KIO 3392/20 WYROK dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

sygn. akt: KIO 3392/20 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  12  stycznia  2021  r.,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  P

rezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Kruszywo  sp.  z  o.o.,  

ul.  Długa  4B;  84-223  Linia,  Bituminium  sp.  z  o.o.,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia, 

przy  udziale  wykonawcy  Firma  Budowlano  Drogowa  MTM  S.A.,  ul,  Hutnicza  35;  81-061 

Gdynia, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  -  po  stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

1. Oddala o

dwołanie

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Kruszywo  sp.  z  o.o.,  ul.  Długa  4B;  84-223  Linia,  Bituminium  sp.  z  o.o.  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Kruszywo  sp.  z  o.o.,  ul.  Długa  4B;  84-223 

Linia, Bituminium sp. z o.o., 

tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 3392/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Miasta  Gdyni  reprezentowana  przez  Prezydenta  Miasta  Gdyni, 

działająca  w  imieniu  własnym  oraz  na  podstawie  art.  16  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  na  mocy  upoważnienia,  w  imieniu  i  na  rzecz:  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  

i  Kanalizacji  sp.  z  o.o.  w  Gdyni, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu niegraniczonego, 

którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie 

i  wykonanie  robót  budowlanych  dla  zadania:  „Utworzenie  węzła  integracyjnego  transportu 

publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - 

Gdynia Karwiny” - faza 1”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 29 lipca 2020 r., pod nr 2020/S 145-356159. 

Dnia  10  grudnia  2020 

roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  21  grudnia  2020  roku 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Kruszywo  sp.  z  o.o.,  Bituminium  sp.  z  o.o.  (dalej  „Odwołujący”)  wnieśli 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  przez  zastosowanie  przepisu  jako  podstawy 

wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  odwołującego,  podczas  gdy  nie  doszło  do 

wypełnienia  przesłanek  objętych  dyspozycją  przepisu,  gdyż  odwołujący  nie 

przedstawił  informacji  wprowadzających  zamawiającego  w  błąd,  gdyż  wszystkie 

informacje podane przez o

dwołującego są zgodne ze stanem faktycznym, 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp,  poprzez  jego  zastosowanie  i  odrzucenie  oferty 

o

dwołującego, podczas, gdy nie zaistniały do tego przesłanki, 

3.  art.  87  ust.  1  oraz  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp, 

poprzez  brak  zastosowania  przepisów  

i zaniechanie wezwania o

dwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących Formularza 

oferty złożonej przez odwołującego, 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  w  związku  z  art.  3 oraz  art.  15  ust.  1  ustawy  z  dnia  16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 

j.t.), 

poprzez  prowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców, w wyniku czego doszło do bezpodstawnego wykluczenia odwołującego 

i odrzucenia jego oferty. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o: 

1)  nakazanie  z

amawiającemu  unieważnienie  czynności  polegającej  na  wykluczeniu 

o

dwołującego i odrzucenia jego oferty, 


powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 

3)  nakazanie z

amawiającemu równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  umożliwiający  zachowanie  zasad  uczciwej 

konkurencji, 

4)  w  przypadku  potwierdzenia  przez  o

dwołującego  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  nakazanie  zamawiającemu dokonania wyboru oferty  odwołującego, 

jako najkorzystniejs

zej w postępowaniu przetargowym, 

obciążenie  zamawiającego  kosztami  postępowania  i  nakazanie  zamawiającemu 

wypłaty na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania. 

Interes  odwołującego.  Odwołujący  wskazał,  że  jako  wykonawcy  ubiegającemu  się  

o udzielenie zamówienia, przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z dyspozycją 

przepisu  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Interes  o

dwołującego  wyraża  się  w  tym,  że  w  razie 

braku  uwzględnienia  odwołania,  odwołujący  zostanie  pozbawiony  możliwości  uzyskania 

zamówienia publicznego. Oferta złożona przez odwołującego jest bowiem najkorzystniejsza 

w kryterium oceny ofert. Zamawiający podjął się działań niezgodnych z regulacjami ustawy 

Pzp  i  bezpodstawnie  uznał,  że  odwołujący  podlega  wykluczeniu,  a  jego  oferta  odrzuceniu.  

W  związku  z  powyższym  skonstatować  należy,  iż  interes  prawny  odwołującego  we 

wniesieniu odwołania jest bezsprzeczny. 

Odwołujący wskazał, co następuje. 

Brak ziszczenia się przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.  

Odwołujący  podniósł,  iż  nie  zgadza  się  ze  stanowiskiem  zamawiającego,  gdyż  wszelkie 

informacje  wskazane  przez  o

dwołującego  w  formularzu  ofertowym  są  zgodne  

z  rzeczywistością,  a  tym  samym  nie  doszło  i  nie  mogło  dojść  do  wprowadzenia 

zamawiającego  w  błąd.  Co  istotne  zamawiający  w  żaden,  nawet  najmniejszy  sposób  nie 

wykazał,  aby  odwołujący  podał  nieprawdziwe  informacje  jak  również  nie  przedstawił 

jakichkolwiek  dowodów  w  celu  zaprzeczenia  twierdzeniom  odwołującego.  Formularz 

ofertowy 

przedłożony  przez  odwołującego  w  ramach postępowania o udzielnie zamówienia 

publicznego został wypełniony prawidłowo oraz zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. 

Doświadczenie Pana B. S. 

Odwołujący  wskazał,  iż  w  treści  formularza  ofertowego  wypełniając  warunek  udziału  

w  postępowaniu  określony  w  pkt  9.3.2  pkt  1c)  s.i.w.z.  oraz  podając kolejne  doświadczenie  

w celu otrzymania punktacji w ramach kryteriów selekcji, że osobą posiadająca uprawnienia 

do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji, 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jest Pan 

B.S.  Odwołujący  w  formularzu  ofertowym  złożył  przy  tym  oświadczenie,  zgodnie  z  którym 

wskazał,  że  Pan  B.S.  jest  autorem/współautorem  3  dokumentacji  spełniającej  warunek 

określony w pkt 9.3.2 pkt 1c) s.i.w.z., co pozostaje w całości zgodne z prawdą. Jednocześnie 


o

dwołujący wskazał, iż Pan B.S., m.in. w ramach zadania „Budowa nowego przebiegu drogi 

wojewódzkiej  nr  527  na  odcinku  od  granic  miasta  Olsztyna  do  wiaduktu  kolejowego” 

zaprojektował  jeden  podziemny  zbiornik  retencyjny.  Dodatkowo  podkreślenia  wymaga,  

iż odwołujący wskazał jeszcze dwie, inne realizację z podziemnym zbiornikiem retencyjnym, 

w  których  Pan  B.S.  opracowywał  dokumentację  projektowe  spełniające  wymagania 

określone  w  s.i.w.z.  Zgodnie  z  treścią  21  Rozdziału  s.i.w.z.  Wykonawca  za  każdy  kolejny 

poza wymaganym minimum opisanym w pkt 9.3.2 pkt 1c) s.i.w.z. 

może otrzymać 1,0 pkt (ale 

maksymalnie 2,0 pkt.). Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu mogli przy tym, zgodnie  

z wzorem formularza narzuconym przez z

amawiającego, wskazać maksymalnie jedynie trzy 

realizacje spełniające wymagania s.i.w.z. 

Na  potwierdzenie  okoliczności,  iż  w  ramach  zadania  „Budowa  nowego  przebiegu  drogi 

wojewódzkiej  nr  527  na  odcinku  od  granic  miasta  Olsztyna  do  wiaduktu  kolejowego”  Pan 

B.S. 

zaprojektował  jeden  podziemny  zbiornik  retencyjny,  odwołujący  przedłożył  stosowne 

oświadczenie  projektanta,  które  obejmuje  przedstawienie  i  wyjaśnienie  rozwiązań 

projektowych 

zastosowanych  na  przedmiotowej  inwestycji.  Zgodnie  z  ich  treścią  w  ramach 

zadania „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granic miasta 

Olsztyna do wiaduktu kolejowego „ul. Nowobałtyckiej w Olsztynie” zakres opracowanej przez 

proje

ktanta dokumentacji w branży sanitarnej bezsprzecznie obejmował: 

sieć: kanalizacji deszczowej, średnice: ponad 300 mm długość: ponad 1 000 m, komora 

spadowa / podziemny zbiornik retencyjny (podać rodzaj i ilość obiektów): 1.” 

Projektant  podkreślił,  że  w  zakresie  prac  projektowych  wykonanych  w  ramach 

powyższego zadania znalazły się m. in. komory kaskadowe dla kanałów dn315-700 (D3ist.1, 

D3ist.4,  D3ist.5,  D3ist.6),  odcinki  kanałów  deszczowych  D1.21-D1.15  dn600  i  D1.15-D1.1 

dn800  o  spadkach  bliskich  zeru  (0,2%), 

mających  stanowić  retencję  awaryjną  w  kanałach  

w  przypadku  wystąpienia  dłuższego  niż  obliczeniowy  deszczu  nawalnego.  Kanały  zostały 

zaprojektowane  z  15-

20% zapasem retencyjnym. Istotnym jest, iż zaprojektowane rurociągi 

przed  zbiornikiem  otwartym  stan

owią  bufor  dla  wód  wyprowadzanych  do  zbiornika 

otwartego.  Zlewnia  zbiornika  otwartego  obejmuje  również  przyległe  tereny  leśne  -  obecnie 

mokradła, z których mogą nastąpić znaczne spływy wód szczególnie w trakcie długotrwałych 

opadów.  Przepompownia  wód  opadowych  stanowiąca  odpływ  dla  wód  ze  zbiornika 

otwartego  do kolejnej  zlew

ni ma określoną wydajność uwarunkowaną średnicą istniejącego 

kanału odbiorczego - dn250, do którego wprowadzane będą docelowo wody z układu. W tym 

przypadku  wody  przed  zbiornikiem  otwart

ym  stagnować  będą  w  rurociągach  dopływowych 

ułożonych  z  niewielkimi  spadkami  do  czasu  zmniejszenia  fali  dopływu.  Ze  względu  na 

znaczne  zagłębienie  rurociągów  podziemnych  oraz  pozostawiony  w  nich  zapas 

przepustowości  nie  będzie  to  kolidować  z  poprawnym  funkcjonowaniem  układu  kanalizacji 

deszczowej. 

A  zatem  w  świetle  powyższego  zaprojektowany  w  ramach  tego  zadania 


rurociąg  stanowił  podziemny  zbiornik  retencyjny  rurowy  w  ciągu  systemu  kanalizacji 

deszczowej. 

Jednocześnie  odwołujący  wskazał,  iż  w  ramach  przedmiotowego  zadania  Pan  B.S. 

zaprojektował  również  obiekty  na  sieci  w  postaci  komór  spadowych  -  kaskadowych, 

pełniących  rolę  elementów  sieci  służących  do  wytracania  energii  płynących  ścieków 

deszczowych. 

Powyższe  obiekty  zastosowano  w  miejscach  włączenia  nowych  kanałów  do 

istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej.  Daje  to  podstawię  zatem  do  uznania  

i  zakwalifikowania  przedmiotowego  elementu  jako  komory  spadowej,  o  której  mowa  

w warunku opisanym w pkt 9.3.2 pkt 1c) s.i.w.z. 

Tym samym należy stwierdzić, iż wskazana 

przez 

odwołującego  realizacja  w  ramach  zadania  „Budowa  nowego  przebiegu  drogi 

wojewódzkiej  nr  527  na  odcinku  od  granic  miasta  Olsztyna  do  wiaduktu  kolejowego  

„ul.  Nowobałtyckiej w Olsztynie”  potwierdza  wiedzę i  doświadczenie Pana  B.S.  i  winna być 

uznana  przez  z

amawiającego  w  celu  przyznania  punktacji,  a  tym  bardziej  nie  może  być 

kwalifikowana jako informacja niezgodna z rzeczywistością. 

P

rojektant  wskazał  również,  iż  podtrzymuje  swoje  pierwotnie  złożone  do  Kruszywo  Sp.  

z  o.o.  oświadczenie,  że  jestem  autorem  /  współautorem  3  (trzech)  dokumentacji 

projektowych  (tj.  projektu  budowlanego  lub  wykonawczego)  budowy  lub  przebudowy  sieci 

kanalizacji  deszczowej  o  średnicy  min.  300  mm  i  łącznej  długości  min.  1  000  m,  

z  co  najmniej  jedną  komorą  spadową  lub  co  najmniej  jednym  podziemnym  zbiornikiem 

retencyjnym. 

Jednocześnie  podkreślił,  że  doświadczenie  w  powyższym  zakresie  nie 

ogranicza  się jedynie  do  3  pierwotnie  wskazanych realizacji  (które  zostały  wskazane  przez 

o

dwołującego w treści formularza ofertowego), a obejmuje również wykonanie dokumentacji 

projektowej  na  zadaniu  pn.

:  „Przebudowa  ciągów  komunikacyjnych  wraz  z  infrastrukturą 

techniczną  „Na  Zatorzu”  w  ulicach:  Krasińskiego,  Tuwima,  Orzeszkowej,  Kochanowskiego, 

Torowej  i  Placu  Słowackiego  -  Etap  I”  zrealizowanego  na  rzecz  Gminy  Miasta  Mrągowo,  

ul.  Królewiecka  60A,  11-700  Mrągowo,  gdzie  zamawiającym  był  BPT  Sp.  z  o.o.,  

ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, a której zakres opracowania obejmował: sieć: kanalizacji 

deszczowej,  średnice:  ponad  300  mm  długość:  ponad  1000  m,  komora  spadowa  / 

podziemny  zbiornik  retencyjny 

(podać  rodzaj  i  ilość  obiektów):  1”  (dowód:  oświadczenie  

z dnia 15 grudnia 2020 r.). 

Wobec  powyższego,  zdaniem  odwołującego,  nie  sposób  uznać,  że  odwołujący 

przedstawił  informacje  niezgodne  z  prawdą  i  to  w  sposób  spełniający  4  kumulatywne 

przesłanki do zastosowania wykluczenia z postępowania. Co więcej odwołujący jest w stanie 

podeprzeć  się  również  inną  realizacją  Pana  B.S.,  co  ponad  wszelką  wątpliwość  dowodzi,  

iż  osoba  ta  jest  autorem  3  dokumentacji  spełniających  warunki  w  pkt  9.3.2  pkt  1c)  s.i.w.z.,  

a  tym  samym  niezależnie  od  oceny  wskazanej  inwestycji  pod  nazwą  „Budowa  nowego 

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 (...)” oświadczenie odwołującego zawarte w formularzu 


ofertowym  jest  w 

pełni  zgodne  z  prawdą.  Istotnym  jest,  iż  nawet  gdyby  zaistniała  sytuacja,  

że w ocenie zamawiającego Pan B.S. nie spełnił ww. warunku s.i.w.z. w związku z zadaniem 

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granic miasta Olsztyna 

do  wiaduktu  kolejowego

”,  co  w  uzasadnionej  ocenie  odwołującego  nie  miało  i  nie  ma 

miejsca, to uznać należy, iż postępowanie zamawiającego stosującego art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy Pzp - 

byłoby i tak w pełni nieprawidłowe w świetle procedury zamówień publicznych. 

Nie  sposób  bowiem  w  świetle  orzecznictwa  i  doktryny  prawa  zamówień  publicznych 

stwierdzić, iż zachodzą przesłanki do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

17  ustawy  Pzp  w  sytuacji, 

w  której  dana  osoba  posiada  doświadczenie  w  ilości  4  zadań,  

a wybierając i wskazując do oceny 3 z tych 4 zadań w jej ocenie spełniające w pełni wymogi 

s.i.w.z.,  z

amawiający  nie  uznaje  takiego  zadania  za  prawidłowe  w  sytuacji,  gdy 

bezsprzecznie osoba taka może wykazać się 3 takimi realizacjami. Nawet zatem gdyby taka 

sytuacja  m

iała  miejsce  to  wykluczenie  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  byłoby 

bezpodstawne.  Jest  to  oczywiste  w  świetle  treści  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach  

z dnia 14 października 2019 r., sygn. XIX Ga 953/19, w którym wskazano, że Informacja w 

swej  istocie 

w  tym  zakresie  była  prawdziwa.  Nie  była  prawdziwa  w  zakresie,  w  jakim 

przywołano  argument  na  potwierdzenie  informacji  prawdziwej.  W  takim  przypadku  nie 

mielibyśmy  bowiem  do  czynienia  z  wypełnieniem  czwartej  kumulatywnej  przesłanki 

wykluczenia,  a mianowici

e przedstawienia informacji, która byłaby wynikiem lekkomyślności 

lub niedbalstwa. 

Doświadczenie Pana P.S. 

Zamawiający zgodnie z  treścią pkt 9.3.2 pkt 2a)  s.i.w.z. wymagał dysponowaniem przez 

wykonawcę osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń  w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  która  pełnić  będzie  funkcję  kierownika 

budowy i kierownika robót branży drogowej, posiadającą: - co najmniej 5 lat doświadczenia 

w  zakresie  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie,  -  doświadczenie  

w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  branży  drogowej  (w  całym  okresie  wykonywania  robót 

branży  drogowej  do  odbioru  końcowego  robót)  dla  co  najmniej  jednego  zadania 

zawierającego wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni min. 20 000 m

na drodze publicznej klasy min. G. 

Odwołujący wskazał w treści formularza ofertowego Pana P.S. wskazując 3 realizacje, na 

których  pełnił  funkcję  kierownika  robót  branży  drogowej  przez  cały  okres  realizacji  prac 

drogowych, w tym rea

lizacja zadania „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 228 przez 

wykonanie wyrównania oraz  nakładki  z  betonu  asfaltowego  na  odcinku  Czapielski  -  Młyn  - 

Brodnica  Górna  (od  km  41+900  do  km  44+900)”  oraz  „Remont  nawierzchni  drogi 

wojewódzkiej  nr  228  przez  wykonanie  wyrównania  oraz  nakładki  z  betonu  asfaltowego  na 


odcinku  Czapielski  Młyn  -  Brodnica Górna (od  km  41+900 do km  44+900)”  dotyczyła drogi 

wojewódzkiej nr 228 która jest drogą klasy G. 

Odwołujący  celem  wykazania  powyższego,  przedłożył  oświadczenie,  że  realizował 

zamówienie  publiczne  pod  nazwą  „Remont  nawierzchni  drogi  wojewódzkiej  nr  228  przez 

wykonanie 

wyrównania oraz  nakładki  z  betonu  asfaltowego  na  odcinku  Czapielski  -  Młyn  - 

Brodnica  Górna  (od  km  41+900  do  km  44+900)”  na  zlecenie  Inwestora  -  Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich  w  Gdańsku  Rejonu  Dróg  Wojewódzkich  w  Kartuzach.  Na  przedmiotowej 

budowie  funkcję  Kierownika  Budowy  pełnił  Pan  M.W.,  natomiast  Pan  P.S.  pełnił  na 

przedmiotowej  budowie  funkcję  kierownika  robót  branży  drogowej  w  pełnym  zakresie,  tj.  

w  c

ałym  okresie  wykonywania  robót  branży  drogowej  od  momentu  ich  rozpoczęcia  do 

odbioru końcowego robót wykonywanych w ramach ww. zadania publicznego, tj. na drodze 

publicznej klasy G. 

Potwierdzeniem powyższych faktów stanowi Protokół nr 1/2019 z dnia 23 września 2019 

r.,  który  został  podpisany  zarówno  przez  Kierownika  Budowy  Pana  M.W.,  jak  i  kierownika 

robót branży drogowej Pana P.S., co świadczy o tym, że kierownik robót branży drogowej był 

obecny  przy  realizacji  całości  zlecenia,  aż  do  momentu  odbioru  końcowego  prac.  Istotnym 

jest,  iż  w  piśmie z  dnia 17  grudnia 2020 r.  Zarząd  Dróg Wojewódzkich w  Gdańsku  Rejonu 

Dróg Wojewódzkich w Kartuzach potwierdził, iż funkcję Kierownika Budowy pełnił Pan M.W. 

natomiast  kwestia  pełnienia  funkcji  przez  Pana  P.S.  pozostawała  już  wewnętrzną  kwestią 

wykonawcy. 

Odwołujący  podkreślił,  że  przedmiotowa  realizacja  nie  była  prowadzona  

w  oparciu  o  pozwolenie  na  budowę,  a  jedynie  w  oparciu  o  zgłoszenie  robót  budowlanych,  

a  z

amawiający nie wymagał, aby osoba pełniąca funkcję kierownika robót branży drogowej 

była wpisana do dziennika budowy czy też zgłoszona zamawiającemu do umowy lub osobno 

we wniosku po podpisaniu umowy. 

Z

arówno z Uproszczonej Dokumentacji Technicznej (str. 3) jak również z Poświadczenia 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach z dnia 22 

stycznia 2020 r. wynika, że droga, której budowa była objęta zamówieniem publicznym, ma 

klasę  G.  W  świetle  powyższego  w  całości  niezgodne  z  prawdą  jest  twierdzenie 

z

amawiającego,  że  Pan  P.S.  nie  pełnił  funkcji  kierownika  budowy  na  ww.  inwestycji,  jak 

również, że przedmiotowa droga nie miała klasy G. Tym samym zamawiający na podstawie 

gołosłownych  twierdzeń,  niepopartych  żadnymi  ustaleniami  czy  dowodami  dokonał 

wykluczenia o

dwołującego z postępowania czym naruszył nie tylko art. 24 ust. 1 pkt 17 ale 

również art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Wskazać należy w tym miejscu na wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej  z  dnia  19  grudnia  2019  r.  w  sprawie  KIO  2510/19  w  którym  jednoznacznie 

wskazano,  że  Zamawiający,  stosując  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  musi  mieć 

pewność  i  musi  wykazać,  że  wykonawca  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił 

informacje 

wprowadzające 

zamawiającego 

błąd

Bezsprzecznie  


z  przedstawionych  dowodów  wynika,  iż  zamawiający  nie  dość  że  nie  miał  i  nie  mógł  mieć 

takiej  pewności  to  nie  ma  jakichkolwiek  dowodów  aby  to  wykazać  (dowód:  oświadczenie  

z załącznikami: Protokół nr 1/2019 z dnia 23 września 2019 r., pismo z dnia 17 grudnia 2020 

r.  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku  Rejonu  Dróg  Wojewódzkich  w  Kartuzach 

Uproszczona  Dokumentacja  Techniczna  Poświadczenie  z  dnia  22  stycznia  2020  r., 

o

świadczenie Pana M.W. z 17.12.2020 r., oświadczenie Pana P.S. z 15.12.2020 r.). 

Odwołujący  wskazał  w  treści  formularza  ofertowego,  iż  Pan  P.S.  pełnił  również  funkcję 

kierownika robót branży drogowej na „Budowie drogi krajowej S7 Elbląg - Olsztynek, etap 1 

na  odcinku  Elbląg  -  Kalsk  wraz  z  budową  drogi  dojazdowej  do  pól  od  ul.  Żuławskiej  do  ul. 

Nizinnej  wzdłuż  drogi  krajowej  nr  7  oraz  rozbudową węzła  drogowego  Raczki.”,  przez  cały 

okres  realizacji  prac  drogowych.  Odwołujący  przedłożył  oświadczenie  Pana  P.S.,  w  którym 

szczegółowo  oświadcza  i  wykazuje  zakres  swojego  udziału  na  przedmiotowej  inwestycji  

w charakterze kierownika robót drogowych. 

Odwołujący wskazał, że kierownik budowy oraz kierownik robót budowlanych to odrębne 

funkcje  w  procesie  budowlanym,  które  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  Prawa 

budowlanego  (art.  12  i  art.  17  ustawy  prawo  budowlane)  są  zaliczane  do  samodzielnych 

funkcji  technicznych  w  budownictwie.  Istotnym  jest  jednak  fakt,  co  z

amawiający  nie 

dostrzega  bądź  stara  się  bezpodstawnie  pomijać,  iż  konkretną  inwestycję  może  prowadzić 

tylko  jeden  kierownik  budowy,  natomiast  na  budowie  może  działać  równocześnie  kilku 

kierowników  robót  tej  samej  branży.  Na  inwestycji  „Budowa  drogi  krajowej  S7  Elbląg  - 

Olsztynek,  etap  I  na odcinku  Elbląg  -  Kalsk  wraz  z  budową drogi  dojazdowej  do  pól  od  ul. 

Żuławskiej  do  ul.  Nizinnej  wydłuż  drogi  krajowej  nr  7  oraz  rozbudowy  węzła  drogowego 

Raczki.

”,  z  uwagi  na  zakres  prac,  ich  ilość  oraz  skomplikowanie  Generalny  wykonawca 

inwestycji (konsorcjum firm realizujących prace budowlane) powołał kilku kierowników robót 

branży  drogowej,  w  tym  Pana  P.S.  Okoliczność  ta  w  żaden  sposób  nie  wpływa  na  brak 

spełnienia  doświadczenia  Pana  P.S.,  o  którym  mowa  w  pkt  9.3.2  pkt  2a)  s.i.w.z.,  a  tym 

bardziej  nie  może  być  w  żadnym  względzie  kwalifikowana  jako  przedstawienie  informacji 

wprowa

dzających w' błąd zamawiającego (dowód: oświadczenie Pana P.S. z 15.12.2020 r.). 

Antycypując  w  tym  miejscu  ewentualne  zarzuty  zamawiającego  w  tym  zakresie,  

iż  oczekiwał  się  wykazaniem  innym  doświadczeniem  ww.  osób  odwołujący  wskazał,  

że  szerokie  orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej  i  sądów  potwierdza,  że  zamawiający 

nie jest uprawniony do dowolnej in

terpretacji zapisów s.i.w.z. I tak należy wskazać na wyrok 

Sądu  Okręgowego  w  Olsztynie  z  dnia  5  października  2009  r.,  sygn.  akt  IX  Ca  661/09,  

w którym sąd ten orzekł, że „przeważa tu ochrona zaufania odbiorcy oświadczenia woli nad 

rozumieniem nadawcy, on 

bowiem formułuje oświadczenie woli i powinien uczynić to w taki 

sposób,  aby  było  ono  zgodne  z  jego  wolą  zrozumiane  przez  odbiorcę.  (...)  Wątpliwości 

interpretacyjne, nie dające się usunąć za pomocą ogólnych reguł wykładni oświadczeń woli, 


powinny  być  rozstrzygane  na  niekorzyść  strony,  która  zredagowała  tekst  wywołujący 

wątpliwości  (in  dubio  contra  profermentem).”.  Zatem,  to  nie  ewentualne  wewnętrzne  oceny 

z

amawiającego o tym, w jaki sposób chciał sformułować warunki udziału w postępowaniu / 

doświadczenia  personelu  /  kryteria  oceny  ofert  są  istotne  dla  oceny  wskazanego  przez 

o

dwołującego  doświadczenia  ww.  osób,  lecz  zrozumienie  treści  ogłoszenia  przez  adresata 

jest wiążące przy interpretacji jego oświadczeń woli. 

Powyższe  stanowisko  jest  zgodnie  prezentowane  zarówno  przez  doktrynę  jak  

i orzecznictwo. W komentarzu do  u

stawy czytamy, że „udostępnienie SIWZ jest czynnością 

prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego, który jest związany 

swoim oświadczeniem woli, co do warunków prowadzenia postępowania” (M. Stachowiak, J. 

Jerzykowski,  W.  Dzierżanowski:  Prawo  zamówień  publicznych;  Komentarz,  Warszawa 

(2007),  str.  174-

175).  Również  orzeczenia  Krajowej  Izby  Odwoławczej  potwierdzają 

powyższe.  W  wyroku  z  dnia  6  lipca  2009  r.,  sygn.  akt:  KIO/UZP  770/09,  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  orzekła,  że  wykonawca  „nie  może  ponosić  negatywnych  konsekwencji  braku 

skonkretyzowania  warunku  udziału  w  postępowaniu  przez  zamawiającego,  a  także 

subiektywnej  oceny  jego  spełnienia.”.  Także  najświeższe  orzecznictwo  KIO  konsekwentnie 

podtrzymuje prezentowaną przez odwołującego argumentację. W wyroku z dnia 13 sierpnia 

2019  r.  w  sprawie  KIO  1449/19  I

zba  wskazała,  że  jakiekolwiek  wątpliwości  w  interpretacji 

warunków i wymagań Zamawiającego nie mogą być odczytywane na niekorzyść wykonawcy, 

a  wykluczenie  wykonawcy,  z  uwagi  na  kwalifikowaną  postać  złożenia  nieprawdziwych 

informacji  w  postępowaniu  może  wyłącznie  nastąpić  na  podstawie  jasno  brzmiących 

postanowień  SIWZ  oraz  ogłoszenia o  zamówieniu,  gdyż  sankcją jest  eliminacja  z  dalszego 

udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Reasumując  też  wszelkie 

wątpliwości,  niejasności  czy  też  błędy  wynikające  z  treści  dokumentacji  postępowania  nie 

mogą  być  odczytywane  na  niekorzyść  wykonawcy  ubiegającego  się  o  dane  zamówienie 

publiczne,  w  tym  wp

ływać  na  jego  status  w  postępowaniu  (wyrok  KIO  z  9.08.2018  r.,  KIO 

1468/18).  Odmienne  rozumienie  przez  wykonawców  tych  samych  postanowień  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  wobec  braku  nadania  im  znaczenia  przez  zamawiającego  

dokumentacji postępowania nie może prowadzić do stwierdzenia, iż wykonawca w wyniku 

lekkomyślności  czy  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  zamawiającego  podejmowane  

w toku postępowania. 

Reasumując  powyższe  odwołujący  stwierdził,  iż  w  formularzu  ofertowym  podał  tylko  

i  wyłącznie  prawdziwe  informacje,  a  tym  samym  wobec  niespełnienia  pierwszej  przesłanki  

z  czterech  z  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  Pzp,  które  muszą  jak  było  wskazane  powyżej  

w  uzasadnieniu  spełnione  łącznie,  brak  było  jakichkolwiek  podstaw  do  zastosowania  przez 

z

amawiającego 

przedmiotowego 

artykułu 

ustawy 

wykluczenie 

o

dwołującego  


z postępowania. Przedmiotowe naruszenie dokonane przez zamawiającego stanowi rażące 

naruszen

ie  postanowień  ustawy,  w  wyniku  czego  doszło  do  bezpodstawnego  wykluczenia 

o

dwołującego się i odrzucenia jego oferty. W uzasadnionej ocenie  odwołującego powyższe 

okoliczności  winny  skutkować  uwzględnieniem  odwołania  i  unieważnieniem  czynności 

wykluczenia o

dwołującego z postępowania. 

Niezależnie  od  tego,  iż  zamawiający  nie  został  wprowadzony  w  błąd,  to  jeżeli 

z

amawiający  nawet  miał  jakiekolwiek  wątpliwości,  co  do  doświadczenia  personelu 

o

dwołującego  się,  wskazanego  w  treści  formularza  ofertowego,  winien  w  takiej  sytuacji  

w pierwszej kolejności wezwać odwołującego do wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

względnie  w  oparciu  o  art.  26  ust  4  ustawmy  Pzp,  a  nie  bazować  na  enigmatycznych 

stwierdzeniach  w 

zakresie  „uzyskania  informacji  i  ustaleniach”  odnośnie  okoliczności 

przeciwnych.  W  tym  zakresie 

odwołujący  postawił  zamawiającemu  ewentualny  zarzut 

naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 26 ust 4 ustawy Pzp. W ocenie o

dwołującego, 

w  świetle  poniżej  wskazanego  dorobku  judykatury  sądów  powszechnych  i  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  nawet  gdyby  w  wyniku  takich  ustaleń  okazałoby  się,  że  w  ocenie 

z

amawiającego  wskazane  dla  poszczególnych  osób  realizacje  nie  spełniają  warunków 

określonych w s.i.w.z. nie istniałby przesłanki do zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

Pzp,  a jedynie zachodziłaby  sytuacja  nieprzyznania takim  osobom  punktów  za ewentualnie 

nieuznane realizacje. 

W  tym  miejscu

,  w  ocenie  odwołującego,  przytoczenia  wymaga  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  dnia  10  lipca  2017  r.,  KIO  1257/17.  W  treści  orzeczenia  organ  wskazał,  

że  zamawiający  prawidłowo  uznał,  że  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  odnoszącego  się  do  dysponowania  odpowiednią  osobą  na  stanowisku 

kierownika  budowy  i  wezwał  wykonawcę  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp  do  uzupełnienia 

przedłożonego wraz z ofertą Wykazu osób o niezbędne doświadczenie w zakresie pełnienia 

funkcji  Kierownika  Budowy  przez  cały  okres  wykonywania  robót  budowlanych  na 

zakończonym  kontrakcie  obejmującym  budowę  lub  przebudowę  oczyszczalni  ścieków. 

Istotnym jest, że wykonawca na żądanie zamawiającego w wyznaczonym terminie uzupełnił 

Wykaz  osób,  wskazując  na  stanowisko  Kierownika  budowy  spełniającego  wymagania 

określone  w  warunku  zdolności  zawodowej.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  zwróciła  również 

uwag

ę,  że  wykonawca  nie  naruszył  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  ponieważ  zamawiający  nie 

został  wprowadzony  w  błąd,  a  za  taki  nie  można  uznać  jedynie  powstania  po  stronie 

zamawiającego  wątpliwości.  Podobny  pogląd  do  powyższego  został  wyrażony  w  doktrynie: 

Z drugiej strony należy zaznaczyć, że podanie informacji nieprawdziwej nie zawsze będzie 

skutkowało  wprowadzeniem  zamawiającego  w  błąd.  Przekazanie  informacji  nieprawdziwej 

może wywołać u gospodarza postępowania odmienny stan, np. wywołać wątpliwości co do 


stanu faktycznego

” (K. Różowicz, Wykluczenie wykonawcy, który wprowadził zamawiającego 

w błąd, Komentarz praktyczny, LEX). 

W  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  „O  wprowadzeniu  Zamawiającego  w  błąd  w 

okolicznościach  niniejszej  sprawy  moglibyśmy  mówić  jedynie  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający 

rzeczywiście  uwierzyłby  w  zapewnienia  Wykonawcy,  co  do  wskazywanego  doświadczenia 

Pana K. B i dokonał wyboru Przystępującego bez wezwania go do wyjaśnień. Zamawiający 

zachował  jednak  czujność  i  nie  dał  wprowadzić  się  w  błąd,  zatem  nie  miał  również 

możliwości  zastosowania  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  i  wykluczenia  Przystępującego  z 

prowadzonego postępowania.” 

Przenosząc  wnioski  wypływające  z  powyższego  orzeczenia  na  kanwę  niniejszej  sprawy 

podkreślenia  wymaga,  iż  zamawiający,  co  najwyżej  powziął  wątpliwości,  co  do  treści 

Formularza  ofertowego,  natomiast  odpowiednim  i  adekwatnym  dzianiem  winno  być 

wezwanie  o

dwołującego  do  złożenia  stosownych  wyjaśnień,  nie  natomiast  podejmowanie 

rygorystycznych  de

cyzji  bez  jakichkolwiek  dowodów  w  przedmiocie  jego  wykluczenia, 

zwłaszcza, że przesłanki do jego wykluczenia w ogóle nie powstały. 

Z pola widzenia nie należy również tracić wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 

14  października  2019  r.,  sygn.  XIX  Ga  953/19,  zgodnie  z  treścią  którego  nie  stanowi 

w

prowadzenia  w  błąd  sytuacja,  w  której  zamawiający  może  zweryfikować  informacje  

w  wyniku  swoich 

rutynowych  działań,  natomiast,  by  można  było  mówić  o  istotnym  wpływie 

informacji wprowadzających w błąd na decyzje zamawiającego w postępowaniu, konieczne 

jest 

wykazanie,  że  zamawiający  podjąłby  na  podstawie  informacji  niewprowadzających  

w błąd inną decyzję niż na podstawie informacji wyprowadzających w błąd. 

Zdaniem odwołującego, istotnym jest w okolicznościach niniejszej sprawy, iż zamawiający 

powziął wątpliwość w zakresie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

natomiast  nie  podjął  żadnych  czynności,  aby  te  wątpliwości  wyjaśnić.  Pomimo,  

że  odwołujący  stoi  na  ugruntowanym  stanowisku,  że  wskazał  informacje  zgodne  

z  rzeczywistością,  a  w  konsekwencji  nie  doszło  do  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd,  

to  istotnym  jest  wskazanie  z  najdalej  posuniętej  ostrożności,  iż  nawet,  gdyby  realizacje 

przypisane  do  tych  osób  nie  spełniałby  kryteriów  doświadczenia  we  wskazanym  przez 

zamawiającego  zakresie,  to  zamawiający  mógłby  przyznać  punkty  jedynie  za  zadanie 

niekwestionowane. Istotnym jest, iż w „Uwagach” ujętych pod tabelą przedstawiającą zasady 

punktacji w Rozdziale 21 s.i.w.z. z

amawiający wskazał, że: 

1)  W sytuacji: 

nie  złożenia  tabeli,  -  nie  wskazania  żadnego  zadania  spełniającego 

wymagania,  - 

nie  wskazania  imion  i  nazwisk  osób  lub  pełnionej  funkcji  lub  danych  

o uprawnieniach budowlanych Wykonawca w ramach kryterium „kwalifikacje i doświadczenie 

osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” otrzyma 0 pkt. 


Ocenie  będą  podlegać  doświadczenie/zadania,  dla  których  Wykonawca  podał 

wszystkie informacje umożliwiające rzetelną i jednoznaczną weryfikację. Jeżeli Wykonawca 

nie  poda  wszystkich  informacji  umożliwiających  rzetelną  i  jednoznaczną  weryfikację 

doświadczenia danej osoby w odniesieniu do wymogów opisanych w kryterium oceny ofert, 

Zamawiający przyzna 0 punktów za daną usługę/robotę. 

Wykonawca  winien  wskazać  osoby,  których  doświadczenie  wykazane  w  formularzu 

oferty podlega ocenie w tym kryterium, jako w

yznaczone do realizacji zamówienia w wykazie 

osób według załącznika nr 4c. 

Tabela  do  oceny  kryterium  „kwalifikacje  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do 

realizacji  zamówienia” nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy  Pzp, 

a  tym  samym  nie  stosuje  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Jeżeli  w  wyniku 

zastosowania procedury przewidzianej w art. 26 ust. 1-

4 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dokona zmiany osoby wskazanej 

do  pełnienia  funkcji  lub usługi/roboty  przez  nią wykonanej,  która  podlega ocenie  i  punktacji  

w tym kryterium - 

wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt za doświadczenie tej osoby.  

Odmienna  interpretacja  ww.  punktu 

s.i.w.z.  nie  może  być  w  żadnym  względzie 

zaakceptowana,  gdyż  stanowiłaby  ona  regulację  martwą,  której  nie  można  byłoby  w  ogóle 

zastosować do żadnej sytuacji. 

W  konsekwencji  rażącego  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  wskazanych  

w punkcie 1-

3) petitum odwołania, a zwłaszcza mając na względzie pominięcie w stosunku 

do  o

dwołującego  się  w  całości  regulacji  zawartych  w  Rozdziale  21  s.i.w.z.  zamawiający 

również  dopuścił  się  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych w związku z art. 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 j.t.). 

W ocenie odwołującego, nie powinno budzić najmniejszych wątpliwości, że zamawiający 

obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

definiują  czyn  nieuczciwej  konkurencji  jako  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi 

obyczajami  w  sytuacji  jeżeli  zagraża  ono  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub 

klienta (art. 3 ust. 1). W art. 15 ust. 2 tej ustawy przykładowo wskazano czyny nieuczciwej 

konkurencji,  w  tym  również  utrudnianie  dostępu  do  rynku.  Odrzucenie  oferty  odwołującego 

ewidentnie  stanowi  utrudnianie  dostępu  do  rynku.  Zamawiający,  nie  stosując  się  do 

obowiązujących go przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  uniemożliwił  odwołującemu  -  profesjonalnemu 

podmiotowi  zdolnemu  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  którego  oferta 

była  w  pełni  zgodna  z  s.i.w.z.  i  cenami  rynkowymi  -  podjęcia  się  realizacji  zamówienia.  

W  ocenie  o

dwołującego  działania  zamawiającego  niepoparte  żadnymi  miarodajnymi 

dowodami

,  pomijające  wezwanie  odwołującego  do  złożenia  jakichkolwiek  wyjaśnień,  jak 


również pominięcie wprowadzonych przez samego zamawiającego regulacji w Rozdziale 21 

odnośnie  zasad  oceny  ofert  i  przyznawania  punktacji  stanowi  jaskrawy  dowód  chęci 

bezprawnego  wykluczenia  o

dwołującego  z  postępowania,  w  sposób,  który  narusza  ww. 

przepisy ustaw. 

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie (wraz z dowodami), w której wniósł 

o oddalenie odwołania. 

Zamawiający  wskazał,  iż  otrzymał  pismo  od  wykonawcy,  który  złożył  ofertę,  tj.  spółki 

Firma  Budowlano  Drogowa  MTM  SA,  ul.  Hutnicza  35,  81-

061 Gdynia, dotyczące informacji 

podanych  w  ofercie 

odwołującego  do  oceny  w  kryterium  „doświadczenie”  (dowód:  pismo 

wykonawcy Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. otrzymane w dniu 23.11.2020 r.). 

Niezależnie od powyższego, zamawiający: 

otrzymał  w  dniu  20.11.2020  f.  pismo  od  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku  

w  sprawie  zadania  wykonanego 

na  drodze  wojewódzkiej  nr  228  podanego  jako 

doświadczenie  Pana  P.S.  (dowód:  pismo  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku 

otrzymane 20.11.2020 r.), 

ustalił  klasę  drogi  wojewódzkiej  nr  228  na  podstawie  wykazu  dróg  wojewódzkich, 

dostępnego  na  stronie  internetowej  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku  (…),  (dowód: 

wykaz dróg wojewódzkich w zarządzie ZDW Gdańsk pobrany w dniu 07.12.2020 r.), 

otrzymał w dniu 08.12.2020 r. z Urzędu Miasta Olsztyna projekt kanalizacji deszczowej 

wykonany przez Pana B.S. w ramach 

zadania polegającego na budowie nowego przebiegu 

drogi wojewódzkiej nr 557 (dowód: pismo z Urzędu Miasta Olsztyna udostępniające projekt 

kanalizacji deszczowej otrzymane w dniu 08.12.2020 r.). 

Zamawiający  wskazał,  iż  przeanalizował  treść  oferty  odwołującego  w  świetle  zapisów 

s.i.w.z. 

oraz otrzymanych dokumentów i ustalił, co następuje: 

1)  osoba  wskazana, 

jako  posiadająca  uprawnienia  do  projektowania  bez  ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  —  Pan  B.S.  nie  zaprojektował  podziemnego 

zbiornika  retencyjnego  w  ramach  inwestycji  pn.:  Budowa  nowego  przebiegu  drogi 

wojewódzkiej  nr  527  na  odcinku  od  granic  miasta  Olsztyna  do  wiaduktu  kolejowego  

(„ul. Nowobałtyckiej w Olsztynie”). Potwierdza to analiza fragmentu dokumentacji projektowej 

udostępnionej  przez  Urząd  Miasta  Olsztyna  oraz  przekazanej  przez  MTM  jako  załącznik  4  

i 4.1 do 

pisma stanowiącego dowód nr (3), z której wynika, że w ramach wykonania projektu 

dla  zadania 

„Budowa  nowego  przebiegu  drogi  wojewódzkiej  nr  527  na  odcinku  od  granic 

miasta  Olsztyna  do  wiaduktu  kolejowego  („ul.  Nowobałtyckiej  w  Olsztynie”),  nie  został 

zaprojektowany podziemny zbiornik retencyjny. 


Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  odwołujący  samodzielnie  zmodyfikował  udostępniony 

przez z

amawiającego formularz oferty i w zadaniach wskazanych, jako doświadczenie Pana 

B.S. 

wykreślił komorę spadową, pozostawiając każdorazowo, jako rodzaj obiektu „podziemny 

zbiornik  retencyjny

”.  W  projekcie  branży  sanitarnej  udostępnionym  przez  Urząd  Miasta  

w  Olsztynie,  występuje  kanalizacja  deszczowa  i  zbiornik  retencyjny  otwarty.  Dokumentacja 

nie  zawiera  natomiast  informacji  o  zaprojektowaniu  „retencyjnego  zbiornika  podziemnego”. 

Wyjaśnienia  lidera  konsorcjum  w  odwołaniu,  nie  potwierdzają  zaprojektowania  zbiornika,  

a  jedynie  zaprojektowani

e  „odcinków  kanałów  deszczowych,  które  mogą  w  wyjątkowych 

przypadkach 

pełnić funkcję „retencji awaryjnej” („Odcinki kanałów deszczowych D1.21-D1.15 

dn600  i  D1.15-D1.1  dn800  o  spadkach 

bliskich  zeru  (0,2%)  mających  stanowić  retencję 

awaryjną  w  kanałach  w  przypadku  wystąpienia  dłuższego  niż  obliczeniowy  deszczu 

nawalnego

”)  i  „bufor  dla  wód  wprowadzanych  do  zbiornika  otwartego”.  Powyższe  nie  jest 

tożsame  z  zaprojektowaniem  retencyjnego  zbiornika  podziemnego.  W  ofercie  odwołujący 

świadomie  zrezygnował  z  podania  dowodów  na  poparcie  doświadczenia  w  projektowaniu 

komory 

spadowej,  w  związku  z  czym  nie  ma  powodów,  żeby  udowadniać,  że  komory 

spadowej w projekcie 

również nie zaprojektowano. 

osoba  wskazana  jako  kierownik  robót  branży  drogowej  Pan  P.S.  nie  pełnił  funkcji 

kierownika 

robót branży drogowej, gdyż: 

a)  z  informacji 

udostępnionej  przez  GDDKiA  Oddział  Olsztyn  (załącznik  1  do  pisma 

stanowiącego  dowód  nr  3)  wynika,  że  Pan  P.S.  nie  był  kierownikiem  robót  drogowych  na 

zadaniu: „Budowa drogi krajowej S7 Elbląg-Olsztynek, etap I (…)”, 

b) 

z  pisma  otrzymanego  od  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku  i  informacji 

otrzymanej  od  spółki  Firma  Budowlano-Drogowa  MTM  S.A.  (załącznik  3  do  pisma 

s

tanowiącego  dowód  nr  (3)  wynika,  że  Pan  P.S.  nie  był  kierownikiem  robót  drogowych  na 

zadaniach: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 228 (…)”, 

3)  droga  wojewódzka  nr  228  jest  drogą  klasy  Z,  a  nie  klasy  G  (zgodnie  z  ustaleniami 

z

amawiającego i załącznikiem 3 do pisma stanowiącego dowód nr 3). 

W  związku  z  powyższym,  zamawiający  podjął  decyzję  o  wykluczeniu  odwołującego  

z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 

ponieważ  odwołujący  w  wyniku,  co  najmniej  niedbalstwa  przedstawił  informacje  niezgodne  

z rzecz

ywistością, wprowadzające w błąd zamawiającego i mające istotny wpływ na decyzje 

z

amawiającego  podejmowane  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Oferta  nr  5, 

złożona  przez  odwołującego,  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy 

Pzp

, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

Zdaniem  z

amawiającego,  odwołujący  świadomie,  a  przynajmniej  przy  niedochowaniu 

należytej  staranności  wymaganej  od  profesjonalisty,  jakim  jest  odwołujący  (rażące 

niedbalstwo), podał informacje nieprawdziwie w celu uzyskania zamówienia. Istotny jest fakt, 


że gdyby nie informacje przekazane zamawiającemu przez przystępującego oraz czynności 

podjęte  przez  samego  zamawiającego,  to  z  dużą  dozą  prawdopodobieństwa  zamawiający 

przyjąłby te informacje, jako zgodne z prawdą. Miałoby to niewątpliwie wpływ na ocenę oferty 

w kryterium „doświadczenie”, dzięki czemu oferta odwołującego mogłaby uzyskać pierwszą 

pozycję  w  rankingu  ofert.  Zamawiający  analizując  jedynie  treść  oferty,  nie  miałby  podstaw 

sądzić, że informacje wskazane w formularzu są niezgodne z rzeczywistością. 

Zamawiający wskazał, iż nie zgadza się ze stanowiskiem odwołującego, że gdyby nawet 

wskazane dla poszczególnych osób realizacje nie spełniały wymogów określonych w s.i.w.z. 

to  nie  istniałyby  przesłanki  do  zastosowania  art.  24  ust.  1  pkt.  17  ustawy  Pzp,  a  jedynie 

zachodziłaby  sytuacja  obligująca  zamawiającego  do  nieprzyznania  takim  osobom  punktów 

za  te  realizacje.  Odwołujący,  pomimo  szeroko  przywołanego  orzecznictwa,  zdaje  się  nie 

zauważać,  że  do  sytuacji  takiej  może  dojść  wówczas,  gdyby  zamawiający  na  podstawie 

przedłożonej  oferty  był  w  stanie ocenić,  że dany  wykonawca nie spełnia warunków  udziału 

czy kryteriów oceny ofert. W przedmiotowej sprawie zamawiający nie zakładał, że informacje 

wskazane  w  formularzu  ofertowym  nie  są  zgodne  z  rzeczywistością.  Dopiero  na  skutek 

informacji  oraz  dowodów  przekazanych  przez  przystępującego,  zamawiający  powziął 

wątpliwości, które spowodowały konieczność podjęcia dalszych czynności zmierzających do 

ustalenia czy dane zawarte w formularzu ofertowym są prawdziwe. 

Zamawiający  w  tabeli  zawartej  w  pkt.  4  formularza  ofertowego  wyraźnie  wskazał,  

że  należy  podać  ilość  i  rodzaj  obiektów,  tj.  podziemny  zbiornik  retencyjny  lub  komorę 

spadową.  Gdyby  zamawiający  dopuszczał  spełnienie  warunku/kryteriów  poprzez 

zaprojektowanie  odcinków  kanałów  deszczowych,  które  tylko  w  wyjątkowych  sytuacjach 

mogą  spełniać  funkcję  „retencji  awaryjnej”  to  by  wyraźnie  opisał  to  w  dokumentacji 

przetargowej, 

czym 

o

dwołujący,  jako  podmiot  biorący  wielokrotnie  udział  

w  postępowaniach  prowadzonych  przez  zamawiającego  powinien  wiedzieć.  Takie 

zachowanie 

odwołującego należy ocenić, co najmniej, jako niedbalstwo. 

Wbrew  twierdzeniom  o

dwołującego  przedmiotem  niniejszego  sporu  nie  jest  ocena  czy 

prawdziwa  jest  informacja, 

że  p.  B.S.  spełnia  warunki  i  kryteria  stawiane  przez 

z

amawiającego w ogóle, tylko ocena czy odwołujący podał prawdziwe informacje formularzu 

ofertowym. 

W tym stanie rzeczy zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 24 

ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Zamawiający wskazał, iż inwestor GDDKiA oddział Olsztyn w piśmie z dnia 13 listopada 

2020 roku - 

załącznik 1 do pisma stanowiącego dowód nr 3 - nie potwierdził, że Pan P.S. był 

kierownikie

m  robót  branży  drogowej  (zadanie  S7).  Jako  kierowników  robót  drogowych 

wskazał  osiem  osób,  wśród  których  nie  było  ww.  osoby.  W  świetle  powyższego, 

oświadczenie Pana P.S. przedłożone przez odwołującego nie jest wystarczające. Nie można 

tylko na tej podstawie uznać ww. osoby za uczestnika procesu budowlanego danej inwestycji 


w  rozumieniu  art.  17  pkt.  4  ustawy  -  Pr

awo  budowlane,  pełniącego  samodzielną  funkcję 

techniczną.  W  ocenie  zamawiającego  tylko  taka  osoba  może  legitymować  się 

doświadczeniem  zawodowym  w  zakresie  wszystkich  czynności  wymaganych  przepisami 

prawa  budowlanego,  o  którym  to  doświadczeniu  stanowi  warunek  specyfikacji. 

Przedmiotowa  inwestycja 

prowadzona  była  w  oparciu  o  pozwolenie  na  budowę,  zatem 

ewentualna  rola  Pana  P.S. 

na  budowie  nie  była  tożsama  z  funkcją  kierownika  robót 

określoną  w  ustawie  Prawo  budowlane,  która  to  ustawa  wymaga  przypisania  osoby  

z  powierzoną  funkcją  do  danej  inwestycji.  Osoba  ta  ponosi  odpowiedzialność  zawodową  

i  karną  wynikającą  z  posiadanych  uprawnień  i  niewywiązywania  się  z  przewidzianych 

pr

awem  obowiązków.  Zwrócić  również  należy  uwagę,  że  na  gruncie  przepisów  prawa 

budowlanego  organizacja  procesu  budowy,  w  tym  zapewnienie  kierownika  budowy  

i kierowników robót, jest obowiązkiem inwestora. Nie jest możliwe pełnienie tych funkcji bez 

wiedzy  inwestora.  Rozpoczęcie  robót  budowlanych  powinno,  w  przedmiotowym  przypadku, 

zostać  poprzedzone  dokonaniem  wpisu  w  dzienniku  budowy  osób,  którym  zostało 

powierzone  kierownictwo  na  budowie.  Odwołujący  w  stosunku  do  Pana  P.S.  nie  dokonał 

żadnej  z  tych  czynności,  co  jednoznacznie  potwierdza,  że  ww.  osoba  nie  pełniła  funkcji 

kierownika 

robót  w  rozumieniu  ustawy  -  Prawo  budowlane.  Tym  samym  odwołujący 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  podając  informacje  nieprawdzie  dopuszczając  się,  co 

najmniej 

rażącego niedbalstwa, jak nie lekkomyślności. 

Odwołujący na dowód, że Pan P.S. pełnił funkcję kierownika robót drogowych (droga 228) 

powołał Protokół nr 1/2019 z dnia 23 września 2019 roku, z którego nawet nie wynika, jaką 

f

unkcję na budowie pełniła ww. osoba. Dowód ten wskazuje, co najwyżej, że Pan P.S. brał 

udział w odbiorze końcowym robót, jako pracownik firmy Kruszywo sp. z o.o. Dokument ten 

nie  dowodzi,  że  ww.  osoba  pełniła  samodzielną  funkcję  Kierownika  robót  w  całym  okresie 

realizacji  inwestycji.  Przedmiotowa  i

nwestycja  prowadzona  była  na  podstawie  zgłoszenia 

robót, ale prowadzony był dziennik budowy oraz Inwestor wymagał ustanowienia kierownika 

budowy/robót, co wynika również z dokumentów przedłożonych przez odwołującego. 

Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku  w  piśmie  z  dnia  18  listopada  2020  roku 

jednoznacznie wskazał, iż na ww. dwóch zadaniach kierownikiem robót branży drogowej był 

Pan M.W. Skoro o

dwołujący nie wykazał, że Pan P.S. pełnił funkcję kierownika robót branży 

drogowej  w 

całym  okresie  realizacji  to  przyjąć  należy,  iż  oświadczenie  odwołującego  jest 

niezgodne  z  rzeczywistością.  Powoływanie  się  na  protokół  odbioru,  który  ma  świadczyć  

o  pełnieniu  przez  Pana  P.S.  samodzielnej  funkcji  kierownika  robót  drogowych  jest 

niezrozumiałe  z  przyczyn  wskazanych  powyższej.  Potwierdza  to  jednoznacznie,  

że zamawiający został wprowadzony w błąd. 

W  ocenie 

zamawiającego,  zachowanie  odwołującego  należy  ocenić,  co  najmniej,  jako 

rażące  niedbalstwo.  Skoro na  wszystkich zadaniach  (tj.  zarówno  na  zadaniu prowadzonym  


w  oparciu 

o  zgłoszenie  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych,  jak  i  na  zadaniu 

prowadzonym  na  podstawie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę)  zostali  zgłoszeni  Kierownicy 

robót  branży  drogowej  i  Inwestorzy  mieli  pełną  wiedzę  o  pełnieniu  przez  nich  funkcji  na 

budowie, to przyjąć należy, że Pan P.S. nie pełnił funkcji kierownika. 

Na  marginesie  z

amawiający  wskazał,  że  gdyby  przyjąć  twierdzenia  odwołującego  

o rzeczywistym kierowaniu robotami drogowymi przez Pana P.S. za prawdziwe, podczas gdy 

osobą odpowiedzialną  za kierowanie tymi robotami zgłaszaną Inwestorom były inne osoby, 

byłoby  to  dowodem,  na  co  najmniej  rażące  niedbalstwo  ze  strony  odwołującego  

(a  w  przypadku  zadania  prowadzonego  na  podstawie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  na 

dzi

ałalność  odwołującego  niezgodną  z  przepisami  Prawa  budowlanego).  Zatem  gdyby 

z

amawiający  nie  powziął  informacji  od  innego  wykonawcy  o  nieprawdziwości  twierdzeń 

odwołującego  to  zamawiający  przyjąłby  te  informacje,  jako  zgodne  z  prawdą,  co  miałoby 

wpływ na ocenę oferty odwołującego, która mogłaby uzyskać najwyższą pozycję w rankingu 

ofert. 

W świetle powyższego zamawiający prawidłowo zastosował art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy 

Pzp. 

Zamawiający nie zgodził się również z twierdzeniami odwołującego, że zamawiający miał 

obowiązek wezwać odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

Szeroko  cytowany  przez  o

dwołującego  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach,  XIX  GA 

953/19,  dotyczył  zupełnie  innych  okoliczności  -  wykonawca  został  wykluczony  za  podanie 

nieprawdziwych informacji dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie 

dotyczących  kryterium  oceny  ofert.  Zamawiający  ma  świadomość  konieczności  stosowania 

art.  26  ust.  3,  ewentualnie  procedury  z  art.  22a  ust.  6  Pzp,  ale  w  przypadku  oferty 

o

dwołującego  nie  było  do  tego  podstaw,  ponieważ  nieprawdziwe  informacje  nie  były  przez 

o

dwołującego  złożone  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Ustalenia Sądu Okręgowego w Katowicach, jakkolwiek mogły być słuszne w tamtej sprawie, 

w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie mogą mieć wprost zastosowana. 

Zamawiający  podniósł  również,  że  nie  podziela  argumentacji  odwołującego  

o konieczności zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym art. 87 ust. 1 lub art. 26 

ust.  3  i  4  ustawy  Pzp,  poprzez  wezwanie 

odwołującego do złożenia  wyjaśnień. Niezależnie 

od rozważań, czy zamawiający mógł w tej sytuacji zastosować ww. przepisy, zebrany przez 

z

amawiającego  materiał  dowodowy  całkowicie  wykluczał  taką  potrzebę.  Zamawiający 

zwraca  uwagę,  że  w  przypadku  uznania  argumentacji  odwołującego  o  konieczności 

zastosowania  przez 

zamawiającego  art.  87  ust.  1  lub  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp,  co 

pozwoliłoby odwołującemu „usunąć” nieprawdziwe informacje z treści oferty, przepis art. 24 

ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, 

nigdy nie mógłby zostać zastosowany (podobne stanowisko zajęła 

Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 980/20, 985/20). 


Zamawiający  wskazał,  że  z  pisma  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku  z  dnia  18 

listopada 2020 roku jednoznacznie wynika, że droga nr 228 jest drogą klasy Z, a nie G jak 

wskazuje 

odwołujący.  Informację  tę,  zamawiający  potwierdził  również  w  wykazie  dróg 

wo

jewódzkich, dostępnym na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 

Odwołujący  wykazał  się  w  tej  sytuacji,  co  najmniej  rażącym  niedbalstwem,  nie  podejmując 

żadnych kroków, aby przed złożeniem oferty potwierdzić, jakiej klasy jest droga 228. 

Reasumując  powyższe  fakty  i  twierdzenia  zamawiający  jednoznacznie  stwierdził,  

że  prawidłowo  zastosował  regulację  przewidzianą  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp, 

albowiem 

zostały  spełnione  wszystkie  4  przesłanki  przewidziane  w  tym  przepisie,  

a mianowicie: 

odwołujący  przedstawił  informacje  niezgodne  z  rzeczywistością  (część  rurociągu 

p

ełniąca  wyjątkowo  funkcję  retencji  awaryjnej,  nie  jest  obiektem  na  sieci  -  podziemnym 

zbiornikiem  retencyjnym,  jakiego 

wymagał  zamawiający,  brak  jakichkolwiek  dowodów 

świadczących  o tym,  że Pan  P.S.  pełnił  samodzielne  funkcje  techniczne,  droga nr  228  jest 

klasy Z a nie klasy G), 

2.  i

nformacja  ma  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  (gdyby 

zamawiający przyjął powyższe informacje, jako prawdziwe miałoby to wpływ na ocenę oferty 

w  kryterium 

„doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji”,  dzięki  czemu  oferta 

odwołującego mogłaby uzyskać najwyższą pozycję w rankingu ofert), 

3.  i

nformacje  wprowadziły  w  błąd  zamawiającego  (zamawiający  bez  informacji 

przekazanych  przez 

przystępującego,  a  następnie  ustaleń  poczynionych  we  własnym 

zakresie, 

przyjąłby informacje podane przez odwołującego, jako zgodne z prawdą, z samej 

treści  oferty  zamawiający  nie  miał  możliwości  ustalić  zgodności  twierdzeń  odwołującego  

z rzeczywistym stanem prawnym), 

4.  p

rzedstawione  informacje  są  wynikiem,  co  najmniej  niedbalstwa  (same  tłumaczenia 

odwołującego  przedstawione  w  odwołaniu  świadczą,  co  najmniej  o  rażącym  niedbalstwie 

rozumianym,  jako  niez

achowanie  staranności  wymaganej  od  profesjonalisty,  jakim  jest 

odwołujący). 

Nie 

może również umknąć uwadze fakt, że wykluczenie  odwołującego na podstawie art. 

24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  jest  obligatoryjne  w  przypadku  potwierdzenia 

spełniana 

przesłanek  przewidzianych  w  tym  przepisie  choćby,  co  do  jednej  okoliczności  wskazanej 

przez z

amawiającego w informacji o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty. 

Do  postępowania  odwoławczego  –  po  stronie  zamawiającego,  skuteczne  przystąpienie 

zgłosił  wykonawca  Firma  Budowlano-Drogowa  MTM  S.A.  z  siedzibą  w  Gdyni,  który  na 

posiedzeniu złożył pismo procesowe z dowodami. 


Przystępujący wskazał, iż wobec spełnienia się wszystkich przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy Pzp

, a także faktu, że w/w przepis stanowi obligatoryjną przesłankę wykluczenia 

wykonawcy z postępowania, zamawiający dokonując wykluczenia odwołującego nie tylko nie 

naruszył w/w przepisu, ale nie mógł odstąpić od dokonania tej czynności. 

P

rzystępujący  wskazał,  że  odwołujący  celem  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  

w  postępowaniu  oraz  wykazania  doświadczenia  warunkującego  uzyskanie  punktów  

w  ramach  pozacenowego  kryteriów  oceny  ofert,  polegającego  na  dysponowaniu  osobą  

z  uprawnieniami  bu

dowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej, 

posiadającej  co  najmniej  5  lat  doświadczenia  w  zakresie  pełnienia  samodzielnych  funkcji 

technicznych  w  budownictwie,  doświadczenia  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  branży 

drogowej  (w  całym  okresie  wykonywania  robót  branży  drogowej  do  odbioru  końcowego 

robót)  co  najmniej  jednego  zadania  zawierającego  wykonanie  nawierzchni  z  masy 

bitumicznej o powierzchni min. 20.000,00 m

na drodze publicznej klasy min G (określonego 

w  pkt  9.3.2  pkt  2a  s.i.w.z.

),  wskazał  Pana  P.S.  wykazując  3  realizacje,  na  których  wg. 

oświadczenia odwołującego, Pan P.S. pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej przez 

cały  okres  realizacji  prac  drogowych.  W  treści  formularza  ofertowego  odwołujący  wskazał 

między  innymi,  że  Pan  P.S.  pełnił  funkcję  kierownika  robót  branży  drogowej  na  „Budowie 

drogi  krajowej  S7  Elbląg-Olsztynek,  etap  I  na  odcinku  Elbląg-Kalsk  wraz  z  budową  drogi 

dojazdowej  do  pól  od  ul.  Żuławskiej  do  ul.  Nizinnej  wzdłuż  drogi  krajowej  nr  7  oraz 

rozbudową węzła drogowego Raczki.”

Celem zweryfikowania prawdziwości powyższego oświadczenia, przystępujący zwrócił się 

do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  będącej  inwestorem  o  wskazanie  osób 

pełniących  funkcję  kierownika  robót  branży  drogowej  na  w/w  budowie.  W  odpowiedzi  na 

zapytanie  przystępującego  inwestor  w  treści  pisma  z  dnia  13  listopada  2020  r.,  wskazał 

nazwiska  osób  pełniących  tę  funkcję  na  w/w  budowie,  pośród  których  nie  było  Pana  P.S. 

Treść  pisma  GDDKiA  jednoznacznie  potwierdza,  że  Pan  P.S.  nie  pełnił  funkcji  kierownika 

robót drogowych na budowie (dowód: pismo GDDKiA z dnia 13 listopada 2020 r.). 

Odwołujący  w  formularzu  ofertowym  oświadczył  także,  że  Pan  P.S.  pełnił  funkcję 

kierownika robót branży drogowej (w całym okresie wykonywania robót branży drogowej do 

odbioru  końcowego  robót)  na  budowie  „Remont  nawierzchni  drogi  wojewódzkiej  228  przez 

wykonanie  wyrównania  oraz  nakładki  z  betonu  asfaltowego  na  odc.  Czapielski  Młyn-

Brodnica Górna (od km 41+900 do km 44+900), Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 228 

przez  wykonanie  wyrównania  oraz  nakładki  z  betonu  asfaltowego  na  odc.  Borucino-

Czapielski  Młyn  (od  km  37+400  do  km  40+900).  Ponadto  odwołujący  wskazał,  że  roboty 

wykonywane na tej budowie dotyczyły drogi publicznej klasy G. 

Także te informacje przedstawione przez odwołującego okazały się nieprawdziwe. 


Pismem  z  dnia  18  listopada  2020  r.  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku  wskazał,  

że  kierownikiem  branży  drogowej  na  w/w  budowie  była  inna  osoba  (M.W.),  a  roboty 

obejmowały drogi klasy Z (dowód: pismo ZDW w Gdańsku z dnia 18 listopada 2020 r.). 

Pismo  GDDKiA  z  dnia  13  listopada  2020  r.  oraz  pismo  ZDW 

w  Gdańsku  z  dnia  18 

listopada  2020  r.  stanowią  jednoznaczne  dowody  podważające  całkowicie  wiarygodność 

(prawdziwość)  informacji  przedstawionej  przez  odwołującego  w  sprawie  pełnienia  przez 

pana P.S. 

funkcji kierownika robót branży drogowej na w/w budowach. 

Zgodnie z  treścią przepisu art.  42  ust  1 w/w  ustawy  (w  brzmieniu obowiązującym  przed 

zmianą  wprowadzoną  od  19  września  2020  r.)  zapewnienie  objęcia  funkcji  kierownika 

budowy jak i 

kierownika robót należy do obowiązków inwestora. W związku z powyższym nie 

można  uznać,  że  Pan  P.S.  pełnił  na  budowie  samodzielną  funkcję  techniczną  -kierownika 

robót drogowych poza wiedzą zarówno ZDW w Gdańsku jak i GDDKiA, występujących, jako 

inwestorzy na wskazanych w ofercie odwołującego budowach. Także żaden z dokumentów 

dotyczących w/w budów załączony do odwołania, nie potwierdza i nie stanowi skutecznego 

dowodu, że Pan P.S. pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej na w/w budowach. 

Oświadczenie  odwołującego  z  dnia  18  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sprawowania  przez 

Pana  P.S. 

funkcji  kierownika  robót  drogowych  na  budowie  „Remont  nawierzchni  drogi 

wojewódzkiej 228 (…)”, stanowi wyłącznie powtórzenie jego stanowiska zawartego w treści 

samego  odwołania,  a  ponadto  dotyczy  ono  wyłącznie  części  budowy  wykazanej  

w  formularzu  ofertowym,  tj. 

robót wykonywanych na odcinku odc. Czapielski Młyn-Brodnica 

Górna. 

Natomiast  z  treści  Protokołu  nr  1/2019  z  dnia  23  września  2019  r.  załączonego  do 

odwołania  wynika  wyłącznie,  że  Pan  P.S.  był  obecny  w  trakcie  odbioru  końcowego  robót 

„Remont  nawierzchni  drogi  wojewódzkiej  228  (…)”.  Także  ten  dokument  nie  potwierdził 

sprawowania  przez  Pana  P.S.,  na  w/w  budowie,  jakiejkolwiek  samodzielnej  funkcji 

technicznej  w  budownictwie,  w  rozumieniu  prawa  budowlanego.  To  samo  dotyczy 

odpowiedzi ZDW 

w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2020 r. w której wskazano, że kierownikiem 

budowy  „Remont  nawierzchni  drogi  wojewódzkiej  228  (…),  Remont  nawierzchni  drogi 

wojewódzkiej 228 (…)” był Pan M.W., a co do Pana P.S. inwestor nie potrafił wskazać, jaką 

funkcję pełnił on na w/w budowie. 

W myśl przepisu art. 42 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w przypadku prowadzenia robót 

budowlanych 

do 

kierowania,  którymi  jest  wymagane  przygotowanie  zawodowe  

w  specjalności  techniczno-budowlanej  innej  niż  posiada  kierownik  budowy,  inwestor 

obowiązany  jest  zapewnić  ustanowienie  kierownika  robót  danej  specjalności.  Pan  M.W., 

pełniący  funkcję  kierownika  budowy  posiada  uprawnienia  budowlane  w  specjalności 

drogo

wej w pełnym zakresie tak więc inwestor nie był zobowiązany do zapewnienia objęcia 

przez kogokolwiek funkcji kierownika robót drogowych. Fakt, iż Pan P.S. pracował z ramienia 


wykonawcy, tj. Kruszywa sp. z o.o

. na budowie „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 228 

(…), Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 228  (…)” nie oznacza jednak, że pełnił on na 

tej  budowie  samodzielną  funkcję  techniczną  w  budownictwie,  a  w  szczególności  funkcję 

kierownika robót drogowych w rozumieniu przepisów ustawy Prawa budowlane. 

B

ezpodstawna  jest  także  argumentacja  odwołującego  w  zakresie  braku  wymogu 

wpisywania osoby pełniącej funkcję kierownika robót branży drogowej do dziennika budowy. 

Zgodnie bowiem z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  

w  s

prawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 

zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (§6  ust  2)  -  na 

pierwszej  stronie  dziennika  budowy  inwestor  zamieszcza  imię  i  nazwisko  lub  nazwę 

wykonaw

cy  oraz  osób  sprawujących  kierownictwo  budowy  i  robót  budowlanych,  nadzór 

autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te 

potwierdzają  podpisem  i  datą  przyjęcie  powierzonych  im  obowiązków.  Ponadto  kierownik 

robót  w  świetle  §9  ust.  1  pkt  5  w/w  rozporządzenia  upoważniony  jest  do  dokonywania 

wpisów  do  dziennika  budowy,  co  potwierdza,  że  musi  on  zostać  wskazany  (ujawniony)  

w dzienni

ku budowy, zgodnie z przepisem §6 ust 2 w/w rozporządzenia. Istotnym jest także, 

że  w  świetle  przepisów  (art.  17  pkt  4)  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane, 

kierownik budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego, do którego odpowiednie 

zastosowanie  mają  przepisy  określające  prawa  i  obowiązki  kierownika  budowy  (art.  24  ust 

Wskazane  powyżej  okoliczności  potwierdzają,  że  odwołujący  wykazując  w  formularzu 

ofertowym,  że  Pan  P.S.  pełnił  funkcję  kierownika  robót  drogowych  na  „Budowie  drogi 

krajowej  S7 

(…)”  oraz  na  budowie  „Remont  nawierzchni  drogi  wojewódzkiej  228  (…), 

Remont  na

wierzchni  drogi  wojewódzkiej  228  (…)”,  przedstawił  informacje  wprowadzające 

zamawiającego  w  błąd.  Bez  znaczenia  pozostaje  tu  okoliczność,  że  zamawiający  uzyskał 

informacje  i  ustalił  nieprawdziwość  przekazanych  przez  odwołującego  informacji  przed 

wyborem na

jkorzystniejszej oferty, gdyż dyspozycja art. 24 ust 1 pkt 17 ustawy pzp, znajduje 

zastosowanie  nie  tylko  w  sytuacji  skutecznego  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego,  ale 

także wówczas, gdy czynność wykonawcy może wywołać taki skutek (wyrok KIO z dnia 30 

wrze

śnia 2020 r. sygn. akt KIO 2095/20). 

W zakresie wykazania doświadczenia Pana P.S. na budowie „Remont nawierzchni drogi 

wojewódzkiej  228  (…),  Remont  nawierzchni  drogi  wojewódzkiej  228  (…)”,  odwołujący 

wprowadził zamawiającego w błąd także w odniesieniu do klasy drogi na której prowadzone 

były  w/w  roboty.  Jednym  z  elementów  (określonym  w  pkt  9.3.2  pkt  2a  s.i.w.z.)  kryterium 

oceny  ofert  dotyczącym  doświadczenia  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  było 

bowiem  wykonanie  nawierzchni  z  masy  bitumicznej  o  powierzchni  min.  20.000,00  m

  na 

drodze  publicznej  klasy  min  G.  W  tym  zakresie  odwołujący  złożył  w  ofercie  oświadczenie,  


że  w/w  budowa  dotyczyła  drogi  publicznej  wymaganej  klasy,  tj.  klasy  G.  Pozostaje  to  

w sprzeczności z treścią odpowiedzi ZDW w Gdańsku z dnia 18 listopada 2020 r., udzielonej 

odwołującemu  w  trybie  udostępnienia  informacji  publicznej  na  podstawie  ustawy  z  dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w którym to piśmie wskazano, że w/w 

roboty  obejmowały  drogę  klasy  Z. Wydanej  w  tym  trybie  informacji  uzyskanej  od  zarządcy 

drogi,  tj.  ZDW 

w  Gdańsku  nie  może  podważyć  treść  załączonych  do  odwołania  referencji 

(Poświadczenie  z  dnia  22  stycznia  2020  r.)  wydanych  przez  jeden  z  oddziałów  ZDW,  

tj. 

Rejon  Dróg  Wojewódzkich  w  Kartuzach,  czy  też  zapis  w  sporządzonej  w  tym  oddziale 

dokumentacji technicznej (Uproszczona dokumentacja techniczna). 

Odwołujący  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  także  w  zakresie  kolejnego  kryterium 

oceny  ofert,  dotyczącego  wykazania  doświadczenia  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia,  a  w  szczególności,  co  do  doświadczenia  posiadanego  przez  Pana  B.S. 

Odwołujący w formularzu ofertowym wykazał, że Pan B.S. zaprojektował podziemny zbiornik 

retencyjny  na „Budowę nowego przebiegu drogi  wojewódzkiej  nr  527 na  odcinku  od  granic 

miasta Olsztyna do wiaduktu kolejowego (ul. 

Nowobałtyckiej w Olsztynie)”. 

Przystępujący, jako profesjonalista, między innymi także w zakresie robót wodociągowych 

i  kanalizacyjnych,  po  przeanalizowaniu  w/w  projektu,  udostępnionego  przez  Urząd  Miasta 

Olsztyna  wskaz

ał,  że  projekt  sporządzony  przez  Pana  B.S.  nie  obejmuje  podziemnego 

zbiornika retencyjnego. 

W  oświadczeniu  z  dnia  15  grudnia  2020  r.  projektant  wskazał,  że  odcinki  kanałów 

deszczowych  D1.21-D1.15  dn  600  i  D1.15-D1.1  dn  800  o  spadkach  blisk

ich  zeru  mają 

stanowić  retencję  awaryjną  w  kanałach  w  przypadku  wystąpienia  deszczu  nawalnego 

dłuższego niż obliczeniowy. Zdaniem projektanta rozwiązanie takie dotyczy pracy awaryjnej 

układu  deszczowego.  Takiego  rozwiązania  projektowego  nie  można  uznać  za  spełniającą 

rolę podziemnego zbiornika. Zamawiający bowiem w s.i.w.z. precyzyjnie określił wymagania 

w  zakresie  doświadczenia  projektanta  kanalizacji  deszczowej  wskazując,  że  wymaga 

wykonania projektu 

obejmującego, co najmniej jedną komorę spadową lub co najmniej jeden 

podziemny  zbiornik  retencyjny,  a  nie  kolektor  (kanał)  mogący  z  sytuacjach  awaryjnych 

pomieścić dodatkową ilość wody. Ponadto rozpatrywany projekt zawiera zbiornik retencyjny 

otwarty, a nie zamknięty, jak tego wymagał zamawiający. 

Wobec  powyższego,  że  rozpatrywany  projekt  nie  ma  żadnych  znamion  podziemnego 

zbiornika retencyjnego, odwołujący także i w tym zakresie podał informacje wprowadzające 

zamawiającego  w  błąd,  gdyż  projekt  budowlany  dla  „Budowy  nowego  przebiegu  drogi 

wojewódzkiej  nr  527  na  odcinku  od  granic  miasta  Olsztyna  do  wiaduktu  kolejowego  

ul.  Nowobałtyckiej  w  Olsztynie)”  obejmuje  wyłącznie  otwarty  zbiornik  retencyjny,  a  nie  jak 

wykazał to odwołujący w treści swojej oferty - podziemny zbiornik retencyjny. 


Co do drugiej przesłanki wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 

ust 1 pkt 17 ustawy pzp, nie ulega wątpliwości, że wskazane przez niego informacje mogły 

mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postepowaniu. 

Informacje  o  pełnieniu  przez  pana  P.S.  funkcji  kierownika  robót  drogowych  oraz 

doświadczeniu  Pana  B.S.  przekazane  zostały  odwołującemu  celem  uzyskania  punktów 

umożliwiających  wybór  jego  oferty,  jako  najkorzystniejszej,  gdyż  doświadczenie  osób 

wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  stanowiło  jedno  z  kryteriów  oceny  ofert.  Tak  jak 

słusznie  wskazał  zamawiający  wykluczając  odwołującego,  gdyby  zamawiający  przyjął  te 

informacje za prawdziwe i przyznał odpowiednią liczbę punktów za wykazane doświadczenie 

osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, oferta odwołującego mogłaby zostać uznana 

przez zamawiającego za najkorzystniejszą. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - Prawo z

amówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone 

w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamaw

iającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

Zamawiający w s.i.w.z., jako jedno z kryterium oceny ofert wskazał „doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia” (dalej: kryterium „doświadczenie”), waga kryterium 

20%  (s.i.w.z.  pkt  21.1.  lit.  d). 

Wykonawca  ubiegający  się  o  przyznanie  punktów  w  tym 

kryterium  winien  wypełnić  przygotowaną  przez  zamawiającego  tabelę  w  pkt  4  formularza 

oferty. 

Zamawiający przyznawał punkty za doświadczenie czterech osób spośród personelu 

w

ykonawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia, w tym: 


osoby  spełniającej  warunki  określone  w  pkt  9.3.21)  lit.  c)  s.i.w.z.,  tj.  projektanta  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  posiadającego,  przez  okres  nie krótszy  niż  5 

lat, uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń, 

osoby  spełniającej  warunki  określone  w  pkt  9.3.22)  lit.  a)  s.i.w.z.,  tj.  osoby  

z  uprawnieniami  budowlanymi  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  

w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  która  pełnić  będzie  funkcję  kierownika  budowy  

i kierow

nika tobół branży drogowej, posiadającej, co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Odwołujący złożył w przedmiotowym postępowaniu ofertę nr 5. W celu uzyskania punktów 

w  kryterium 

„doświadczenie”,  odwołujący  podał  w  pkt  4  formularza  oferty  informacje  

o doświadczeniu czterech osób, w tym: 

1)  B.S. 

posiadającego  uprawnienia  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności 

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

2)  P.S. k

ierownika robót branży drogowej. 

Zamawiający  w  informacji  o  wykluczeniu  odwołującego  z  postępowania  oraz  odrzuceniu 

jego  oferty  wskazał,  iż  w  toku  badania  i  oceny  ofert  uzyskał  informacje  oraz  ustalił,  

co następuje:  

)  Osoba  wskazana  jako  posiadająca  uprawnienia  do  projektowania  bez  ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych,  wod

ociągowych  i  kanalizacyjnych  -  p.  B.S.:  z  analizy  fragmentu  dokumentacji 

projektowej udostępnionej przez Urząd Miasta Olsztyna (PB kanalizacji deszczowej) wynika, 

że  w  ramach  wykonania  projektu  dla  zadania  „Budowa  nowego  przebiegu  drogi 

wojewódzkiej  nr  527  na  odcinku  od  granic  miasta  Olsztyna  do  wiaduktu  kolejowego  („ul. 

Nowobałtyckiej w Olsztynie”, p. B.S. nie zaprojektował podziemnego zbiornika retencyjnego 

(projekt  obejmuje  2  zbiorniki  otwarte).  Tymczasem  w  pkt  4  formularza  oferty  konsorcjum 

wskazało, że w ramach tego projektu p. B.S. zaprojektował 1 podziemny zbiornik retencyjny. 

2) Osoba wskazana jako kierownik robót branży drogowej p. P.S.: 

z  informacji  udostępnionej  przez  GDDKiA  Oddział  Olsztyn  wynika,  że  p.  P.S.  nie  był 

kierownikiem  robót  drogowych  na  zadaniu:  „Budowa  drogi  krajowej  S7  Elbląg-Olsztynek, 

etap I na odcinku Elbląg-Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do 

ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki”. Zadanie to 

zostało wskazane przez konsorcjum w pkt 4 formularza oferty wraz z informacją, że p. P.S. 

pełnił  funkcję  kierownika  robót  branży  drogowej  w  całym  okresie  wykonywania  robót  tej 

branży do odbioru końcowego robót, 


z informacji otrzymanej od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wynika, że p.  P.S. 

nie  był  kierownikiem  robót  drogowych  na  zadaniach:  „Remont  nawierzchni  drogi 

wojewódzkiej nr 228 (w ofercie omyłkowo podano nr 288) przez wykonanie wyrównania oraz 

nakładki  z betonu asfaltowego na odcinku Borucino-Czapielski  Młyn (od km 37+400 do km 

40+900)” ani „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 228 przez wykonanie wyrównania 

oraz  nakładki  z  betonu  asfaltowego  na  odcinku  Czapielski  Młyn-Brodnica  Górna  (od  km 

41+900 do km 44+900)”. Zadania te zostały wskazane przez konsorcjum w pkt 4 formularza 

oferty wraz z informacją, że p. P.S. pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej w całym 

okresie  wykonywania  robót  tej  branży  do  odbioru  końcowego  robót.  Ponadto,  droga 

wojewódzka  nr  228  jest  drogą  klasy  Z,  a  nie  klasy  G,  jak  podało  konsorcjum  w  pkt  4 

formularza oferty. 

Powyższe  informacje  podane  przez  konsorcjum  w  pkt  4  formularza  oferty  wprowadzają  

w błąd Zamawiającego co do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji  zamówienia, 

podlegającego  ocenie  w  kryterium  oceny  ofert.  Gdyby  zamawiający  przyjął  te  informacje, 

jako  zgodne  z  pr

awdą, miałoby to wpływ na ocenę oferty w kryterium „doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia”, dzięki czemu oferta konsorcjum mogłaby uzyskać 

najwyższą  pozycję  w  rankingu  ofert.  W  efekcie,  oferta  konsorcjum  mogłaby  zostać  uznana 

za najkorzy

stniejszą

Odwołujący nie zgodził się z powyższą czynnością zamawiającego i wniósł odwołanie.  

Oceniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oraz  stanowiska  stron  oraz 

przystępującego, Izba stwierdziła, co następuje. 

Przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  ust

awy  Pzp,  stanowi,  iż  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ 

na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Omawiany  przepis  statuuje  obowiązek  istniejący  po  stronie  zamawiającego,  nakazujący 

każdorazowe  wykluczenie  wykonawcy,  którym  swoim  nieumyślnym  działaniem, 

spowodowanym lekkomyślnością lub niedbalstwem przedstawił  zamawiającemu informacje, 

które wprowadziły zamawiającego w błąd. Nadto informacje te mogą mieć wpływ na decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego.  Ustawodawca,  przepisem  tym  nie  ograniczył  ponadto 

zakresu  przekazywanych  przez  wykonawcę  informacji  do  np.  wykazania  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  co  oznacza,  że  zastosowanie  ww.  przepisu  obejmuje 

swoim  zakresem  każdą  informację,  jaką  wykonawca  przekazuje  zamawiającemu,  w  tym 

również  dotyczące  kryteriów  selekcji  czy  stricte  przedmiotu  oferty.  Istotne  jest  zatem,  aby 

zamawiający  uzyskując  informacje  od  wykonawcy  był  w  stanie  jednoznacznie  stwierdzić,  

że  wykonawca  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  a  ponadto 


informacje  te  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  

w postępowaniu. 

W  przedmiotowym  postępowaniu,  w  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  odwołujący 

przedstawił takie informacje, które mogły skutkować błędną decyzją zamawiającego. 

Co do doświadczenia Pana B.S. 

W tabeli nr 4 odwołujący, w ramach przedstawianego zamawiającemu doświadczenia, we 

wszystkich  trzech  referencyjnych  robotach,  oświadczył  –  przez  wykreślenie  sformułowania 

„komora  spadowa”  -  że  p.  B.S.  legitymuje  się  doświadczeniem  w  projektowaniu,  którego 

elementem był podziemny zbiornik retencyjny.  

W  zakresie  powyższego,  za  rozstrzygający  należało  uznać  dowód  zgłoszony  przez 

zamawiającego, tj. pismo zamawiającego – Urzędu Miasta Olsztyna z dnia 18 listopada 2020 

roku  oraz  z  dnia  7  grudnia  2020  roku,  wraz  z  fragmentem  dokumentacji  projektowej 

do

tyczącej inwestycji pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku 

od  granic  miasta  Olsztyna  do  wiaduktu  kolejowego  („ul.  Nowobałtyckiej  w  Olsztynie)”,  

z którego jednoznacznie wynika, że  zakres prac projektowych nie obejmował podziemnego 

zbiornika  retencyjnego.  Zdaniem  Izby,  dowód  zgłoszony  przez  odwołującego,  

tj.  oświadczenie  projektanta  p.  B.S.  z  dnia  15  grudnia  2020  roku,  stanowi  jedynie 

interpretację  rozwiązań  przyjętych  i  zaprojektowanych  na  tej  inwestycji.  Izba  stoi  na 

stanowisku, 

że  interpretacja  zaprojektowanego  rozwiązania  stanowi  jedynie  przyjęty  na 

potrzeby postępowania odwoławczego, przez projektanta, sposób rozumienia opracowanego 

projektu, który w ocenie Izby nie może być uznany za potwierdzający spełnienie warunków 

selekcji

/warunków  udziału  w  postępowaniu.  Wymogiem  zamawiającego  było  bowiem 

doświadczenie  w  zaprojektowaniu  podziemnego  zbiornika  retencyjnego,  a  takiego 

rozwiązania  opracowany  projekt  nie  przewidywał.  Już  tylko  z  tego  powodu,  zamawiający 

prawidłowo  uznał,  że  oświadczenie  złożone  przez  odwołującego  w  ofercie  wprowadziło 

zamawiającego  w  błąd,  a  skutkiem  takiego  oświadczenia  mogło  być  przyznanie  punktów 

ofercie  odwołującego,  wskutek  czego  odwołujący  mógłby  wadliwie  pozyskać  przedmiotowe 

zamówienie. 

Za  całkowicie  chybioną,  Izba  uznała  argumentację  odwołującego,  który  twierdził,  

że  wobec  tego,  że  referencyjna  usługa  obejmowała  również  komory  spadowe,  to 

zamawiający  winien,  oceniając  tę  referencyjną  usługę  przyjąć,  pomimo  wykreślenia  tego 

elementu  przez 

odwołującego  w  ofercie,  że  odwołującemu  mogą  być  przyznane  punkty  

w  ramach  kryteriów  selekcji.  Izba  wskazuje,  że  to  odwołujący  składając  rzeczoną  ofertę, 

samodzielnie oświadczył, że w ramach doświadczenia należy przyjąć tylko część dotyczącą 

podziemnego  zbiornika  retencyjnego

,  wykluczając  doświadczenie  w  projektowaniu  komór 

spadowych. 

Argumentacja 

odwołującego, 

iż 

zamawiający 

posiadając 

wiedzę  

o  doświadczeniu  w  projektowaniu  komór  spadowych  winien  poprawić  ofertę  odwołującego  


w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 lub 87 ust.  2 pkt 3 ustawy Pzp (argumentacja prezentowana na 

rozprawie,  nie  będąca  przedmiotem  zarzutów  odwołania),  jest  o  tyle  niewłaściwa,  

że  w  omawianym  przypadku,  ingerencja  zamawiającego  obciążona  byłaby  wadą,  gdyż 

czynność  taka,  w  ocenie  Izby,  prowadziłaby  de  facto,  po  pierwsze  do  negocjacji  treści 

złożonej  oferty,  a  po  drugie  doszłoby  do  niedopuszczalnej  zmiany  treści  oferty  (naruszenie 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp). 

Przyjmując  powyższą  argumentację  za  właściwą,  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący 

prawidłowo  został  wykluczony  z  postępowania  na  podstawie  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy Pzp, a w konsekwencji tej czynności, jego oferta została odrzucona. 

Doświadczenie Pana P.S. 

W tabeli nr 4 odwołujący, w ramach przedstawianego zamawiającemu doświadczenia, we 

wszys

tkich  trzech  referencyjnych  robotach,  oświadczył,  że  Pan  P.S.,  legitymuje  się 

doświadczeniem w pełnieniu funkcji na stanowisku kierownika robót branży drogowej. 

Odnośnie  doświadczenia  dotyczącego  realizacji,  którego  przedmiotem  było  zadanie  pn. 

Budowa drogi krajowej S7 Elbląg-Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg-Kalsk wraz z budową 

drogi  dojazdowej  do  pól  od  ul.  Żuławskiej  do  ul.  Nizinnej  wzdłuż  drogi  krajowej  nr  7  oraz 

rozbudową  węzła  drogowego  Raczki”,  Izba  za  rozstrzygające  przyjęła  oświadczenie 

Inwestor

a/zamawiającego  GDDKiA  z  dnia  13  listopada  2020  roku,  który  w  swoim  piśmie 

wskazał  8  osób,  które  na  referencyjnej  inwestycji,  pełniły  samodzielne  funkcje  techniczne  

w  budownictwie,  tj.  pełniły  funkcje  Kierownika  robót  drogowych.  Tym  samym  oświadczenie 

złożone  przez  Pana  P.S.  z  dnia  15  grudnia  2020  roku,  nie  mogło  zostać  uznane  za 

wiarygodne. 

Za  niepotwierdzające  podnoszone  okoliczności,  Izba  uznała  również  dowody 

zgłoszone przez odwołującego na rozprawie, tj. umowy o pracę oraz oświadczenie Inżyniera 

kontr

aktu. Umowy o pracę dotyczą bowiem zatrudnienia Pana P.S. na stanowisku kierownika 

robót/kierownika  robót  bitumicznych,  czyli  dotyczą  węższego  zakresu  świadczenia  usługi  

w  ramach  pełnienia  funkcji  kierownika  robót.  Nie  potwierdzają  pełnienia  funkcji  kierownika 

robót  drogowych.  Nadto  wskazać należy,  iż  wymóg zamawiającego  dotyczył  wykazania się 

doświadczeniem  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  drogowych  w  całym  okresie 

wykonywania  robót  branży  drogowej  do  odbioru  końcowego  robót,  a  jak  to  wynika  

z  oświadczenia  Inżyniera  kontraktu,  Pan  P.S.  został  zgłoszony  (pismo  stanowiło  prośbę  

o  zaakceptowanie  Pana  P.S. 

na  stanowisko  Kierownika  robót  drogowych)  w  lutym  2010 

roku.  Natomiast,  jak  wynika  z  oświadczenia  Inwestora/zamawiającego  z  dnia  13  listopada 

2020  rok

u,  osoby  skierowane  do  realizacji  referencyjnej  inwestycji  zostały  skierowane 

najwcześniej już 29 grudnia 2008 roku. 

Powyższe  jednoznacznie  potwierdza,  że  Pan  P.S.  (nawet  jeżeli  został  zaakceptowany 

przez  zamawiającego,  jednakże jednoznacznego  dowodu na  tę  okoliczność  odwołujący  nie 


przedstawił, z wydruku systemu Inżyniera kontraktu wynika jedynie, w kolumnie „Uwagi”, że 

prośba  została  przesłana  –  potwierdzenie  „ok.”),  nie  pełnił  funkcji  kierownika  robót 

drogowych  w  całym  okresie  wykonywania  robót,  albowiem  należy  przyjąć,  że  roboty 

rozpoczęły się z pierwszą datą zatwierdzenia osób, tj. z dniem 29 grudnia 2008 roku, a Pan 

P.S.

,  co  najwyżej  wykonywał  czynności,  pełnił  określone  funkcje,  dopiero  od  lutego  2010 

roku. 

Przyjmując  powyższą  argumentację  za  właściwą,  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący 

prawidłowo  został  wykluczony  z  postępowania  na  podstawie  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy Pzp, a w konsekwencji tej czynności, jego oferta została odrzucona. 

Odnośnie  doświadczenia  dotyczącego  realizacji,  którego  przedmiotem  było  zadanie  pn. 

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 228 przez wykonanie wyrównania oraz nakładki 

z betonu asfaltowego na odcinku Borucino-

Czapielski Młyn (od km 37+400 do km 40+900)” 

oraz 

„Remont  nawierzchni  drogi  wojewódzkiej  nr  228  przez  wykonanie  wyrównania  oraz 

nakładki  z  betonu asfaltowego  na  odcinku  Czapielski  Młyn-Brodnica Górna  (od  km  41+900 

do km 44+900)”, Izba stwierdziła, co następuje. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  iż  odwołujący  nie  wykazał,  że  Pan  P.S.  na  ww. 

inwestycjach 

pełnił funkcję kierownika  robót  drogowych.  Co prawda  odwołujący  przedstawił 

jako dowód w sprawie: a) oświadczenie spółki Kruszywo sp. z o.o. z dnia 18 grudnia 2020 

roku, mające poświadczać okoliczność, iż Pan P.S. na przedmiotowej budowie pełnił funkcję 

ki

erownika robót branży drogowej, b) oświadczenie Pana M.W. z dnia 17 grudnia 2020 roku, 

pełniącego  funkcję  Kierownika  budowy  (okoliczność  bezsporna),  na  tę  sama  okoliczność,  

c) oświadczenie Pana P.S. z dnia 15 grudnia 2020 roku, na tę samą okoliczność, jednakże 

dokumenty  te  stanowią  jedynie  oświadczenie  strony  i  nie  mogą  być  miarodajne  

w rozstrzyganiu zarzutu. 

Odwołujący  powołał  się  również  na  dowód  załączony  do  odwołania,  tj.  pismo  Zarządu 

Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku,  z  dnia  17  grudnia  2020  roku.  Z  dowodu  tego  wynika 

jedynie,  że  Pan  M.W.  na  rzeczonych  inwestycjach  pełnił  funkcję  Kierownika  budowy.  

Z dokumnetu tego nie wynika, że Pan P.S. pełnił funkcję Kierownika robót drogowych. 

Również dowód zgłoszony przez odwołującego, tj. protokół nr 1/2019 z dnia 23 września 

2019  roku,  nie  może  stanowić  podstawy  do  stwierdzenia,  że  Pan  P.S.  pełnił  funkcje 

kierownika robót drogowych na rzeczonej inwestycji. Z dowodu tego wynika jedynie, że Pan 

P.S.  uczestniczył  w  odbiorze  końcowym  robót  wykonanych  w  asortymencie,  nie  wynika,  

że uczestniczył w tym odbiorze jako kierownik robót drogowych. 

Co do zarzutu dotyczącego klasy drogi, Izba stwierdziła, co następuje. 

Odwołujący, na potwierdzenie, że referencyjne roboty były wykonane na drodze klasy G – 

tak  jak  wymagał  tego  zamawiający  –  przedłożył  Poświadczenie  wykonania  robót  z  dnia  20 


stycznia 2020 roku, wystawione przez 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon Dróg 

Wojewódzkich  w  Kartuzach  oraz  Uproszczoną  dokumentację  techniczną  (pkt  1.4.1),  

w których poświadczono klasę drogi – jako G. 

Zamawiający  natomiast  przedstawił  pismo  z  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku,  

z dnia 18 listopada 2020 roku oraz 

wydruk z Wykazu dróg wojewódzkich pobrany w formie 

Excel  w  dniu  7  grudnia  2020  roku,  w  których  poświadczono  klasę  drogi,  będącej 

przedmiotem roboty referencyjnej, jako Z. 

Izba  stwierdziła,  wobec  rozbieżności  stanowisk  w  tej  samej  instytucji,  tj.  Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich  w  Gdańsku,  iż  w  tym  przypadku  nie  można  przypisać  odwołującemu 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  w  przedstawianiu  informacji  zamawiającemu.  Odwołujący 

kierując  się  zaufaniem  do  organów  administracji  publicznej  miał  prawo  uznać  i  przyjąć,  

że  realizacja  inwestycji  odbywała  się  na  klasie  drogi  wymaganej  przez  zamawiającego,  

tj. klasy G. 

Nie  mniej,  biorąc  pod  uwagę  wszystkie  okoliczności  przedmiotowej  sprawy,  Izba 

stwierdziła,  iż  odwołujący  przekazując  zamawiającemu  nieprawdziwe  informacje,  co  do 

doświadczenia  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  wykazał  się  co  najmniej 

niedbalstwem.  Zgodnie  z  utrwalonym  orzecznic

twem  przypisanie  określonej  osobie 

niedbalstwa  jest  uzasadnione  wtedy,  gdy  osoba  ta  zachowała  się  w  określonym  miejscu  

i  czasie  w  sposób  odbiegający  od  właściwego  dla  niej  miernika  należytej  staranności. 

Zgodnie z przepisem art. 355 

§2 Kodeksu cywilnego, w stosunku do profesjonalistów miernik 

ten ulega podwyższeniu, gdyż w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określa się 

go  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej  działalności.  Powyższe  uzasadnia 

zwiększone  oczekiwania,  co  do  umiejętności  wiedzy,  skrupulatności  i  rzetelności, 

zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a przez to i nakłada na wykonawcę, który składa 

ofertę,  dokumenty,  oświadczenia  we  własnym  imieniu  obowiązek,  aby  upewnić  się  

że deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości (KIO 2272/18, KIO 1791/20). 

W  niniejszej  sprawie  odwołujący  nie  dołożył  należytej  staranności  wymaganej  od 

uczestnika  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  gdyż  nie  dokonał 

szczegółowej  weryfikacji  informacji  dotyczących  jego  własnego  doświadczenia  jak  

i  uzyskanych  od  podmiotów,  z  których  doświadczenia  zamierzał  skorzystać.  Ponadto 

przekazał  zamawiającemu  te  informacje  (oświadczenie  w  formularzu  ofertowym),  mając 

świadomość skutków ich nierzetelnego (tj. bez szczegółowego sprawdzenia i weryfikacji ich 

prawdziwości) przedstawienia. 

Nie  znajdują  także  potwierdzenia  w  stanie  faktycznym  sprawy,  zarzuty  odwołującego 

odnośnie zaniechania przez zamawiającego wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień 

(art. 87 ust. 1 oraz art. 26 ust. 4 ustawy Pzp)

, w przypadku powzięcia przez zamawiającego 


wątpliwości,  co  do  oświadczeń  odwołującego.  W  przedmiotowej  sprawie,  uzyskane  przez 

zamawiającego  informacje  i  ustalenia  z  uwagi  na  swoją jednoznaczność,  nie  spowodowały 

po  stronie  zamawiającego  wątpliwości,  ale  pewność,  co  do  nieprawdziwości  oświadczeń 

odwołującego złożonych w treści oferty. 

Za  niezasadny  Izba  uznała  również  zarzut  dotyczący  naruszenia  przez  zamawiającego 

przepisu  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

w  związku  z  art.  3  oraz  art.  15  ust.  1  ustawy  

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji

,  albowiem  w  ocenie  Izby,  zamawiający  prawidłowo 

przeprowadził 

przedmiotowe 

postępowanie, 

zasadnie 

wykluczył 

odwołującego  

z przedmiotowego postępowania i odrzucił jego ofertę, a co za tym idzie, prawidłowo dokonał 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z §1 ust. 

2  pkt  2  oraz  §3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972),  uwzględniając  koszty 

poniesione przez 

odwołującego, związane z wpisem od odwołania (20 000,00 zł). 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów  związanych  

z  wynagrodzeniem  pełnomocnika,  gdyż  zgodnie  z  §5  ust.  3  pkt  1  wyżej  cytowanego 

rozporządzenia, w przypadku oddalenia odwołania, Izba zasądza od odwołującego na rzecz 

zamawiającego  koszty,  o  których  mowa  w  §3  pkt  2.  Zgodnie  z  tym  przepisem  możliwość 

zasądzenia  kosztów  związanych  z  wynagrodzeniem  pełnomocnika  możliwa  jest  jedynie  

w  przypadku  gdy  strona  (w  tym  przy

padku  zamawiający),  do  czasu  zamknięcia  rozprawy 

przedłoży  stosowny  rachunek.  Zamawiający  takiego  rachunku  nie  przedłożył,  składając 

jedynie  zestawienie  kosztów,  które  nie  może  być  podstawą  do  zasądzenia  kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel