KIO 3391/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 roku

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3391/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 stycznia 2021 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie:  

Przewodnicz

ący:      Katarzyna Poprawa    

Protokolant : 

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z 

udziałem  stron  w  dniu  12  stycznia  2021  roku  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu    21  grudnia  2020  roku  przez 

W

ykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  (1)  D.  Ś.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Budowlane  „Częstobud”  D.  Ś.  ul. 

Bohaterów  Monte  Cassino  40  42-200  Częstochowa  –  Lider  Konsorcjum,  

(2) Przedsiębiorstwo Budowlane „Budopol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzibą w Jaskrowie  w  postępowaniu prowadzonym  przez  Zamawiającego  Powiatowy 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi 

przy udziale wykonawcy 

Wodpol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

Żywcu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO 

3391/20 po stronie Z

amawiającego 

postanawia:   

1)   uma

rza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  (1)  D.  Ś. 
prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

„Częstobud”  D.  Ś.  ul.  Bohaterów  Monte  Cassino  40  42-200  Częstochowa  –  Lider 

Konsorcjum,  (2)  Przedsiębiorstwo  Budowlane  „Budopol”  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Jaskrowie  kwoty  9 000  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć 
tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu, 

zasądza  od  Odwołującego  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  

(1) D. 

Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane 

„Częstobud”  D.  Ś.  ul.  Bohaterów  Monte  Cassino  40  42-200  Częstochowa  –  Lider 


Konsorcjum, 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane 

„Budopol” 

Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Jaskrowie  na  rzecz  Zamawiającego 

Powiatowego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Czeladzi  kwotę  3 075  zł  00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  siedemdziesiąt  pięć  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

poniesione przez 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.

j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust.1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:    ……………………..…………. 


Sygn. akt KIO 3391/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający  –   Powiatowy  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Czeladzi  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie p.n. 

„Termomodemizacja budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment 

A,  segment  B,  segment  C)  w  Powiatowym 

Zespole  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  

w  Czeladzi

”  w  ramach  działania:  4.3.  Efektywność  energetyczna  i  odnawialne  źródła 

energii  w  infrastrukturze  publicznej  i  mieszkaniowej  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020”.  (dalej  zwane 

Postępowaniem).  

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

nr  585643-N-2020  z  dnia  2020-09-16  r

Postępowanie prowadzone jest  w  trybie przetargu 

nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.

) zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”. Wartość 

zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  

art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

W  dniu  21  grudnia 

2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało 

wniesione odwołanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: (1) D. Ś. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” 

D. 

Ś.  z  Częstochowy  –  Lider  Konsorcjum,  oraz  (2)  Przedsiębiorstwo  Budowlane  „Budopol” 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Jaskrowie  (zwanych  dalej 

Odwołującym)  wobec  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  dokonaniu  wyboru  jako 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

„Wodpol” Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Ks, Pr. St. 

Słonki 24, 34-300 Żywiec z naruszeniem przepisów prawa. 

I. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art.  7 

ust.  1  i  ust.  3  pzp  poprzez  brak  przeprowadzenia  postępowania  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 
wykonawców, 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  pomimo  tego, 

że  wykonawca  ten  złożył  nieprawdziwe 

informacje  mające  wpływ  na  wynik  prowadzonego  postępowania  w  zakresie 
potwierdzenia spełnienia  warunku udziału  w  postępowaniu  i  wprowadził  tym  samym  
w błąd Zamawiającego celem uzyskania zamówienia publicznego. 

3.   art.  24  ust.  12  ustawy  pzp  w  wyniku  zaniechania  wykluczenia 

„Wodpol”  sp.  z  o.o., 

który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie 


1)  dysponowania osobami 

posiadającą  doświadczenie  zawodowe  w  postaci  kierowania  przynajmniej  

2 robotami w zakresie wykonania termomodernizacji budynku o minimalnej 

kubaturze 30.000 m3 w przeciągu ostatnich 5 lat, 

która zaprojektowała i wykonała min. 2 projekty budowlano — wykonawcze 
dotyczące  termomodernizacji  budynków  mn.  4  —  kondygnacyjnych  

lub o minima

lnej kubaturze 30.000 m3 w przeciągu ostatnich 5 lat. 

w  zakresie  spełniania  warunków  dotyczących  wymaganych  zdolności 
zawodowych (doświadczenia) - 

lI

.  Mając  na  względzie  powyższe,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  

i nakazanie: 

1.  unie

ważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej „Wodpol” Sp. z.o.o., 

2.  wykluczenia wykonawcy 

„WODPOL”, na podstawcie art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 ustawy 

oraz  art.  24  ust.  1  pkt.  12)  ustawy,  a  w  konsekwencji  uznania  oferty  podmioty 

wykluczonego za odrzuco

ną (art. 24 ust. 4 ustawy pzp), 

3.  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  konsekwencji  czego  to  oferta 

Odwołującego powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza. 

W  dniu  12  stycznia  2021 

r.  Odwołujący,  przed  otwarciem  rozprawy  złożył 

oświadczenie,  iż  wycofuje  całe  odwołanie  wniesione  w  niniejszym  postępowaniu  i  wnosi  o 
umorzenie postępowania. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego  cofnięcie  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie 
odwoławcze podlega umorzeniu. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba 

–  zgodnie z  przepisem  art.  187  ust.  8  zd.  pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawie § 5 ust. 1 

pkt  3 

lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018  poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 
na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  w  wysokości  

,00 zł. 

Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b  ww. rozporządzenia, 
zasądziła  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  koszty  poniesione  przez 
Zamawiającego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, gdyż Odwołujący cofnął odwołanie na 
mniej  niż  jeden  dzień  przed  dniem,  na  który  został  wyznaczony  termin  posiedzenia,  tj. 


O

dwołujący złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania w dniu, w którym został wyznaczony 

termin posiedzenia, tj. 12 stycznia 2021 roku. 

Przewodniczący:  

……………………………… 


wiper-pixel