KIO 3398/20 WYROK dnia 26 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt KIO 3398/20 
 

WYROK 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  22 

stycznia  2021  r.  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę: 

Konwerga Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Centrum  Zaawansowanych 

Materiałów i Technologii CEZAMAT z siedzibą w Warszawie; 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu:  unieważnienie  czynności 

unieważnienia  postępowania  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  ceny  ofert  w  tym 

unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego  i  poprawienia  innej  omyłki  

w  jego  ofercie 

dokonanej  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych; 

kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 8 080 zł 32 gr (słownie: 

osiem 

tysięcy  osiemdziesiąt  złotych  trzydzieści  dwa  grosze)  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  tytułem  zwrotu  kosztów  wpisu  od 

odwołania oraz kosztów dojazdu na rozprawę. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 

r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U  z  2019  r.,  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    ………………………..…… 


Sygn. akt KIO 3398/20 
 

UZASADNIENIE 

Centrum  Zaawansowanych  Materiałów  i  Technologii  CEZAMAT  z  siedzibą  

w  Warszawie  - 

dalej  „zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Rozbudowę  sieci  komputerowej 

LAN  oraz  dostawę  aktywnych  urządzeń  sieciowych  dla  Centrum  Zaawanasowanych 

Materiałów  i  Technologii  CEZAMAT”;  oznaczenie  postępowania:  CEZAMAT/ZPI  7/2020 

(dalej „postępowanie” lub „zamówienie”). 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  

o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 listopada 2020 r. 

pod numerem 610238-N-2020. 

W  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę:  Konwerga  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Poznaniu 

(dalej  „odwołujący”)  zostało  wniesione  odwołanie  wobec  czynności 

zamawiającego podjętych w postępowaniu polegających na odrzuceniu oferty odwołującego 

w  związku  z  brakiem  wyrażenia  przez  niego  zgody  na  poprawienie  omyłki  pisarskiej,  którą  

to  czynność  zamawiający  dokonał  z  naruszeniem  przepisów  ustawy  Pzp  i  w  wyniku  czego 

dokonał czynności unieważnienia oferty odwołującego. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art. 87 ust. 2 pkt 3 u

stawy Pzp poprzez dokonanie poprawy omyłki, mimo braku podstaw 

do dokonania tej czynności; 

art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty odwołującego, 

pomimo,  że  jej  treść  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

(dalej „SIWZ”); 

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione unieważnienie przedmiotowego 

postępowania. 

W  związku  z  powyższymi  naruszeniami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

niniejszego  odwołania  w  całości  oraz  nakazanie  zamawiającemu:  unieważnienia  czynności 

poprawy  omyłki  pisarskiej;  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego, 

unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  także 

nakazanie  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 


Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

Odwołujący  kwestionował  czynność  zamawiającego  polegającą  na  odrzuceniu  jego 

oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7  ustawy 

Pzp,  która  to  czynność  została  dokonana  

w  wyniku  braku  zgody  o

dwołującego na poprawienie omyłki pisarskiej na podstawie art. 87 

ust.  2  pkt  3 

ustawy  Pzp.  Zamawiający  poinformował  odwołującego  o  dokonaniu  czynności 

odrzucenia jego oferty, 

jednocześnie unieważniając postępowanie na podstawie art. 93 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp.  

Odnosząc  się  do  powodu  odrzucenia  oferty  odwołujący  wskazał  na  poniższe  fakty. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  przetargowe  na  rozbudowę  sieci  komputerowej.  W 

skład  przedmiotu  zamówienia  wchodzi  wybudowanie  sieci  okablowania  strukturalnego, 

dostawa  

i konfiguracja urządzeń, sporządzenie dokumentacji oraz instruktaż administratorów. Kryteria 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zostały  opisane  w  punkcie  21  SIWZ  i  były  to  cena  oraz 

termin  wykonania.  Sposób  punktowania  w  kryterium  terminu  wykonania  został  opisany  w 

punkcie 21.2 SIWZ i nie zawiera on żadnych informacji nt. ewentualnych części składowych, 

a  tym  bardziej  informacji  o  jakichkolwiek  działania  matematycznych,  które  miałyby  być 

wykonywane  na  terminach  częściowych.  W  tym  samym  punkcie  zawarto  wymóg,  iż 

informację  

o oferowanym terminie wykonania w

ykonawca zobowiązany jest umieścić w Załączniku nr 1 

do  SIWZ  - 

formularzu  oferty.  Wzór  formularza  oferty  w  zakresie  terminu  wykonania 

z

amawiający przygotował w następujący sposób: „6. Oświadczam/ my*, że termin wykonania 

przedmiotu zamówienia wyniesie …. dni od dnia zawarcia Umowy, w tym: (a) sporządzenie 

Projektu  Rozbudowy  Sieci  -  zrealizowane  zostanie  w  terminie  do 

….  dni  od  dnia  zawarcia 

Umowy, (b) 

realizacja rozbudowy okablowania strukturalnego, dostawa aktywnych urządzeń 

sieciowych;  dostawa  urządzenia  Next  Generation  Firewall,  dostawy  licencji,  wdrożenie  

i  konfiguracja  całości  rozwiązania;  sporządzenie  dokumentacji  powykonawczej  - 

zrealizowane  zostanie  w  terminie  do  dni  od  dnia  zawarcia  Umowy,  (c) 

instruktaż  dla 

administratorów  

zrealizowany  zostanie  w  terminie  do  dni  od  dnia  zakończenia  realizacji  zakresu 

określonego w ppkt b)”.  

Odwołujący  w  ofercie  zadeklarował  w  punkcie  6  termin  wykonania  przedmiotu 

zamówienia w terminie 25 dni i jednocześnie wykonanie: części a w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania umowy, 

części b w terminie do 25 od dnia podpisania umowy, części c w terminie 

do 7 dni od zakończenia zakresu w części b. 

Odwołujący wskazał, iż terminy w formularzu oferty w pkt 6, zostały wpisane zgodnie 

ze  wzorem  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  SIWZ.  Podane  terminy  cząstkowe  zawierają 


określenie  „do",  które  oznacza,  iż  „Projekt  Rozbudowy  Sieci”  może  zostać  wykonany  

w  terminie  od  1  do  7  dni  (pkt  a).  Z  kolei  realizacja  rozbudowy  okablowania  strukturalnego, 

dostawa  aktywnych  urządzeń  sieciowych;  dostawa  urządzenia  Next  Generation  Firewall; 

dostawy  licencji,  wdrożenie  i  konfiguracja  całości  rozwiązania;  sporządzenie  dokumentacji 

powykonawczej 

od  1  do  25  dni  (pkt  b),  a  następnie  instruktaż  dla  Administratorów  (pkt  c)  

w  terminie  od  0  (tego  samego  dni

a)  do  7  dni.  Odwołujący  wskazał  jednocześnie,  iż 

wymagana  długość  instruktażu  wynosi  min.  8  godzin  (zgodnie  z  ustępem  7  pkt  1  ppkt  b, 

części 

„Serwisy  

i  licencje”  OPZ  stanowiącego  Załącznik  nr  2  do  SIWZ),  a  zatem  możliwe  jest  ukończenie 

realizacji zamówienia zgodnie z podpunktem b i realizacja instruktażu w tym samym dniu. 

Ponadto  z

amawiający  w  żadnym  miejscu  w  SIWZ  nie  wskazał,  iż  terminem 

wykonania całości przedmiotu zamówienia będzie suma maksymalnych terminów wykonania 

poszczególnych  części,  a  konstrukcja  formularza  ofertowego  wskazuje  wprost,  iż  takie 

sumowanie  jest  nielogiczn

e.  Formularz  wprost  wskazuje,  iż  zakres  a  i  b  mogą  być 

wykonywane  w  tym  samym  czasie,  a  jedynie  zakres  c  ma  następować  po  wykonaniu 

zakresu  b.  W  żadnym  miejscu  w  SIWZ  nie  wskazano  jednak,  iż  terminy  wskazane  w 

formularzu  ofertowym  będą  podlegały  sumowaniu.  Jednoznaczne  jest  przy  tym  znaczenie 

słowa „do", które zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza: „przyimek wyznaczający 

górną  lub  dolną  granicę  czegoś,  np.  Inflacja  spadła  do  dziesięciu  procent”  (źródło: 

https://sip.pwn.pl/sip/szukai/do).  

W związku z tym terminy zawarte dla poszczególnych zakresów są terminami granicznymi,  

a  to  z  kolei  oznacza,  iż  termin  wykonania  całości  przedmiotu  zamówienia  będzie  wynosił  

25 dni, czyli np. 25 dni dla zakresu b i w tym samym dniu zostanie zrealizowany zakres c, ale 

także  24  dni  zakres  b  i  następnego  dnia  zakres  c.  Dopuszczalne  są  także  wszelkie  inne 

warianty np. 16 dni zakres b i 2 dni zakres c. W 

związku z powyższym zamawiający nie miał 

podstaw do dokonywania czynności poprawy omyłki pisarskiej, gdyż jako terminy graniczne 

nie mogą one podlegać sumowaniu.  

W  ocenie  odwołującego,  biorąc  pod  uwagę  powyższe,  działanie  zamawiającego 

stano

wiło  ingerencję  w  treść  oferty  odwołującego,  co  spowodować  musiało  jego  sprzeciw.  

W  wyniku  tego  z

amawiający  zobowiązany  był  odrzucić  ofertę  odwołującego  i  wobec  braku 

innych ważnych ofert unieważnić postępowanie.  

Zgodnie 

z  informacją  przekazaną  przez  zamawiającego  w  dniu  otwarcia  ofert 

zamierzał  on  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia  kwotę  394.797,60  zł.  brutto,  a  oferta 

o

dwołującego opiewała na kwotę 317.046,03 zł. brutto. Oznacza to, iż w przypadku uznania 

odwołania  

w punkcie pierwszym 

i zaniechaniu czynności odrzucenia oferty odwołującego, zamawiający 

nie miał podstaw do unieważnienia postępowania z powodu braku wystarczających środków. 


Zamawiający,  w  dniu  22  grudnia  2020  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do złożenia przystąpienia. Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Zamawiający,  działając  w  oparciu  o  przepis  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  

złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości 

jako bezzasadnego.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ, 

ofertą  złożoną  przez  odwołującego,  korespondencją  prowadzoną  pomiędzy 

odwołującym  a  zamawiającym  w  przedmiocie  dotyczącym  poprawienia  w  ofercie 

odwołującego  innej  omyłki  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  po 

zapoznaniu się z odwołaniem i stanowiskiem procesowym zamawiającego zawartym w 

złożonym piśmie procesowym, a także po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk 

stron, złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  ze 

środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

ubiega  się  o  przedmiotowe  zamówienie.  W  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego 

wskazywanych  przepisów  ustawy  Pzp  oferta  odwołującego  została  odrzucona,  a  w 

konsekwencji 

postępowanie  zostało  unieważnione.  Poprzez  dokonanie  tej  czynności 

zamawiający doprowadził zatem do sytuacji, w której odwołujący utracił szansę na uzyskanie 

zamówienia  oraz  na  osiągnięcie  zysku,  który  odwołujący  planował  osiągnąć  w  wyniku  jego 

realizacji. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy  w  formie 

elektronicznej.  

K

rajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania,  iż  w  niniejszym  postępowaniu  doszło  do  naruszenia  przez  zamawiającego 


przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia,  a  tym  samym,  na  podstawie  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp, 

rozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że przedmiotem zamówienia,  zgodnie z opisem 

zawartym  w  Części  II  -  Przedmiot  zamówienia  i  termin  jego  realizacji,  pkt  6  SIWZ  jest 

„Rozbudowa  sieci  komputerowej  LAN  oraz  dostawa  aktywnych  urządzeń  sieciowych  dla 

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, na warunkach określonych  

Szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia  (SOPZ),  stanowiącym  załącznik  nr  2  do 

SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ”.  

Dalej  Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  projektem  umowy,  stanowiącym  załącznik  nr  7  

do SIWZ zamawiający w §3 ust. 2 określił terminy realizacji zadania w następujący sposób:  

2. W okresie realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1, poszczególne zadania realizowane 

będą  w  terminach:  (1)  Sporządzenie  Projektu  Rozbudowy  Sieci  zrealizowane  zostanie  

w  terminie  do  …..  od  dnia  zawarcia  Umowy,  (2)  Realizacja  rozbudowy  okablowania 

strukturalnego,  dostawa  aktywnych  urządzeń  sieciowych;  dostawa  urządzenia  Next 

Generation  Firewall, 

dostawy  licencji,  wdrożenie  i  konfiguracja  całości  rozwiązania; 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej zrealizowane zostanie w terminie do ….. od dnia 

zawarcia  Umowy,  (3) 

Instruktaż  dla  administratorów  -  zrealizowany  zostanie  w  terminie  do 

….. od dnia zakończenia realizacji zakresu określonego w pkt 2). 

Ponadto,  zgodnie 

z  opisem  znajdującym  się  w  Części  V  -  Tryb  i  zasady  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  pkt  21  SIWZ  kryteriami 

wyboru najkorzystniejszej  oferty  były  cena  

- 60 pkt oraz termin wykonania - 40 pkt

. Sposób punktowania w kryterium terminu wykonania 

został  opisany  w  punkcie  21.2  SIWZ  w  następujący  sposób:  Wykonawca  otrzyma  punkty  

w  ramach  kryterium  „Termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia”  (T)  adekwatnie  

do zaoferowanego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, liczonego od dnia podpisania 

umowy: do 25 dni - 40 pkt; od 26 do 30 dni - 30 pkt; od 31 do 35 dni - 20 pkt; od 36 do 39 dni 

10 pkt. Dalej zamawiający poinformował, że informacje nt. terminu wykonania zamówienia 

wykonawca wskazuje w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Z  kolei  w

zór  formularza  oferty  zamawiający  przygotował  w  następujący  sposób:  

,6. Oświadczam/my*, że termin wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie …. dni od dnia 

zawarcia  Umowy,  w  tym:  (a) 

sporządzenie  Projektu  Rozbudowy  Sieci  -  zrealizowane 

zostanie  w  terminie  do 

….  dni  od  dnia  zawarcia  Umowy;  (b)  realizacja  rozbudowy 

okablowania  strukturalnego,  dostawa  aktywnych  urządzeń  sieciowych;  dostawa  urządzenia 

Next  Generation  Firewall,  dostawy  licencji,  wdrożenie  i  konfiguracja  całości  rozwiązania; 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej - zrealizowane zostanie w terminie do …. dni od 

dnia zawarcia Umowy; (c) 

instruktaż dla administratorów - zrealizowany zostanie w terminie 

do 

…. dni od dnia zakończenia realizacji zakresu określonego w ppkt b)”. 


Wypełniając  przedmiotowy  formularz  odwołujący  zadeklarował  w  punkcie  6  termin 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  25  dni  i  jednocześnie  wykonanie:  części  

a  w  terminie  do  7  dni  od  dnia  podpisania  umowy; 

części  b  w  terminie  do  25  od  dnia 

podpisania umowy; 

części c w terminie do 7 dni od zakończenia zakresu w części b. 

Zamawiający  w  dniu  2  grudnia  2020  r.  pismem  nr  CEZ-578/20  dokonał  czynności 

poprawienia  omyłki  pisarskiej  wskazując,  iż  dokonuje  poprawienia  omyłki  w  terminie 

wykonania  całości  zamówienia  poprzez  zsumowanie  terminów  w  części  a-c  tj.  7+25+7  dni,  

co 

skutkowało  przyjęciem  terminu  wykonania  zamówienia  39  dni.  Z  taką  interpretacją 

z

amawiającego nie zgodził się odwołujący i pismem z 2 grudnia 2020 r. potwierdził, iż termin 

wykonania  całego  zamówienia  to  25  dni,  a  działania  zamawiającego  są  bezpodstawne. 

P

omimo  wyraźnej  deklaracji,  że  intencją  wykonawcy  było  zaoferowanie  terminu  realizacji 

zgodnie  z  pkt  6  tj.  25  dni  zamawiający,  pismem  z  9  grudnia  2020  r.  o  nr  CEZ-599/20 

unieważnił  czynność  poprawienia  omyłki  i  dokonał  czynności  ponownej  poprawy  omyłki 

pisa

rskiej w taki sposób, iż zsumował termin części b i c, co łącznie oznaczało przyjęcie 32 

dniowego  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy.  Ze  stanowiskiem  tym  o

dwołujący  nie 

zgodził 

się 

wskazując  

w  piśmie  z  11  grudnia  2020  r.,  iż  działania  zamawiającego  nie  wynikają  z  treści  SIWZ 

przekazanej wykonawcom w postępowaniu. 

W  związku  z  tym,  że  odwołujący  nie  wyraził  zgody  na  poprawienie  przedmiotowej 

omyłki, zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp.  

Przedmiotem  sporu  w  niniejszej  sprawie 

była  czynność  zamawiającego,  polegająca  

na  

poprawieniu omyłki w treści oferty odwołującego, dokonana na podstawie art. 87 ust. 2 

pkt  3  ustawy  Pzp.  Odwołujący  nie  tyle  bowiem  kwestionował  fakt  odrzucenia  jego  oferty, 

gdyż  to  było  konsekwencją  braku  wyrażenia  zgody  na  poprawienie  omyłki,  ale  samą 

czynność,  której  dokonał  zamawiający.  Jak  bowiem  zauważył  w  treści  formularza  oferty,  w 

pkt  6  zadeklarował,  że  zrealizuje  przedmiot  zamówienia  w  terminie  25  dni  i  ten  termin jest 

wiążący,  jako  termin  wyznaczony  na  realizację  przedmiotu  zamówienia.  Pozostałe terminy, 

określające poszczególne elementy, składające się na to zamówienie: sporządzenie Projektu 

Rozbudowy  Sieci;  realizacja  rozbudowy  okablowania  strukturalnego,  dostawa  aktywnych 

u

rządzeń  sieciowych;  dostawa  urządzenia  Next  Generation  Firewall,  dostawy  licencji, 

wdrożenie  

i  konfiguracja  całości  rozwiązania,  sporządzenie  dokumentacji  powykonawczej  oraz 

instruktaż dla administratorów zostały określone w ten sposób, że odwołujący zadeklarował 

ich  realizację  w  terminie  „do”,  co  oznacza,  że  poszczególne  etapy  będzie  wykonywał  nie 

dłużej 

niż  

do  określonego  dnia.  Przy  czym,  jak  podkreślał,  wykona  zamówienie  w  taki  sposób,  


że  maksymalne,  wskazane  terminy  cząstkowe  nie  będą  miały  wpływu  na  przesunięcie 

ostatecznego terminu zakończenia umowy. 

Z  kolei  zamawiający  twierdził,  że  takie  stanowisko  jest  nieuprawnione.  Dokonując 

badania  oferty  odwołującego  stwierdził,  że  ten  w  nieprawidłowy  sposób  policzył  terminy 

wykonania  poszczególnych  elementów  zamówienia,  gdyż  jako  początek  biegu  wszystkich 

terminów  przyjął  datę  podpisania  umowy.  Tymczasem  termin  wykonania  instruktażu  dla 

administratorów,  zgodnie z  treścią formularza oferty  oraz  wzoru  umowy,  winien  być  liczony 

od  zakończenia  realizacji  rozbudowy  okablowania  strukturalnego,  dostawy  aktywnych 

urządzeń  sieciowych;  dostawy  urządzenia  Next  Generation  Firewall,  dostawy  licencji, 

wdrożenia  

i  konfiguracji  całości  rozwiązania;  sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej.  Biorąc  pod 

uwagę  sposób  sformułowania  treści  pkt  6  formularza  ofertowego  i  oświadczeń  złożonych  

w  ppkt  a)  i  b) 

zmawiający  uznał,  że  wykonawcy  mogli  przyjąć  założenie,  że  terminy 

wykonania  czynności  tam  wymienionych  tj.  sporządzenie  Projektu  Rozbudowy  Sieci  oraz 

realizacja rozbudowy okablowa

nia strukturalnego, dostawy aktywnych urządzeń sieciowych; 

dostawy  urządzenia  Next  Generation  Firewall,  dostawy  licencji,  wdrożenia  i  konfiguracji 

całości  rozwiązania;  sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  -  będą  liczone  od  dnia 

zawarcia  umowy  i  mogą  biec  równolegle.  Jednakże  nie  ulega  już  wątpliwości,  że  termin 

zrealizowania instruktażu dla administratorów, zgodnie z zapisem zawartym w pkt 6 ppkt c) 

formularza  ofertowego,  jest  liczony  od  dnia  zakończenia  realizacji  zakresu  określonego  w 

ppkt  b),  co  jest 

równoznaczne  z  zakończeniem  realizacji  również  zakresu  określonego  w 

ppkt a). Z 

tego też powodu zamawiający, działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp dokonał poprawienia w ofercie odwołującego innej omyłki. 

Odnosząc się do przedstawionego powyżej stanu sprawy w pierwszej kolejności Izba 

zwraca  uwagę  na  treść  przepisu  art.  87  ust.  2  ustawy  Pzp.  Poprawienie  nieprawidłowości 

występującej  w  ofercie  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  uzależnione  jest  od 

spełnienia  dwóch  przesłanek:  po  pierwsze zauważona  niezgodność  musi  mieć  charakter 

omyłki,  a  nie  celowego  działania  wykonawcy  polegającego  na  świadomym  złożeniu 

oświadczenia  woli  o  określonej  treści  (tak  w  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Krakowie,  sygn. 

akt:  XII  GA  429/09),  po  drugie  poprawienie 

niezgodności  nie  spowoduje  istotnych  zmian  w 

treści oferty

Należy  zauważyć,  że  intencją  ustawodawcy  przy  wprowadzaniu  aktualnie 

obowiązującego  brzmienia  art.  87  ust.  2  ustawy  Pzp  było  zniwelowanie  formalizmu 

występującego na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych tak, aby umożliwić branie 

pod  uwagę  w  postępowaniach  ofert  obarczonych  nieistotnymi  wadami,  będącymi  wynikiem 

różnego  rodzaju  błędów  i  omyłek,  których  skorygowanie  nie  prowadzi  do  istotnych  zmian  

w treści oferty. Wynika to z wprost uzasadnienia do ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie 


ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych:  W  projekcie  wprowadza  się  istotne  zmiany 

dotyczące sposobu poprawiania oczywistych omyłek pisarskich rachunkowych (art. 87 ust. 2 

ustawy  Pzp).  Rezygnuje  się  z  zamkniętego  katalogu  sposobu  poprawiania  omyłek 

rachunkowych,  pozostawiając  jednocześnie  zamawiającemu  uprawnienie  do  poprawiania 

oczywistych  omyłek  pisarskich,  rachunkowych  oraz  innych  omyłek  polegających  na 

niezgodności 

oferty  

ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia.  Proponowane  rozwiązanie  przyczyni  się  

do usprawnienia procedury udzielania zamówienia publicznego oraz do zmniejszenia liczby 

odrzucanych  ofert  i  unieważnianych  postępowań.  Ogranicza  się  sytuacje,  w  których  oferty 

uznane  za  najkorzystniejsze  podl

egają  odrzuceniu  ze  względu  na  błędy  rachunkowe  

w obliczeniu ceny, które nie są możliwe do poprawienia w myśl ustawowo określonych reguł. 

Jest  to  szczególnie  istotne  w  kontekście  zamówień  na  roboty  budowlane,  w  których  oferty 

wykonawców,  niezwykle  obszerne  i  szczegółowe,  liczące  nieraz  po  kilkadziesiąt  tomów, 

często podlegają odrzuceniu ze względu na drobne błędy w ich treści. Proponowany przepis 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w szczególności ma na celu umożliwienie poprawiania tego 

rodzaju  błędów,  które  mogą  pojawić  się  w  trakcie  sporządzania  kosztorysu  ofertowego. 

Należy  również  podkreślić,  że  proponowane  rozwiązanie  nie  stoi  na  przeszkodzie  temu,  

aby  zamawiający  samodzielnie  precyzował  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

przykładowe  okoliczności,  w  których  będzie  dokonywał  poprawy  omyłek  w  ofertach. 

Powyższe  prowadzi  do  przejrzystości  postępowania,  ogranicza  kazuistykę  ustawy  i  może 

ograniczyć ewentualne spory z wykonawcami. 

Tym  samym  przepis  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  został  wprowadzony  w  celu 

uniknięcia  licznych  niegdyś  przypadków  odrzucania  ofert  z  powodu  błahych  pomyłek, 

dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opuszczeń, drobnych różnic 

itp.  lecz  wszystkie  te  zmiany  muszą  mieścić  się  w  pojęciu  "omyłki".  Z  omyłką  nie  mamy 

jednak  do  czynienia  w  przypadku,  gdy  wykonawca  celowo  składa  w  swojej  ofercie 

oświadczenie  

o określonej treści. 

I  tak  w 

niniejszym  postępowaniu  nie  sposób  wywieść,  jak  twierdzi  zamawiający,  

iż  mamy  do  czynienia  z  omyłką,  o  której  stanowi  przepis  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp. 

Oświadczenie  złożone  przez  wykonawcę  w  formularzu  oferty,  dotyczące  terminu  w  którym 

zamierza  zrealizować  zamówienie  było  w  swojej  treści  jednoznaczne.  Zadeklarował  on 

bowiem,  że  zrealizuje  zamówienie  w  terminie  25  dni.  Wprawdzie  wykonawca  wskazał 

również  terminy  cząstkowe,  na  wykonanie  poszczególnych  zakresów,  ale  nie  sposób 

przyjąć,  że  to  ich  sumowanie  określało  maksymalny  termin  realizacji  zamówienia,  a  nie 

odwrotnie 

tj. że termin na realizację zadania określony w ofercie był jednoznaczny i intencją 

wykonawcy  było  dostosować  terminy  cząstkowe  w  taki  sposób,  aby  w  rezultacie  wykonać 


całe 

zadanie  

w terminie maksymalnym. Świadczy o tym oświadczenie złożone w treści oferty. Odwołujący 

deklarując  bowiem  terminy  wykonania  poszczególnych  elementów  składających  się  na  to 

zadanie  oświadczył,  że  wykona  je  w  termie  „do”.  Tym  samym  jak  słusznie  zauważył 

odwołujący jego intencją było, aby poszczególne etapy zostały zrealizowane w terminie „nie 

dłuższym  niż”  a  cały  zakres  w  terminie  25  dni.  Izba  podziela  zatem  stanowisko 

odwołującego,  że  możliwe  są  różne  warianty  terminów  realizacji  poszczególnych  etapów, 

niezmienny  jednak  pozostanie  termin 

określony  w  formularzu  oferty  na  wykonanie  całości 

zamówienia.  Nie  mamy  zatem  do  czynienia  z  omyłką,  w  rozumieniu  art.  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy Pzp, a 

tym samym zamawiający nie był uprawniony do dokonywania zmian w treści 

złożonej oferty. 

Ponadto, 

należy  również  wskazać,  że  aby  móc  zastosować  cytowany 

przepis 

niezgodności,  z  którymi mamy  do  czynienia,  nie mogą  powodować istotnych zmian  

w  treści  oferty.  Podkreśla  się,  że  okoliczność,  że zmiana  miałaby  dotyczyć  elementów 

przedmiotowo  istotnych  umowy  (essentialia  negotii)  lub  elementów  uznanych  za  istotne 

przez  zamawiającego,  a  nawet  fakt,  że  skutkiem  dokonanej  poprawy  miałaby  być  zmiana 

ceny  oferty, 

nie  stanowi  okoliczności  uniemożliwiających  dokonanie  poprawy  na  postawie 

art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp

.  Znaczenie  ma  bowiem,  czy  poprawienie  omyłki  w  sposób 

istotny zmienia treść oferty w znaczeniu treści oświadczenia woli wykonawcy, a nie czy tkwi 

w jej istotnych postanowieniach.  

Zamawiający więc poprawia omyłkę wtedy, gdy sposób, w 

jaki ma być dokonana poprawa wynika z innych elementów składających się na ofertę.  

Niedopuszczalne  jest  jednak  dokonywanie  takich  zmian,  które  powodowałyby 

ingerencję  w  treść  oferty  i  kreowały  nową  jej  treść.  Niewątpliwie  z  taką  sytuacją  mamy  do 

czynienia  w  tym  przypadku.  Ing

erencja  zamawiającego  doprowadziła  w  istocie  do 

wytworzenia nowego oświadczenia w przedmiocie terminu wykonania zamówienia. Pomimo 

bowiem  jasnej  i  precyzyjnej  deklaracji  w  zakresie  terminu  realizacji  - 

25  dni,  zamawiający 

dokonał zmiany treści oferty zakładając, że terminy cząstkowe, które wskazał odwołujący w 

formularzu  jako  „do  dnia”  są  terminami  określonymi  jednoznacznie.  Jak  wyjaśnił 

zamawiający na rozprawie dokonując poprawy  w ofercie przyjął założenie,  że zawsze musi 

przyjmować  terminy  maksymalne,  z  czym  nie  sposób  się  zgodzić,  mając  na  uwadze  treść 

oświadczenia złożonego w formularzu oferty. 

Z  powyższych  powodów  należy  uznać,  że  nie  było  podstaw  do  zastosowania 

przepisu  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp

.  Jednocześnie,  w  ocenie  Izby,  termin  określony 

przez 

odwołującego  w  formularzu  cenowym  był  wskazany  w    sposób  jednoznaczny  i 


precyzyjny  

i  wynosił  25  dni.  Poszczególne  terminy  cząstkowe,  opisane  jako  terminy  maksymalne,  nie 

dłuższe  niż,  nie  pozostają  w  sprzeczności  z  oświadczeniem  w  zakresie terminu  wykonania 

zamówienia.  

Z powyższych powodów Izba orzekła jak w sentencji wyroku. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),  

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1. 

Przewodniczący:    ………………………..…… 


wiper-pixel