KIO 3400/20 WYROK dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt KIO 3400/20 

WYROK 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             

Rafał Komoń  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  19  stycznia  2021 

r.,  w  Warszawie,  odwołania 

wni

esionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę  

„B-ACT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

pr

zy udziale wykonawców: 

A. 

GRAPH’IT  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

B. 

Miastoprojekt  Wrocław  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we 

Wro

cławiu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. 

orzeka: 

umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów wskazanych w punkcie 1. lit. b, 

c,  d  i  e 

odwołania,  w  punkcie  8.  odwołania,  w  punkcie  3.  odwołania  –  w  zakresie 

dotycz

ącym  definicji  obiektu  szpitala  oraz  w  punkcie  9.  odwołania  –  w  zakresie 

odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 16.2.3 wzoru umowy, 

uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  wskazanego  w  punkcie  6.  odwołania  

i  nakazuje 

Dolnośląskiemu  Centrum  Onkologii  we  Wrocławiu  zmianę  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  poprzez  usunięcie  kryterium  oceny  „Metodyka 

wykonania zamówienia” lub opisanie tego kryterium w sposób zgodny z wymaganiami 

art. 91 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, 


3.  oddala 

odwołanie w pozostałym zakresie, 

kosztami  postępowania  obciąża  „B-ACT”  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu w częściach równych i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  „B-ACT” 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na rzecz „B-ACT” 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu połowy wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 3400/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Dolnośląskie  Centrum  Onkologii  we  Wrocławiu  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „pełnienie  funkcji  inżyniera  kontraktu  dla  budowy 

nowego  szpitala  onkologiczne

go  we  Wrocławiu”  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w trybie 

przetargu  nieograniczonego.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  11  grudnia 

r.  

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  242-598330.  Wartość 

zamówienia  jest  większa  niż  kwoty  określone  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Odwołujący – „B-ACT” Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia („SIWZ”), zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  29  ust.  1  i  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

niejednoznaczne,  niewyczerpujące  i  nieuwzględniające  wszystkich  wymagań  i  okoliczności 

mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia,  

w szczególności poprzez: 

a)  zaniechanie  enumeratywnego  wskazania  czynności  i  zadań,  które  będzie  lub  może 

wykonać wykonawca w ramach przedmiotowego zadania, 

b)  zaniechanie  wskazania  mak

symalnej  ilości  oraz  typów  testów  jakości  przez 

specjalistyczne instytuty, za organizację których może być odpowiedzialny wykonawca, 

c)  wskazanie  okresu  gwarancji  i  rękojmi  udzielonych  przez  wykonawcę  robót  budowlanych  

w formie przedziału czasowego 36 - 60 miesięcy, 

d) zaniechanie wskazania częstotliwości okresowych przeglądów, w których uczestniczyć ma 

wykonawca,  dotyczących  stwierdzenia  usterek  i  wad  w  robotach  budowlanych  w  okresie 

gwarancji  udzielonej  na  wykonane  roboty  budowlane  przez  Generalnego  Wyko

nawcę 

Inwestycji, 

e)  sprzeczne  określenie  wysokości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  (5%  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 10% we wzorze umowy), 

co  uniemożliwia  wykonawcy  należyte  skalkulowanie  przez  niego  ceny  ofertowej,  co  z  kolei 

będzie prowadzić do nieporównywalności złożonych ofert. Taki opis przedmiotu zamówienia 

prowadzi do naruszenia zasady równej i uczciwej konkurencji, a nadto – w sposób całkowicie 


nieuzasadniony 

–  przerzuca  na  wykonawców  wszelkie  ryzyka  związane  z  realizacją 

zamówienia; 

2.  art.  29  ust.  1  i  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

niejednoznaczne,  niewyczerpujące  i  nieuwzględniające  wszystkich  wymagań  i  okoliczności 

mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia,  

w  szczególności  poprzez  zastrzeżenie  przez  Zamawiającego  możliwości  zlecenia 

wykonawcy  do  wykonania  prac  i  czynności,  które  są  już  wykonane  przez  innych 

wykonawców,  wyłonionych  w  odrębnych  postępowaniach,  przy  jednoczesnym  braku 

doprecyzowania 

przez  Zamawiającego  warunków  i  okoliczności,  w  jakich  może  dojść  do 

powierzenia  wykonawcy  tych  prac  do  wykonania  oraz  braku  jednoznacznego  określenia 

zasad odpowiedzialności wykonawcy za prace wykonywane także przez innego wykonawcę; 

3.  art.  22  ust.  1a  w 

zw.  z  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  22d  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  poprzez  określenie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymaganych  od 

wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, 

z pominięciem obowiązku określania ich jako minimalnych poziomów zdolności, prowadząc 

do  drastycznego  i  nieuzasadnionego  ograniczenia  konkurencji  w  postępowaniu,  

w  szczególności  poprzez  tworzenie  własnych  definicji  pojęć,  wprowadzenie  wygórowanych 

warunków  dotyczących  wielkości  i  wartości  inwestycji,  przy  realizacji  których  uczestniczył 

wykonawca lub jego personel, wprowadzając warunki irrelewantne z punktu widzenia oceny 

zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia 

4.  art.  22  ust.  1a  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  22c  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  poprzez  określenie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymaganych  od 

wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, 

z pominięciem obowiązku określania ich jako minimalnych poziomów zdolności, prowadząc 

do  nieuzasadnionego  ograniczenia  konkurencji  w  postępowaniu,  w  szczególności  poprzez 

kumulację poszczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej 

lub  ekonomicznej  wykonawców,  narażając wykonawcę na  niepotrzebne  (z  punktu  widzenia 

oceny jego zdolności do należytego wykonania umowy) wydatki; 

5.  art.  91  ust.  2  i  ust.  2d  w  zw.  z  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

określenie  kryteriów  oceny  ofert  w  kryterium  „Doświadczenie  zespołu”  z  pkt  13.2.2. 

specyfika

cji  istotnych  warunków  zamówienia  w  odniesieniu  do  Kierownika  Zespołu  oraz 

Projektanta  i  Technologa  medycznego  w  sposób  ograniczający  konkurencję  w 

postępowaniu,  a  nieuzasadniony  obiektywnymi  potrzebami  Zamawiającego  w  związku  z 

realizacją zamówienia; 

6.  a

rt.  91  ust.  2  i  ust.  2d  w  zw.  z  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

określenie kryteriów oceny ofert w sposób niedookreślony i pozwalający Zamawiającemu na 


pełną  dowolność  w  ocenie  kryterium  „Metodyka  wykonania  zamówienia”  z  pkt  13.2.3. 

specyf

ikacji istotnych warunków zamówienia; 

7.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  139  ust.  1  w  zw.  z  art.  14  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 353

w zw. z art. 487 § 2 w zw. z art. 483 § 1 oraz w 

zw.  z  art.  484  §  1  i  2  Kodeksu cywilnego  poprzez  ustanowienie  w  pkt  14.5.  wzoru  umowy 

wygórowanego  limitu  kar  umownych  określonego  jako  50%  łącznego  wynagrodzenia 

wykonawcy 

brutto, 

co  

w  konsekwencji  powoduje  powstanie  po  stronie  Odwołującego  zbyt  dużego  ryzyka 

kontraktowego; 

8.  art.  7  ust.  1 

w  zw.  z  art.  139  ust.  1  w  zw.  z  art.  14  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 353

 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 15 vb ustawy z 

dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  

i  zwalczaniem  COVID-

19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji 

kryzysowych  poprzez  ustalenie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  zbyt 

wysokim  poziomie,  nie  uwzględniającym  wielkości  kontraktu  i  czasu  jego  trwania,  a  także 

panujących warunków gospodarczych i prognozowanego kryzysu gospodarczego; 

9.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  139  ust.  1  w  zw.  z  art.  14  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 353

oraz w zw. z art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego, a w 

konsekwencj

i także art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poprzez  przyznanie  Zamawiającemu  w  pkt  16.2  wzoru  umowy  prawa  do  odstąpienia  od 

umowy  

w  całości  lub  w  części  niewykonanej  w  bardzo  szerokim  zakresie,  z  pominięciem  czasu 

trwani

a umowy, stopnia uchybienia wykonawcy i braku uzależnienia prawa do odstąpienia od 

umowy  od  uprzedniego  wezwania  wykonawcy  przez  zamawiającego  do  podjęcia  działań 

naprawczych,  co  powoduje  niestabilność  stosunku  zobowiązaniowego  i  w  konsekwencji 

nakłada na wykonawcę zbyt duże ryzyko kontraktowe, którego wykonawca nie jest w stanie 

skalkulować w swojej cenie ofertowej. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  stosownej  modyfikacji 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez: 

⎯  usunięcie  §  4  z  pkt II, art.  1  opisu przedmiotu zamówienia oraz  §  53  z  pkt  II,  art.  2  opisu 

przedmiotu  zamówienia  bądź  jednoznaczne  i  szczegółowe  wymienienie  czynności,  do 

wykonania których może być zobligowany wykonawca, 

⎯  doprecyzowanie  §  12  ust.  5  z  pkt  II,  art.  2  opisu  przedmiotu  zamówienia  poprzez 

wskazanie maksymalnej liczby oraz typów testów jakości przez specjalistyczne instytuty, za 

organizację których może być odpowiedzialny wykonawca, 


⎯ jednoznaczne wskazanie (m.in. pkt 2.2. i 2.3. wzoru umowy) przez Zamawiającego okresu 

rękojmi  i  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane,  jaki  wykonawcy  mają  uwzględniać  na 

potrzeby  kalkulacji  ceny  ofertowej,  a  także  o  doprecyzowanie  i  jednoznaczne  określenie 

poszczególnych terminów realizacji umowy, 

⎯  doprecyzowanie  pkt  II,  art.  3  §  2  opisu  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie 

częstotliwości,  z  jaką  mają  następować  przeglądy  okresowe,  w  których  uczestniczyć  ma 

wykonawca,  dotyczących  stwierdzenia  usterek  i  wad  w  robotach  budowlanych  w  okresie 

gwarancji  udzielonej  na  wykonane 

roboty  budowlane  przez  Generalnego  Wykonawcę 

Inwestycji, 

⎯ wykreślenie ze wzoru umowy pkt 1.3.2. - 1.3.7. a także rozdziałów III i IV opisu przedmiotu 

zamówienia  (z  wyłączeniem  art.  1  w  rozdziale  III,  dotyczącym  koreferatu)  względnie  

(w przypadku wcześniejszego żądania) o jednoznaczne i wyczerpujące określenie, w jakich 

warunkach  i  okolicznościach  Zamawiający  może  korzystać  z  prawa  opcji,  w  szczególności  

w odniesieniu do wcześniej wykonanych prac przez innego wykonawcę i odpowiedzialności 

za ich należyte wykonanie, 

⎯ modyfikację definicji „obiektu szpitala” (str. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 

na następującą: „obiekt szpitala” – budynek lub zespół budynków użytkowanych jako szpital  

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej” 

lub w inny sposób, który obejmowałby co najmniej jeden budynek szpitala, 

⎯  modyfikację  definicji  „obiektu”  lub  „obiektu  budowlanego”  (str.  7  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia)  na  następującą:  „obiekt”  lub  „obiekt  budowlany”  należy  rozumieć 

obiekt  budowlany  w  rozumieniu  art.  2  pkt  5d  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo 

zamówień publicznych, 

⎯  modyfikację  pkt  5.1.2.1.  b)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  poprzez 

wprowadzenie  następującego  zapisu:  b)  w  okresie  ostatnich  8  lat  przed  upływem  terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał 

co  najmniej  1  (jedną)  usługę  polegającą  na  pełnieniu  funkcji  inżyniera  kontraktu  lub 

inwestora zastępczego przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 

co najmniej 150 mln PLN (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej 

kwoty w innej walucie, 

⎯ wykreślenie pkt 5.1.2.1. lit. c specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

⎯  modyfikację  zapisu  w  pkt  UWAGA  3  zd.  2  (str.  8  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia)  poprzez  wprowadzenie  następującego  zapisu:  UWAGA  3:  Dla  spełnienia 

warunków  opisanych  w  pkt  5.1.2.1.  lit.  a  i  c  można  posłużyć  się  tą  samą  usługą,  jeżeli 

spełniała  ona  wszystkie  parametry  opisane  w  tych  warunkach.  Podobnie,  dla  spełnienia 

warunków  opisanych  w  pkt  5.1.2.1.  lit.  a  i  b  można  posłużyć  się  tą  samą  usługą,  jeżeli 

spełniała ona wszystkie parametry opisane w tych warunkach, 


⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit  d  1)  tiret  drugie  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  na  następujący:  -  legitymuje  się  następującym  doświadczeniem:  w  okresie 

ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił przez cały okres inwestycji (od 

rozpoczęcia  robót  do  ich  zakończenia  potwierdzonego  wydaniem  pozwolenia  na 

użytkowanie  obiektu)  funkcję  kierownika  projektu  w  zespole  inwestora  zastępczego  lub 

inżyniera kontraktu lub w zespole o podobnej funkcji przy realizacji projektu inwestycyjnego, 

polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  obiektu  budowlanego  o  wartości  robót  150  mln 

PLN  (słownie:  stu  pięćdziesięciu  milionów)  brutto  lub  równowartości  tej  kwoty  w  innej 

walucie, 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit.  d  pkt  2)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  

i zastąpienie dotychczasowego zapisu następującym: 

2) Projektant 

− posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania 

w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im  ważne 

uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących 

przepisów  lub  którego  kwalifikacje  zawodowe  zostały  uznane  w  adekwatnym  zakresie 

zgodnie  z  ustawą  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach 

członkowskich Unii  Europejskiej,  lub który ma  prawo do  świadczenia usługi  transgranicznej  

w  adekwatnym  zakresie  zgodnie  z  art.  20a  ust.  1  ustawy  o  samorządach  zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; 

−  legitymuje  się  następującym  doświadczeniem:  w  okresie  ostatnich  8  lat  przed  upływem 

terminu  składania  ofert  wykonał  lub  zweryfikował  projekt  budowlany  (dla  którego  wydano 

pozwolenie  na  budowę)  dla  obiektu  szpitala,  o  następujących  parametrach:  powierzchnia 

użytkowa  co  najmniej  10  000 m

oraz  obiekt  składający  się  przy  najmniej  z:  2  (dwóch)  sal 

operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej, 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit  d  3)  tiret  trzecie  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia poprzez  zastąpienie go następującym  zapisem:  −  legitymuje się następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały 

okres  robót  budowlanych,  tj.  od  rozpoczęcia  robót  do  ich  zakończenia  potwierdzonego 

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję 

in

spektora  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  konstrukcyjno-budowlanej  przy  budowie  lub 

przebudowie  obiektu  szpitala,  o  następujących  parametrach:  powierzchnia  użytkowa  co 

najmniej 10 000 m

oraz obiekt składający się przy najmniej z: 2 (dwóch) sal operacyjnych, 

części diagnostycznej i części łóżkowej. 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit  d  4)  tiret  trzecie  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  poprzez  zastąpienie  go  następującym  zapisem:  legitymuje  się  następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały 


okres  robót  budowlanych,  tj.  od  rozpoczęcia  robót  do  ich  zakończenia  potwierdzonego 

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję 

inspektora  nadzoru  inwestorskie

go  w  branży  sanitarnej  przy  budowie  lub  przebudowie 

obiektu  szpitala,  o  następujących  parametrach:  powierzchnia  użytkowa co  najmniej  10  000 

m

oraz  obiekt  składający  się  przy  najmniej  z:  2  (dwóch)  sal  operacyjnych,  części 

diagnostycznej  

i części łóżkowej, 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit  d  5)  tiret  trzecie  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  poprzez  zastąpienie  go  następującym  zapisem:  legitymuje  się  następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały 

okres  robót  budowlanych,  tj.  od  rozpoczęcia  robót  do  ich  zakończenia  potwierdzonego 

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję 

inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  elektrycznej  przy  budowie  lub  przebudowie 

obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 10.000 m2, o wartości robót co najmniej 150 

mln  PLN  (słownie  sto  pięćdziesiąt  milionów)  brutto  lub  równowartości  tej  kwoty  w  innej 

walucie, 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit  d  6)  tiret  trzecie  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  poprzez  zastąpienie  go  następującym  zapisem:  legitymuje  się  następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały 

okres  robót  budowlanych,  tj.  od  rozpoczęcia  robót  do  ich  zakończenia  potwierdzonego 

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję 

inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  telekomunikacyjnej  przy  budowie  lub 

przebudowie  obiektu  budowlanego  o  powierzchni  co  najmniej  10.000  m

,  w  obiekcie 

wyposażonym  z  system  BMS,  o  wartości  robót  co  najmniej  150  mln  PLN  (słownie  sto 

pięćdziesiąt milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit  d  8)  tiret  drugie  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  poprzez  zastąpienie  go  następującym  zapisem:  legitymuje  się  następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem składania ofert pełnił samodzielną 

funkcję  specjalisty  ds.  rozliczeń,  tzn.  nie  pełnił  przy  tej  inwestycji  żadnej  innej  funkcji)  przy 

budowie  lub  przebudowie  obiektu  budowlanego  o  wartości  robót  co  najmniej  150 mln  PLN 

(słownie stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit  d  9)  tiret  pierwsze  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  poprzez  zastąpienie  go  następującym  zapisem:  legitymuje  się  następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert opracował 

projekt  technologii  medycznej  zgodnie  z  wyt

ycznymi  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Ministra 

Zdrowia  z  dnia  26  marca  2019  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny 

odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  


(Dz. U. poz. 595) (lub odpowiednim rozporządzeniem obowiązującymi w czasie wykonania) 

lub  zgodnie  z  odpowiadającymi  im  przepisami  obowiązującymi  w  innych  krajach 

członkowskich  UE  dla  budowy  1  (jednego)  obiektu  szpitala  o  następujących  parametrach: 

powierzchnia  użytkowa  co  najmniej  10  000  m

  oraz  obiekt  sk

ładający  się  przy  najmniej  z:  

2 (dwóch) sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej, 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit  d  10)  tiret  trzecie  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  poprzez  zastąpienie  go  następującym  zapisem:  legitymuje  się  następującym 

doświadczeniem:  w  okresie  ostatnich  8  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  przez 

okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy pełnił nadzór BHP robót budowlanych przy budowie 

lub  przebudowie  obiektu  budowlanego,  o  powierzchni  co  najmniej  10.000  m

,  o  wartości 

robót  co  najmniej  150  mln  PLN  (słownie:  stu  pięćdziesięciu  milionów)  brutto  lub 

równowartości tej kwoty w innej walucie, 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit  d  12)  tiret  pierwsze  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  poprzez  zastąpienie  go  następującym  zapisem:  legitymuje  się  następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał 

projekt  lub  prowadził  nadzór  nad  inwestycją  obejmującą  system  BMS  w  ramach  obiektu 

budowlanego  o  powierzchni  co  najmniej  10.000  m

,  o  wartości  robót  co  najmniej  150  mln 

PLN  (słownie:  stu  pięćdziesięciu  milionów)  brutto  lub  równowartości  tej  kwoty  w  innej 

walucie, 

⎯ wykreślenie zapisu pkt 5.1.2.1 lit. d 13), 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.1.  lit  d  14)  tiret  drugie  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem:  w okresie ostatnich 8 lat przed 

upływem  terminu  składania  ofert  przez  cały  okres  robót  lub  nieprzerwanie  przez  okres  12 

miesięcy  pełnił  samodzielną  funkcję  plannera  przy  budowie  lub  przebudowie  obiektu 

budowlanego  o  wartości  robót  co  najmniej  150  mln  PLN  (słownie  stu  pięćdziesięciu 

milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, 

⎯  modyfikację  zapisu  pkt  5.1.2.2.  lit.  b  i  zastąpienie  go  następującym  zapisem:  b)  posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z  przedmiotem  zamówienia  w  wysokości  minimum  5  mln  PLN  (słownie:  pięć  milionów 

złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, 

⎯  modyfikację  kryterium  oceny  ofert  „Doświadczenie  zespołu”  z  pkt  13.2.2.  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  w  odniesieniu  do  Kierownika  Zespołu,  poprzez 

dopuszczenie,  by  wykonawca  otrzymał  maksymalną  liczbę  punktów  „za  każdą  wykonaną 

usługę  polegającą  na  pełnieniu  przez  okres  co  najmniej  12  miesięcy  funkcji  kierownika 

projektu w zespole inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub w zespole o podobnej 

funkcji przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 50 mln zł brutto 

lub równowartość tej kwoty w innej walucie” 


⎯  modyfikację  kryterium  oceny  ofert  „Doświadczenie  zespołu”  z  pkt  13.2.2.  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  w  odniesieniu  do  Projektanta,  poprzez  dopuszczenie,  by 

wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów „za każdą wykonaną usługę polegającą na 

pełnieniu  funkcji  głównego  projektanta  lub  projektanta  sprawdzającego  w  zespole 

sporządzającym projekt budowlany, dla którego wydano pozwolenie na budowę dla obiektu 

szpitala (…), 

⎯  modyfikację  kryterium  oceny  ofert  „Doświadczenie  zespołu”  z  pkt  13.2.2.  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  w  odniesieniu  do  Technologa  medycznego  poprzez  jego 

usunięcie,  względnie  (na  wypadek  nieuwzględnienia  głównego  żądania)  zmianę  zapisu 

wiersza 6 tabeli, kolumny trzeciej na następujący: 

Za 

każdy projekt technologii medycznej przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów, 

⎯  usunięcie  kryterium  oceny  ofert  „Metodyka  wykonania  zamówienia”  z  pkt  13.2.3. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tak, aby cena oferty stanowiła 75% punktów, 

⎯  modyfikację  pkt  14.5.  wzoru  umowy  i  wprowadzenia  do  wskazanego  postanowienia 

umownego limitu kar umownych w wysokości 20%, 

⎯ ujednolicenie zapisów  dotyczących wysokości wymaganego zabezpieczenia poprzez jego 

określenie na poziomie 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 8.2. wzoru 

umowy, 

⎯  modyfikację  pkt  16  wzoru  umowy  poprzez  usunięcie  pkt  16.2.3.  i  16.2.4.  w  całości, 

względnie  (na  wypadek  nieuwzględnienia  głównego  żądania)  poprzez  uwarunkowanie 

przesłanki  odstąpienia  od  umowy  na  podstawie  art.  16.2.3.  od  uprzedniego  wezwania 

wykonawcy  przez  Zamawiającego  do  wykonania  czynności  i  wyznaczenia  mu  na  jej 

dokonanie dodatkowego, odpowiedniego czasu, a w przypadku pkt 16.2.4 

– od wystąpienia 

określonych okoliczności co najmniej 7 razy w okresie realizacji umowy. 

Odwołujący  wskazał,  że  powyższe  żądania  co  do  zakresu  zmian  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia obejmują także zmiany dokumentacji przetargowej wprost w żądaniu 

nie wskazane, ale konieczne do wprowadzenia z uwagi na zakres żądania wykonawcy – tj. 

zmiany będące konsekwencją żądanych zmian. 

Podczas  posiedzenia  przed  otarciem  rozprawy 

Odwołujący  oświadczył,  iż  w  związku  z 

dokonaną  przez  Zamawiającego  zmianą  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  cofa 

zarzuty w zakresie wskazanym w:  

. punkcie 1. lit. b odwołania w całości, 

2. punkcie 3. odwołania – w zakresie dotyczącym definicji obiektu szpitala, 

3. w punkcie 9. odwołania – w zakresie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 16.2.3 

wzoru umowy. 


Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o: 

1.  rozpoznanie  oraz  oddalenie  odwołania  w  części,  która  nie  została  uwzględniona  przez 

Zamawiającego, 

2.  umorzenie  postępowania  w  części,  w  której  Zamawiający  uznał  część  zarzutów 

odwołania; 

3.  przeprowadzenie  dowodu  z  akt  postępowania  w  zakresie  określonym  w  odpowiedzi  na 

odwołanie; 

4.  zasądzenie  od  Odwołującego  zwrotu  kosztów  postępowania  poniesionych  przez 

Zamawiającego  tj.  kosztów  przejazdu  pełnomocnika  na  rozprawę  oraz  kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3600 zł. 

Zamaw

iający uwzględnił część zarzutów zawartych w odwołaniu w zakresie: 

1. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. c petitum odwołania, tj. niejednoznaczne wskazanie 

okresu  gwarancji  i  rękojmi  udzielonych  przez  wykonawcę  robót  budowlanych  w  formie 

przedziału  czasowego  36-60  miesięcy;  8  stycznia  2021  r.  Zamawiający  dokonał  zmiany 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  poprzez  jednoznaczne  wskazanie  okresu 

rękojmi  i  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane,  jaki  wykonawcy  mają  uwzględnić  na 

potrzeby kalkulacji ceny 

ofertowej (tiret 3. wniosków odwołania), 

2.  zarzutu  wskazanego  w  punkcie  1.  lit.  d  petitum  odwołania,  tj.  zaniechanie  wskazania 

częstotliwości okresowych przeglądów, w których uczestniczyć ma wykonawca, dotyczących 

stwierdzenia  usterek  i  wad  w  robotach  budowlanych  w  okresie  gwarancji  udzielonej  na 

wykonane roboty  budowlane przez  Generalnego Wykonawcę Inwestycji;  8 stycznia 2021  r. 

Zamawiający  dokonał  zmiany  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  poprzez 

doprecyzowanie  pkt  II,  art.  3  §  2  opisu  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie 

częstotliwości,  z  jaką  mają  następować  przeglądy  okresowe,  w  których  uczestniczyć  ma 

wykonawca,  dotyczących  stwierdzenia  usterek  i  wad  w  robotach  budowlanych  w  okresie 

gwarancji  udzielonej  na  wykonane  roboty  budowlane  przez  G

eneralnego  Wykonawcę 

Inwestycji (tiret czwarte wniosków odwołania); 

3.  zarzutu  wskazanego  w  punkcie  1.  lit.  e)  petitum  odwołania  tj.  sprzeczne  określenie 

wysokości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  (5%  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia i  10%  we wzorze umowy);  8 stycznia 2021  r.  Zamawiający  dokonał 

zmiany  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  poprzez  ujednolicenie  zapisów 

dotyczących  wysokości  wymaganego  zabezpieczenia  poprzez  jego  określenie  na  poziomie  

5  %  wartości  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  art.  8.2.  wzoru  umowy  (tiret 

przedostatnie wniosków odwołania); 


4.  zarzutu  wskazanego  w  punkcie  8.  petitum  odwołania,  tj.  ustalenie  zabezpieczenia 

należytego  wykonania  umowy  na  zbyt  wysokim  poziomie;  Zamawiający  dokonał  zmiany 

specyfi

kacji istotnych warunków zamówienia wskazanej w punkcie 3. 

Przystępujący  po  stronie  odwołującego  wykonawca  GRAPH’IT  Sp.  Z  o.o.  nie  przedstawił 

szczegółowego stanowiska.  

Przystępujący  po  stronie  zamawiającego  wykonawca  Miastoprojekt  Wrocław  Sp.  Z  o.o. 

prz

edstawił swoje stanowisko w piśmie procesowym oraz podczas rozprawy. 

Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  sporu  oraz  argumentacją  Stron  i  Przystępujących,  w 

oparciu  o  stan  faktyczny  ustalony  na  podstawie  dokumentów  postępowania  przetargowego 

przedstawionych  p

rzez  Zamawiającego  oraz  stanowisk  Stron  i  Przystępujących  Izba  ustaliła  

i zważyła, co następuje:  

1. odwołanie podlega umorzeniu w zakresie zarzutów wskazanych w: punkcie 1. lit. b, c, d i e 

odwołania, w punkcie 8. odwołania, w punkcie 3. odwołania – w zakresie dotyczącym definicji 

obiektu  szpitala  oraz  w  punkcie  9.  odwołania  –  w  zakresie  odstąpienia od  umowy,  o którym 

mowa w punkcie 16.2.3 wzoru umowy,  

odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie  w  zakresie  zarzutu  wskazanego  w  punkcie  6. 

odwołania oraz nie zasługuje na uwzględnienie w pozostałym zakresie. 

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

W  odpowiedzi  na  odwołanie,  przed  otwarciem  rozprawy,  Zamawiający  uwzględnił  część 

zarzutów zawartych w odwołaniu, w zakresie: 

1. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. c odwołania, 

2. zarz

utu wskazanego w punkcie 1. lit. d odwołania, 

3. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. e) odwołania, 

4. zarzutu wskazanego w punkcie 8. odwołania. 

Przystępujący  po  stronie  Zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  powyższego 

uwzględnienia. 

Zgodnie z art. 18

6 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku uwzględnienia 

przez  zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania 


pozostałych  zarzutów  przez  odwołującego,  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca  albo  wykonawca,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów.  W  takim  przypadku  zamawiający 

wykonuje, 

powtarza 

lub 

unieważnia 

czynności  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  

w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  uwzględnił  ww.  zarzuty  odwołania  przed  otwarciem 

posiedzenia,  a  jako  że  Przystępujący  po  stronie  Zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu, 

stwierdziła, iż zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania odwoławczego w 

tym 

zakresie  

i,  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  3a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  umorzyła 

postępowanie odwoławcze w uwzględnionym zakresie.  

Również Odwołujący, przed otwarciem rozprawy, cofnął zarzuty w zakresie wskazanym w:  

1. punkcie 1. 

lit. b odwołania w całości, 

2. punkcie 3. odwołania – w zakresie dotyczącym definicji obiektu szpitala, 

3. w punkcie 9. odwołania – w zakresie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 16.2.3 

wzoru umowy. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odwołujący  może  cofnąć 

odwołanie  do  czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie 

odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 

90%  wpisu.  Zgodnie  z  jednolitą  interpretacją  oraz  ukształtowaną  praktyką  orzeczniczą 

zdanie pierwsze tego przepisu per analogiam 

stosuje się także do poszczególnych zarzutów 

odwołania, które przestają być przedmiotem sporu, a spór toczy się w pozostałym zakresie. 

Izba  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  wycofaniu  wskazanych  zarzutów  odwołania  zostało 

złożone  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  Odwołującego,  zatem  odwołanie  

–  w  zakresie  ww.  zarzutów  –  zostało  skutecznie  wycofane  przed  otwarciem  rozprawy  i,  

w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu 

postępowania odwoławczego w tym zakresie.  

Zgodnie z art. 186 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku uwzględnienia 

przez  zamawiającego  zarzutów  w  części,  gdy  po  jego  stronie  do  postępowania 


odwoławczego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  a  odwołujący  nie  wycofał 

pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. 

W zakresie pozostałych zarzutów Izba ustaliła i stwierdziła, co następuje. 

Izba  ustaliła,  iż  stan  faktyczny  postępowania  w  zakresie  postawionych  zarzutów  

(w  szczególności  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  treść  ogłoszenia  

o zamówieniu) nie jest sporny między Stronami i Przystępującymi.  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający opublikował 20 grudnia 2020 r., 

następnie – 8 i 14 stycznia 2021 r. – dokonał jej modyfikacji.  

Zgodnie  z  art.  191  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wydając  wyrok  Izba  bierze 

pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. W związku z tym Izba odniosła się do 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  aktualnej  na  dzień  przeprowadzenia 

rozprawy, tj. uwzględniając zmiany z 8 i 14 stycznia 2021 r.  

Jak  wynika  z  rozdziału  3.  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przedmiotem 

zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji budowy nowego szpitala 

onkologicznego  we  Wrocławiu  wraz  z  usługami  towarzyszącymi,  zgodnie  z  opisem  

i  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia  stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 4 do SIWZ.  

Zgodnie  z  rozdziałem  I  szczegółowego  opisu  przedmiotu  zamówienia  „Nadzór  nad 

dokumentacją  projektową”,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  bieżącego  nadzorowania 

procesu  tworzenia  dokumentacji  pr

ojektowej  przez  Generalnego  Wykonawcę  Inwestycji  

i  bieżącej  weryfikacji  przekazanej  mu  przez  Zamawiającego,  opracowanej  przez 

Generalnego  Wykonawcę  Inwestycji  dokumentacji  projektowej  (w  tym  dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz 

z punktu widzenia przepisów prawa (art. 1). Koreferat do dokumentacji projektowej. 

W  art.  2  opisu  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  wskazał,  że  wykonawca  zobowiązany 

będzie do wykonania koreferatu dla dwóch faz projektowania: Faza I – po przekazaniu przez 

Generalnego  Wykonawcę  Inwestycji  projektu  budowlanego  wraz  ze  wzorem  wniosku  

o  pozwolenie  na  budowę  oraz  Faza  II  –  po  przekazaniu  przez  Generalnego  Wykonawcę 

całości  dokumentacji  wykonawczej.  Koreferat  powinien  zostać  wykonany  zgodnie  

z  wymaganiami  zawartymi  w  rozdziale  I  art.  1  §  3-5,  Koreferat  powinien  zawierać  także 

podsumowanie  wykonanych  prac  sprawdzających  i  wnioski  dla  Zamawiającego,  tj.:  ocenę 

poprawności  sporządzonej  Dokumentacji  Projektowej;  informację  czy  na  podstawie 

sprawdzanej dokumentacji można zrealizować inwestycję; wskazanie zagrożeń, jakie mogą 


powstać  przy  realizacji  inwestycji;  inne  uwagi  i  konkluzje  mające  znaczenie  dla  inwestycji; 

spis dokumentacji, podlegającej sprawdzeniu. 

Zgodnie z rozdziałem II opisu przedmiotu zamówienia „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”, 

usługi Inżyniera Kontraktu mają obejmować: 

„§  1  Świadczenie  usług  Inżyniera  Kontraktu  polega  w  szczególności  na  pełnieniu  nadzoru 

inwestorskiego  nad  realizacją  robót  oraz  zarządzaniu  Inwestycją,  tj.  zarządzaniu, 

koordynowaniu,  rozliczaniu,  prowadzeniu  kontroli  i 

nadzoru  nad  dokumentacją  projektową 

oraz  realizacją  zadania  inwestycyjnego,  w  celu  jego  wykonania  zgodnie  z  ofertą 

Generalnego  Wykonawcy  Inwestycji  w  ustalonym  w  umowie  z  Genera

lnym  Wykonawcą 

Inwestycji terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Generalnego Wykonawcy 

Inwestycji    wymagań  dotyczących  w  szczególności  jakości  stosowanych  materiałów  oraz 

jakości robót oraz w celu prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego Inwestycji.  

§  2  Wykonawca  jako  Inżynier  Kontraktu  będzie  sprawować  nadzór  oraz  wykonywać  inne 

czynności  określone  w  Umowie  i  OPZ  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  7  lipca 

1994  r.  Prawo  budowlane  (tj.  z  dnia  2  października  2013  r.,  Dz.  U.    z  2013  r.  poz.  1409  z 

późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy 

i uznanymi regułami wiedzy technicznej. 

§  3 Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sprawnego  i  efektywnego  zarządzania  całością  zadań 

przy  realizacji  inwestycji;  zapewn

ienia  należytego  i  terminowego  wykonania  robót 

budowlanych  przez  Generalnego  Wykonawcę  Inwestycji:  wybudowanie  obiektu  zgodnie  

z  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  dokumentacją  projektową,  zasadami  sztuki 

budowlanej  i  obowiązujących  norm  oraz  przepisów  prawa;  zapewnienia  sprawnego 

rozliczenia robót budowlanych z Generalnym Wykonawcą, w tym zapewnienia prawidłowości 

rozliczeń  Generalnego  Wykonawcy  Inwestycji  z  jego  podwykonawcami  i  zapewnienie 

bezpieczeństwa w tym zakresie Zamawiającemu. 

§  4  Przedstawiony  w  niniejszym  OPZ  wykaz  zadań  Wykonawcy  nie  wyklucza  obowiązku 

wykonywania  wszystkich  innych  czynności  i  zadań  koniecznych  do  prawidłowej  realizacji 

Umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca  ma  obowiązek  realizować  wszystkie  zadania  i  czynności,  nie  wymienione  

w Umowie lub SIWZ, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy i będą służyły 

do zabezpieczenia interesów Zamawiającego w tym zakresie.” 

W rozdziale 2., punkt 2.27 Zamawiający przewidział prawo opcji, polegające na ewentualnym 

rozszerzeniu  zakresu  zamówienia  o  jeden  lub  wiele  elementów  w  cenniku  podanym  w 

ofercie;  prawo  opcji  szczegółowo  opisano  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  –  Opis  przedmiotu 

zamówienia oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy. 


W  art.  1  „Zakres  prac  wykonawcy”,  punkt  1.3  wzoru  umowy  Zamawiający  wskazał,  że  

w ramach Umowy Zamawiający, poza zakresem wskazanym w art. 1.1 oraz 1.2 (minimalny, 

gwarantowany zakres Umowy), przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Na opcję 

(maks

ymalny  zakres  Umowy)  składają  się następujące,  niezależne  od  siebie,  części 

zamówienia:  sporządzenie  koreferatu  do  PFU  (szczegółowo  opisany  w  Rozdziale  III  OPZ); 

świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie przygotowania dokumentacji dialogu 

technic

znego  (szczegółowo  opisane  w  Rozdziale  IV  art.  1  par.  2  OPZ);  świadczenie  usług 

doradztwa  technicznego  w  zakresie  prowadzenia  postępowania  na  wybór  Generalnego 

Wykonawcy  Inwestycji  (szczegółowo  opisane  w  Rozdziale  IV  art.  1  par.  3  OPZ); 

przygotowanie  programu  funkcjonalno-

użytkowego  (szczegółowo  opisane  w  Rozdziale  IV 

art.  4  OPZ);  przygotowanie  koncepcji  funkcjonalno-

użytkowej  (szczegółowo  opisane  w 

Rozdziale  IV  art.  5  i  art.  8  OPZ);  przygotowanie  koncepcji  architektonicznej  (szczegółowo 

opisane  w  Rozdziale 

IV  art.  6  i  art.  8  OPZ);  przygotowanie  koncepcji  wielobranżowej 

(szczegółowo 

opisane  

w  Rozdziale  IV  art.  7  i  art.  8  OPZ).  Skorzystanie  z  prawa  opcji  w  całości  bądź  części 

określonej  w  Art.  1.3.1-1.3.7  jest  uprawnieniem  Zamawiającego.  Wykonawca  nie  może 

d

omagać  się  realizacji  zamówienia  w  zakresie  stanowiącym  opcję.  Obowiązkiem 

Wykonawcy  jest  realizacja  zamówienia  w  całości,  tj.  w  zakresie  zadeklarowanym 

(minimalnym) i poszerzonym (opcjonalnym). Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w 

terminie  do  60  dni  od  daty  zawarcia  Umowy  dla  zakresu  (lub  wybranego/wybranych 

zakresów) określonych w Art. 1.3.1-1.3.7. 

W  rozdziale  III  opisu  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  opisał  „Opcjonalny  zakres  prac 

Pakiet A”, a w rozdziale IV opisu przedmiotu zamówienia – „Opcjonalny zakres prac Pakiet 

B”.  

Prace  w  ramach  pakietu  A  mogą  dotyczyć  sporządzenia  koreferatu  do  PFU  oraz  udziału  

w  dialogu  konkurencyjnym,  natomiast  w  ramach  pakietu  B  m.in.  świadczenia  usługi 

doradztwa  technicznego,  wykonania  przez  wykonawcę  programu  funkcjonalno-użytkowego 

(gdyby  nie  została  zrealizowana  umowa  z  wybranym  dla  tego  zadania  wykonawcą), 

koncepcji: funkcjonalno-

użytkowej, architektonicznej, wielobranżowej. 

W rozdziale 5. pkt 5.1. ppkt 5.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału  w  postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  (pppkt  5.1.2.1). 

Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że: 

a)  w  okresie  ostatnich  8  lat  przed  u

pływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie)  wykonał  co  najmniej  1  (jedną) 


usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego przy 

budowie obiektu szpitala o następujących parametrach: 

•  powierzchnia  użytkowa  co  najmniej  40  000  m2  (słownie:  czterdzieści  tysięcy  metrów 

kwadratowych); 

•  obiekt  składający  się  co  najmniej  z:  8  sal  operacyjnych,  części  diagnostycznej  i  części 

łóżkowej, 

b) 

w  okresie  ostatnich  8  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie)  wykonał  co  najmniej  1  (jedną) 

usługę  polegającą  na  pełnieniu  funkcji  inżyniera  kontraktu  lub  inwestora  zastępczego  o 

wartości  usługi  co  najmniej  6  mln  PLN  (słownie:  sześciu  milionów)  brutto  lub 

równowartości  tej  kwoty  w  innej  walucie  przy  budowie  lub  przebudowie  obiektu 

budowlanego  o  wartości  robót  co  najmniej  350  mln  PLN  (słownie:  trzystu  pięćdziesięciu 

milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie,  

c) 

w  okresie  ostatnich  8  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie)  wykonał  projekt  budowlany  w 

technologii BIM dla obiektu szpitala o następujących parametrach: 

•  powierzchnia  użytkowa  co  najmniej  40  000  m

(słownie:  czterdzieści  tysięcy  metrów 

kwadratowych); 

•  obiekt  składający  się  co  najmniej  z:  8  sal  operacyjnych,  części  diagnostycznej  i  części 

łóżkowej 

d) 

dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: 

1) Kierownik Z

espołu 

  posiada wykształcenie wyższe; 
  legitymuje  się  następującym  doświadczeniem:  w  okresie  ostatnich  8  lat  przed  upływem 

terminu  składania  ofert  pełnił  przez  cały  okres  inwestycji  (od  rozpoczęcia  robót  do  ich 

zakończenia  potwierdzonego  wydaniem  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu)    funkcję 

kierownika  projektu  w  zespole  inwestora  zastępczego  lub  inżyniera  kontraktu  lub  w 

zespole o podobnej funkcji przy realizacji projektu inwestycyjnego, z wykorzystaniem BIM, 

polegającego na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 350 mln 

PLN (słownie: trzystu pięćdziesięciu milionów)  brutto lub równowartości tej kwoty w innej 

walucie. 

2) Projektant 

  posiada  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  do 

projektowania  w  specjalności  architektonicznej  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im 

ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej 

obowiązujących  przepisów  lub  którego  kwalifikacje  zawodowe  zostały  uznane  w 

adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 


nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej,  lub  który  ma  prawo  do 

świadczenia  usługi  transgranicznej  w  adekwatnym  zakresie  zgodnie  z  art.  20a  ust.  1 

ustawy  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz 

u

rbanistów; 

  legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu  składania  ofert  wykonał  projekt  budowlany  w  technologii  BIM  (dla  którego 

wydano pozwolenie na budowę) dla obiektu szpitala, o następujących parametrach: 

  powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m

 oraz 

  obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej i 

części łóżkowej; 

3) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych 

  posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno 

budowlanej,  bez  ograniczeń    zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  Budowlane  lub  im 

odpowiadające,  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie 

wcześniej  obowiązujących  przepisów,  lub  też  którego  kwalifikacje  zawodowe  zostały 

uznane  w  adekwatnym  zakresie  zgodnie  z  ustawą  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji 

zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej,  lub  który  ma 

prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a 

ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 

  posiada  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  w  pełnieniu funkcji  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej; 

  legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert przez cały okres robót budowlanych, tj.od rozpoczęcia robót do 

ich  zakończenia  potwierdzonego  wydaniem  pozwolenia  na  użytkowanie  lub 

nieprzerwanie  przez  okres  co  najmniej  kolejny

ch  18  miesięcy  pełnił  funkcję  inspektora 

nadzoru  inwestorskiego  w  branży  konstrukcyjno-budowlanej  przy  budowie  lub 

przebudowie obiektu szpitala, o następujących parametrach: 

  powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m

 oraz 

  obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej  

i części łóżkowej; 

4) Inspektor nadzoru robót sanitarnych 

  posiada uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  

w  zakresie  sieci  i  instalacji  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodnych  

i kanalizacyjnych,  bez  ograniczeń    zgodnie  z  przepisami ustawy  Prawo  Budowlane lub 

im  odpowiadające,  ważne uprawnienia budowlane, które  zostały  wydane  na  podstawie 

wcześniej  obowiązujących  przepisów,  lub  też  którego  kwalifikacje  zawodowe  zostały 


uznane  w  adekwatnym  zakresie  zgodnie  z  ustawą  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji 

zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej,  lub  który  ma 

prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a 

ust

. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 

  posiada  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  w  pełnieniu funkcji  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego w branży sanitarnej; 

  legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert przez cały okres robót budowlanych, tj.od rozpoczęcia robót do 

ich  zakończenia  potwierdzonego  wydaniem  pozwolenia  na  użytkowanie  lub 

nieprzerawanie przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił funkcję inspektora 

nadzoru  inwestorskiego  w  branży  sanitarnej  przy  budowie  lub  przebudowie  obiektu 

szpitala,  

o następujących parametrach: 

  powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m

 oraz 

  obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej  

i części łóżkowej; 

5) Inspektor nadzoru robót elektrycznych 

  posiada uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  

w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych,  bez 

ograniczeń  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  Budowlane  lub  im  odpowiadające, 

ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej 

obowiązujących  przepisów,  lub  też  którego  kwalifikacje  zawodowe  zostały  uznane  w 

adekwatnym zakresie zgodnie z ustaw

ą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej,  lub  który  ma  prawo  do 

świadczenia  usługi  transgranicznej  w  adekwatnym  zakresie  zgodnie  z  art.  20a  ust.  1 

ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 

  posiada  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego w branży elektrycznej; 

  legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu  składania  ofert  przez  okres  co  najmniej  kolejnych  18  miesięcy  pełnił  funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy budowie lub przebudowie 

obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 40.000 m2, o wartości robót co najmniej 

200  mln  PLN  (słownie  dwieście  milionów)  brutto  lub  równowartości  tej  kwoty  w  innej 

walucie; 

6) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych 


  posiada uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  

w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  telekomunikacyjnych,  bez  ograniczeń  zgodnie  

z  przepisami  ustawy  Prawo  Budowlane  lub  im  odpowiadające,  ważne  uprawnienia 

budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów, 

lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie zgodnie  

z  ustawą  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach 

członkowskich  Unii  Europejskiej,  lub  który  ma  prawo  do  świadczenia  usługi 

transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach 

zawodowyc

h architektów oraz inżynierów budownictwa; 

  posiada  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  w  pełnieniu funkcji  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej; 

  legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu  składania  ofert  przez  okres  co  najmniej  kolejnych  18  miesięcy  pełnił  funkcję 

inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  telekomunikacyjnej  przy  budowie  lub 

przebudowie  obiektu  budowlanego  o  powierzchni  co  najmniej  40.000  m

,  w  obiekcie 

wyposażonym  z  system  BMS,  o  wartości  robót  co  najmniej  200  mln  PLN  (słownie 

dwieście milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie; 

7) Inspektor nadzoru robót drogowych 

  posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - 

drogowej,  bez  ograniczeń    zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  Budowlane  lub  im 

odpowiadające,  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie 

wcześniej  obowiązujących  przepisów,  lub  też  którego  kwalifikacje  zawodowe  zostały 

uznane  w  adekwat

nym  zakresie  zgodnie  z  ustawą  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji 

zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej,  lub  który  ma 

prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a 

ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 

  posiada  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  w  pełnieniu funkcji  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego w branży drogowej, liczone od dnia uzyskania uprawnień; 

  legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu  składania  ofert  przez  okres  co  najmniej  kolejnych  6  miesięcy  pełnił  funkcję 

inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  drogowej  przy  budowie  lub  przebudowie 

drogi/ulicy  o  wartości  robót  10  mln  PLN  (słownie  dziesięć  milionów)  brutto  lub 

równowartości tej kwoty w innej walucie; 

8) Specjalista ds. rozliczeń 

  posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w rozliczaniu zadań inwestycyjnych; 


  legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

składania ofert pełnił samodzielną funkcję specjalisty ds. rozliczeń, tzn. nie pełnił przy tej 

inwestycji  żadnej  innej  funkcji)  przy  budowie  lub  przebudowie  obiektu  budowlanego  

o  powierzchni  co  nejmniej  40.000  m2,  o  wartości  robót  co  najmniej  200  mln  PLN 

(słownie dwustu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie; 

9) Technolog medyczny 

  legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu  składania  ofert  opracował  projekt  technologii  medycznej,  będący  elementem 

projektu  budowlanego,  dla  którego  wydano  pozwolenie  na  budowę,  zgodnie  z 

wytycznymi  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  marca  2019  r.  w 

sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i 

urządzenia  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  (Dz.  U.  poz.  595)  (lub 

odpowiednim  rozporządzeniem  obowiązującymi  w  czasie  wykonania)  lub  zgodnie  z 

odpowiadającymi im przepisami obowiązującymi w innych krajach członkowskich UE dla 

budowy 1 (jednego) obiektu szpitala o następujących parametrach: 

  powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m

 oraz 

  obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej  

i części łóżkowej,  

10) Specjalista ds. BHP 

  posiada wykształcenie wyższe o kierunku i/lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 

  posiada  co  najmniej  8  lat  stażu  pracy  przy  bezpośrednim  nadzorze  bhp  robót 

budowlanych; 

  legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił nadzór BHP 

robót budowlanych przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego, o powierzchni 

co  najmniej  40.000  m2,  o  wartości  robót  co  najmniej  200  mln  PLN  (słownie:  dwustu 

milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie; 

11) Specjalista BIM 

  posiada  wykształcenie  wyższe  techniczne  w  zakresie  budownictwa:  inżynier  lub 

architekt. 

  legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu  składania  ofert  nabył  minimum  12-miesięczne  doświadczenie  w  koordynacji 

modeli  BIM  zdobyte  podczas  realizacji  usługi  polegającej  na  wykonaniu  dokumentacji 

projektowej  co  najmniej  w  zakresie  projektu  budowlanego  lub  realizacji  robót 

budowla

nych dla obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej minimum 5.000 m


12) Specjalista ds. systemu zarządzania budynkiem (BMS): 

  legitymuje się następującym doświadczeniem: wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed 

upływem  terminu  składania  ofert  projekt  w  zakresie  systemu  BMS  integrującego 

instalacje automatyki bytowej (centrale wentylacyjne, klimatyzację, kurtyny powietrzne), 

instalacje technologiczne (woda lodowa, węzeł ciepła), instalacje bezpieczeństwa (SAP 

–  system  alarmu pożarowego,  SSWIN  –  system  sygnalizacji  włamania i  napadu,  KD  – 

kontrola dostępu) o minimum 20 sterownikach PLC - programowalny sterownik logiczny, 

dla  obiektu  budowlanego  o  powierzchni  co  najmniej  40.000  m2, 

o  wartości  robót  co 

najmniej 200 mln PLN (słownie: dwustu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w 

innej walucie; 

13) Specjalista ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii:  

  wykształcenie wyższe techniczne 
  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał charakterystykę 

i  analizę  energetyczną  dla  budynku  o  sumarycznym  zapotrzebowaniu  na  energię 

elektryczną i cieplną w wysokości min. 7 GWh rocznie. 

14) Planner (specjalista ds. harmonogramowania): 

  wykształcenie wyższe techniczne 
   w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały okres robót 

lub  nieprzerwanie  przez  okres  18  miesięcy  pełnił  samodzielną  funkcję  plannera,  tj.  nie 

pełnił  przy  tej  inwestycji  żadnej  innej  funkcji,  przy  budowie  lub  przebudowie  obiektu 

budowlanego o powierzchni co najmniej 40.000 m

, o wart

ości robót co najmniej 200 mln 

PLN (słownie dwustu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie; 

Na potrzeby interpretacji warunków udziału w postępowaniu: 

Przez  „pełnienie funkcji  inżyniera  kontraktu  lub  inwestora  zastępczego”  należy  rozumieć  co 

najmniej  świadczenie  następujących  usług  przez  cały  okres  trwania  inwestycji  (od 

rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie 

obiektu): 

  Nadzorowanie  jakości  robót  budowlanych,  w  tym  pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z Prawem Budowlanym, 

  Nadzorowanie  dokumentacji  budowy,  tj.  kontrolowanie  jej  tworzenia,  weryfikowanie  jej 

poprawności,  organizowanie  i  nadzorowanie  obiegu  dokumentów,  archiwizowanie 

dokumentacji, 

  Prowadzenie regularnych koordynacyjnych narad budowlanych, 
  Akceptację  podwykonawców  (w  tym:  umów  o  podwykonawstwo)  i  kontrolę  rozliczeń 

pomiędzy nimi a generalnym wykonawcą, 


  Zarządzanie  harmonogramem,  tj.  stałą  kontrolę  terminów  wykonywania  robót 

budowlanych

,  wskazywanie  opóźnień  w  wykonywaniu  robót  i  zagrożeń,  inicjowanie  i 

nadzór nad wdrożeniem programów naprawczych, 

  Prowadzenie  rozliczeń  finansowych,  tj.  zatwierdzanie  okresowych  protokołów 

zaawansowania  finansowego  robót,  sporządzanie  świadectw  płatności,  sporządzenie 

Tabeli Środków Trwałych. 

Przez „obiekt szpitala” Zamawiający rozumie jeden lub więcej budynków, użytkowanych jako 

szpital  - 

powiązanych  funkcjonalnie,  w  których  świadczy  się  usługi  lecznictwa  zamkniętego 

jako usługi dominujące, zlokalizowanych na wspólnym terenie.  

Przez  „obiekt”  lub  „obiekt  budowlany”  należy  rozumieć  wynik  całości  robót  budowlanych, 

który  może  samodzielnie  spełniać  funkcję  użytkową  (gospodarczą  lub  techniczną)  i  składa 

się  

z  jednego  lub  większej  liczby  powiązanych  funkcjonalnie  budynków,  położonych  na 

wspólnym terenie. 

Przez  „wykorzystanie  BIM”  należy  rozumieć  praktyczne  użycie  modeli  BIM  [cyfrowych 

reprezentacji  obiektu  lub  jego  części  zawierających  dane  techniczne  o  jego  elementach 

składowych] w trakcie pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego, 

co najmniej w zakresie: weryfikacji dokumentacji projektowej, kontroli prac budowlanych oraz 

stosowanie CDE [wspólnego środowiska wymiany danych w ramach realizacji inwestycji, do 

którego dostęp mieli: zamawiający, wykonawca robót, inżynier kontraktu/inwestor zastępczy], 

co  potwierdza  opracowany  dla  inwestycji  Plan  Realizacji/Wykonania  BIM  [dokument 

określający  zakres  oraz  sposób  wykorzystania  modeli  BIM  podczas  realizacji  inwestycji, 

zatwierdzony przez Strony]. 

Przez  „doświadczenie  w  koordynacji”  Zamawiający  rozumie  doświadczenie  zdobyte  w 

ramach pełnienia obowiązków polegających co najmniej na: koordynacji przestrzennej modeli 

BIM [cyfrowych reprezentacji obiektu lub jego części zawierających dane techniczne o jego 

elementach  składowych]  oraz  weryfikacji  jakościowej  modeli  BIM,  tj.  zgodności  ich 

wykonania  z  uzgodnionym  Planem  Realizacji/Wykonania  BIM  [

dokumentem  określającym 

zakres oraz sposób wykorzystania modeli BIM podczas realizacji inwestycji, zatwierdzonym 

przez Strony]. 

Przez  „koreferat”  należy  rozumieć  wynik  kompleksowej  oceny  dokumentacji  projektowej, 

dokonanej  z  punktu  widzenia  zgodności  z  przepisami  prawa,  sztuki  budowlanej  i  wiedzy 

technicznej.  

Przez „jedną usługę” należy rozumieć usługę realizowaną na podstawie jednej umowy. 

Dla  spełnienia  warunków  opisanych  w  pkt  5.1.2.1.  lit.  a  i  c  można  posłużyć  się  tą  samą 

usługą, jeżeli spełniała ona wszystkie parametry opisane w tych warunkach. Warunki opisane 

w pkt 5.1.2.1 lit a i b muszą zostać spełnione dla dwóch różnych usług referencyjnych. 


W  przypadku,  gdy  dokumenty  przedłożone  przez  Wykonawcę  na  potwierdzenie  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będą wskazywać odpowiednie kwoty w walucie innej niż 

PLN,  zamawiający  w  celu  oceny  spełnienia  wymogów  postawionych  przez  zamawiającego 

przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego 

(NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej.  W  przypadku  gdyby  kurs  obowiązujący  w  tym  dniu  był  niedostępny 

Zamawiający  przeliczy  odpowiednie  kwoty  według  ostatniego  dostępnego  kursu 

obowiązującego  przed  dniem  publikacji  Ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej. 

Zgodnie  z  punktem  5.1.2.2.  Wykonawca  spełni  warunki  w  zakresie  sytuacji  finansowej  

i ekonomicznej. jeżeli wykaże, że: 

a) 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż kwota 2 mln 

PLN (słownie: dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, 

b)  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedz

ialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  w  wysokości  minimum  20  mln  PLN 

(słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.  

c) 

w  ostatnich  3  latach  obrotowych,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w 

tym okresie, osiągnął średnioroczne przychody z działalności operacyjnej w wysokości co 

najmniej 20 mln PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość tej kwoty  

w innej walucie w każdym roku. 

W  przypadku

,  gdy  dokumenty  przedłożone  przez  Wykonawcę  na  potwierdzenie  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będą wskazywać odpowiednie kwoty w walucie innej niż 

PLN,  zamawiający  w  celu  oceny  spełnienia  wymogów  postawionych  przez  zamawiającego 

przeliczy podane 

kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego 

(NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej.  W  przypadku  gdyby  kurs  obowiązujący  w  tym  dniu  był  niedostępny 

Zamawiający  przeliczy  odpowiednie  kwoty  według  ostatniego  dostępnego  kursu 

obowiązującego  przed  dniem  publikacji  Ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej. 

W  rozdziale  13  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  zawarł  opis 

kryteriów,  którymi  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  znaczenie  kryteriów,  sposób 

oceny  ofert.  Wynika  z  niego,  że  kryteriami  oceny  ofert  są:  oferowana  cena  brutto  –  50  %, 

doświadczenie zespołu – 25 %, metodyka wykonania zamówienia – 25%. 

Oferta  w  kryterium  „Doświadczenie  zespołu”  (D=max  25  pkt)  będzie  oceniona  według 

poniższego wzoru:  


            D

bad

D = -------------- x 25 

             D

max

gdzie:  D 

–  punkty  za  doświadczenie  zespołu,  D

bad

–  wartość  punktów  (małych)  za 

doświadczenie  zespołu  wskazanego  w  ramach  ocenianej  oferty,  D

max

–  najwyższa  wartość 

punktów  (małych)  za  doświadczenie  zespołu  spośród  ofert  niepodlegających  odrzuceniu. 

Osoby, których dodatkowe doświadczenie będzie punktowane jak niżej, muszą być tożsame  

z  osobami  wskazanymi  na  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu;  punkty  będą 

przyznane za doświadczenie ponad minimum wymagane w warunkach udziału: 

Lp. 

Wykonywana funkcja 

Doświadczenie punktowane w kryterium oceny ofert: 

doświadczenie zespołu 

Kierownik Zespołu 

Za  każdą  wykonaną  usługę  polegającą  na  pełnieniu  przez 
okres  co  najmniej  12  miesięcy  funkcji  kierownika  projektu 

zespole inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub 

w zespole  o podobnej  funkcji  przy  budowie  lub  przebudowie 
obiektu  budowlanego  o 

wartości  robót  350  mln  zł  brutto  lub 

równowartość tej kwoty w innej walucie 
przyznaje się 5 pkt. – maksymalnie 10 punktów 

Projektant 

Za  każdą  wykonaną  usługę  polegającą  na  pełnieniu  funkcji 
głównego  projektanta  w  zespole  sporządzającym    projekt 
budowlany  w  technologii  BIM,  dla  którego  wydano 
pozwolen

ie na budowę,, dla obiektu szpitala o następujących 

parametrach: 

  powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz 

  obiekt  składający  się  co  najmniej  z:  ośmiu  sal 

operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej 

przyznaje się 5 pkt. – maksymalnie 10 punktów 

Inspektor nadzoru 

robót konstrukcyjno-

budowlanych 

Za  każdą  wykonaną  usługę  polegającą  na  pełnieniu  funkcji 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  konstrukcyjno-
budowlanej,  przez  cały  okres  robót  budowlanych,  tj.  od 
rozpoczęcia  robót  do  ich  zakończenia  potwierdzonego 
wydaniem  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  nieprzerwanie 
przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy, przy budowie 
lub  przebudowie  obiektu  szpitala,  o  wartości  co  najmniej  50 
mln  zł  brutto,  składającego  się  z  4  sal  operacyjnych  lub 
ob

iektu budowlanego o wartości co najmniej 50 mln zł brutto 

przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów, 

Inspektor nadzoru 

robót sanitarnych 

Za  każdą  wykonaną  usługę  polegającą  na  pełnieniu  funkcji 
inspektora nadzoru  robót  sanitarnych  przez  cały  okres  robót 
budowlanych,  tj.  od  rozpoczęcia  robót  do  ich  zakończenia 
potwierdzonego  wydaniem  pozwolenia  na  użytkowanie  lub 
nieprzerwanie przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy, 
przy budowie lub przebudowie obiektu szpitala, o wartości co 
najmniej  50  mln  zł  brutto,  składającego  się  z  4  sal 
operacyjnych lub obiektu budowlanego o wartości co najmniej 
50 mln zł brutto 
przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów, 


Inspektor nadzoru 

robót elektrycznych 

Za  każdą  wykonaną  usługę  polegającą  na  pełnieniu  funkcji 
inspektora  nadzoru  robót  elektrycznych  przez  cały  okres 
robót  budowlanych,  tj.  od  rozpoczęcia  robót  do  ich 
zakończenia  potwierdzonego  wydaniem  pozwolenia  na 
użytkowanie  lub  nieprzerwanie  przez  okres  co  najmniej 
kolejnych 12 miesięcy, przy budowie lub przebudowie obiektu 
szpitala, o wartości co najmniej 50 mln zł brutto, składającego 
się z 4 sal operacyjnych lub obiektu budowlanego o wartości 
co najmniej 50 mln zł brutto 
przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów, 

Technolog medyczny 

Za każdy projekt technologii medycznej, dla którego wydano 
pozwolenie  na  budowę  dla  obiektu  szpitala  o  następujących 
parametrach: 
powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz 
obiekt  składający  się  przy  najmniej  z:  8  (ośmiu)  sal 
operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej,  
przyznaje się 5 pkt. – maksymalnie 10 punktów 

Przyznanie  punktów  zgodnie  z  ww.  tabelą  odbywać  będzie  się  na  podstawie  danych 

wskazanych  przez  Wykonawców  w  Załączniku  nr  3  do  SIWZ  –  Formularz  oferty  - 

oświadczenie  o  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia.  Informacje  zawarte  

w  Załączniku nr  3  do  SIWZ nie podlegają  uzupełnieniu  w  zakresie informacji  wpływających 

na  przyznanie  punktów,  zatem  jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  ww.  załącznika,  nie  wypełni  go  

w  całości  lub  części,    przyjmuje,  że  Wykonawca  nie  zaoferował  osób  z  doświadczeniem 

mierzonym ponad minimum wynikające z warunków udziału w postępowaniu i otrzyma liczbę 

punktów  wynikających  z  danych  zawartych  w  Załączniku  nr  3  (w  skrajnym  przypadku  0 

punktów) w ocenie ofert. 

W Załączniku nr 3 nie mogą być wskazywane usługi, które zostały podane w Załączniku nr 5 

dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Każda  oferta  w  ramach  kryterium  „Metodyka  wykonania  zamówienia”  zostanie  oceniona  

w następujący sposób: 

Wykonawca,  jako  podmiot  pro

fesjonalny  opisuje  w  Ofercie  Metodykę  realizacji  usługi 

inżyniera  kontraktu,  proponuje  podział  na  etapy,  określa  zakres  poszczególnych  etapów, 

terminy,  proponowane  rozwiązania,  uwarunkowania  oraz  inne  implikacje,  jeśli  nie  były 

podane  lub  określone  w  SIWZ,  przy  czym  takie  dookreślenie  nie  może  tworzyć  oferty 

wariantowej, o której mowa w art. 2 ust. 7 Ustawy PZP. 

Metodyka powinna być wykonana w formie opisowej dla Segmentów 1, 2, 3 i 4, oddzielnie 

dla  każdego  z  Segmentów.  Opis  tak  przedstawionej  metodyki  musi  być  w  pełni  zgodny  z 

zapisami SIWZ. Tak opisana przez wykonawcę Metodyka realizacji będzie oceniana metodą 

ekspercką opisaną poniżej. 

Ocena  Metodyki  opiera  się  na  założeniu,  że  Zamawiający  określa  i  wymienia  oczekiwane 

przez  niego  rezultaty,  natomiast  sp

osób  pracy,  zrozumienie  zadań  określonych  w  SIWZ, 


podejście  do  wykonania  zadań,  ryzyka  z  tym  związane  oraz  wynik  swoich  działań  określa  

i podaje wykonawca w proponowanej przez siebie Metodyce.  

W celu skutecznej oceny, część oferty dotyczącą kryterium „Metodyka realizacji zamówienia” 

Wykonawca powinien podzielić na 4 segmenty podlegające ocenie (Segment 1, 2, 3 i 4). 

Metodyka  dotyczy  wyłącznie  zakresu  podstawowego.  Opcje  zostają  poza  opisem  w 

Metodyce. 

Ocenie podlegać będą następujące segmenty Metodyki zgodnie z poniższą tabelą: 

Tabela nr 1 Opis segmentów metodologii poddawanych ocenie 

Segment 

Segmenty metodyki poddawane ocenie 

Maksymalna 

punktacja 

S1 

Wykazanie 

przez 

wykonawcę 

zrozumienia 

przedmiotu 

zamówienia  z  opisem  procesu  inwestycyjnego  i  wskazaniem 
m

iejsca zamawianej usługi w tym procesie. 

10 pkt 

S2 

Opis  zaproponowanego  przez  wykonawcę  sposobu  wykonania 
przedmiotu  zamówienia,  w  tym  opis  zespołu  i  sposobu 
zarządzania  zespołem  oraz  dokumentami  projektu,  a  także 
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. 

50 pkt 

S3 

Opis  potencjalnego  ryzyka  i  zagrożeń  dla  właściwej  realizacji 
poszczególnych 

zadań 

oraz 

sposoby 

zapobiegania, 

przeciwdziałania  i  zrządzania  ryzykiem  oraz  systemu 
wczesnego ostrzegania Zamawiającego o zagrożeniach. 

25 pkt 

S4 

Szczegółowość,  czytelność,  precyzyjność,  spójność  oraz 
zgodność Metodyki z wymaganiami technologii BIM. 

15 pkt 

RAZEM za wszystkie segmentu metodyki 

100 pkt 

Ilość  punktów  uzyskanych  przez  ofertę,  będzie  średnią  arytmetyczną  (policzoną  

z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku)  ilości  punktów  przyznanych  danej  ofercie 

przez  każdego  z  członków  komisji  przetargowej,  wyznaczonych do  przeprowadzenia oceny 

ofert zgodnie z przedstawionym poniżej sposobem. 

1.  Ocena  Segmentu  Metodyki  S1  - 

Wykazanie  przez  wykonawcę  zrozumienia  przedmiotu 

zamówienia  z  opisem  procesu  inwestycyjnego  i  wskazaniem  miejsca  zamawianej  usługi  w 

tym procesie. 

W ramach  segmentu S1  ocenie przez  komisję  przetargową zamawiającego będą podlegać 

następujące elementy Metodyki: 

Tabela nr 2 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyki 

S1. 

Element 

Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S1 

Maksymalna 
punktacja 

E1 

Wykonawca  opisał  swoją  rolę  w  procesie  inwestycyjnym 
danego przedsięwzięcia. 
 

5 pkt 

E2 

Wykonawca 

zidentyfikował 

opisał 

najważniejszych 

interesariuszy  projektu,  w  tym  podał  opis  ich  ról  i  motywacji 
oraz 

opisał 

podział 

odpowiedzialności 

pomiędzy 

Zamawiającego, Wykonawcę oraz Wykonawcę Inwestycji. 

5 pkt 

RAZEM za elementy segmentu metodyki S1 

10 pkt 


2.  Ocena  Segmentu  Metodyki  S2  -  Opis  zaproponowanego  przez 

Wykonawcę  sposobu 

wykonania  zamówienia,  w  tym  opis  zespołu  i  sposobu  zarządzania  zespołem  oraz 

dokumentami projektu, a także pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. 

W ramach segmentu S2 ocenie przez komisję przetargową Zamawiającego będą podlegać 

następujące elementy Metodyki: 

Tabela nr 3 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyki 

S2 

Element 

Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S2 

Maksymalna 

punktacja 

E3 

Wykonawca  prz

edstawił  schemat  organizacyjny  i  skład  Zespołu 

w  tym  osoby  wymagane  w  SIWZ  oraz  te  ponad  minimum 
Zamawiającego,  jeśli  Wykonawca  to  przewiduje,  z  opisem 
zakresu odpowiedzialności i obowiązków.  
Wykonawca opisał sposób koordynacji realizacji inwestycji.  
Wyk

onawca 

przedstawił 

zestawienie 

szacowanego 

zaangażowania czasowego poszczególnych członków Zespołu.  
Opis  zaproponowanego  przez  wykonawcę  sposobu  wykonania 
przedmiotu  zamówienia,  w  tym  opis  zespołu  i  sposobu 
zarządzania  zespołem  oraz  dokumentami  zespołu,  a  także 
pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego. 

10 pkt 

E4 

Wykonawca  opisał  sposób  zapewnienia  przepływu  informacji 
pomiędzy członkami zespołu, w tym z opisem stosowanych przez 
Wykonawcę  narzędzi  informatycznych  i  innych  urządzeń 
technicznych  wykorzystywanych  w  celu  usprawnienia  realizacji 
inwestycji. 

5 pkt 

E5 

Wykonawca  przedstawił  spójny  harmonogram  wykonania 
zamówienia. 

5 pkt 

E6 

Wykonawca  opisał  obieg  dokumentów  i  dokumentacji,  sposób 
zatwierdzania  do  realizacji  dokumentacji  technicznej  ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 

procedury 

dotyczącej 

zarządzaniem  dokumentacją  projektową  (w  tym  zamienną)  w 
okresie projektowania oraz realizacji robót budowlanych, sposób 
zatwierdzania  podwykonawców  oraz  zaproponował  metody 
stosowane dla zapewnienia kontroli i badania ja

kości materiałów 

i urządzeń.  
Wykonawca  przedstawił  opis  stosowanych  w  powyższym 
zakresie narzędzi informatycznych.   

5 pkt 

E7 

Wykonawca  zaproponował  procedury  zarządzania  kosztami  i 
harmonogramem  rzeczowo 

–  finansowym  oraz  przedstawił 

metodykę zatwierdzania i modyfikacji ww. harmonogramu. 

10 pkt 

E8 

Wykonawca określił i opisał zakres współpracy z Zamawiającym.  

5 pkt 

E9 

Wykonawca  opisał  proces  wprowadzania  zmian  projektowych 
zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  warunkami 
SIWZ. 

5 pkt 

E10 

Wykonaw

ca  opisał  metody  raportowania  oraz  zakresy  raportów 

spójnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

5 pkt 

RAZEM za elementy segmentu Metodyki S2 

50 pkt 

3.  Ocena  Segmentu  Metodyki  S3  - 

Opis  potencjalnego  ryzyka  i  zagrożeń  dla  właściwej 

realizacji 

poszczególnych  zadań  oraz  sposoby  zapobiegania,  przeciwdziałania  i  zrządzania 

ryzykiem oraz systemu wczesnego ostrzegania Zamawiającego o zagrożeniach. 


W ramach segmentu S3 ocenie przez komisję przetargową Zamawiającego będą podlegać 

następujące elementy Metodyki: 

Tabela nr 4 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyki 

S3 

Element 

Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S3 

Maksymalna 

punktacja 

E11 

Wykonawca  przedstawił  wstępny  plan  zarządzania  ryzykiem  w 
tym  metody 

analiz  ryzyka  i  obsługi  ryzyka  w  czasie  realizacji 

usługi z podaniem podejścia do określania i ustalania hierarchii 
ważności oraz zarys strategii minimalizowania ryzyka w tym opis 
komunikacji  z  organami właściwymi  i  interesariuszami w  czasie 
realizacji ro

bót budowlanych.  

Plan  zarządzania  ryzykiem  zawiera  całościowy  opis  przepływu 
procesu zarządzania ryzykiem obejmujący opis poszczególnych 
kroków. 

10 pkt 

E12 

Wykonawca  opisał  propozycję  rejestru  ryzyk,  w  którym 
przedstawił  5  najważniejszych  ryzyk  w  projekcie  w  powiązaniu 
ze stronami i zidentyfikowanymi interesariuszami oraz wskazał i 
zalecił  strategie  ich  minimalizacji  w  kontekście  usługi 
stanowiącej przedmiot zamówienia. 

10 pkt 

E13 

Wykonawca  opisał  metodę  informowania  Zamawiającego  o 
statusie  najważniejszych  kwestii  dotyczących  sytuacji  na 
Projekcie  oraz  związanych  z  tym  zagrożeń  w  jasny  i  zwięzły 
sposób.  
Wykonawca  przedstawił  opis  stosowanych  w  powyższym 
zakresie narzędzi informatycznych. 

5 pkt 

RAZEM za elementy segmentu metodyki S3 

25 pkt 

4. Ocena Segmentu Metodyki S4 - 

Szczegółowość, czytelność, precyzyjność oraz spójność 

opisu Metodyki. 

W ramach segmentu S4 ocenie przez komisję przetargową Zamawiającego będą podlegać 

następujące elementy Metodyki: 

Tabela nr 5 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyka 

S4 

Element 

Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S4 

Maksymalna 
punktacja 

E14 

Metodyka  posiada  właściwą  strukturę  logiczną  i  jest  zgodna  z 
obowiązującymi  standardami  realizacji  projektów  w  technologii 
BIM.  

10 pkt 

E15 

Metodyka  jest  kompletna,  opracowana  szczegółowo  w  sposób 
przejrzysty 

5 pkt 

RAZEM za elementy segmentu metodyki S4 

15 pkt 

5. Wyliczenie ocen dla poszczególnych elementów metodyki przez każdego członka komisji 

przetargowej. 

Ilość  punktów  uzyskanych  przez  ofertę,  wyliczona  na  podstawie  wszystkich  elementów 

metodyki,  będzie  średnią  arytmetyczną  (policzoną  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po 

przecinku)  ilości  punktów  przyznanych  ofercie  przez  członków  komisji  przetargowej  dla 

każdego z elementów poddawanych ocenie. 


Dokonując  oceny  poszczególnych  elementów  członkowie  komisji  przetargowej  mogą 

korzystać  z  pomocy  powołanych  przez  Zamawiającego  biegłych,  zgodnie  z  art.  21  ust.  4 

ustawy.  

Punktacja  z  oceny  przez  poszczególnych  członków  komisji  przetargowej  będzie 

przyznawana dla każdego z elementów metodyki w sposób podany w poniższej tabeli. 

Tabela nr 6 Opis sposobu oceny poszczególnych elementów metodyki 

Stopień Oceny 

Opis punktowania dla każdego z elementów 

przyznanej 

punktacji 

Niedostateczny 

Stopi

eń  niedostateczny  otrzymuje  oceniany  element 

metodyki,  jeśli  w  opinii  oceniającego  członka  komisji 
przetargowej  Zamawiającego  spełnia  on  wymagania  
SIWZ w stopniu minimalnym 

Dostateczny 

Stopień  dostateczny  otrzymuje  oceniany  element 
metodyki,  jeśli  w  opinii  oceniającego  członka  komisji 
przetargowej Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ 
w stopniu dostatecznym 

Dobry 

Stopień  dobry  otrzymuje  oceniany  element  metodyki,  jeśli 
w  opinii  oceniającego  członka  komisji  przetargowej 
Zamawiającego  spełnia  on  wymagania  SIWZ  w  stopniu 
większym niż dostateczny 

Bardzo dobry 

Stopień  bardzo  dobry  otrzymuje  oceniany  element 
metodyki,  jeśli  w  opinii  oceniającego  członka  komisji 
przetargowej Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ 
w stopniu bardzo dobrym 

Cel

ujący 

Stopień  celujący  otrzymuje  oceniany  element  metodyki, 
jeśli  w  opinii  oceniającego  członka  komisji  przetargowej 
Zamawiającego  spełnia  on  wymagania  SIWZ  w  stopniu 
najlepszym ze wszystkich badanych ofert 

Każdy  członek  komisji  przetargowej  dokona  oceny  kolejno  każdego  z  elementów  metodyki 

mnożąc  maksymalną  liczbę  punktów,  jaką  przewidziano  dla  każdego  z  elementów  przez 

procent wynikający z przyznanego stopnia oceny (zgodnie z tabelą 6) w zależności od jego 

indywidualnej  oceny  spełnienia  wymagań  SIWZ  i  zgodnie  ze  sposobem  podanym  w 

powyższej tabeli, przy czym najlepszy z ocenianych elementów metodyki ze wszystkich ofert 

winien  otrzymać  stopień  „Celujący”.  Ponadto  najlepszą  ocenę  winien  otrzymać  element 

metodyki tylko jednej z ofert. 

W  przypadku  stwier

dzenia  niezgodności  niektórych  elementów  Metodyki  z  SIWZ  oferta  nie 

podlega  odrzuceniu  lecz  przyznana  zostanie  ocena  niedostateczne  w  elemencie,  którego 

niezgodność dotyczy. Metodyka zgodna z SIWZ stanowi podstawę do wykonywania umowy, 

w tym do opracowania 

przez Wykonawcę odpowiednich procedur jej wykonywania. 

Wyliczenie ocen dla poszczególnych elementów metodyki przez każdego z członków komisji 

przetargowej 

Oceny  poszczególnych  członków  komisji  zostaną  zsumowane  oddzielnie  dla  każdego  z 

elementów  metodyki,  mnożąc  maksymalna  punktację  dla  poszczególnych  kryteriów  dla 


danego  elementu  przez  procent  uzyskanej  oceny  od  każdego  z  poszczególnych  członków 

komisji przetargowej, policzony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Każdy z członów komisji przetargowej, dokona oceny Metodyki dla każdej z badanych ofert 

wg poniższego wzoru: 

Mi = [E1*S(%)] + [E2*

S(%)] + ……………… + [E15*S(%)] 

gdzie: 

Mi 

– wartość łącznej oceny Metodyki  - tego członka komisji przetargowej, 

Ek 

– kolejny oceniany element Metodyki, 

– liczba elementów Metodyki poddawanych ocenie, 

S(%) 

– przyznany stopień oceny procentowej przez członka komisji przetargowej wg tabeli nr 

Policzone  ilości  punktów  oceny  Metodyki  przez  każdego  z  członków  komisji  przetargowej 

zostaną  użyte  do  wyliczenia  średniej  arytmetycznej  oceny  Metodyki  każdego  z 

Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, jako wynik oceny przez całą komisję 

przetargową policzony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

M1+M2+M3+………+Mn    

M= -------------------------------- x 25% 

                                 n 

gdzie: 

M - 

średnia wartość oceny Metodyki przez wszystkich członków komisji przetargowej, 

dla każdego z Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu 

M1,2,3,…,n - wartość oceny Metodyki, każdego z członków komisji przetargowej 

n- 

liczba członków oceniających w komisji przetargowej 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów:  art.  29  ust.  1  i 

ust. 2 w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 

w zw. z art. 22c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 91 ust. 2 i ust. 2d w zw. z 

art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art. 

14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 353

 w zw. z art. 

§ 

w zw. z art. 483 § 1 oraz w zw. z art. 484 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 

139 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 5 w zw.  

z art. 353

 oraz w zw. z art. 487 

§ 2 Kodeksu cywilnego, a w konsekwencji także art. 29 ust. 

1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Powyższe przepisy stanowią: 


Art.  7  ust.  1.  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  Zamawiający  przygotowuje  i 

przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  

i przejrzystości. 

Art.  29  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  Przedmiot  zamówienia  opisuje  się  

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na 

sporządzenie oferty. 

Art.  29  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  Przedmiotu  zamówienia  nie  można 

opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Art.  22  ust.  1a  ustawy  Prawo zamówień  publicznych:  Zamawiający  określa warunki  udziału  

w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób 

proporcjonalny  do  przedmiotu  z

amówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy 

do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wyrażając  je  jako  minimalne 

poziomy zdolności. 

Art.  22d  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  Oceniając  zdolność  techniczną  lub 

zawodową  wykonawcy,  zamawiający  może  postawić  minimalne  warunki  dotyczące 

wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia,  potencjału  technicznego 

wykonawcy  lub  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Art.  22c  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  W  odniesieniu  do  warunków  udziału  

w  postępowaniu  dotyczących  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  zamawiający  może 

wymagać  w  szczególności:  1)  aby  wykonawcy  posiadali  określony  minimalny  roczny  obrót,  

w  tym  określony  minimalny  roczny  obrót  w  obszarze  objętym  zamówieniem;  2)  aby 

wykonawcy  przedstawili  informacje  na  temat  ich  rocznych  sprawozdań  finansowych 

wykazujących,  

w  szczególności  stosunek  aktywów  do  zobowiązań;  3)  posiadania  przez  wykonawcę 

odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt 

albo  cena  lub  koszt  i  inne  kryteria  odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia,  w 

szczególności: 

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w 

art. 

22 ust. 2

, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 

4) aspekty innowacyjne; 


5)  organizacja,  kwalifikacje  zawodowe  i  do

świadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, 

sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

Art.  91  ust.  2d  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  Zamawiający  określa  kryteria  oceny 

ofert  w  sposób  jednoznaczny  i  zrozumiały,  umożliwiający  sprawdzenie  informacji 

przedstawianych przez wykonawców. 

Art.  14  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  Do  czynności  podejmowanych  przez 

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1145

 i 

), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art.  139  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  Do  umów  w  sprawach  zamówień 

publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. - 

Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art. 5 Kodeksu cywilnego: Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny 

ze  społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami  współżycia 

społecznego.  Takie  działanie  lub  zaniechanie  uprawnionego  nie  jest  uważane  za 

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.  

Art.  353

Kodeksu  cywilnego:  Strony  zawierające  umowę  mogą  ułożyć  stosunek  prawny 

według  swego  uznania, byleby  jego treść  lub  cel  nie sprzeciwiały  się właściwości  (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.  

Art.  487  §  2  Kodeksu  cywilnego:  Umowa  jest  wzajemna,  gdy  obie  strony  zobowiązują  się  

w taki 

sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. 

Art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego: Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej 

z  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązania  niepieniężnego  nastąpi  przez 

za

płatę określonej sumy (kara umowna). 

Art.  484  Kodeksu  cywilnego:  §  1.  W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 

zobowiązania  kara  umowna  należy  się  wierzycielowi  w  zastrzeżonej  na  ten  wypadek 

wysokości  bez  względu  na  wysokość  poniesionej  szkody.  Żądanie  odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej 

postanowiły.  §  2.  Jeżeli  zobowiązanie  zostało  w  znacznej  części  wykonane,  dłużnik  może 

żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco 

wygórowana. 

Na  wstępie  Izba  zauważa,  że,  zgodnie  z  art.  180  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, o

dwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania 


czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Oznacza to, że w 

ramach  odwołania  Izba  prowadzi  kontrolę  legalności  działania  zamawiającego,  czyli 

zgodności  

z  przepisami  prawa.  Zatem  sam  fakt,  że  dany  zamawiający  mógł  swoje  wymagania 

sformułować w odmienny, a nawet lepszy sposób, albo że odwołujący się wykonawca lubo 

orzekający  skład  Izby  sformułowałby  je  inaczej,  nie  jest  i  nie  może  być  podstawą 

uwzględnienia odwołania czy jego poszczególnych zarzutów.  

W z

akresie zarzutu zaniechania enumeratywnego wskazania czynności i zadań, które będzie 

lub  może  wykonać  wykonawca  w  ramach  przedmiotowego  zadania  Izba  stwierdziła,  że 

zarzut nie potwierdził się.  

Odwołujący zarzut ten wywodzi z postanowienia § 4 opisu przedmiotu zamówienia, z którego 

wynika, że zawarty w opisie przedmiotu zamówienia wykaz zadań wykonawcy nie wyklucza 

obowiązku  wykonywania  wszystkich  innych  czynności  i  zadań  koniecznych  do  prawidłowej 

realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym 

prawem.  Wykonawca  ma  obowiązek  realizować  wszystkie  zadania  i  czynności,  nie 

wymienione  w  umowie  lub  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  które  będą 

niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji  umowy  i  będą  służyły  do  zabezpieczenia  interesów 

Zamawiającego w tym zakresie oraz z rozdziału II, art. 2 § 53 opis przedmiotu zamówienia, 

gdzie  Zamawiający  postanowił,  że  do  zakresu  obowiązków  wykonawcy  związanych  z 

zarządzaniem 

umową  

z Generalnym Wykonawcą należeć będzie podejmowanie również innych działań wcześniej 

nie  wymienionych,  które  przyczyniają  się  do  sprawnego  wykonania  inwestycji  i  do 

przeprowadzenia  jej  odbiorów,  w  tym  także  działań  chroniących  przed  zagrożeniem  utraty 

życia i zdrowia na terenie budowy. 

W  ocenie  Odwołującego  powyższe  zapisy  są  zbyt  ogólne  i  nie  pozwalają  na  należytą 

kalkulację  ceny  ofertowej,  gdyż  Zamawiający  formułuje  otwarty  katalog  obowiązków,  za 

wykonanie których odpowiedzialność ma wziąć wykonawca i rodzi ryzyko nadużyć ze strony 

Zamawiającego, który może próbować wykorzystywać powyższe zapisy, celem przerzucenia 

na  wykonawcę  obowiązku  realizowania  kolejnych  czynności,  o  których  konieczności 

wykonania  nie  miał  świadomości,  składając  ofertę  w  postępowaniu.  Odwołujący  wniósł  

o  usunięcie  postanowień  §  4  z  pkt  II,  art.  1  oraz  §  53  z  pkt  II,  art.  2  opisu  przedmiotu 

zamówienia  bądź  jednoznaczne  i  szczegółowe  wymienienie  czynności,  do  wykonania 

których może być zobligowany wykonawca. 

Zdaniem  Izby  wskazane  postanowienia  nie  naruszają  przepisów  prawa  i  są  zgodne  z 

pra

ktyka  przy  tego  typu  kontraktach  (nie  tylko  w  zakresie  zamówień  publicznych).  Nie  jest 

także ani możliwe, ani wskazane ich szczegółowe wymienienie. W ocenie Izby są to bowiem 


klauzule  

o  charakterze  generalnym  wskazujące  na  to,  że  wykonawca,  który  ma  być  de  facto 

pełnomocnikiem  Zamawiającego  i  jego  doradcą,  ma  działać  z  należytą  starannością 

profesjonalisty  oraz  w  sposób,  który  będzie  zabezpieczał  interesy  klienta,  czyli 

Zamawiającego  poprzez  podejmowanie  działań,  które  przyczynią  się  do  prawidłowej 

realizacji 

umowy  

i  zabezpieczenia  interesów  Zamawiającego,  sprawnego  wykonania  inwestycji,  a  także 

chroniących  przed  zagrożeniem  utraty  życia  i  zdrowia  na  terenie  budowy.  Jest  to  zatem 

ogólne  sformułowanie  podstawowych  obowiązków  wykonawcy  mającego  pełnić  funkcję 

inżyniera kontraktu. 

W zakresie zarzutu dotyczącego wskazania przez Zamawiającego, że przewiduje on prawo 

opcji, Izba uznała, że zarzut nie potwierdził się.  

Odwołujący  zarzut  ten  wywodzi  z  punktu  1.3.  wzoru  umowy,  zgodnie  z  którym  w  ramach 

umowy  Zamawi

ający,  poza  zakresem  wskazanym  w  art.  1.1  oraz  1.2  (minimalny, 

gwarantowany  zakres  umowy),  przewiduje  możliwość  skorzystania  z  prawa  opcji,  na  która 

składają  się,  niezależne  od  siebie,  części  zamówienia:  sporządzenie  koreferatu  do  PFU; 

świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie przygotowania dokumentacji dialogu 

technicznego;  świadczenie  usług  doradztwa  technicznego  w  zakresie  prowadzenia 

postępowania  na  wybór  Generalnego  Wykonawcy  Inwestycji;  przygotowanie  programu 

funkcjonalno-

użytkowego;  przygotowanie  koncepcji  funkcjonalno-użytkowej;  przygotowanie 

koncepcji architektonicznej; przygotowanie koncepcji wielobranżowej, opisanych w rozdziale 

III i IV opisu przedmiotu zamówienia. 
Odwołujący  wskazał,  że  wymaganie  w  ramach  niniejszego  zamówienia  od  wykonawców 

wyceny jest absurdalne wobec faktu, że czynności te będą lub już zostały wykonywane przez 

wykonawców  wyłonionych  w  innych  postępowaniach.  Fakt,  że  Zamawiający  wyłonił  już 
wykonawcę,  który  świadczyć  ma  usługi  Doradztwa  Technicznego,  wyłonił  wykonawcę 

odpowiedzialnego  za  przygotowanie  PFU,  a  procedura  wyboru  wykonawcy  robót 

budowlanych jest  w  toku,  wymaganie wykonania tych samych czynności  przez  wykonawcę 

przedmiotu zamówienia jest niezrozumiałe i nie znajduje logicznego uzasadnienia i może być 

podstaw

ą zarzutów względem Zamawiającego dotyczących niegospodarności.  

W  ocenie  Izby  fakt,  że  Zamawiający  wybrał  innych  wykonawców  do  przygotowania 

wskazanych  opracowań  nie  oznacza,  że  nie  może  przygotować  alternatywy  na  wypadek, 

gdyby do ich wykonania jednak n

ie doszło – jak zrobił w tym przypadku. Nie jest zadaniem 

wykonawców  wskazywanie,  czy  takie  działanie  jest  z  jego  strony  gospodarne  –  jakkolwiek 

trudno  tu  zarzucać  niegospodarność,  skoro  Zamawiający  nie  zleca  wykonania  dwóch 


opracowań  naraz,  a  jedynie  przewiduje  taką  możliwość  w  braku  uzyskania  opracowań  od 

wybranych wykonawców. Nie jest to w żaden sposób niezgodne z prawem.  

Ze swojej natury opcja jest pewnym elementem, który zostanie wykonany – lub nie – zgodnie 

z  oczekiwaniami  Zamawiającego,  które  dojdą  do  skutku  –  lub  nie  –  dopiero  w  trakcie 

realizacji zamówienia. 

Zamawiający  opisał  też  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  swoje  oczekiwania  

w  tym  zakresie,  a  Odwołujący  –  poza  ogólnymi  stwierdzeniami  o  absurdalności  jego 

działania  –  nie  zawarł  żadnej  argumentacji  wskazującej  na  konkretne  braki  informacji 

mających mu służyć do wyceny oferty.  

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymogów 

dotyczących doświadczenia personelu w zakresie kryterium oceny „doświadczenie zespołu” 

Izba stwierdziła, że zarzuty nie potwierdziły się.   

Jak  Izba  stwierdziła  powyżej,  jej  kontrola  sprowadza  się  do  oceny  legalności  działania 

Zamawiającego, czyli zgodności tego działania z przepisami prawa – w zakresie określonym 

art.  192  ust.  7  usta

wy  Prawo  zamówień  publicznych,  czyli  sformułowanych  w  odwołaniu 

zarzutów.  

Odwołujący wskazał na naruszenie art. 22c ust. 1 i art. 22d ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  zgodnie  z  którymi:  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu 

dotyczących  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  zamawiający  może  wymagać  

w  szczególności:  1)  aby  wykonawcy  posiadali  określony  minimalny  roczny  obrót,  w  tym 

określony  minimalny  roczny  obrót  w  obszarze  objętym  zamówieniem;  2)  aby  wykonawcy 

przedstawili  informacje  n

a  temat  ich  rocznych  sprawozdań  finansowych  wykazujących,  

w  szczególności  stosunek  aktywów  do  zobowiązań;  3)  posiadania  przez  wykonawcę 

odpowiedniego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  (art.  22c  ust.  1),  a  oceniając 

zdolność  techniczną  lub  zawodową  wykonawcy,  zamawiający  może  postawić  minimalne 

warunki  dotyczące  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia,  potencjału 

technicznego  wykonawcy  lub  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia,  umożliwiające  realizację  zamówienia  na  odpowiednim  poziomie  jakości  (art. 

22d ust. 1). 

Nie  było  sporne  pomiędzy  Stronami,  że  postawione  przez  Zamawiającego  warunki  są  lub 

mogą być trudne lub bardzo trudne do spełnienia przez wykonawców. Zamawiający mógł też 

swoje  wymagania  opisać  w  inny  sposób,  niż  zrobił  to  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Jednak  oprócz  faktu,  że  Odwołujący  potencjalnie  tych  warunków  nie  spełnia, 

nie wykazał on, że warunki te są niezgodne z przepisami prawa.  

Zamawiający  wskazał,  że  postępowanie  na  wybór  inżyniera  kontraktu  prowadzone  jest  

w związku z projektowaniem i budową nowego szpitala onkologicznego, a planowane istotne 


parametry  Inwestycji,  to:  projektowana  ilość  łóżek  –  671;  projektowana  powierzchnia 

całkowita  szpitala  –  ok.  104.000  m

;  projektowana  powier

zchnia  użytkowa  –  70.000  m

projektowana  ilość  sal  operacyjnych  –  12  sal;  projektowana  powierzchnia  zabudowy  ok 

35.000  m

.  Szacowana  wartość  inwestycji  wraz  z  kluczowym  wyposażeniem  to  ok. 

700.000.000  złotych  netto.  Inwestycja  ta ma  skomplikowany  charakter  techniczny  i  m.in.  w 

celu  wyboru  optymalnych  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych,  Zamawiający  podjął 

decyzję  

o  prowadzeniu  postępowania  na  wybór  Generalnego  Wykonawcy  w  trybie  dialogu 

konkurencyjnego. 

Zamawiający,  zgodnie  z  przywołanym  przepisem,  postawił  minimalne  warunki  dotyczące 

wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia,  potencjału  technicznego 

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, które według 

niego  wskazują  na  realizację  zamówienia  na  odpowiednim  poziomie  jakości.  Biorąc  pod 

uwagę  już  same  wartości  liczbowe  kontraktu  –  jego  wartość,  wielkość  obiektu,  liczbę  sal 

operacyjnych  itd.,  trudno  wskazywać  tu  na  nieproporcjonalność  warunków  udziału  w 

postępowaniu  do  samego  planowanego  kontraktu,  gdyż  zamawiający  swoje  wymagania 

określił na znacznie niższym poziomie niż powyżej przywołane dane.  

I  jakkolwiek  Zamawiający  mógłby  te  wymagania  ustanowić  na  niższym  poziomie,  czy  też 

zredukować  je  na  wniosek  wykonawców,  jego  działanie  w  tym  wypadku  jest  jego 

auton

omiczną decyzją.  

Przy tym Izba  zgodziła się z Zamawiającym, że również żądania Odwołującego w zakresie 

redukcji wymogów, są wyłącznie projekcją jego oczekiwań i nie mają przełożenia na żadne 

konkretne  podstawy.  Przy  czym,  w  ocenie  Izby,  aż  tak  znacząca  redukcja  warunków,  jak 

wskazał  Odwołujący  w  odwołaniu,  odnosząca  się  tylko  do  ułamka  wielkości  planowanej 

inwestycji,  nie  jest  niczym  uzasadniona  i  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację 

kontraktu.  Izba  nie  uznała  również  za  celowe  i  wskazane  ustalanie  przez  nią  wielkości 

„prawidłowych”  (jej  zdaniem)  wymagań  w  zakresie  warunków  pomiędzy  postanowieniami 

sformułowanymi  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  a 

żądaniami Odwołującego zawartymi w odwołaniu – byłoby to bowiem również tylko własne, 

subiektywne przekonanie składu orzekającego.  

Powyższe stwierdzenia odpowiednio dotyczą wymogów dotyczących personelu wykonawcy 

zawartych w kryterium „doświadczenia zespołu”. 

Podobnie Izba uznała w stosunku do zarzutu dotyczącego limitu kar umownych oraz prawa 

odstąpienia od umowy.  

Zamawiający również w tym zakresie nie naruszył konkretnych przepisów prawa.  


Natomiast w stosunku do prawa odstąpienia od umowy Izba stwierdziła, że choć sam zarzut 

nie  jest  nieuzasadniony,  nie  może  zostać  uwzględniony  ze  względu  na  zbyt  daleko  idące 

żądanie. 

W punkcie 16. 2 ppkt 16.2.4 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że przysługuje mu prawo 

odstąpienia  od  umowy  w  całości  lub  w  części  w  terminie  60  dni  od  dnia  wystąpienia  lub 

powzięcia wiadomości o chociażby jednej z poniższych okoliczności, lecz nie później niż do 

dnia  zakończenia  wykonywania  umowy  określonego  w  art.  2.1  umowy,  gdy  wykonawca  co 

najmniej dwukrotnie nie był reprezentowany na naradzie koordynacyjnej lub innym spotkaniu 

w składzie określonym w „Wykazie Personelu Wykonawcy”, o którym mowa w załączniku nr 

8  bądź  co  najmniej  dwukrotnie  nie  zapewnił  dostępności  osoby  w  miejscu  i  czasie 

wyznaczonym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  „Zestawieniem  czasu  pracy  Personelu 

Wykonawcy”, o którym mowa w załączniku nr 7 do umowy.  

Odwołujący  w odwołaniu zażądał  zmodyfikowania postanowienia punktu 16. wzoru umowy, 

poprzez  usunięcie  punktu  16.2.4.  w  całości,  względnie  poprzez  uwarunkowanie  przesłanki 

odstąpienia od umowy na podstawie punktu 16.2.4 od wystąpienia określonych okoliczności 

co najmniej 7 razy w okresie realizacji umowy. 

W  ocenie  Izby  usunięcie  tego  postanowienia  i  alternatywnie  wskazane  aż  7-krotne 

wystąpienie  powyższych  okoliczności  jest  żądaniem  zbyt  wygórowanym,  a  Izba  nie  uznała 

za celowe samodzielnego ustalani

a „prawidłowego” limitu. Odwołujący nie zgłosił zaś innych 

żądań modyfikacji tego postanowienia umowy.  

Natomiast  za  zarzut,  którego  słuszność  potwierdziła  się,  Izba  uznała  zarzut  dotyczący 

sformułowania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczy  nieprawidłowego  opisania 

kryterium  oceny  ofert  „Metodyka  wykonania  zamówienia”,  które  Izba  uznała  za  niezgodne  

z  wymaganiami  art.  91  ust.  2d  i  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. W  tym 

zakresie Izba generalnie uznała argumentację Odwołującego za słuszną. 

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  91  ust.  2d  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający 

określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie 

informacji  przedstawianych  przez  wykonawców.  A  także,  co  należy  dodać:  w  sposób 

umożliwiający  weryfikację  dokonanej  oceny  –  własnej  oraz  konkurujących  wykonawców. 

Wynika to wprost z zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

tj. uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania. 

W ocenie Izby dokonany opis kryterium, wbrew twierdzeniu Zamawiającego, nie spełnia tych 

wymogów  i  pozostawia  Zamawiającemu  zbyt  daleko  idącą  dowolność  oceny,  która  będzie 

bardzo  trudna,  jeśli  w  ogóle,  możliwa  do  weryfikacji  –  zwłaszcza  jeśli  wziąć  pod  uwagę 

obecną  praktykę  wykonawców,  by  podobne  opracowania  obejmować  klauzulą  tajemnicy 

przedsiębiorstwa oraz praktykę zamawiających, by tych informacji nie ujawniać.   


Pomimo  bowiem  opisania  kryterium  na  kilku  stronach  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, wbrew swoim twierdzeniom, Zamawiający zawarł nie konkretną metodę oceny, 

lecz  same  ogólne  wskazania,  które  trudno  a  priori  (a  nawet  a  posteriori)  przełożyć  na 

konkrety,  które  powinny  się  w  opracowaniu  znaleźć.  Zatem  wykonawca,  sporządzając 

opracowanie

,  dopóki  nie  otrzyma  oceny  dokonanej  przez  Zamawiającego,  nie  ma 

najmniejszej pewności, jak jego oferta zostanie oceniona. Podobnie już po dokonaniu oceny 

będzie  można  tylko  polemizować  z  subiektywnym  przekonaniem  Zamawiającego,  że  dany 

tekst  danego  wykona

wcy  zasługuje  na  taką,  a  nie  inną  liczbę  punktów  za  pomocą 

subiektywnego  przekonania  ocenianego  wykonawcy  lub  subiektywnego  przekonania  jego 

konkurenta 

–  ewentualnie  subiektywnego  przekonania  biegłego/eksperta  lub  składu 

orzekającego. A i to pod warunkiem braku objęcia opracowań tajemnicą przedsiębiorstwa. 

W  ocenie  Izby  narusza  to  wymogi  wskazane  w  art.  91  ust.  2d  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  oraz  wymagania  zawarte  w  art.  67  ust.  4  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  

i  Rady  2014/24/UE  z  dnia  26  lutego 

2014  r.  w  sprawie  zamówień  publicznych,  uchylającej 

dyrektywę 2004/18/WE, z którego dyspozycji wynika, że ustanowione przez zamawiającego 

kryteria  oceny  ofert  nie  mogą  skutkować  przyznaniem  instytucji  zamawiającej 

nieograniczonej  swobody  wyboru  oraz  mają  zapewniać  możliwość  efektywnej  konkurencji  i 

umożliwiać  skuteczną  weryfikację  informacji  przedstawianych  przez  oferentów,  tak  aby 

ocenić, na ile oferty spełniają kryteria udzielenia zamówienia. Oznacza to więc, że powinny 

zapewniać również możliwość weryfikacji oceny dokonanej przez Zamawiającego. 

Sformułowane  przez  Zamawiającego  kryterium  pozacenowe  odnoszące  się  do  oceny 

opracowania „Metodologia wykonania zamówienia” budzi wątpliwości w tym zakresie z kilku 

powodów. Nie jest bowiem oparte na łatwo porównywalnych i obiektywnych danych dających 

się zmierzyć w sposób matematyczny lub fizyczny, jak poszczególne parametry, wydajność, 

wytrzymałość,  funkcjonalność  itp.,  lecz  na  indywidualnej  ocenie  opisanej  przez 

Zamawiającego przy użyciu pojęć niedookreślonych i zależą od indywidulanego przekonania 

Zamawiającego o powyższych cechach.  

Poza  tym  należy  je  rozważyć  również  pod  kątem,  czy  wykonawcy  rzeczywiście  będą  mieli 

możliwość  należytego  przygotowania  ofert  według  z  góry  znanej  metody  oceny.  Może  się 

okazać  bowiem,  że  w  przypadkach,  kiedy  wykonawca  wskazał  jakiś  pomysł,  metodę, 

rozwiązanie, które uważał za szczególną zaletę opracowania, która powinna zostać wysoko 

oceniona,  Zamawiający  nie  podzieli  tego  stanowiska  i  nie  przyzna  oczekiwanej  przez 

wykonawcę liczby punktów. Poza tym wskazywany już powyżej – w przypadku zastrzeżenia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  –  brak  możliwości  zapoznania  się  wykonawców  z  materiałami 

ocenianymi przez Zamawiającego oraz ich pełną oceną, w tym możliwości porównania, czy 

za  porównywalne  wady  i  zalety  opracowań  wykonawcy  zostali  ocenieni  w  sposób 

porównywalny. 


Powyższe  stało  stwierdzone  na  podstawie  szerokiego  doświadczenia  orzeczniczego  Izby  

w tym zakresie, które wskazuje na typowe problemy z tego typu kryteriami oceny ofert. 

Tym  samym  Izb

a  uznała  za  celowe  zmianę  przedmiotowego  opisu  kryterium  oceny  ofert  – 

czy to przez jego usunięcie, czy też przez opisanie w sposób spełniający wymagania art. 91 

ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, a także – art. 67 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE. 

W z

wiązku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

2, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r.,  poz.  972),  st

osownie  do  wyniku  postępowania,  tj.  częściowego  uwzględnienia  i 

częściowego  oddalenia  odwołania,  uwzględniając  uiszczony  przez  Odwołującego  wpis  w 

wysokości  15.000  złotych  oraz  koszty  wynagrodzenia  pełnomocnika  Zamawiającego  i 

pełnomocnika  Odwołującego  –  w  wysokości  3.600  złotych.  Izba  obciążyła  Strony  kosztami 

postępowania  

w  częściach  równych,  tj.  połową  wpisu,  natomiast  koszty  wynagrodzenia  pełnomocników 

Stron wzajemnie zredukowały się.  

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel