KIO 3381/20 WYROK dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 2 marca 2021

Sygn. akt KIO 3381/20 

WYROK 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  19  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10 (05-800 

Pruszków)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Przedsiębiorstwo  Państwowe  „Porty  Lotnicze”  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 (00-906 Warszawa) 

przy udziale wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „Drogomex” 

Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Pruszkowie  przy  ul.  Stefana  Bryły  4  (05-800  Pruszków)  oraz  P.  P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ROBOZ  P.  P.  z  siedzibą  w  Mińsku 

Mazowieckim  przy  ul. 

Kościuszki  25/20  (05-300  Mińsk  Mazowiecki),  zgłaszających 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie.  

. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  

i  zalicza  na  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20 000  zł  00  gr  (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  


w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z 2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 3381/20  

U z a s a d n i e n i e 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty  Lotnicze”  z  siedzibą  w Warszawie  zwane  dalej: 

„zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 ze zm.

), zwanej dalej: „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa 

układu drogowego wraz z włączeniem i przebudową ul. Lubelskiej, włączeniem w al. Wojska 

Polskiego  oraz  wykonaniem  infrastruktury  technicznej

stanowiąca  część  zadania 

inwestycyjnego  pn.:  „Rozbudowa  Portu  Lotniczego  Radom-Sadków  w  formule  projektuj  i 

buduj

 o numerze referencyjnym: 48/PN/ZP/TLLZP/20, zwane dalej postępowaniem. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 4 czerwca 2020 r., pod numerem 2020/S 107-260278.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 

wyższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 Pzp. 

Wykonawca Strabag Sp. z o.o. 

z siedzibą w Pruszkowie, zwany dalej: „odwołującym” 

w  dniu  21  grudnia  2020  r.  wni

ósł  odwołanie  od  czynności  zamawiającego  polegającej  na 

dokonaniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  w  sposób  niezgodny  z 

przepisami Pzp. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1) art 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechania odrzucenia oferty konsorcjum: Drogomex Sp. z 

o.o. oraz Roboz P. P. 

pomimo, że wykonawca ten nie wykazał zgodności oferowanych robót 

budowlanych  z  wymaganiami  zamawiającego  w  zakresie  parametrów  opisanych  w 

specyfikacji  istotnych  wa

runków  zamówienia  (zwanej  dalej:  „SIWZ”),  które  miały  znaleźć 

potwierdzenie w złożonych wraz z ofertą kartach materiałowych; 

ewentualnie 

art.  24  ust  1  pkt  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  konsorcjum:  Drogomex  Sp.  z  o.o. 

oraz  Roboz  P.  P.  pomim

o,  że  w  treści  oferty  przedstawił  on  informacje  wprowadzające  w 

błąd tj. informacje dotyczące materiałów jakich zamierza użyć do realizacji zamówienia jako 

zgodnych  z  SIWZ,  podczas  gdy  w  świetle  przedstawionych  na  wezwanie  zamawiającego 

kart katalogowych d

otyczących tych urządzeń jest to informacja nieprawdziwa a działanie to 


miało  wpływ  na  decyzję  zamawiającego  o  uznaniu  oferty  za  najkorzystniejszą  i  można  mu 

przypisać cechę lekkomyślności lub niedbalstwa; 

2) art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy konsorcjum firm 

Drogomex  Sp.  z  o.o.  oraz  Roboz  P.  P. 

z  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, pomimo, że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego  niedbalstwa,  a  przynajmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  przedstawił 

z

amawiającemu  informacje  wprowadzające  w  błąd,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu, stanowiące informacje mające istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

z

amawiającego  w  postępowaniu,  polegające  na  wskazaniu  w  ofercie,  że  pan  P.W.  pełnił 

funkcję  kierownika  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

cieplnych,  wentylacyjnych  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w  trakcie  realizacji 

obiektu  użyteczności  publicznej  pn.  Zaprojektowanie  i  budowa  drogi  ekspresowej  SI  7 

Garwolin 

— Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i 

lubelskiego  z  podziałem  na  dwie  części.  Część  nr  2  na  odcinku  Gończyce  (koniec 

obwodnicy) 

— granica woj. mazowieckiego i lubelskiego od km. 62+200 do ok km. 75+212 

długość ok 13, 012 km

ewentualnie 

art. 24 ust 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 24 ust 4 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy 

Drogomex  Sp.  z  o.o.  oraz  Roboz  P.  P. 

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego

,  a  w  konsekwencji  uznania  jego  oferty  za  odrzuconą  pomimo,  że  wykonawca 

ten nie wykazał, że spełniania warunki udziału w postępowaniu określone w pkt V ppkt 2 lit b) 

tiret  6  SIWZ  tj.  nie  wykazał,  że  pan  P.W.  posiada  wymagane  zgodnie  ze  wskazanym 

warunkiem 

udziału  w  postępowaniu  3  letnie  doświadczenie  zawodowe  w  pełnieniu  funkcji 

kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w  tym  przy  realizacji  co 

n

ajmniej jednego obiektu użyteczności publicznej; 

3) art.  7 ust. 1 i 3 Pzp w  zw. z art. 26 ust 3, art. 91 b)  Pzp 

zgodnie z którymi zamawiający 

przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

udziela  zamówienia  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  ustawy, 

podczas  gdy  doszło  naruszenia  zasady  równego  traktowania  i  udzielenia  zamówienia 

wykonawcy  wybranemu  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  jako, 

że zamawiający  niezasadnie 

zastosował art. 26 ust 3 Pzp i wezwał na tej podstawie konsorcjum firm: Drogomex Sp. z o.o. 

i Roboz P. P.

, do uzupełniania dokumentów przedmiotowych tj. kart katalogowych urządzeń, 


kas  automatycznych  i  terminali  wjazdo

wych  i  wyjazdowych  których  zamawiający  żądał  w 

Załączniku  nr  4  do  SIWZ  -  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  pkt  6  i  7  oraz  w  pkt  2.3.1 

Programu Funkcjonalno-

Użytkowego, pomimo że oferta tego wykonawcy zgodnie z decyzją 

zamawiającego  z  14  sierpnia  2020  r.  została  odrzucona  a  ww.  konsorcjum  nie  wniosło  od 

niej  odwołania  a  następnie  dopuścił  konsorcjum  do  udziału  w  aukcji  i  dokonał  wyboru 

złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej jako najkorzystniejszej; 

4) art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 26 ust 3 Pzp i art. 7 Pzp przez zaniechanie odrzucenia 

oferty  Mirbud  S.A.  mimo,  że  wykonawca  ten  w  wyznaczonym  terminie  nie  przedstawił  na 

wezwanie zamawiającego dokumentów przedmiotowych tj. kart katalogowych urządzeń, kas 

automatycznych  i  terminali  wjazdowych  i  wy

jazdowych  których  zamawiający  żądał  w 

Załączniku  nr  4  do  SIWZ  -  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  pkt  6  i  7  oraz  w  pkt  2.3.1 

Programu Funkcjonalno-

Użytkowego a tym samym nie wykaz zgodności oferowanych robót 

budowlanych  z  wymaganiami  SIWZ  oraz  nie  przedstawił  dokumentów  wymaganych  do 

złożenia wraz z ofertą; 

5) art. 

7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 26 ust 3 Pzp zgodnie z którym zamawiający przygotowuje i 

przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości  przez  nie  zastosowanie  obowiązujących  przepisów  w  ten 

sam sposób tj. dwukrotne wezwanie Mirbud S.A. do uzupełniania tych samych dokumentów 

przedmiotowych tj. kart katalogowych. 

W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i 

nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty, 

dokonanie  powtórnej  oceny  ofert,  odrzucenie  oferty  Mirbud  S.A.  oraz  konsorcjum  firm 

Drogomex Sp. z o.o. i Roboz P. P. 

jak też wykluczenie tego wykonawcy, dokonanie wyboru 

oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania.  Odwołujący  zwrócił 

uwagę,  że  jest  podmiotem  profesjonalnie  działającym  na  rynku  budowlanym  i  w 

przedmiotowym postępowaniu złożył ofertę, która została sklasyfikowana na miejscu trzecim. 

Prawidłowa ocena ofert powinna prowadzić do odrzucenia i wykluczenia ofert i wykonawców 

wyżej  sklasyfikowanych  a  w  konsekwencji  do  sklasyfikowania  oferty  odwołującego  na 

miejscu  pierwszym.  Zdaniem  odwołującego  w  skutek  naruszenia  przepisów  Pzp  przez 

zamawiającego,  pozbawiony  został  możliwości  zawarcia  umowy  o zamówienie pomimo,  że 

złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w przedmiotowym 


postępowaniu.  Zamawiający  prowadzi  postępowanie  z  naruszeniem  przepisów 

postępowania  a  zapewnienie  ich  prawidłowego stosowania  stanowi  również  wyraz  interesu 

odwołującego  w  skorzystaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  W  orzecznictwie  co  do  zasady 

należy uznawać za ugruntowany pogląd o szerokim rozumieniu pojęcia interesu w uzyskaniu 

zamówienia. Przykładem tej linii orzeczniczej jest chociażby stanowisko Sądu Najwyższego 

wyrażone  w  postanowieniu  z  27  maja  2010  r.,  III  CZP  25/10,  LEX  nr  602808,  w  którym 

wyrażono  pogląd,  iż:  Wykładni  pojęcia  interesu  prawnego  po  nowelizacji  przepisu  art.  179 

p.z.p.  zmienionego  ustawą  z  dnia  2  grudnia  2009  r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.  Nr  223,  poz.  1778)  należy  dokonywać 

szeroko, tj. obejmując nie tylko sytuacje, gdy interes podmiotu wnoszącego środek ochrony 

w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku.  

W  pierwszej  kolejności  odwołujący  wyjaśnił,  że  zamawiający  przewidział  w 

post

ępowaniu  aukcję  elektroniczną  oraz  zastosowanie  art.  24  aa)  Pzp.  W  aukcji 

elektronicznej oferty złożyło 3 wykonawców: konsorcjum firm Drogomex Sp. z o.o. i Roboz, 

P.  P.

,  Mirbud  S.A.  oraz  odwołujący.  Pismem  z  dnia  9  grudnia  2020r.  zamawiający 

poin

formował  odwołującego  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  w  przedmiotowym 

postępowaniu oferty złożonej przez konsorcjum firm Drogomex Sp. z o.o. i Roboz P. P. oraz 

o  sposobie  sklasyfikowania  pozostałych  ofert  złożonych  w  postępowaniu  (wykonawców 

bi

orących w aukcji) tj. o przyznaniu Mirbud S.A. 99,98 pkt oraz odwołującemu 83,12 pkt. Z 

taką oceną zamawiającego, odwołujący się nie zgodził. 

W  zakresie  pierwszego  zarzutu 

odwołujący  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  SIWZ  dla 

przedmiotowego  postępowania  zamawiający  wymagał  załączenia  do  oferty  następujących 

kart katalogowych: I tak:  

zgodnie  z  pkt  6  dokumentu  o  nazwie  Opis  Przedmiotu  Zamówienia,  który  zawiera 

informacje  szczegółowe  w  zakresie  wykonania  –  objętego  przedmiotem  zamówienia  – 

parkingu  P1  (...)  Parking  n

ależy  wyposażyć  w  oznakowanie  poziome  i  pionowe,  szlabany, 

system parkingowy, monitoring, miejsce na wózki bagażowe i inne zgodnie ze szczegółami 

określonymi w projekcie zagospodarowania terenu i projektach branżowych. Do oferty należy 

dołączyć  karty  katalogowe  urządzeń,  kas  automatycznych  i  terminali  wjazdowych  i 

wyjazdowych, które Wykonawca przewiduje do zastosowania

zgodnie  z  pkt  7  dokumentu  o  nazwie  opis  przedmiotu  zamówienia,  który  zawiera 

szczegółowe informacje dotyczące wykonania drugiego z parkingów – parkingu P2. Zgodnie 

z  pkt  7  SIWZ (...) 

Parking należy wyposażyć w oznakowanie poziome i pionowe, szlabany, 


system parkingowy, monitoring, miejsce na wózki bagażowe i inne zgodnie ze szczegółami 

określonymi w projekcie zagospodarowania terenu i projektach branżowych. Do oferty należy 

dołączyć  karty  katalogowe  urządzeń,  kas  automatycznych  i  terminali  wjazdowych  i 

wjazdowych, które Wykonawca przewiduje do zastosowania

W pkt 2.3.1. PFU dla zadania głównego którym objęte jest wykonanie parkingów PI i P2 

zawiera wymagania ogólne dla zagospodarowania terenu i odnośnie kart katalogowych mówi 

nich 

ostatnim 

akapicie 

KASY 

AUTOMATYCZNE, 

TERMINALE 

WJAZDOWE/WYJAZDOWE,  stwierdzając,  że:  Liczba  i  rozmieszczenie  poszczególnych 

urządzeń  zgodnie  z  charakterystyką  instalacji  teletechnicznych  oraz  dokumentacji 

rysunkowej.  Konstrukcja  wolnostojąca,  odporna  na  niekorzystne  warunki  atmosferyczne. 

Obudowa  kas  i  terminali  spójna  -  wykonana  ze  stali  nierdzewnej  malowanej  proszkowo  w 

kolorze 7016. 

Urządzenia  mocowane  na  kotwy  do  betonowych  fundamentów  ustawionych  min  6cm 

powyżej planowanego poziomu terenu. Fundamenty i montaż urządzeń wykonać zgodne ze 

specyfikacją  producenta  urządzeń.  W  fundamentach  zainstalować  rury  z  tworzywa  do 

wprowadzenia  mediów  zgodnie  z  DTR  urządzeń.  Dokładny  dobór  typów  kas  i  terminali 

nastąpi na etapie projektu wykonawczego. 

Wykonawca  powinien  dołączyć  do  oferty  karty  katalogowe  rozwiązań  uwzględnionych  na 

etapie ofertowania. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że w  PFU  w  pkt  2.5.2.2 Instalacje  teletechniczne,  zamawiający 

zamieścił  opis  wymagań  funkcjonalnych  dla  oferowanego  systemu  parkingowego  oraz 

Wymagania  dotyczące  urządzeń  systemu  parkingowego.  Zamawiający  zdefiniował 

wymagania  dla  następujących  urządzeń  systemu  parkingowego  parkingu  P1  i  P2:  (i) 

se

rwery,  (ii)  centralna  jednostka  zarządzająca,  (iii)  terminal  wjazdowy,  (iv)  terminal 

wyjazdowy, (v) punkt obsługi parkingu w terminalu (zamawiający wymienił w jakie urządzenia 

wyposażony powinno być pomieszczenie obsługi parkingu), (vi) szlabany automatyczne, (vii) 

automatyczne  kasy  parkingowe,  (viii)  system  LPR,  (ix)  tablice  informacyjne.  Na  str.  94-105 

zamawiający szczegółowo opisał cechy urządzeń składających się na system parkingowy w 

tym  kas  automatycznych  i  terminali  wjazdowych/wyjazdowych.  Z  porównania  cech  ww. 

urządzeń opisanych w SIWZ z cechami potwierdzonymi w przedłożonych przez konsorcjum 

Drogomex  Sp.  z  o.o.  Roboz  P.  P. 

(zwanego  dalej:  „Konsorcjum”  lub  „Drogomex”)  kartach 

materiałowych wynika, że urządzenia zadeklarowane w ofercie nie mają cech wymaganych 

przez zamawiającego. Porównanie cech odwołujący przedstawił w następujący sposób: 

TERMINAL WJAZDOWY 


Obudowę  terminala  wykonaną  ze  stali  kwasoodpornej  lub  innego  materiału 

strukturalnie  odpornego  na  korozję  i  akty  wandalizmu,  przystosowanej  do  pracy 

intensywnej,  bryzgoszczelną,  ma  być  odporna  na  zmienne  warunki  atmosferyczne 

(zakładana  temperatura  otoczenia  w  zakresie  -30°C  do  +45°C)./Temperatura  pracy  z 

grzałka -20°C do +55°C 

Czytnik zbliżeniowy (zasięgu min 4cin) zakładana temperatura otoczenia w zakresie -

30°C  do  +45°C  (element  terminala  wjazdowego)  /  Drogomex  nie  podaje  parametru. 

Środowisko pracy temperatura -20°C do +85°C 

TERMINAL WYJAZDOWY 

Obudowę  terminala  wykonaną  ze  stali  kwasoodpornej  lub  innego  materiału 

strukturalnie  odpornego 

na  korozję  i  akty  wandalizmu,  przystosowanej  do  pracy 

intensywnej,  bryzgoszczelną,  ma  być  odporna  na  zmienne  warunki  atmosferyczne 

(zakładana  temperatura  otoczenia  w  zakresie  -30°C  do  +45°C)./Temperatura  pracy  z 

grzałka -20°C do +55°C 

Czytnik zbliżeniowy (zasięgu min 4cm) zakładana temperatura otoczenia w zakresie 

30°C  do  +45°C  (element  terminala  wyjazdowego)  /  Drogomex  nie  podaje  parametru. 

Środowisko pracy temperatura -20°C do +85°C 

AUTOMATYCZNE KASY PARKINGOWE 

Przyjmowanie  płatności  gotówkowej  w  walucie  PLN  (banknoty  i  monety),/  Obsługa 

do 16 nominałów monet 

Możliwość zablokowania rozmiany pieniędzy. / Drogomex nie podaje parametru  

SZLABANY AUTOMATYCZNE - 

1.  Wykonanie  szlabanu  musi  zapewnić  wysoką  wytrzymałość  na  złamanie  oraz  posiadać 

funkcje  wyłamywania,  jednocześnie  minimalizując  uszkodzenia  karoserii  pojazdu  w 

przypadku kolizji. / Drogomex nie podaje o funkcji wyłamywania 

2.  Wymagany  czas  otwarcia  - 

do  1,5  sekundy,  czas  zamknięcia  -  uniemożliwiający  wjazd 

więcej  niż  jednego  pojazdu  w  trakcie  pojedynczego  uniesienia  się  ramienia  szlabanu.  / 

Minimalny czas otwarcia / zamknięcia : 2 sek. 

PUNKT  OBSŁUGI  PARKINGU W  TERMINALU  –  pomieszczenie  obsługi  parkingu  powinno 

być wyposażone w: 

Komputer  PC  typu  przemysłowego  przystosowany  do  ciągłej  pracy  z  2 ekranami  o 

przekątnej  min.  24",  z  zainstalowanym  oprogramowaniem  operacyjnym  systemu 

parkingowego. / Drogomex jeden Monitor 22 cale FHD1PS Lenovo T22i 

Drukarkę dostosowaną do wydruków raportów i faktur VAT na papierze formatu A4/ 


Drogomex  załączył  parametry  drukarki  termicznej  do  wydruków  paragonów,  „nie  da  się 

nią drukować A4” 

Jak  zauważył  odwołujący  z  przedstawionego  wyżej  porównania  wynika,  że  w  ofercie 

konsorcjum  terminal  wjazdowy  w  zakresie  temperatury  pracy  otoczenia  ma  parametry 

niezgodne z SIWZ, kasa parkin

gowa obsługuje monety podczas gdy wymagane były monety 

i  banknoty,  szlabany  automatyczne  mają  czas  otwarcia  dłuższy  od  wymaganego,  punkt 

obsługi  terminala  ma  jeden  monitor  i  jest  mniejszy  niż  wymagany  oraz  drukarkę  nie 

obsługująca wymaganego formatu papieru. 

O ocenie odwołującego stanowiło to o niezgodności z wymaganiami z SIWZ treści oferty do 

której  referują  karty  katalogowe.  W  treści  oferty:  (i)  konsorcjum  oferuje  wykonanie 

przedmiotu zamówienia, tak jak zdefiniował go zamawiający, (ii) konsorcjum oświadczyło, że 

nie  wnosi  zastrzeżeń  i  przyjmuje  warunki  zawarte  w  SIWZ  oraz  Istotnych  Postanowieniach 

(iii)  konsorcjum  zobowiązało  się  zawrzeć  umowę  zgodnie  z  Istotnymi  Postanowieniami 

Umowy,  które  również  przedmiot  umowy  definiują  przez  odesłanie  do  wymagań 

za

mawiającego.  Rozwiązania  uwzględnione  przez  konsorcjum  na  etapie  ofertowania, 

których potwierdzeniem miały być złożone karty katalogowe, jak pokazuje analiza złożonych 

kart  katalogowych  są  niezgodne  z  SIWZ.  Nawet  więc  na  wypadek  przyjęcia  ze  karta 

katalogo

wa sama w sobie nie stanowi treści oferty a jedynie jej kwalifikowane potwierdzenie 

należy  uznać,  że  wobec  opisanych  różnić  nie  potwierdzają  one  aby  oferowane  roboty 

budowlane spełniały wymagania zamawiającego a więc aby treść oferty w której oferowane 

są te roboty była zgodna z SIWZ. 

W rozpatrywanej sytuacji skoro karty katalogowe miały potwierdzić oświadczenie wykonawcy 

wyrażone w ofercie o tym, że urządzenia które wykonawca przyjął do wyceny i co do których 

złożył oświadczenie, że nie zgłasza zastrzeżeń  i akceptuje warunki w nich zawarte oraz że 

zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy – która w art. 

2  definiuje  przez  przedmiot  umowy  pełny  zakres  rzeczowy  zgodny  z  PFU,  to  wobec 

dostrzeżonych różnic nie mogą stanowić takiego potwierdzenia a wręcz odwrotnie stanowią 

o niezgodności oferty z SIWZ. 

Niewykazanie za pomocą dokumentów przedmiotach, że oferowane urządzenia są zgodne z 

SIWZ  wobec  oświadczenia  wyrażonego  w  treści  oferty  w  pkt  3  i  7  stanowi  też  o  podaniu 

nieprawdy  w  zakr

esie,  który  mógł  mieć  wpływ  na  decyzje  podejmowane  w  postępowaniu 

przez  zamawiającego.  Podana  informacja  wpłynęła  na  ocenę  oferty  konsorcjum  jako 

najkorzystniejszej.  W  zakresie  argumentacji  prawnej  dotyczącej  zarzutu  naruszenia  art.  24 

ust 1 pkt 17) Pzp od

wołujący wskazał na uzasadnienie zarzutu nr 2. 


W zakresie zarzutu wskazanego w pkt 2 

odwołujący wyjaśnił, że zgodnie z pkt V 1.2) 

b)  tiret  6  SIWZ  zamawiający  wymagał,  aby  wykonawca  ubiegający  o  udzielenie 

przedmiotowego  zamówienia  spełnił  warunek  dysponowania  minimum  jedną  osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, 

gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  wraz  z  ważnym  zaświadczeniem  o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3-

letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, 

w tym przynajmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej. 

Zdaniem  odwołującego  w  wyniku  odpowiedzi  na  pytania  wykonawców  zamawiający 

zmodyfikował treść warunku w ten sposób, że rozszerzył doświadczenie wymaganej osoby o 

doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót.  I  tak  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  137 

Zgodnie  z  zapisem  SIWZ  punkt  V  podpunkt  1.2)b)  tiret  5,  6,  7, 

8.  9  Zamawiający  wymaga 

aby  osoby  przewidziane  na  stanowisko  kierownik  robót  konkretnej  branży  posiadały 

doświadczenie  zawodowe  w  nadzorowaniu  robót  budowlanych  w  swojej  specjalności.  Co 

zamawiający  rozumie  przez  „nadzorowanie  robót  budowlanych”?  Czy  Zamawiający  uzna 

warunek za spełniony w przypadku osób pełniących funkcję Kierownika Robót przez 3 lata w 

swojej specjalności? Zamawiający odpowiedział – Zamawiający potwierdza

W ocenie od

wołującego po zmianie treść warunku nabrała więc następującego brzmienia – 

wykonawca  musi  dysponować  minimum  jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane 

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci,  inst

alacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych,  wraz  z  ważnym  zaświadczeniem  o  przynależności  do  właściwej  izby 

samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w 

nadzorowaniu  robót  budowlanych  albo  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  w  swojej 

specjalności, w tym przynajmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej. 

Następnie odwołujący wskazał, że w  przedstawionym na potwierdzenie spełnienia warunku 

wykazanie  osób  –  w  którym  to  każdy  wykonawca  w  tym  konsorcjum  oświadczył,  że 

Potwierdzając spełnienie warunku udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego  pn. 

„Budowa  układu  drogowego  wraz  z  włączeniem  i  przebudową  ul 

Lubelskiej

,  włączeniem  w  al  Wojska  polskiego  oraz  wykonaniem  infrastruktury  technicznej, 

stanowiąca  część  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Rozbudowa  Portu  Lotniczego  Radom-

Sadków  w  formułę  projektuj  i  buduj”  oświadczamy,  że  dysponujemy  osobami  zdolnymi  do 

wykonania  zamówienia  spełanijącymi  warunek  opisany  w  pkt  V.L2.)b)  SIWZ,  w  tym  co 


najmniej: 

”  konsorcjum  podało  pana  P.W.  wskazując  m.in.  że  pełnił  on  funkcję  kierownika 

robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych, 

wentylacyjnych,  gazowych  i  wodociągowych  i  kanalizacyjny  przy  realizacji  obiektu 

użyteczności  publicznej  jakim  było  Zaprojektowanie  i  budowa  drogi  ekspresowej  S17 

Garwolin 

– Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj, mazowieckiego i 

lubelskiego  z  podziałem  na  dwie  części.  Część  nr  2  na  odcinku  Gończyce  (koniec 

obwodnicy)  -  granica  woj.  mazowieckiego  i  lubelskiego  od  km.  62+200  do  ok  km.  75+212 

długość ok 13, 012 km. 

Odwołujący wyjaśnił, że pismem z dnia 15 grudnia 2020 r. zwrócił się do inwestora na ww. 

zadaniu  Generalnej  Dyrek

cji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  prośbą  o  udzielenie  odpowiedzi 

na  pytanie  o  to  czy  pan  P.W.  pełnił  funkcje  kierownika  robót  w  zakresie  sieci,  instalacji  i 

urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  na 

zadaniu pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku 

Garwolin  (koniec  obwodnicy)  - 

granica  woj.  mazowieckiego  i  lubelskiego  z  podziałem  na 

dwie  części.  Część  nr  2  na  odcinku  Gończyce  (koniec  obwodnicy)  —  granica  woj. 

mazowieckiego i lubelsk

iego od km. 62+200 do ok km. 75+212 długość ok 13, 012 km”. W 

odpowiedzi  pismem  z  dnia  17  grudnia  2020 

r.  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i 

Autostrad  wskazał,  że  „W  odpowiedzi  na  powyższe  pytanie  informuję,  że  w  raportach 

miesięcznych  Wykonawcy  robót  firmy  Budimex  S.A.  nie  widnieje  nazwisko  p.  P.  W.  jako 

kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych  i  kanalizacyjnych  dla  ww.  zadania.  Osoba  ta  nie  została  zgłoszona  jako 

kierownik  robót  do Wojewódzkiego Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  oraz  nie  dokonywała 

wpisów  jako  kierownik  robót  w  dziennikach  budowy”.  Tym  samym  działanie  Konsorcjum 

polegające na wpisaniu w ofercie informacji sprzecznych z rzeczywistością należy ocenić w 

kategorii  uchybieni

a  skutkującego  wykluczeniem  wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie 

art.  24  ust  1  pkt  17  Pzp  lub  art.  24  ust  1  pkt  16  Pzp.  Obowiązkiem  wykonawcy  było 

zweryfikowanie podanych przez niego informacji, zwłaszcza jeżeli odnosi się to do informacji 

mających  istotne  znaczenie  dla  prowadzonego  postępowania,  albowiem  odnoszących  się 

warunku udziału w postępowaniu. Nawet jeżeli nie było to zachowanie świadome, to z całą 

pewnością  kwalifikuje  się  ono  jako  niedbalstwo  lub  lekkomyślność,  czyli  sytuację  w  której 

wykonawca 

nie  zweryfikował  w  sposób  dostateczny  informacji  przekazanych  przez  inny 

podmiot.  Odwołujący  wskazał,  że  treść  warunku  związanego  z  dysponowaniem  osobami 

(kierownikiem  robót)  o  określonych  kwalifikacjach  zawodowych  wyraźnie  wskazuje,  na 

doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  to  jest  na  sprawowanie  samodzielnej 


funkcji  technicznej  jak

ą  jest  kierownik  robót.  Zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  7  lipca  1994r. 

Prawo  budowlane  (t.j.  Dz.U.  2020  poz.  1333),  uwzględniając  stan  prawny  obowiązujący  w 

dacie wyko

nywania robót objętych ww. inwestycją i w dacie złożenia oferty, kierownik robót 

jest samodzielna funkcją techniczną w budownictwie dla której sprawowania konieczne jest 

objecie  obowiązków  kierownika  robót  potwierdzone  wpisem  w  dzienniku  budowy.  Taka 

inter

pretację potwierdza liczne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odnosząc się do wskazanej w zarzutach odwołania przesłanki wykluczenia wynikającej z art. 

24  ust  1  pkt  17  Pzp  to  w  orzecznictwie  konsekwentnie  wskazuje  się  konieczność  jej 

zastosowania  w  sy

tuacji  gdy  podanie  nieprawdziwych  informacji  tj.  powodujących  mylne 

wyobrażenie  o  rzeczywistości  już  tylko  hipotetycznie  może  mieć  wpływ  na  wynik 

postępowania. Interpretacja tego przepisu, dokonywana bardzo często w  porównaniu a art. 

24  ust  1  pkt  16  Pzp,  w

skazuje,  że  w  przepisie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  ustawodawca  nie 

oczekuje  wywołania  stanu  „wprowadzenia  w  błąd”,  lecz  nakazuje  sankcjonować  już 

„przedstawienie informacji wprowadzających w błąd”.  

Co  do  pojęcia  błędu  w  rozumieniu  pkt  16)  czy  też  17)  przywołanego  przepisu  to  również 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  posiada  w  tym  zakresie  bogaty  dorobek. Wynika  z  niego  –  jak 

wskazują  również  wyroki  powołane  w  odwołaniu,  że  błąd  oznacza  mylne  wyobrażenie  o 

rzeczywistości, mylne wyobrażenie o faktach. 

Co do strony po

dmiotowej przesłanki opisanej w art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 Pzp to dla jej oceny 

właściwe jest zastosowanie miernika staranności wynikającego z art. 355 kc., który wymaga 

dla  oceny  sposobu  działania  wykonawcy  miernika  należytej  staranności  wynikającego  z 

pro

fesjonalnego charakteru wykonywanej działalności.  

Brak  należytej  staranności  konsorcjum  w  przedstawianiu  informacji  o  doświadczeniu 

deklarowanego  personelu  należy  oceniać  co  najmniej  w  kategorii  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa.  Przy  lekkomyślności  dłużnik  (wykonawca)  zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  że 

określone  zachowanie  może  prowadzić  do  naruszenia  zobowiązania,  ale  bezpodstawnie 

sądzi, iż uda mu się jednak tego uniknąć. Przy niedbalstwie natomiast dłużnik (wykonawca) 

nie  zdaje  sobie  sprawy,  choć  powinien,  że  określone  zachowanie  prowadzić  będzie  do 

naruszenia  przez  niego  zobowiązania  (wyrok  KIO  z  dnia  31  grudnia  2019  r.  sygn.  akt  KIO 

2517/19).  Konsorcjum  będące  profesjonalną  firma  budowlaną  rozumie,  a  co  najmniej 

powinno rozumieć, co oznacza pojęcie pełnienia funkcji kierownika robót a składane w tym 

zakresie  oświadczenia  powinno  poddać  odpowiedniej  weryfikacji.  Nie  można  również 

wykluczyć,  że  działanie  konsorcjum  oparte  było  na  świadomości  podawania  nieprawdy  i 

jedynie przekonaniu o tym, że okoliczność ta nie zostanie zweryfikowana. 


Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust  1  pkt  17  Pzp  w  kontekście  nieprawdziwości 

oświadczenia  o  zgodności  oferowanych  robót  budowlanych  z  wymaganiami  SIWZ  w  zw.  z 

treścią  kart  katalogowych,  odwołujący  podkreślił,  że  złożenie  kart  katalogowych  było 

wynikiem  odpowiedzi  na  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  przesłanego  przez 

zamawiającego  w  wyniku  odwołań  wniesionych  w  przedmiotowym  postępowaniu  przez 

d

wóch innych wykonawców tj. jego i Mirbud S.A. Konsorcjum było już odrzucone za brak kart 

katalogowych sklasyfikowany jako niezgodność z SIWZ. Tym bardziej więc podtrzymywanie 

nieprawdziwego  oświadczenia  stanowi  o  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  w  działaniu 

konsorcjum. 

O  tym,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  zamawiający  nie  tylko  mógł,  ale  został 

wprowadzony  w  błąd  w  zakresie  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

świadczy  fakt,  że  Konsorcjum  nie  zostało  wykluczone  z  udziału  w  postępowaniu  mimo,  że 

jedynie  inwestycja  związana  realizacją  S17  w  Lublinie  polegała  na  wykonaniu  obiektu 

użyteczności publicznej jakim w swoim doświadczeniu miał legitymować się kierownik robót i 

jedynie  z  uwzględnieniem  tej  inwestycji  kierownik  robót  posiada  wymagane  3  letnie 

doświadczenia zawodowe. Zamawiający nabrał wiec błędnego przekonania, że Konsorcjum 

dysponuje  kierownikiem  robót  branży  sanitarnej  z  doświadczeniem  w  pełnieniu  funkcji 

kierownika robót tej branży przy realizacji obiektu użyteczności publicznej, podczas gdy jest 

to  niezgodne  z  rzeczywistością.  W  konsekwencji  oferta  ta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza co jest wyrazem chyba najistotniejszej decyzji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia to materializuje jego cel – udzielenie zamówienia. 

Dodatkowo  odwołujący  wyjaśnił,  że  zamawiający  wymagał  aby  osoba  wskazana  na 

kierownika  robót  branży  sanitarnej  legitymowała  się  min.  3  letnim  doświadczeniem  w 

pełnieniu funkcji kierownika robót. Wobec wykazania, że nie jest prawda że pan P.W. pełnił 

tak

ą funkcję w trakcie realizacji zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 

Garwolin 

–  Kurów  (…)”  nie  jest  też  prawda  że  posiada  on  min.  3  letnie  doświadczenie 

zawodowe. 

Czas  realizacji  pozostałych  inwestycji  wskazanych  w  wykazie  jest 

potwierdzeniem, że posiada on doświadczenie zawodowe zdobywane w okresie od 29 maja 

r.  (rozpoczęcie  realizacji  zadania  budowa  siecią  kanalizacji  sanitarnej  ul.  Trakt 

Królewski,  Borzęcin  Duży  Wojcieszyn)  do  24  października  2014  r.  (zakończenie  realizacji 

inwestycji  Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  ul.  Sobieskiego,  Borzęcin  Duży,  Topolin)  a 

więc  doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  branży  sanitarnej  przez  okres  29 

miesięcy (2 lata i 4 miesiące) nie zaś jak oświadczyło Konsorcjum przez 3 lata. 

Na  wypadek  uznania,  że  zarzut  naruszenia  art.  24  ust  1  pkt  16  i  17  Pzp  nie  jest  zasadny 


odwołujący zgłosił zarzut naruszenia art. 24 ust 1 pkt 12 Pzp. Odwołujący wykazał bowiem, 

że konsorcjum co najmniej nie wykazało spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W zakresie zarzutu z pkt 3 odwołujący wskazał, że pismem z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

(nr  ref  48/PN/ZP/

TLLZP/20)  zamawiający  poinformował  odwołującego  oraz  dwóch 

pozostałych  wykonawców  w  tym  konsorcjum  i  Mirbud  S.A.  o  odrzuceniu  złożonych  przez 

nich ofert, wskazując w uzasadnieniu swojej decyzji, że w załączniku nr 4 do SIWZ – opisie 

przedmiotu  zamówienia  w  pkt  6  i  7  oraz  w  pkt.  2.3.1.  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego 

stanowiącego  załącznik  do  OPZ  żądał  aby  wykonawca  wraz  z  ofertą  dostarczył  karty 

katalogowe urządzeń, kas automatycznych i terminali wjazdowych i wyjazdowych. Odrzuceni 

wykonawcy nie dostarczyl

i wraz w ofertą ww. kart katalogowych a ponieważ art. 87 ust 1 Pzp 

zakazuje jakichkolwiek zmian w treści oferty za wyjątkiem okoliczności opisanych w dalszych 

jednostkach  redakcyjnych  tego  artykułu,  zamawiający  uznał,  że  treść  złożonej  oferty  nie 

odpowiada 

treści  SIWZ  i  odrzucił  ją  na  podstawie  art.  89  ust  1  pkt  4  Pzp.  Od  tej  decyzji 

odwołanie  wnieśli  odwołujący  –  rozpoznane  pod  sygnaturą  KIO  2069/20  i  zakończone 

wyrokiem  z  2  października  2020  r.  oraz  Mirbud  S.A.  –  rozpoznane  pod  sygnatura  KIO 

2074/20  i  zak

ończone  wyrokiem  wydanym  w  tej  samej  dacie.  W  wyroku  w  sprawie  KIO 

2069/20 Krajowa Izba Odwoławcza nakazała  zamawiającemu (...) unieważnienie czynności 

unieważnienia  postępowania,  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego, 

ponowne  badanie  i  oc

enę oferty  odwołującego  po uprzednim wezwaniu do  doręczenia kart 

katalogowych  i  dokonanie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  (...).  Analogicznie  w  wyroku 

wydanym  z  odwołania  Mirbud  S.A.  KIO  nakazała  (...)  unieważnienie  czynności 

unieważnienia  postępowania,  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego, 

ponowne  badanie i  ocenę oferty  odwołującego  po uprzednim wezwaniu do  doręczenia kart 

katalogowych i dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty 

(…).  

Decyzja  zamawiającego  z  14  sierpnia  2020r.  nie  została  zaskarżona  przez  konsorcjum. W 

wydanych  wyrokach  KIO  nakazał  powtórną  ocenę  i  badanie  ofert  odwołujących  w  tamtych 

sprawach  tj.  Mirbud  S.A.  i  odwołującego.  W  ocenie  odwołującego  stanowi  to  o  braku 

podstawy  do  udziału  tego  wykonawcy  w  dalszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego i uzasadnia postawione zarzuty. 

Co  do  zarzutów  podniesionych  w  pkt  4  i  5  jak  opisał  odwołujący  w  uzasadnieniu 

zarzutu  z  pkt  3  wyrokiem  z  dnia 2  października  2020 r.  wydanym  w  sprawie sygn.  akt  KIO 

2069/20 i 2074/20 KI

O nakazała wezwanie odwołującego oraz Mirbud S.A. (zwanego dalej: 

„Mirbud”)  do  uzupełniania  kart  katalogowych.  Pismem  z  dnia  9  października  2020  r. 

(TLLZP.220.274/2020 nr ref 48/PN/ZP/TLLZP/20) zamawiający wezwał na podstawie art. 26 


ust 3 Pzp do przedstaw

ienia w terminie do 12 października do godz. 12.00 kart katalogowych 

wymaganych  zgodnie  z  SIWZ. 

Po  upływie  tego  terminu  tj.  13  października  2020r. 

z

amawiający poinformował o „wydłużeniu terminu” na uzupełnienia kart katalogowych do 14 

października  2020r.  do  godz.  12:.00.  W  wydłużonym  terminie  karty  katalogowe  złożył 

wykonawca  Mirbud  o  czym  świadczy  m.in.  fakt,  że  zostały  one  podpisane  po  upływie 

pierwotnego  terminu  składania  dokumentów,  na  dowód  czego  odwołujący  załączył  raporty 

weryfikacji podpisu jakim zo

stały opatrzone karty przedstawione przez tego wykonawcę. 

Odwołujący  wskazał,  że  nie  było  skuteczne  wydłużenie  terminu  po  jego  upływie.  Pismo 

którym  zamawiający  wyznaczył  termin  uzupełniania  dokumentów  dla  wszystkich 

wykonawców  przesłane  było  wykonawcom  9  października  2020  r.  i  wskazywało  na 

konieczność uzupełnienie dokumentów do 12 października 2020 r. Kolejne pismo dotyczące 

uzupełnienia  dokumentów  zawierało  oświadczenie  złożone  13  października  2020r.  o  godz. 

10:15 o „wydłużeniu terminu uzupełnienia dokumentów” do 14 października do godz. 12:00. 

Oświadczenie  to  –  przesłane  wykonawcom  13  października  2020  r.  nie  mogło  stanowić 

skutecznego  wydłużenia  terminu  wyznaczonego  przez  zamawiającego  pismem  z  dnia  9 

października  2020  r.,  bo  termin  ten  w  dacie  rzekomego  wydłużenia  upłynął.  Nie  można 

wydłużyć terminu, który już upłynął a co najwyżej wyznaczyć nowy termin  – co z uwagi na 

możliwość  jednokrotnego  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  na  gruncie  art.  26  ust  3 

Pzp 

nie jest dopuszczalne. Oświadczenie to należy wiec traktować jako drugie wezwanie do 

uzupełnienia dokumentów. Naczelną zasadą prawa zamówień publicznych jest prowadzenie 

postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 

wykonawców.  Oczywistym  i  jaskrawym  naruszeniem  tej  zasady  jest  różnicowanie  pozycji 

wykonawców poprzez wyznaczanie jednemu czy kilku z nich innych – dłuższych terminów na 

uzupełniania  dokumentów  czy  też  wyznaczanie  któremukolwiek  wykonawcy  dodatkowego 

terminu  na  uzupełnienie  dokumentów.  Konsekwencją  więc  nieprzedstawienia  dokumentów 

objętych żądaniem z 9 października 2020 r. w terminie do 12 października 2020 r. do godz. 

12:00  przez  wykonawców  prawidłowo  przywróconych  do  udziału  w  postępowaniu  lub  dalej 

biorących  w  nim  udział  jest  dokonanie  oceny  oferty  z  uwzględnieniem  nie  przedstawienia 

dokumentów przedmiotowych wymaganych do złożenia wraz z ofertą tj. odrzucenie oferty na 

podstawie  art.  89  ust  1  pkt  2  Pzp.  Odwołujący  podtrzymał  argumentację  przedstawioną  w 

uzasadnieniu  zarzutu  nr  1  odnoście  skutków  nie  przedstawienia  dokumentów 

przedmiotowych. 

Również  więc  w  zakresie  tych  zarzutów  odwołanie  w  opinii  odwołującego  było  zasadne. 

Wobec nie przedstawiania w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z 9 października 2020 


r. żądanych dokumentów oferta Mirbud powinna zostać odrzucona. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosili 

wykonawc

y  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  „Drogomex”  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Pruszkowie oraz P. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBOZ 

P. P. 

z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. 

Zamawiający  w  dniu  18  stycznia  2021  r.  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na 

odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie  odwołania  oraz  przedstawił  uzasadnienie  dla  tego 

wniosku.  

W  tym  samy  dniu 

także  wykonawca  zgłaszający  przystąpienie  złożył  do  akt  sprawy 

pismo procesowe wraz załącznikami. Przedstawił w nim argumentację odnośnie: 

braku  interesu  odwołującego,  o  którym  mowa  w  art.  179  ust.1  Pzp  co  do  zarzutów 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp i art. 7 Pzp oraz art. 7 ust. 1 w 

zw. z art. 26 ust. 3 Pzp; 

zarzutów wniesionych z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 182 Pzp; 

a w przypadku nieuwzględnienia wcześniejszej argumentacji o oddalenie odwołania. 

Na podsta

wie dokumentacji przedmiotowego postępowania, złożonych dowodów oraz 

biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego, 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  do 

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, 

o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 

stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 

stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe.  Zgodnie  z  ww.  przepisem,  do 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  zastosowanie  miały  przepisy  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.). 

Postępowanie odwoławcze zostało bowiem wszczęte przez wniesienie odwołania w dniu 21 

grudnia 2020 r., a więc przed 1 stycznia 2021 r. 

Skład  orzekający  stwierdził,  że  zgłoszone  przystąpienie  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  spełniało  wymogi  wynikające  z  art.  185  ust.  2  i  3 


Pzp.  W  związku  z  tym  Izba  dopuściła  jako  uczestnika  postepowania  odwoławczego 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  „Drogomex”  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Pruszkowie oraz P. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBOZ 

P.  P. 

z  siedzibą  w  Mińsku  Mazowieckim  (zwanych  dalej:  „przystępującym”  lub  nadal: 

„konsorcjum”). 

Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełnił  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp  przesłanki 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  a 

naruszenie przez z

amawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez niego 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została  wypełniona 

także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  wynikających  z  art.  189  ust.  2  Pzp  skutkujących 

odrzuceniem 

odwołania. 

Tym  samym  Izba  nie  wzięła  pod  uwagę  argumentacji  zamawiającego  i  przystępującego, 

którzy  wnosili  o  pozostawienie  bez  rozpoznania,  jako  wniesionych  po  terminie,  części 

zarzutów  lub  całego  odwołania  lub  o  oddalenie  odwołania  w  całości  ze  względu  na  brak 

interesu odwołującego, o którym mowa w art. 179 ust.1 Pzp. 

Jak  ustaliła  Izba  zamawiający  w  dniu  9  października  2020  r.  unieważnił  czynność 

unieważnienia postępowania i wezwał wykonawców do uzupełnienia dokumentów i złożenia 

wyjaśnień. Odwołujący pismem z dnia 15 października 2020 r. wystąpił do zamawiającego o 

udostępnienie  dokumentów  złożonych  przez  pozostałych  wykonawców.  Swój  wniosek 

odwołujący  ponowił  pismem  z  dnia  10  grudnia  2020  r.  Wymagane  dokumenty  otrzymał 

dopiero w dniu 11 grudnia 2020 r. Na potwierdzenie 

przedmiotowej okoliczności odwołujący 

złożył na posiedzeniu: pismo z dnia 15 października 2020 r., pismo z dnia 10 grudnia 2020 r. 

wraz  z  mailem,  który  zawierał  pismo  z  dnia  10  grudnia  2020  r.  oraz  wydruk  z  platformy 

przetargowej  potwierdzający  otrzymanie  wnioskowanych  dokumentów  w  dniu  11  grudnia 

2020 r.  

W  związku  z  powyższym  skład  orzekający  uznał,  że  odwołujący  aż  do  momentu  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  nie 

wiedział  jaką  ostatecznie  decyzje  podejmie  zamawiający  w 

zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu. Wybór nastąpił w dniu 9 grudnia 

2020 r. Po drugie 

dokumenty dotyczące ofert pozostałych wykonawców odwołujący otrzymał 

w  dniu  11  grudnia  2020  r. 

W  związku  z  tym  to  moment  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w 

postępowaniu,  przy  prawidłowym  opublikowaniu  tej  informacji,  który  nastąpił  w  dniu  9 

grudnia  2020  r.  wyznaczał  początek  biegu terminu  na  wniesienie  odwołania,  także  co  tych 

czynności  zamawiającego,  które  składały  się  na  badanie  i  ocenę  ofert  pozostałych 

wykonawców.  Odwołujący  w  przedmiotowej  sprawie  nie  musiał  wnosić  odwołania  przed 


wyborem najkorzystniejszej oferty, ponieważ po pierwsze nie wiedział, która oferta zostanie 

za  takową  uznana  (mógł  liczyć  na  to,  że  to  jego  oferta  zostanie  wybrana),  a  po  drugie  nie 

znał  szczegółów  czynności  zamawiającego  podjętych  wobec  pozostałych  wykonawców, 

ponieważ  mimo  tego,  że  dwukrotnie  starał  się  uzyskać  dokumenty  od  zamawiającego, 

zamawiający przesłał mu je dopiero w dniu 11 grudnia 2020 r.  

Mając  powyższe  na  uwadze  Izba  stwierdziła,  że  na  rozprawę  należy  skierować  wszystkie 

podniesione w odwołaniu zarzuty, a przez to w całości rozpoznać odwołanie. 

Nie znalazło także potwierdzenia stanowisko wskazujące na brak interesu,  o którym 

mowa w art. 179 ust.1 Pzp.  

Jak wynika z  treści  informacji  o  wyborze najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  z  dnia 9 

grudnia  2020  r.,  zamawiający  uznał  za  takową  ofertę  przystępującego,  na  drugim  miejscu 

została sklasyfikowana oferta MIRBUD S.A., która otrzymała 99,98 pkt, a na trzecim oferta 

odwołującego, która otrzymała 83,12 pkt.  

Odwołujący  podnosił  zarzuty  zarówno  wobec  oferty  przystępującego  (pkt  1-3  petitum 

odwołania) jaki wykonawcy MIRBUD S.A. (pkt 4-5 petitum odwołania) oraz żądał odrzucenia 

ofert  obu  wykonawców,  a  dodatkowo  wykluczenia  przystępującego  z  postępowania  (pkt  II 

odwołania).  W  związku  z  tym  potwierdzenie  zarzutów  odwołania  miałoby  wpływ  na  wynik 

postępowania, ponieważ oferta odwołującego pozostawałaby jedyną ofertą w postępowaniu.  

W  ocenie  Izby  niezbędnym  do  wykazania  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  na  etapie 

składania  odwołania  jest  chociażby  potencjalna  możliwość  uzyskania  przez  odwołującego 

tego  konkretnego  zamówienia.  Interes  odwołującego  musi,  zatem  być  utożsamiany  z 

doznanym przez wykonawcę uszczerbkiem w uzyskaniu zamówienia w danym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w wyniku naruszenia przepisów Pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  miał  potencjalną  możliwość  uzyskania  przedmiotowego 

zamówienia  i  wyniku  błędnej  decyzji  zamawiającego  mógł  ponieść  szkodę  w  postaci 

nieotrzymania środków związanych z jego realizacją. 

Izba dopuściła w przedmiotowej sprawie dowody z: 

1)  dokumentacji  przekazanej  w  postaci  elektronicznej  zapisanej  na 

płycie  DVD,  przesłanej 

do  akt  sprawy  przez  zamawiającego  w  dniu  31  grudnia  2020  r.  oraz  uzupełnionej  na 

rozprawie, w 

tym w szczególności z treści:  

- SIWZ 

wraz z załącznikami; 

pytań i odpowiedzi dotyczących treści SIWZ z 3 i 5 sierpnia 2020 r.; 

oferty przystępującego wraz z załącznikami; 


wykazu  osób  złożonych  przez  przystępującego  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu; 

pism z dnia 9 października 2020 r. skierowanych do wykonawców: Budimex S.A., MIRBUD 

S.A.  przystępującego  i  odwołującego  w  sprawie  unieważnienia  czynności:  unieważnienia 

postępowania  w  dnia  14  sierpnia  2020  r.  oraz  odrzucenia  ofert  odwołującego, 

przystępującego  i  MIRBUD  S.A.  Ponadto  zamawiający  wezwał  wszystkich  wykonawców 

biorących  udział  w  postępowaniu  do  uzupełnienia  na  podstawie  art.  26  ust.3  Pzp  kart 

katalogowych oraz wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty; 

pisma  z  dnia  12  października  2020  r.  o  przedłużenie

terminu 

uzupełnienia  dokumentów  i 

składania wyjaśnień dotyczących treści oferty do dnia 14 października do godziny 12:00; 

kart katalogowych złożonych przez przystępującego; 

pisma z dnia 30 października 2020 r. skierowanego do przystępującego na podstawie art. 

22a ust. 3 Pzp; 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 9 grudnia 2020 r.; 

załączonego do odwołania pisma GDDKiA z 17 grudnia 2020 r.; 

załączonych do pisma procesowego przystępującego: 

- wydruku z systemu smartPZP; 

oświadczenia producenta z 13 stycznia 2021 r.; 

oświadczenia Budimex S.A. z 13 stycznia 2021 r.; 

złożonych na posiedzeniu przez odwołującego: 

pism  z  15  października  i  10  grudnia  2020  r.  skierowanych  do  zamawiającego  w  sprawie 

udostępnienia odwołującemu dokumentów złożonych przez innych wykonawców; 

wydruku  z  platformy  przetargowej  potwierdzającego  otrzymanie  wnioskowanych 

dokumentów w dniu 11 grudnia 2020 r.; 

-  pisma  z  dnia  23  grudnia  2020  r.,  wraz  do

łączonymi  do  niego  kserokopiami  fragmentów 

Dziennika Budowy, dotyczącego realizacji zamówienia pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi 

ekspresowej S17 Garwolin 

– Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. 

mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części. Część nr 2 na odcinku Gończyce 

(koniec  obwodnicy) 

–  granica  woj.  mazowieckiego  i  lubelskiego  od  km.  62+200  do  ok  km. 

75+212 długość ok 13, 012 km

Izba ustaliła co następuje 

Skład  orzekający  stwierdził,  że  stan  faktyczny  sprawy,  zaprezentowany  powyżej  w  części 

dotyczącej  prezentacji  treści  odwołania,  nie  wymaga  powielenia  w  tej  części  uzasadnienia. 


ocenie  Izby  dokładne  zrelacjonowanie  treści  odwołania,  które  zawierało  przedstawienie 

stanu  faktycznego  w  sposób  adekwatny  i  zgodny  z  treścią  przywołanych  postanowień 

dokumentacji  przetargowej  było  wystarczające,  jak  również  należy  zaznaczyć,  że  stan 

faktyczny nie był sporny, sporna była jedynie ocena prawna dokumentacji postępowania.  

Treść przepisów dotyczących zarzutów:  

- art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

– Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

-  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp 

–  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 

wykonawcę,  wykonawcę, który w  wyniku  zamierzonego  działania lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria,  zwane  dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów

-  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp 

–  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 

wykonawcę,  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

-  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

–  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 

wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został 

zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku 

podstaw wykluczenia

- art. 24 ust. 4 Pzp 

– Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

-  art.  7  ust.  1  Pzp 

  Zamawiający  przygotowuje i  przeprowadza postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości; 

-  art.  7  ust.  3  Pzp 

–  Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z 

przepisami ustawy

- art. 26 ust. 3 Pzp 

– Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 

zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub 


poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

-  art.  91b  Pzp 

–  1.  Zamawiający  zaprasza  drogą  elektroniczną  do  udziału  w  aukcji 

elektronicznej  jednocześnie  wszystkich  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające 

odrzuceniu.  

2.  W  zaproszeniu,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  zamawiający  informuje  wykonawców  o:  1) 

pozycji  złożonych  przez  nich  ofert  i  otrzymanej  punktacji;  2)  minimalnych  wartościach 

postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej; 3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej; 

4)  terminie  i  warunkach  zamknięcia  aukcji  elektronicznej;  5)  sposobie  oceny  ofert  w  toku 

aukcji  elektronicznej;  6)  formule  matematycznej,  która  zostanie  wykorzystana  w  aukcji 

elektronicznej  do  automatycznego  tworzenia  kolejnych  klasyfikacji  na  podstawie 

przedstawianych  nowych  cen  lub  wartości;  7)  harmonogramie  dla  każdego  etapu  aukcji 

elektronicznej, jeżeli zamawiający zamierza zamknąć aukcję elektroniczną na podstawie art. 

91e pkt 3.  

2a.  Formuła  matematyczna,  o  której  mowa  w  ust.  2  pkt  6,  uwzględnia  wagę  wszystkich 

kryteriów  oceny  ofert.  W  przypadku  dopuszczenia  ofert  wariantowych  określa  się  odrębną 

formułę dla każdego wariantu.  

3.  Termin  otwarcia  aukcji  elektronicznej  nie  może  być  krótszy  niż  2  dni  robocze  od  dnia 

pr

zekazania zaproszenia, o którym mowa w ust. 1.  

4.  Sposób  oceny  ofert  w  toku  aukcji  elektronicznej  powinien  obejmować  przeliczanie 

postąpień  na  punktową  ocenę  oferty,  z  uwzględnieniem  punktacji  otrzymanej  przed 

otwarciem aukcji elektronicznej

Izba zważyła co następuje. 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron 

uczestnika  postępowania  odwoławczego  Izba  uznała,  że  odwołanie  nie  zasługiwało  na 

uwzględnienie.  

Jeśli  chodzi  o  zarzut  wskazany  w  pkt  1  petitum  odwołania,  dotyczący  parametrów 

wynikających  ze  złożonych  przez  przystępującego  kart  katalogowych,  należy  wskazać,  że 

zamawiający  i  przystępujący  nie  kwestionowali  podniesionych  rozbieżności,  które  zostały 

zaprezentowane  powyżej  (str.  7-9).  Ich  argumentacja  w  tym  zakresie  skupiała  się,  co  do 

meritum

, do wskazania znaczenia kart katalogowych w przedmiotowym postępowaniu. 


Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że w dniu 14 sierpnia 2020 r., wobec nieprzedłożenia 

kart  katalogowych  przez  wykonawców,  zamawiający  odrzucił  oferty  przystępującego, 

odwołującego  oraz  MIRBUD  S.A.  Wobec  zaskarżenia  przedmiotowej  czynności  przez 

odwołującego  i  wykonawcę  MIRBUD  S.A.,  Izba  wydając  wyrok  z  2  października  2020  r.  o 

sygn.  akt  KIO  2069/20  i  KIO  2074/20  dokonała  szczegółowej  interpretacji  zapisów  PFU  i 

OPZ, jak również oceny charakteru wymaganych kart katalogowych. 

Izba  w 

przedmiotowej  sprawie  w  całej  rozciągłości  podtrzymała  i  przyjęła  argumentację 

zawartą w uzasadnieniu dla powyżej wskazanej sprawy, uznając ją za kluczową i słuszną dla 

rozpoznania  przedmiotowej  sprawy.  W  wyroku  z 

2  października  2020  r.  o  sygn.  akt  KIO 

2069/20 i KIO 2074/20 

Izba stwierdziła m. in. co następuje: 

W  tym  kontekście  należy  odpowiedzieć  na  pytanie  czym  jest  karta  katalogowa,  której 

dołączenie  do  oferty  wymagają  postanowienia  siwz  (pkt  6  i  7  zał.  nr  4  do  siwz  Opis 

przedmiotu  zamówienia  oraz  pkt  2.3.1.  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego).  (…) 

Reasumując  karta  katalogowa  wystawiana  przez  producenta  (sprzedawcę),  ma  charakter 

informacyjno-

reklamowy,  ułatwiający  decyzje  potencjalnego  nabywcy  do  nabycia 

poszukiwanego  urządzenia.  W  tym  celu  zawiera  szereg  informacji,  a  zawężając 

problematykę  do  przedmiotu  sprawy,  o  charakterze  technicznym,  konstrukcyjnym, 

technologicznym,  czy  też  funkcjonalnym.  Nie  znaczy  to,  że  zawiera  wszystkie  elementy, 

których  oczekuje  zamawiający,  który  opisuje  wymagania  w  siwz,  czyli  nie  zawiera  pełnej 

gamy  cech  oferowanego  urządzenia  co  do  jego  parametrów  technicznych,  funkcjonalnych 

itp. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest to oświadczenie producenta urządzenia do 

ogółu  potencjalnych  odbiorców,  a  nie  oświadczenie  oferenta  składającego  zobowiązanie 

wobec  zamawiającego,  z  uwzględnieniem  określonych  przez  niego  wymagań.  Dlatego  też 

chociażby z tego powodu nie można karty katalogowej co do  zasady oceniać w kontekście 

jej  zgodności  z  siwz.  (…)  Generalizując  ocena  tego  rodzaju  dokumentów  jako 

potwierdzających  wymagania  siwz  jest  zależna  od  postanowień  siwz,  ale  zawsze  powinna 

być  dokonywana  na  tle  art.25  ust.1  pkt  2  ustawy,  który  zalicza  je  do  dokumentów 

po

dlegających uzupełnieniu, poprawieniu, czy też wyjaśnieniu, na mocy art.26 ust.3 ustawy.  

(…) 

Podsumowując  powyższe  wywody  Izba  stwierdza,  że  karta  katalogowa  urządzenia  to  nie 

oświadczenie woli oferenta, a jedynie dokument producenta/handlowca reklamującego towar 

do nabycia przez potencjalnego kupującego/zamawiającego. 


Izba  podsumowując  powyższe  rozważania  stwierdza,  że  karty  katalogowe  nie  stanowią  o 

treści oferty i podlegają uzupełnieniu, poprawieniu, czy też wyjaśnieniu w trybie art.26 ust.3 

czy też art.26 ust.4 ustawy.  

Izba rozstrzygnięcie w spornej kwestii rozważała również, uwzględniając formułę przedmiotu 

zamówienia oraz  jego realizacji.  Jak już  wyżej  Izba  cytowała przedmiotem  zamówienia jest 

budowa/przebudowa  dróg  do  lotniska  i  budowa  parkingów  wyposażonych  w  elektroniczne 

urządzenia  (kasy  biletowe  automatyczne,  terminale  do  wjazdu  i  wyjazdu  na  parking 

lotniskowy  oraz  inne  urządzenia  wymienione  w  opz  i  PFU).  Przy  czym  przedmiotem 

zamówienia  nie  jest  tylko  budowa/przebudowa  dróg  i  parkingu  przy  lotnisku  ale  najpierw 

wykonanie  dokumentacji  technicznej 

–  projekt  wykonawczy  a  także  dokumentacja 

powykonawcza wraz z oddaniem obiektu do użytku.  

Dla  rozstrzygnięcia  zawisłego  przed  Izbą  sporu,  należy  skupić  uwagę  na  pierwszym 

elemencie  to  jest  wykonania  dokumentacji  technicznej  w  postaci  projektu  wykonawczego. 

Zamawiający w ramach siwz sporządził program funkcjonalno–użytkowy i projekt budowlany. 

Tak  więc  wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  ma  wykonać 

dokumentację  techniczną  w  postaci  projektu  wykonawczego,  który  jest  elementem 

przedmiotu  zamówienia.  Z  natury  rzeczy  jak  i  w  tym  przypadku  wynika,  że  pfu  i  opz 

zawierają  szereg  opisów  technicznych  co  do  urządzeń,  które  praktycznie  w  tym 

postępowaniu  przekładają  się  na  zobowiązanie  oferentów  do  złożenia  kart  katalogowych 

urządzeń już na etapie składania oferty. W związku z tym zamawiający ma prawo sprawdzać 

na  etapie  oceny  ofert  czy  w  kartach  katalogowych  znajdują  się  oczekiwane  parametry 

techniczne z pfu i opisu przedmiotu zamówienia.  

(…) 

Izba doc

hodząc do sedna rozważań w tym miejscu, powołując się na powszechnie dostępną 

wiedzę  zawodową  wskazuje,  że  dopiero  na  etapie  projektu  wykonawczego  projektant 

dokonuje  doboru  konkretnych  urządzeń  wskazując  producenta  i  inne  oznaczenia 

identyfikujące urządzenie przewidziane w projekcie wykonawczym.  

Niemniej  zamawiający,  uznał  za    sensowne  sprawdzenie  oferenta  już  na  etapie  składania 

ofert  jakie  urządzenia  zamierza  zaprojektować  u  zamawiającego.  W  tej  sytuacji  w  ocenie 

Izby nie wyklucza się, że oferent może na etapie składania ofert na dane urządzenie złożyć 

nawet  kilka  kart  katalogowych  nawet  różnych  producentów  na  jedno  urządzenie,  jeżeli 

posiadają  parametry  opisane  w  opz  i  pfu.  I  obowiązek  ten  po  stronie  oferenta  jest  nie  do 

podważenia.  


Izba na tle powyższych rozważań stwierdza, że gdyby nie było formuły projektuj i buduj tylko 

formuła  buduj  to  po  stronie  zamawiającego  leżało  by  nie  tylko  pfu,  projekt  budowlany  ale 

także projekt wykonawczy i dopiero wtedy można byłoby rozważać czy brak bądź doręczenie 

niewłaściwej  do  oferty  karty  katalogowej  świadczyć  może  o  sprzeczności  treści  oferty  z 

treścią  siwz.  Bowiem  jest  to  sytuacja  w  której  zamawiający  precyzyjnie  określił  przedmiot 

zamówienia  aż  do  rodzaju  urządzeń  w  zakresie  wszystkich  wymaganych  parametrów 

techni

cznych,  technologicznych  czy  funkcjonalnych,  które  stanowią  wymagania 

zamawiającego, nie podlegające bez jego zgody na etapie realizacji jakimkolwiek zmianom 

Natomiast powyższy wywód Izby, pełnomocnicy odwołujących skwitowali krótko i dosadnie w 

odwołaniach  powołując  się  na  opis  przedmiotu  zamówienia,  gdzie  znajduje  się 

postanowienie  o  treści  „dobór  urządzeń  nastąpi  na  etapie  projektowania”.  Niemniej  dla 

przekonania  zamawiającego  co  do  zasadności  rozstrzygnięcia  Izby  w  zakresie  obowiązku 

stosowania  w  niniej

szej  sprawie  art.26  ust.3,  a  nie  art.89  ust.1  pkt  2  ustawy,  w  związku  z 

brakiem kart katalogowych, czy też błędnych co do treści kart katalogowych, Izba posłużyła 

się niniejszym wywodem.  

Na marginesie sprawy należy wskazać, na co powoływali się pełnomocnicy odwołujących na 

rozprawie,  że umieszczenie w opz czy w pfu a nie w siwz w części, w której co do  zasady 

wymienia  się  dokumenty  jakie  należy  załączyć  do  oferty,  jest  utrudnieniem  dla 

przygotowujących oferty.  

Natomiast  Izba  zwraca  uwagę,  że  taka  niekonsekwencja  struktury  dokumentacyjnej 

przetargu,  w  przypadku  gdyby  nie  doręczenie  wymaganego  dokumentu  skutkowało 

odrzuceniem oferty, to zamawiający pozbyłby się np. bardzo korzystnej oferty.  

Izba  dokonując  podsumowania w  przedmiocie  sporu co  do  kart  katalogowych,  w  oparciu  o 

zgromadzony  materiał  dowodowy  w  sprawie  stwierdza,  że  karty  katalogowe  to  dokumenty 

podlegające  reżimowi  art.26  ust.3  ustawy  a  nie  art.89  ust.1  pkt  2  ustawy,  ponieważ  są 

elementem  oferty  nie  posiadającym  charakteru  oświadczenia  woli  oraz  elementem  oferty, 

który  nie  ma  charakteru  wiążącego  po  złożeniu  oferty,  w  związku  z  doborem  urządzeń  na 

etapie  wykonania  projektu  wykonawczego,  który  w  tym  zamówieniu  stanowi  wyodrębnioną 

część zamówienia.  

Z  zacytowanego  powyżej,  obszernego  fragmentu  orzeczenia  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

2069/20  i  KIO  2074/20  można  wyciągnąć  dwa  generalne  wnioski  co  do  znaczenia  kart 

katalogowych na potrzeby przedmiotowego postępowania. Po pierwsze karty katalogowe nie 

stanowiły treści oferty i podlegały uzupełnieniu, poprawieniu, czy też wyjaśnieniu w trybie art. 

26  ust. 

3  czy  też  art.  26  ust.  4  Pzp.  Po  drugie  karty  katalogowe  były  elementem  oferty 


nie

posiadającym  charakteru  oświadczenia  woli  oraz  elementem  oferty,  który  nie  miał 

charakteru  wiążącego  po  złożeniu  oferty,  w  związku  z  doborem  urządzeń  na  etapie 

wykonania  projektu  wykonawczego,  który  w  tym  zamówieniu  stanowił  wyodrębnioną  część 

zamówienia.  Ponadto  zamawiający  poza  zdawkową  informacją  zawartą  OPZ  lub  PFU  o 

wymaganiu  złożenia  kart  katalogowych  dla  określonych  urządzeń  nie  opisał  żadnych 

szczegółowych informacji co do tego w jaki sposób i pod jakim kątem będzie analizował treść 

złożonych  kart  katalogowych  oraz  jakie  będą  konsekwencję  niepotwierdzenia  części 

parametrów z postawionymi wymogami.  

Wykonując orzeczenie Izby, zamawiający unieważnił czynność unieważnienia postępowania, 

a także unieważnił czynność odrzucenia ofert: przystępującego, odwołującego i wykonawcy 

MIRBUD  S.A.,  po  czym  wezwał  ich  do  uzupełnienia  kart  katalogowych  oraz  wyjaśnień  w 

trybie  art.  26  ust.  3  Pzp. 

Przystępujący  złożył  karty  katalogowe  następujących  urządzeń, 

których producentem jest CAME Poland Sp. z o.o.: 

- kasy automatycznej; 

serwerów; 

centralnej jednostki zarządzającej; 

urządzenia wjazdowego;  

urządzenia wyjazdowego;  

szlabanów; 

- kamer LPR;  

kasy ręcznej;  

- tablicy informacyjnej.  

Wszystkie  karty  katalogowe  zostały  opatrzone  następującym  zastrzeżeniem  Dokument  ma 

charakter  wyłącznie  informacyjny  i  może  podlegać  zmianie  w  dowolnym  momencie.  Jego 

zawartość nie może być w żadnym wypadku uznana za umowną lub wiążącą

Ponadto  zamawiający  w  piśmie  z  dnia  30  października  2020  r.  skierowanym  do 

przystępującego  na  podstawie  art.  22a  ust.  3  Pzp  wskazał,  że  Jednocześnie  Zamawiający 

informuje, że działając zgodnie z Wyrokiem KIO z dnia 2 października 2020 roku, sygn. akt: 

KIO 2069/20 i KIO 2074/20, traktuje przesłane przez Państwa na wezwanie Zamawiającego 

karty katalogo

we urządzeń jako mające jedynie charakter poglądowy i ostateczne parametry 

oferowanych  urządzeń,  ustalone  na  etapie  wykonywania  dokumentacji  wykonawczej,  będą 

zgodne z SIWZ

Dodatkowo przystępujący złożył wraz pismem procesowym oświadczenie CAME Poland Sp. 

z  o.o.,  z  którego  wynika,  że  ww.  podmiot  będący  producentem  oferowanych  urządzeń 


oświadczył,  iż  karty  katalogowe  produktów  nie  są  wiążącą  ofertą  handlową,  a  produkty  są 

modyfikowane pod potrzeby klienta/konkretnego projektu. Producent oświadczył ponadto, iż 

rozwiązania 

przyszłej 

projektowej 

dokumentacji 

wykonawczej 

zadania 

nr 

48/PN/ZP/TLLZP/20,  podlegającej  akceptacji  przez  inwestora,  będą  spełniały  wszystkie 

wymagania Programu Funkcjonalno-

Użytkowego dla przedmiotowego zadania. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  nawet  jeśli  przyjąć,  że  zamawiający  powinien  bardzo 

skrupulatnie  podejść  do  analizy  złożonych  przez  przystępujacego  kart  katalogowych,  to  w 

przypadku  stwierdzenia  nieścisłości  co  do  jakichś  parametrów,  w  związku  z  zastrzeżeniem 

dokonanym  w  treści  karty  przez  producenta,  powinien  zwrócić  się  do  przystępującego  o 

wyjaśnienie  treści  tego  dokumentu  w  trybie  art.  26  ust.  4  Pzp.  Jednakże  w  ocenie  składu 

orzekającego, oświadczenie producenta załączone do pisma procesowego przystępującego 

w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  należy  uznać  za rozwiewające  wątpliwości  w  tym 

zakresie.  Powyższe  stanowisko  było  tym  bardziej  zasadne,  ponieważ  karty  katalogowe  w 

realiach  przedmiotowego  zamówienia  zostały  uznane  za  element  oferty  nieposiadający 

charakteru  oświadczenia  woli,  który  nie  ma  charakteru  wiążącego  po  złożeniu  oferty,  w 

związku  z  doborem  urządzeń  na  etapie  wykonania  projektu  wykonawczego,  który  w  tym 

zamówieniu stanowi wyodrębnioną część zamówienia.  

Tym samym Izba oddaliła zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp skierowany wobec oferty 

przystępującego. 

Nie potwierdził się także zarzut ewentualny podniesiony w tym zakresie.  

Skoro  karty  katalogowe  nie 

miały  charakteru  wiążącego  po  złożeniu  oferty,  to  nie  mogły 

wprowadzać  zamawiającego  w  błąd  mogący  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane 

przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Podkreślenia  przy  tym 

wymaga,  iż  nie  można  uznać  podanych  przez  wykonawcę  informacji  za  wprowadzające  w 

błąd,  jeżeli  zapoznanie  się  z  nimi  byłoby  wystarczające  do  powzięcia  ewentualnych 

wątpliwości  i  podjęcia  przez  zamawiającego  odpowiednich  kroków  w  postaci  wezwania 

wykonawcy  do  wyjaśnień.  Jak  ustalono  powyżej  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy 

przystępujący  wyjaśnił  wątpliwości  związane  z  treścią  złożonych  kart  katalogowych,  zatem 

nie można stwierdzić, że przystępujący ostatecznie wprowadził zamawiającego w błąd, a jak 

wskazano powyżej, stwierdzona wcześniej rozbieżność  i tak nie miała istotnego wpływu na 

decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W 

związku z tym zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp został oddalony. 

W  zakresie  zarzutu  podni

esionego  w  pkt  2  odwołania  Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z 

warunkiem 

udziału w postępowaniu, określonym w pkt V.1.2) lit. b) tiret 6 SIWZ wykonawcy 


mieli się wykazać osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami  budowlanymi  w  sp

ecjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  wraz  z  własnym 

zaświadczeniem  o  przynależności  do  właściwej  izby  samorządu  zawodowego  oraz 

posiadającą,  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  zawodowe  w  nadzorowaniu  robót 

budowlanych  w  swojej  specjalności,  w  tym  przynajmniej  przy  realizacji  jednego  obiektu 

użyteczności  publiczne.  Tym  samym  zamawiający  nie wymagał,  aby  osoba  ta  posiadała  3-

letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, tj. funkcji 

kierownika robót.  

Jak  słusznie  w  ocenie  Izby  podnosili  zamawiający  i  przystępujący,  zamawiający  w 

odpowiedzi  na  przywołane  przez  odwołującego  pytanie  nr  137  potwierdził  jedynie,  iż  uzna 

przedmiotowy 

warunek  za  spełniony  również  w  przypadku  osób  pełniących  funkcję 

Kierownika  Robót  przez  3  lata  w  swojej  specjalności.  W  związku  z  tym  odpowiedź  na  to 

pytanie  nie  skutkowała,  wbrew  interpretacji  odwołującego,  zmianą  treści  SIWZ. 

Potwierdzeniem powyższego jest również odpowiedź na pytanie 104 z dnia 3 sierpnia 2020 

r.,  w  której  zamawiający  nie  wyraził  zgody  na  proponowana  zmianę  zapisów  punkt  V 

podpunkt  1.2  b)  tiret  5,  6,  7,  8.  9  SIWZ  z  nadzorowania  robót  budowlanych  w  swojej 

specjalności na kierowanie robotami budowlanymi w swojej specjalności. 

Zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  (pkt  VII.3.1  tiret  drugie),  celem  wykazania  spełnienia 

powyższego warunku, wykonawca obowiązany był przedłożyć na wezwanie zamawiającego 

wykaz  oraz  informacje  o  podstawie  dysponowania  i  d

oświadczeniu  osób  opisanych  w  pkt 

V.1.2.  ppkt  b) 

SIWZ.  Podkreślenia  przy  tym  wymaga,  iż  zamawiający  nie  określił  w  SIWZ 

żadnych  dodatkowych  wymogów,  czy  dokumentów,  które  miałyby  być  przez  wykonawcę 

przedkładane.  W  szczególności  nie  został  w  SIWZ  określony  obowiązek  opisu  lub 

udokumentowania  kwalifikacji,  czy  wykazania  poszczególnych  doświadczeń  osób 

kierowanych do realizacji zadania oraz ich uprawnień. Zamawiający również nie załączył do 

SIWZ żadnego wzoru takiego wykazu.  

Przystępujący  na  wezwanie  zamawiającego  złożył  wykaz  osób,  w  którym  wskazał  dane 

osobowe  osób  kierowanych  do  realizacji  zamówienia,  rodzaj  i  numer  uprawnień  oraz 

podstawę  dysponowania,  a  także  złożył  każdorazowo  oświadczenie  co  do  okresu 

doświadczenia  danej  osoby.  Ponadto,  przystępujący  wyspecyfikował  wybrane  projekty 

realizowane  przez  poszczególne  osoby,  które mogłyby  mieć  znaczenie  dla  zamawiającego 

przy ocenie, w ramach których osoby te nabywały doświadczenie. 


Należy  wskazać,  że  przystępujący  wraz  z  ofertą  złożył  zobowiązanie  w  związku  z 

poleganiem  za  zasobach  innych  podmiotów  złożone  przez  Prinkbauer  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z 

siedzibą w Legionowie.  

Zakres  przedmiotowego  zobowiązania  dotyczył

przekazania  posiadanej  wiedzy  i 

doświadczenia związanego z wykonywaniem i nadzorem nad realizacją robót w specjalności 

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, 

wodociągowych  i  kanalizacyjnych  oraz  dysponowanie  potencjałem  kadrowym  –  kierownik 

robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  urządzeń  cieplnych, 

wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  z  minimum  3-letnim 

doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, w 

tym  przynajmniej  przy  realizacji  jednego  obiektu  użyteczności  publicznej.  Ponadto 

przystępujący załączył do złożonego w sprawie pisma procesowego oświadczenie Budimex 

S.A.  z  dnia  13  stycznia  2021  r.  potwierdzające,  że  pan  P.W.  pełnił  na  zadaniu 

Zaprojektowanie  i  budowa  drogi  ekspresowej  S17  Garwolin  - 

Kurów  na  odcinku  Garwolin 

(koniec obwodnicy) - 

granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: 

Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy)- granica województwa mazowieckiego 

i lubelskiego od ok.km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km, funkcję kierownika 

robót w strukturach podwykonawcy Priknauber Sp. z .o.o. Sp.k. 

Jak wynika z jednolitej linii orzeczniczej Izby

, postanowienia SIWZ powinny być tłumaczone 

zgodnie 

z  ich  literalnym  brzmieniem.  Muszą  mieć  charakter  precyzyjny  i  jednoznaczny,  a 

ewentualne 

wątpliwości w tym zakresie powinny być rozstrzygane na korzyść wykonawców. 

Obowiązek  takiego  sformułowania  i  tłumaczenia  postanowień  SIWZ  ma  na  celu  realizację 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W związku z tym mając na 

uwadze  tr

eść  kwestionowanego  warunku  należy  wskazać,  że  postawiony  przez 

odwołującego zarzut się nie potwierdził.  

Kluczowe  zagadnienie  w  tym  zakresie  miało  ustalenie  znaczenia  zwrotu  dotyczącego 

doświadczenia  w  nadzorowaniu  robót  budowlanych  w  swojej  specjalności.  Podtrzymując 

wcześniejsze  ustalenie  o  tym,  że  poprzez  odpowiedź  na  pytanie  137  do  treści  SIWZ 

zamawiający  nie  zmodyfikował  treści  przedmiotowego  warunku,  a  jedynie  dopuścił  jedną  z 

możliwości jego spełnienia, wniosek co do znaczenia ww. zwrotu sprowadzał się co najwyżej 

do  uznania,  że  miał  on  charakter  nieostry  i  wyznaczał  dość  szerokie  spektrum  możliwości 

spełnienia.  W  związku  z  tym  dla  jego  potwierdzenia  wykonawca  nie  musiał  wskazywać 

osoby,  która  na  danej  inwestycji  pełniła  wyłącznie  funkcje  kierownika  budowy  lub  robót  ze 

strony generalnego wykonawcy albo inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony inwestora, 


którzy musieli być ujawnieni lub wpisani w dzienniku budowy. Izba doszła do przekonania, że 

w  znaczeniu  pojęcia  „nadzorowania  robót”  użytym  w  treści  warunku  mieściło  się  także 

wykonywanie funkcji kierowniczych w strukturach podwykonawcy działającego na inwestycji, 

co  wykazywał  w  swojej  argumentacji  przystępujący.  Odwołujący  nie  udowodnił,  że  osoba 

wskazana przez przystępującego dla spełnienia tego warunku nie wykonywała takiej funkcji. 

Ponadto  ze  względów  wskazanych  powyżej,  nie  miały  znaczenia  dowody  złożone  w  tym 

zakresie  przez 

odwołującego  tj.  dwa  pisma  pochodzące  od  zamawiającego  oraz  kopie 

fragmentów  dziennika  budowy,  ponieważ  zdaniem  składu  orzekającego  nie  potwierdzały 

one, że wskazana przez przystępującego osoba nie wykonywała funkcji na inwestycji, którą 

wykazywał przystępujący. 

Ponadto przystępujący w złożonym wykazie nie poświadczył, iż pan P.W. pełnił samodzielną 

funkcję  techniczną  na  przedmiotowym  zadaniu,  a  jedynie  wskazał,  iż  m.  in.  w  ramach 

realizacji  tego  obiektu  użyteczności  publicznej  nadzorował  on  roboty  budowlane  w  swojej 

specjalności.  

Tym  samym,  o

dwołujący  nie  wykazał,  aby  przystępujący  w  zakresie  przedmiotowego 

warunku  przedstawi

ł  jakiekolwiek  nieprawdziwe  informacje,  które  miały  wprowadzić 

zamawiającego  w  błąd  oraz  nie  udowodnił,  że  przystępujący  nie  spełnił  tego  warunku  w 

zarzucanym zakresie. 

W związku z tym Izba oddaliła zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp oraz art. 24 

ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 Pzp. 

Jeśli  chodzi  o  ostatni  zarzut  podniesiony  wobec  oferty  przystępującego,  Izba  nie 

znalazła  podstaw  do  stwierdzenia,  że  zamawiający  wobec  oferty  tego wykonawcy  dopuścił 

się  czynności,  które  naruszały  treść  wskazanych  przez  odwołującego  przepisów.  Jak 

słusznie  podniósł  przystępujący  do  podstawowych  obowiązków  zamawiającego  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, należy 

przygotowanie  i  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców,  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości,  a  także  udzielenie  zamówienia  wyłącznie  wykonawcy 

wybranemu  zgodnie  z  przepisami  Pzp,  co  o

dwołujący  również  podkreślał  w  odwołaniu. 

Zgodnie  natomiast  z  jednolitym  orzecznictwem  Izby,  z

amawiający  jest  uprawniony  do 

powtórzenia  z  własnej  inicjatywy  czynności,  jeśli  dopatrzy  się  w  swoim  działaniu 

nieprawidłowości.  Tym  samym,  zdaniem  składu  orzekającego,  wobec  odrzucenia  oferty 

przystępującego na tej samej podstawie faktycznej i prawnej, co odwołującego i wykonawcy 

MIRBUD  S.A.,  po  stwierdzeniu 

naruszenia  przepisów  przez  Izbę  w  zakresie  wskazanym  w 


orzeczeniu  o  sygn.  akt  KIO  2069/20  KIO  2074/20,  z

amawiający  był  uprawniony  do 

samodzielnej zmiany stanowiska 

również w stosunku do oferty przystępującego.  

W związku z tym Izba oddaliła zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 26 ust 3, 

art. 91 b) Pzp. 

Przechodząc  do  ostatniej  grupy  zarzutów  dotyczących  oferty  MIRBUD  S.A.  należy 

wskazać, że na skutek niepotwierdzenia się żadnego zarzutu skierowanego w stosunku do 

przystępującego i jego oferty, która została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, to 

nawet ewentualna zasadność przedmiotowych zarzutów ze względu na treść art. 192 ust. 2 

Pzp i brak wpływu na wynik postępowania nie mogła skutkować uwzględnieniem odwołania. 

Co do meritum, Izba ustaliła, że zamawiający  wykonując wyrok Izby w sprawie o sygn. akt 

KIO  2069/20  KIO  2074/20  wezwał  pismami  z  dnia  9  października  2020  r.  zarówno 

odwołującego  oraz  wykonawcę  MIRBUD  S.A.  jak  i  przystępującego  oraz  wykonawcę 

Budimex S.A. w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia kart katalogowych oraz wyjaśnień. 

Przy  czym  wykonawcy  Budimex  S.A.  zamawiający  zakreślił  termin  na  uzupełnienie  i 

wyjaśnienie  na  dzień  14  października  2020  r.  do  godz.  12:00,  a  pozostałym  wyzywanym 

wykonawcom  na  dzień  12  października  2020  r.  do  godz.  12:00.  Jak  wynika  z  powyższego 

zamawiający wyznaczył wykonawcom różny termin na uzupełnienia i wyjaśnienia. Następnie 

zamawiający  po  upływie  pierwotnego  terminu  wyznaczonego  dla  trzech  wykonawców  tj.  w 

dniu  13  października  2020  r.  przesłał  wszystkim  wykonawcom  informację  o  przedłużeniu 

terminu

uzupełnienia dokumentów i składania wyjaśnień dotyczących treści oferty do dnia 14 

października  2020  r.  do  godziny  12:00.  Spośród  trzech  wykonawców,  którym  termin 

pierwotnie został zakreślony do 12 października 2020 r., tylko wykonawca MIRBUD S.A. nie 

złożył  dokumentów  i  wyjaśnień  w  pierwotnym  terminie,  przy  czym  złożył  je  w  terminie 

przedłużonym. 

Dokonując oceny działań zamawiającego Izba doszła do przekonania, że co do zasady nie 

jest  możliwe  wydłużenie  terminu  na  uzupełnienie  dokumentów,  który  już  minął.  Ponadto, 

zamawiający  w  sytuacji,  w  której  już  po  upływie  terminu  na  uzupełnienie  dla  części 

wykonawców, zorientował się, że wyznaczył wykonawcom różny termin na uzupełnienie tych 

samych  dokumentów,  powinien  unieważnić  czynność  wezwania  do  uzupełnienia 

dokumentów  i  złożenia  wyjaśnień.  To  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  byłoby 

uzasadnione, ponieważ zamawiający nierówno potraktował wykonawców przez wyznaczenie 

im innych terminów, a termin dla części wykonawców już minął.  

W  przedmiotowej  sprawie  doszło  do  sytuacji,  w  której  zamawiający  z  jednej  strony  uchybił 

zasadzie  przejrzyst

ości,  ponieważ  przedłużył  termin  na  uzupełnienie  dokumentów  po  jego 


upływie  dla  grupy  wykonawców,  a  z  drugiej  strony  dążył  do  zachowania  zasady  równego 

traktowania wykonawców przez przedłużenie tego terminu w taki sposób żeby był jednakowy 

dla wszystkich.  

W  stanie  przedmiotowej  sprawy  Izba  uznała,  że  czynność  zamawiającego  w  tym  zakresie 

była skuteczna  i  nie  skutkowała stwierdzeniem  zasadności  zarzutów,  ponieważ  mimo tego, 

że  zamawiający  działał  niestarannie  i  niejako  „na  skróty”,  to  jednak  nie  dopuścił  się 

naruszenia  zasady  równego  traktowania  wykonawców,  ponieważ  doprowadził  do  tego,  że 

wszyscy wykonawcy mieli jednakowy termin na uzupełnienie dokumentów. Skład orzekający 

wziął  przy  tym  pod  uwagę  to,  że  w  wyniku  niestarannego  działania  zamawiającego, 

konse

kwencję poniósłby wykonawca, ponieważ jego oferta podlegałaby odrzuceniu.  

W związku z tym Izba oddaliła zarzuty naruszenia art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 26 ust 3 

Pzp  i  art.  7  Pzp  oraz  art.  7  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  26  ust.  3  Pzp  skierowane  wobec  oferty 

MIRBUD S.A. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak 

w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  tj. 

stosownie  do  wyniku  sprawy  oraz  zgodnie  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego 

koszt wpisu od odwołania uiszczony przez odwołującego. 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel