KIO 3390/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

Protokolant: Piotr Kur 

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczetnika  postępowania 

odwoławczego  12  stycznia  2021  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajow

ej Izby Odwoławczej 21 grudnia 2020 r. 

przez 

wykonawcę:  W. S. – Firma Usługowa „S.”, Stanisławice  

postępowaniu  pn.  Świadczenie  usług  utrzymania  czystości  terenów  i  budynków 

w kompl

eksach  wojskowych  administrowanych  przez  35  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy 

okresie 36 miesięcy (nr postępowania 17/INFR/20) 

prowadzonym 

przez  zamawiającego:  Skarb  Państwa  –  35.  Wojskowy  Oddział 

Gospodarczy z siedzibą w Krakowie  

przy  udziale  wykonawcy:  ADS 

sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Brzozówce – zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13500  zł  00  gr  (słownie: trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie


U z a s a d n i e n i e 

Skarb Państwa – 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Krakowie {dalej: 

„Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”} 

w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

na 

usługi  pn.  Świadczenie  usług  utrzymania  czystości  terenów  i  budynków  w  kompleksach 

wojskowych  administrowanych  przez  35 

Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  w  okresie 

miesięcy  (nr  postępowania  17/INFR/20).  Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  6  lipca  2020  r. 

zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  nr  2020/S_128  pod  poz. 

.  Wartość  przedmiotowego  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

21  grudnia  2020  r.  W.  S. 

–  Firma  Usługowa  „S.”  w Stanisławicach  {dalej: 

„Odwołujący”} wniósł w formie elektronicznej odwołanie od zaniechania wykluczenia ADS sp. 

z  o.  o.  sp.k.  z  siedzibą  w  Brzozówce  {dalej:  „ADS”},  której  oferta  została  wybrana  przez 

Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 

1.  Art.  24  ust.  1  pkt  12 

–  przez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  ADS 

postępowania, choć nie wykazało spełniania warunków udziału w postępowaniu mimo 

kilkukrotnych  wezwań  do  złożenia  dokumentów  oraz  wyjaśnień  ze  strony 

Zamawiającego. 

2.  Art.  26  ust.  3 

–  przez  zaniechanie  wezwania  ADS  do  złożenia  nowych  referencji 

wystawionych  przez  spółkę  Green  Power  Revolution  sp.  z  o.o.  po  zakończeniu 

świadczenia usług przez wykonawcę. 

3.  Art. 26 ust. 3 i 4 

– przez wielokrotne wzywanie ADS do składania wyjaśnień dotyczących 

tych samych okoliczności i dokumentów. 

4.  Art.  24  ust.  1  pkt  16 

–  przez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  ADS 

postępowania,  mimo  że  w  wyniku  zamierzonego  działania,  a  co  najmniej  rażącego 

niedbalstwa  wprowadziło  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  dokumentów  na 

potwierdzenie  posiadania  zdolności  zawodowej  wykonawcy,  co  stanowiło  warunek 

udziału w postępowaniu. 

5.  Art.  24  ust.  1  pkt  17 

–  przez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  ADS 

postępowania, mimo że wykonawca ten przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  dotyczące  spełniania  przez 


tego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej. 

6.  Art.  24  ust.  1  pkt  18 

–  przez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  ADS 

postępowania, mimo że próbowało bezprawnie wpłynąć na czynności Zamawiającego 

przez  podawanie  sprzecznych  ze  sobą  informacji  w  dokumentach  i  wyjaśnieniach 

przedstawi

anych na wezwanie Zamawiającego. 

7.  Art.  24  ust.  4 

–  przez  jego  niezastosowanie  i  nieuznanie  oferty  ADS  za  odrzuconą, 

pomimo 

że została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie 

powyżej wskazanych przepisów ustawy pzp. 

8.  Art.  7  ust.  3 

–  przez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę  podlegającego  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  przepisów 

wskazanych  w  pkt  1.-

6.  powyżej,    która  to  oferta  winna  zostać  uznana  za  odrzuconą 

na zasadzie 

przepisu wskazanego w pkt 7. powyżej. 

9.  Art.  7  ust.  1 

–  przez  prowadzenie  postępowania  przetargowego  przez  Zamawiającego 

sposób 

naruszający 

zasady 

równego 

traktowania, 

uczciwej 

konkurencji 

proporcjonalności. 

Ponadto  w 

odwołaniu  sprecyzowano  powyższe  zarzuty  przez  podanie  okoliczności 

faktycznych i prawnych

, które zdaniem Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2.  Wyklu

czenia z postępowania ADS na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 1 pkt 

16,  art.  24  ust.  1  pkt  17  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  18  ustawy  pzp  i  uznanie  oferty  tego 

wykonawc

y za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy pzp. 

3.  Dokonania ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W  piśmie  z  11  stycznia  2021  r.  Zamawiający  poinformował,  że  w  tym  dniu  dokonał 

unieważnienia  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  części  nr  4  w  celu  ponownego  badania 

oceny złożonych ofert.  

11  stycznia  2021  r. 

wpłynęło  również  do  Izby  pismo  Odwołującego  zawierające 

oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  na  podstawie  art.  187  ust.  8  pzp,  a  także  wniosek 

o zwrot uiszczonego wpisu na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 972), 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 


Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodni

e  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej. 

Z  tych  względów  –  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w s

prawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel