KIO 3385/20 WYROK dnia 21 stycznia 2021 r.

Data: 2 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3385/20 

WYROK 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:   Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  Warszawie  w  dniu  18  stycznia  2021 

r.  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020r.  przez 

wykonawc

ę J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy 

Konserwacji Terenów Zielonych J. W. z siedzibą w Bytomiu, ul. Władysława Łokietka 4 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Miasto  Gliwice-  Zarząd  Dróg 

Miejskich z siedzibą w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 

przy udziale 

wykonawcy Balcer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Gliwicach,  ul.  Daszyńskiego  449  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  w  sprawie  sygn.  akt 

KIO 3385/20 po stronie zamawiającego 

orzeka : 

1. oddala odwołanie,  

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  J.  W.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usługowy  Konserwacji  Terenów  Zielonych  J.  W.  z 

siedzibą w Bytomiu, ul. Władysława Łokietka 4 i: 

2.1.  zalicza  na  poczet  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000zł.  00  gr  (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez  wykonawcę  J.  W.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy Konserwacji Terenów Zielonych 

J. W. 

z siedzibą w Bytomiu, ul. Władysława Łokietka 4 tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od wykonawcę J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Zakład  Usługowy  Konserwacji  Terenów  Zielonych  J.  W.  z  siedzibą  w  Bytomiu,  ul. 

Władysława Łokietka 4 na rzecz zamawiającego Miasto Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich 

z  siedzibą  w  Gliwicach,  ul.  Płowiecka  31  kwotę  3  600  zł.  00  gr.  (słownie:  trzy  tysiące 


sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.  

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2019 ze  zm.) w związku z art. 92 ust.1 ustawy  z 

dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U 

z 2019 r. poz.2020) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje 

skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warsza-

wie. 

Przewodniczący: ……………………. 


Sygn. akt KIO 3385/20

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zimowe  utrzymanie  dróg  na  terenie  miasta  Gliwice  w  latach  2020-2022  zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  5  sierpnia 

2020r. za numerem 2020/S 150-368225.  

W  dniu  11  grudnia  2020r.  zama

wiający  poinformował  o  wynikach  postępowania  i  wyborze 

jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Balcer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gliwicach.  

W dniu 21 grudnia 2020r. odwołanie wniósł wykonawca J. W. prowadzącego działalność go-

spodarczą  pod  firmą  Zakład  Usługowy  Konserwacji  Terenów  Zielonych  J.  W.  z  siedzibą  w 

Bytomiu, ul. Władysława Łokietka 4 – dalej odwołujący. Odwołanie zostało wniesione przez 

pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 grudnia 2020r. udzielo-

nego  przez  właściciela  firmy.  Kopia  odwołania  została  przekazana  zamawiającemu  w  dniu 

21 grudnia 2020r. 

Odwołanie części opisanej jako REJON Nr 2. 

Odwołujący wskazał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę w wyni-

ku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  tym  samym  posiada  legitymację 

czynną niezbędną do wniesienia odwołania. Odwołujący jest wykonawcą biorącym udział w 

postępowaniu,  którego  oferta  winna  być  uznana  za  najkorzystniejszą,  a  na  skutek  błędów 

zamaw

iającego  oferta  odwołującego  uzyskała drugą w kolejności  liczbę  punktów.  Narusze-

nia przepisów ustawy miały bezpośredni wpływ na wybór oferty i co za tym idzie na udziele-

nie  zamówienia,  a  zatem  (o  ile  Krajowa  Izba  Odwoławcza  potwierdzi  postawione  zarzuty) 

o

dwołanie - zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 2 ustawy - winno być uwzględnione. Odwołu-

jący  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy. 

Szkoda  będzie  polegać  na  tym,  iż  pomimo  poniesionych  kosztów  przygotowania  oferty  i 

ud

ziału  w  postępowaniu  nie  uzyska  zamówienia  i  nie  nabędzie  nowych  zdolności  co  może 

utrudnić uzyskanie zamówień w przyszłości. W wyniku naruszenia przez zamawiającego ww. 

przepisów ustawy, interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku. Objęte 

odwołaniem  czynności  i  zaniechania  zamawiającego  prowadzą  do  możliwości  poniesienia 

przez odwołującego szkody polegającej m.in. na uniemożliwieniu odwołującemu uzyskania i 

realizacji zamówienia. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1. Art. 7 ust

. 1 i 3 ustawy przez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz naruszeniem zasady proporcjonalności 

i  przejrzystości  a  w  konsekwencji  dokonanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  sposób 

sprzecz

ny z ustawą, 


2. Art. 7 ust. 1 ustawy w zw. z art. 2 pkt 5) ppkt a) ustawy ze względu na wybór oferty złożo-

nej przez Balcer sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - dalej: Balcer sp. z o.o. lub spółka Balcer - 

która nie jest najkorzystniejszą w rozumieniu ustawy i SIWZ, 

3. Art. 24 pkt 17 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez brak zastosowania tych przepisów 

i zaniechanie wykluczenia wykonawcy Balcer z postępowania, pomimo iż wykonawca ten w 

wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd w ten sposób, że 

w  celu uzyskania zamówienia zaniżył  cenę przez  zastosowanie innego niż  wymagany  spo-

sób wykonania zamówienia. 

4. Art. 89 ust. 1 pkt 2 przez brak zastosowania tego przepisu i zaniechanie odrzucenia oferty 

Balcer sp. z o.o. , pomimo iż oferta jest niezgodna z treścią SIWZ, 

5. Art. 89 ust. 1 pkt 3 przez brak zastosowania tego przepisu i zaniechanie odrzucenia oferty 

spółki Balcer, pomimo iż złożenie tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 

6. Art. 89 ust. 5 i 24 ust. 4 ustawy przez ich niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty 

Balcer sp. z o.o. pomimo, iż spółka Balcer podlega wykluczeniu z postępowania. 

7. Art. 89 ust. 1 pkt 4) i 6) przez ich niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty Balcer 

sp. z o.o. pomimo, iż oferta spółki Balcer: 

a. zawiera błędy w obliczeniu ceny oferty polegające na tym, że nie uwzględniono wszystkich 

kosztów wykonania zamówienia, a w szczególności nie uwzględnia kosztów koniecznych dla 

zastosowania (zakup, składowanie etc) chlorków wapnia i chlorków magnezu oraz zaniżono 

koszty tzw. przejazdu jednorazowego (Załącznik 12 poz. 2) co doprowadziło do tego, że ofer-

ta zawiera jednocześnie błąd w obliczeniu ceny i jest cena rażąco niską, 

b.  nie  uwzględnia  wszystkich  pozycji  wynikających  ze  Szczegółowego  Opisu  Przedmiotu 

Zamówienia co jest sprzeczne z postanowieniami Rozdziału 17 pkt 2) SIWZ. 

8. Art. 90 ust. 1 i ust. 3 ustawy przez zaniechanie ich zastosowania pomimo tego, iż istotne 

części  składowe  ceny  oferty  (kosztu)  są  rażąco  niskie  i  skutkują  niemożnością  wykonania 

zamówienia w  zakresie Rejonu 2 zgodnie z wymaganiami zamawiającego, które w okolicz-

nościach niniejszej sprawy są tożsame z regulacjami zawartymi w aktach normatywnych tj w: 

a. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i 

warunków  stosowania  środków,  jakie  mogą  być  używane  na  drogach  publicznych  oraz  uli-

cach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960)., 

b. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151. poz. 1220 

ze zm.). 

Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu w zakresie Rejonu nr 2: 

1. Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

2. Dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert. 

3. Wykluczenie spółki Balcer z postępowania.  

4. Odrzucenie ofert

y złożonej przez Balcer sp. z o.o. 


5. Dokonania wyboru oferty odwołującego. 

Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Z

amawiający: 

a. W Rozdziale 4 SIWZ dopuścił składanie ofert częściowych. 

b. W Rozdziale 3 SIWZ wskazał, że: 

• 3.1. przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg o długości -436 km oraz dróg 

wewnętrznych o długości ~40 km, 

• 3.2. wykonawcy mogli złożyć oferty na maksymalnie 4 części spośród 12 części. 

c. W Rozdziale 17 pkt 2) SIWZ wskazał, że cenę należało obliczyć z uwzględnieniem zakre-

su zamówienia zawartego w SIWZ, w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w 

Wykazie W 1 (czyli opis Rejonu). 

d.  W  Rozdziale  17  pkt  7  SIWZ  zawarł  tożsamą  regulację  jak  w  załączniku  12b:  Szacunek 

ilościowy prac określony w Formularzu cenowym — Zał. Nr 12a-l, został określony wyłącznie 

po to aby dać Wykonawcom wspólną podstawę wyceny oferty. 

e. Opracował Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ustalił w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

Zgodnie  z  postanowieniami  tego  załącznika  zamawiający  ustalił  wymagania  wspólne  dla 

wszystkich Wykonawców i wszystkich Rejonów oraz wymagania szczególne dla poszczegól-

nych Rejonów. 

Dla wszystkich Rejonów zamawiający wymagał w pkt 2. g) wykonawca we własnym zakresie 

zabezpieczy odpowiednią ilość środków chemicznych i uszorstniających, która wystarczy na 

prowadzenie  Akcji  Zima  w  ciągu  całego  sezonu  zimowego.  wykonawca  przy  realizacji 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do stosowania:  

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i 

warunków  stosowania  środków,  jakie  mogą  być  używane  na  drogach  publicznych  oraz  uli-

cach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960). Na drogach publicznych i ulicach środki chemiczne 

powinny być stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zielonym oraz drzewostano-

wi. Posypywanie nawierzchni piaskiem bądź środkami chemicznymi powinno zostać poprze-

dzone mechanicznym odgarnięciem śniegu.  

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz- U. z 2009 r. Nr 151. poz. 1220 

ze zm  ).  Środki  chemiczne  powinny  być  stosowane w  sposób  najmniej  szkodzący  terenom 

zielonym.  Stosujący  je  w  sposób  znacząco  szkodzący,  podlega  karze  aresztu  łub  grzyw-

ny/podmiot/osoba.  Materiały  chemiczne  stosowane  w  ramach  Akcji  Zima,  muszą  być  skła-

dowane  w  odpowiednich,  ekologicznyc

h  magazynach,  nie  powodujących  uciążliwości  dla 

środowiska.  wykonawca  uzupełniał  będzie  ewentualne  niedobory  materiałów,  odpowiednio 

wcześniej  i  na  własny  koszt.  wykonawca  w  ZESTAWIENIU  MIESIĘCZNYM  przedstawi  za-

mawiającemu pisemną informację dotyczącą ilości zużytego materiału 

• Dla Rejonu 1 i 2 zamawiający ustalił w pkt 3. a) takie same wymagania w zakresie poten-


cjału technicznego i nie wskazał różnic w sposobie wykonania, a zatem w obu Rejonach na-

leży stosować ww. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w 

sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach pu-

blicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151. poz. 1220 ze zm ). 

f. W Załączniku nr 5 zawierającego wzór umowy m.in. dla Rejonu 2 wskazał: 

• W §1 ust 1 - zlecenie jest zgodne z SIWZ i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

•  W  §4  ust.  16:  W  trakcie  realizacji  prac  wykonawca  zobowiązany  jest  do  bezwzględnego 

przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz p.poż. 

• W §6 ust. 1: zasadę ryczałtowego rozliczania wykonywanych usług. 

g. W Załączniku 12b zawierającego formularze cenowe dla Rejonów wskazał, że Szacunek 

ilościowy  prac,  został  określony  wyłącznie  po  to  aby  dać  wykonawcom  wspólną  podstawę 

wyceny oferty. 

2. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 19 pkt 1) SIWZ zamawiający oferty złożone na Re-

jon 2 oceniał w trzech kryteriach: 

a. Cena - o wadze: 60% 

b. Czas rozpoczęcia prac w Rejonie - o wadze: 30%, 

c. Czas 

ukończenia poziomego zamiatania - o wadze: 10% 

Przebieg postępowania. 

Podczas otwarcia ofert zamawiający oświadczył, iż na sfinansowanie zamówienia w Rejonie 

nr 2 przeznaczył 1.900.400,- zł. 

Ceny ofert przedstawiały się następująco: 

a. Odwołujący: 1.937.470,60 zł, 

b.  M.  K. 

prowadzący  działalność  pod  nazwą  ZUDIK  Dromar  K.  M.  -  dalej:  ”Dromar”  : 

3.156.342,08 zł 

c. Spółka Balcer: 1.745.924,40 zł. 

Oferty złożone dla Rejonu 2 miały taki sam czas rozpoczęcia prac i taki sam czas ukończe-

nia p

oziomego zamiatania. W konsekwencji, o wyborze oferty decydowała cena, czyli kryte-

rium nr 1. 

Z

amawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy w dniu 18 września 2020r. wezwał 

spółkę Balcer do wyjaśnienia ceny oferty. Balcer sp. z o.o. pismem z dnia 22 września 2020r. 

przedstawił odpowiedź na ww. wezwanie. 

Pismem z dnia 1 października 2020r. zamawiający poinformował o wynikach postępowania 

we  wszystkich  Rejonach.  zamawiający  -  podał,  iż  za  ofertę  najkorzystniejszą  w  Rejonie  2 

uznał ofertę Balcer sp. z o.o. 

Odwołujący złożył odwołanie w dniu 12 października 2020r. w którym zakwestionował czyn-

ności zamawiającego. Odwołanie to zostało przyjęte do rozpoznania przez KIO pod sygn. akt 


KIO 2598/200. Spółka Balcer złożyła przystąpienie do odwołania, uczestniczyła w posiedze-

niu i rozprawie przed KIO. 

W  uwzględniającym  odwołanie  wyroku  z  dnia  9  listopada  2020r.  KIO  nakazało  zamawiają-

cemu by ten: 

• unieważnił czynność wyboru oferty złożonej przez spółkę Balcer, 

• wezwał spółkę Balcer do złożenia wyjaśnień w zakresie środków chemicznych i uszorstnia-

jących, jakich wykonawca ten zamierza użyć do realizacji przedmiotu zamówienia (tak: pkt I 

sentencji wyroku). 

• wyrok nie został zaskarżony. 

Uzasadniając swe rozstrzygnięcie KIO wskazało m.in.: 

• z treści SIWZ w sposób jednoznaczny wynikał wymóg zabezpieczenia odpowiedniej ilości 

środków chemicznych i uszorstniających w ciągu całego sezonu zimowego (k.12 akapit 2), 

• zamówienie musi być wykonane zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 

października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być 

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960) (k.12 aka-

pit 2) 

• obie części [części zamówienia tj. Rejon 1 i Rejon 2] miałby realizować ten sam wykonaw-

ca,  z  d

użym prawdopodobieństwem w analogiczny sposób, przy użyciu tych samych mate-

riałów,  które  zdeklarował  w  ramach  Części  1.  Powyższe  potwierdziła  Balcer  sp.  z  o.o.  na 

stronie 1 ww. wyjaśnień stwierdzając: „Należy podkreślić, że wymagania dla rejonu 1 i 2 są 

id

entyczne ”(k.l2 in fine) -w wyjaśnieniach treści oferty złożonych przez spółkę Balcer. w dniu 

22 września 2020r. do których odniosła się KIO jednoznacznie wykazano, iż jedynym mate-

riałem używanym do realizacji zamówienia będzie sól i jej pochodne. 

Oświadczenia  zawarte  w  wyjaśnieniach  z  dnia  22  września  br.  nie  uszły  uwadze  KIO,  co 

podkreślono w uzasadnieniu wyroku stwierdzając: W żadnym miejscu wyjaśnień Balcer sp. z 

o.o. nie odniosła się do innych środków, treść wyjaśnień nie wskazuje na kalkulację użycia 

innych  środków. W  toku  postępowania  odwoławczego  Balcer  sp.  z  o.o.  również  nie  przed-

stawiła argumentacji zmierzającej do wykazania, że oferta złożona na Część 2 zamówienia 

obejmuje  sposób  realizacji  zamówienia  zgodny  z  przepisami  wskazanego  rozporządzenia. 

(...)  treść  rozporządzenia  (...)  nie  pozwala  na  dowolny  dobór  środków,  którymi  wykonawcy 

posługują się przy realizacji tego typu usług, czy ich ilości.  

Pismem z dnia 1 grudnia 2020r. zamawiający wezwał Balcer sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień 

treści złożonej oferty w zakresie środków chemicznych i uszorstniających jakich wykonawca 

zamierza użyć do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Spółka Balcer w dniu 3 grudnia 2020r. złożyła pismo zatytułowane Wyjaśnienia będące od-

powiedzią na wezwanie zamawiającego. 

Zama

wiający w dniu 11 grudnia 2020r. poinformował, iż ponownie uznał ofertę Balcer sp. z 


o.o.  za  najkorzystniejszą.  Z  pisma  wynika  też,  że  zamawiający  uznał  złożone  przez  spółkę 

Balcer wyjaśnienia za wystarczające. Ponowna punktacja ofert przedstawiała się następują-

co: 

a. Balcer sp. z o.o. uzyskała 100 pkt 

b. Odwołujący uzyskał 91,35 punktów 

c. Dromar uzyskał 73,43 punkty 

Zdaniem odwołującego spółka Balcer winna być wykluczona z postępowania a jej oferta od-

rzucona. Treść ofert i wyjaśnienia z dnia 3 grudnia br. potwierdzają istnienie przesłanek do 

takiej decyzji. 

Oferta Balcer sp. z o.o. 

SIWZ stanowi: Szacunek il

ościowy prac, został określony wyłącznie po to aby dać wykonaw-

com  w  spoiną  podstawę  wyceny  oferty.  Jeżeli  jednak  sposób  wykonania  tych  prac  nie  jest 

zgo

dny  z  wymaganiami  podanymi  w  SIWZ  to  nawet  przy  uwzględnieniu  takiej  samej  ilości 

prac wycena nie będzie porównywalna. 

Nie  może  jednak  zyskać  akceptacji  sytuacja,  w  której  niska  ceny  uzyskiwana  jest  kosztem 

zastosowania rozwiązań sprzecznych z SIWZ - co ma miejsce w odniesieniu do oferty spółki 

Balcer - 

w takim przypadku oferta winna być odrzucona nie tylko na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2 i pkt 4 ustawy ale też na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

Balcer sp. z o.o. w swych wyjaśnieniach z 22 września 2020r. w opisie sposobu wykonywa-

nia  zamówienia  dla  Rejonu  1  oświadczył,  że  wykona  je  niezgodnie  z  SIWZ.  Zamawiający 

dokonując oceny wyjaśnień złożonych przez  wykonawcę ma obowiązek zweryfikowania ich 

realności. Art. 90 ust. 1 i 3 ustawy nakazuje zamawiającemu badanie wyjaśnień i dowodów w 

przypadku,  gdy  cena  lub  jej  części  budzą  wątpliwości  -  zamawiający  zaniechał  przeprowa-

dzenia tych wyjaśnień. 

W swych wyjaśnienia z dnia 22 września 202Or. Balcer sp. z o.o. wskazał, m.in. że: 

a. ...przyjęto także 2 wariant szacunku (...) czyli przy wystąpieniu tzw. ostrej zimy — k.4; 

b.  Przyjęta  ilość  środków  (soli  i  solanki)  oraz  paliwa  zapewnia  wykonanie  prac  zgodnie  z 

oczekiwaniami zamawiającego. — k.5; 

c. Pługopiaskarki wyposażone są w nowoczesny sprzęt (...) których wykorzystanie umożliwia 

płynny dobór ilości i proporcji soli drogowej do solanki (...). Użycie solarek, które mają możli-

wość używania samej solanki (...) pozwala na osiągnięcie dodatkowych oszczędności - k.5; 

d. W celu zwalczania śliskości, spółka stosuje (...) środki chemiczne w postaci stałej - chlorek 

sodu (NaCl'), dalej sól drogowa, chemiczne w postaci zwilżonej: chlorek sodu (NaCl), dalej: 

sól zwilżona, roztwór wodny chlorku sody (NaCl)(stężenia 25%), dalej solanka. — k.7; 

Obecnie poza sporem jest to, że początkowo Balcer sp. z o.o. jako jedyny środek chemiczny 

wskazał chlorek sodu - NaCl - (w postaci suchej, zwilżonej i w postaci roztworu) i nie wskazał 

żadnego środka uszorstniającego. Taki sposób wykonania zamówienia i co za tym idzie taki 


sposób  wyceny  oferty  jest  sprzeczny  z  SIWZ.  Wskazane  w  SIWZ  rozporządzenie  Ministra 

Środowiska  z  dnia  27  października  2005  roku  w  sprawie  rodzaju  i  warunków  stosowania 

środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 

230  poz.  19

60  stanowi  w  §2,  że  na  drogach  publicznych  oraz  ulicach  i  placach  używa  się 

środków  nie  chemicznych  (piasek  i  kruszywo)  oraz  chemiczne.  Środkami  chemicznymi  są 

chlorek  sodu,  chlorek  magnezu  i  chlorek  wapnia.  Załączniki  do  rozporządzenia  określają 

czas i sp

osób stosowania środków dopuszczonych do stosowania: 

W tym miejscu odwołujący przedstawił załącznik nr 1 do powołanego rozporządzenia, który 

w formule tabelarycznej zawiera 

szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych 

oraz  chemicznych  w  postaci  st

ałej  i  załącznik  nr  2, który  określa  szczegółowe warunki  sto-

sowania środków chemicznych w postaci zwilżonej. 

W  ocenie  odwołującego  z  załączonych  tabel  wynika,  że  rodzaj  oraz  stężenie  stosowanego 

środka chemicznego uzależnione jest przede wszystkim od temperatury otoczenia i celu sto-

sowania. 

Balcer  sp.  z  o.o.  jednoznacznie  oświadczyła,  iż  stosować  będzie  jedynie  sól  dro-

gową i jej pochodne czyli sól zwilżoną i solankę ~ oświadczenie to zostało złożone 22 wrze-

śnia br. Rozporządzenie w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być 

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach jednoznacznie wskazuje, iż: 

a. Sól drogowa, sól zwilżona i solanka mogą być stosowane w ograniczonym zakresie, a w 

szczególności nie może być stosowana przy temperaturze niższej niż 10 st. Celsjusza. 

b. Dla zwalczania gołoledzi, oblodzenia i przy zapobieganiu oblodzeniu sól (NaCl) nie stosuje 

się poniżej 6 st. C. 

W ocenie odwołującego poza sporem jest to, że chlorek magnezu i chlorek wapnia są pro-

duktami droższymi niż sól, a zatem brak skalkulowania tych materiałów  (pomimo założenia 

tzw.  ostrej  zimy)  skutko

wał  obniżeniem  ceny.  Przypomniał,  iż  zamawiający  informował,  że 

Szacunek  ilościowy  prac,  został  określony  wyłącznie  po  to  aby  dać  wykonawcom  wspólną 

podstawę wyceny oferty. Aby oferty była porównywalne muszą dotyczyć „tego samego” - tak 

samo  jak  zaniżenie  powierzchni  przeznaczonych  do  zimowego  utrzymania  zniżenie  ceny 

surowców,  pominięcie materiałów  uniemożliwia uzyskanie wspólnej  podstawy  wyceny. Tym 

samym  oferta  spółki  Balcer  jest  nieporównywalna  z  innymi  ofertami  i  nie  zawiera  wyceny 

zgodnej  ze  Szczegółowym  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia  co  winno  skutkować  odrzuce-

niem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2), 3), 6) ustawy. 

Działanie Balcer sp. z o.o. jest działaniem świadomym podjętym w celu uzyskania zamówie-

nia publicznego w sposób sprzeczny z SIWZ i sprzeczny z przepisami prawa. Tym samym 

oferta  jest  nie  tylko  niezgodna  z  SIWZ  - 

bo  sposób  świadczenia  jest  inny  niż  wynikający  z 

rozporządzenia 27 października 2005 roku ale też jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej kon-

kurencji. W okolicznościach niniejszej sprawy czyn nieuczciwej konkurencji polega na tym, iż 

zaniechania  stosowania  materiałów  nakazanych  do  zastosowania  przez  zamawiającego  w 


SIWZ  bezpośrednio  wpłynęło  na  obniżenie  ceny  oferty.  Cena  była  kluczowa  dla  uzyskania 

zamówienia  a  zatem  działanie  Balcer  sp.  z  o.o.  miało  na  celu  wyeliminowanie  przedsię-

biorstw konkurencyjnych. Powołał orzecznictwo Izby  

- wyrok z 7 lipca 2020r. sygn. akt KIO 1042/20 - 

wskazując, że jeżeli zatem koszty zwalcza-

nia gołoledzi, oblodzeni i działań prewencyjnych spółka Balcer ogranicza jedynie do soli, soli 

zwilżonej i solanki to jest to niedopuszczalne zaniżenie ceny części zamówienia wykonywa-

nego w temperaturach poniżej 6 i poniżej 10 stopni Celsjusza. 

b. wyrok (KIO 766/19 z 20 maja 2019) 

– wskazując, że z udostępnionych wyjaśnień wynika, 

że Balcer sp. z o.o. nie przewiduje stosowania chlorku magnezu i chlorku wapnia. Nawet jeśli 

obecnie stwierdzono by ad 

hoc, że jest inaczej, to byłaby to sytuacja o której mowa właśnie 

w przywołanym wyroku a zatem byłoby to swoiste „ukrywanie” kosztów - działanie takie jest 

czynem nieuczciwej konkurencji. 

Treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ a zatem oferta Balcer sp. z o.o. winna być odrzu-

cona.  Jeżeli  zamawiający  wymaga stosowania chlorku  magnezu i  chlorku wapnia to stoso-

wanie w to miejsce soli skutkuje koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt Powołał wyrok z dnia 28 maja 2020r. sygn. akt KIO 555/20. Jak cytowano wcześniej na 

stronie 7  wyjaśnień  z  dnia 22  września 2020r.  spółka Balcer  oświadczyła,  że W celu zwal-

czania  śliskości,  spółka  stosuje  (...)  środki  chemiczne  w  postaci  stałej  —  chlorek  sodu 

(NaCl),  dalej  sól  drogowa,  chemiczne  w  postaci  zwilżonej:  chlorek  sodu  (NaCl),  dalej:  sól 

zwilżona, roztwór wodny chlorku sody (NaCl)(stężenia 25%), dalej solanka. - nie ma tu słowa 

o innych środkach chemicznych i nie chemicznych. Tym samym treść oferty jest niezgodna z 

treścią SIWZ i podlega odrzuceniu. 

Z

amawiający  opracował  formularz  oferty  -  Załącznik  nr  1  do  SIWZ.  Każdy  z  wykonawców 

musiała zatem złożyć oświadczenie woli o tożsamej treści. 

a. Jednym z elementów tego oświadczenia było: 

• Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 

trybie  przetar

gu  nieograniczonego  pod  nazwą:  Zimowe  utrzymanie  dróg  na  terenie  miasta 

Gliwice w latach 2020 -2022 Rejon nr 2. 

• Oświadczam(y), że: załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umo-

wy - 

ZAŁĄCZNIK NR 5, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) 

się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim wa-

runkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawi

ającego; 

Umowa wskazuje, że Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest jej częścią a Opis ten 

odsyła do rozporządzenia 27 października 2005 roku.  

Jeżeli zatem Balcer sp. z o.o. nigdy nie miał zamiaru stosować środków chemicznych innych 

niż sól drogowa, sól zwilżona i solanka - co wynika z wyjaśnień z dnia 22 września 2020r. - 

to składając oświadczenie o treści zgodnej z formularzem oferty wprowadził zamawiającego 


w błąd co do sposobu wykonania zamówienia. Działanie takie okazało się „skuteczne” w tym 

sensie, że zamawiający uznał ofertę Balcer sp. z o.o. z najkorzystniejszą. Uszło uwadze za-

mawia

jącego, że oświadczenie to jest nieprawdziwe i spółka Balcer nie miała zamiaru wyko-

nać  zamówienia  zgodnie  z  SIWZ.  Co  więcej  dzięki  temu  w  sposób  niedopuszczalny  (bo 

sprzeczny z SIWZ) obniżyła cenę oferty. 

Podsumowując odwołujący stwierdził, że Balcer sp. z o.o. winna być wykluczona z postępo-

wania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy a jej oferta odrzucona. 

Wykluczenie spółki Balcer na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 znajduje oparcie w orzecznic-

twie: 

- wyrok z 13 lipca 2020r. (sygn. akt KIO 1077/20) - w

skazał, że zamawiający w toku postę-

powania nie nadużywał  swoich uprawnień i nie kreowała wielu wymagań dla wykonawców. 

Nie wymagał m.in. opisu sposoby wykonania usługi - wystarczającym było złożenie krótkiego 

i  jednoznacznego  oświadczenia  zgodnego  ze  wzorem.  Oświadczenie  złożone  przez  Balcer 

sp. z o.o. było nieprawdziwe bowiem - co zostało ujawnione w wyjaśnieniach z 22 września 

br. - 

wbrew postanowieniom SIWZ nie miała ona zamiaru stosować się do wytycznych Mini-

stra Środowiska zawartych w rozporządzeniu z dnia 27 października 2005 roku. 

- wyrok z 10 lipca 2020r. sygn. akt KIO 736/20 

Analogiczna sprawa co do przedstawione

j do rozstrzygnięcie odwołaniem była rozstrzygana 

przez KIO w sprawie KIO 2332/19. W wyroku z dnia 3 grudnia 2019r. nakazano zamawiają-

cemu 

odrzucić  ofertę  złożoną przez  ZRD  Orfin  sp.  z  o.o.  sp. k. m.in.  dlatego,  że ...w  wyja-

śnieniach  sposobu  kalkulacji  ceny  kilkukrotnie  wskazał',  ze  zamierza  wykonać  przedmiot 

zamówienia w zakresie oczyszczania zimowego jedynie za pomocą soli drogowej. W cenie 

nie  skalkulowano  żadnego  innego  środka  chemicznego,  wymaganego  przez  powszechnie 

obowiązujące  przepisy  prawa,  w  postaci  mieszanin  z  chlorkiem  magnezu,  czy  z  chlorkiem 

wapnia, (...). 

W sprawie istnieją również przesłanki do odrzucenia oferty spółki Balcer na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt.  2  ustawy.  SIWZ  zawiera  wymóg  przygotowania  się  wykonawcy  do  realizacji  za-

mówienia. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt 2 lit. g stanowi, że każdy  wykonawca we 

własnym zakresie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość środków chemicznych i 

uszo

rstaniających, która wystarczy na prowadzenie Akcji zima w ciągu całego sezonu zimo-

wego.  Innymi  słowy  zamawiający  wymaga,  by  wykonawcy  już  teraz  dysponowali  zapasami 

soli, chlorku wapnia i chlorku magnezu. 

Balcer sp. z o

.o. w wyjaśnieniach z dnia z 3 grudnia 2020r. stwierdziła (vide akapit drugi na 

str.  2)  że  wykonawca  uzupełniał  będzie  ewentualne  niedobory  materiałów,  odpowiednio 

wcześniej i na własny koszt. Skoro zatem już teraz spółka Balcer zakłada uzupełnianie środ-

ków chemicznych i uszorstaniających to znaczy, że nie posiada odpowiedniej ilości tych wy-


maganych środków. 

Przyjęty przez spółkę Balcer sposób realizacji zamówienia i co za tym idzie sposób wyceny 

jest  sprzeczne  z  postanowieniami  SIWZ  co  samo  w  sobie  winno  s

kutkować  odrzuceniem 

oferty. Jednak działanie takie niesie za sobą dalsze konsekwencje: 

•  Balcer  sp.  z  o.o.  skoro  nie  ma  zapasów  środków  chemicznych  i  uszorstaniających  to  nie 

ponosi  kosztów  zakupu  i  magazynowania.  Koszt  magazynowania  nie  może  być  pominięty 

bowiem ze względu na wyjątkowo negatywne oddziaływanie chlorków na środowisko wyma-

gają  one  składowania  w  zadaszonych,  zgodnych  z  normami  ekologicznymi  magazynach. 

Podsu

mowując  odwołujący  stwierdził,  że  działanie  spółki  Balcer  jest  czynem  nieuczciwej 

konkurencji - 

co winno skutkować odrzuceniem oferty. 

•  Ponieważ  pomimo  wymagań  zawartych  w  SIWZ  nie  wyceniono  istotnych  pozycji  koszto-

wych (tj. koszt zakupu, koszt magazyn

owania) to oferta zawiera tym samym błąd w oblicze-

niu ceny (kosztu) - 

co winno skutkować odrzuceniem oferty. 

Balcer sp. z o.o. w wyjaśnieniach z 22 września 2020r. jednoznacznie stwierdził, że: 

a. wymagania dla rejonu 1 i 2 są identyczne i że będzie stosowała jedynie sól i jej pochodne 

b.  poszczególne  stawki  zostały  oszacowane  na  podstawie  analizy  kosztów  poniesionych  w 

ciągu ostatnich lat podczas prowadzenia Akcji Zima na ww. Rejonie oraz rejonach porówny-

walnych 

— str. 3, 

c.  Na  podstawie  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  analizy  ostatnich  5  sezonów  wykonywania 

usługi zimowego utrzymania dróg, dokonano ustalenia potencjalnej średniorocznej liczby dób 

prowadzenia akcji dla całego rejonu i przejazdów jednorazowych oraz ilości materiałów uży-

tych do zapobiegania śliskości — załącznik nr 1. Zestawienie obrazuje faktyczną liczbę zle-

canych usług. Z uwagi na występowanie w ostatnich łatach łagodnych zim, przyjęto średnią 

liczbę poszczególnych usług (liczby zleconych przez zamawiającego Dób Prowadzenia Akcji 

Zima oraz Przejazdów Jednorazowych), jako realną podstawę do kalkulacji Ponieważ liczba 

zlecanych  usług  wpływa  bezpośrednio  na  przewidywane  zyski  oraz  poniesione  koszty,  w 

celu  należytego  wyliczenia  stawek,  w  kalkulacji  przyjęto  także  2  wariant  szacunku  dla  ko-

nieczności prowadzenia Akcji zima przy zwiększeniu się liczby zlecanych usług — czyli przy 

wystąpieniu tzw. ostrej zimy. Cenę skalkulowano także przy uwzględnieniu zróżnicowanych 

warunków pogodowych występujących na przestrzeni analizowanych 5 lat— trak strona 4. 

W wyjaśnieniach z 3 grudnia 2020r. spółka Balcer nie „odcina się” od wcześniejszych twier-

dze

ń a zatem poza sporem jest to, że ceny są pochodną danych pogodowych, którym rze-

komo dysponuje. SIWZ nie daje możliwości takiego ustalenia ceny, a zatem sposób oblicze-

nia ceny jest sprzeczny z SIWZ. Przedmiot zamówienia jakim jest zimowe utrzymanie dróg, 

s

posób  jego  wykonania  jest  uzależniony  od  zmiennych,  nieprzewidywalnych  warunków  po-

godowych.  Ilość  prac  jest  wymuszana  przez  naturę  i  nikt  nie  jest  w  stanie  ilości  tych  prac 

przewidzieć.  Praktyce  oznacza  to,  że  nawet  jeśli  ostatnich  5  lat  było  łagodnych  to  obecna 


zima może mieć odmienny przebieg. Nieprzewidywalność pogody wyłącza całkowicie możli-

wość dokładnego skalkulowania kosztów. Nikt na świecie nie potrafi przewidzieć jakie będą 

warunki  pogodowe  konkretnego  dnia  a  tym  bardziej  jak  będzie  się  kształtować  pogoda  w 

całym  roku.  Żaden  instytut  meteorologiczny  nie  podpisze  się  pod  taką  prognozą.  Nikt  nie 

potrafi tego przewidzieć. Jeżeli zatem cena została ustalona na podstawie „własnej symulacji 

pogodowej” spółki Balcer to jest to działanie sprzeczne z SIWZ choćby dlatego, że dane ta-

kie nie są dostępne zamawiającemu (nie wiadomo czy pozwalają na obliczenie ceny zgodnie 

z  wymaganiami  zamawiającego)  i  nie  są  dostępne  innym  wykonawcom,  czyli  oferty  nie  są 

porównywalne). W efekcie tych działań Balcer sp. z o.o. zaniżyła swoje ceny, czemu winien 

przeciwstawić się zamawiając przez odrzucenie tej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2), 

3), 4), 6) ustawy. 

Odwołujący  wskazał,  że  Izba  w  wyroku  z  9  listopada  2020r.  nakazała  zamawiającemu  we-

zwanie Balcer sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w zakresie - zgodnych co do rodzaju, sposo-

bu  i  okoliczności  stosowania  z  rozporządzenia  27  października  2005  roku  -  środków  prze-

znaczonych do realizacji zamówienia. Z wyjaśnień złożonych przez spółkę Balcer nie wynika, 

jakie konkretnie środki  chemiczne  i  niechemiczne  zostaną przez  Spółkę wykorzystane.  Po-

mimo pozornej obszern

ości, brak jest informacji co do sposobu magazynowania, zasad uży-

cia, ilości zapasów etc. Wyjaśnienia mają charakter ogólny, w znacznej mierze stanowią po-

wtórzenie treści SIWZ i odnoszą się do sposobu magazynowania, zasad użycia, obowiązują-

cych przepisów prawa. Odwołanie się do tego, że Firma Balcer potwierdza, że nie tylko zna-

ne są jej przytoczone wyżej normy ale po raz kolejny zapewnia, że wykona, tak jak dotych-

czas  to 

czyni,  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Technicznie 

rzecz ujmując oświadczenia takie są wtórne do oświadczeń zawartych w formularzu oferty a 

zatem nie wnoszą niczego nowego i nie stanowią wyjaśnienia treści oferty. Gdyby treść ofer-

ty była wystarczająca, to KIO nie nakazałoby dalszych wyjaśnień. 

W wyjaśnieniach z 3 grudnia 2020r. brak wskazania konkretnych środków chemicznych jakie 

znajdą zastosowanie. Spółka Balcer w swoich wyjaśnieniach powołała się na wyjaśnienia z 

dnia 22 września 2020r. oraz wyrok KIO 2598/20, który nie może z definicji rzeczy zastąpić w 

tym przypadku wyjaśnień wykonawcy co do materiałów przeznaczonych do użycia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

Nie jest zasadnym przyjęcie za prawdziwe i  wystarczające twierdzenia  Balcer sp. z o.o. ja-

koby użyte w treści poprzednich wyjaśnień z dnia 22 września 2020r. pojęcie soli (sól), zo-

stało  zastosowane  jako  równoważne  dla  soli  (NaCl)  jak  i  wszystkich  konfiguracji  chemicz-

nych  (NaCl  w  tym  w  szczególności  chlorku  wapnia  (CaCh),  i  chlorku  magnezu  (MgCl2N)”. 

Takiego wyjaśnienia nie można przyjąć, ponieważ wskazane środki, czyli NaCl - chlorek so-

du,  CaCl2  -  chlorek  wapnia,  MgCl2  - 

chlorek  magnezu, to różne  środki  chemiczne  i  nie są 

one ani podobne ani równoważne z uwagi na różny skład, sposób działania, sposób wytwo-


rzenia,  a  przede  wszystkim  cenę.  Przykładowo  można  użyć  słowa  „paliwo”  na  określenie 

benzyny i oleju napędowego, a nie można (i nikt tego nie robi) używać słowa „benzyna” za-

miennie z „olejem napędowym”. 

Tłumaczenie spółki Balcer jest także w tym przypadku niewiarygodne tym bardziej, że sam 

chlorek  sodu  (NaCl)  ma  wiele  różnych  odmian.  Może  być  pozyskiwany  z  kopalń,  droga 

przemysłowa  w  wyniku  reakcji  chemicznych,  droga  przemysłowa  w  wyniku  reakcji  fizycz-

nych.  Na  rynku  jest  kilka

dziesiąt  rodzajów  chloru  sodu  (NaCl).  Dokładnie  tak  samo ma  się 

sprawa  z  chlorkiem  wapnia  (CaCl2)  i  chlorkiem  magnezu  (MgCl2),  a  sytuacje  komplikuje 

łączenie tych różnych środków chemicznych w różnych konfiguracjach. W udzielonej odpo-

wiedzi  wykonawca  nie  p

rzedstawił  żadnej  informacji  w  tym  zakresie.  Nie  ma  w  dotychczas 

złożonych wyjaśnieniach treści oferty odpowiedzi na pytanie; Jakie konkretnie materiały będą 

przez wykonawcę używane?. 

Można zatem założyć, że ta część przedmiotu zamówienia  - tj. stosowanie środków innych 

niż  sól  drogowa  i  jej  pochodne  -  jest  spółce  Balcer  mało  znana.  Domniemanie  to  jest  po-

twierdzone  choćby  tym,  że  w  udzielnych  oświadczeniach  w  sposób  nieprawidłowy,  błędny 

przedstawił  symbol  chemicznych  chlorku  magnezu.  W  wyjaśnieniach  na  stronie  4  wskazał 

jego nazwę chemiczną jako MgC12N, gdy w rzeczywistości jest on oznaczany jako MgCl2. 

W

ykonawca,  który  dysponuje  odpowiednią  ilością  środków  chemicznych,  która  ma  być  za-

bezpieczona  na  cały  sezon  jest  w  stanie  wskazać  konkretnie  jakiego  rodzaju  środki  che-

miczne i ni

echemiczne będzie stosował. Jeżeli środki te pochodzą z legalnych źródeł to wy-

konawca dysponuje odpowiednimi certyfikatami dopuszczającymi te środki do użycia na dro-

gach publicznych a stosowanie wyrobów niecertyfikowanych nie jest dopuszczalne. W przy-

padku  środków  chemicznych  ich  nieprawidłowy  rodzaj  lub  wadliwy  sposób  zastosowania 

może  spowodować  skażenie  środowiska  naturalnego  lub  stworzyć  zagrożenie  dla  ludzi  i 

zwierząt. W  wyniku reakcji  (różnych)  soli,  ich  rozpadu  powstają  szkodliwe  dla  środowiska  i 

ludzi kwasy. Na rynku istnieje wielu producentów środków chemicznych, które nie mogą być 

alternatywą obniżającą cenę ze względu na brak dopuszczenia do użycia na drogach z uwa-

gi na konieczność zachowania szczególnego bezpieczeństwa. Balcer sp. z o.o. nie wykazał, 

że ma zabezpieczone certyfikowane (dopuszczone) środki chemiczne. 

Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż zamawiający wydzielił 4 składniki  - części ceno-

twórcze. Za kluczowe i istotne części należy uznać (zgodnie z załącznikiem nr 12b) cenę za: 

Doba  Akcji  zima,  Przejazd  jednorazowy.  Koszt  stałej  gotowości  —  jako pochodna  od  ceny 

Doba Akcji  zima i  ceny Przejazd jednorazowy  oraz  Pozimowe zamiatanie.  Ponieważ  Koszt 

stałej gotowości to 1% sumy elementu Doba Akcji zima Przejazdu jednorazowego to zaniża-

jąc jedną z tych pozycji uzyskuje się więcej punktów w kryterium Koszt stałej gotowości. 

Z art. 90 ust. 1 ustawy wynika, iż ustawodawca odniósł pojęcie rażąco niskiej ceny zarówno 

do ceny oferty jak i istotnej części składowej ceny. W przypadku cen zaoferowanych przez 


Balcer  sp.  z  o.o. 

zdaniem odwołującego mamy do czynienia z przypadkiem manipulowania 

cenami  jednostkowymi  przez  nieuzasadnione  założenie,  że  wykonawca  ten  potrafi  ustalić  i 

przewidzieć jakie warunki pogodowe wystąpią i jakie czynności będzie podejmował w latach 

2022, a także przez nieprawidłowe wyliczenie ceny, zaniżenie cen materiałów, które 

jest zobowiązany użyć. 

Z analizy cen ofert i ich istotnych elementów składowych wynika, że najniższą cenę w zakre-

sie  czynności  Przejazd  jednorazowy  złożyła  firma  Balcer  sp.  z  o.o.  na  Rejon  2.  Pozycja  ta 

jest  istotną  częścią  składową  ceny  oferty  i  jest  zaniżona  co  winno  skutkować  odrzuceniem 

oferty. 

a. W przeliczeniu na 100 tys. m : 

cena zaoferowane przez spółkę Balcer wynosi 883,05 zł, 

cena zaoferowana przez Dromar wynosi wynosiła 2 100,00 zł. 

Wykorzystując  metodę  średniej  arytmetycznej  cen  z  Rejonu  1  i  2  uzyskujemy  średnią  war-

tość 1 414,68 zł. Stosunek procentowy ceny firmy Balcer sp. z o.o. z Rejonu 2 do średniej 

arytmetycznej 

cen w tej kategorii usługi wynosi 62,42 %. 

Ma więc to bez wątpienia znamiona rażąco niskiej ceny i powinno być co najmniej wyjaśnio-

ne - 

w załączeniu Szczegółowa analiza cen jednostkowych netto Przejazdu jednorazowego 

— potwierdzająca słuszność postawionych zarzutów. 

Cena jednostkowa za Przejazd jednorazowy nie może być przedmiotem manipulacji lub roz-

ważań,  co  do  przebiegu  realizacji  przyszłej  umowy,  a  jej  wartość  powinna  być  wyznaczni-

kiem realnych kosztów, które zostaną poniesione przez wykonawcę. Zaoferowana przez fir-

mę  Balcer  sp.  z  o.o.  cena  w  tej  części jest  o  prawie 40%  niższa od  średniej  arytmetycznej 

cen innych Wykonawców. Tak wysoki stosunek pozwala domniemać, że nie jest ona prawi-

dłowo  ustalona  lub  też,  że  zaniżono  ją  świadomie  by  uzyskać  zamówienie  z  naruszeniem 

zasad uczciwej konkurencji. Cena ta jest elementem strategii, która ma zagwarantować wy-

graną  firmie  Balcer  sp.  z  o.o.  z  naruszeniem  ustawy.  Wnioskując  z  treści  złożonych  wyja-

śnień można powiedzieć, że oferta spółki Balcer w zakresie „Przejazdu jednorazowego” jest 

ceną  nierealistyczną  z  tego  powodu,  że  jej  wyliczenie  oparto  na  przekonaniu  poprawności 

obserwacji  własnych spółki  Balcer  w  zakresie  pogody.  Balcer  sp.  z  o.o.  również  nie przed-

stawiła tych obserwacji. 

Na  negatywną  ocenę  złożonych  wyjaśnień  ma  też  brak  wskazania  konkretnych  środków 

chemicznych  i  uszo

rstniających,  które  miałyby  być  stosowane  przez  spółkę  Balcer.  Ma  to 

istotne i zasadnicze znaczenie dla wartości usługi, a także i przede wszystkim powinno po-

twierdzać, że usługa ta będzie bezpieczna dla ludzi i środowiska. 

W dniu 21 grudnia 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.  

W  dniu  23  grudnia  2020r.  wykonawca  Balcer  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 


siedzibą w Gliwicach zgłosił swój udział w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawia-

jącego wnosząc o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy, ewen-

tualnie o oddalenie odwołania w całości. Wskazał, że środki ochrony prawnej, o których mo-

wa w Dziale VI ustawy 

przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu dane-

go zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawia-

jącego  przepisów  niniejszej  ustawy. W przedmiotowym  postępowaniu dotyczącym  Rejon  2, 

na  wynik  którego  zostało  wniesione  odwołanie,  oferta  przystępującego  została  uznana  za 

najkorzystniejszą. Tym samym przystępujący ma uzasadniony interes w uzyskaniu tego za-

mówienia publicznego bowiem w przypadku uwzględnienia odwołania przez zamawiającego 

(z  narusz

eniem przepisów prawa), poniósłby szkodę nie tylko związaną z poniesionymi do-

tychczas  kosztami  uczestnictwa  w  postępowaniu  ale  również  utratą  zakładanego  zysku  z 

realizacji przedmiotowego zamówienia.  

W uzasadnieniu wniosku o odrzucenie odwołania wskazał, że podniesione w Części IV pkt 1 

– 7 odwołania, stanowią te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez 

Izby w wyroku KIO z dnia 9 listopada 2020 r., sygn. akt 

KIO 2598/20 i dotyczyły przedmioto-

wego postępowania oraz zostały wniesionego przez tego samego odwołującego się.  

Dodat

kowo podniósł, iż przedmiotowe zarzuty z pkt 1-7 odwołania są identyczne z zarzutami 

postawionymi w odwołaniu z dnia 12 października 2020 r.  

Ponadto zarzut podniesiony  w Części IV pkt 8 odwołania (naruszenie art. 90 ust. 1 i ust. 3 

ustawy

), a dotyczącego rażąco niskiej (istotne części składowe ceny oferty), uniemożliwiają-

cej  wykonanie  zamówienia  w  Rejonie  2  zgodnie  z  wymaganiami  zamawiającego,  jest  chy-

biony, a na pewno spóźniony.  

Wobec  niezmienionej  t

reści  oferty  przystępującego  oraz  warunków  określonych  przez  za-

mawiającego  w  dokumentacji  przetargowej,  postawienie  tego  zarzutu,  jeżeli  w  ogóle  miało 

być  złożone,  to  powinno  nastąpić  we  wniesionym  w  dniu  12  października  odwołaniu  (dalej 

też - pierwsze odwołanie), a nie dopiero na obecnym etapie postępowania, zwłaszcza, że w 

procesie badania oferty p

rzystępującego zakres rażąco niskiej ceny był przedmiotem złożo-

nych prz

ez niego wyjaśnień na wezwanie zamawiającego, co odwołujący przywołuje w Czę-

ści II pkt. 5 pierwszego odwołania. Odwołujący  wiedział  zatem o prowadzonej przez  zama-

wiającego procedurze wyjaśniającej w trybie art. 90 ust. 1 ustawy i nie podniósł w pierwszym 

odwołaniu żadnych zarzutów w tym zakresie. W tym stanie rzeczy przedmiotowy zarzut na-

leży uznać za spóźniony.  

Z taką sama sytuacją, mamy do czynienia w pkt 23 do 25 odwołania, w których to odwołują-

cy podnosi również spóźnione zarzuty w zakresie kalkulacji ceny.  

Wyjaśnienia złożone przez przystępującego, zgodnie z żądaniem zamawiającego w ślad za 

wyrokiem  KIO  2598/20, 

nie miały jakiegokolwiek wpływu na zmianę okoliczności mogących 

stanowić podstawę do wniesienia nowego odwołania.  


Powołanie się zatem przez odwołującego, na te same okoliczności co w pierwszym odwoła-

niu,  nie  może  stanowić  nowej  podstawy  do  podjęcia  badania  przedmiotowego  odwołania 

pr

zez Izbę.  

Nową okolicznością nie jest również podniesiony przez odwołującego zarzut, dotyczący za-

niechania przez zamawiającego odrzucenia oferty przystępującego w trybie art. 90 ust. 3 w 

zw. z ust. 1 ustawy

. Odwołanie dotyczy zatem czynności, którą zamawiający wykonał zgod-

nie  z  treścią  wyroku  Izby.  Tym  samym  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  w  stosunku  do 

czynności  podjętych bądź  zaniechanych przez  zamawiającego, są  chybione i  nie zasługują 

na uwzględnienie. Zgłoszenie zostało wniesione przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS 

i  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana  za-

mawiającemu i odwołującemu w dniu 22 grudnia 2020r.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  tj.  siwz,  wyjaśnień  przystępującego  z 

dnia 22 września 2020r. i 3 grudnia 2020r. Izba ustaliła także treść wyroku w sprawie sygn. 

akt KIO 2598/20.  

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

W dniu 

12 października 2020 r. odwołujący  wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego 

dokonanych w ramach 

części zamówienia opisanej jako Rejon nr 2. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  przez 

prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  naruszeniem  zasady 

proporcjonalności  i  przejrzystości,  a  w  konsekwencji  dokonanie  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej w sposób sprzeczny z ustawą, 

art. 7 ust. 1 ustawy  w zw. z art. 2 pkt 5)  ppkt a) ustawy 

ze względu na wybór oferty 

złożonej  przez  Balcer  sp.  z  o.o.,  która  nie  jest  najkorzystniejszą  w  rozumieniu  ustawy  

i SIWZ, 

art.  24  pkt  17  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  brak  zastosowania  tych 

przepisów i zaniechanie wykluczenia wykonawcy Balcer sp. z o.o. z postępowania, pomimo 

iż  wykonawca  ten  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  w 

błąd w ten sposób, że w celu uzyskania zamówienia zaniżył cenę przez zastosowanie innego 

niż wymagany sposób wykonania zamówienia. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  brak  zastosowania  tego  przepisu  

i  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Balcer  sp.  z  o.o., 

pomimo iż oferta jest niezgodna z treścią 

SIWZ, 

art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  przez  brak  zastosowania  tego  przepisu  

i zaniechanie odrzucenia oferty Balcer sp. z o.o., p

omimo iż złożenie tej oferty stanowi czyn 


nieuczciwej konkurencji, 

art. 89 ust. 5 i 24 ust. 4 ustawy przez ich niezastosowanie i  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  Balcer  sp.  z  o.o.,  pomimo

,  iż  Balcer  sp.  z  o.o.  podlega  wykluczeniu  

z postępowania, 

art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  przez  brak  zastosowania  tego  przepisu  

i zaniechanie odrzucenia oferty Balcer sp. z o.o.

, pomimo iż oferta nie uwzględnia wszystkich 

pozycji  wynikających  ze  Szczegółowego  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia,  co  jest  sprzeczne  

z postanowienia

mi Rozdziału 17 pkt 2) SIWZ. 

Wniósł 

uwzgl

ędnienie 

odwołania 

nakazanie 

zamawiającemu  

w zakresie Rejonu nr 2: 

Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

Dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert, 

Wykluczenia Balcer sp. 

z o.o. z postępowania, 

Odrzucenia oferty 

złożonej przez Balcer sp. z o.o., 

Dokonania wyboru oferty o

dwołującego. 

Odwołujący w sprawie sygn. akt KIO 2598/20 podniósł analogiczną argumentację faktyczną i 

prawną jak w pkt I ppkt. 1 i 2 oraz pkt. III ppkt. 1-13 bieżącego odwołania i na tym wyczerpał 

treść uzasadnienia w sprawie sygn. akt KIO 2598/20.  

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca 

Balcer Sp. z o.o. 

Z  ustaleń  Izby  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  2598/20  wynika,  że  wartość  przedmiotowego 

zamówienia  została  oszacowana  przez  Zamawiającego  na  kwotę  36 242 111,11  zł,  co 

stanowi  równowartość  8 489 005,48  euro,  w  tym  Część  2  została  oszacowana  na 

629,63 zł, co stanowi równowartość 412 158,82 euro (pkt 2 Protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego). Bezpośrednio przed otwarciem 

ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w 

wysokości brutto 27 958 200,00 zł brutto, w tym na Część 2 zamówienia 1 900 400,00 zł. zł 

(pkt  11  Protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego).  

W terminie na składanie ofert oferty na Rejon 2 złożyło trzech wykonawców: 

Odwołujący z ceną 1 937 470,60 zł, 

-  M.  K.  prow

adzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ZUDIK  Dromar  K.  M.  z  ceną 

342,08 zł, 

Balcer sp. z o.o. z ceną 1 754 924,40 zł. 

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że  zaistniały 

podstawy do jego uwzględnienia.  

przedmiotowej  sprawie  rozstrzygnięcia  wymagało  przede  wszystkim  zagadnienie,  czy 


zaistniały  podstawy  do  zbadania  przez  Zamawiającego  oferty  Balcer  sp.  z  o.o.  pod  kątem 

sposobu realizacji zamówienia.  

Izba  stwierdziła,  że  z  treści  SIWZ  w  sposób  jednoznaczny  wynikał  wymóg  zabezpieczenia 

odpowiedniej  ilości  środków  chemicznych  i  uszorstniających  w  ciągu  całego  sezonu 

zimowego. Zgodnie z pkt 2 lit. g Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, wykonawca 

we  własnym  zakresie  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  odpowiednią  ilość  środków 

chemicznych i uszorstniających, która wystarczy na prowadzenie Akcji Zima w ciągu całego 

sezony  zimowego.  Zamawiający  w  tym  miejscu  wskazał  ponadto,  że  wykonawca  przy 

realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest  do  stosowania  m.in.  rozporządzenia  w 

sprawie  rodzaju  i  warunków  stosowania  środków,  jakie  mogą  być  używane  na  drogach 

publicznych, ulicach i placach. Przedmiotowe rozporządzenie określa m.in. rodzaje środków 

chemicznych,  jakie  mogą  być  używane,  oraz  warunki  ich  stosowania.  Zgodnie  z  §2  ww. 

rozporządzenia,  na  drogach  publicznych  oraz  ulicach  i  placach  używa  się  następujących 

rodzajów środków: niechemiczne (piasek o średnicy od 0,1 do 1mm, kruszywo naturalne lub 

sztuczne o uziarnieniu do 4mm), chemiczne w postaci stałej (chlorek sodu, chlorek magnezu, 

chlorek  wapnia),  chemiczne  w  postaci  zwilżonej  (chlorek  sodu,  chlorek  magnezu,  chlorek 

wapnia), 

a  także  mieszkanki  środków  niechemicznych  i  chemicznych.  Z  treści  załączników 

do  ww.  rozporządzenia  określających  szczegółowe  warunki  stosowania  poszczególnych 

środków  wprost  wynika,  że  chlorek  sodu  nie  znajduje  zastosowania  w  poszczególnych 

warunkach,  jakie  mogą  zaistnieć  w  sezonie  zimowym,  że  zastosowanie  powinny  znaleźć 

także chlorek wapnia i chlorek magnezu.  

Rozpoznając  przedmiotową  sprawę  Izba  miała  na  uwadze,  że  Odwołujący  oparł  swoje 

zarzuty o wyjaśnienia Balcer sp. z o.o. z dnia 22 września 2020 r. złożone w ramach Części 

1  zamówienia.  Izba  uznała  jednak,  że  złożone  przez  Balcer  sp.  z  o.o.  wyjaśnienia  

w Części 1 zamówienia mogą i powinny budzić wątpliwości zamawiającego także w ramach 

oceny ofert w Części 2 ze względu na okoliczność, że obie części miałby realizować ten sam 

wykonawca,  z  dużym  prawdopodobieństwem  w  analogiczny  sposób,  przy  użyciu  tych 

samym  materiałów,  które  zadeklarował  w  ramach  Części  1.  Powyższe  potwierdziła  Balcer 

sp.  z  o.o.  na  stronie  1  ww.  wyjaśnień  stwierdzając:  „Należy  podkreślić,  że  wymagania  dla 

rejonu  1  i  2  są  identyczne.”.  W  treści  przedmiotowych  wyjaśnień  Balcer  sp.  z  o.o. 

odpowiadając  na  zapytanie  zamawiającego  o  sposób  kalkulacji  ceny  zaoferowanej  za 

realizację przedmiotu zamówienia w Części 1 wskazała wyłącznie na środki w postaci soli i 

solanki. W żadnym miejscu wyjaśnień Balcer sp. z o.o. nie odniosła się do innych środków, 

treść  wyjaśnień  nie  wskazuje  na  kalkulację  użycia  innych  środków.  W  toku  postępowania 

odwoławczego  Balcer  sp.  z  o.o.  również  nie  przedstawiła  argumentacji  zmierzającej  do 

w

ykazania, że oferta złożona na Część 2 zamówienia obejmuje sposób realizacji zamówienia 

zgodny  z  przepisami  wsk

azanego rozporządzenia. W tym miejscu zauważenia wymaga, że 


treść  rozporządzenia  w  sprawie  rodzaju  i  warunków  stosowania  środków,  jakie  mogą  być 

używane na drogach publicznych, ulicach i placach nie pozwala na dowolny dobór środków, 

którymi wykonawcy posługują się przy realizacji tego typu usług, czy ich ilości.  

I

zba stwierdziła, że ze względu na analogiczne wymagania określone przez zamawiającego 

dla  Części  1  i  Części  2,  oświadczenia  Balcer  sp.  z  o.o.  w  zakresie  materiału,  jakiego 

zamierza  użyć  i  jaki  skalkulował  w  cenie  oferty  w  Części  1  zamówienia,  powinny  stać  się 

podst

awą do powzięcia przez zamawiającego wątpliwości co do zaoferowania przez Balcer 

sp. z o.o. prawidłowego sposobu realizacji zamówienia w Części 2. Wątpliwości te powinny 

zostać  wyjaśnione  w  trybie  przewidzianym  w  art.  87  ust.  1  ustawy  .  Obowiązkiem 

z

amawiającego  jest  stworzenie  na  gruncie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  ram  dla  uczciwego  konkurowania 

wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia, a obowiązkiem wykonawców jest właściwe konkurowanie o wybór ich ofert. 

Izba miała na względzie, że odwołujący nie wskazał na naruszenie przez zamawiającego art. 

87  ust.  1  ustawy  ,  jednak  o

dwołujący  podniósł  zarzuty  dalej  idące,  zmierzające  do 

wykluczenia  Balcer  sp.  z  o.o.  z  p

ostępowania  i  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  tego 

wykonawcę.  Izba  uznała  jednak,  że  przed  dokonaniem  tak  daleko  idących  czynności, 

z

amawiający zobowiązany jest wezwać Balcer  sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w spornym 

zakresie.  Zasa

dność  takiego  wezwania  wykazał  odwołujący  przytoczonymi  okolicznościami 

faktycznymi.  Zauważyć  należy,  że  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie  jest  związana  podstawą 

prawną  podaną  przez  odwołującego  przy  dokonywaniu  kwalifikacji  naruszenia  prawa  przez 

z

amawiającego. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach podkreśla, iż sąd nie jest związany 

wskazaną  przez  powoda  podstawą  prawną  roszczenia  –  przeciwnie,  sąd  jest  obowiązany 

rozpatrzyć  sprawę  wszechstronnie  i  wziąć  pod  rozwagę  wszystkie  przepisy  prawne,  które 

powinny  być  zastosowane  w  rozważanym  przypadku (por.  wyroki  Sądu Najwyższego:  z  13 

lipca  2005  r.,  sygn.  akt  I  CK  132/05,  z  2  grudnia  2005  r.,  sygn.  akt  II  CK  277/05,  z  29 

października 2008 r., sygn. akt IV CSK 260/08, z 27 marca 2008 r., sygn. akt II CSK 524/07, 

z 12 grudnia 2008 r., sygn. akt II CSK 367/08, z 19 marca 2012 r., sygn. akt II PK 175/11, z 

28 marca 2014 r., sygn. akt III CSK 156/13). Przenosząc ten pogląd na grunt postępowania 

odwoławczego  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  Izba  stwierdziła,  że  jest  uprawniona  do 

orzekania  w  sytuacji, 

gdy  okoliczności  faktyczne,  podniesione  w  zarzutach  odwołania,  a 

także  opis  czynności  lub  zaniechań  Zamawiającego,  wskazują  na  faktyczne  naruszenie 

przepisów ustawy .  

Z  uwagi  na  fakt,  że  wyjaśnienia  Balcer  sp.  z  o.o.  zostały  złożone  w  ramach  oceny  ofert  w 

Części  1  zamówienia,  nie  mogły  one  stanowić  podstawy  do  nakazania  przez  Izbę 

wykluczenia  Balcer  sp.  z  o.o.  czy  odrzucenia  złożonej  przez  tego  wykonawcę  oferty.  Tak 

daleko idące decyzje zamawiający zobowiązany będzie ewentualnie powziąć po otrzymaniu 

wyja

śnień treści oferty i ich ocenie.  


Z treści siwz wynika, że : 

3.1 . Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg o łącznej długości ok. 436 km i 

powierzchni  3  494  743,45  m2  oraz  dróg  wewnętrznych  o  długości  ok.  40 km  i  powierzchni 

186  196,50 m2  na t

erenie Miasta Gliwice. Zamawiający zleca wyłącznie usługi mieszczące 

się  w  zakresie  PKWiU  81.29.12.0  -Usługi  zamiatania  śmieci  i  usuwania  śniegu. W  ramach 

rejonów  wykonawcy  realizować  będą  zimowe  utrzymanie  175  dróg  1  kategorii,  89  dróg  2 

kategorii  oraz  43

6 dróg 3 kategorii. Odśnieżaniem  objęte  jest  700  ulic  dróg  publicznych na 

terenie  miasta  wraz  z  miejscami  parkingowymi,  chodniki  i  ścieżki  rowerowe  o  łącznej 

powierzchni 716 281 m2 oraz 392 przystanki komunikacji miejskiej. Utrzymaniem objęte są 

również  lokalizacje  dróg  niepublicznych  —  wewnętrznych  zarządzanych  przez 

Zamawiającego.  Uruchamianie  Akcji  Zima  przez  Zamawiającego  obejmuje  uruchomienie 

jednej  doby  utrzymania  zimowego  całego  rejonu  lub  jednorazowego  przejazdu  przez  cały 

rejon. Zamówienie będzie realizowane w podziale na zadania, przy czym każdemu spośród 

zadań  odpowiada  jeden  rejon  odśnieżania.  WYKAZ  W-1  stanowiący  Załącznik  nr  10  do 

SIWZ  - 

zawiera  szczegółowy  wykaz  wszystkich  rejonów.  Szczegółowy  Opis  Przedmiotu 

Zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający określa prowadzenie Akcji Zima w 

okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku trwania umowy  

Wykonawcy  lub  podmioty  występujące  wspólnie  mogą  składać  Oferty  na  wybrane 

przez siebie maksymalnie 4 zadania. Oferta złożona na więcej niż 4 zadania zostanie przez 

zamawiającego odrzucona.  

17. Opis sposobu obliczania ceny  

cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony 

w niniejszej specyfikacji, 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wykazie Wl  

Szacunek  ilościowy  prac  określony  w  Formularzu  cenowym  -  Zał  Nr  12a-l,  został 

określony  wyłącznie  po  to  aby  dać Wykonawcom  wspólną  podstawę  wyceny  oferty.  Liczba 

zamawianych  usług  może  ulec  zmianie  w  trakcie  realizacji  umowy,  jednakże  wartość 

całkowita zamówienia nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na to zadanie w budżecie 

Zamawiającego  

19.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1)  przy  wyborze  oferty  zamawiający  będzie  kierował  się  następującymi  kryteriami  i  ich 

znaczeniem:  

cena (suma cen doby, przejazdu jednorazowego, za

miatania i stałej gotowości)  Waga 60,00  

czas rozpoczęcia prac w Rejonie Waga 30,00 

czas ukończenia pozimowego zamiatania  waga 10,00 

Ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wynika: 


Przygotowanie techniczne, potencjał osobowy i zakres usług.  

g) 

Wykonawca  we  własnym  zakresie  zabezpieczy  odpowiednią  ilość  środków 

chemicznych  uszorstniających,  która  wystarczy  na  prowadzenie  Akcji  Zima  w  ciągu  całego 

sezonu zimowego. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

stosowania:  

• 

Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  października  2005  roku  w  sprawie 

rodzaju i  warunków  stosowania środków,  jakie mogą być  używane na  drogach  publicznych 

oraz  ulicach  i  placach  (Dz.  U.  Nr  230  poz.  1960).  Na  drogach  publicznych  i  ulicach  środki 

chemiczne  powinny  być  stosowane  w  sposób  najmniej  szkodzący  terenom  zielonym  oraz 

drzewostanowi.  Posypywanie  nawierzchni  piaskiem  bądź  środkami  chemicznymi  powinno 

zostać poprzedzone mechanicznym odgarnięciem śniegu.  

• 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151. poz. 

1220 ze zm ).  

Środki chemiczne powinny być stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zielonym. 

Stosujący  je  w  sposób  znacząco  szkodzący,  podlega  karze  aresztu  lub 

grzywny/podmiot/osoba.  Materiały  chemiczne  stosowane  w  ramach  Akcji  Zima,  muszą  być 

składowane w odpowiednich, ekologicznych magazynach, nie powodujących uciążliwości dla 

środowiska.  Wykonawca  uzupełniał  będzie  ewentualne  niedobory  materiałów,  odpowiednio 

wcześniej  i  na  własny  koszt.  Wykonawca  w  ZESTAWIENIU  MIESIĘCZNYM  przedstawi 

Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą ilości zużytego materiału.  

3. Potencjał techniczny  

Zamawiający  określa  minimalne  ilości  pojazdów,  natomiast  Wykonawca  posiada  wiedzę  i 

doświadczenie oraz zna topografię miasta i oszacuje odpowiednią maksymalną ilość sprzętu 

do  prawidłowego  wykonania  prac  na  terenie  miasta  Gliwice.  Wytyczne  ogólne  dla  rejonów 

drogowych: 

Wszystkie  samochody  lub  ciągniki  muszą  mieć  dopuszczalną  masę  całkowitą 

min. 3,5 t i moc min. 90 KM. Wszyst

kie piaskarki muszą być przystosowane do posypywania 

ulic zwilżoną solą (muszą posiadać możliwość sypania soli z solanką bądź stosowania samej 

solanki). Pługi do odśnieżania muszą mieć możliwość sterowania z kabiny kierowcy ruchami 

prawo/lewo oraz góra/dół  

Dodatkowo:  

Rejon  nr  1  i  2 

jedna  jednostka  musi  być  wyposażona  w  pług,  bądź  zestaw  plugów  o  min. 

szerokości  roboczej  4  m  (przybliżona  szerokość  rzeczywista  pługa  —  pługów  —  ok.  5  m) 

dwa  pozostałe  pojazdy  mają  mieć  pługi  o  min.  szerokości  roboczej  3  m  (szerokość 

rzeczywista pługa ok. 4 m), jedna jednostka musi być wyposażona w piaskarkę o pojemności 

zbiorników na solankę min. 5m3 oraz w zestaw dodatkowych dysz, które umożliwiają polanie 

drogi samą solanką w zakresie szerokości 3 + 12 m dla każdego rejonu wymagany jest pług 

wirnikowy,  który  umożliwia  bezpośredni  załadunek  śniegu  na  pojazd,  dla  każdego  rejonu 


wymagana  jest  koparko  ładowarka,  bądź  ładowarka  o  pojemności  łyżki  min  0,9  m3  dla 

każdego rejonu wymagany jest samochód samowyładowczy (wywrotka) o DMC od 18 do 40 

ton.  Może  być  jeden  z  pojazdów  używanych  jako  pługo  -  piaskarka,  dla  każdego  rejonu 

wymagana jest przyczepka sygnalizacyjna wyposażona w tablice zmiennej treści, wszystkie 

piaskarki  muszą  być  wyposażone  dodatkowo  w  lampy  błyskowe  wczesnego  ostrzegania 

oraz  lampy  ostrzegawcze  barwy  pomarańczowej,  zamontowane  na  dachu  pojazdu  oraz  z 

tyłu posypywarki, dwa pojazdy muszą być o mocy min. 280 KM.  

W  dniu  18  września  2020r.  zamawiający  wezwał  przystępującego  w  trybie  art.  90  ust.  1 

ustawy do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny dla Rejonu I.  

W dniu 22 września 2020r. przystępujący złożył następujące wyjaśnienia dotyczące Rejonu I, 

w  których  wskazywał,  że  z  uwagi  na  średnią  arytmetyczną  cena  nie  powinna  budzić 

wątpliwości  zamawiającego,  oparł  się  na  porównaniu  zadań  drogowych,  w  których 

zamawiający  w  siwz  zawarł  analogiczne  do  bieżących  wymagania.  Zwłaszcza  w  zakresie 

opisanym 

w  szczegółowym  opisie  zamówienia  –  załącznik  nr  7  do  SIWZ,  i  w  zakresie 

przygotowania technicznego, potencjału osobowego i zakresu usług. 

Podkreślił, że wymagania dla rejonu 1 i 2 są identyczne.  

Tabela 1. 

– Zestawienie szacunkowej wartości poszczególnych zadań i kwot w ofertach  

Tabela 2. 

– Kwota za usługę za usługę w przeliczeniu na 1 m2 rejonu  

Oparł wyliczenie ceny na szczegółowym kosztorysie, na podstawie analizy kosztów w ciągu 

ostatnich  lat  prowadzenia  akcji  zima. 

Przyjęta  przez  spółkę  szczegółowa  kalkulacja 

zawierająca  składniki  cenotwórcze  -  koszty  bezpośrednie  i  pośrednie  oraz  przewidywany 

zysk  zawiera  obejmuje:  - 

kalkulację  dla  jednej  usługi  (Doba  Prowadzenia  Akcji  Zima, 

Przejazd  Jednorazowy)  -  - 

okres  całego  sezonu  wykonywania  usługi,  tj.  okres  od 

października  do  kwietnia.  Szczegółowe  wyliczenia  zawiera  załącznik  nr  2.  Na  podstawie 

wiedzy  i  doświadczenia  oraz  analizy  ostatnich  5  sezonów  wykonywania  usługi  zimowego 

utrzymania  dróg,  dokonano  ustalenia  potencjalnej  średniorocznej  liczby  dób  prowadzenia 

akcji  dla  całego  rejonu  i  przejazdów  jednorazowych  oraz  ilości  materiałów  użytych  do 

zapobiegania  śliskości  -  załącznik  nr  1.  Cenę  skalkulowano  także  przy  uwzględnieniu 

zróżnicowanych warunków pogodowych występujących na przestrzeni analizowanych 5 lat. 

Przyjęto  założenie,  że  Zamawiający  w  przypadku  wystąpienia  trudnych  warunków 

pogodowych (gołoledź, opady śniegu) uruchamia „Dobę Prowadzenia Akcji Zima”, natomiast 

prowadzenie akcji w przypadku przejazdu jednorazowego jest zdarzeniem incydentalnym, w 

sytuacji wystąpienia konieczności zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych profilaktycznie, w 

związku  z  prognozowanym  wystąpieniem  krótkotrwałych  zdarzeń  pogodowych,  przed 

wystąpieniem  zjawiska  śliskości  zimowej,  np.  poranne  osadzenie  się  szronu  na  jezdni. 


Podkreślił,  że  nawet  w  najbardziej  kosztownym  przypadku  realizacji  usługi  został 

skalkulowany  zysk. 

Należy  podkreślić,  że  przyjęte  zużycie  soli  zwilżonej  w  kalkulacji  dla 

Przejazdu 

Jednorazowego  dla  całego  sezonu  jest  średnim  dawkowaniem  stosowanym  w 

ubiegłych latach na rejonie 1 - DTŚ. Przedstawiony najbardziej kosztowny wariant (wariant 4) 

wykonania  usługi  podczas  ostatnich  5  lat  wykonywania  usługi  nie  wystąpił.  Spółka  posiada 

zapasy soli 

z zeszłej zimy (dzięki temu, że zima była słaba), które w dużej mierze zaspokoją 

jej 

zapotrzebowanie na okres jednego sezonu zimowego na rejon 1 (DTŚ). 

Wysokość  wynagrodzenia  pracowników  przyjęta  do  ustalenia  ceny,  nie  jest  niższa  od 

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  rozporządzenia  Rady 

Ministrów  z  dnia 10  września 2019  r.  w  sprawie  wysokości minimalnego  wynagrodzenia za 

pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. - r. tj. 17 zł za godzinę pracy / 

2600 zł brutto obowiązującego na dzień składania ofert oraz nie jest niższa niż wynikająca z 

rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. tj. 

18,30 za godzinę pracy / 2800 zł brutto.  

Wybrane  rozwiązania  techniczne.  Istotnym  czynnikiem,  który  pozwolił  oszacować  cenę  na 

konkurencyjnym  poziomie,  jest 

okoliczność  dysponowania  własnym  rozbudowanym  i 

nowoczesnym  zapleczem  maszynowo-

sprzętowym.  Wyjątkowo  sprzyjające  warunki 

wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy wynikają m.in z bliskiej odległości bazy 

materiałowo-sprzętowej  od  miejsca  prowadzenia  prac.  Baza  znajduje  się  w  dogodnej 

lokalizacji,  w  odległości  6  km  od  miejsca  rozpoczynania  prac,  co  minimalizuje  koszty 

związane z  dojazdem:  obniża koszty  paliwa  oraz  czas pracy  pracowników  przewidziany  na 

wykonanie  zadania.  Odległość  gwarantuje  rozpoczęcie  prac  niemal  niezwłocznie  po 

uruchomieniu  akcji  przez  Zamawiającego.  Firma  jest  w  posiadaniu  własnej  bazy 

materiałowo-sprzętowej,  wyposażonej  w  pełne  zaplecze  socjalno-techniczne,  co  pozwala 

ograniczyć koszty związane z wynajmem.  

W

łaściciel  spółki  korzysta  z  pomocy  publicznej  de  minimis  Materiały  do  usuwania  śliskości 

zimowej  stosowane  prz

ez  spółkę  są  zgodne  z  ustaleniami  Zamawiającego  określonymi  w 

SIWZ oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania 

środków,  jakie  mogą  być  używane  na  drogach  publicznych  oraz  ulicach  i  placach  (Dz.U. 

2005 Nr 230, poz. 1960).  

W celu zwalczania śliskości, spółka stosuje następujących rodzajów środków:  

środki chemiczne w postaci stałej - chlorek sodu (NaCl), dalej: sól drogowa  

chemiczne w postaci zwilżonej: chlorek sodu (NaCl), dalej: sól zwilżona  

roztwór wodny chlorku sody (NaCl) (stężenie 25 %), dalej: solanka  

Sól  drogowa,  stosowana  przez  spółkę  spełnia  wymagania  określone  normą  PN-

86/C84081/02 [6] i normach pokrewnych.  

Stosowana  jest  solanka  o  stężeniu  20÷25%.  Solanka  stosowana  w  zimowym  utrzymaniu 


używana  jest  do  bezpośredniego  skrapiania  nawierzchni  lub  jako  środek  nawilżający  sól  w 

rozsypywarkach.  

Sól zwilżona do posypywania nawierzchni zawiera 30% solanki (o stężeniu 25%) oraz 70% 

suchej soli 

drogowej. Solanka stosowana jest w temp. powyżej -6 ○C .  

Spółka przedstawiła rodzaj używanego środka, jego ilość w zależności od rodzaju zjawiska 

pogodowego jakiemu na zapobiegać i temperatury i z tego ujęcia tabelarycznego nie wynika, 

aby NaCl było przewidziane do użycia w temperaturze poniżej -10 stopni C.  

usunięciu  śniegu  stosowane  są  w  dawce  zgodnej  z  normami  określonymi  w  w/w 

rozporządzeniu. 

Oferowana cena została skalkulowana z uwzględnieniem ryzyka związanego z wykonaniem 

zamówienia, jakim jest występowanie łagodnej lub ostrej zimy.  

W dniu 16 października 2020r. zamawiający w zakresie Rejonu I wystąpił do przystępującego 

do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  (dalej  też  -  Pzp  lub 

ustawa)  w 

zakresie  treści  złożonej  w  postępowaniu  oferty,  a  dotyczących  „stosowania  się 

Wykonawcy  do  zapisów  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  października  2005 

roku  w  sprawie  rodzaju  i  warunków  stosowania  środków,  jakie  mogą  być  używane  na 

drogach  publi

cznych  oraz  ulicach  i  placach  (Dz.  U.  Nr  230  poz.  1960)”  (dalej  też  - 

rozporządzenie).  Wyjaśnienia  te  mają  dotyczyć  środków  chemicznych  i  uszorstniających, 

które  zostaną  użyte  w  toku  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami 

zamawiającego  oraz  obowiązującymi  przepisami  w  tym  względzie,  w  kontekście  wyjaśnień 

złożonych przez spółkę w dniu 22.09.2020 r., a w szczególności uwzględnienia ich w trakcie 

kalkulacji ceny oferty dla Rejonu 1.  

Przystępujący  udzielił  tych  wyjaśnień  w  dniu  19  października  2020r.,  które  objął 

zastrzeżeniem  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  jednakże  na  podstawie  tych  wyjaśnień  Izba 

ustaliła, że w pkt. 1 przystępujący wskazał, że będzie używał piasku i kruszywa, a w pkt 2 i 3 

tych  wyjaśnień  przystępujący  przedstawił,  że  zamierza  stosować  chlorek  wapnia  i  chlorek 

magnezu, a także wyjaśnił z jakich powodów w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny wskazywał 

głównie  na  koszty  związane  ze  stosowaniem  soli  drogowej  NaCl  oraz  soli  zwilżonej  czyli 

30%  solanki  i  70%  soli  suchej,  a  także  25%  roztworu  wodnego  chlorku  sodu.  Nadto  w 

wyjaśnieniach  tych  w  zestawieniu  tabelarycznym  przedstawił  kalkulację  1  usługi  Doby 

Prowadzenia Akcji Zima oraz Przejazdu jednorazowego z zastosowaniem mieszanki chlorku 

sodu  i  chlorku  wapnia  we  wskazanych  w  wyjaśnieniach  proporcjach  oraz  chlorku  sodu  i 

chlorku  magnezu,  również  z  podaną  proporcją.  W  obu  przypadkach  dla  Przejazdu 

jednorazowego  wykazano  zysk.  Do  wyjaśnień  dołączono  dowód  wskazujący  na  źródło 

pozyskania chlorku  wapnia i  chlorku magnezu w  cenach  dużo korzystniejszych niż  podane 


przez odwołującego na rozprawie. Dowód ten został wystawiony z datą 1 września 2020r., a 

więc  nie  był  dowodem  sporządzonym  na  potrzeby  któregokolwiek  z  postępowania 

odwoławczych  prowadzonych  w  tej  sprawie  i  był  dostępny  przystępującemu  także  w  dacie 

składania  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  z  dnia  22  września  2020r.  Ten  sam  dowód  został 

przedłożony  Izbie  w  toku  rozprawy  przez  przystępującego  i  dodatkowo  wzmocniony 

dowodem  wystawionym  przez  ten  sam  podmiot,  noszącym  datę  11  stycznia  2021r. 

potw

ierdzającym, że oferowane środki chemiczne posiadają wymagane atesty i certyfikaty.  

W  dniu  2  grudnia  2020r.  zamawiający  po  unieważnieniu  wcześniejszego  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej zwrócił się do przystępującego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy o wyjaśnienie 

oferty w zakresie środków chemicznych i uszorstniających, jakich zamierza użyć do realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

W  dniu  3  grudnia  2020r.  przystępujący  udzielił  następujących  wyjaśnień  -  potwierdził,  iż 

złożona przez spółkę oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, 

w  tym  w  szczególności  w  załączniku  6  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(dalej  też  -  SIWZ)  –  Szczegółowy  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  (dalej  też  –  SOPZ)  w 

zakresie  wymagań  dotyczących  zastosowania  środków  do  zwalczania  śliskości. 

Zamawiający  w  SOPZ,  precyzyjnie  opisał  przedmiot  zamówienia,  w  tym  w  szczególności 

warunki  konieczne  do  wykonania  zamówienia  w  zakresie  technicznego  przygotowania  się 

wykonawcy do realizacji usługi. W pkt 2 lit. g) SOPZ wskazał, że to „wykonawca we własnym 

zakresie 

zabezpieczy  odpowiednią  ilość  środków  chemicznych  i  uszorstniających  ,  która 

wystarczy  na  prowadzenie  Akcji  Zima  w  ciągu całego  sezonu  zimowego. Wykonawca  przy 

realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do stosowania:  

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju 

i  warunków  stosowania  środków,  jakie  mogą  być  używane  na  drogach  publicznych  oraz 

ulicach  i  placach  (Dz.  U.  Nr  230  poz.  1960)  (dalej  też  –  rozporządzenie).  Na  drogach 

publicznych  i  ulicach  środki  chemiczne  powinny  być  stosowane  w  sposób  najmniej 

szkodzący terenom zielonym oraz drzewostanowi. Posypywanie nawierzchni piaskiem bądź 

środkami chemicznymi powinno zostać poprzedzone mechanicznym odgarnięciem śniegu.  

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151. poz. 1220 

ze  zm  )  (dalej  też  –  ustawa  oop).  Środki  chemiczne  powinny  być  stosowane  w  sposób 

najmniej szkodzący terenom zielonym. Stosujący je w sposób znacząco szkodzący, podlega 

karze  aresztu  lub  grzywny/podmiot/osoba.  Materiały  chemiczne  stosowane  w  ramach  Akcji 

Zima,  muszą  być  składowane  w  odpowiednich,  ekologicznych  magazynach,  nie 

powodujących  uciążliwości  dla  środowiska.  Wykonawca  uzupełniał  będzie  ewentualne 

niedobory  mat

eriałów,  odpowiednio  wcześniej  i  na  własny  koszt.  Wykonawca  w 

ZESTAWIENIU  MIESIĘCZNYM  przedstawi  Zamawiającemu  pisemną  informację  dotyczącą 

ilości zużytego materiału.” Rozporządzenie w § 2 wskazuje jakich rodzajów środków należy 


używać  na  drogach  publicznych  oraz  ulicach  i  placach.  Z  wykazu  środków  wynika,  że 

wykonawca powinien 

stosować środki:  

1) niechemiczne:  

a) piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm,  

b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm;  

2) chemiczne w postaci stałej:  

a) chlorek sodu (NaCI),  

b) chlorek magnezu (MgCI2),  

c) chlorek wapnia (CaCI2);  

3) chemiczne w postaci zwilżonej:  

a) chlorek sodu (NaCI),  

b) chlorek magnezu (MgCI2),  

c) chlorek wapnia (CaCI2);  

4) mieszanki środków niechemicznych i chemicznych.  

Ponadto  w  §  3  w  ust.  2  rozporządzenie  określa  ogólne  warunki  stosowania  środków 

chemicznych, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, na drogach publicznych oraz ulicach i placach, 

które  są:  są  następujące:  1)  środki  chemiczne  stosuje  się  do  usunięcia  gołoledzi  i 

oblodzenia,  a  t

akże  do  zapobiegania  powstawaniu  oblodzenia  i  śliskości  pośniegowej;  2) 

środki  chemiczne  stosuje  się  po  mechanicznym  usunięciu  śniegu;  3)  rozrzut  środków 

chemicznych powinien następować w pasie jezdni lub chodników. 3 4) Szczegółowe warunki 

stosowania środków, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4, są określone w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia.  Załącznik  ten  reguluje  warunki  stosowania  środków  niechemicznych  oraz 

chemicznych  w 

postaci  stałej  oraz  zwilżonej,  ustalając  normy  dla  rodzajów  działalności  i 

stanu  nawierzchni. 

Firma  Balcer  potwierdza,  że  nie  tylko  znane  są  jej  przytoczone  wyżej 

normy  ale  po  raz 

kolejny  zapewnia,  że  wykona,  tak  jak  dotychczas  to  czyni,  przedmiot 

zamówienia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Jednocześnie  stwierdza,  w  ślad  za 

złożonymi  w  ofercie  oświadczeniami  w  tym  zakresie,  że  zastosuje,  w  zależności  od 

zaistniałych  podczas  świadczenia  usługi  warunków  atmosferycznych,  środki  określone  w 

rozporządzeniu i  zgodnie z  wymaganiami  określonymi  w  treści  zał.  nr  1 do  niego.  Ponadto 

oświadcza, że zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dysponuję odpowiednią ilością 

środków  chemicznych  i  niechemicznych,  odpowiednio  zabezpieczonych  w  swoich 

magazynach,  gwarantujących  zabezpieczenie  każdego  rodzaju  nawierzchni  niezależnie  od 

warunków atmosferycznych. Potrzebne środki w trakcie świadczenia usługi, jak co roku będą 

na bieżąco uzupełniane i rozdysponowane na posiadany przez nas sprzęt, w zależności od 

potrzeb na 

wykonywanie bieżącej obsługi Zamawiającego, w tym również na zabezpieczenia 

pojemników na piasek. Środki te będą na bieżąco dostarczone zgodnie z zapotrzebowaniem 

przez  stałych  dostawców,  z  którymi  od  lat  współpracujemy,  a  którzy  to  dysponują 


zabezpieczonymi  środkami  (zawsze  dopuszczonymi  do  obrotu),  dedykowanymi  wyłącznie 

dla  spółki.  Koszt  wszystkich  potrzebnych  środków  chemicznych  został  skalkulowany  w 

kwocie  oferty. 

W  rejonie  nr.  2  środki  chemiczne  zostaną  zastosowane  w  sposób  najmniej 

szkodzący  terenom  zielonym  oraz  drzewostanowi,  poprzez  dostosowanie  dawki  środka 

chemicznego 

do  panujących  warunków  atmosferycznych,  zgodnie  z  rozporządzeniem  oraz 

ustawą  oop.  Posypywanie  nawierzchni  piaskiem  bądź  środkami  chemicznymi  zostanie 

poprzedzone 

mechanicznym odgarnięciem śniegu.  

Wszystkie  pojazdy  przewidziane  do  prowadzenia  Akcji  Zima  w  REJONIE  2,  są 

przystosowane do posypywania powierzchni jezdni (drogi publiczne, ulice, place) 

środkami w 

postaci:  

a. niechemicznej 

– piasku, kruszywa;  

b.  chemicznej  w  postaci  stałej  -  chlorku  sodu  (NaCI),  chlorku  magnezu  (MgCI2),  chlorku 

wapnia (CaCI2);  

c. chemiczne 

w postaci zwilżonej - chlorku sodu (NaCI), chlorku magnezu (MgCI2), chlorku 

wapnia  (CaCI2), 

oraz  mieszankami  środków  niechemicznych  i  chemicznych,  zgodnie  z 

rozporządzeniem.  

Zastosowane  wymienionych  w  rozporządzeniu  środków  chemicznych  adekwatnie  do 

wa

runków pogodowych określonych w załączniku nr 1 w poz. 3. ww. rozporządzenia pozwoli 

wykonać  usługę  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  SIWZ,  to  jest  każdorazowo 

doprowadzić  drogę  do  wymaganego  przez  Zamawiającego  standardu  „czarne  mokre”. 

Uwzględniliśmy również w ofercie zastosowanie w razie potrzeby kruszywa, a także piasku 

jako  materiałów  uszorstniających  na  nawierzchniach  szutrowych,  zgodnie  z  wymogami 

określonymi  przez  Zamawiającego.  Tym  samym,  pomimo  braku  w  załącznik  do  SIWZ  - 

WYKAZ  W-

1,  Rejonu  R2  dróg  oznaczonych  literą  „A”,  czyli  jezdni  odśnieżanych  w 

standardzie  na  biało  bez  użycia  środków  chemicznych,  to  w  przypadku  pojawienia  się 

konieczności  posypywania  dróg  piaskiem,  adekwatnie  do  zaistniałej  sytuacji 

meteorologicznej  oraz  terenowej,  w  tym  na  wyra

źne  polecenie  Zamawiającego, 

przystępujący  dopuszcza  możliwość  zastosowania  określonych  w  rozporządzeniu 

materiałów  nie  chemicznych,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  pkt  2  lit.  j)  SOPZ. 

Uwzględnienie  w  treści  oferty  wszystkich  wymagań  postawionych  w  SIWZ  potwierdza 

również  treść  oświadczeń  złożonych  w  ofercie  Balcer  dla  zadania  REJON  NR  2.  W 

formularzu  ofertowym  złożone  zostało  oświadczenie,  że  zapoznano  się  ze  specyfikacją 

istotnych  warunków  zamówienia  oraz  jej  załącznikami  dotyczącymi  postepowania  i  nie 

wniesiono  do  nich  żadnych  zastrzeżeń.  Załączony  do  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  wzór  umowy  -  ZAŁACZNIK  NR  5,  został  przez  spółkę  zaakceptowany  i 

zobowiązano  się  w  przypadku  wyboru  oferty  spółki  do  zawarcia  umowy  na  określonych  w 

nim  warunkach. 

Dodatkowo  i  to  jedynie  z  „ostrożności  procesowej”,  mając  na  uwadze 


faktyczny  powód  skierowania  w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp  przez  Zamawiającego  prośby  o 

wyjaśnienie zastosowania materiałów wymienionych w rozporządzeniu (wyrok KIO 2598/20) 

przystępujący poinformował, że w wyjaśnieniach z dnia 18 października 2020 r. dotyczących 

oferty złożonej na REJON NR 1 spółka wskazała, w zależności od okoliczności faktycznych 

(warunki 

atmosferyczne,  polecenia  Zamawiającego),  na  zastosowanie  w  trakcie  realizacji 

usługi  wszystkich  wymaganych  materiałów.  Podkreślił,  że  użyte  w  treści  poprzednich 

wyjaśnień  z  dnia  22  września  2020  r.  pojęcie  soli  (sól),  zostało  zastosowane  jako 

równoważne  dla  soli  (NaCl)  jak  i  dla  wszystkich  konfiguracji  chemicznych  (NaCl),  w  tym  w 

szczególności  chlorku  wapnia  (CaCl2)  i  chlorku  magnezu  (MgCl2N).  W  poprzednich 

wyjaśnieniach  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny,  posłużył  się,  może  zbyt  potocznym 

(ogólnym)  określeniem  pojęcia  soli,  na  potwierdzenie  opisu  sposobu  kalkulacji  ceny. 

Podobnie 

ogólne  pojęcie  „sól”  zastosował  Zamawiający  we  wzorze  umowy  w  §4  pkt2  „ 

Wykonawca 

we  własnym  zakresie  zabezpieczy  odpowiednią  ilość  soli  i  piasku,  która 

wystarczy na prowadzenie akcji zima. 

Wykonawca uzupełniał będzie niedobory soli i piasku 

na 

bieżąco,  odpowiednio  wcześniej  i  na  własny  koszt.”  Złożone  wyjaśnienia  oraz 

przedłożona kalkulacja dla REJONU NR 1 zostały przyjęte przez Zamawiającego. Zarówno 

w  ofercie  dotyczącej  REJONU  NR  1  jak  i  REJONU  NR  2  przewidziane  materiały  do 

usuwania  śliskości  zimowej  stosowane  przez  spółkę  są  zgodne  z  ustaleniami 

Zamawiającego  określonymi  w  SIWZ  oraz  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  w  sprawie 

rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych 

oraz ulicach i placach (Dz.U. 2005 Nr 230, poz. 1960

)” .  

Dowody  złożone  przez  przystępującego  na  rozprawie  zostały  objęte  tajemnicą 

przedsiębiorstwa, a Izba poczyniła na ich podstawie następujące ustalenia: 

Dowody przedstawiają kalkulację ceny ofertowej, w tym kosztu za Przejazd Jednorazowy – 

pkt. II w 5 w

ariantach, gdzie w wariancie 5 przewidziano użycie mieszanki soli w rozumieniu 

także chlorku wapnia i chlorku magnezu, a także łączne koszty w wariancie wariant 2b ostra 

zima. W każdym z tych wyliczeń w oparciu o podobną metodologię jaka była prezentowania 

w wyjaśnieniach z dnia 22 września 2020r. i 19 października 2020r. dla Rejonu I wykazano, 

że  dla  Przejazdu  jednorazowego  niezależnie  od  założonego  wariantu  i  rodzaju  użytego 

środka  chemicznego  przystępujący  skalkulował  zysk  na  koszcie  Jednorazowego  przejazdu 

jak  i  kosztach  łącznych  szacowanych  Jednorazowych  przejazdów  w  całym  okresie 

świadczenia  usługi.  Pozostałe  przedstawione  dowody  stanowią  dowody  na  ceny  środków 

jakie  przystępujący  zamierza  użyć  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  oraz  dowody 

mające  na  celu  wykazanie,  że  środki,  których  zamierza  użyć  posiadają wymagane  atesty  i 

certyfikaty.  Izba  zestawiła  te  dowody  z  dowodami  załączonymi  do  wyjaśnień  z  dnia  22 

września 2020r. i z dnia 19 października 2020r. i na tej podstawie ustaliła, że koszt nabycia 

so

li drogowej z określonej kopalni wykazano trzema dowodami z dat 26 stycznia 2019r, 24 


września  2019r.  i  1  września  2020r.  cena  soli  w  tym  okresie  wykazał  tendencję  spadkową, 

cena solanki wykazana dowodami z dat 2 września 2013r., 12 grudnia 2020r. oraz 11 marca 

2020r. zdrożała od 2013r., ale w roku 2019 i 2020 utrzymywała się na tym samym poziomie, 

cena  chlorków  wapnia  i  magnezu  została  wykazana  dowodem  z  dnia  1  września  2020r. 

Wszystkie  wartości  wynikające  z  dowodów,  w  ocenie  Izby  przekładają  się  na  koszty 

wykazane w kalkulacji z dnia 22 września 2020r. i 19 października 2020r. dla Rejonu I jak i w 

kalkulacji przedstawionej na rozprawie.  

Ocena materiału dowodowego przeprowadzona przez Izbę: 

Izba ustaliła, że zamawiający w pkt. 19.3 Potencjał techniczny posłużył się sformułowaniem, 

że piaskarki muszą być przystosowane do posypywania ulic zwilżoną solą (muszą posiadać 

możliwość  sypania  soli  z  solanką,  bądź  sypania  samej  solanki).  Z  tego  wynika,  że  sam 

zamawiający  posługiwał  się  określeniem  sól  bez  konkretyzacji  jaki  chlorek  ma  na  myśli. 

Nadto już przed wydaniem wyroku w sprawie sygn. akt KIO 2598/20 z dnia 9 listopada 2020r. 

zamawiający w zakresie Rejonu I wezwał do wyjaśnień jakie rodzaje środków chemicznych i 

uszorstniających  przystępujący  w  Rejonie  I  będzie  używał  i  uzyskał  zarówno  wyjaśnienia 

jakie to będą środki: uszorstniające: piasek i kruszywo, a chemiczne poza solą drogową i jej 

roztworami także chlorek magnezu i chlorek wapnia, co więcej ponieważ wezwanie było do 

przystępującego  skierowane  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy,  ale  w  związku  z  art.  90  ust.  1 

ustawy,  to  przystępujący  przedłużył  także  kalkulacje,  w  których  wyliczył  koszt  użycia  tych 

chlorków,  dla  każdego  z  osobna  z  rozbiciem  na  koszty  Doby  Prowadzenia  Akcji  Zima  i 

Przejazdu  Jednorazowego,  w  ob

u  przypadkach  koszty  te  w  porównaniu  z  zakładanym 

przychodem  za  Jednorazowy  przejazd  pozwalały  na  wygenerowanie  zysku.  Do  wyjaśnień 

tych dołączył przystępujący także dowód datowany na dzień 1 września 2020r. świadczący o 

tym po jakich cenach zapewnił sobie możliwość zakupu chlorku wapnia i chlorku magnezu. 

Co oznacza, że skoro niesporne było pomiędzy stronami, że przystępujący przyjął podobne 

założenia kosztowe dla Rejonu I i II zamawiający już na datę 2 grudnia 2020r. dysponował 

tak  kalkulacją  kosztu  przejazdu  jednorazowego  przy  zastosowaniu  mieszanek  soli  oraz 

dowodem  na  wysokość  kosztu  zakupu  materiału,  zaś  dowody  przedłożone  na  rozprawie 

jedynie przedstawiły,  że  kalkulacja  założona przez  odwołującego dla  Rejonu II  opiera się o 

podobne 

założenia kosztowe, przystępujący zapewnił sobie na datę 1 września 2020r. źródło 

pozyskania chlorków magnezu i wapnia, a koszty jednorazowego przejazdu tak w Rejonie I 

jak  i  wykazane  na  rozprawie  dla  Rejonu  II  opierają  się  na  tych  samych  składnikach 

kosztowych,  wykazano  kos

zt  nabycia  materiałów,  a  także  koszty  paliwa  i  koszty 

pracownicze,  kalkulacje  przedstawione  przez  przystępującego  dla  obu  Rejonów  wykazują 

możliwość uzyskania zysku na każdy Przejeździe jednorazowym w każdym wariancie, w tym 

polegającym  na  zastosowaniu  chlorku  wapnia  i  magnezu,  a  także  zawierają  wyliczenie 


kosztów  dodatkowych,  na  które  składają  się  koszty  ogólne,  koszty  pośrednie  i  założone 

ryzyka. Bezsporne było, że przystępujący nie był wzywany przez zamawiającego w zakresie 

rejonu  II  do  wyjaśnień  elementów  oferty  mających  wpływ  na  cenę.  Zamawiający  wykonał 

wyłącznie wyrok Izby z dnia 9 listopada 2020r., przy czym w dacie wzywania dysponował już 

wyjaśnieniami  z  dnia  19  października  2020r.  i  załączonym  tam  dowodem,  który  mógł  w 

ocenie  Izby  wziąć  pod  uwagę  przy  ocenie  treści  wyjaśnień  z  dnia  3  grudnia  2020r.  Izba 

ustaliła,  że  oferta  przystępującego  dla  Rejonu  II  stanowiła  92,35%  ubruttowionej  wartości 

szacunkowej  zamówienia  i  76,98%  średniej  arytmetycznej  wszystkich  złożonych  dla  tego 

Rejonu  ofert.  Rzeczywiście,  jeśli  uznać  stawkę  wykazaną  w  odwołaniu  za  przejazd 

jednorazowy  Dromar  2,01,  odwołujący  1,06  i  przystępujący  0,88  (przy  czym  w  ocenie  Izby 

zasadne jest dokonywanie oceny stosunku kosztu jednostkowego do średniej arytmetycznej 

kosztów  jednostkowych  pozostałych  wykonawców  tylko  w  odniesieniu  do  zadania  na  jaki 

zostały  złożone)  to  stawka  przystępującego  odbiega  o  33,33%,  jednakże  na  zamawiający 

dysponował wyjaśnieniem z dnia 22 września 2020r. uzupełnionym wyjaśnieniem z dnia 16 

października 2020r., w tym złożonymi do nich dowodami i w ocenie Izby mógł dokonać oceny 

potrzeby wzywania do wyjaśnienia ceny kosztu Jednorazowego przejazdu z uwzględnieniem 

informacji przekazanych przez przystępującego w tych dokumentach. Nadto Izba zauważyła, 

że w kryterium cena zamawiający oceniła sumę wartości Doby Akcji Zima (DAZ), Przejazdu 

jednorazowego  (PJ)

,  koszt  stałej  gotowości  (liczony  jako  suma  wartości  Doby  Akcji  Zima  i 

przejazdu  jednorazowego pomnożona przez  1%  -  KSG)  i  pozimowego zamiatania (PZ)  i  w 

ofertach w zadani

u 2 wykonawcy zadeklarowali następujące ceny jednostkowe netto: 

Dromar : DAZ 

– 13 994,82zł., PJ – 6 230, 66zł., KSG – 13 203,07zł.,  PZ – 10 977,84zł. 

Odwołujący : DAZ-8 598,76zł. PJ- 3 159,26zł. KSG – 7 458,67zł. PZ – 24 724,86zł. 

Przystępujący: DAZ 9 780,00zł. PJ – 3 143,00zł. KSG- 8 033zł. i PZ- 22120zł. 

Jednak  mimo  dostępności  tych  danych  dla  odwołującego  nie  przedstawił  on  swojego 

stanowiska w jaki sposób wartość PJ wpłynęła na ranking ofert.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  że  zgłoszone  przystąpienie  spełnia  wymogi  formalne  określone  w  art.  185 

ust.  2  ustawy. 

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  odwołującego,  co  do  niespełnienia  braków 

formalnych  przystąpienia  przez  nieprzekazanie  kopii  przystąpienia  pełnomocnikowi 

odwołującego.  Odwołujący  nie  przeczył,  że  kopia  przystąpienia  została  przekazana 

odwołującemu i wywodził, że przez odesłanie w art. 185 ust. 7 ustawy do przepisów kodeksu 

postępowania cywilnego kopia przystąpienia powinna być dla swej skuteczności przekazana 

ustanowionemu  przez  odwo

łującego  pełnomocnikowi. Izba  wskazała,  że zgodnie z  art.  185 

ust. 7 ustawy istotnie do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy kodeksu 


postępowania  cywilnego,  ale  jedynie  w  odniesieniu  do  części  V  Sąd  polubowny 

(arbitrażowy),  a  ta  część  nie  tylko,  że  nie  odsyła  do  części  ogólnej  Kodeksu,  w  tym  do 

powołanego przez pełnomocnika art. 13 par. 2 czy art. 133 par. 3 kpc, ale wprost stanowi w 

art.  1184  par  2  zd.  2  kpc,  że  sąd  polubowny  nie  jest  związany  przepisami  o  postępowaniu 

przed sądem, co więcej art. 1160 kpc zawiera definicję doręczenia na potrzeby postępowania 

przed  sądem  polubownym.  Tym  samym  oczekiwanie,  że  kopia  przystąpienia  zostanie 

doręczona  pełnomocnikowi  odwołującego  nie  ma  podstaw  w  bieżącym  stanie  prawnym. 

Nadto  Izba  zauważa,  że  przepis  art.  185  ust.  2  ustawy  wymaga  jedynie  przekazania  kopii 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie, a nie jego doręczenia, stąd też nawet przepis art. 1160 

kpc  nie  może  mieć  tu  zastosowania,  bo  przepis  art.  185  ust.  2  ustawy  stanowi  odmienną 

regulację  szczególną.  Tym  samym  w  ocenie  Izby  przekazanie kopii  przystąpienia  na  adres 

odwołującego  spełnia  wymogi  formalne  wynikające  z  art.  185  ust.  2  ustawy  i  wniosek 

należało oddalić. Również w nowym PZP ani przepisach dotyczących pełnomocnika art. 510 

i  511,  ani  w  przystąpieniu  art.  525  ust.  1  i  2  ustawy  nie  ma  wskazania,  że  jeśli  w  sprawie 

ustanowiono pełnomocnika, to przekazanie kopii pisma procesowe skuteczne jest wyłącznie 

w przypadku przekazania tej kopii ustanowionemu pełnomocnikowi. Co więcej art. 525 ust. 2 

ustawy  s

tanowi  o  obowiązku  przekazania  kopii  przystąpienia  wykonawcy  wnoszącemu 

odwołanie, a w nowej ustawie nie ma w zakresie postępowania odwoławczego odesłania do 

odpowiedniego  stosowania  KPC.  To  wskazanie  ma  znaczenie  jedynie  marginalne,  gdyż 

postępowanie  odwoławcze  w  przedmiotowej  sprawie  zostało  wszczęte  przed  wejściem  w 

życie nowej ustawy, a zatem z mocy art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy 

wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020) 

zastosowanie w sprawie 

mają przepisy dotychczasowe.  

Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania.  

Izba postanowiła oddalić wniosek o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 3, 4 i 5 

ustawy z następujących względów. Przepis art. 189 ust. 2 pkt 4 i 5 stanowią, że Izba odrzuca 

odwołanie, jeżeli odwołujący powołuje się na te same okoliczności, które były przedmiotem 

rozstrzygnięcia  przez  Izbę  w  sprawie  innego  odwołania  dotyczącego  tego  samego 

postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego i odwołanie dotyczy czynności, 

którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby. Jednakże o ile można zgodzić się 

z  przystępującym,  że  w  przypadku  przesłanki  z  art.  189  ust.  2  pkt  4  ustawy  zachodzi 

tożsamość odwołującego się i tożsamość postępowania o udzielenie zamówienia, to jednak 

okoliczności  nie  są  tożsame  z  okolicznościami  z  okolicznościami,  które  były  przedmiotem 

rozstrzygnięcia  przez  Izbę  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  2598/20,  gdyż  wówczas  Izba  badała 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w zakresie Rejonu I i ich znaczenie dla określenia sposobu 


wykonania  zamówienia  dla  Rejonu  II,  natomiast  mimo  literalnej  zbieżności  zarzutów 

okolicznością, która będzie przedmiotem badania przez Izbę w niniejszym postepowaniu jest 

ocena  wyjaśnień  treści  oferty  złożonych  przez  przystępującego  w  dniu  3  grudnia  2020r. 

wyłącznie  w  zakresie  Rejonu  II.  Wyjaśnienia  te  w  stosunku  do  badanych  uprzednio  przez 

Izbę wyjaśnień rażąco niskiej ceny dla Rejon I zawierają informacje dotychczas nie podane 

przez  przystępującego,  co  do  tego  Rejonu,  co do  środków  chemicznych  i  uszorstniających 

jakich  zamierza  użyć  i  dla  takiego  sposobu  odwołujący  uważa,  że  one  również  nie 

zapewniają  zgodności  oferty  z  siwz,  wprowadzają  zamawiającego  w  błąd,  co  do 

prawidłowości  świadczenia,  powodują,  że  zaoferowana  cena  jest  ceną  rażąco  niską,  oraz 

zawierającą błąd w obliczeniu ceny. Tym samym w ocenie odwołującego, to wyjaśnienia z 3 

grudnia  2020r.  nie  zasługiwały  na  ocenę  przez  zamawiającego,  że  oferta  jest  prawidłowa  i 

podlega  ocenie  w  przyjętych  kryteriach  oceny  ofert.  Tym  samym  brak  jest  tożsamości 

ok

oliczności stanowiących podstawę odwołania. Co do art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy, to Izba 

nakazała  jedynie  wezwanie  przystępującego  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy,  jednakże  nie 

przesądziła  o  sposobie  postępowania  zamawiającego  po  złożeniu  wyjaśnień,  tak  co  do 

oceny,  czy  zostały  złożone  w  terminie,  czy  stanowią  wyjaśnienia  odpowiadające  treści 

wezwania  i  czy  wyjaśnienia  usuwają  wątpliwość  powziętą  przez  zamawiającego  w  skutek 

wydanego  orzeczenia  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  2598/20,  tym  sa

mym  czynność  oceny 

wyjaśnień jako nieobjęta treścią wyroku Izby nie podlega ocenie w świetle art. 189 ust. 2 pkt 

5  ustawy.  Co  do  argumentu  o  spóźnieniu  zarzutów  w  zakresie  oceny  wyjaśnień  rażąco 

niskiej ceny, to w ocenie Izby 

zarzut dotyczący wyjaśnień ceny rażąco niskiej nie może być 

oceniony  jako spóźniony,  skoro pierwotnie odwołujący  nie miał  wątpliwości,  co do  sposobu 

kalkulacji  oferty  za  Rejon  II,  przy  czym  uważał,  że  przystępujący  wycenił  przedmiot 

niezgodny  z  wymaganiami  siwz,  ale  realny  co  do  ceny. 

W  zakresie  Rejonu  II  zamawiający 

nie  badał  oferty  przystępującego  pod  kątem  zaoferowanej  ceny  i  jej  składników  cenowych, 

takie badanie miało miejsce tylko w odniesieniu do oferty przystępującego złożonej na Rejon 

I.  Czym  innym  jest  ocena  czynności  zamawiającego  (do  których  należą  wezwania  do 

wyjaśnień  i  dokonana  ocena  wyjaśnień)  od  czynności  wykonawcy  –  w  tym  przypadku 

przystępującego,  który  w  wyjaśnieniach  zaoferowanej  ceny  dla  Rejonu  I  ocenił,  że 

wymagania  dla  Rejonu  I  i  II  są  takie  same.  Ta  ocena  nie  przesądzała  jednak  o  tym,  że 

wyjaśnienia  stanowią  odpowiedź  na  czynność  zamawiającego  –  wezwania  do  wyjaśnień 

zaoferowanej  ceny  w  trybie art.  90  ust.  1 ustawy  dla Rejonu  II, gdyż  takiego  wezwania nie 

było. To także wskazywała Izba w wyroku z dnia 9 listopada 2020r. sygn. akt KIO 2598/20, 

wskazując, że na podstawie wyjaśnień dla Rejonu I nie można przystępującego wykluczyć, 

ani odrzucić jego oferty złożonej w postępowaniu dla Rejonu II. Odwołujący wyjaśnił, że nie 

kwestionował realności ceny oferty opartej wyłącznie o środki chemiczne sól, sól zwilżoną i 

roztwór  soli,  ale  wyjaśnienia  z  dnia  3  grudnia  2020r.  wskazały,  że  przystępujący  zastosuje 


także  chlorek  wapnia  i  magnezu,  które  powodują,  zdaniem  odwołującego,  że  cena  oferty 

przestaje  być  realna.  Tak  ukształtowany  zarzut  mógł  być  skonstruowany  wyłącznie  po 

uzyskaniu wyjaśnień z dnia 3 grudnia 2020r. i jako taki nie można uznać go za spóźniony. W 

świetle złożonych dowodów Izba oceniła, że koszt chlorku magnezu i wapnia za 1 tonę jest 

dużo  wyższy  (choć  przystępujący  dysponuje  dostępem  do  tych  materiałów  po  kosztach 

znacznie niższych niż przywołane przez odwołującego) od kosztu zakupu soli drogowej, co 

oznacza,  że  odwołujący  mógł  przypuszczać,  że  konieczność  ujęcia  tych  kosztów  w  cenie 

ofertowej może wpłynąć na wysokość ceny oferty za jeden przejazd, czyniąc ją nierealną. Z 

tego też względu Izba nie odrzuciła odwołania.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 pkt 17 ustawy  w zw.  z art. 7 ust. 1 ustawy 

przez brak zastosowania tych przepisów i zaniechanie wykluczenia wykonawcy Balcer z po-

stępowania, pomimo iż wykonawca ten w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  w  ten  sposób,  że  w  celu  uzyskania  zamówienia  zaniżył  cenę  przez 

zastosowanie innego niż wymagany sposób wykonania zamówienia. 

Zarzut nie potwierdził się. Izba potraktowała wskazanie art. 24 ust. 17 jako oczywistej omyłki 

pisarskiej i przyjęła, że odwołujący wskazał podstawę prawną z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy z 

czym koresponduje opisany  przez  odwołującego  w  zarzucie stan faktyczny.  Przepis  art.  24 

ust. 1 pkt 17 ustawy wymaga wykazania przez odwołującego następujących przesłanek: 

istnienia informacji wprowadzającej w błąd zamawiającego,  

lekkomyślności lub niedbalstwa wykonawcy przy podawaniu tej informacji, 

wpływu informacji na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

istotności tego wpływu.  

W  ocenie  Izby  dla  zastosowania  tegoż  przepisu  konieczne  łączne  zaistnienie  wszystkich 

przesłanek  wynikających  z  tego  przepisu.  Z  ustaleń  stanu  faktycznego  wynika,  że  przede 

w

szystkim  odwołujący  nie  wykazał,  że  przystępujący  w  wyjaśnieniach  z  dnia  3  grudnia 

2020r.  przedstawił  informację  nie  mającą  odzwierciedlenia  w  rzeczywistym  stanie  faktycz-

nym. Odwołujący uważał, że przystępujący nie zamierza zastosować chlorku wapnia i chlor-

ku magnezu dla wykonywania akcji zima przy spadku temperatury poniżej  – 10 stopni C, a 

mimo to złożył to oświadczenie wprowadzając w błąd zamawiającego, co do tego, że zamie-

rza wykonać przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami siwz w Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków (…) i w błąd co do tego, że 

zaoferowana przez niego cena została skalkulowana w oparciu o koszt zakupu tych materia-

łów. W ocenie Izby już w dacie zadawania pytania z dnia 2 grudnia 2020r. zamawiający dys-

ponował  dowodem  na  to,  że  przystępujący  posiadał  możliwość  nabycia  w  korzystnej  cenie 

za tonę środków w postaci chlorku wapnia i chlorku magnezu – świadczy o tym dowód dołą-


czony  do  wyjaśnień  w  zakresie Rejonu I  złożonych  w  dniu 19  października 2020r.  na  pod-

stawie tego dowodu był w stanie ustalić, tak koszt materiału, jak źródło pozyskania, a także 

warunki pozyskania, a także ustalić, czy przystępujący w ogóle zamierzał nabyć takie środki 

chemiczne, 

dowód  ten  został  uzyskany  przez  przystępującego  zanim  zamawiający  zakwe-

stionował  realność  jego  ceny  w  zakresie  Rejonu  I.  Przedstawiony  dowód  potwierdza,  że 

przystępujący już w dacie 1 września 2020r. zapewnił sobie źródło pozyskania chlorku wap-

nia i magnezu, posiadał ustalone warunki jego dostawy i zagwarantowaną cenę. A odwołują-

cy poza twierdzeniami, co do cen chlorków wapnia i chlorków magnezu i oparciem się o wy-

jaśnienia  ceny  rażąco  niskiej  dla  Rejonu  I  nie  przedstawił  dowodów  przeciwnych.  Tym  sa-

mym 

skoro  nie  można  uznać,  że  przystępujący  przedstawił  informację  nieprawdziwą,  to 

pierwsza z przesłanek nie zaistniała, a w konsekwencji zamawiający prawidłowo nie zasto-

sował art. 24 ust. 1pkt 17 ustawy.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  przez  brak  zastosowania  tego 

przepisu i zaniec

hanie odrzucenia oferty Balcer sp. z o.o. , pomimo iż oferta jest niezgodna z 

treścią SIWZ, 

Zarzut  nie potwierdził  się. W ocenie Izby  wyjaśnienia z  dnia 3 grudnia 2020r.  wyjaśniły  za-

mawiającemu, że w zakresie Rejonu II przystępujący zamierza stosować środki chemiczne i 

uszorstaniające zgodne z wymaganiami siwz i wskazanego w pkt 2g Rozporządzenia Mini-

stra Środowiska. Zarzucana przez odwołującego gołosłowność tych wyjaśnień traci na wia-

rygodności  w  świetle  faktu,  że  zamawiający  już  od  19  października  2020r.  dysponował  do-

wodem,  że  przystępujący  posiada  zagwarantowane  źródło  pozyskania  chlorków  wapnia  i 

magnezu w przystępnych dla niego cenach i nie było to źródło pozyskane wyłącznie na po-

trzeby  składania  wyjaśnień  z  dnia  3  grudnia  2020r.,  gdyż  datowane  jest  na  1  września 

2020r., a także z wyjaśnień z dnia 19 października 2020r. wprawdzie czynionych dla Rejonu 

I,  ale  wskazujących  na  sposób  przygotowania  środków  chemicznych  do  użycia  w  toku 

świadczenia usługi (w mieszance z jakim środkiem i w jakich proporcjach) był w stanie oce-

nić czy oświadczenie z dnia 3 grudnia 2020r. jest oświadczeniem prawdziwym i gwarantują-

cym wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Jedynym dodatkowym dowodem jaki pojawił 

się w tym zakresie na rozprawie było pismo pochodzące od dostawcy materiałów, w którym 

potwierdził on, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagane atesty. Tym samym 

Izba  nie  dopatrzyła  się  w  czynnościach  zamawiającego  braku  wnikliwego  badania  oferty 

przystępującego,  a także  nie  ustaliła,  że  treść  terj  oferty  nie  odpowiada  treści  siwz.  Z  tego 

względu zarzut należało oddalić.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  3  przez  brak  zastosowania  tego 


przepisu i zaniechanie odrzucenia oferty spółki Balcer, pomimo iż złożenie tej oferty stanowi 

czyn nieuczciwej konkurencji. 

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Odwołujący upatruje czynu nieuczciwej konkurencji w 

zaniżaniu  ceny  ofertowej  przez  zaoferowanie  niezgodnego  z  wymaganiami  zamawiającego 

sposobu świadczenia usługi z pominięciem stosowania środków uszorstniających i środków 

chemicznych tych ostatnich przewidzianych dla warunków  pogodowych poniżej  –  10  stopni 

C,  lub  też  ukrywanie  tych  kosztów  w  cenie.  Jednakże  zarzut  ten  w  ocenie  Izby  nie  został 

przez odwołującego udowodniony. Izba dostrzegła, że sam zamawiający posługuje się poję-

ciem soli, solanki i soli zwilżonej, a jednocześnie przystępujący wyjaśnił, że na potrzeby wy-

jaśnień ceny rażąco niskiej w Rejonie I uznał za istotne elementy kosztowe: koszty soli dro-

gowej, solanki i soli zwilżonej, gdyż to one są najistotniejszym składnikiem kosztotwórczym w 

zakresie  kosztu  materiałów  przy  świadczeniu  usługi  zimowego  utrzymania  dróg.  W  ocenie 

Izby  te  wyjaśnienia  zasługują  na  wiarę,  zwłaszcza,  jeśli  przyjąć,  że  technika  wykonywania 

usługi  w  zjawisku  pogodowym  poniżej  -10  stopni  Celsjusza  nie  zależnie  od  zadania/rejonu 

jest ta sama, zatem to nie suchy chlorek wapnia, czy magnezu jest stosowany, ale jego mie-

szanka,  której  proporcje  podał  przystępujący  w  piśmie  z  dnia  19  października  2020r.  doty-

czącym  wprawdzie  Rejonu  I,  ale  dającym  pogląd  jak  przystępujący  zamierza  przygotować 

środek do użycia. Natomiast odwołujący bazuje jedynie na wysokim koszcie chlorku magne-

zu i chlorku wapnia w stosunku do soli drogowej (która na potrzeby realizacji przedmiotu za-

mówienia będzie też stosowana jako sól sucha, a więc jej zastosowanie nie będzie w okre-

ślonych przypadkach wymagało stworzenia mieszanki czy roztworu), pomijając jaki jest koszt 

materiału  gotowego  do  użycia. W  ocenie  Izby  brak  wykazania  tej  okoliczności,  czy  choćby 

i

lości niezbędnych obu chlorków dla prawidłowej realizacji zamówienia nie pozwala na pod-

ważenie tezy przystępującego, że gotowy do użycia środek wymaga odpowiedniej proporcji, 

a zatem nie będzie używany jako produkt bazowy, tym samym koszt jaki powinien być przy-

jęty  to  koszt  mniejszy  niż  koszt  zakupu  chlorków  za  tonę.  Odwołujący  nie  próbował  także 

wykazać,  że  ilości  tych  produktów,  które trzeba nabyć  rzeczywiście  są  na  tyle  wysokie,  że 

mogą stanowić istotny koszt elementu składowego czy wskazywać na próbę manipulacji ce-

ną. Z mocy art. 190 ust. 1 ustawy w tym zakresie obowiązek dowodowy spoczywał na odwo-

łującym, zatem nie uznając proporcji 1/100 stosunku chlorków do pozostałych kosztów mate-

riałowych zamówienia i uznając, że w odniesieniu do nich zachodzi manipulacja treścią ofer-

ty, to odwołujący powinien dowieść tej proporcji. Z tych względów Izba uznała zarzut za nie-

udowodniony i postanowiła go oddalić.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 5 i 24 ust. 4 ustawy przez ich niezasto-

sowanie i zaniec

hanie odrzucenia oferty Balcer sp. z o.o. pomimo, iż spółka Balcer podlega 


wykluczeniu z postępowania. 

Zarzut nie potwierdził się. Izba uznała, że wskazanie podstawy prawnej z art. 89 ust. 5 sta-

nowi  oczywistą  omyłkę  pisarską  i  uznała,  że  w  istocie  odwołujący  wskazał  jako  podstawę 

prawną art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy, gdyż świadczy o tym zamiarze tak opis okoliczności fak-

tycznych zarzutu jak i przywołana podstawa z art. 24 ust. 4 ustawy. Izba jedynie na margine-

sie  zauważa,  że  wystarczające  było  przywołanie  podstawy  z  art.  24  ust.  4  ustawy,  gdyż 

przepis art. 89 us

t. 1 pkt 5 ustawy nie ma zastosowania w postepowaniu o udzielenie zamó-

wienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego. Ma  on  zastosowa-

nie do postępowań wieloetapowych, w których czynności zamawiającego związane z oceną 

podmiotową wykonawcy i oceną przedmiotową oferty są od siebie oddzielone w czasie. Jed-

nakże mimo tej dygresji zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie z tego względu, że nie po-

twierdził się pierwszy z postawionych zarzutów odwołania tj. zarzut naruszenia przez zama-

wiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy. Skoro przystępujący nie podlegał odrzuceniu, to za-

mawiający prawidłowo nie zastosował art. 24 ust. 4 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4) i 6) przez ich niezastosowanie i 

zaniechanie odrzucenia oferty Balcer sp. z o.o. pomimo, iż oferta spółki Balcer: 

a. zawiera błędy w obliczeniu ceny oferty polegające na tym, że nie uwzględniono wszystkich 

kosztów wykonania zamówienia, a w szczególności nie uwzględnia kosztów koniecznych dla 

zastosowania (zakup, składowanie etc) chlorków wapnia i chlorków magnezu oraz zaniżono 

koszty tzw. przejazdu jednorazowego (Załącznik 12 poz. 2) co doprowadziło do tego, że ofer-

ta zawiera jednocześnie błąd w obliczeniu ceny i jest cena rażąco niską, 

b.  nie  uwzględnia  wszystkich  pozycji  wynikających  ze  Szczegółowego  Opisu  Przedmiotu 

Zamówienia co jest sprzeczne z postanowieniami Rozdziału 17 pkt 2) SIWZ. 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie  z  dwóch  powodów.  Po  pierwsze  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia w zakresie Rejonu II zamawiający nie zastosował wobec przystępu-

jącego wezwania z art. 90 ust. 1 ustawy, a rozciąganie wezwania skierowanego do przystę-

pującego w postępowaniu na Rejon I jest w ocenie Izby niedopuszczalne i jest sprzeczne z 

literalnym brzmieniem tego wezwania. Wobec braku wezwania przystępującego do złożenia 

wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy w zakresie Rejonu II, zamawiający nie mógł zasto-

sować sankcji z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyż ustawodawca w celu uniknięcia automaty-

zmu  zamawiających  przewidział  konieczność  poprzedzenia  czynności  odrzucenia  czynno-

ścią  wezwania.  Tym  samym  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  należało  ocenić 

jako niezasadny.  

Z kolei zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 

pkt 6 ustawy w ocenie Izby nie został przez odwołują-


cego udowodniony. Zamawiający nie narzucił stronom konkretnego modelu wyliczenia ceny, 

wskazał wprawdzie jakie koszty powinny być uwzględnione, jednak nawet podane przez nie-

go  wartości  miały  charakter  szacunkowy  w  celu  umożliwienia  złożenia  oferty  porównywal-

nych.  Tym  samym  prz

y  cenie  ryczałtowej  za  DPAZ  i  Przejazd  jednostkowy,  Koszty  Stałej 

Gotowości i Pozimowe zamiatanie oraz ryczałtowej cenie łącznej trudno jest znaleźć błąd w 

obliczeniu  ceny  przez  przy

stępującego,  zwłaszcza,  że  zamawiający  w  Rejonie  II  nie  żądał 

przedstawienia mu kalkulacji ceny ofertowej, czy poszczególnych jej składników. Taki dowód 

przystępujący w toku procedury odwoławczej przedstawił, jednak nie zmienia to faktu, że to 

na odwołującym ciążył ciężar wykazania, że do błędu doszło, którego to ciężaru odwołujący 

nie uniósł. Z tego względu zarzut należało oddalić.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 90 ust. 1 i ust. 3 ustawy przez zaniechanie ich 

zastosowania pomimo tego, iż istotne części składowe ceny oferty (kosztu) są rażąco niskie i 

skutkują niemożnością wykonania zamówienia w zakresie Rejonu 2 zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego, które w okolicznościach niniejszej sprawy są tożsame z regulacjami zawar-

tymi w aktach normatywnych tj w: 

a. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i 

warunków  stosowania  środków,  jakie  mogą  być  używane  na  drogach  publicznych  oraz  uli-

cach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960)., 

b. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151. poz. 1220 

ze zm.). 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Przede  wszystkim przepis art.  90  ust.  1a  pkt.  1  ustawy 

dotyczy obowiązku wezwania do wyjaśnień, ale w przypadku, gdy to cena całkowita odbiega od 

wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej złożonych ofert o więcej niż 30%, 

do w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca. Nadto nie jest to przepis bezwzględnie obowiązu-

jący, gdyż przewiduje odstępstwo od jego stosowania, w sytuacji, gdy rozbieżność wynika z oko-

liczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Tym samym rozbieżność w cenie kosztu 

przejazdu jednostkowego nawet znacząca nie obligowała ustawowo zamawiającego do wezwa-

nia przystępującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy. Izba zwraca uwagę, że 

art. 190 ust. 1a ustawy dotyczy ciężaru dowodu prowadzonego na okoliczność, że oferta nie za-

wiera ceny rażąco niskiej. Tym samym jeśli odwołujący stoi na stanowisku, że zamawiający po-

winien był powziąć wątpliwości, co do składnika ceny  – Przejazdu jednorazowego, to w ocenie 

Izby na nim spoczywał obowiązek wykazania, że u zamawiającego powinna się taka wątpliwość 

pojawić i że wątpliwość dotyczy istotnej części składowej jakim jest w jego ocenie przejazd jedno-

razowy. 

W  ocenie  Izby  odwołujący  żadnej  z  tych  okoliczności  nie  wykazał,  wskazał  jedynie  na 

rozbieżność pomiędzy ofertami w tym zakresie i to w sytuacji, gdy oferta odwołującego odbiega 


jedynie od 17% od oferty przystępującego w zakresie tego elementu ceny, a oferta Dromar jest 

ofertą wykraczającą znacznie pod możliwości finansowe zamawiającego. Odwołujący nadto pod-

niósł,  że  przejazd  jednorazowy  jest  istotną  częścią  składową,  bo  jest  elementem  ocenianym  w 

jednym z kryteriów oceny ofert. Jednak w ocenie Izby nawet nie uprawdopodobnił jaki wpływ na 

ranking ofert miałby fakt, że cena ta jest zaniżona, skoro był to tylko jeden z 4 elementów składa-

jących się na sumę ocenianą w kryterium cena o wadze 60% obok cen doby, zamiatania i stałej 

gotowości. Odwołujący nie przedstawił w tym zakresie choćby symulacji i nie podjął próby wywie-

dzenia,  że  ta  wartość  ma  istotne  znaczenie  dla  ustalonego  rankingu.  Nadto  odwołujący  wiąże 

koszt  przejazdu  jednorazowego  z  brakiem  uwzględnienia  wymaganych  wskazanymi  w  zarzucie 

aktami  prawnymi, 

ale  również  w  ocenie  Izby  nie  podjął  próby  wykazania,  że  udział  procentowy 

tego kosztu całym koszcie Przejazdu jednorazowego spowodował istotne zaniżenie tego kosztu, 

które  powinno  budzić  wątpliwości  zamawiającego.  Przeciwnie  to  przystępujący  wykazał,  że  za-

pewnił sobie dostępność środków chemicznych wymaganych rozporządzeniem Ministra Środowi-

ska i to na dwa miesiące przed terminem wezwania do złożenia wyjaśnień z art. 87 ust. 1 ustawy 

z dnia 2 grudnia 2020r. W tym stanie rzeczy Izba nie dopatrzyła naruszenia przez zamawiającego 

art. 90 ust. 1 i 3 ustawy i postanowiła zarzut oddalić.  

Za

rzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez prowadzenie postępo-

wania z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 

n

aruszeniem zasady proporcjonalności i przejrzystości a w konsekwencji dokonanie wyboru 

oferty najkorzystniejszej w sposób sprzeczny z ustawą i  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  7  ust.  1  ustawy  w  zw.  z  art.  2  pkt  5)  ppkt  a) 

ustawy ze względu na wybór oferty złożonej przez Balcer sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - 

dalej:  Balcer  sp.  z  o.o.  lub  spółka  Balcer  -  która  nie  jest  najkorzystniejszą  w  rozumieniu 

ustawy i SIWZ 

Izba powyższe zarzuty rozpozna łącznie. Izba oceniła zarzuty jako niezasadne. Zarzuty zo-

stały oparte na tym, że pozostałe wyżej postawione zarzuty są zasadne. W ocenie Izby ża-

den z postawionych powyżej zarzutów nie potwierdził się, stąd też nie dopatrzyła się w czyn-

nościach zamawiającego naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy oraz art. 2 pkt. 5 lit. a ustawy.  

Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy.  

Izba  zastosowała  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  Publicznych 

(Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1843  oraz  2020r.  poz.  1086)  z  mocy  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień Publicznych, z tym za-


strzeżeniem, że na mocy art. 92 ust. 1 ustawy Izba ustaliła, że właściwym dla rozpoznania 

skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.  

kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, 

tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972)  zmienionego  rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 

5  ust.  3  pkt.  1 

rozporządzenia  zaliczając  na  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego 

jako 

kosztów  postępowania  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  oraz  zasądzając  od 

odwołującego na rzecz zamawiającego zwrot kosztów zastępstwa prawnego w maksymalnej 

kwocie dopuszczonej przez rozporządzenie tj. w kwocie 3 600zł.  

Przewodniczący:……………………… 


wiper-pixel