KIO 3394/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3394/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  12  stycznia  2021  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę:  Przedsiębiorstwo  Techniczno–Handlowe  „EUROTRONIC”  Sp.  z  o.o.,  

ul.  Wykopy  2/4,  60-

001  Poznań  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  S.A.,  ul.  Warszawska  165,  05-520  Konstancin 

Jeziorna, 

przy udziale wykonawcy: TELBUD S.A., ul. Krauthofera 23, 60-

203 Poznań zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

przy udziale  wykonawcy: 

T4B Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15, 04-036 

Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo  Techniczno–Handlowe  „EUROTRONIC”  Sp.  z  o.o.,  

ul.  Wykopy  2/4,  60-

001  Poznań  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejsze  postanowienie  –  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      …………………… 


Sygn. akt: KIO 3394/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  12  stycznia  2021  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej,  wykonawca:

Przedsiębiorstwo  Techniczno–Handlowe  „EUROTRONIC”  Sp.  z 

o.o., 

z  siedzibą  w  Poznaniu  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  pismo  z  dnia  

11  stycznia  2021  r. 

zawierające  oświadczenie  ww.  wykonawcy  o  cofnięciu  odwołania 

wniesionego  w  dniu  21  grudnia  2020  r.

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez 

zamawiającego: 

Polskie  S

ieci  Elektroenergetyczne  S.A.  z  siedzibą w  Konstancinie-Jeziornej  w  przedmiocie: 

„Rozbudowa systemu monitorowania jakości energii elektrycznej".  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 ze zm.), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba  orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  O

dwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 

90% kwoty uiszczonej tytułem należnego wpisu od odwołania.  

 
 
Przewodniczący:      …………………… 


wiper-pixel