KIO 3389/20 WYROK dnia 12 stycznia 2021 r.

Data: 3 marca 2021

Sygn. akt KIO 3389/20  

WYROK 

z dnia 12 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:  

Piotr Kur  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  8  stycznia  2021  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  P

rezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenia  zamówienia  [1]  INKO  CONSULTING 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Józefa  Marcika 

25D/2,  30-

443 Kraków [pełnomocnik] oraz [2] MP CONSULTING Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Józefa  Marcika  25D/2,  30-443  Kraków  

w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów 

orzeka: 

Oddala odwołanie.  


Kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenia  zamówienia  [1]  INKO  CONSULTING  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Józefa  Marcika  25D/2,  30-443 

Kraków  [pełnomocnik]  oraz  [2]  MP  CONSULTING  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Józefa  Marcika  25D/2,  30-443 

Kraków i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenia  zamówienia  [1]  INKO  CONSULTING  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Józefa  Marcika 

25D/2,  30-

443  Kraków  [pełnomocnik]  oraz  [2]  MP  CONSULTING  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Józefa  Marcika 

25D/2, 30-

443 Kraków tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) oraz art. 580 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 

2020 r. 

poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. 

2019, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

 
Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 3389/20  

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Województwo  Podkarpackie  –  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich, 

ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów (dalej zamawiający) wszczął postępowanie na 

usługi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  »Pełnienie  funkcji  „Inżyniera 

Kontraktu”  w  ramach  inwestycji:  „Budowa  nowego  odcinka  drogi  wojewódzkiej  nr  865 

Jarosław-Bełżec  w  m.  Narol  wraz  z  przebudową,  budową  niezbędnej  infrastruktury 

technicznej,  budowli  i  urządzeń  budowlanych”  w  ramach  zadania  pn.:  „Budowa  obwodnicy 

Narola  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  865”,  prowadzonym  przez  zamawiającego,  tj. 

Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich«.  

18.08.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej pod nrem 2020/S 159-388331.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zwanej 

dalej w skrócie Pzp.  

10.12.2020 r. zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

Krośnieńska  Dyrekcja  Inwestycji  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Kościuszki  49,  38-400  Krosno  (dalej 

wykonawca K).  

22.12  .2020  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenia  zamówienia  [1]  INKO 

CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 

Marcika  25D/2,  30-

443  Kraków  [pełnomocnik]  oraz  [2]  MP  CONSULTING  Spółka  z  ogra-

niczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Józefa  Marcika  25D/2,  30-443 

Kraków  (dalej  odwołujący),  zgodnie  z  art.  182  ust.  1  pkt  1  Pzp,  wniósł  do  Prezesa  KIO 

odwołanie od:  

1)   niezgodnych  z  przepisami  u

stawy Pzp czynności zamawiającego podjętych w pos-

tępowaniu  tj.  od  czynności  wyboru  przez  zamawiającego  oferty  złożonej  w  pos-

tępowaniu  przez  wykonawcę  Krośnieńska  Dyrekcja  Inwestycji  Sp.  z  o.  o.,  ul. 

Kościuszki  49,  38-400  Krosno  (dalej  wykonawca  K),  o  czym  zamawiający 

poinformował  odwołującego  11.12.2020  r.  mailem  (mail  z  10.12.2020  r.  bez 

załącznika), pomimo że oferta ta podlega odrzuceniu;  


zaniechania  czynności,  do  której  podjęcia  zamawiający  był  zobowiązany  zgodnie  

z  ustawą  Pzp,  tj.  od  zaniechania  przez  zamawiającego  odrzucenia  oferty  złożonej  

postępowaniu  przez  wykonawcę  K,  w  szczególności,  pomimo  że  oferta  złożona 

przez  wykonawcę  K  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia,  wykonawca  zaś  mimo  niedopuszczalnych  wielokrotnych  wezwań  nie 

złożył wyjaśnień czyniących zadość wymaganiom określonym w art. 90 ust. 1-3 Pzp;  

zaniechania  czynności,  do  której  podjęcia  zamawiający  był  zobowiązany  zgodnie  

ustawą  Pzp,  tj.  od  zaniechania  ujawnienia  przez  zamawiającego  w  całości 

załączników  do  wyjaśnień  w  zakresie  ceny  rażąco  niskiej,  złożonych  przez 

wykonawcę K.  

Odwołujący sformułował zarzut naruszenia przez zamawiającego:  

1)   art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  przez 

nieprawidłową  ocenę  złożonych  przez  wykonawcę  K  wyjaśnień  i  zaniechanie 

odr

zucenia  oferty  złożonej  w  postępowaniu  przez  wykonawcę  K,  mimo  że  oferta 

złożona przez wykonawcę K zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, wykonawca K zaś mimo niedopuszczalnych wielokrotnych wezwań nie 

złożył wyjaśnień czyniących zadość wymaganiom określonym w art. 90 ust. 1-3 Pzp;  

art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 Pzp przez ponowne (dwukrotne) zwrócenie 

przez 

zamawiającego się  do  wykonawcy  K  o  złożenie  wyjaśnień,  podczas gdy  już 

pierwsze  wezwanie  ze  strony 

zamawiającego  miało  charakter  szczegółowy,  a  od-

powiedź  wykonawcy  K  na  pierwsze  wezwanie  miała charakter  skrajnie ogólnikowy  

i niepoparty jakimikolwiek dowodami;  

3)   art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  i  15  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zm. 

– dalej: „UZNK”) przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę K, 

mimo że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na sprzedaży 

usługi i towarów poniżej kosztów ich świadczenia lub wytworzenia;  

4)   art. 8 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 UZNK przez naruszenie 

podstawowej  zasady  jawności  postępowania  i  zaniechania  ujawnienia  przez 

zamawiającego w całości załączników do wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej 

składanych  przez  wykonawcę  K,  mimo  że  zastrzeżone  informacje  nie  spełniają 

ustawowych przesłanek uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa, a wykonawca K 

nie wykazał skutecznie zasadności dokonanego zastrzeżenia;  

5)   art. 7 

ust. 1 i 3 Pzp przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę 

zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

udzielenie  zamówienia  wykonawcy  wybranemu  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  tj. 


wykonawcy  K  oraz  inne  przepisy  wsk

azane  lub  wynikające  z  uzasadnienia 

odwołania; odwołujący na rozprawie cofnął częściowo zarzut 5 w zakresie cyt. »oraz 

inne przepisy wskazane lub wynikające z uzasadnienia odwołania«.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienia czynności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej;  

dokonania ponownej czynności badania i oceny ofert;  

odrzucenia w całości oferty złożonej przez wykonawcę K;  

ujawnienia  w  całości  wszystkich  zastrzeżonych  Załączników  do  złożonych  przez 

wykonawcę K wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej w szczególności w zakresie:  

a) 

Załącznika nr 1 do wyjaśnień z 5.11.2020 r.    

b) 

Załącznika nr 1 do wyjaśnień z 24.11.2020 r.  

–  w  zakresie  w  jakim  nie  spełniają  przesłanek  uznania  ich  za  tajemnicę 

przedsiębiorstwa lub nie zostały skutecznie zastrzeżone przez wykonawcę K.  

Argumentacja odwołującego  

Ad 1 i 2. Zarzut naruszenia art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 1 i 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 

Pzp oraz Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 Pzp 

W sprawie 

odwołujący wskazują, że oferta złożona przez wykonawcę K zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wykonawca ten zaś nie złożył wyjaśnień 

czyniących zadość wymaganiom określonym w art. 90 ust. 1-3 Pzp.  

Podkreślić jednocześnie należy, że odwołującym, niezgodnie z przepisami ustawy Pzp, 

uniemożliwiono  zapoznanie  się  z  pełną  treścią  wyjaśnień  (tj.  ich  Załączników)  złożonych  

w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  przez  wykonawcę  K,  a  zatem  uniemożliwiono  szczegółowe 

odniesienie się do treści tychże wyjaśnień i w konsekwencji pełne uzasadnienie zarzutu, co 

jest z kolei przedmiotem zarzutu nr 4. 

Z  ostrożności  procesowej  odwołujący  wskazują  zatem,  że  gdyby  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  uznała  zasadność  zarzutu  nr  4  w  zakresie  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny 

wykonawcy  K,  to  w  ewentualnym  braku  uznania  przez  Izbę  ceny  zawartej  w  ofercie 

wykonawcy  K  za  rażąco  niską  już  w  postępowaniu,  zasadnym  byłoby  rozpoznanie  kwestii 

rażąco  niskiej  ceny,  jako  obecnie  przedwczesnej,  po  ujawnieniu  przez  zamawiającego 

wskazanych Załączników do wyjaśnień (tak np. Krajowa Izba Odwoławcza w wyr. z 6 lutego 

2017 r., sygn. KIO 110/17). 

Niezależnie  od  powyższego  w  ocenie  odwołujących  cena  zaoferowana  przez 

wykonawcę  K  jest  rażąco  niska.  Ceny  nieodrzuconych  ofert  złożonych  w  postępowaniu 

przedstawiają się następująco:  


budżet zamawiającego: 

619 556,31 zł 

Brutto 

Pozycja 

cenowa 

Oferent  

Cena ofertowa 

Brutto  

w porównaniu 

do średniej 

ceny ofert 

w porównaniu 

do budżetu  

Promost Consulting Sp. z o. 

o. Sp. k.  

085 548,80 zł 

wykonawca K  

239,00 zł 

odwołujący 

100,00 zł 

Prokom Construction Sp. z 

o. o.  

400,00 zł 

ZDI Sp. z o. o.  

682, 00 zł 

Średnia cena ofert: 

Jak  widać  z  powyższego  zestawienia  oferta  wykonawcy  K  skrajnie  odbiega  tak  od 

średniej  wszystkich  nieodrzuconych  ofert  jak  i  budżetu  zamawiającego  i  to  w  każdym 

przypadku o prawie 50% poniżej tych wartości.  

Obowiązek  wezwania  do  wyjaśnienia  ceny  rażąco  niskiej,  a  zatem  wystąpienie 

domniemania  występowania  ceny  rażąco  niskiej,  aktualizuje  się  już  w  sytuacji  gdy  cena 

całkowita  oferty  jest  o  30%  niższa  od  wartości  zamówienia.  Podkreślić  należy,  że 

postępowanie zgodnie z pkt 2.1 SIWZ prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości powyżej 214.000 Euro. 

Na wykonawcy K ciążył zatem obowiązek złożenia wyjaśnień spełniających wymagania 

określone  w  art.  90  ust.  1  Pzp,  w  szczególności  wykazujących  (wraz  z  przedstawieniem 

stosownych dowodów), że zaoferowana cena ma charakter realny, znajduje odzwierciedlenie 

w  nakładach  i  kosztach,  które  należy  ponieść  celem  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi przez zamawiającego, oraz że zachodzą po 

stronie  tego  wykonawcy  konkretne  obiektywne,  wykazane  czynniki,  które  umożliwiają  tak 

znaczne (o ok. 50%) obniżenie oferowanych cen poniżej poziomu cen rynkowych. 

Zamawiający wezwał wykonawcę K, pismem z 5.10.2020 r. do złożenia szczegółowych 

wyjaśnień  w  tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość ceny, ze wskazaniem w szczególności obszarów tych wyjaśnień. 

Sam 

zamawiający podkreślił w wezwaniu, że obowiązek wykazania (ciężar dowodu), że 

oferta  nie  za

wiera  rażąco  niskiej  ceny  spoczywa  na  Wykonawcy,  zaznaczając  ponadto: 


Niewystarczające  będą  lakoniczne  i  ogólnikowe  wyjaśnienia  lub  ponowne  zapewnienie 

zamawiającego o wykonaniu zamówienia po wskazanej cenie”.  

Tymczasem  wykonawca  K  złożył  pismem  z  12.10.2020  r.  właśnie  takie  „lakoniczne  

i ogólnikowe” wyjaśnienia, w których ograniczył  do „oświadczeń” co do sposobu wykonania 

zamówienia, których nie poparł (wbrew wezwaniu) żadnymi dowodami. 

Oczywistym  jest,  że  w  świetle  samej  treści  wezwania  i  wyjaśnień  wykonawcy  K,  ich 

prawidłowa ocena przez zamawiającego już na tym etapie musiała prowadzić do uznania, że 

wykonawca K nie obalił w żadnym zakresie domniemania, że zaoferowana przez niego cena 

jest rażąco niska, a zatem jego oferta powinna zostać odrzucona. 

W t

ym stanie faktycznym naruszeniem art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 Pzp było 

ponowne  (dwukrotne)  zwrócenie  przez  zamawiającego  się  do  wykonawcy  K  o  złożenie 

wyjaśnień,  podczas  gdy  już  pierwsze  wezwanie  ze  strony  zamawiającego  miało  charakter 

szcz

egółowy  wraz  z  wezwaniem  do  przedłożenia dowodów,  a odpowiedź  wykonawcy  K  na 

pierwsze  wezwanie  miała  charakter  skrajnie  ogólnikowy  i  niepoparty  jakimikolwiek 

dowodami.  

W  realiach  sprawy  wykonawca  K 

nie  złożył  pierwszych  wyjaśnień  rzetelnie,  a  również 

kole

jne wyjaśnienia miały zresztą charakter wyrywkowy i ogólnikowy. 

Zamawiający  nie  może  wzywać  wykonawcy  kilkakrotnie  do  uszczegółowienia  i  skon-

kretyzowania  ogólnikowych  twierdzeń  podanych  wcześniej.  Prowadzi  to  bowiem  do 

naruszenia  zasady  uczciwej  konkurenc

ji  i  równego  traktowania  wykonawców,  przez 

sugerowanie wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć.  

W treści pierwszego wezwania do wyjaśnień wykonawcy K sam zamawiający podkreślił, 

że  „Niewystarczające  będą  lakoniczne  i  ogólnikowe  wyjaśnienia  lub  ponowne  zapewnienie 

zamawiającego  o  wykonaniu  zamówienia  po  wskazanej  cenie”,  a  takie  właśnie  pierwsze 

wyjaśnienia  złożył  wykonawca  K.  Również  przy  tym  kolejne  (niedopuszczalne  wyjaśnienia 

uznać należy za ogólnikowe i niewystarczające). 

Z daleko posu

niętej ostrożności odwołujący przedstawiają przy tym analizę wykazującą 

całkowitą nierynkowości ceny zaoferowanej przez wykonawcę K (a jednocześnie pokazującą 

jak ogólnikowe i powierzchowne są wyjaśnienia wykonawcy K). 

a)  Koszty w zakresie wynagrodzenia 

1.1 Obow

iązujące przepisy 

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie 

wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej  stawki 

godzinowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1778)  

§ 1 – Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 

2600 zł. 


§ 2 – Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 17,00 

zł. 

§ 3 – Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

1.2 W zakresie minimalnego wynagrodzenia za p

racę 

Zgodnie z wyliczeniami dla minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w 2020 r. koszt 

samej pensji po stronie pracodawcy wynosi 3 

132,48 zł / mc. 

Poniżej zestawiono wyliczenia kosztów pracodawcy zgodnie z obowiązującymi stawkami 

dla ubezpieczeń (https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen/wyniki): 

Koszty pracodawcy dla miesięcznego wynagrodzenia 2 600,00 PLN brutto 

kwota brutto  

2 600,00 zł 

ubezpieczenie emerytalne (9,76%)  

253,76 zł 

ubezpieczenie rentowe (6,50%)  

169,00 zł 

ubezpieczenie wypadkowe (1,67%)  

43,42 zł 

Fundusz Pracy (2,45%)  

63,70 zł 

FGŚP (0,10%)  

2,60 zł 

koszty pracodawcy  

3 132,48 zł 

Ponadto  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ  wykonawcy  w  swojej  ofercie  powinni  ująć 

wszelkie koszty dla każdej wycenianej pozycji.  

W  przypadku  przewidzian

ych  etatów  dla  pracowników  biurowych,  którzy  mają  zgodnie  

z przepisami OPZ zapewnić funkcjonowanie biura inżyniera w godzinach 8:00 do 16:00 oraz 

Specjalisty ds. rozliczeń należy ująć w cenie pozycji koszty zastępstw na czas urlopów oraz 

koszty  zastępstw  na  czas  choroby  (nieplanowane  nieobecności),  a  także  koszty  wszelkich 

wymaganych  szkoleń  (np.  BHP),  badań  okresowych  oraz  inne  koszty  wymagane  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami (np. składka PFRON).  

Koszty  absencji  chorobowej  należy  przyjąć  w  oparciu  o  dane  własne  lub  w  oparciu  

ogólnodostępne 

dane 

opracowane 

przez 

ZUS 

(https://www.zus.pl/baza-

wiedzy/statystyka/opracowania-tematyczne/absencja-

chorobowa). Z danych tych wynika, że 

przeciętna absencja chorobowa w ciągu r. wynosi 12 dni. W przypadku takiej nieobecności 

należy zapewnić zastępstwo.  

Kwota PLN 

Element kosztowy 

3 132,48 zł 

– koszt pensji minimalnej w r. 2020 uwzględniające koszty pracodawcy  

= wynagrodzenie pracownika 2 600,00 zł brutto + składki ZUS i US 

ponoszone przez pracodawcę (ubezpieczenie wypadkowe 1,67%) 


261,04 zł   – zastępstwo na czas urlopu = 3 373,44 zł / 12 m-cy 

149,17 zł 

– zastępstwo w czasie choroby  

= (3 373,44 zł / 21 dni roboczych) * 12 dni / 12 m-cy 

11,11 zł 

– koszty obowiązkowych badań lekarskich  

= (200,00 zł * 2 badania) / 36 m-cy 

6,25 zł 

– koszty obowiązkowych szkoleń BHP  

= (150,00 zł * 1,5 badania) / 36 m-cy 

120,00 zł   – składka na PFRON  

3 680,05 zł   – RAZEM Całkowite koszty do uwzględnienia w ofercie 

Powyższe  oznacza,  że  wykonawcy  w  swoich  ofertach  w  pozycjach  odpowiadających 

Personelowi biurowemu i Specjaliście ds. rozliczeń powinni przyjąć kwotę minimum 3 680,05 

zł. 

1.3 W zakresie minimalnej stawki godzinowej 

Zgodnie z Rozporządzeniem minimalna stawka godzinowa wynosi 17,00 zł/h. W 2020 r. 

wymiar  czasu pracy w sumie wynosi 2016 godzin, 

czyli 253 dni roboczych, co daje średnio 

21 dni na każdy miesiąc.  

Z  powyższego  wynika,  że  w  2020  r.  koszty  zatrudnienia  na  podstawę  umowy  zlecenie 

wynoszą brutto 2 856,00 zł/mc [21 dni x 8 godzin x 17,00 zł/godzinę].  

Poniżej zestawiono wyliczenia kosztów pracodawcy zgodnie z obowiązującymi stawkami 

dla ubezpieczeń (https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen/wyniki): 

Koszty pracodawcy dla miesięcznego wynagrodzenia 2 856,00 PLN 

brutto na podstawie umowy zlecenie 

kwota brutto 

2 856,00 zł 

ubezpieczenie emerytalne (9,76%) 

278,75 zł 

ubezpieczenie rentowe (6,50%) 

185,64 zł 

ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) 

47,70 zł 

Fundusz Pracy (2,45%) 

69,97 zł 

FGŚP (0,10%) 

2,86 zł 

koszty pracodawcy 

– miesiąc 

3 440,91 zł 

koszty pracodawcy 

– dniówka 

163,85 zł 


Powyższa  stawka  za  dniówkę  nie  uwzględnia  żadnych  dodatkowych  kosztów  – 

szkolenia, badania, zastępstwo.  

Oznacza  to,  że  wykonawcy  w  swoich  ofertach  w  pozycjach  odpowiadających 

pozostałemu personelowi powinni przyjąć kwotę minimum 163,85 zł netto. 

b)  Analiza oferty wykonawcy K w etapie FAZA PRAC PROJEKTOWYCH 

Wykonawca 

K  w  swojej  ofercie  koszty  pełnienia  funkcji  „Inżyniera  Kontraktu”  w  etapie 

FAZA PRAC PROJEKTOWYCH wyceniło na kwotę brutto 32 964,00 zł, co daje kwotę netto 

800,00 zł.  

Już  samo  porównanie  tej  kwoty  z  kosztami  zatrudnienia  personelu  biurowego  na 

podstawie  minimalne  wynagrodzenie  za  pracę  wskazuje  ewidentne  niedoszacowanie  tego 

etapu.  

Przyjmując, że okres projektowania wraz z zatwierdzeniem dokumentacji przez Inżyniera 

zamawiającego  będzie  trwał  6  miesięcy  (w  odniesieniu  do  analogicznych  kontraktów) 

otrzymujemy, że wynagrodzenie Personelu biurowego wynosi 22 080,30 zł netto [6 m-cy x 3 

680,05 zł].  

Oznacza to, że na wszystkie elementy wymagane zgodnie z SIWZ wykonawca K przyjął 

zł netto.  

Te wymagane koszty to: 

a) 

Zapewnienie  biura  inżyniera  (w  tym  sala  konferencyjna  min.  20m2)  o  powierzchni 

adekwatnej  do  dla  składu  Zespołu  Inżyniera  tj.  nieutrudniającej  równoczesnej  pracy 

wszystkich członków Zespołu. Wykonawca ma zapewnić obsługę biura w godzinach 

8:00  do  16:00.  Biuro  ma  być  prowadzone  przez  Inżyniera  na  etapie  prac 

projektowych oraz robót budowlanych i być zlokalizowane w odległości pozwalającej 

na dojazd do placu budowy w czasie do 30 minut,  

b) 

Koszty wyposażenia, meble, sprzęt komputerowy,  

c) 

Koszty opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie),  

d) 

Koszty zapewnienia łącza internetowego oraz telefonicznego,  

e) 

Koszty materiałów eksploatacyjnych,  

f) 

Pozostałe  koszty  utrzymania  biura  w  tym  ewentualnej  ochrony,  ubezpieczenia, 

sprz

ątania, wywozu śmieci,  

g) 

Koszty ubezpieczenia, wymagane ubezpieczenie OC na sumę 2 000 000,00 zł,  

h) 

Koszty gwarancji należytego wykonania w wysokości 5% wynagrodzenia, 

i) 

Koszt wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, 

j) 

Koszt wynagrodzenia Weryfikatora branży drogowej, 

k) 

Koszt wynagrodzenia Weryfikatora branży mostowej, 


l) 

Koszt  zapewnienia  Weryfikatorów  pozostałych  branż  w  tym  elektroenergetycznej, 

teletechnicznej, sanitarnej, 

m) 

Koszt  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  Specjalisty  ds.  rozliczeń  (w  części 

odpowiadającej zaangażowaniu na danym etapie realizacji inwestycji),  

n)  Koszt zapewnienia Geodety,  

o) 

Koszt zapewnienia specjalisty ds. Środowiska,  

p) 

Koszt zapewnienia środków transportu dla personelu Inżyniera,  

q) 

Koszt zapewnienia środków łączności dla personelu Inżyniera. 

Zgodnie  z  ze

stawieniem  kosztów  przedstawionym  w  Załączniku  nr  1  minimalny  koszt 

przyjęty w ofercie i uwzględniający wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ 

wynosi brutto 107 

785,23 zł.  

Oznacza  to,  że  oferta  wykonawcy  K  dla  tej  fazy  jest  niedoszacowana  w  kwocie 

wynoszącej brutto 74 821,23 zł.  

c) 

Analiza oferty wykonawcy K w etapie FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca  K  w  swojej  ofercie  koszty  pełnienia  funkcji  „Inżyniera  Kontraktu”  w  etapie 

FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH wycenił na kwotę brutto 298 275,00 zł, co daje kwotę netto 

242 500,00 zł. 

Okres  realizacji  robót  budowlanych  wraz  czasem  przewidzianym  na  rozliczenie 

finansowe będzie trwał 17 miesięcy (15 +2).  

Te wymagane w SIWZ koszty to: 

a) 

Zapewnienie  biura  inżyniera  (w  tym  sala  konferencyjna  min.  20m2)  o  powierzchni 

a

dekwatnej do dla składu Zespołu Inżyniera tj. nie utrudniającej równoczesnej pracy 

wszystkich członków Zespołu. Wykonawca ma zapewnić obsługę biura w godzinach 

8:00  do  16:00.  Biuro  ma  być  prowadzone  przez  Inżyniera  na  etapie  prac 

projektowych oraz robót budowlanych i być zlokalizowane w odległości pozwalającej 

na dojazd do placu budowy w czasie do 30 minut. 

b) 

Koszty wyposażenia, meble, sprzęt komputerowy. 

c) 

Koszty opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie). 

d) 

Koszty zapewnienia łącza internetowego oraz telefonicznego. 

e) 

Koszty materiałów eksploatacyjnych. 

f) 

Pozostałe  koszty  utrzymania  biura  w  tym  ewentualnej  ochrony,  ubezpieczenia, 

sprzątania, wywozu śmieci. 

g) 

Koszty ubezpieczenia, wymagane ubezpieczenie OC na sumę 2 000 000,00 zł. 

h) 

Koszty gwarancji należytego wykonania w wysokości 5% wynagrodzenia. 


i) 

Koszt wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. 

j) 

Koszt wynagrodzenia Inspektora branży drogowej. 

k) 

Koszt wynagrodzenia Inspektora branży mostowej. 

l) 

Koszt  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  Specjalisty  ds.  rozliczeń  (w  części 

odpowiadającej zaangażowaniu na danym etapie realizacji inwestycji) 

m)  Koszt zapewnienia Geodety.  

n) 

Koszt zapewnienia specjalisty ds. Środowiska. 

o)  Koszt zapewnienia Technologa.  

p) 

Koszt  zapewnienia  Inspektorów  pozostałych  branż  w  tym  elektroenergetycznej, 

teletechnicznej, sanitarnej.  

q) 

Koszt zapewnienia innych specjalistów wg potrzeb, w tym m.in.: 

  Nadzór archeologiczny; 
  Nadzór geologiczny i geotechniczny; 
  Spec. ds. organizacji ruchu; 
  Specjaliści w zakresie środowiska; 
  Prawnik; 
  Zespół weryfikatorów – dla opiniowania potencjalnych zmian. 

r) 

Koszt zapewnienia środków transportu dla personelu Inżyniera 

s) 

Koszt zapewnienia środków łączności dla personelu Inżyniera. 

t) 

Koszt działań promocyjnych i informacyjnych, w tym m.in.: 

  Wykonanie zdjęć prowadzonych robót z opracowaniem; 
  Wykonanie  raz  na  kwartał  oraz  po  zakończeniu  robót  budowlanych  zdjęć 

lotniczych prowadzonych robót z opracowaniem; 

  Opracowanie danych w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych oraz 

finansowania; 

  Spec. ds. organizacji ruchu.  

u) 

Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie 7 lat. 

v) 

Koszt badań laboratoryjnych, w tym m.in.: 

  Przeprowadzenie badań kontrolnych (pkt 2.3.1.21 OPZ); 
  Przeprowadzenie badań sprawdzających (pkt 2.3.1.23 OPZ). 

Zgodnie  z  zestawieniem  kosztów  przedstawionym  w  Załączniku  nr  1  minimalny  koszt 

przyjęty w ofercie i uwzględniający wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ 

wynosi brutto 393 187,36 

zł.  

Oznacza  to,  że  oferta  wykonawcy  K  dla  tej  fazy  jest  niedoszacowana  w  kwocie 

wynoszącej brutto 94 912,36 zł.  


d) 

Analiza oferty wykonawcy K dla całego kontraktu 

Zgodnie  z  zestawieniem  kosztów  przedstawionym  w  Załączniku  nr  1  minimalny  koszt 

pełnienia  funkcji  „Inżyniera  Kontraktu”  przyjęty  w  ofercie  i  uwzględniający  wszystkie 

wymagania 

zamawiającego określone w SIWZ wynosi brutto 500 972,59 zł.  

Oznac

za  to,  że  oferta  wykonawcy  K  złożona  w  przedmiotowym  postępowaniu  jest 

niedoszacowana na poziomie 51,2%, tj. w kwocie wynoszącej brutto 169 733,59 zł.  

Odwołujący  przeprowadzając  analizę  kosztów  przyjął  dla  wszystkich  osób 

z wymaganego  personelu  stawki  min

imalne  oraz  dla  większości  z  nich  minimalne  ilości 

dniówek  pobytu  na  budowie,  wynikające  chociażby  z  potencjalnego  obowiązku 

uczestniczenia w comiesięcznych radach budowy. 

Koszty zapewnienia biura Inżyniera przyjęto w oparciu o analizę ofert z rynku lokalnego, 

z założeniem wymaganej SIWZ odległości pomiędzy biurem a budową. 

ZA

ŁĄCZNIK NR 1 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: „Budowa nowego 

odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową 

niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: 

„Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”  

L.p. 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jedn. 

czasu/ 

rozliczenia 

Liczba 

jednostek 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

FAZA PRAC PROJEKTOWYCH 

Koszt utrzymania biura 

Biuro inżyniera kontraktu 

miesiąc 

– Zapewnienie biura – 

powierzchnia 80m2 (w tym sala 

konf. min. 20m2) wraz z 

miejscami parkingowymi 

– pkt 4.2 

OPZ, przyjęto stawkę 25zł/m2 

miesiąc 

– Koszty wyposażenia, meble, 

sprzęt komputerowy (transport 

mi

esiąc 


sprzętu do biura i z biura) przyjęto 

(1 500,00zł *2/23mce) 

– Koszty ubezpieczenia lokalu  

miesiąc 

– Koszty eksploatacyjne (prąd, 

woda, ogrzewanie) 

miesiąc 

– Abonament za podłączenie 

sieci internetowej 

miesiąc 

– Abonament telefoniczny dla 

biura 

miesiąc 

– Materiały eksploatacyjne 

miesiąc 

– Koszty sprzątania 

miesiąc 

– Koszty wywozu śmieci 

miesiąc 

– Koszty ochrony 

miesiąc 

Koszt ubezpieczenia 

Koszt ubezpieczenia (OC na 

sumę 2 000 000,00 zł) – par. 4 

UMOWY 

miesiąc 

Koszt gwarancji należytego 

wykonania (5% wynagrodzenia) 

– 

art. 13 OWU 

miesiąc 

Usługi nadzoru 

Personel podstawowy 

Personel biurowy (zapewnienie 

obsługi biura w godzinach 8:00 – 

miesiąc 

Inżynier Kontraktu 

miesiąc 

1.3.3  Weryfikator 

branży drogowej 

ryczałt 

Weryfikator branży mostowej 

ryczałt 

Specjalista ds. rozliczeń – 

zaangażowanie 1/5 etatu (Umowa 

o pracę) 

miesiąc 

1.3.6  Geodeta 

ryczałt 

Środowiskowiec 

ryczałt 

Personel dodatkowy 


Wer

yfikator branży 

elektroenergetycznej 

ryczałt 

Weryfikator branży 

teletechnicznej 

ryczałt 

Weryfikator branży sanitarnej 

ryczałt 

Środki transportu i łączności 

Środki transportu 

miesiąc 

– koszt miesięczny 

ubezpieczenia (koszt roczny 

1200,00zł) 

– koszt miesięczny wymiany 

opon (koszt roczny 120 zł – 2 

wymiany opon) 

– koszt miesięczny przeglądu 

technicznego (koszt roczny 

126,00zł) 

– koszt miesięczny płynów 

eksploatacyjnych 

– koszt miesięczny serwisu auta, 

bieżące naprawy (koszt roczny 

300zł) 

– koszt miesięczny myjni 

(przyjęto min. 2 mycia) 

– koszt paliwa 

(7l

itrów/100km*3,90zł/litr*1000km) 

Środki łączności (min. opłaty za 

telefon Inżyniera) 

miesiąc 

FAZA PRAC PROJEKTOWYCH RAZEM NETTO =    87630,27 

Podatek VAT =     20154,96 

FAZA PRAC PROJEKTOWYCH RAZEM BRUTTO =   107 785,23 

FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Koszt utrzymania biura 

Biuro inżyniera kontraktu 

miesiąc 


– Zapewnienie biura – 

powierzchnia 80m2 (w tym sala 

konf. min. 20m2) wraz z 

miejscami parkingowymi 

– pkt 4.2 

OPZ

, przyjęto stawkę 25zł/m2 

miesiąc 

– Koszty wyposażenia, meble, 

sprzęt komputerowy (transport 

sprzętu do biura i z biura) 

przyjęto (1 500,00zł *2/23mce) 

miesiąc 

– Koszty ubezpieczenia lokalu  

miesiąc 

– Koszty eksploatacyjne (prąd, 

woda, ogrzewanie) 

miesiąc 

– Abonament za podłączenie 

sieci internetowej 

miesiąc 

– Abonament telefoniczny dla 

biura 

miesiąc 

– Materiały eksploatacyjne 

miesiąc 

– Koszty sprzątania 

miesiąc 

– Koszty wywozu śmieci 

miesiąc 

– Koszty ochrony 

miesiąc 

Koszt ubezpieczenia 

Koszt ubezpieczenia (OC na 

sumę 2 000 000,00zł) – par. 4 

UMOWY 

miesiąc 

Ko

szt gwarancji należytego 

wykonania (5% wynagrodzenia) 

– 

art. 13 OWU 

miesiąc 

Usługi nadzoru 

Personel podstawowy 

Personel biurowy (zapewnienie 

obsługi biura w godzinach 8:00 – 

miesiąc 

Inżynier Kontraktu 

miesiąc 

Inspektor branży drogowej 

ryczałt 


Inspektor branży mostowej 

ryczałt 

Specjalista ds. rozliczeń – 

zaangażowanie 1/2 etatu (Umowa 

o pracę) 

miesiąc 

2.3.6  Geodeta 

miesiąc 

Środowiskowiec 

ryczałt 

Personel dodatkowy 

2.3.8  Technolog 

ryczałt 

Inspektor branży 

elektroenergetycznej 

ryczałt 

Inspektor branży teletechnicznej 

ryczałt 

2.3.11  Inspektor 

branży sanitarnej 

ryczałt 

Inni specjaliści wg potrzeb: 

– Nadzór archeologiczny 

– Nadzór geologiczny i 

geotechniczny 

– Spec. ds. organizacji ruchu 

– Specjaliści w zakresie 

środowiska 

– Prawnik 

– Zespół weryfikatorów – dla 

opiniowania potencjalnych zmian 

ryczałt 

Środki transportu i łączności 

Środki transportu 

miesiąc 

– koszt miesięczny 

ubezpieczenia (koszt roczny 

1200,00zł) 

– koszt miesięczny wymiany 

opon (koszt roczny 120 zł – 2 

wymiany opon) 

– koszt miesięczny przeglądu 

technicznego (koszt roczny 

126,00zł) 

– koszt miesięczny płynów 

eksploatacyjnych 

– koszt miesięczny serwisu auta, 


bieżące naprawy (koszt roczny 

– koszt miesięczny myjni 

(przyjęto min. 2 mycia) 

– koszt paliwa 

(7litrów/100km*3,90zł/litr*1500km) 

Środki łączności (min. opłaty za 

telefon Inżyniera) 

miesiąc 

Koszty pozostałe 

Wykonanie zdjęć prowadzonych 

robót z opracowaniem 

miesiąc 

Wykonanie raz na kwartał oraz po 

zakończeniu robót budowlanych 

zdjęć lotniczych prowadzonych 

robót z opracowaniem – przyjęto 

150 zł za pojedyncze zlecenie 

kwartał 

Opracowanie danych w zakresie 

działań promocyjnych i 

informacyjnych oraz finansowania 

miesiąc 

Przeglądy gwarancyjne 

lata 

Badania laboratoryjne 

2.4.1  Laboratorium 

– badania kontrolne 

ryczałt 

Laboratorium 

– rezerwa na 

badania sprawdzające 

ryczałt 

FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH RAZEM NETTO =     339 744,52 

Podatek VAT =     78 141,24 

FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH RAZEM BRUTTO =    417 885,76 

CENA OFERTY NETTO =     

Podatek VAT =     98 296,20 

CENA OFERTY BRUTTO =    525 670,99 

ad 3)   Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i 15 ust. 1 pkt 1 UZNK 


Zamawiający  dopuścił  się  także  naruszenia  wskazanych  powyżej  przepisów  ustawy 

przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  K,  mimo  że  jej  złożenie 

stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  polegający  na  sprzedaży  usługi  i  towarów  poniżej 

kosztów ich świadczenia lub wytworzenia. 

Zgodnie  z  art.  15  ust.  1  pkt  1  UZNK  czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  utrudnianie 

innym 

przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku,  w  szczególności  przez:  sprzedaż  towarów  lub 

usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów 

zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. 

Złożenie  oferty  stanowiącej  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  postanowień 

ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  stanowi  osobną  przesłankę  odrzucenia  oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. Powyższe 

potwierdza  m.in.  orzecznictwo,  w  tym:  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Białymstoku  z  13  lipca 

2007 r., sygn. akt II Ca 431/07; wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. akt 

UZP/ZO/0-3740/05. 

Jak  wskazali 

odwołujący,  w  uzasadnieniu  zarzutu  nr  1  i  2,  wykonawca  K  zaoferował 

ceny  w  szczególności  poniżej  kosztów  ich  świadczenia  w  celu  eliminacji  innych 

przedsiębiorców  z  możliwości  wykonania  zamówienia  w  jakiejkolwiek  części,  co  uzasadnia 

podniesienie przedmiotowego zarzutu. 

ad 4)   Zarzut naruszenia art. 8 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 UZNK 

Zamawiający  w  postępowaniu  dopuścił  się  naruszenia  podstawowej  zasady  jawności 

postępowania  i  zaniechania  ujawnienia  przez  zamawiającego  w  całości  Załączników  do 

wyjaśnień  w  zakresie  ceny  rażąco  niskiej  złożonych  przez  wykonawcę  K,  mimo  że 

zastrzeżone  informacje  nie  spełniają  ustawowych  przesłanek  uznania  ich  za  tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  a  wskazani  wykonawcy  nie  wykazali  skutecznie  zasadności  dokonanego 

zastrzeżenia. 

Zastrzeżenie  jawności  informacji  w  oparciu  o  tajemnicę  przedsiębiorstwa  stanowi 

wyjątek od naczelnej zasady jawności postępowania.  

Zastrzeżenia sformułowane przez wykonawcę K w odniesieniu do:  

– Załącznika nr 1 do wyjaśnień z dnia 05.11.2020 r. 

– Załącznika nr 1 do wyjaśnień z dnia 24.11.2020 r. 

są  skrajnie  ogólnikowe  i  zmierzają  do  uniemożliwienia  weryfikacji  tych  ogólnikowych 

wyjaśnień  przez  innych  uczestników  postępowania.  Brak  jest  w  tych  wyjaśnieniach 

wykazania przesłanek uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa.  

ad 5)   Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp 


Zamawiający  naruszył  także  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  przez  prowadzenie  postępowania  w 

sposób  naruszający  zasadę  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców  oraz  udzielenie  zamówienia  wykonawcy  wybranemu  niezgodnie  z  przepisami 

ustawy tj. wykonawcy K. 

Wskaz

ane  naruszenia  miały  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania,  w  szczególności 

prowadząc  do  udzielenia  zamówienia  wykonawcy  wybranemu  niezgodnie  z  przepisami 

ustawy tj. wykonawcy K. 

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 22.12.2020 r. (art. 180 

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 22.12.2020 

r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp). 

r. 

wykonawca 

Prokom 

Construction 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Sosnowcu,  ul.  Reymonta  30,  41-200  Sosnowiec  [dalej 

wykonawca  P]  złożył  Prezesowi  KIO  pismo  o  zgłoszeniu  przystąpienia  do  postępowania 

toczącego  się  w  wyniku  wniesienia  odwołania  po  stronie  odwołującego.  Przystępujący 

przekazał kopię przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu. Jednak Izba postanowiła na 

posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron,  że  wykonawca  P  nie  mógł  się  stać  uczestnikiem 

postępowania,  gdyż  w  zgłoszeniu  do  przystąpienia  wykonawca  P  wskazał  tylko  stronę,  do 

której  przystępuje,  a  wykonawca  P  nie  wykazał  interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na 

korzyść  strony,  do  której  wykonawca  P  zgłosił  przystąpienie,  przez  co  wykonawca  P  nie 

wypełnił  dyspozycji  art.  185  ust.  2  Pzp,  który  to  przepis  brzmi  »Wykonawca  może  zgłosić 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii 

odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść  strony,  do której  przystępuje.  Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi  Izby  

postaci 

papierowej 

albo 

elektronicznej 

opatrzone 

kwalifikowanym 

podpisem 

elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz  wykonawcy  wnoszącemu 

odwołanie«.  

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy 7.01.2021 

r. (art. 186 ust. 1 

Pzp). Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania,  wyjaśnień  oraz  stanowisk  stron  zaprezentowanych  podczas  rozprawy  – 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  


Skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie jest zasadne.  

Izba  stwierdza,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  

W ocenie Izby odwołujący wypełnił łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to 

jest odwołujący wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu rozpoznawanego zamówienia oraz 

odwołujący wykazał wystąpienie możliwości poniesienia szkody przez odwołującego.  

Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  informacje  zawarte  

w ogłoszeniu o zamówieniu) nie jest sporny.  

Izba  postanowiła  dopuścić  jako  dowód,  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego przekazaną przez zamawiającego w formie elektronicznej.   

Izba  wzięła  pod  uwagę  dowód  złożony  przez  zamawiającego  pytanie  o  RNC  pismo 

zamawiającego z 05.10.2020 r. do wykonawcy K.  

W ocenie Izby, zarzut pierwszy 

– naruszenia art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 1 i 2 w zw. 

z  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  przez  nieprawidłową  ocenę  złożonych  przez  wykonawcę  K 

wyjaśnień  i  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  w  postępowaniu  przez  wykonawcę  K, 

mimo  że  oferta  złożona  przez  wykonawcę  K  zawiera  rażąco  niską  cenę  [dalej  RNC]  

w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  wykonawca  K  zaś  mimo  niedopuszczalnych 

wielokrotnych  wezwań  nie  złożył  wyjaśnień  czyniących  zadość  wymaganiom  określonym  

w art. 90 ust. 1-3 Pzp 

– nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  ustaliła,  że  wykonawca  K  zaoferował  cenę  niższą  o  ok.  50%  od  wartości 

zamówienia  powiększonej  o  należny  VAT  i  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp 

oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

W związku z tym zamawiający zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp zwrócił się 5.10.2020 r. do 

wykonawcy  K  o 

udzielenie  wyjaśnień.  Art.  90  ust.  1a  pkt  1  Pzp  brzmi  »W  przypadku  gdy 

cena  całkowita  oferty  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od  […]  wartości  zamówienia 

powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem 

postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich 

złożonych ofert,  zamawiający  zwraca  się o udzielenie wyjaśnień,  o których mowa w  ust.  1, 

chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia«.   


Wykonawca  K  udzielił  we  wskazanym  przez  zamawiającego  terminie  wyjaśnień,  które 

jednak  nie  w  pełni  rozwiały  wątpliwości  zamawiającego  co  do  wysokości  ceny  i  w  związku  

z tym zamawiający jeszcze dwukrotnie występował o doprecyzowanie wyjaśnień, co nie kłóci 

się z  żadnymi  przepisami  i  jest często  stosowane  przez  zamawiających  w  postępowaniach  

o udzielenie zamówienia, chyba że wystąpi sytuacja określona w art. 90 ust. 3 Pzp, który to 

przepis brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera 

rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia«.  Jednak  w  roz-

poznawanym  postępowaniu  zamówieniowym  sytuacja  taka  nie  wystąpiła,  a  również 

odwołujący nie dowiódł jej zaistnienia, szczególnie że odwołujący nie miał wglądu do pełnych 

wyjaśnień  wykonawcy  K  wraz  z  załącznikami,  które  zostały  objęte  klauzulą  tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  zgodnie  z  art.  8  ust.  3  zdanie  pierwsze  Pzp,  który  to  przepis  brzmi  »Nie 

ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o 

zwalczaniu  nieucz

ciwej  konkurencji, jeżeli  wykonawca,  nie później  niż  w  terminie składania 

ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być 

one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa«. Po analizie wyjaśnień, zamawiający nie uznał, że zaistniały przesłanki do 

odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp, do czego 

– zdaniem Izby – zamawiający 

miał  prawo,  bo  wyjaśnienia  wykonawcy  K  były  wystarczające  i  dowiedzione  szczególnie 

załącznikami objętymi klauzulą tajności, zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp.  

W  szczególności  zamawiający  nie  odrzucając  oferty  wykonawcy  K  wziął  pod  uwagę 

wykazane przez wykonawcę K:  

1)   koszty  pracownicze 

–  niepełnoetatowe  zatrudnienie,  miejsce  zamieszkania 

pracowników, koszty dojazdów i delegacji;  

2)   koszty wynajmu biura i jego lokalizacji;  

3)   koszty  bada

ń  laboratoryjnych,  które  nie  odbiegają  od  cen  badań  laboratoryjnych 

w innych zadaniach;  

koszty właściwych i niezbędnych ubezpieczeń;  

spadek  wartości  cen  ofert  w  postępowaniach  w  ostatnim  czasie,  co  jest  związane 

m.in. z pandemią.  

Pona

d  nieuwzględnienie  przez  zamawiającego  wystąpienia  okoliczności  określonych  

w art. 90 ust. 3 Pzp

, zamawiający – zdaniem Izby – zasadnie uznał, że nie może zastosować 

się  do  dyspozycji  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp,  gdyż  po  analizie  wyjaśnień  wykonawcy  K 

zamawi

ający  stwierdził,  że  w  postępowaniu  nie  zaistniała  przesłanka  do  odrzucenia  oferty 

wskazana  w  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp,  który  brzmi  »Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  […] 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia«.  


Jednocześnie  Izba  nie  może  przyjąć  jako  miarodajnych  wyliczeń  odwołującego 

dotyczących  kosztów  wykonania  zamówienia,  gdyż  zostały  one  wyliczone  na  założeniach 

odwołującego,  a  odwołujący  nie  wykazał,  że  te  założenia  muszą  być  stosowane  przez 

wszystkich wykonawców.  

Wobec  powyższych  argumentów,  w  ocenie  Izby,  zarzut  pierwszy  –  naruszenia  art.  90 

ust.  3  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp 

–  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie.  

W ocenie Izby, zarzut drugi 

– naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 Pzp 

przez ponowne (dwukrotne) zwrócenie przez zamawiającego się do wykonawcy K o złożenie 

wyjaśnień,  podczas  gdy  już  pierwsze  wezwanie  ze  strony  zamawiającego  miało  charakter 

szczegółowy,  a  odpowiedź  wykonawcy  K  na  pierwsze  wezwanie  miała  charakter  skrajnie 

ogólnikowy i niepoparty jakimikolwiek dowodami – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  stwierdza,  że  już  pierwsze  wyjaśnienia  wykonawcy  K  kwestii  zastosowania  RNC  

z  12.10.2020  r.  były  na  odpowiednim  poziomie  szczegółowości  i  były  opatrzone  dowodami 

zawartymi  w  załączniku  objętym  klauzulą  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Dlatego  odwołujący 

nie miał dostępu do tego dokumentu. Wyjaśnienia te odnosiły się do wątpliwości dotyczących 

zaoferowanej ceny wyrażonych w piśmie zamawiającego z 5.10.2020 r. Jednak zamawiający 

nie  do  końca  miał  pewność,  czyli  miał  wątpliwości,  które  rozwiewał  jeszcze  dodatkowymi 

dwoma  wyjaśnieniami.  Izba  zauważa,  że  w  przepisach  Pzp  nie  ma  limitu  zadawania  pytań 

dotyczących  RNC,  a  wprost  przepis  zacytowany  wcześniej  art.  90  ust.  3  Pzp  nakazuje 

odrzucenie  oferty,  jeżeli  wykonawca  nie  udzieli  wyjaśnień  lub  jeżeli  ocena  wyjaśnień 

potwierdzi,  że  oferta  zawiera  RNC,  a  taki  przypadek  nie  zaistniał  w  rozpoznawanym 

postępowaniu  zamówieniowym.  W  takim  przypadku  –  zdaniem  Izby  –  był  wprost 

zobowiązany do dodatkowego wyjaśniania oferty, a wykonawca K wypełnił właściwie swoje 

zobowiązanie wyjaśnienia kwestii zaoferowanej wysokości ceny ofertowej.  

W związku z powyższymi argumentami – w ocenie Izby – zarzut drugi – naruszenia art. 

90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 Pzp nie 

może zostać uwzględniony.  

W ocenie Izby, zarzut trzeci 

– naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i 15 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 

,  poz.  211  ze  zm.)  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  K, 

mimo że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na sprzedaży usługi  

i  towarów  poniżej  kosztów  ich  świadczenia  lub  wytworzenia  –  nie  zasługuje  na 

uwzgl

ędnienie.  

Izba stwierdza, że samo wskazanie przez odwołującego wystąpienia RNC nie może być 

uznane  za  dowód,  a  różnice  cen  ofert  –  nawet  w  stosunku  do  wartości  szacunkowej 


zamawiającego  są  normalnym  zjawiskiem  występującym  na  rynku,  czego  potwierdzeniem 

j

est  art.  90  Pzp,  nakazujący  przeprowadzić  zamawiającemu  badanie  oferty  z  niską  ceną. 

Odwołujący nie wykazał nigdzie,  że zaoferowana przez wykonawcę K cena jest przejawem 

czynu nieuczciwej konkurencji.  

W związku z tym w ocenie Izby zarzut trzeci – naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw.  

z  art. 3  ust.  1  i  15  ust. 1  pkt  1  ustawy  z  dnia  16 kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zm.) 

– nie zasługuje na uwzględnienie. 

W ocenie Izby, zarzut czwarty 

– naruszenia art. 8 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. 

z  art.  11  ust.  4  UZNK  przez  naruszenie  podstawowej  zasady  jawności  postępowania  i  za-

niechania ujawnienia przez zamawiającego w całości załączników do wyjaśnień w zakresie 

ceny  rażąco  niskiej  składanych  przez  wykonawcę  K,  mimo  że  zastrzeżone  informacje  nie 

spełniają ustawowych przesłanek uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa, a wykonawca 

K  nie  wykazał  skutecznie  zasadności  dokonanego  zastrzeżenia  –  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie.  

Izba  stwierdza,  że wykonawca K  właściwie zastrzegł  tajemnicę  przedsiębiorstwa i  rów-

nież  dokonała  tego  we  właściwym  terminie  w  stosunku  do  załączników  do  wyjaśnień.  Izba 

podkreśla,  że  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  jawne,  co  wynika  z  art.  8  ust.  1 

Pzp, który brzmi »Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne«. Jednak zgodnie z art. 

8 ust.  2  Pzp zamawiający  może ograniczyć  dostęp  do  informacji  w  przypadkach  ustawowo 

określonych,  co  wynika  z  art.  8  ust.  2  Pzp,  który  to  przepis  brzmi  »Zamawiający  może 

ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko 

w przypadkach określonych w ustawie«. Ponadto w postępowaniu zamawiający nie określił 

w  SIWZ  żadnych  wymogów  zachowania  poufnego  charakteru  informacji  przekazanych 

wykonawcy, co jest możliwe  na podstawie przywołanego przez odwołującego art. 8 ust. 2a 

Pzp, który to przepis brzmi »Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  wymogi  dotyczące  zachowania  poufnego  charakteru  informacji  przekazanych 

wykonawcy  w  toku  postępowania«.  Ponadto  Izba  stwierdza,  że  wykonawca  K  właściwie 

zastrzegł  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  stosunku  do  załączników  stanowiących  dowody  na 

brak  RNC  w  ofercie  wykonawcy  K.  Również  wykonawca  K  nie  zastrzegł  w  swojej  ofercie 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, który brzmi »Podczas otwarcia ofert podaje 

się  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  wykonawców,  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu 

wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych  w  ofertach«. 

wynika z  tego,  że zamawiający  nie naruszył  art.  8  ust.  3  Pzp, który  brzmi  »Nie  ujawnia się 

informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieucz

ciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub 

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one 


udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje 

się odpowiednio do konkursu«. Izba podkreśla, że zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp wykonawca nie 

może zastrzec tylko informacji,  o których mowa w  przytoczonym  art.  86 ust.  4 Pzp,  a więc 

wszelkie  inne  informacje  mogą  stanowić  przedmiot  zastrzeżenia,  jeżeli  spełniają  warunki 

określone w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze Pzp, oczywiście z zastrzeżeniem, że w stosunku do 

informacji udzielanych po upływie terminu składania ofert informacje muszą być zastrzeżone 

nie później niż w terminie składania tych informacji. W postępowaniu wykonawca K zastrzegł 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  pismach  dotyczących  wyjaśnień,  a  więc  również  we 

właściwym  terminie  wykonawca  K  zastrzegł  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Z  tego  względu  – 

zdaniem Izby 

– zamawiający zasadnie odmówił odwołującemu odtajnienia kwestionowanych 

informacji.  

związku z tą argumentacją, w ocenie Izby zarzut czwarty – naruszenia art. 8 ust. 1-3 

w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 UZNK 

– nie zasługuje na uwzględnienie.  

W  ocenie  Izby,  zarzut 

piąty  –  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  przez  prowadzenie 

postępowania  w  sposób  naruszający  zasadę  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców  oraz  udzielenie  zamówienia  wykonawcy  wybranemu  niezgodnie  

z przepisami ustawy tj. wykonawcy K 

– nie zasługuje na uwzględnienie.  

Zdaniem  Izby  nie  potwierdziły  się  zarzuty  od  pierwszego  do  czwartego,  a  odwołujący 

tylko na tym oparł zarzut  piąty, dlatego zarzut piąty nie może również zostać uwzględniony 

przez Izbę.  

Zamawiający  –  podczas  prowadzenia  postępowania  –  nie  naruszył  wskazanych  przez 

odwołującego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

Z powyższych względów oddalono odwołanie, jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

Pz

p, czyli stosownie do wyniku postępowania.  

Przewodniczący: 

………………………………  


wiper-pixel