spełnianie jednego warunku w zakresie doświadczenia - wręcz uzasadnia tezę, iż wymagane 

przez  Zamawiającego  doświadczenie  nie  było  nadzwyczajnym  doświadczeniem  na  rynku 

zamówień  publicznych  w  zakresie  systemów  IT  dedykowanych  dla  systemu  ochrony 

zdrowia. Gdyby zaś wykonawca BonaSoft takie doświadczenie posiadał samodzielnie, to bez 

wątpienia wskazałby je w wykazie usług. 

Następnie  Odwołujący  zakwestionował  treść  zobowiązania  Integrated  Solutions. 

Uzasadniał,  że  z  treści  zobowiązania  w  żaden  sposób  precyzyjnie  i  jednoznacznie  nie 

wynika, iż IS będzie brała udział w usłudze skonfigurowania infrastruktury w klaster wysokiej 

dostępności. Dwukrotnie przy tym pojawia się udział w obszarze dostawy sprzętu, a przecież 

nie  bez  powodu  Zamawiający  wyraźnie  wyodrębnił  usługę  skonfigurowania  infrastruktury  

w  klaster  wysokiej  dostępności.  Zdaniem  Odwołującego  na  dzień  składania  ofert  BonaSoft 


nie  udowodnił,  iż  podmiot,  który  udostępnia  doświadczenie  i  został  wskazany  w  wykazie 

usług,  będzie  wykonywał  usługę  konfiguracji  tej  infrastruktury  -  nie  wynika  to  z  treści 

zobowiązania do udostępnienia zasobów. 

Kolejno  Odwołujący  kwestionując  referencję  Asseco  wskazał,  że  zgodnie  

z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia - umowa została zawarta w terminie 13.11.2018 r.,  

a zgodnie z informacją z otwarcia ofert Asseco zaoferowało 90-dniowy termin realizacji, który 

to termin  upływał  w  takim  razie  w  dniu  8.02.2019  r.  Z  protokołu  wynika jednakże,  iż  został 

sporządzony  później  -  co  więcej  literalnie  poświadcza  wykonanie  umowy  na  dzień 

22.02.2019  r.,  a  więc  dwa  tygodnie  później.  Podkreślenia  wymaga,  iż  w  postępowaniu 

skrócony termin realizacji zamówienia był także kryterium oceny ofert. Odwołujący podnosił, 

iż z treści tych dokumentów wynika, iż zamówienie nie zostało zrealizowane w terminie, zaś 

nieterminowe  wykonanie  zamówienia  jest  nienależytym  wykonaniem  umowy  (chyba  że 

zgodnie z przyjętymi zasadami odpowiedzialności wykonawca jest w stanie wykazać, iż nie 

ponosi winy/

ryzyka danego opóźnienia). Co więcej - w stosunkach cywilnoprawnych Kodeks 

cywilny statuuje domniemanie zwłoki po stronie dłużnika. Zdaniem Odwołującego powyższe 

okoliczności powinny były zostać wyjaśnione przez Zamawiającego w toku badania i oceny 

oferty BonaSoft. 

Odnośnie zarzutu wprowadzenia Zamawiającego w błąd Odwołujący wskazał, że bez 

wątpienia  sposób  postępowania  BonaSoft  doprowadził  do  tego,  iż  Zamawiający  błędnie 

uznał,  iż  spełnia  on  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  przedstawił  na  to  stosowne 

dokumenty,  a  w  konsekwencji  błędnie  uznał,  iż  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania, 

czego  skutkiem  było  wybranie  oferty  BonaSoft  jako  oferty  najkorzystniejszej.  Oczywistym 

jest, że informacje dotyczące zrealizowanych zamówień i osób, które były elementem oceny 

spełniania  warunków  udziału,  mają  istotny  wpływ  na  decyzje  Zamawiającego,  który  był 

zobowiązany  do  ich  weryfikacji.  Takimi  informacjami  są  w  szczególności  daty  wykonania 

zamówień  oraz  rzetelna  podmiotowo  konstrukcja  oferty  -  przypisanie  konkretnych  części 

zamówienia  publicznego  (usług)  podwykonawcom,  na  których  zdolności  BonaSoft  polega, 

gdyż w ramach tych usług takich zdolności wymaga SIWZ, a także niebudząca wątpliwości 

treść zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów i realizacji danych części 

zamówienia  (usług).  Nie  sposób  uznać,  żeby  BonaSoft  działał  z  należytą  starannością  

i przedstawił rzetelne dane w tym zakresie - wręcz przeciwnie - można BonaSoft zarzucić co 

najmni

ej lekkomyślność lub niedbalstwo. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  zaniechania  wezwania  BonaSoft  do  wyjaśnień 

Odwołujący  podkreślał,  iż  przeprowadzając  postanowienie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  finansowanego  ze  środków  publicznych,  a  zwłaszcza  środków  unijnych, 

Zamawiający  winien  dołożyć  należytej  staranności  celem  urzeczywistnienia  się 

podstawowych  zasad  udzielania  zamówień  publicznych  w  konkretnym  postępowaniu.  


W  przeciwnym  wypadku  realne  jest  zagrożenie  nałożenia  na  Zamawiającego  korekty 

finansowej  i 

obowiązku zwrotu środków unijnych  - a w konsekwencji naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. Nie jest dopuszczalne „przymykanie oka” na nieścisłości, wątpliwości  

i  oczywiste  niezgodności  z  PZP  oferty  (oświadczeń  i  dokumentów)  wykonawcy,  aby 

zreal

izować  zamówienie  jak  najszybciej  lub  jak  najtaniej,  bez  względu  na  to  czy  wybrana, 

jedynie pozornie najkorzystniejsza, oferta spełnia wymogi SIWZ czy nie. To Zamawiający we 

własnym  zakresie  winien  jest  obiektywnie,  profesjonalnie  zweryfikować,  czy  oświadczenia  

i  dokumenty  wykonawcy  są  złożone  prawidłowo,  czy  zaoferowany  przedmiot  jest  zgodny  

z  SIWZ,  a  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  w  SIWZ  i  nie 

podlega  wykluczeniu  z  postępowania.  Odwołujący  w  niniejszym  odwołaniu  opisał  szereg 

rozbieżności  i  wątpliwości,  braków  i  sprzeczności,  które  nasuwają  się  w  związku  

z oświadczeniami BonaSoft, a także przedstawionymi przez BonaSoft dokumentami. Takimi 

informacjami,  które  są  podane  wadliwie,  są  w  szczególności  informacje  dotyczące 

podwykon

awców,  zakresu  zamówienia  publicznego,  jakie  mają  wykonać  podwykonawcy, 

zobowiązań podwykonawców, dat wykonania zamówień stanowiących warunek udziału etc. 

Zaniechanie  Zamawiającego  w  tym  zakresie  przesądza  o  naruszeniu  ustawy  PZP  

i  przeprowadzeniu  badania 

i  oceny  ofert  z  naruszeniem  podstawowych  zasad  rządzących 

zamówieniami  publicznymi:  jawności  i  konkurencyjności,  a  także  równego  traktowania 

wykonawców. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  13  stycznia  2021  r.  wniósł  

o oddalenie odwołania w całości. 

Odnośnie zarzutu  1.  Zamawiający  wskazał,  iż  zarzut  niewykonania wyroku  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  z  dnia  21  września  2020  r.  w  sprawie  KIO  1838/20  jest  całkowicie 

bezzasadny  i  jako  taki  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  W  przedmiotowym  wyroku  z  dnia  

września  2020  r.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  istocie  wskazała  w  sentencji  wyroku 

katalog  pytań,  jakie  należało  skierować  do  wykonawcy  BonaSoft,  niemniej  jednak,  co 

przyznał  sam  Odwołujący,  katalog  ten  miał  charakter  minimalny,  stąd  też  Zamawiający  

w  wykonan

iu  wyroku  KIO  przystąpił  do  powtórnego  badania  i  oceny  ofert,  a  tym  samym 

pismem z dnia 23 września 2020 r. niezwłocznie wezwał wykonawcę BonaSoft do złożenia 

wyjaśnień  zgodnie  z  sentencją  wyroku  KIO.  Zamawiający  wskazał,  że  KIO  w  uzasadnieniu 

przedmiotowe

go  wyroku  podkreśliła,  iż  Zamawiający  oczywiście  nie  jest  ograniczony 

wyłącznie  do  wyjaśnienia  okoliczności  wskazanych  przez  Izbę,  które  z  mocy  prawa 

ograniczone  są  granicami  postawionych  zarzutów  i  wskazanymi  przez  zamawiającego 

podstawami  odrzucenia.  Izb

a  wskazała  natomiast  niezbędne  minimum  do  którego 

zachowania  zamawiający  będzie  zobowiązany  sentencją  orzeczenia.  Zgodnie  w  treścią 

uzasadnienia  wyroku Zamawiający  kolejno  pismem  z  dnia 29  września 2020  r.  wystosował 


wezwanie  do  wyjaśnienia  dalszych  okoliczności,  jakie  zaistniały,  wobec  udzielonych 

uprzednio wyjaśnień przez BonaSoft. 

Zamawiający wskazał, że trudna do udowodnienia jest teza o trzykrotnym wzywaniu 

przez  Zamawiającego  Bonasoft  do  wyjaśnień.  Odwołujący  sam  wskazuje,  że  wezwanie  

z  dnia  23  marca 

2020  r.  było  wadliwe,  a  wyjaśnienia  Bonasoft  z  dnia  6  kwietnia  –  jak 

następnie  wskazało  KIO  –  następowały  przy  braku  wiedzy  wykonawcy  czego  chce 

Zamawiający.  Następnie  wezwanie  z  dnia  23  września  2020  r.  –  jak  podnosi  sam 

Odwołujący – nie było prawidłowe ze względu na m.in. zbyt krótki termin. Z tego względu nie 

można  też  –  jak  to  robi  Odwołujący  -  czynić  zarzutu  Bonasoft,  iż  wyjaśnienia  z  dnia  25 

w

rześnia  2020  r.  były  nierzetelne.  Dopiero  wezwanie  z  dnia  29  września  2020  r.  było 

skutecznym wezwaniem wykon

awcy do wyjaśnień przez Zamawiającego. 

Następnie  Zamawiający  wskazał,  że  zgodnie  z  ugruntowanym  orzecznictwem 

Krajowej  Izby  Odwoławczej,  przepisy  ustawy  nie  stanowią,  iż  wezwanie  wykonawcy  do 

złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, a wiec w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp 

ma charakter jednorazowy. Na potwierdzenie ww. stanowiska przywołał wyrok KIO z dnia 21 

sierpnia  2014  r.  sygn.  akt:  KIO  1625/14.  Zamawiający  podkreślał,  iż  w  żadnym  momencie 

przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w  szczególności  wykonując  wyrok  KIO  z  dnia 

21.09.2020 r. nie był, ani nie czuł się zwolniony z obowiązku przeprowadzenia powtórzonej 

czynności badania i oceny ofert.  

W  tym  zakresie  Odwołujący  składa  sprzeczne  ze  sobą  tezy  wskazujące  raz  na 

okoliczność  „abdykowania”  Zamawiającego  z  roli  gospodarza  postępowania,  a  w  innym 

przypadku na jego nadgorliwość w analizie oświadczeń Bonasoft. Zamawiający podniósł, iż 

wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  dokumentacja  postępowania  została  udostępniona 

Odwołującemu  w  sposób  prawidłowy,  natomiast  pismo  wykonawcy  BonaSoft  z  dnia 

25.09.2020 r. „urywa się na stronie 10”, bowiem dokument ten zawiera dokładnie 10 stron. 

Zamawiający  zaprzeczył  twierdzeniom  Odwołującego,  jakoby  faworyzował 

wykonawcę  BonaSoft  w  składaniu  wyjaśnień  w  prowadzonym  postępowaniu.  Czynności 

podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania znajdują pełne umocowanie w ustawie, 

a  dalsze  wezwania  skierowane  do  BonaSoft  miały  jedynie  charakter  doprecyzowujący,  co 

wprost  wynika  z  materiału  dowodowego  prowadzonego  postępowania.  Zamawiający 

podniósł,  iż  dokonał  badania  i  oceny  wyjaśnień  wykonawcy  BonaSoft  w  sposób  rzetelny  

i  wyczerpujący,  a  przede  wszystkim  w  granicach  i  na  podstawie  ustawy  oraz  w  oparciu  

o aktualną linię orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiotowym zakresie, wobec 

powyższego,  zarzuty  Odwołującego  są  całkowicie  bezpodstawne,  mają  na  celu  jedynie 

subiektywną polemikę z prawidłowo przeprowadzonymi przez Zamawiającego czynnościami 

w postępowaniu. 


Odnośnie  zarzutu  2.  Zamawiający  wskazał,  że  zarzut  jest  bezpodstawny  i  jako  taki 

nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Zamawiający  podkreślał,  iż  przeprowadził  przedmiotowe 

postępowanie  zgodnie  z  przepisami  ustawy  oraz  w  oparciu  o  wskazania  wynikające  

z  orzecznictwa  KIO,  jednocześnie  w  kontekście  postawionego  zarzutu,  wskazał,  iż  przepis 

art. 36b ust. 1 ustawy Pzp 

przewiduje, że zamawiający żąda podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców (a nie „uzgodnionych zakresów ofert podwykonawczych”), którzy będą brali 

udział  w  realizacji  zamówienia.  Wykonawca  ma  zatem  obowiązek  wskazać  w  ofercie  firmy 

podwykonawców,  którzy  będą  brali  udział  w  realizacji  zamówienia,  ale  tylko  wtedy,  gdy 

dokonał  on  już  ich  wyboru,  na  dzień  składania  oferty.  Wykonawca  BonaSoft  złożył 

oświadczenie  w  przedmiotowym  zakresie,  podkreślał,  iż  żaden  przepis  ustawy  nie  stanowi  

o  tym,  iż  oświadczenie  to  ma  odzwierciedlać  rzeczywisty  udział  podwykonawców  

w  wykonaniu  zamówienia,  co  więcej,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego 

wykonawca może zmienić podwykonawców przy jednoczesnym założeniu, że nowy podmiot 

spełnia  postawione  przez  Zamawiającego  warunki.  Ustawa  dopuszcza  zatem  zmianę 

podmiotu  wskazanego  w  ofercie  jako  przyszły  podwykonawca.  Zmiana  taka  jest  możliwa 

zarówno  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  jak  i  również  na  etapie  jego 

realizacji,  p

oprzez  zmianę  albo  rezygnację  z  podwykonawcy  (gdy  jest  on  jednocześnie 

podmiotem,  na  którego  zasobach  wykonawca  powołał  się)  bądź  w  przypadku,  gdy 

zamawiający  stwierdzi,  że  wobec danego  podwykonawcy  zachodzą podstawy  wykluczenia. 

W  tym  ostatnim  przypadku  u

stawodawca  dopuścił  zmianę  podwykonawcy  poprzez 

zastąpienie  go  innym  podwykonawcą,  dopuszczając  również  sytuację  rezygnacji  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, mimo złożenia takiej deklaracji 

w  ofercie.  Zgodnie  z  przepisem  art.  22a  ust.  4  ustawy  Pzp

,  w  odniesieniu  do  warunków 

dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te  zdolności  są wymagane. W  przedmiotowym  postępowaniu wykonawca BonaSoft 

oświadczył, że polega na zdolnościach innych podmiotów, tj. Asseco Poland S.A., Integrated 

Solutions  Sp.  z  o.o.,  Decsoft  S.A.,  przedkładając  jednocześnie  zobowiązania  tychże 

podmiotów  w  przedmiocie  powierzenia  realizacji  odpowiedniej  części  zamówienia  wraz  ze 

wskazaniem  zakresów  oraz  okresu  udziału  tych  podmiotów  przy  wykonywaniu  zamówienia 

publicznego przez wykonawcę BonSoft. Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi co najmniej 

określać  zakres  dostępnych  wykonawcy  zasobów  innego  podmiotu  oraz  sposób 

wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu  przez  wykonawcę  przy  wykonywaniu  zamówienia 

publicznego.  Z  treści  zobowiązania  musi  również  wynikać,  że  podmiot,  na  zdolnościach 

którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu 

dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  usługi, 

których  wskazane  zdolności  dotyczą.  Zamawiający  szczegółowo  zbadał  wyżej  wymienione 


zobowiązania  podmiotów  trzecich  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na 

potrzeby  wykonania  przedmiotowego  zamówienia  publicznego  i  w  konsekwencji  przyjął,  iż 

Wykonawca BonaSoft wykazał, że spełnione zostały postawione warunki określone w SIWZ 

oraz nie zachodzą wobec tych podmiotów przesłanki wykluczenia z postępowania. 

W  zakresie  zarzutu  Odwołującego  w  przedmiocie  zaakceptowania  zaniżonej 

pracochłonności 

wykonania 

poszczególnych 

elementów 

oprogramowania 

oraz 

zaakceptowania  zaniżonej  wyceny  osobodnia  (osobogodziny)  zarówno  w  ramach  usługi 

rozwoju,  jak  i  w  ra

mach  wszystkich  innych  usług  i  czynności  wykonywanych  w  ramach 

realizacji  zamówienia,  Zamawiający  podniósł,  iż  zarzut  ten  jest  całkowicie  bezpodstawny 

oraz  dodatkowo  niepoparty  żadnymi  konkretnymi  wyliczeniami  i  dowodami  i  jako  taki  nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

W  zakresie  zaniżonej  zdaniem  Odwołującego  pracochłonności  wykonania 

poszczególnych elementów SOPZ Zamawiający wskazał, że dokonał oceny pracochłonności 

oferty BonaSoft oraz oferty Comarch względem własnych założeń i nie uznał, aby zakładana 

w  obu 

tych  ofertach  pracochłonność  istotnie  odstawała  od  analiz  Zamawiającego. 

Dodatkowo  Zamawiający  przekazał  (tylko  dla  wiadomości  KIO  ze  względu  na  zastrzeżoną 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  wyjaśnieniach  RNC  obu  wykonawców)  szczegółowe 

porównanie  zakładanych  pracochłonności  oraz  innych  czynników  cenotwórczych.  (…)  Tak 

więc wszelkie zarzuty Odwołującego, co do nieprawidłowego skalkulowania pracochłonności 

np. 

w  zakresie  dostosowywania  do  zmian  prawnych  czy  w  innych  obszarach  są 

bezpodstawne. 

W  zakresie  ceny  za  r

oboczodzień  Zamawiający  wskazał,  że  stawki  wynagrodzenia 

dla poszczególnych specjalistów zostały udowodnione przez Bonasoft (…). Zamawiający nie 

miał żadnych podstaw, żeby kwestionować przyjęte przez Wykonawcę stawki. (…) 

W zakresie zarzutu Odwołującego dotyczącego stawki za roboczogodzinę w ramach 

usługi  rozwoju,  Zamawiający  wskazał  na  bezpodstawne  i  nieznajdujące  uzasadnienia  

w dokumentacji przekazanej przez BonaSoft kalkulacje stawki poprzez sztuczne wydzielanie 

ze  stawki  wynagrodzenia  z  tytułu  przeniesienia  praw  autorskich.  Zamawiający  jeszcze  raz 

podkreśla,  że przeanalizował  z  ponadstandardową starannością całość wyjaśnień  Bonasoft  

i  stwierdził,  że  oferta  ta  obejmuje  całość  wymaganych  przez  SIWZ  prac,  a  przedstawione 

pracochłonności oraz pozostałe koszty są realne i odzwierciedlają realia rynkowe.  

W  zakresie  zarzutu  3.  Zamawiający  wskazał,  że  zarzut  nie  znajduje  uzasadnienia 

faktycznego ani prawnego. Zamawiający podniósł, że w wyroku KIO 1082/19 z dnia 2 lipca 

2019 r. (podobnie np. wyroku KIO 1073/18 

z dnia 12 czerwca 2018 r.) wskazano, że przepisy 

art. 36a, art. 36b oraz art. 36ba ustawy Pzp nie statuują bezwzględnego obowiązku podania 

w  ofercie  nazw  podwykonawców  oraz  zakresu  powierzonych  im  prac  i  to  pod  rygorem 

odrzucenia  oferty.  Przeciwnie,  ich  b

rzmienie  literalne  jasno  wskazuje,  że  zamawiający  jest 


uprawniony  jedynie  do  ustalenia  w  SIWZ  obowiązku  podania  w  ofercie  nazw 

podwykonawców,  którzy  nie  udostępniają  wykonawcy  swych  zasobów,  jedynie  w  sytuacji, 

gdy podwykonawcy ci są znani wykonawcy w dniu przygotowania i składania ofert. Również 

ustalenie zakresu prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę w sytuacji braku  

szczególnych  wymagań  zamawiającego,  w  tym  zastrzeżenia  części  prac  do  osobistego 

wykonania  przez  podwykonawcę  zgodnie  z  art.  36a  ust.  2  ustawy  Pzp  ma  charakter 

informacyjny. Skoro bowiem - jak wynika z art. 36b ust. 1 oraz art. 36a ust. 1a ustawy Pzp - 

decyzja  o  powierzeniu  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy  oraz  wskazanie 

podwykonawcy  mogą  nastąpić  przed  przystąpieniem  do  wykonania  umowy,  a  nawet  

w trakcie wykonywania umowy, to tym bardziej wykonawca nie jest zobowiązany ustawą do 

tego,  aby  wskazanie takie  nastąpiło  już  w  ofercie  i  miało charakter  wiążący.  Postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  ma  charakter  służebny  wobec  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego  i  zmiany  w  zakresie  sposobu  wykonania  zobowiązania  przez  wykonawcę 

dopuszczalne  na  etapie  realizacji  kontraktu  tym  bardziej  są  dozwolone  na  etapie  badania 

ofert w sytuacji braku odmiennych wymagań zamawiającego wynikających wprost z ustawy 

(arg. a maiori ad minus).  

Zamawiający podnosił, iż twierdzenia Odwołującego jakoby wykonawca BonaSoft nie 

spełnił warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale XI pkt 3.2.2.1. b) SIWZ nie 

są  prawdziwe.  BonaSoft  na  spełnienie  przedmiotowego  warunku  przedstawił  bowiem 

realizację trzech usług (usługa nr 3, 4, 5 wykazu usług BonaSoft).  

Zamawiający,  w  ramach  badania  przedmiotowego  dokumentu  oraz  okoliczności  na 

jakie  został  przedstawiony,  w  dniu  26.11.2020  r.  zwrócił  się  z  prośbą  o  potwierdzenie 

zakresu  wykonania  ww.  usług  do  wszystkich  podmiotów,  na  rzecz  których  były  one 

realizowane i od wszystkich trzech podmiotów otrzymał stosowne informacje zwrotne, które 

umożliwiły rzetelne badanie i w konsekwencji ocenę oferty. Na mocy pozyskanych informacji,  

w  kontekście  zarzutu  Odwołującego,  jakoby  BonaSoft  nie  spełnił  ww.  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  Zamawiający  doszedł  do  następującego  wniosku:  dowód  przedstawiony 

przez  BonaSoft  na  wykazanie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  

w  rozdziale  XI  pkt  3.2.2.1.  b)  SIWZ,  tj.  protokół  potwierdzający  należyte  wykonanie  usługi 

wskazanej  w  pkt  2)  przez  firmę  Asseco  wraz  z  oświadczeniem  BonaSoft na  tę  okoliczność 

pozostają  de  facto  bez  znaczenia  dla  istoty  sprawy,  bowiem  na  okoliczność  spełnienia 

przedmiotowego  warunku  BonaSoft  skutecznie 

wykazał  dwie  inne  usługi.  Wniosek 

Odwołującego  o  wystosowanie  wezwania  do  BonaSoft  w  żądanym  zakresie  jest  zatem 

całkowicie bezprzedmiotowy. 


Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika

,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  

co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania w całości. 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Przystępującego  BonaSoft  o  odrzucenie  odwołania  

w  zakresie  zarzutu  zawartego  w  punkcie  1.  i  2.  petitum 

odwołania  jako  spóźnionego. 

BonaSoft 

wskazywał w szczególności, że wezwanie do wyjaśnień ceny oferty skierowane do 

BonaSoft po wyroku KIO z dnia 21 września 2020 r. sygn. akt: KIO 1838/20, miało miejsce  

23  września  2020  r.,  tym  samym  Odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  wniesienia 

od

wołania w terminie 10 dni od dnia, w którym powziął wiedzę o treści i zakresie wezwania 

skierowanego do BonaSoft. 

Przystępujący BonaSoft podnosił, iż za spóźniony należy uznać 

także zarzut zawarty w punkcie 2. petitum odwołania w zakresie w jakim dotyczył on stawki 

za  jedną  roboczogodzinę  świadczenia  usługi  rozwoju,  bowiem  bazował  na  jawnej  od  dnia  

4  maca  2020  r.  stawce  wskazanej  w  formularzu  ofertowym  BonaSoft

.  Przystępujący 

uzasadniał,  że  stawka  w  wysokości  123  zł  brutto  za  świadczenie  usług  rozwojowych,  do 

której  odniósł  się  w  wyjaśnieniach  ceny  z  kwietnia  2020  r.  nie  stanowiła  późniejszej, 

niezasadnej  (jak  stwierdziła KIO  w  wyroku o  sygn.  akt:  KIO  1838/20)  podstawy  odrzucenia 

oferty BonaSoft

, co miało miejsce 24 lipca 2020 r.  

Zgodnie z art. 189 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp, Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, 

że  odwołanie  zostało  wniesione  po  upływie  terminu  określonego  w  ustawie.  Z  kolei 

stosownie  do  treści  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp,  odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od 

niezgodnej  z  przepisami  ustawy  c

zynności  zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy. 

Odnosząc się do ww. wniosku Przystępującego w przedmiocie odrzucenia odwołania 

w  zakresie  zarzutu  1.  w

skazać  należy,  iż  z  treści  odwołania  wynika,  że  czynnością,  którą 

zakwestionował  Wykonawca  w  ramach  przysługujących  mu  środków  ochrony  prawnej  było 

wadliwe przeprowadzenie procedury wyjaśnień ceny oferty BonaSoft, a nie treść wezwania 

skierowanego  do 

BonaSoft  pismem  z  dnia  23  września  2020  r.  Zgodnie  z  art.  96  ust.  3 

ustawy Pzp, załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, 

ofer

ty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału 

w  postępowaniu  od  dnia  poinformowania  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu.  Nie  zostało  zakwestionowane  przez  przeciwników  procesowych 


Odwołującego,  iż  o  treści  wezwań  z  dnia  23  i  29  września  2020  r.  wystosowanych  do 

BonaSoft,  stanowiących  w  myśl  ww.  przepisu  załączniki  do  protokołu,  odwołujący  się 

Wykonawca 

dowiedział  się  po  wyborze  oferty  BonaSoft  jako  najkorzystniejszej  w  dniu  

10  grudnia  2020  r

.,  który  to  wybór  był  jednocześnie  pierwszym  wyborem  oferty  tego 

wykonawcy. 

Tym  samym  to  od  daty  wyboru  oferty  BonaSoft  należało  liczyć  termin  na 

wniesienie  odwołania,  w  ramach  którego  Odwołujący  zakwestionował  błędy  w  procedurze 

wyjaśnień ceny. Dostrzec należy, iż w dacie 23 września 2020 r. procedura wyjaśnień ceny 

oferty nie została zakończona przez Zamawiającego.   

Brak  było  również  podstaw  do  odrzucenia  odwołania  w  zakresie  zarzutu  2.  Izba 

wskazuje,  iż  to,  że  stawka  za  usługi  rozwoju  zaoferowana  przez  BonaSoft  była  znana  już  

w  chwili  otwarcia  ofert  (marzec  2020  r.) 

nie  oznacza,  że  już  wtedy  Odwołujący  winien 

zakwestionować  jej  wysokość.  Wniesione  odwołanie  w  takich  okolicznościach  należałoby 

uznać  za  przedwczesne,  bowiem  w  istocie  nie  zmaterializowałaby  się  czynność  czy  też 

zaniechanie  Zamawiającego,  od  której  przysługiwałoby  odwołanie.  Słusznie  w  powyższym 

zakresie  twierdził  Odwołujący,  iż  dopiero  po  zakończeniu  całościowej  procedury  wyjaśnień 

ceny  oferty  złożonych  przez  BonaSoft,  odwołujący  winien  zaskarżyć  jeden  z  elementów 

kalkulacyjnych ceny oferty BonaSoft, zwłaszcza, że oferta ww. wykonawcy po raz pierwszy 

została uznana za najkorzystniejszą 10 grudnia 2020 r. Tym samym, to od tej daty należało 

liczyć termin na wniesienie odwołania. 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  22  grudnia  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  BonaSoft  

Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego w dniu 23 grudnia 2020 r. po stronie Zamawiającego.  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie  o  zamówieniu,  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  

z  wyjaśnieniami  oraz  zmianami,  informację  z  otwarcia  ofert,  ofertę  wykonawcy  BonaSoft, 

ofertę  Odwołującego,  wezwanie  do  wyjaśnień  ceny  oferty  z  dnia  23  marca  2020  r. 

skierowane  do  wykonawcy  BonaSoft  oraz 

Comarch, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia  

6 kwietnia 2020 r. złożone przez BonaSoft, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 6 kwietnia 

2020  r.  złożone przez  Odwołującego,  wyrok  KIO  z  dnia 16  czerwca 2020  r.  sygn.  akt:  KIO 

709/20  i  715/20,  pisma  Zama

wiającego  z  dnia  3  lipca  2020  r.  skierowane  do  wykonawcy 


BonaSoft,  zawiadomienie  o  odrzuceniu  oferty  BonaSoft  z  dnia  24  lipca  2020  r.,  wyrok  KIO  

z  dnia  21  września  2020  r.  sygn.  akt:  KIO  1838/20,  wezwanie  BonSoft  do  wyjaśnień  ceny 

oferty z dnia 23 września 2020 r., wyjaśnienia ceny oferty BonaSoft z dnia 25 września 2020 

r.,  pismo  Zamawiającego  z  dnia  29  września  2020  r.  dotyczące  uwzględnienia  odwołania 

BonaSoft  od  czynności  wyznaczenia  zbyt  krótkiego  terminu  na  udzielenie  wyjaśnień  ceny 

oferty, wezwanie 

wykonawcy BonaSoft do wyjaśnień ceny oferty z dnia 29 września 2020 r. 

wyjaśnienia  ceny  oferty  BonaSoft  z  dnia  9  października  2020  r.,  wezwanie  wykonawcy 

BonaSoft  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów, 

oświadczenia  i  dokumenty  złożone  przez  BonaSoft  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego  z  dnia  27  października  2020  r.  oraz  zawiadomienie  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej z dnia 10 grudnia 2020 r.  

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

i  Uczestnika 

postępowania  odwoławczego  złożone  pisemnie  oraz  ustnie  do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 14 i 25 stycznia 2021 r.  

Izba zalic

zyła w poczet materiału sprawy złożone przez Odwołującego: 

1. opracowanie własne zawierające mapowanie komponentów na usługi MSIM; 

2.  opracowanie  własne  zawierające  listę  platform  regionalnych  wraz  z  protokołami  odbioru 

platform; 

3. wyciąg z załącznika nr 1 do OPZ dotyczący Platformy Wielkopolskiej; 

4.  opracowanie  własne  zawierające  standardy  interoperacyjności  Platformy  Regionalnej  

w Wielkopolsce oraz Platformy Regionalnej MSIM;  

5. protokół odbioru Platformy Wielkopolskiej; 

6. złącznik zawierający OPZ Platformy Wielkopolskiej; 

7.  o

pracowanie  własne  na  podstawie  sprawozdań  finansowych  Asseco  Poland  S.A.  wraz  

z wyciągami ze sprawozdań finansowych; 

8.  formularz  ofertowy  Asseco  Poland  S.A. 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

prowadzonym przez ZUS w 2019 r. wraz z formularzem cenowym; 

9.  formularz  cenowy  Asseco  Poland  S.A. 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

prowadzonym przez ZUS w 2017 r.; 

10. i

nformacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez 

Miasto Katowice w 2017 r.; 

3 wykresy dotyczące zarobków programistów w 2019 r. z portalu www.nofluffjobs.com; 

12.  w

yciąg  z  odwołania  wniesionego  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  zamówienia  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  oraz  ArchiDOC  MED  

Sp.  z  o.o.  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Województwo 

Wielkopolskie w 2019 r. wraz z proto

kołem posiedzenia w sprawie o sygn. akt KIO 1131/19.    


Izba włączyła również do materiału sprawy pismo Zamawiającego z dnia 20 stycznia 

2021  r.  stanowiące  wykonanie  zobowiązania  Izby  w  zakresie  dokumentacji  postępowania 

objętej  tajemnicą  przedsiębiorstwa  wykonawcy  BonaSoft,  odpowiedź  na  odwołanie  wraz  

z załącznikami, tj.: 

1.  zestawienie  czynników  cenotwórczych  oferty  BonaSoft  –  objęte  tajemnicą 

przedsiębiorstwa; 

2.  zobowiązania  trzech  podmiotów  (zobowiązanie  IS  jawne,  pozostałe  dwa  zobowiązania 

objęte tajemnicą przedsiębiorstwa); 

3.  tabelaryczne  porównanie  zakładanych  pracochłonności  oraz  innych  czynników 

cenotwórczych – objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Przedmiot  zamówienia  został  szczegółowo  określony  w  załączniku  nr  8  do  SIWZ  – 

Szczegółowy  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  (SOPZ)  oraz  we  wzorze  umowy,  stanowiącym 

załącznik nr 9 do SIWZ. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  przygotowanie,  wdrożenie  i  utrzymanie  Platformy 

MSIM  na  potrzeby  projektu  pn.  „Małopolski  System  Informacji  Medycznej  (MSIM)”  oraz 

realizacji innych usług koniecznych do funkcjonowania Platformy MSIM. 

Termin  realizacji  całego  przedmiotu  zamówienia  został  wskazany  na  okres  78 

miesięcy.  

Zamówienie dzieli się na dwie części:  

1.  Część  I  -  Budowa  i  wdrożenie  Platformy  MSIM,  która  zakończy  się  produkcyjnym 

uruchomieniem  Platformy  MSIM  oraz  produkcyjnym  podłączeniem  do  niej  Partnerów  – 

zadanie  realizowane  w  trybie  przyrostowym  w  terminie  do  18  miesięcy  od  daty  podpisania 

umowy;  

2.  Część  II  -  Utrzymanie  i  Gwarancja  Platformy  MSIM,  które  realizowane  będzie  od  dnia 

zakończenia Części I Zamówienia przez okres 60 miesięcy.  

W  ramach  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  realizacji  poniższych 

usług:  

1. Budowa i dostarczenie oprogramowania Platformy MSIM;  

2.  Dostawa,  instalacja  i  konfiguracja  infrastruktury  techniczno-

systemowej  zapewniającej 

działanie Platformy MSIM;  

3. Usługa konfiguracji i utrzymania środowiska ewaluacji;  

4. Przeprowadzenie szkoleń;  


5.  Usługa  wsparcia  integracji  Systemów  lokalnych  Partnerów  projektu  MSIM  z  Platformą 

MSIM, w tym przeprowadzenie 2 warsztatów Projectathon;  

6. Świadczenie usługi kolokacji dla infrastruktury techniczno-systemowej Platformy MSIM;  

7.  Utrzymanie  infrastruktury  techniczno-systemowej  oraz  Platformy  MSIM,  w  tym 

świadczenia usług I-szej oraz II-giej linii wsparcia Platformy MSIM;  

8. Usługa przekazania Platformy MSIM;  

9. Usługi gwarancji;  

10.  Usługi  rozwoju  oprogramowania  Platformy  MSIM  realizowane  na  zlecenia 

Zamawiającego  w  wymiarze  nie  większym  niż  5000  roboczogodzin  w  terminie  od  daty 

podpisania Umowy do terminu zakończenia Etapu IV;  

11.  Usługi  rozwoju  oprogramowania  Platformy  MSIM  realizowane  na  zlecenia 

Zamawiającego  w  wymiarze  1500  roboczogodzin  rocznie,  realizowane  w  ramach  Etapu  V. 

Zamawiający  ma  możliwość  elastycznego  wykorzystania  dostępnej  puli  roboczogodzin  

w  toku  trwania  Etapu  V,  tzn.  może  wykorzystać  je  wcześniej,  a  roboczogodziny 

niewykorzystane w danym roku powiększają dostępną pulę na lata kolejne.  

Zamawiający  mając  na  uwadze  potrzebę  zapewnienia  kontroli  realizacji  prac 

Wykonawcy  oraz  ich  koordynację  z  innymi  pracami  prowadzonymi  w  celu  uruchomienia 

Platformy  MSIM  dokonał  podziału  realizacji  Umowy  na  Etapy.  Zamawiający  zidentyfikował 

następujące Etapy:  

1. Etap I 

– Wymiana EDM; 

2. Etap II 

– Aplikacje Portalowe; 

3. Etap III 

– e-Rejestracja ; 

4. Etap IV 

– Wtórne wykorzystanie danych; 

5. Etap V 

– Utrzymanie i gwarancja. 

Szczegółowy  opis  warunków  świadczenia  usług  rozwoju  oraz  usług  utrzymania 

określał załącznik nr 3 do SOPZ. 

Zgodnie  z  rozdziałem  XI  pkt  3  ppkt  3.2.2.1  SIWZ,  Zamawiający  uzna  warunek  

w  zakresie  doświadczenia  wykonawcy  za  spełniony,  jeśli  wykonawca  wykaże,  że  

w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  (a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie)  wykonał  należycie,  a  w  przypadku 

świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej: 

a) 1 usługę o wartości co najmniej 3 mln zł brutto, polegającą na zaprojektowaniu, budowie 

lub  dostosowaniu  i  wdrożeniu  produkcyjnym  systemu  informatycznego  o  wartości  systemu 

co  najmniej  3  mln  zł  brutto  (bez  uwzględnienia  kosztów  dostawy  infrastruktury  techniczno-

systemowej)  realizującego  elektroniczną  wymianę  jednostkowych  danych  medycznych  i/lub 


dokumentacji  medycznej  w  postaci  elektr

onicznej  za  pośrednictwem  interfejsów 

komunikacyjnych pomiędzy podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; 

b)  1  usługę  polegającą  na  zaprojektowaniu,  budowie  lub  dostosowaniu  i  wdrożeniu 

produkcyjnym  systemu  informatycznego  umożliwiającego  elektroniczną  rejestrację  na 

świadczenia zdrowotne; 

c)  1  dostawę  infrastruktury  techniczno-systemowej  (zawierającej  co  najmniej  serwery, 

urządzenia sieciowe, macierz dyskową) wraz z usługą skonfigurowania jej w klaster wysokiej 

dostępności o łącznej wartości dostawy wraz z usługą skonfigurowania co najmniej 3 mln zł 

brutto; 

d)  1  usługę  utrzymania  systemu  informatycznego,  przez  okres  co  najmniej  12  miesięcy, 

polegającą  na  zapewnieniu  jego  niezawodnej  pracy  zgodnie  z  założonymi  dla  systemu 

parametrami dostępności na poziomie co najmniej 99%. 

UWAGA 1: Ilekroć w powyższych warunkach wskazano na określone pojęcia to należy przez 

nie rozum

ieć: 

- Jednostkowe dane medyczne 

– w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. z 2019.408 t.j. z dnia 2019.03.01 

-  Dokumentacja  medyczna 

–  w  rozumieniu  przepisów  Ustawy  z  dnia  6  listopada  2008  r.  

o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta  Dz.U.2019.1127  t.j.  z  dnia  2019.06.17  i/lub 

elektroniczna  dokumentacja  medyczna  w  rozumieniu  przepisów  Ustawy  z  dnia  28  kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. z 2019.408 t.j. z dnia 2019.03.01.  

Wykonawca  winien  jest  wskazać  dokładne  nazwy  zrealizowanych  usług,  które  pozwolą  na 

jednoznaczną  identyfikację  usług,  potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  

w  postępowaniu.  W  przypadku  wykazania  przez  Wykonawcę  usługi  będącej  w  trakcie 

wyko

nywania,  za  spełnienie  ww.  warunku  Zamawiający  uzna  wdrożenie  stanowiące  całość  

i  będące  ostatecznie  zakończone  i  odebrane,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat 

wykonania  i  odbiorców  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi,  że  usługi  te  zostały 

wykonane n

ależycie. 

UWAGA 2: W przypadku, gdy wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu 

oceny  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  zawodowej 

Zamawiający  dokona  przeliczenia  wskazanej  kwoty  na  PLN  według  średniego  kursu 

N

arodowego  Banku  Polskiego  obowiązującego  w  dniu  publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Zgodnie  z  rozdziałem  XII  pkt  5  ppkt  8  SIWZ,  w  celu  wykazania  spełniania  ww. 

warunku  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający  wymagał  od  wykonawcy,  którego  oferta 

zostanie  najwyżej  oceniona,  złożenia  wykazu  usług  (załącznik  nr  3  do  SIWZ)  wraz  

z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  


W  dniu  4  marca  2020  r.  upłynął  termin  składania  ofert.  Zgodnie  z  sekcją  II.1.5) 

ogłoszenia  o  zamówieniu  wartość  szacunkowa  zamówienia  (bez  VAT)  stanowiła 

241,50 zł. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oferty  złożyło  3 

wykonawców,  tj. Odwołujący  z  ceną  25 656 696,18  zł,  BonaSoft  z  ceną 19 987 500  zł  oraz 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  S&T  Poland  Sp.  z  o.o.  oraz 

GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. z ceną 32 522 712,90 zł.  

Wykonawca  BonaSoft  w  formularzu  ofertowym  wskazał,  że  cena  1  (jednej) 

roboczogodziny za świadczenie Usług Rozwoju: brutto 123,- zł (słownie: sto dwadzieścia trzy 

złote),  w  tym  należny  podatek  VAT  23%;  w  tym  z  tytułu  przeniesienia  autorskich  praw 

majątkowych 36,90 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć złotych 90/100).  

Wykonawca  BonaSoft  wraz  z  ofertą  złożył  załącznik  nr  6,  w  którym  wskazał,  że 

wykona zamówienie za pomocą podwykonawców. Zgodnie z % podanymi przez BonaSoft: 

20%  zamówienia  ma  wykonać  Asseco  Poland  S.A.,  przy  czym  Asseco  odpowiedzialne 

jest  za  wykonanie  i  wdrożenie  oprogramowania.  Asseco  będzie  brało  udział  w  realizacji 

zamówienia,  wykonując  część  oprogramowania  i  usług,  szczególnie  w  zakresie:  Rejestr 

Pacjentów (MPI), Rejestr Personelu oraz w innym zakresie w jakim zostanie to uzgodnione  

z wykonawcą i zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści SIWZ. 

5% zamówienia ma wykonać Integrated Solutions Sp. z o.o., przy czym IS odpowiedzialne 

jest  za  dostawę  infrastruktury  sprzętowej.  IS  będzie  realizował  zamówienie  w  obszarze 

dostawy i instalacji sprzętu wg uzgodnień z wykonawcą i zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w treści SIWZ. 

40%  zamówienia  ma  wykonać  Decsoft  S.A.,  przy  czym  Decsoft  odpowiedzialne  jest  za 

dostawę  infrastruktury  sprzętowej,  usług  kolokacji  i  relokacji.  Decsoft  będzie  realizował 

zamówienie w obszarze dostawy i instalacji sprzętu, usług kolokacji i relokacji wg uzgodnień 

z wykonawcą i zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści SIWZ. 

Z powyższego wynika zatem, że 35% zamówienia wykona BonaSoft. 

Jednocześnie wraz z ofertą BonaSoft złożył zobowiązania podmiotów trzecich, w tym 

Integrated  Solutions

,  którego  treść  była  jawna  oraz  Asseco  Poland  S.A.,  którego  treść 

została  objęta  tajemnicą  przedsiębiorstwa  i  nieodtajniona  przez  Zamawiającego  w  toku 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Bezsporna  między  Stronami  postępowania 

odwoławczego  oraz  jawna  była  jednak  okoliczność,  iż  jednym  z  podmiotów  trzecich 

wykonawcy BonaSoft było Asseco, co też wynikało z innych niezastrzeżonych jako tajemnica 

przedsiębiorstwa dokumentów złożonych przez BonaSoft, w tym w szczególności załącznika 

nr 6 do SIWZ, nazw 

podmiotów trzecich wynikających z JEDZ oraz wykazu usług (załącznik 

nr 3 do SIWZ). 

Z  treści  zobowiązania  IS  wynika,  że  podmiot  ten  odda  wykonawcy  BonaSoft  do 


dyspozycji  niezbędne  zasoby  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu 

przedmiotowego  zamówienia  publicznego  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia  i  w  celu 

jego  należytego  wykonania.  IS  udostępnia  doświadczenie  w  wykonawstwie  dostaw:  jedną 

dostawę infrastruktury techniczno-systemowej (zawierającą co najmniej serwery, urządzenia 

sieciowe,  macierz  dy

skową)  wraz  z  usługą  skonfigurowania  jej  w  klaster  wysokiej 

dostępności  o  łącznej  wartości  dostawy  wraz  z  usługą  skonfigurowania  o  wartości  co 

najmniej  3  mln  zł  brutto.  Charakter  stosunku,  jaki  będzie  łączył  podmiot  udostępniający  

z  Wykonawcą:  umowa  o  podwykonawstwo.  Sposób  wykorzystania  w/w  zasobów  przez 

Wykonawcę  przy  wykonywaniu  zamówienia:  Udostępnione  zasoby  pozostają  w  dyspozycji 

Wykonawcy  w  celu  realizacji  Zamówienia  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  dokumentacji 

przetargowej.  Mogą  one  zostać  wykorzystane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  realizacji 

Zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz Wykonawcy w formie przez niego 

wymaganej i koniecznej do należytego wykonania Zamówienia. Spółka Integrated Solutions 

będzie  brała  udział  w  realizacji  części  zamówienia  w  obszarze  dostawy  sprzętu.  Zakres  

i  okres  udziału  podmiotu  udostępniającego  przy  wykonywaniu  zamówienia:  Spółka 

zobowiązuje się do wsparcia Wykonawcy w realizacji zamówienia w zależności od bieżących 

potrzeb Zamawiającego oraz Wykonawcy, wynikających z wykonywania zamówienia, przez 

cały okres obowiązywania umowy między Wykonawcą i Zamawiającym. Spółka będzie także 

brała  udział  w  realizacji  zamówienia,  w  obszarze  dostawy  sprzętu,  wg  wymagań 

Zamawiającego wynikających z treści SIWZ. 

W  dniu  23  marca 

2020  r.  Zamawiający  wezwał  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

wykonawcę  Comarch  oraz  BonaSoft  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  ceny  oferty,  w  tym 

żądał przedstawienia szczegółowej kalkulacji cenowej obejmującej 22 arkusze Excel. 

Od  powyższej  czynności  Zamawiającego  odwołanie  wniósł  Odwołujący  oraz 

BonaSoft.  

Pismem  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  wykonawca  BonaSoft  oraz  Odwołujący  złożyli 

wyjaśnienia ceny oferty wraz z dowodami, które zostały w znaczącej mierze objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa  i  nieodtajnione  przez  Zamawiającego.  Z  uwagi  na  powyższe  Izba  nie 

przywołuje treści wyjaśnień i dowodów złożonych przez Wykonawców.  

Wyrokiem  z  dnia  16  czerwca  2020  r.  sygn.  akt:  KIO  709/20  oraz  715/20  Izba 

uwzględniła  oba  odwołania  i  nakazała  Zamawiającemu  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  709/20 

unieważnienie  czynności  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  ceny 

jego  oferty,  w  części,  w  której  Zamawiający  narzuca  Odwołującemu  (BonaSoft)  sposób 

dokonania tychże wyjaśnień, a w sprawie o sygn. akt: KIO 715/20 nakazała Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  wezwania  Odwołującego  (Konsorcjum  Comarch)  do  złożenia 

wyjaśnień w zakresie ceny jego oferty. 


Pismem  z  dnia  3  lipca  2020  r.  Zamawiający  unieważnił  czynność  wezwania 

wykonawcy  BonaSoft 

z  dnia  23  marca  2020  r.  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej  ceny,  w  części,  w  której  Zamawiający  narzucił  Wykonawcy  sposób  dokonania 

wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Jednocześnie  pismem  z  dnia  3  lipca  2020  r. 

Zamawiający  poinformował  BonaSoft,  iż  przyjęto  wyjaśnienia  Wykonawcy  złożone  pismem  

z dnia 6 kwietnia 2020 r. wraz z dowodami oraz przystąpiono do badania i oceny złożonych 

dokumentów. 

W  dniu  24  lipca  2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  BonaSoft  o  odrzuceniu  oferty 

Wykonawcy  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp,  przy 

jednoczesnym wypełnieniu przesłanki, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Od 

powyższej czynności Zamawiającego odwołanie wniósł wykonawca BonaSoft.  

Wyrokiem  z  dnia  21  września  2020  r.  sygn.  akt:  KIO  1838/20  Izba  uwzględnia 

odwołanie  i  nakazała  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  Bonasoft  z  dnia  24  lipca  2020 

r.,  powtórzenie czynności  badania i  oceny  ofert,  

wezwanie  wykonawcy  Bonasoft  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

do  wyjaśnienia 

następujących okoliczności: 

Kto świadczy usługę kolokacji w zakresie zamówienia podstawowego i jaki koszt tej usługi 

został skalkulowany przez odwołującego w ofercie? 

W  ramach  których  etapów  będzie  realizowana  usługa  utrzymania  przez  podwykonawcę, 

którego  dotyczy  dowód  D11,  w  okresie  60  miesięcy,  a  także  w  jaki  sposób  zostanie  ona 

zapewniona  w  pozostałym  wymaganym  zakresie  przez  dokumentacje  postępowania  tj.  

w ciągu pozostałych 14 miesięcy ?, 

Przedstawienia  kto  (odwołujący,  podwykonawcy,  którzy)  wykona,  jakie  komponenty 

Platformy  MSIM  wraz  z  przypisaniem  kosztu  wytworzenia  komponentów  każdej  z  firm 

odpowiedzialnej za ich wytworzenie? Wskazanie, jakie komponenty wykona podwykonawca 

w ramach oprogramowania typu EDM? 

Kto  i  za  jaką  kwotę  będzie  świadczył  usługę  utrzymania  do  oprogramowania  objętego 

dowodem D15? 

Czy  usługi  opisane  w  pkt.  3  dowodu  D11  dotyczą  całości  projektu,  czy  tylko 

oprogramowania licencjonowanego przez podwykonawcę? 

Jaki  jest  koszt  świadczenia  usługi  utrzymania dla  oprogramowania  przeglądarki  DICOM, 

na  jaki  okres  przewidziano  świadczenie  tej  usługi  utrzymania  i  kto  będzie  tę  usługę 

świadczył? 

Czy dowód D12 dotyczy usług gwarancyjnych producenta sprzętu i oprogramowania czy 

też  usług  utrzymania infrastruktury techniczno  – systemowej  opisanej  w załączniku nr  3  do 

SOPZ i jaki jest koszt tych usług.  


8.  Czy  pkt.  3  litery  b-

f  dowodu  D12  dotyczą  wyłącznie  dostaw  tego  podwykonawcy  czy 

całości infrastruktury techniczno-systemowej i jaki jest ich koszt? 

oraz  wezwania  O

dwołującego  Bonasoft  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  do  wyjaśnienia:  

Jakie komponenty Platformy MSIM wykona podwykonawca, którego dotyczy dowód D11 i jak 

odwołujący  wyjaśni  rozbieżność  pomiędzy  załącznikiem  nr  6  do  siwz  i  zobowiązaniem  do 

udostępniania  zasobu,  a  dowodem  D11?  Czy  do  zakresu  podwykonawstwa  tego 

podwykonawcy  należy  wykonanie  funkcjonalności  MPI  w  zakresie  opisanym  w  pkt.  1.1.6 

załącznika  nr  1  do  SOPZ,  w  szczególności  algorytmów  wykrycia  podwójnego  rekordu 

pacjenta? 

Pismem  z  dnia  23  września  2020  r.  Zamawiający  poinformował  BonaSoft  

o  unieważnieniu  czynności  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  oraz  powtórzeniu  czynności 

badania  i  oceny  ofert.  Jednocześnie  pismem  z  dnia  23  września  2020  r.  Zamawiający 

wezwał  w  trybie  art.  87  ust.  1  oraz  90  ust.  1  ustawy  Pzp  wykonawcę  BonSoft  do  złożenia 

wyjaśnień treści oferty oraz ceny oferty zgodnie z sentencją wyroku Izby z dnia 21 września 

2020 r. 

Pismem  z  dnia  25  września  2020  r.  wykonawca  BonaSoft  w  wyznaczonym  przez 

Zamawiającego  terminie  złożył  wyjaśnienia  ceny  oferty  kwestionując  jednocześnie 

wyznaczony przez Zamawiającego termin na złożenie wyjaśnień. Izba nie przywołuje treści 

ww. pisma z uwagi na to, iż zawierało ono tajemnicę przedsiębiorstwa.  

W  dniu  29  września  2020  r.  wykonawca  BonaSoft  wniósł  odwołanie,  kwestionując 

wyznaczony przez Zamawiającego 2 – dniowy termin na złożenie wyjaśnień ceny oferty. 

Pismem  z  dnia  29  września  2020  r.  Zamawiający  poinformował  BonaSoft  

o uwzględnieniu odwołania i unieważnieniu w części czynności Zamawiającego  polegającej 

na wezwaniu wykonawcy BonaSoft na podstawie przepisu art. 90 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 

ustawy  Pzp,  tj.  w  przedmiocie  zakreślonego  przez  Zamawiającego  terminu  na  złożenie 

wyjaśnień  –  do  dnia  25  września  2020  r.  do  godz.  12:00.  Zamawiający  poinformował,  że 

złożone w dniu 25 września 2020 r. wyjaśnienia przyjął do badania oraz oceny, jednocześnie 

uznając  odwołanie  z  dnia  29  września  2020  r.  wyznaczył  Wykonawcy  termin  na  złożenie 

uzupełnienia ww. wyjaśnień, do dnia 9 października 2020 r. do godz. 12:00. 

Pismem  z  dnia 

29  września  2020  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  BonaSoft  na 

podstawie art. 

90 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do wyjaśnienia dalszych wyjaśnień 

ceny  oferty  oraz  treści  oferty.  Ww.  pismo  zawiera  tajemnicę  przedsiębiorstwa  wykonawcy 

BonaSoft, tym 

samym Izba nie przywołuje jego treści.  

Pismem z dnia 9 października 2020 r. wykonawca BonaSoft przedstawił wyjaśnienia 

ceny  oferty  wraz  z  dowodami. 

Ww.  pismo  zawiera  tajemnicę  przedsiębiorstwa  wykonawcy 

BonaSoft, tym samym Izba nie przywołuje jego treści.  


Pismem  z  dnia  27  października  2020  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  BonaSoft  

na  podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp 

do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

W  odpowiedzi  na  ww.  wezwa

nie  Zamawiającego,  wykonawca  BonaSoft  złożył  m.in. 

wykaz  usług  (załącznik  nr  3  do  SIWZ)  na  potwierdzenie  wykazania  spełniania  warunku 

udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  rozdziale  XI  pkt  3  ppkt  3.2.2.1  SIWZ  wraz  

z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.  

W dniu 10 grudnia 2020 r. Zamawiający zawiadomił o wyborze jako najkorzystniejszej 

oferty  wykonawcy  BonaSoft.  Na  drugim  miejscu  w  rankingu  ofert  uplasowała  się  oferta 

Odwołującego. 

Izba zważyła, co następuje: 

W  pierwszej  kolejności  Izba  wskazuje,  iż  odrzuceniu  podlegał  zarzutu  naruszenia  

art. 90 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 193 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie 

w jakim jego podstawa faktyczna dotyczyła niewykonania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 

z dnia 21 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 1838/20. 

Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, 

że odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby 

lub  sądu  lub,  w  przypadku  uwzględnienia  zarzutów  w  odwołaniu,  którą  wykonał  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Izba wskazuje, iż nie było sporne między Stronami postępowania odwoławczego, że 

pismem  z  dnia  23  września  2020  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  BonaSoft  w  trybie  

art. 87 ust. 

1 oraz 90 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień treści oferty oraz ceny oferty 

zgodnie z sentencją wyroku Izby z dnia 21 września 2020 r. sygn. akt: KIO 1838/20. W ww. 

wyroku  Izba  wskazała  w  sentencji  katalog  pytań,  które  należało  skierować  do  wykonawcy 

BonaSoft

,  co  też  Zamawiający  uczynił  pismem  z  dnia  23  września  2020  r.,  wykonując tym 

samym  wyrok  Izby. 

W  ocenie  Izby  okoliczność,  iż  Zamawiający  w  wezwaniu  z  dnia  23 

września  2020  r.  skierowanym  do  BonaSoft  ograniczył  się  wyłącznie  do  katalogu  pytań 

wska

zanych  przez  Izbę  w  ww.  orzeczeniu  nie  oznacza,  że  Zamawiający  nie  dokonał 

powtórnej  oceny  i  badania  oferty  wykonawcy  BonaSoft,  a  w  konsekwencji,  że  wyrok  nie 

został wykonany prawidłowo.  

Wobec  powyższego  Izba  stwierdziła,  iż  przedmiotowy  zarzut  odnoszący  się  do  ww. 

okoliczności faktycznych podlegał odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

Nie  potwierdził  się  zarzut  dotyczący  zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

BonaSoft na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 


ustawy Pzp jako zawierającej rażąco niską cenę, gdyż Zamawiający błędnie ocenił złożone 

przez  ww.  wykonawcę  wyjaśnienia  oraz  dowody,  jak  również  zarzut  wadliwego 

przeprowadzenia procedury wyjaśnień ceny oferty wykonawcy BonaSoft poprzez naruszenie 

zasady jednokrotnego wezwania wykonawcy do wyjaśnień.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Stosownie do treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub 

ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 

wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość 

przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za 

prac

ę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U.  

z 2018 r. poz. 2177);  

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska oraz  

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 

na wykonawcy (art. 90 ust. 2 ustawy Pzp). Ponadto stosownie do treści art. 90 ust. 3 ustawy 

Pzp,  zamaw

iający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli 

dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Zgodnie z utrwalonym już w orzecznictwie Izby poglądem, złożone przez wykonawcę 

wyjaśnienia  w  zakresie  ceny  oferty  lub  kosztu,  lub  ich  istotnych  części  składowych,  winny 

być  konkretne,  wyczerpujące  i  rozwiewające  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ  lub 

wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  To  na  wykonawcy  bowiem  ciąży  obowiązek 

wykazania,  jakie  obiektywne  czynniki  pozwoliły  mu  na  obniżenie  ceny  oferty  oraz  w  jakim 

stopniu dzięki tym czynnikom cena oferty została obniżona (por. wyrok KIO z dnia 2 lutego 

2016 r. sygn. akt: KIO 66/16).  


Nadto  wskazać  należy,  iż  sytuacja  prawna  wykonawcy,  który  w  odpowiedzi  na 

wezwanie  zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  dowodów,  w  przedmiocie  rażąco 

niskiej  ceny,  w  ogóle  ich  nie  złożył  oraz  wykonawcy,  który  złożył  wyjaśnienia  ogólnikowe  

i  niepoparte  dowodami,  jest  taka  sama.  W  obu  bowiem  przypadkach  oferta  wykonawcy 

podlega odrzuceniu (por. KIO w wyroku z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt: KIO 722/16). 

Dalej  wskazać  należy,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  Izba  bada  nie  tyle  samą 

cenę oferty, co czynność zamawiającego polegającą na ocenie złożonych przez wykonawcę 

wyjaśnień i prawidłowość odrzucenia czy zaniechania odrzucenia oferty danego wykonawcy. 

Tym  samym  rozstrzygnięcie  przedmiotowej  sprawy  wymagało  ustalenia,  czy  na  podstawie 

złożonych  przez  wykonawcę  BonaSoft  wyjaśnień  Zamawiający  był  uprawniony  do  uznania, 

że cena zaoferowana przez ww. wykonawcę nie jest rażąco niska. W tym miejscu wskazać 

należy,  iż  z  uwagi  na  skuteczne  (niewzruszone  przez  Odwołującego  oraz  nieodtajnione 

przez  Zamawiającego)  objęcie  przez  wykonawcę  BonaSoft  tajemnicą  przedsiębiorstwa 

zasadniczej  części  wyjaśnień  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.,  25  września  2020  r.  oraz  

9  października  2020  r.  wraz  z  dowodami,  brak  jest  możliwości  szczegółowego  odniesienia 

się do poszczególnych aspektów tych wyjaśnień. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  wskazuje,  że  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego, 

jakoby przeprowadzona przez Zamawiającego procedura wyjaśnień ceny oferty wykonawcy 

BonaSoft

, w szczególności dokonana po wyroku KIO z dnia 21 września 2020 r. sygn. akt: 

KIO 1838/20

, była wadliwa wobec naruszenia zasady jednokrotnego wezwania do wyjaśnień 

ceny. 

Wskazać  należy,  że  przepisy  ustawy  Pzp  nie  określają  liczby  wezwań  do  wyjaśnień 

ceny oferty

, które mogą zostać wystosowane do wykonawcy. W orzecznictwie Izby wskazuje 

się,  że  brak  jest  przeszkód  do  ponownego  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  

w  powyższym  zakresie,  jeśli  pierwotne  wyjaśnienia  wykonawcy  nie  rozwiały  wątpliwości 

z

amawiającego związanych z rażąco niską cenę lub gdy istnieje w danym zakresie potrzeba 

uzyskania  bardziej  szczegółowych  wyjaśnień  albo  gdy  wystosowane  przez  zamawiającego 

wezwanie  miało  charakter  na  tyle  ogólny,  że  nie  można  z  jego  treści  wyczytać,  które 

elementy  kalkulacyjne 

winny  zostać  przez  wykonawcę  wyjaśnione,  czy  też  budziły 

wątpliwości  zamawiającego  (por.  wyrok  KIO  z  dnia  26  czerwca  2020  r.  sygn.  akt:  KIO 

758/20,  wyrok  KIO  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  sygn.  akt:  KIO  489/19,  wyrok  KIO  z  dnia  

2 kwietnia 2019 r. sygn. akt: KIO 480/19, wyrok KIO z dnia 28 marca 2017 r. sygn. akt: KIO 

Ograniczeniem  dla  ponowne

go  wszczęcia  procedury  wezwania  wykonawcy  do 

wyjaśnień ceny oferty jest sytuacja, gdy uprzednio złożone przez wykonawcę wyjaśnienia są 

ogólnikowe,  lakoniczne,  a  wykonawca  nie  podjął  nawet  próby  udowodnienia,  że 

skalkulowana  przez  niego  cena  jest  ceną  realną  oraz  rynkową  i  gwarantuje  prawidłową 

realizację przedmiotu zamówienia (por. wyrok KIO z dnia 20 września 2017 r. sygn. akt: KIO 


1847/17).  N

ależy  stwierdzić,  że  taka  sytuacja  nie  miała  miejsca  w  okolicznościach 

przedmiotowej  sprawy.  Wykonawca  BonaSoft  w  odpowiedzi  na  pierwsze  wezwanie 

Zamawiającego  z  23  marca  2020  r.,  którego  treść  została  skutecznie  zakwestionowana  na 

drodze  środków  ochrony  prawnej,  przedstawił  szerokie,  wielowątkowe,  poparte  dowodami 

wyjaśnienia  ceny  oferty.  Treść  złożonych  przez  BonaSoft  wyjaśnień  wymagała  jednak 

kontynuowania  procedury  poziomu  ceny,  o  czym  przesądziła  Izba  w  wyroku  z  dnia  

21  września  2020  r.  sygn.  akt:  KIO  1838/20,  jednoznacznie  przy  tym  wskazując,  iż 

Zamawiający nie jest ograniczony wyłącznie do wyjaśnienia okoliczności wskazanych przez 

Izbę,  które  z  mocy  prawa  ograniczone  są  granicami  postawionych  zarzutów  i  wskazanymi 

przez Zamawiającego podstawami odrzucenia oferty BonaSoft. Dalej nie można pominąć, iż 

w

ezwanie skierowane do BonaSoft po wyroku KIO z dnia 21 września 2020 r. sygn. akt: KIO 

1838/20  obarczone  było  błędem  polegającym  na  wyznaczeniu  Wykonawcy  zbyt  krótkiego 

terminu 

na złożenie wyjaśnień (2 dni), co zresztą przyznał sam Odwołujący. Tym samym nie 

można  tracić  z  oczu  tego,  że  wykonawca  BonaSoft  składał  Zamawiającemu  wyjaśnienia 

ceny  w  terminie  nierealnym  (2  dni), 

co  też  skutkowało  ponownym  skorzystaniem  przez 

BonaSoft  ze  środków  odwoławczych,  w  wyniku  których  Zamawiający  uwzględnił  żądanie 

BonaSoft i przedłużył termin na złożenie stosownych wyjaśnień do 9 października 2020 r.  

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności,  w  tym  w  szczególności  krótki  termin  na 

złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny sygnalizowany przez BonaSoft w toku postępowania  

o  udzielenie  zamówienia,  nie  można  zdaniem  Izby  czynić  zarzutu,  że  w  wezwaniu  z  dnia  

29  września  2020  r.  Zamawiający  ponownie  wskazał  BonaSoft  na  konieczność  złożenia 

dowodów,  które  nie  zostały  złożone  wraz  z  wyjaśnieniami  z  dnia  25  września  2020  r. 

Dostrzec  należy,  iż  termin  na  złożenie  dowodów  na  poparcie  twierdzeń  wynikających  

z pisma z 25 września 2020 r. upływał de facto 9 października 2020 r., bowiem do tego dnia 

Zamawiający  wydłużył  BonaSoft  termin  na  udzielenie  wyjaśnień  i  złożenie  dowodów, 

konwalidując  tym  samym  czynność  wezwania  z  dnia  23  września  2020  r.  w  zakresie 

wyznaczonego  terminu. 

Trudno  zatem  uznać,  jak  oczekiwałby  Odwołujący,  iż  dowody 

złożone  przez  BonaSoft  w  wydłużonym  przez  Zamawiającego  do  9  października  2020  r. 

terminie  były  spóźnione  i  winny  zostać  pominięte  przy  ocenie  wyjaśnień  poziomu  ceny. 

Zdaniem  składu  orzekającego  wyjaśnienia  złożone  przez  BonaSoft  pismem  z  dnia  

25  września  2020  r.  pisane  „pod  presją  czasu”  oraz  złożone  w  wyznaczonym  przez 

Zamawiającego  terminie,  by  uniknąć  ewentualnego  odrzucenia  oferty,  należy  czytać 

kompleksowo  i  łącznie  z  wyjaśnieniami  i  dowodami  złożonymi  9  października  2020  r.  

W  świetle  powyższego  nie  można  uznać,  że  wyjaśnienia  złożone  przez  BonaSoft  pismem  

z dnia 25 września 2020 r. były niekompletne czy nierzetelne, skoro zostały złożone w ściśle 

określonych  okolicznościach  faktycznych  zdeterminowanych  w  znaczącej  mierze 

wyznaczonym  przez  Zamawiającego  krótkim  terminem.  Co  więcej,  trudno  postawić 


Zamawia

jącemu zarzut, iż przystąpił od razu do badania i oceny wyjaśnień złożonych przez 

BonaSoft pismem z dnia 

25 września 2020 r., a następnie wezwał BonaSoft pismem z dnia 

29  września  2020  r.  do  wyjaśnienia  dalszych  okoliczności,  jakie  zaistniały,  wobec 

udzielonych  uprzednio 

wyjaśnień.  Z  czynności  Zamawiającego  podjętych  w  postępowaniu 

można  wywieść  wniosek,  iż  Zamawiający  oczekiwał  złożenia  przez  BonaSoft  kompletnych 

wyjaśnień  do  9  października  2020  r.  Dostrzec  należy,  iż  hipotetycznie  możliwa  i  prawnie 

dopuszczalna 

byłaby  sytuacja,  w  której  po  analizie  złożonych  przez  BonaSoft  wyjaśnień  

z 9 października 2020 r. powstałyby dalsze wątpliwości wymagające wyjaśnienia, przy czym 

każdorazowo  należy  mieć  na  uwadze  treść  udzielonych  przez  wykonawcę  wyjaśnień  oraz 

zak

res wezwania wystosowanego przez Zamawiającego. 

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  jakoby  wezwanie  skierowane  do 

BonaSoft  pismem  z  dnia  29  września  2020  r.,  miało  stanowić  próbę  ratowania  oferty 

BonaSoft  przed  jej  odrzuceniem 

z  postępowania  oraz  naruszało  fundamentalne  zasady 

udzielania  zamówień  publicznych.  Analiza  całokształtu  czynności  podejmowanych  w  toku 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  tym  treść  wezwań  kierowanych  do  BonaSoft, 

nieprawidłowe  odrzucenie  oferty  ww.  Wykonawcy  jako  zawierającej  rażąco  niską  cenę, 

kontynuowanie  procedury  wyjaśnień  poziomu  ceny  potwierdza  jedynie,  że  Zamawiający  

w sposób wyjątkowo wszechstronny zbadał cenę zaoferowaną przez BonaSoft za wykonanie 

zamówienia.  W  stanie  faktycznym  przedmiotowej  sprawy  wskazać  również  należy,  iż 

wezwanie  do  wyjaśnienia  poziomu  ceny  wystosowane  do  BonaSoft  pismem  z  dnia  29 

września  2020  r.  było  jedynym  wezwaniem  skierowanym  do  Przystępującego,  które  nie 

zostało zakwestionowane za pomocą środków ochrony prawnej.  

Dalej Izba wskazuje

, że Odwołujący nie zakwestionował wezwania skierowanego do 

BonaSoft  w  dniu  29  września  2020  r.  w  pełnym  zakresie.  Lektura  odwołania  prowadzi  do 

wniosku, że jedyna okoliczność, którą Odwołujący skonkretyzował w ww. zakresie dotyczyła 

pytania  zawartego  w  punkcie  1. 

przedmiotowego  pisma,  w  którym  Zamawiający  wymagał 

wyjaśnienia, czy podane przez BonaSoft w wyjaśnieniach z dnia 25 września 2020 r. kwoty 

były  kwotami  netto  czy  brutto,  w  szczególności  w  zakresie  ad.  3.  Błędne  są  wyobrażenia 

Odwołującego,  iż  wykonawca  BonaSoft  nie  wskazał  w  składanych  Zamawiającemu 

wyjaśnieniach cenowych, czy dane kwoty były kwotami netto czy brutto. Przeczy temu treść 

głównych  wyjaśnień  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.,  w  których  jednoznacznie  wskazano  (przede 

wszystkim  w  tabelach)  jaki

mi  kwotami  posługuje  się  Wykonawca  oraz  dalsze  wyjaśnienia 

składane przez BonaSoft. Nie można zgodzić się z Odwołującym, iż niewskazanie w jednym 

z  punktów  wyjaśnień  ceny  oferty  sporządzanych  w  dużym  reżimie  czasowym,  czy  podane 

przez  BonaSoft  kwoty  są kwotami  netto czy  brutto  świadczy  o  braku  rzetelności  złożonych 

wyjaśnień  i  winno  skutkować  odrzuceniem  oferty  Wykonawcy.  W  ocenie  Izby  powyższe 

pytanie Zamawiającego zawarte w punkcie 1. pisma z dnia 29 września 2020 r. potwierdzało, 


że Zamawiający wnikliwie badał składane mu wyjaśnienia ceny. W końcu wskazać należy, iż 

sposób  zbudowania  ceny  ofertowej  BonaSoft  z  uwzględnieniem  kwot  netto/brutto/VAT 

poszczególnych elementów obrazuje złożony przez Zamawiającego dowód pn. „Zestawienie 

czynników cenotwórczych oferty BonaSoft” (objęty tajemnicą przedsiębiorstwa) opracowany 

właśnie na podstawie wyjaśnień BonaSoft.  

Izba stwierdza, że pozostałe okoliczności faktyczne podnoszone przez Odwołującego 

dotyczące  poszczególnych  punktów  wezwania  z  dnia  29  września  2020  r.,  szczegółowo 

omawiane podczas rozprawy w dniu 14 stycznia 2021 r., 

nie mogły zostać wzięte pod uwagę 

przez 

Izbę jako wykraczające poza podstawę faktyczną zarzutu (arg. z art. 192 ust. 7 ustawy 

Pzp). 

Rację  miał  Przystępujący,  że  ogólnych  twierdzeń  Odwołującego  dotyczących  treści 

wezwania z dnia 29 września 2020 r. zawartych na stronie 15. odwołania nie sposób uznać 

za konkretyzację zarzutu dotyczącego wadliwie przeprowadzonej procedury wyjaśnień ceny 

oferty. 

Podsumowując  powyższe  Izba  wskazuje,  że  w  okolicznościach  przedmiotowej 

sprawy nie stwierdziła, by wezwanie z dnia 29 września 2020 r. skierowane do wykonawcy 

BonaSoft w przedmiocie wyjaśnień ceny oferty stworzyło wykonawcy bezpodstawną szansę 

do  wyjaśnienia  i  złożenia  dowodów  potwierdzających  prawidłowość  i  rzetelności  kalkulacji 

cenowej. Czynności Zamawiającego znajdowały umocowanie w przepisach ustawy Pzp oraz 

orzecznictwie Izby i prowadziły do wszechstronnego zbadania i oceny wyjaśnień złożonych 

przez BonaSoft. 

Przechodząc do oceny złożonych przez BonaSoft wyjaśnień ceny, Izba wskazuje, iż 

nie  dopatrzyła  się  po  stronie  Zamawiającego  uchybień  w  zakresie  przeprowadzonej  oceny 

tych wyjaśnień. Wyjaśnienia złożone przez Przystępującego zostały przedstawione w sposób 

wyczerpujący  i  czyniły  zadość  wymaganiom  wskazanym  w  treści  wezwań  Zamawiającego,  

a  ich  ocena  została  przeprowadzona  przez  Zamawiającego  z  dochowaniem  należytej 

staranności.  Izba  podkreśla,  iż  wyjaśnienia  złożone  przez  Przystępującego  nie  ograniczały 

się  do  lakonicznego  przedstawienia  poszczególnych  elementów  cenowych,  których 

wyjaśnienia Zamawiający wymagał od wykonawcy, ale stanowiły szeroki wywód pozwalający 

w  sposób  pozytywny  ocenić  ich  treść,  jak  również  wywieść  wniosek  co  do  prawidłowości 

kalkulacji 

ceny  ofertowej.  Złożone  przez  BonaSoft  wyjaśnienia  zawierały  konkretne 

wyliczenia poszczególnych pozycji składających się na cenę zaoferowaną przez wykonawcę 

za realizację zamówienia, stanowiących jednocześnie najważniejsze elementy cenotwórcze. 

Ponadto  złożone  przez  BonaSoft  wyjaśnienia  zaoferowanej  ceny  zostały  poparte  licznymi 

dowodami,  korelującymi  z  treścią  udzielonych  wyjaśnień.  Tym  samym  BonaSoft  sprostał 

ciężarowi dowodu i wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.  

Izba wskazuje, iż nie podzieliła akcentowanej przez Odwołującego kwestii, jakoby po 

stronie  BonaSoft  istniał  obowiązek  szczegółowego  wykazania  Zamawiającemu  sposobu 


kalkulacji  cenowej  przez  podwykonawców,  w  szczególności  Integrated  Solutions  oraz 

Asseco.  W  kontekście  powyższego  po  pierwsze  dostrzec  należy,  iż  obowiązku  w  ww. 

zakresie nie nałożył na BonaSoft Zamawiający treścią skierowanych wezwań do wyjaśnienia 

poziomu  ceny.  A  po  drugie  należy  wskazać,  że  na  gruncie  przepisów  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  wyjaśnienia  ceny  oferty,  w  tym  sposób  jej  zbudowania  składa 

wykonawca,  który  co  do  zasady  ma  prawo  realizować  zamówienie  przy  udziale 

podwykonawców oraz polegać na sporządzonych przez nich ofertach cenowych. Podkreślić 

należy,  iż  nie  istnieje  jeden  wzorzec,  czy  schemat  konstruowania  wyjaśnień  w  zakresie 

rażąco niskiej ceny. Każdy z wykonawców przygotowując ofertę może zwrócić przy wycenie 

uwagę  na  inne  aspekty  zamówienia,  każdy  z  wykonawców  ma  własne  zasady  polityki 

cenowej,  funkcjonuje  w  innych  realiach  rynkowych,  czy  też  współpracuje  z  różnymi 

podwykonawcami.  Nie  ma  jednego  katalogu  minimalnego,  ani  zakresu  maksymalnego 

zagadnień,  do  którego  powinien  odwoływać  się  dany  wykonawca  sporządzając  kalkulację 

ceny  oferty.  Nie  ma  też  jednego  katalogu  dokumentów  składanych  przez  wykonawców  na 

potwierdzenie, iż zaoferowana przez nich cena nie jest ceną rażąco zaniżoną. Tym samym 

czynienie  zarzutu,  iż  BonaSoft  kalkulując cenę oferty  polegał  na  ofertach  i  oświadczeniach 

podwykonawców  jest  niewłaściwe.  Co  więcej,  wskazać  należy,  iż  złożone  przez  BonaSoft 

wraz z wyjaśnieniami z dnia 6 kwietnia 2020 r. oferty podwykonawców nie ograniczały się do 

podania globalnej kwoty za wycenione usługi lub dostawy, czy też z treści ofert nie wynikało, 

że  obejmują  one  „wszystkie  koszty”  jak  przypuszczał  Odwołujący.  Oferty  podwykonawców 

BonaSoft  z

awierały  zestawienia  elementów  objętych  kalkulacją  ofertową,  w  tym  zakres 

oferowanych usług lub dostaw (załącznik nr 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do wyjaśnień z 6 kwietnia 

2020  r.), 

a  część  z  nich  obejmowała  również  wycenę  poszczególnych  usług  lub  dostaw 

(załącznik  nr 11, 12, 13 do wyjaśnień z 6 kwietnia 2020 r.). 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  zaakceptowania  zaniżonej  pracochłonności 

wykonania  poszczególnych  elementów  oprogramowania  oraz  zaakceptowania  zaniżonej 

wyceny  osobodnia  (osobog

odziny)  zarówno  w  ramach  usługi  rozwoju,  jak  i  w  ramach 

wszystkich  innych  usług  i  czynności  wykonywanych  w  ramach  realizacji  zamówienia 

zauważyć  należy,  iż  Odwołujący  nie wskazał  w  treści  odwołania żadnych wyliczeń,  czy  też 

danych matematycznych mających uzasadniać prezentowane stanowisko. W szczególności 

z treści odwołania nie wynika jaki – zdaniem Odwołującego – poziom pracochłonności przy 

realizacji  niniejszego  zamówienia  należałoby  uznać  za  prawidłowy  dla  jego  należytej 

realizacji

.  Odwołujący  nie  wskazał  także  na  jakim  poziomie  –  w  jego  ocenie  –  winna 

kształtować  się  stawka  wyceny  osobodnia  (osobogodziny)  za  świadczenie  usług 

rozwojowych oraz innych wynikających z przedmiotu zamówienia, aby jej wysokość uznać za 

rynkową.  Izba  wskazuje,  iż  wykonawca  BonaSoft  w  wyjaśnieniach  ceny  z  dnia  6  kwietnia 

2020 r. ujął koszty związane z realizacją usług rozwojowych (pkt 21), uwzględniając przy tym 


odpowiednie  role  w  projekcie  i  odpowiedni  etap  zamówienia.  BonaSoft  w  punkcie  17 

wyjaśnień  z  6  kwietnia  określił  ilość  przewidzianych  prac  programistycznych  (rbh)   

z  podziałem  na  poszczególne  etapy  zamówienia.  Co  więcej,  stawki  wynagrodzenia 

poszczególnych specjalistów zostały wskazane na stronie 2 i 3 wyjaśnień z 6 kwietnia 2020 

r.  i  poparte  stosownymi  dowodami. 

W  tym  miejscu  wskazać  należy,  że  za  nieuzasadnione 

Izba  uznała  stanowisko  Odwołującego  dotyczące  wydzielenia  ze  stawki  za  usługi  rozwoju 

(123  zł  brutto)  kwoty  z  tytułu  praw  autorskich  (36,90  zł),  co  też  miałoby  przesądzać,  że 

stawka na poziomie 70 zł netto jest stawką całkowicie nierealną i nierynkową. Odwołujący na 

poparcie powyższego stanowiska nie przedstawił żadnej argumentacji, jak również nie odparł 

w  toku  rozprawy  twierdzeń  Zamawiającego  i  Przystępującego  wskazujących,  że  prawa 

autorskie stanowią element wynagrodzenia nierozerwalnie zintegrowanego z tą stawką.  

Za  gołosłowne  Izba  uznała  także  twierdzenia  Odwołującego,  który  wskazywał,  że 

„niemożliwe jest, aby stawka BonaSoft za usługę rozwoju pokrywała także koszty dojazdu do 

siedziby  Zamawiającego,  w  sytuacji  w  której  taka  usługa  musiałaby  być  świadczona  

w siedzibie Zamawiającego”. Wskazać należy, iż w wyjaśnieniach z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

pkt 1 

BonaSoft ujął koszty związane z dojazdem do siedziby Zamawiającego, które poparte 

zostały dowodami stanowiącymi załącznik nr 16 i 17.  

Analogicznie  jak  w  przypadku  usług  rozwoju  wykonawca  BonaSoft  przedstawił  

w  punkcie  12  wyjaśnień  ceny  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  koszty  związane  realizacją  usług 

utrzymania

,  uwzględniając  poszczególne  role  w  projekcie  i  w  rozbiciu  na  dany  etap 

zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji. Podkreślić należy, iż z treści wyjaśnień 

wynika,  że  Wykonawca  objął  wyceną  usługi  utrzymania  platformy  przez  zespół 

administratorów systemu, I-ej i II-ej linii wsparcia. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie 

zawa

rto  także  w  punkcie  4  część  II.  wyjaśnień  BonaSoft  z  dnia  9  października  2020  r.  

W  przypadku  usług  utrzymania  warto  również  zauważyć,  że  Zamawiający  nie  wymagał  od 

wykonawców  podania  w formularzu ofertowym  stawki  za ich świadczenie, jak  w  przypadku 

usług  rozwoju,  a  sam  Odwołujący  poza  twierdzeniem,  że  stawki  za  świadczenie  usług 

utrzymania 

zostały zaniżone przez BonaSoft nie podał i nie wykazał ich rynkowego poziomu. 

Jednocześnie  szczegółowe  wyjaśnienia  w  zakresie  usług  utrzymania  zostały  zawarte  

w  punkci

e  2  i  4  wyjaśnień  BonaSoft  z  dnia  25  września  2020  r.  oraz  w  wyjaśnieniach  z  9 

października  2020  r.  wraz  z  załącznikami.  W  kwestii  rezerwy  na  wzrost  wynagrodzeń 

specjalistów realizujących projekt BonaSoft wyjaśnił, że przewidział trzy elementy marginesu 

do

tyczące  tego kosztu, co potwierdzają wyjaśnienia zawarte w  pkt.  21, pkt.  22  ppkt  4  oraz 

pkt. 24 wyjaśnień z 6 kwietnia. 

Izba wskazuje, iż stanowiska Odwołującego co do zaniżonej stawki za usługi rozwoju 

nie potwierdza dowód nr 11 dotyczący zarobków programistów w pierwszej połowie 2019 r. 

Słusznie  wskazał  Zamawiający,  że  rzeczony  dowód  nie  daje  pełnego  obrazu  zarobków 


specjalistów w branży IT w Polsce z uwzględnieniem poziomu doświadczenia i kompetencji 

zawodowych specjalistów  (tzw.  junior, mid,  senior),  bowiem  stanowił  tylko  wyciąg  z  raportu 

No  Fluff  Jobs  Database  Management  Systems. 

Zauważyć  należy,  iż  przedłożony  przez 

Odwołującego  wyciąg  z  ww.  raportu  zawierał  informacje  nt.  „Gdzie  programiści  zarabiali 

najwięcej w I poł. 2019 r.?”, „W jaki kategoriach programiści zarabiali najwięcej w I poł. 2019 

roku?” oraz „Zarobki programistów z I poł. 2019 r. wg technologii”, podczas gdy jak wskazał 

Zamawiający  pełny  raport  określa  stawki  tzw.  juniora  na  poziomie  4000-7000  zł,  a  tzw. 

mid

’ów  na  poziomie  9000-14000  zł.  Jednocześnie  Zamawiający  wyjaśnił,  że  w  specyfikacji 

określono główne role kierownicze wymagane przy realizacji zamówienia, co nie oznacza, że 

całość  zamówienia  wykonawca  obowiązany  jest  wykonać  wyłącznie  tzw.  seniorami,  czyli 

specjalistami posiadającymi największe doświadczenie i kompetencje. Powyższe twierdzenia 

Zamawiającego  nie  były  przedmiotem  repliki  Odwołującego.  Oceny  Izby  nie  zmienił  także 

dowód nr 7 stanowiący analizę kosztów świadczenia pracy w latach 2017 – 2020 w Asseco 

Poland  S.A.  opracowany 

na  podstawie  sprawozdań  finansowych  spółki,  w  szczególności 

dowód  ten  nie  potwierdzał,  że  stawka  zaoferowana  przez  BonaSoft  za  usługi  rozwojowe  

w kwocie 123 zł brutto jest rażąco zaniżona.  

Za nieprzydatne do rozpoznania niniejszej sprawy Izba uznała dowody oznaczone nr 

8,  9,  10  i  12  referujące  od  innych  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych,  w  tym 

dotyczących  jednego  z  największych  systemów  informatycznych  w  Polsce  obsługiwanych 

przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  w  Warszawie  oraz  składanych  w  tych 

postępowaniach ofert między innymi przez Asseco Poland S.A., Asseco Data Systems S.A. 

oraz  Comarch  Healthcare  S.A.  Powyższe  dowody  w  ocenie  Izby  w  żaden  sposób  nie 

przekładają się i nie podważają sposobu kalkulacji ceny oferty wykonawcy BonaSoft wobec 

s

zczegółowych  i  popartych  dowodami  wyjaśnień  poziomu  ceny  złożonych  w  niniejszym 

postępowaniu.  

Odnosząc  się  do  zarzucanej  przez  Odwołującego  kwestii,  iż  Zamawiający  wadliwie 

zbadał wyjaśnienia w przedmiocie rażąco niskiej ceny złożone przez wykonawcę BonaSoft, 

poprzez zaakceptowanie zaniżonej (rażąco niskiej) wyceny lub braku wyceny w zakresie ITS 

oraz  usług  około  sprzętowych,  licencji  standardowych  i  obcych,  szkoleń  i  warsztatów 

dedykowanych  platformie  oraz  wytworzenia  dokumentacji  zauważyć  należy,  iż  Odwołujący 

nie  rozwinął  powyższego  stanowiska.  W  szczególności  nie  przedstawił  w  odwołaniu 

jakichkolwiek  założeń  kalkulacyjnych,  które  każdy  wykonawca  kalkulujący  z  należytą 

starannością  cenę  ofertową  w  niniejszym  postępowaniu  zdeterminowaną  w  szczególności 

op

isem  przedmiotu  zamówienia  winien  uwzględnić  i  odzwierciedlić  w  cenie  oferty. 

Odwołujący nie przedstawił żadnych wyliczeń matematycznych, czy też rynkowego poziomu 

ww.  kosztów,  przez  co  nie  można  podważyć  wyliczeń  i  założeń  kosztowych  w  zakresie 

kwestionow

anych  składników  cenotwórczych  przyjętych  przez  BonaSoft.  Odwołujący  nie 


przedłożył  również  jakichkolwiek  dowodów,  które  uwiarygodniałyby  prezentowane 

stanowisko.  

Niemniej  jednak,  odnosząc  się  do  poszczególnych  elementów  kosztotwórczych, 

których zaniżenie (rażące zaniżenie) albo brak wyceny zarzucał Odwołujący, Izba stwierdza, 

że koszty infrastruktury sprzętowej oraz usług okołosprzętowych zostały ujęte w cenie oferty 

BonaSoft,  co  potwierdzają  wyjaśnienia  ceny  oferty  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  zawarte 

w  punkcie  4,  5,  14  i  20 

wraz  z  ofertami  podwykonawców  (załącznik  nr  11,  12  i  13  do 

wyjaśnień). 

Wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  złożone  przez  BonaSoft  potwierdzają  także,  iż  

w  cenie  oferty  ujęto  koszty  licencji  standardowych  i  obcych,  o  czym  mowa  w  punkcie  

17 i 23 

wyjaśnień z dnia 6 kwietnia 2020 r. oraz ofertach podwykonawców (załącznik nr 10  

i 14 do wyjaśnień). 

Kalkulacja dotycząca szkoleń i warsztatów została ujęta przez BonaSoft w punkcie 10 

i  11 

wyjaśnień  z  dnia 6 kwietnia 2020  r. Wykonawca BonaSoft  przedstawił  w  ww.  zakresie 

składniki  kosztowe,  koszty  organizacji  warsztatów  oraz  poczynione  założenia  kalkulacyjne  

z uwzględnieniem różnych grup użytkowników systemu. 

Kalkulacja  dotycząca  kosztów  wytworzenia dokumentacji  wraz  z  rozbiciem  na  oferty 

poszczególnych  podwykonawców  (załącznik  nr  10,  12  do  wyjaśnień)  znajduje 

odzwierciedlenie  w  punkcie  2,  3, 

7,  12  i  13  wyjaśnień  z  dnia  6 kwietnia  2020  r.  Kalkulacja  

w  powyższym  zakresie  obejmowała  szczegółowe  składniki  kosztowe,  przyjęte  założenia 

kalkulacyjne  z  uwzg

lędnieniem  poszczególnych  etapów  realizacji  projektu,  jak  również 

referowała do wymogów wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Przechodząc  do  podnoszonych  przez  Odwołującego  okoliczności  irrelewantnych  

z  punktu  widzenia  kalkulacji  cen

y  dotyczących  doświadczenia  i  personelu  wykonawcy  

i  podwykonawców,  optymalizacji  programowania  i  działalności,  PRINCE  2,  ISO  oraz 

posiadania  gotowych  komponentów  i  wolnego  oprogramowania  wskazać  należy,  iż  nie  jest 

prawdą, że Odwołującemu nie jest znana treść wyjaśnień BonaSoft w zakresie  dotyczącym 

czynników  umożliwiających  wykonawcy  obniżenie  ceny  ofertowej.  Wskazać  należy,  na  co 

zwrócił  zresztą  uwagę  Przystępujący  w  piśmie  procesowym  z  dnia  14  stycznia  2021  r.,  

z czym nie polemizował w toku rozprawy Odwołujący, iż informacje dotyczące oszczędności 

metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych  czy  wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia znajdowały się w jawnej części wyjaśnień 

z  6  kwietnia  2020  r.,  które  zostały  Odwołującemu  udostępnione,  co  potwierdza  pismo 

Zamawiającego  z  dnia  20  stycznia  2021  r.  Skoro  zatem  Odwołujący  nie  zakwestionował 

jawnej  części  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  BonaSoft  w  powyższym  zakresie,  to  brak  jest 

podstaw  do  odmowy  przyznania  im  wiarygodności.  W  ocenie  Izby  wykonawca  BonaSoft  

w  złożonych  wyjaśnieniach  przedstawił,  jakie  obiektywne  czynniki  umożliwiły  mu 


zaoferowanie  ceny  na  danym  poziomie,  wykazał,  iż  realizacja  niniejszego  zamówienia  nie 

przyniesie  mu  straty,  jak  również  przedstawił  sposób  zbudowania  zaoferowanej  ceny  za 

realizację  zamówienia  wraz  z  przyjętą  przez  siebie  metodologią  i  właściwą  wykonawcy 

polityką cenową.  

Przechodząc  do  oceny  pozostałych  dowodów  złożonych  w  toku  rozprawy  Izba 

wskazuje,  że  nie  podważają  one  sposobu  kalkulacji  ceny  oferty  przez  BonaSoft.  Złożone 

przez  Odwołującego  dowody  w  znaczącej  mierze  referowały  do  doświadczenia  Comarch 

Polska S.A., Comarch Healthcare S.A. oraz innych wykonawców (Asseco Poland S.A. oraz 

CA  Consulting  S.A.)  zdobytego  podczas  realizacji  innych 

zamówień  obejmujących 

regionalne  platformy  zdrowia wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich wykonanie (dowód 

nr  2  wraz  z  załącznikami,  dowód  nr  3,  4,  5  i  6).  Okoliczność,  że  zarówno  Odwołujący,  jak  

i  Asseco,  posiadają  stosowne  doświadczenie do  realizacji  przedmiotowego  zamówienia nie 

była osią sporu między Stronami. Z kolei to, że wykonawca BonaSoft nie posiada własnego 

doświadczenia  umożliwiającego  mu  samodzielną  realizację  przedmiotowego  zamówienia 

publicznego  i  korzysta  w  tym  zakresie  z  zasobów  podwykonawców,  którzy  takim 

doświadczeniem  się  legitymują  nie  oznacza  per  se,  iż  cena  oferty  została  skalkulowana 

nienależycie.  Co  więcej,  celem  instytucji  i  wprowadzenia  prawa  do  podwykonawstwa  

w  ramach  zamówień  publicznych  było  to,  aby  firmom  z  sektora  MŚP  umożliwić  udział  

w rynku zamówień publicznych, zdobywanie doświadczenia, czy też rozwijanie się, po to aby  

w przyszłości mogły one samodzielnie składać oferty.  

W końcu Izba wskazuje, że pismo procesowe Odwołującego z dnia 22 stycznia 2021 

r.  stanowiło  nic  innego  jak  niedopuszczalną  po  upływie  terminu  na  wniesienie  odwołania 

próbę rozszerzenia jego zarzutów, przez co nie mogło stanowić podstawy rozstrzygnięcia.  

Reasumując  powyższe,  w  ocenie  Izby,  w  okolicznościach  rozpoznawanej  sprawy, 

wykonawca  BonaSoft  składając  szczegółowe  wyjaśnienia,  poparte  dowodami,  udowodnił 

Zamawiającemu,  że  jego  cena  ofertowa  jest  realna,  wiarygodna,  tzn.  że  z  tytułu  realizacji 

zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia, przy zachowaniu należytej staranności nie 

będzie  ponosił  strat.  Tym  samym  brak  było  podstaw  do  uznania  za  zasadny  zarzut 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 

Potwierdził się podniesiony z ostrożności procesowej zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 

pkt 2, ust. 1a oraz ust. 1b pkt 3, art. 22a ust. 6 w zw. z art. 22a ust. 1 - 5 w zw. z art. 7 ust. 1, 

2 i 3 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania 

BonaSoft  do  wyjaśnień,  celem  zadośćuczynienia  przez  tego  wykonawcę  obowiązkowi 

udowodnienia  Zamawiającemu,  iż  usługi,  do  realizacji  których  zdolności  w  zakresie 

doświadczenia  są  wymagane,  wykonają  podmioty,  na  których  zdolnościach  BonaSoft 


polega,  oraz  celem  zadośćuczynienia  przez  tego  wykonawcę  udowodnienia 

Z

amawiającemu,  iż  BonaSoft,  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi 

zasobami  tych  podmiotów,  a  także  zaniechanie  wezwania  BonaSoft  do  zastąpienia  tych 

podmiotów innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązania się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia zgodnie z ustawą Pzp. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie 

wykazał  braku  podstaw  wykluczenia.  Ofertę  wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za 

odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). 

Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji 

finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). Zgodnie zaś z ust. 2 

ww. przepisu, wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia.  Dalej, 

zgodnie z ust. 3 ww. przepisu, z

amawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne 

podmioty  zdolności  techniczne  lub  zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub  ekonomiczna, 

pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 

w art.  24  ust.  1  pkt  13-22  i  ust.  5

.  Nadto,  w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących 

wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp). Z kolei w art. 22a 

ust.  6  ustawy  Pzp,  ustawodawca  przewidział  sytuację,  że  jeżeli  zdolności  techniczne  lub 

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  

w termin

ie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami  lub  2) 

zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części 

zamówienia,  jeżeli  wykaże  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub 

ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

Izba  wskazuje,  że w  świetle  art.  22a  ust. 4 ustawy  Pzp podmiot  trzeci  zobowiązany 

jest  do  zrealizowania  robót  budowlanych  lub  usług,  do  realizacji  których  te  zdolności  są 


wymagane.  Wykonawca  polegający  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innego  podmiotu  

w sytuacjach określonych niniejszym przepisem zobowiązany jest zatem do zaangażowania 

podmiotu  trzeciego  w  sposób  rzeczywisty  i  bezpośredni  w  realizację  tego  przedmiotu 

zamówienia. Tylko i wyłącznie wtedy wiedza i doświadczenie, które posiada podmiot trzeci, 

znajdzie  jakiekolwiek  przełożenie  na  realizację  zamówienia  (por.  wyrok  KIO  z  dnia  4 

września 2017 r., sygn. akt KIO 1755/17). Celem ww. przepisu jest, aby udostępniony przez 

podmiot  trzeci  zasób  rzeczywiście  i  realnie  został  wykorzystany  w  trakcie  realizacji 

zamówienia. 

Jak wskazał Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 14 lipca 2016 r. (sygn. akt 

X Ga 331/16) wykorzystanie zasobów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (obecnie  

art. 22a ustawy Pzp), musi być jednoznaczne i nie może być domysłem lub domniemaniem. 

Wykonawca  ma  obowiązek  udowodnienia,  a  nie  tylko  uprawdopodobnienia,  że  dysponuje 

zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia.  Wykonawca  winien  dowodzić  wszelkich 

okoliczności świadczących nie tylko o tym, iż sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał 

miejsce,  ale  także  okoliczności  pozwalających  stwierdzić,  iż  udostępnienie  to  jest  realne, 

wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu,  

a  więc  czy  w  ten  sposób  zwiększa  szansę  wyłonienia  wiarygodnego  wykonawcy  dającego 

podwyższoną  rękojmię  prawidłowego  wykonania  zamówienia  (por.  wyrok  KIO  z  dnia  

25  października  2016  r.,  sygn.  akt KIO  1911/16).  Dyspozycja  art.  22a  ust.  4  ustawy  Pzp 

wymaga zatem,  aby  wykonawca powołujący  się  na  zasoby  innego podmiotu  udowodnił,  że 

stosunek  łączący  wykonawcę  z  tym  podmiotem  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  tych 

zasobów.  Dysponowanie  zasobami  innego  podmiotu  musi  wynikać  z  przedstawionych 

dowodów  w  sposób  jednoznaczny  i  nie  może  być  przedmiotem  dedukcji.  Na  podstawie 

dokumentów  przedstawionych  w  celu  potwierdzenia  rzeczywistego  dostępu  do  zasobów 

innego podmiotu zamawiający musi mieć możliwość jednoznacznego ustalenia, że określony 

zasób  innego  podmiotu  zostanie  realnie  udostępniony  (por.  wyrok  KIO  z  10  maja  2016  r., 

sygn. akt: KIO 661/16).  

Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt niniejszej sprawy Izba wskazuje, 

iż obowiązkiem wykonawcy BonaSoft, który powoływał się na potencjał podmiotów trzecich, 

tj.  Asseco  oraz  Integrated  Solutions 

w  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  rozdziale  XI  pkt  3  ppkt  3.2.2.1  lit.  a,  b,  c  oraz  d  SIWZ  

było  wykazanie,  iż  ww.  podmioty  trzecie  zrealizują  zamówienie  w  takim  zakresie,  w  jakim 

powołano  się  na  ich  doświadczenie.  Tym  samym  w  przypadku  Integrated  Solutions  winno 

zostać wykazane, że podmiot ten wykona usługę skonfigurowania infrastruktury techniczno – 

systemowej  w  klaster  wysokiej  dostępności,  a  w  przypadku  Asseco  należało  wykazać,  że 

podmiot  ten  wykona  usługę  polegającą  na  zaprojektowaniu,  budowie  lub  dostosowaniu  

i  wdrożeniu  produkcyjnym  systemu  informatycznego  realizującego  elektroniczną  wymianę 


jednostkowych  danych  medycznych  i/lub  dokumentacji  medycznej  w  postaci  elektronicznej 

za  pośrednictwem  interfejsów  komunikacyjnych  pomiędzy  podmiotami  wykonującymi 

działalność  leczniczą,  usługę  polegającą  na  zaprojektowaniu,  budowie  lub  dostosowaniu  

i  wdrożeniu  produkcyjnym  systemu  informatycznego  umożliwiającego  elektroniczną 

rejestrację  na  świadczenia  zdrowotne  oraz  usługę  utrzymania  systemu  informatycznego 

przez  okres  co  najmniej  12 

miesięcy,  polegającą  na  zapewnieniu  jego  niezawodnej  pracy 

zgodnie z założonymi dla systemu parametrami dostępności na poziomie co najmniej 99%. 

Tylko  bowiem  wówczas  można  byłoby  uznać,  iż  udostępnienie  zasobów  jest  realne, 

wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu, 

a  nie  miało  jedynie  wymiar  czysto  formalny.  Ma  to  o  tyle  szczególne  znaczenie,  iż 

wykonawca  BonaSoft 

nie  wykazywał  się  w  toku  postępowania  własnym  doświadczeniem,  

a  jedynie 

polegał  na  doświadczeniu  podmiotów  trzecich.  Tym  samym  tylko  realny  

i  adekwatny  udział  Asseco  oraz  Integrated  Solutions  w  zakresie  prac  wymaganych  przez 

Zamawiającego w ramach warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI 

pkt  3  ppkt  3.2.2.1  lit.  a,  b,  c  oraz  d  SIWZ 

w  realizacji  przedmiotowego  zamówienia 

publicznego mógłby zapewniać Zamawiającemu rękojmię jego należytego wykonania.  

Przechodząc zatem do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa  w  rozdziale  XI  pkt  3  ppkt  3.2.2.1  lit.  a,  b,  c  i  d  specyfikacji 

na  wstępie  zauważyć 

należy, iż Odwołujący nie twierdził, że podmioty trzecie (Asseco oraz Integrated Solutions), 

na  zasoby  których  powołuje  się  BonaSoft  w  powyższym  zakresie,  nie  legitymują  się 

stosownym doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego, w tym nie podważał treści 

wykazu  usług  (załącznik  nr  3  do  SIWZ).  Odwołujący  stał  na  stanowisku,  że  procentowy 

zakres zamówienia powierzony do wykonania Asseco (20%) oraz Integrated Solutions (5%) 

wynikający  z  załącznika  nr  6  do  SIWZ  nie  potwierdza,  że  ww.  podmioty,  na  których 

doświadczenie powołuje się BonaSoft, zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

Za  nieuzasadnioną  w  okolicznościach  rozpoznawanej  sprawy  Izba  uznała 

argumentację  Odwołującego,  który  wskazał,  że  „aby  uznać,  iż  interes  Zamawiającego  jest 

należycie  zabezpieczony,  a  zamówienie  wykonają  rzeczywiście  podmioty,  które  mają 

zdolności  do  realizacji  –  to  zasadniczą  część  zamówienia  w  zakresie  usług  związanych  

z  oprogramowaniem  winno  wykonać  Asseco,  tak  samo  jako  zasadniczą  część  dostawy 

sprzętu oraz usługę konfiguracji sprzętu w klaster wysokiej dostępności powinno wykonać IS. 

Tymczasem Asseco ma zrealizować 20% całości zamówienia, a IS 5% całości zamówienia”. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  nie  przedstawił  szerszej  argumentacji  merytorycznej  w  ww. 

zakresie,  w  szczególności  nie  wyjaśnił  i  nie  wykazał,  na  jakim  procentowym  poziomie 

obiektywnie powinien kształtować się udział podmiotów trzecich w realizacji przedmiotowego 

zamówienia,  w  sytuacji  gdy  wykonawca  powołuje  się  na  doświadczenie  innych  podmiotów 


celem  wykazania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  rozdziale  XI  pkt  3  

ppkt  3.2.2.1  lit.  a,  b,  c  i  d  specyfikacji. 

Odwołujący  nie  przeprowadził  także  żadnej  analizy 

jawnego  załącznika  nr  6  do  SIWZ  złożonego  przez  BonaSoft  w  zakresie  referującym  do 

części zamówienia, które Przystępujący zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom 

pod kątem podanego w tym załączniku procentowego zaangażowania oraz w odniesieniu do 

ww. warunku udziału w postępowaniu i przedmiotu zamówienia.  

Niemniej  jednak  wobec  podniesionego 

z  ostrożności  procesowej  zarzutu  zawartego  

w  punkcie  3  lit.  a  petitum 

odwołania,  uwzględniając  skuteczne  objęcie  tajemnicą 

przedsiębiorstwa treści zobowiązania podmiotu trzeciego (Asseco) Izba wskazuje, że analiza 

oświadczenia  tego  podmiotu  prowadzi  do  wniosku,  że  z  jego  treści  nie  wynika  w  sposób 

jednoznaczny  i  niebudzący  wątpliwości,  iż  podmiot  trzeci  realnie  wykona  usługi  objęte 

wa

runkiem udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI pkt 3 ppkt 3.2.2.1 lit. b i d 

SIWZ

, tzn. że będzie rzeczywiście zaangażowany w usługę polegającą na zaprojektowaniu, 

budowie  lub  dostosowaniu  i  wdrożeniu  produkcyjnym  systemu  informatycznego 

umożliwiającego elektroniczną rejestrację na świadczenia zdrowotne oraz usługę utrzymania 

systemu informatycznego, przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegającą na zapewnieniu 

jego  niezawodnej  pracy  zgodnie  z  założonymi  dla  systemu  parametrami  dostępności  na 

poziomie  co  najmniej  99%.  Konsekwencją  powyższego  stanu  rzeczy  jest  brak  możliwości 

stwierdzenia,  iż  BonaSoft  spełnił  ww.  warunek  udziału  w  postępowaniu.  Podkreślić  należy, 

że  aby  treść  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  rozwiewała  wszelkie  wątpliwości  co  do 

zakresu  udziału  podmiotu  udostępniającego  zasoby  przy  wykonywaniu  zamówienia,  winna  

w sposób precyzyjny konkretyzować zakres usług, które wykona dany podmiot.  

Co się z kolei tyczy usługi wskazanej w rozdziale XI pkt 3 ppkt 3.2.2.1 lit. a SIWZ Izba 

wska

zuje,  iż  biorąc  pod uwagę,  że Odwołujący  nie kwestionował  treści jawnego załącznika 

nr  6  złożonego  przez  BonaSoft  w  zakresie  w  jakim  dotyczył  on  powierzenia  Asseco 

wykonania części oprogramowania i usług, szczególnie w zakresie Rejestru Pacjentów (MPI) 

ora

z Rejestru Personelu oraz uwzględniając  oświadczenie Przystępującego złożone  w toku 

jawnej  rozprawy,  iż  „rejestr  personelu  i  rejestr  pacjentów  to  dwa  kluczowe  komponenty 

systemu  EDM  stanowiące  dostawę  wraz  z  usługą”,  a  także  mając  na  względzie  treść 

objętego  tajemnicą  przedsiębiorstwa  zobowiązania  Asseco,  brak  było  podstaw  do 

stwierdzenia,  że  podmiot  trzeci  nie  wykona  usługi  objętej  ww.  warunkiem  udziału  

w postępowaniu. 

Odnosząc  się  do  załączonej  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  BonaSoft  oferty 

podwykonawcy 

(załącznik  nr  10  do  wyjaśnień  z  6  kwietnia  2020  r.)  wskazać  należy,  iż 

zdaniem  składu  orzekającego  rozpoznającego  niniejszą  sprawę,  nieprawidłowe  jest 

wywodzenie  i  ustal

anie  faktycznego  zaangażowania  podmiotu  trzeciego  w  realizację 

zamówienia  z  innych  dokumentów  składanych  w  toku  postępowania  o  udzielenie 


zamówienia  publicznego,  w  innym  momencie  czasowym  oraz  na  potwierdzenia  innych 

okoliczności  faktycznych  niż  określone  art.  22a  ustawy  Pzp.  Skoro  wykonawca  BonaSoft 

wraz z ofertą przedłożył stosowne zobowiązania podmiotów trzecich mające potwierdzać ich 

faktyczny  udział  podczas  wykonywania  zamówienia,  to  z  tych  dokumentów  powinien  

w  sposób  jednoznaczny  i  skonkretyzowany  wynikać  zakres  udziału  tych  podmiotów  przy 

świadczeniu usług objętych zamówieniem. Niemniej jednak Izba wskazuje, że chybione jest 

stanowisko  Odwołującego,  jakoby  z  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  BonaSoft  wynikało,  że 

usługi  utrzymaniowe  oprogramowania,  jak  również  usługi  zaprojektowania,  budowy  lub 

dostosowania  i  wdrożenia  produkcyjnego  systemu  informatycznego  mają  być  wykonane 

samodzielnie  przez  BonaSoft  lub  przez  podwykonawców  Integrated  Solutions  czy  Decsoft. 

Przeczy temu 

choćby treść oferty podwykonawcy (załącznik nr 10 do wyjaśnień z 6 kwietnia 

2020 r. pkt 3 lit. b oraz g). 

Odnosząc  się  do  oceny  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  wskazanego  

w rozdziale XI pkt 3 ppkt 3

.2.2.1 lit. c SIWZ wskazać należy, iż Odwołujący nie kwestionował 

doświadczenia Integrated Solutions wskazanego w wykazie usług (poz. 6 i 7 załącznika nr 3 

do  SIWZ). 

Rację miał  jednak Odwołujący,  iż  z  treści  zobowiązania Integrated  Solutions  nie 

wynika,  że Integrated  Solutions będzie brał  udział  w  usłudze skonfigurowania infrastruktury 

techniczno 

–  systemowej  w  klaster  wysokiej  dostępności.  Z treści  złożonego  zobowiązania 

wynika tylko tyle, że spółka Integrated Solutions będzie brała udział w realizacji zamówienia 

w obszarze dostawy sprzętu. Raz jeszcze podkreślić należy, że aby uznać warunek udziału  

w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  rozdziale  XI  pkt  3  ppkt  3.2.2.1  lit.  c  specyfikacji  za 

spełniony,  wykonawca  winien  wykazać  się  dostawą  infrastruktury  techniczno  –  systemowej 

(zawierającej  co  najmniej  serwery,  urządzenia  sieciowe,  macierz  dyskową)  wraz  z  usługą 

skonfigurowania jej w klaster wysokiej dostępności o łącznej wartości dostawy wraz z usługą 

skonfigurowania  co  najmniej  3  mln  zł  brutto.  Tym  samym  wobec  braku  jednoznacznego 

wskazania,  iż  Integrated  Solutions  będzie  brał  udział  w  usłudze  konfiguracji  infrastruktury 

techniczno 

–  sprzętowej  w  klaster  wysokiej  dostępności,  nie  można  uznać,  że  wykonawca 

BonaSoft  spełnił  ww.  warunek  udziału  w  postępowaniu.  Zdaniem  Izby  bez  znaczenia  dla 

oceny spełniania przedmiotowego warunku była podnoszona przez BonaSoft okoliczność, iż 

zasadniczym  przedmiotem  warunku 

jest  dostawa,  która  obejmuje  w  praktyce  usługi 

wkalkulowane  w  tą  dostawę,  mające  charakter  służebny  wobec  głównego  przedmiotu 

zamówienia,  a wartość konfiguracji  urządzeń  w  klaster  wysokiej  dostępności  jest  pomijalna  

w  stosunku  do  wartości  samego  sprzętu.  Jak  już  wskazano  powyżej,  obowiązkiem 

wykonawcy  korzystającego  z  potencjału  podmiotu  trzeciego  jest  jednoznaczne  wykazanie 

realności  udostępnianych  zasobów.  Tym  samym  sposób  wykorzystania  udostępnianych 

zasobów,  ich  zakres  czy  też  okres  udziału  podmiotu  udostępniającego  swój  potencjał  przy 

wykonywaniu  zamówienia  winien  wynikać  z  przedstawionych  dokumentów  w  sposób 


jednoznaczny.  Zdaniem  Izby  s

tanowiska  Przystępującego,  jakoby  wykonawca  wykazał  się 

realnością udostępnionych zasobów  nie potwierdzała  także treść  załącznika  nr  6  do  SIWZ,  

z  którego  wynikało,  iż  BonaSoft  powierzy  Integrated  Solutions  do  realizacji  zamówienie 

w  obszarze  dostawy  i  instalacji  sprzętu.  W  kontekście  powyższego  po  pierwsze  zauważyć 

należy,  iż  załącznik  nr  6  do  SIWZ  nie  stanowił  oświadczenia  Integrated  Solutions,  lecz 

oświadczenie  wykonawcy  BonaSoft.  Po  drugie,  nie  zostało  wyjaśnione  i  wykazane,  aby 

instalacja  sprzętu  była  równoznaczna  z  usługą  konfiguracji  infrastruktury  techniczno  – 

systemowej w klaster wysokiej dostępności.   

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  Izba  stwierdziła,  że  zakres  udziału 

podmiotów  trzecich,  tj.  Asseco  oraz  Integrated  Solutions  wynikający  ze  złożonych 

zobowiązań  był  zbyt  wąski  w  zestawieniu  z  treścią  warunku  udziału  w  postępowaniu,  

o którym mowa w rozdziale XI pkt 3 ppkt 3.2.2.1 lit. b, c i d, przez co nie można uznać, że 

wykonawca  BonaSoft  warunek  spełnił.  Wobec  tego  Izba  uznała  przedmiotowy  zarzut  za 

zasadny  i  uwzględniła  odwołanie,  nakazując  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

wezwanie  Przystępującego  do  uzupełnienia  oświadczeń  lub  dokumentów  wymaganych  na 

potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  rozdziale  XI 

pkt  3  ppkt  3.2.2.1  lit.  b,  c  i  d  SIWZ. W  tym  mie

jscu dodać  należy,  iż  wykonawca BonaSoft  

w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

ma  jednokrotną  możliwość  przedłożenia  Zamawiającemu  wymaganych  dokumentów 

niezawierających  błędów  dotyczących  zgłoszonych  już  podmiotów  trzecich,  co  

w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  może  mieć  miejsce,  w  sytuacji  przedłożenia  przez 

BonaSoft  prawidłowych  zobowiązań  podmiotów  trzecich,  bądź  też  złożenia  wszystkich 

dokumentów  wymaganych  w  SIWZ  dotyczących  ewentualnie  nowego  podmiotu  trzeciego 

(łącznie  ze  zobowiązaniem  do  udostępnienia  zasobu)  albo  samodzielnego  potwierdzenia 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu.  W  końcu  dodać  trzeba,  że  art.  22a  ust.  6 

ustawy  Pzp  nie  wprowadza  odrębnej  od  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  zasady  uzupełnienia 

dokumentów  dla  podmiotów  trzecich.  Innymi  słowy,  treść  skierowanego  do  BonaSoft 

wezwania  do  uzupełnienia  stosownych  oświadczeń  lub  dokumentów  w  celu  wykazania 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w  rozdziale  XI  pkt  3  ppkt  3.2.2.1  

l

it.  b,  c  oraz  d  SIWZ  winna  uwzględniać  zarówno  możliwość  uzupełnienia  przez  BonaSoft 

prawidłowych  zobowiązań  podmiotów  trzecich,  jak  i  ewentualne  zastąpienie  podmiotów 

trzecich  innym  podmiotem  lub  podmiotami  lub  zobowiązaniem  się  BonaSoft  do  osobistego 

wyk

onania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykonawca  wykaże  wymagane  przez 

Zamawiającego zdolności techniczne lub zawodowe.  

W końcu Izba wskazuje, iż ocena okoliczności faktycznych wskazanych powyżej nie 

potwierdza,  że  wykonawca  BonaSoft  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  w  zakresie 


dotyczącym  spełnienia  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu,  w  tym  oceny  realności  

i  zakresu 

udostępnionych  zasobów,  warunkujący  wykluczenie  wykonawcy  na  podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Podkreślić należy, że przesłanka wykluczenia wykonawcy 

uregulowana  w  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  stanowi  samodzielną  podstawę  prawną 

wykluczenia  wykonawcy  z  przetargu,  odrębną  wobec przesłanki  określonej  w  art.  24  ust.  1 

pkt  17  ustawy  Pzp. 

Zatem  niewykazanie  przez  wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu  z  uwagi  na  zbyt  wąski  zakres  udostępnionych  zasobów  w  stosunku  do 

określonego  warunkiem  udziału  w  niniejszym  postępowaniu,  nie  oznacza  automatycznego 

ziszczenia się przesłanki wykluczenia uregulowanej w art. 24 ust.  1 pkt 17 ustawy Pzp.  Co 

więcej,  jak  już  wskazano  powyżej,  sam  Odwołujący  nie  zakwestionował  doświadczenia 

zarówno  Asseco,  jak  i  Integrated  Solutions  zawartego  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ  (poza 

referencją wystawioną przez Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej na rzecz Asseco), przez co 

nie  można  stwierdzić,  że  BonaSoft  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  powołując  się  na 

stosowne  doświadczenie  podmiotów  trzecich.  Z  kolei  zbyt  wąski  zakres  zobowiązań 

złożonych  podmiotów  trzecich  nie  może  na  obecnym  etapie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia skutkować wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 

Pzp, skoro oświadczenie to podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Izba nie 

znalazła również podstaw do uwzględnienia podniesionego z ostrożności zarzutu naruszenia 

art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  sformułowanego  wyłącznie  w  petitum  odwołania  dotyczącego 

zaniechania  wezwania  BonaSoft  do 

wyjaśnień  i przedstawienia dowodów  na  to,  że podjęte 

przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2, ust. 1a oraz 

ust.  1b  pkt  3  w  zw.  z  art.  22a  ust.  1  -  5  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

BonaSoft,  jako  wykonawcy  niespełniającego  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  także  

art. 24 ust. 4 ustawy Pzp oraz 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie uznania oferty 

BonaSoft  za  odrzuconą/odrzucenia  oferty  BonaSoft,  w  sytuacji  w  której  oświadczenie 

w

ykonawcy  w  wykazie  usług  (załącznik  nr  3)  oraz  protokół  odbioru  z  Centrum  Onkologii 

Ziemi Lubelskiej (referencja Asseco) potwierdza wykonanie zamówienia na dzień 22 lutego 

2019  r.,  podczas  gdy  z  treści  publicznie  dostępnych  dokumentów  wynika,  iż  termin 

wykonania  tego  zamówienia  upływał  w  dniu  8  lutego  2019  r.,  co  implikuje  wewnętrzną 

sprzeczność pomiędzy treścią SIWZ w referencyjnym zamówieniu a treścią przedstawionego 

Zamawiającemu protokołu i świadczy o nieterminowym, a więc nienależytym wykonaniu tego 

zamówienia.  Jednocześnie  zdaniem  Odwołującego  taki  sposób  opisu  wykonania 

referencyjnego zamówienia w wykazie usług i przedstawienie tak sformułowanego protokołu 

odbioru  oznacza,  iż  BonaSoft  w  wyniku  co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ 


na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  

a zatem powinien podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Z daleko 

idącej  ostrożności  Odwołujący  podniósł  także  zarzut  zaniechania  wezwania  BonaSoft  do 

wyjaśnień i przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności (brak uruchomienia procedury self-cleaning), czym naruszono 

art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp oraz zaniechania wezwania BonaSoft do wyj

aśnień rozbieżności 

pomiędzy  terminem  wykonania  zamówienia  wskazanego  w  wykazie  usług  oraz  protokole  

z  wykonania  zamówienia  a  terminem  wykonania  zamówienia  wynikającym  z  dokumentacji 

zamówienia będącego przedmiotem referencji Asseco, czym Zamawiający naruszył art. 22a 

ust. 6 w zw. z art. 22a ust. 1 pkt 1 

– 5 w zw. z art. 7 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 

ustawy Pzp. 

Odnosząc  się  do  ww.  zarzutu  zauważyć  należy,  iż  Odwołujący  pominął,  że 

wykonawca  BonaSoft  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  

o  którym  mowa  w  rozdziale  XI  pkt  3  ppkt  3.2.2.1  lit.  b  specyfikacji,  wykazał  się  trzema 

usługami  zrealizowanymi  przez  podmiot  trzeci,  tj.  Asseco  (usługa  nr  3,  4  oraz  5  wykazu 

usług), podczas gdy Zamawiający wymagał wykazania się co najmniej 1 usługą polegającą 

na  zaprojektowaniu,  budowie  lub  dostosowaniu  i  wdrożeniu  produkcyjnym  systemu 

informatycznego umożliwiającego elektroniczną rejestrację na świadczenia zdrowotne. Tym 

samym, gdyby nawet hipotetycznie przyjąć, że usługa wskazana w poz. 4 wykazu usług nie 

potwierdzała spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, to dla uznania, że wykonawca 

BonaSoft  nie  wykazał,  że  spełnia  postawione  w  SIWZ  doświadczenie,  koniecznym  byłoby 

podważenie  pozostałych  usług,  których  jednak  nie  zakwestionował  odwołujący  się 

Wykonawca. 

Następnie Izba  wskazuje,  iż  z treści  złożonego przez  BonaSoft  protokołu wdrożenia 

wystawionego przez Centrum Onkologii Ziemi Lube

lskiej im. Św. Jana z Dukli jednoznacznie 

wynika,  że  zamawiający  (COZL)  potwierdził,  że  Asseco  Poland  S.A.  wykonała  przedmiot 

zamówienia  z  należytą  starannością,  a  wystawiony  protokół  stanowił  podstawę  do 

wystawienia  faktury  za  wykonane  prace. 

W  ocenie  Izby  odwołujący  się  Wykonawca  nie 

podważył  treści  protokołu  wdrożenia  końcowego  wystawionego  przez  Centrum  Onkologii 

Ziemi  Lubelskiej

.  Odwołujący  w  zakresie  przedmiotowego  zarzutu  nie  podjął  żadnej 

inicjatywy dowodowej wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, w tym 

nie 

przedstawił  jakichkolwiek  dokumentów  dotyczących  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  prowadzonego  przez  COZL.  Odwołujący  nie  wykazał  również,  by  prowadził  

z  COZL  jakąkolwiek  korespondencję  dotyczącą  terminu  realizacji  ww.  zadania  publicznego 

przez  Asseco,  w  tym  jego  ewentualnego  wydłużenia  oraz  przyczyn  takiego  stanu  rzeczy. 

Odwołujący  nie  odparł  także twierdzeń  Przystępującego,  który  w  piśmie z  dnia  14  stycznia 

2021  r.  wskazał,  iż  podczas  realizacji  zamówienia  na  rzecz  COZL  nie  wystąpiły  


z winy wykonawcy żadne opóźnienia.  

Z uwagi na powyższe okoliczności Izba nie znalazła podstaw do uznania zasadności 

podniesionych  zarzutów,  w  tym  do  nakazania  Zamawiającemu  wezwania  wykonawcy 

BonaSoft  do  wyjaśnienia  terminu  wykonania  zamówienia  wynikającego  z  dokumentacji 

zamówienia  będącego  przedmiotem  referencji  Asseco.  Brak  było  również  podstaw  do 

stwierdzenia,  że  wykonawca  BonaSoft  powołując  się  na  protokół  wdrożenia  końcowego 

wystawiony  przez  COZL  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nie było też 

podstaw do wszczęcia wobec BonaSoft procedury self – cleaningu. 

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji. 

W kwestii  kosztów  postępowania  Izba  wskazuje,  iż  zgodnie  z art.  192  ust.  9 ustawy 

Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga 

kosztach  postępowania  odwoławczego.  Z  kolei  w  świetle art.  192  ust.  10 ustawy  Pzp, 

strony  ponoszą  koszty  postępowania  odwoławczego  stosownie  do  jego  wyniku, 

zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Izba  podziela  pogląd  ugruntowany  w  orzecznictwie  sądów 

powszechnych,  jak  i w 

orzecznictwie  Izby,  iż  w  przypadku  rozstrzygnięcia,  w  którym  część 

odwołania  wniesionego  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostaje  oddalona,  zaś  część 

uwzględniona  zasada  odpowiedzialności  za  wynik  postępowania  odwoławczego  oznacza 

obowiązek stosunkowego rozdzielenia kosztów postępowania odwoławczego w takiej części, 

w  jakiej  odwołanie  odniosło  skutek  (por.  m.in.  postanowienie  Sądu  Okręgowego  

w  Warszawie  z  dnia  18  grudnia  2018  r.,  sygn.  akt  XXIII  Ga  830/18,    wyrok    Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  22  stycznia  2016  r.  sygn.  akt XXIII  Ga  1992/15,  wyrok  Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  29  listopada  2016  r.  sygn.  akt XXIII  Ga  880/16,  wyrok 

Sądu  Okręgowego  we  Wrocławiu  z  17  listopada  2016  r.  sygn.  akt  X  Ga  653/16, 

postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt XXIII Ga 

1886/17,  wyrok  KIO  z  dnia  18  kwietnia  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  630/18,  wyrok  KIO  z  dnia  

5 kwiet

nia 2018 r., sygn. akt KIO 525/18, KIO 526/18, wyrok KIO z dnia 5 października 2018 

r., sygn. akt KIO 1894/18).  

W  przedmiotowej  sprawie 

Izba  częściowo  uwzględniła  i  częściowo  oddaliła 

odwołanie. Odwołanie okazało się zasadne w stosunku 1/4 (zarzut podniesiony z ostrożności 

procesowej  lit.  a)  i 

bezzasadne  w  pozostałej  części  ¾  (zarzut  zawarty  w  punkcie  1,  2,  3,  

w tym zarzut podniesiony z ostrożności procesowej zawarty w lit b). Kosztami postępowania 

obciążono zatem Zamawiającego w części  1/4 oraz Odwołującego w części 3/4. Na koszty 

postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  Odwołującego  w wysokości 


15 000 zł.  Odwołujący poniósł dotychczas koszty postępowania odwoławczego w wysokości 

00 zł tytułem wpisu od odwołania, tymczasem odpowiadał za nie do wysokości 11 250 zł 

zł  x  3/4).  Wobec  powyższego  Izba  zasądziła  od  Zamawiającego  na  rzecz 

Odwołującego  kwotę  3 750  zł  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi 

dotychczas  przez  Odwołującego  a  kosztami  postępowania,  za  jakie  odpowiadał  w  świetle 

jego wyniku.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie art.  192  ust.  9  i  10 ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  

o  przepisy 

§  5  ust.  2  pkt  1  i  § 5  ust.  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………..  


wiper-pixel