KIO 3384/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 2 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3384/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 
 
Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

Protokolant:    

Adam Skowroński 

 
 
po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  oraz  uczestników  postępowania 

o

dwoławczego w dniu 14 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez odwołującego T-Mobile Polska 

S.A.  w  Warszawie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Polską  Agencję 

Żeglugi Powietrznej w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz  odwołującego  T-Mobile  Polska  S.A. 

w Warszawie kwoty 15 000,00 

zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zw. z 

art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 

dni od dn

ia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 3384/20 

Zama

wiający  –  Polska  Agencja  Żeglugi  Powietrznej  ul.  Wieżowa  8,  02-147 

Warszawa, 

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie 

usług  przesyłu  danych  z  wykorzystaniem  łączy  z  podziałem  na  45  części”,  numer 

referencyjny 266/PAŻP/2020/AZP, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym 9 

grudnia  2020 

r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  240-

zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  usługę,  o  wartości  powyżej  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  zwanej  dalej  jako  „p.z.p.”,  jest 

prowadzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 21 grudnia 2020 r. 

odwołanie wobec treści dokumentacji postępowania wniósł 

wykonawca  T-Mobile  Polska  S.A.,  ul.  Marynarska  12;  02-674  Warszawa  (dalej  zwany  jako 

„odwołujący”).  We  wniesionym  środku  zaskarżenia  odwołujący  postawił  zamawiającemu 

zarzuty naruszenia art. 29 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 p.z.p. oraz art. 43 ust. 2 w zw. 

z art.  29  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  p.z.p. 

Odwołujący  żądał  nakazania  zamawiającemu 

dokonania modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ poprzez: 

określenie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi dla zadań 2, 3, 5, 7-19 oraz 28-39 

jako „do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy”, przy zachowaniu w zadaniach 

nr  2,  3,  8-

19  przewidzianej  aktualnie  możliwości  świadczenia  usługi  przez  10 

miesięcy  za  pomocą  łączności  tymczasowej  zanim  usługa  będzie  musiała  być 

realizowana za pomocą łączności docelowej (światłowodowej),  

p

odanie wymaganej przepływności dla łączy typu xWDM, np. 1 Gbps,  

d

oprecyzowanie, iż w przypadku zadań 10, 18 i 19, termin rozpoczęcia świadczenia 

usługi  określony  w  pkt  XIII  lit.  b)  dotyczy  tylko  tej  z  dwóch  wymaganych  usług,  dla 

której  występuje  kontynuacja  jej  świadczenia  przez  dotychczasowego  wykonawcę, 

natomiast  dla 

drugiej  z  usług  (tj.  xWDM)  obowiązujący  jest  termin  rozpoczęcia 

świadczenia usługi wynikający z tabeli w pkt IV SIWZ (i tabeli na str. 8-10 SOPZ),  

doprecyzowanie skutków złożenia przez jednego wykonawcę oferty najkorzystniejszej 

w  dwóch  częściach,  których  dotyczy  wykluczenie  opisane  w  pkt  II.f)  SOPZ,  np. 

poprzez wskazanie, iż w takiej sytuacji, wykonawca zostanie wybrany na tę z dwóch 

części, w której występuje najmniejsza różnica pomiędzy ceną oferty tego wykonawcy 

a kwotą przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia w danej 

części, 


wyznaczenie  terminu  składania  ofert  nie  wcześniej  niż  na  dzień  1.02.2020  r.  oraz 

umożliwienie  wykonawcom  zgłaszania  chęci  udziału  w  wizji  lokalnej  również  po 

upływie 5 dni roboczych od opublikowania SIWZ, tj. co najmniej do dnia 15.01.2021 r. 

Skład orzekający ustalił dalej, że w terminie wskazanym w art. 185 ust. 2 p.z.p., który 

upłynął  dnia  28  grudnia  2020  r.  do  postępowania  odwoławczego  nie  zgłoszono  żadnych 

przystąpień.  

W  dniu  13  stycznia  2021 

wpłynęło  do  Izby  stanowisko  procesowe  zamawiającego, 

którym  uwzględnił  on  odwołanie  w  całości.  Przedmiotowe  oświadczenie  zostało  złożone 

przez osobę prawidłowo umocowaną do składania oświadczeń w imieniu strony.  

Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodni

e  z  art.  186  ust.  2  p.z.p.  „W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.”  

Przenosząc  powyższe  unormowanie  na  grunt  postępowania  zainicjowanego 

odwołaniem należy uznać, że zamawiający w dniu 13 stycznia 2021 r. w sposób skuteczny 

uwzględnił  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu,  zaś  wobec  braku  przystępujących  po  stronie 

zamawiającego  –  w  wywiedzionym  stanie  faktycznym  i  prawnym  –  Izba  stwierdziła 

spełnienie  przesłanek  opisanych  w  dyspozycji  art.  186  ust.  2  p.z.p.  i  zobligowana  była 

postępowanie umorzyć, w związku z czym orzeczono jak w sentencji. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  wydano  na  podstawie  art. 

186  ust.  6  pkt  1  p.z.p.

,  ponieważ  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy,  zatem  koszty 

postępowania  znoszą  się  wzajemnie.  Izba  nakazała  dokonanie 

zwrotu 

na  rzecz  odwołującego  kwoty  uiszczonego  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit. 

a  

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości 

i  

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U z 2018 poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel