KIO 3379/20 WYROK dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 2 marca 2021

Sygn. akt KIO 3379/20 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:             Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  11  stycznia  2021  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wnies

ionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Impel  System  Sp.  z  o.o. 

w

e  Wrocławiu  i  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu 

przy  udziale  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  „CZA-TA”  N.  Spółka 

Jawna  w  Piotrkowie  Trybunalskim  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  udziału  w 

postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego  

orzeka: 

1. oddala 

odwołanie; 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  Impel  System  Sp.  z  o.o.  we Wrocławiu  i  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.  we 

Wrocławiu  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Impel  System  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu  i  Impel 

Facility Services Sp. z o.o. we Wroc

ławiu tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………… 


Sygn. akt KIO 3379/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  14 Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  w  Poznaniu  –  prowadzi  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.),  dalej  jako:  „ustawa”  lub  „Pzp” 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  świadczenie  usług 

utrzymania czystości. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  199-482857  dnia  13 

października  2020  r.  Wartość 

zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 Pzp. 

Zamawiający  przesłał  informację  o  wyniku  postępowania  w  związku  z  czym    14 

grudnia 2020 r. wykonawc

y wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Impel System 

Sp. z o.o. we Wrocławiu i Impel Facility Services Sp. z o.o. we Wrocławiu wnieśli odwołanie 

dotyczące  części  2.1.,  2.2.  i  2.4.  Zachowany  został  termin  ustawowy  i  obowiązek 

przekazania zamawiającemu kopii odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1.  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania wykonawców; 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  3  i  4  ustawy  rzez  zaniechania  odrzucenia  oferty  uznanej  za 

najkorzystniejszą,  złożonej  przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Usługowe  „CZA-TA”  N.  spółka  jawna  w  Piotrków  Trybunalskim  z  uwagi  na  fakt,  że 

zawiera rażąco niską cenę oraz jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 

3.  art.  90  ust.  1  i  ust.  1a  ustawy  przez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  „CZA-TA”  N.  spółka  jawna  do  złożenia 

wyjaśnień z zakresu rażąco niskiej ceny w części 2.2. i 2.4 postępowania; 

4.  art.  91  ust  1  w  zw.  z  art.  90  ust.  1-

4  ustawy  przez  wadliwy  wybór  oferty 

najkorzystniejszej, 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

uchylenia  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Usługowe „CZA-TA” N. spółka jawna w częściach 2.1. 2.2 i 2.4; 

2.  wezwania  w

ykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „CZA-TA” N. spółka 

jawna do wyjaśnień rażąco niskiej ceny na podstawie art. 90 ust. 1 i ust. 1a ustawy w 

części nr 2.2 i 2.4; 


3.  odrzucenia 

oferty  złożonej  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe 

„CZA-TA” N. spółka jawna na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy  w części nr 

2.1,2.2 i 2.4; 

dokonania  ponownej  oceny  ofert  i  wybór  najkorzystniejszej  oferty  spośród  ofert 

ważnych. 

W uzasadnieniu o

dwołujący powołał następujące twierdzenia, fakty i argumentację.  

I. Postępowanie w części 2.1. 

Oferta  wyk

onawcy  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-  Uslugowe  „CZA-TA”  N.  spółka 

jawna, w 

części 2.1 postępowania powinna zostać odrzucona na podstawie przepisu art. 89 

ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy. 

części 2.1 zostały złożone oferty cenami: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe CZA-TA” N. spółka jawna – 551.601,41 zł; 

Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. MOP 83 Sp. z o.o. – 904.809,88 zł; 

Odwołujący -  896.931,23 zł; 

„AMLUX" Sp. z o.o. - 922 245,93 zł. 

T

rzy  oferty  mają  bardzo  zbliżoną  cenę  w  przedziale  1  %.  Natomiast  oferta  wybrana 

wyróżnia się w sposób istotny na tle takiego porównania. 

Zamawiający  wezwał  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-

Usługowe  „CZA-TA”  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  ceny  ofertowej,  które 

zostały udzielone 27 listopada 2020 r.  

Odwołujący  stwierdził,  że  wyjaśnienia  są  ogólnikowe  i  nie  zostały  w  żaden  sposób 

poparte formalnymi dowodami.  

Wykonawca  oświadczył,  że  będzie  realizował  usługę  przy  zastosowaniu  „50% 

zamortyzowanego specjalistycznego sprzętu”. W tabeli załączonej do wyjaśnień pozycja nr 9 

przedstawia koszt sprzętu w  wysokości  1.620  zł. Wykonawca nie wskazał,  co  to  za sprzęt, 

oraz  nie  podał,  jaki  przyjął  sposób  amortyzacji.  Podany  przez  Wykonawcę  koszt  jest 

nierealistyczny. 

Sprzęt potrzebny do realizacji usługi-zadanie 2.1 jest podzielone na lokalizacje: 

1) Wojska Polskiego - pow. utwardzona 86.093 m

, zielona 193.330 m

A

by zapewnić odśnieżanie Wykonawca musi posiadać: 

duży  ciągnik  rolniczy  do  odśnieżania  i  koszenia  terenów  zielonych  (koszt  amortyzacji 

takiego ciągnika jest na poziomie około 2500 zł netto miesięcznie), 

- mikro ci

ągnik z osprzętem do odśnieżania chodników (koszt amortyzacji wynosi około 1200 

zł netto miesięcznie), 


drobny sprzęt do koszenia (4 kosy, 2 kosiarki, 2 nożyce do przycinania żywopłotu, piła do 

przycinania gałęzi - koszt amortyzacji wynosi około 800 zł netto). 

2) Bukowska - pow. 43.068,00 m

, zielone 30.516,00 m

Aby zapewnić odśnieżanie wykonawca musi posiadać: 

duży  ciągnik  rolniczy  do  odśnieżania  i  koszenia  terenów  zielonych  (  koszt  amortyzacji 

takiego ciągnika jest na poziomie około 2500 zł netto miesięcznie), 

mikro ciągnik z osprzętem do odśnieżania chodników (koszt amortyzacji wynosi około 1200 

zł netto miesięcznie), 

drobny sprzęt do koszenia (3 kosy, 1 kosiarka, 1 nożyce do przycinania żywopłotu, piła do 

przycinania gałęzi - koszt amortyzacji wynosi około 500 zł netto) 

3) Solna, Rolna, Dojazd, Szmarzewskiego. 

Aby zapewnić odśnieżanie wykonawca musi posiadać: 

duży  ciągnik  rolniczy  do  odśnieżania  i  koszenia  terenów  zielonych  (koszt  amortyzacji 

takiego ciągnika jest na poziomie około 2.500 zł netto miesięcznie), 

mikro  ciągnik  z  osprzętem  do  odśnieżania  chodników  (koszt  amortyzacji  wynosi  około 

200 zł netto miesięcznie, 

drobny sprzęt do koszenia (3 kosy, 1 kosiarka, 1 nożyce do przycinania żywopłotu, piła do 

przycinania gałęzi - koszt amortyzacji wynosi około 500 zł netto)  

Brak  wymienionego 

sprzętu  powoduje  niemożność  wykonania  usługi  zgodnie  z 

opisem przedmiotu zamówienia. 

Usługi  odśnieżania  i  koszenia  muszą  być  wykonywane  w  tym  samym  czasie  na 

wszystkich  lokaliza

cjach  (odśnieżanie  do  godziny  7:00  rano),  dlatego  też  wykonawca  musi 

dysponować tym sprzętem, aby zapewnić realizację usługi zgodnie z OPZ. 

Oświadczenie  wybranego  wykonawcy  potwierdza,  że  tak  ogólnikowy  sposób 

przedstawienia kosztu sprzętu i jego „amortyzacji”, jest przykładem finansowania skrośnego, 

czyli finansowania niniejszego przedmiotu zamówienia z innych kontraktów. 

Wykonawca  oświadcza,  że  zastosował  nowoczesną  technologię  i  efektywną 

organizację  świadczenia  usług,  które  będą  realizowane  przez  jednostki  „Spec-Grupy”  bądź 

„Stanowiska  Specjalistyczne”.  Odwołujący  stwierdził,  że  w  kalkulacji  ceny  ofertowej  nie 

wykazano 

żadnego  kosztu  takiej  „Spec-Grupy”  lub  „Stanowiska  Specjalistycznego”.  Co 

więcej  wykonawca  oświadczył,  że  całość  usługi  będzie  realizowana  wyłącznie  przez  osoby 

niepełnosprawne,  posiadające  „niepełnosprawności  umiarkowane  specjalne  (US)  oraz 

znaczne  specjalne  (ZS). 

Wykonawca  w  żaden  sposób  nie  udowodnił,  że  pracownicy, 

zatrudnieni  do  realizacji  umowy,  rzeczywiście  są  osobami  niepełnosprawnymi,  w 

szczególności  nie  dołączył  do  wyjaśnień  żadnych  zaświadczeń  ani  orzeczeń  o 

niepełnosprawności pracowników, ani też żadnych innych dokumentów, w których wskazane 


byłoby  miejsce  zatrudnienia  tych  osób.  Pokreślenia  fakt,  że  rynek  pracowników 

niepełnosprawnych w regionie Wielkopolski, a w tym przypadku szczególnie jeśli dotyczy to 

centrum  miasta  Poznania,  jest  bardzo  mocno  ograniczony.  Usługa  musi  być  realizowana 

zgodnie z zapisami SIWZ w 6 różnych lokalizacjach na terenie miasta Poznania. Wykonawca 

CZA-

TA  w  swoich  wyjaśnieniach  podał,  że  będzie  zatrudniał  wszystkich  pracowników  z 

orzeczeniami  o  niepełnosprawności,  w  tym  osoby  na  6  etatach  z  umiarkowanym  stopniem 

niepełnosprawności  ze  schorzeniem  specjalnym  oraz  osoby  na  6  etatach  ze  znacznym 

stopniem niepełnosprawności + schorzenie specjalne. Wykonawca nie dołączył do wyjaśnień 

orzeczeń pracowników na których się powołuje z miejscem ich zatrudnienia. Pracownicy ze 

wskazanymi  schorzeniami,  w  tym  wszyscy  ze  schorzeniami  specjalnymi  (każdy  taki 

pracownik musi posiadać zgodę lekarza medycyny pracy na pracę powyżej 7 godzin), mają 

znacznie  mniejszą  wydajność  pracy  oraz  bardzo  często  ograniczenia,  dotyczące 

użytkowania maszyn i urządzeń do obsługi terenów zewnętrznych. 

Odwołujący wskazał, że od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia 

pracownika niepełnosprawnego wynosi: 

o  1.

950 zł - na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności, 

o  1.

200 zł - na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

450 zł - na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

Kwoty,  o  których  mowa  powyżej,  w  odniesieniu  do  osób  niepełnosprawnych,  którym 

orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe 

łub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o: 

o  1.

200  zł  w  przypadku  osób  niepełnosprawnych  zaliczonych  do  znacznego 

stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3.150 zł), 

900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2.100 zł), 

600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia 

niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1.050 zł). 

Odwołujący  zaznaczył,  iż  wyjaśnienia  dotyczące  dofinansowania  pracowników  z 

PFRON są następujące: 

  punkt 16 kalkulacji ceny -dofinansowanie do etatu pracownika ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności + schorzenie specjalne wynosi 3 100 zł. 

  pracownicy będą otrzymywali wynagrodzenie miesięczne brutto 2800 zł. 

K

wota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć: 

75% poniesionych kosztów płacy - dla pracodawcy prowadzącego działalność 

gospodarczą, 

90%  poniesionych  kosztów  płacy  -  dla  pracodawcy,  który  nie  prowadzi 


działalności gospodarczej. 

Jako koszty płacy należy rozumieć: 

o  wynagrodzenie brutto, 

obowiązkowe  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne,  rentowe  i  wypadkowe 

naliczane od tego wynagrodzenia, 

obowiązkowe  składki  na  Fundusz  Pracy,  Fundusz  Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy. 

D

ofinansowania do wynagrodzenia pracowników kształtują się następująco: 

1) przy płacy 2.800 zł brutto - powiększonej o tzw. ZUS pracodawcy tj. 560 zł. - otrzymujemy 

kwotę  3.360  zł.  -  a  zatem  dofinansowanie  z  PFRON  wynosi  2.520  zł  brutto  (ti.  75% 

poniesionych kosztów płacy z kwoty 3.360 zł a nie jak podał wykonawca 3.100 zł brutto,  

2)  aby  otrz

ymać  dofinansowanie  na  poziomie  3.100  zł.,  wynagrodzenie  pracownika 

musiałoby wynosić 3.445 zł brutto. 

N

a 6 etatach wykonawca otrzyma dotacje w wysokości 15.120,00 zł., a nie jak podał 

w wyjaśnieniach 18.600,00 zł - różnica wynosi 3 480,00 zł. 

U

sługa  nie  jest  realna  do  wykonania  przez  pracowników  zatrudnionych  w  wymiarze 

12 etatów, tym bardziej niepełnosprawnych ze stopniem specjalnym. Należy zwrócić uwagę, 

że  osoby  ze  schorzeniami  specjalnymi,  to  osoby  niewidome  albo  osoby,  wobec  których 

orzeczono  chorob

ę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe 

lub epilepsję. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do schorzeń specjalnych bowiem zalicza się: 

  całościowe zaburzenie rozwojowe (symbol: 12-C); 
  zaburzenia wzroku (symbol 04-0) 
  epilepsja (symbol 06-E) - praca wymagana w parze zgodnie z przepisami; 
  choroba psychiczna (symbol 02-P); 
  upośledzenie umysłowe (symbol 01-U). 

Tym bardziej nie sposób założyć, że będą oni  w stanie wykonywać pracę w stopniu 

równie efektywnym, jak osoby nie posiadające orzeczeń o niepełnosprawności. 

W  ocenie  o

dwołującego  usługi,  określonej  w  części  2.1,.  nie  da  się  wykonać  przy 

pomocy osób niepełnosprawnych (w tym ze schorzeniami specjalnymi), zatrudnionych na 12 

etatach  - 

praktyką  i  doświadczenie  profesjonalnego  wykonawcy  wskazuje,  że  osoby 

niepełnosprawne, zatrudnione przy pracach porządkowo czystościowych, cechuje wydajność 

pracy  mniejsza  o  20  - 

50%  (w  zależności  od  posiadanego  stopnia  niepełnosprawności)  od 

standardowej wydajności pracy osób pełnosprawnych.  

Dodatkowo w odpowiedziach z 23.10.2020 r. z

amawiający zabronił podczas realizacji 

z

amówienia  korzystanie  z  dmuchaw,  które  mają  bardzo  duży  wpływ  na  wydajność  pracy. 


 U

sługa musi być realizowana zgodnie z zapisami SIWZ w 6 różnych lokalizacjach na 

terenie miasta 

Poznania. Wykonawca nie wyjaśnił, w jaki sposób osoby niepełnosprawne z 

tak znacznym uszczerbkiem na zdrowiu, będą przemieszczać się samodzielnie po tak dużym 

obszarze i jaki będzie konkretnie koszt tego przemieszczania się. 

W  formularz

u  cenowym,  złożonym  w  ofercie,  wykonawca  podaje,  że  za  wykonanie 

usługi  na  terenach  utwardzonych  (na  wszystkich  powierzchniach  w  6  lokalizacjach)  będzie 

otrzymywał  wynagrodzenie  miesięczne  w  wysokości  24.522,53.  zł  netto.  Zysk 

średniomiesięczny  w  kwocie  8.422,65  zł  netto,  czyli  w  okresie  zimowym  od  grudnia  do 

kwietnia wykonawca będzie miał na pokrycie swoich kosztów w wymiarze 16.099,97 zł netto, 

a  przecież  w  tych  samych  wyjaśnieniach  podał  on,  że  jego  koszty  średniomiesięczne 

wynoszą  30.865,20  zł  netto.  Podsumowując,  w  okresie  zimowym,  przy  wyłączonych 

terenach zielonych, kontrakt przyniesie stratę na poziomie 14.765,23 zł netto. 

Wykonawca wybrany 

w wyjaśnieniach nie przewidział wywozu zebranych papierów i 

innych za

nieczyszczeń, co jest wymogiem zamawiającego zgodnie z OPZ punkt 8 podpunkt 

b. 

Zgodnie z punktem 8 ppkt 1) OPZ, wykonawca jest zobowiązany do grabienia i wywozu 

na  własny  koszt  skoszonej  trawy.  Wykonawca  w  swojej  kalkulacji  cenowej,  zawartej  w 

wyjaśnieniach,  nie  uwzględnił  takiego  kosztu.  Wielkość  terenów  zielonych  przeznaczonych 

do  koszenia  i  zebrania  trawy  wynosi  234.711,70  m

.  W  punkcie  8  podpunkt  o)  OPZ 

z

amawiający  wymaga  nawożenia  terenów  zielonych  z  częstotliwością  zapewniającą 

prawidłową wegetację, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. Biorąc pod uwagę powierzchnie 

terenów  zielonych  (234.711,70  m2)  oraz  fakt,  że  zalecana  przez  producentów  nawozów 

dawka nawozu wynosi 300 - 

350 kg na 1 hektar, a koszt zakupu jednego 1 kg wynosi 3,69 zł, 

wyliczenia łącznych wydatków w zakresie nawożenia kształtują się następująco: 

300 kg x 3,69 zł x 23,47 h = 25.981,29 zł - za jednokrotne nawożenie terenów zielonych. 

W  punkcje  8  podpunkt  q)  OPZ  z

amawiający  wymaga  chemicznego  usuwania  roślinności  z 

terenów utwardzonych, które wynoszą 150.587,50 m

Biorąc  pod  uwagę  powierzchnie  terenów  utwardzonych,  zalecana  przez  producenta 

Randapu

, dawka środka wynosi 4-5 litrów na 1 hektar (ulotka producenta), zaś koszt zakupu 

jednego litra wynosi 18 zł, wobec czego kalkulacja kosztów użycia tego środka przedstawia 

się, jak poniżej: 

4 litry x 18 

zł x 15,05 h = 1083 zł-za jednokrotne opryskanie terenów utwardzonych. 

Reasumując,  suma  kosztów  nawożenia  i  chemicznego  usuwania  roślinności  wynosi 

.064,29  zł,  co  przy  podzieleniu  przez  okres  realizacji  umowy  (13  m-cy)  daje  koszt 

miesięczny  w  wysokości  2.081,87  zł.  Wykonawca  w  swoich  wyjaśnieniach,  w  punkcie  7, 

podał  kwotę  miesięczną  480  zł.  Taka  kwota  jest  nierealna  do  przeprowadzenia  zabiegów, 

których wymaga zamawiający. 


W  pkt  8  ppkt  y)  OPZ  z

amawiający  zastrzega  sobie  szczególne  zaangażowanie 

całodobowe  pracowników  wykonawcy  w  okresie  zimowym,  celem  pełnego  zabezpieczenia 

bezpieczeństwa dla osób poruszających się  na terenie kompleksów. Wykonawca w  swoich 

wyjaśnieniach  nie  przewidział  dla  swoich  pracowników  20%  dodatku  do  wynagrodzenia  za 

pracę w godzinach nocnych w okresie zimowym. 

W pkt 8 ppkt z) OPZ z

amawiający wymaga, aby Wykonawca zabezpieczył na własny 

koszt  wywóz  śniegu,  lodu,  liści,  skoszonej  trawy,  wyciętych drzew  i  gałęzi.  Koszt  wywozu i 

utylizacji  1  m

liści  (odpadu  zielonego),  wynosi  127,86  zł  (zgodnie  z  obowiązującymi 

stawkami na rynku Wielkopolskim: https://gruz-alibaba.pl/cennik.html) 

Z  opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  doświadczenia  własnego  odwołującego 

(o

dwołujący świadczy usługę na tych obiektach od dwóch lat), wynika, że ilość wywiezionych 

liści ze wszystkich kompleksów wojskowych, objętych usługą, wynosi około 200 m

 rocznie. 

W

ymieniona kwota została wyliczona w następujący sposób: 

Koszt wywozu i utylizacji odpadów zielonych w kontenerze o pojemności 14m

 wynosi 1.790 

zł  netto.  Przy  założeniu,  że  roczna  ilość  zebranych  odpadów  ze  wszystkich  kompleksów 

objętych usługą wynosi 200m

, wyliczenia są następujące: 

127,86 zł x 200m

= 25 572,00 zł (koszt średniomiesięczny wynosi 1.967,08 zł). 

Żaden z tych kosztów nie został przez wykonawcę ujęty w Wyjaśnieniach. 

W  punkcie  16.  OPZ  z

amawiający  wymaga  zatrudnienia  pracownika  na  stanowisku 

ogrodnik,  posiadającego  kwalifikacje  zawodowe.  Odwołujący  stwierdził,  że  osoby  na  takim 

stanowisku,  nie  mogą  być  na  rynku  lokalnym  zatrudnione  za  płacę  minimalną  tj.  2.800  zł. 

Tym bardziej, że wykonawca oświadcza, że ogrodnikiem będzie osoba niepełnosprawna ze 

schorzeniami specjalnymi. 

Odwołujący podkreśla, że taka osoba, nie jest w stanie wykonać 

usługi zgodnie z wymogami zamawiającego. Takie osoby bardzo często mają ograniczenia 

(np.  zakaz  pracy  maszynami 

ciągnikowymi),a  w  lokalizacji  Wojska  Polskiego  i  Bukowska 

należy  przewidzieć przynajmniej  po jednym  dużym  ciągniku,  aby  móc prawidłowo wykonać 

zamówienie. 

II. Postępowanie w części nr 2.2 i 2.4. 

W ocenie odw

ołującego oferta złożona przez wybranego wykonawcę w części nr 2.2 i 

2.4 nosi znamiona rażąco niskiej i wymaga wyjaśnienia. 

Zgodnie  z  przepisem  art.  90  ust.  1a  pkt.  1  ustawy  w  przypadku, 

gdy  cena  całkowita  oferty 

jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert, 

z

amawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 

Odwołujący zaprezentował zestawienie ofert złożonych w obu zadaniach: 

Zadanie 2.2: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” N. spółka jawna – 409.311,31 zł; 


Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. MOP 83 Sp. z o.o. – 735.661,85 zł; 

Odwołujący – 558.400,46 zł; 

„AMLUX" Sp. z o.o. – 1.339.238,02 zł; 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dafmar, D. M. – 1.863.234,74  zł. 

Zadanie 2.4: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe CZA-TA” N. spółka jawna – 244.955,13 zł; 

Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. MOP 83 Sp. z o.o. – 312.468,17 zł; 

Odwołujący – 296.399,84 zł; 

„AMLUX" SP. z o.o. - 378 899,93 zł; 

5.   ANTICULEX K. B. - oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt 7b; 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dafmar, D. M. – 1.756.441,07 zł. 

Z powyższego zestawienia wynika, że różnica między średnią arytmetyczną cen ofert 

złożonych w postępowaniu a ceną oferty wybranej przekracza 30%. Odwołujący zarzucił, że 

z

amawiający nie wezwał wybranego wykonawcy do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, mimo tak 

istotnej  różnicy  między  złożonymi  ofert  w  postępowaniu.  Zamawiający  winien  powziąć 

wątpliwości  co  do  możliwości  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  za  cenę 

zaoferowaną  przez  wybranego  Wykonawcę,  gdyż  wartości  wskazane  w  ofercie  wybranego 

wykonawcy mają charakter zaniżony i przesądzają jednoznacznie, że cena ta jest nierealna i 

nierzeczywista na tle opisu przedmiotu zamówienia. Według odwołującego nie jest możliwe 

w pełnym zakresie, przy zachowaniu wszelkich norm, minimalnego wynagrodzenia za pracę i 

innych  uwarunkowań  rynkowych,  spełniając  wymagania  zamawiającego  w  kwocie 

zaproponowanej przez wybranego w

ykonawcę wykonać prawidłowo przedmiot zamówienia. 

Odwołujący  wskazał,  że  wyjaśnienia  przedstawione  przez  wykonawcę  CZATA  w 

części  2.1  postępowania  jednoznacznie  potwierdzają,  że  przewiduje  podobną  organizację 

p

racy  przy  użyciu  osób  niepełnosprawnych  ze  znacznym/umiarkowanym  stopniem 

niepełnosprawności w części nr 2.2 i 2.4., zatem, że wszystkie zarzuty z części 2.1 pozostają 

aktualne w stosunku do oferty w części nr 2.2 i 2.4 postępowania. 

Deklaracja  realizacji 

zamówienia  za  powyższą  cenę  grozi  zamawiającemu 

nienależytym  wykonaniem  lub  niewykonaniem  zamówienia  w  przyszłości.  Kalkulacja 

wynagrodzenia  na  takim  poziomie  stanowi  bezspornie  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w. 

rozumieniu  przepisu  art.  15  ust.  1  pkt  1)  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr  153, poz. 1503 ze 

zm.). Przepis ten stanowi, iż 

czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  utrudnianie  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku 

przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich 

odsprzedaż  poniżej  kosztów  zakupu  w  celu  eliminacji  innych  przedsiębiorców.  Ponadto 

działaniem  spełniającym  przesłanki  uznania  danego  działania  przedsiębiorcy  za  czyn 


nieuczciwej  konkurencji  jest  dzi

ałanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli 

zagraża  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy.  Jeżeli  działania  podejmowane  przez 

przedsiębiorcę  nie  wynikają  z  istoty  konkurencji,  lecz  są  podejmowane  w  celu  utrudnienia 

dostępu do rynku i przy pomocy środków nieznajdujących usprawiedliwienia w mechanizmie 

wolnej  konkurencji,  stanowią  one  czyn  nieuczciwej  konkurencji.  'Wybór  przez  tej  oferty 

bezsprzecznie  świadczy  o  naruszeniu  obowiązujących  reguł  i  mechanizmów  oraz  zasad, 

które zamawiający sam ustalił. 

Wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  „CZA-TA”  N.  spółka  jawna  w 

Piotrków Trybunalskim przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek  przekazania  kopii  przystąpienia 

zamawia

jącemu i odwołującemu. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania. 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  z  7  stycznia  2021  r.  wniósł  o 

oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas 

której  strony  podtrzymały  dotychczasowe  stanowiska.    Przystępujący  nie  stawił  się  na 

posiedzenie i rozprawę, swoje stanowisko przedstawił w piśmie procesowym z 7 stycznia 2021 

r. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołujący  jest  uprawniony  do  wniesienia odwołania zgodnie z  art.  179 ust.  1  Pzp. 

Jest  wykonawcą,  który  złożył  ofertę  i  ma  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia. 

Zarzucane  zamawiającemu  naruszenia  przepisów  powodują,  że  odwołujący  może  ponieść 

szkodę  w  postaci  utraty  możliwości  uznania  jego  oferty  za  najkorzystniejszą  i  niezawarcia 

umowy z zamawiającym. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Okoliczności  faktyczne  dotyczące  wymagań  zamawiającego,  wysokości  cen 

poszczególnych  ofert  zostały  przywołane  zgodnie  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy.  Również 

prawidłowo odwołujący przytoczył wybrane przez siebie elementy wyjaśnień złożonych przez 

przystępującego.  

Stan sprawy istotny dla rozstrzygnięcia zarzutów wymaga jednak uzupełnienia. 


Przede  wszystkim  należy  wskazać  na  wartość  szacunkową  zamówienia,  którą  po 

dodaniu wartości podatku od towarów i usług zamawiający podał, jako kwotę przeznaczoną 

na sfinansowanie zamówienia. Wartość ta wynosiła odpowiednio: 

o  w zadaniu 2.1 

– 862.524,91 zł; 

o  w zadaniu 2.2 

– 517.316,03 zł; 

o  w zadaniu 2.4 

– 277.511,66 zł.  

Kolejn

o  podkreślenia  wymaga,  że  zamawiający  kierując  do  przystępującego 

wezwanie z 25 listopada 2020 r. 

w sprawie wyjaśnienia ceny oferty nie wskazał konkretnych 

żądań.  Zamawiający  żądał  wyjaśnień  wskazując  na  cenę  oferty  odwołującego  niższą  o  co 

najmniej 30% od 

wartości zamówienia, wątpliwości, co do możliwości wykonania zamówienia 

zgodnie  z  SIWZ  oraz  obowiązku  wykonawcy  udowodnienia,  że  cena  oferty  jest  realna  i 

wiarygodna, a wykonawca nie będzie ponosił strat.  

Przystępujący  udzielił  odpowiedzi  27  listopada  2020  r.  Do  wyjaśnień  dołączył 

szczegółową  kalkulację  ceny  oferty  uwzględniającą  elementy  kosztotwórcze  w  okresie 

miesięcznym  oraz  całym  okresie  obowiązywania  umowy  (13  miesięcy).  W  wyjaśnieniach 

przystępujący  wskazał,  że  PPU  „CZA-TA”,  jako  Zakład  Pracy  Chronionej  i  firma 

specjalizująca  się  w  profesjonalnej  realizacji  „Usług  Sprzątania”  również  terenów 

zewnętrznych  wykorzystała  swoje  ponad  28-mio  letnie  doświadczenia  przy  obsłudze 

porz

ądkowo-pielęgnacyjnej  podobnych  technicznie  i  technologicznie  terenów,  jak 

powierzchnie  utwardzone:  wewnętrzne  (place,  drogi,  chodniki)  i  zewnętrznych  (chodniki 

przylegające  do  kompleksu)  czy  powierzchnie  terenów  zielonych  w  kompleksach 

wojskowych w Poznaniu na Wojska Polskiego 86/90, przy Bukowskiej 34, Dojeździe 30 czy 

przy Solnej 17/25, Szamarzewskiego 3 i Rolnej 51. 

Poinformo

wał,  iż  na  obszarze  szeroko  rozumianej  aglomeracji  poznańskiej  z 

sukcesem  obsługiwaliśmy  przez  ponad  4  lata  kompleksy  wojskowe  podlegle  31  Bazie 

Lotnictwa Taktycznego Krzesiny 

– Poznań i w załączył list referencyjny z tego okresu. 

Przystępujący  wyjaśnił,  że  kalkulując  zadanie  2.1.  dokonał  usprawnień  logistyczno- 

organizacyjnych  i 

rachunkowych  uwzględniając  warunki  kosztowe,  a  także  wykorzystując  - 

opracowane  przez  jego 

technologów  -  efektywne  Plany  Utrzymania  Czystości 

wykorzystujące rozwiązania technologiczno-sprzętowe, jak również warunki graniczne: 

usługa utrzymania czystości specjalistycznych powierzchni zewnętrznych realizowana 

będzie  tylko  przez  optymalnie  wykorzystanych  pracowników  z  orzeczeniami  KIZ 

zatrudnionych  na  umowy  o  pracę  przy  zastosowaniu  własnego  w  50% 

zamortyzowanego  specjalistycznego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania 

powyższych  usług  na  szeroko  rozumianych  powierzchniach  zewnętrznych 

utwardzonych  i  zielonych  przy  wykorzystaniu  profesjonalnych  wysokowydajnych 


środków  chwastobójczych  i  nawozowych  koncentratów  uwzględniając  wymagania 

kadrowe  i  sprzętowe  oraz  specjalistyczne  prace  usługowe  codzienne  i  okresowe 

zawarte  odpowiednio  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (53/z/2020) 

oraz 

Umowie wraz z załącznikami); 

2.   zastosowano 

nowoczesne  technologie  i  efektywną  organizację  świadczenia  Usług 

Codziennych  i  Okresowych  Usług  Specjalistycznych  ułatwiających  wykonywanie 

czynności  codziennych,  oraz  czynności  okresowych,  tj.:  cykliczne  i  losowe  prace 

realiz

ują,  w  zależności  od  wielkości  jednostki  „Spec-Grupy  bądź  „Stanowiska 

Specjalistyczne”  zaś  czynności  pielęgnacyjne  przypisane  są  do  Stanowisk 

Gospodarczych

, co zwiększa ich wydajność i poprawia jakość usługi. 

Przystępujący  wyjaśnił,  że  wykorzystując  fakt  posiadania  przez  niego  statusu  Zakładu 

Pracy  Chronionej 

będzie  realizować  usługi  w  Jednostkach  Zadania  nr  2.1.  tylko 

p

racownikami, którzy posiadają orzeczenia niepełnosprawności umiarkowane specjalne (Us) 

oraz znaczne specjalne (Zs). 

Podał, że pracownicy pracujący przy realizacji kompleksowych 

usług  na  powierzchniach  zewnętrznych  oraz  serwisach  i  przy  pracach  okresowych  z 

zagospodarowaniem  potencjału  czasowego  będą  otrzymywali  wynagrodzenie  miesięczne 

brutto licząc proporcjonalnie do wysokości etatu od kwoty miesięcznej = 2.800,00 zł. 

Przystępujący oświadczył, że wszystkie usługi cykliczne i losowe wycenił według kosztów 

przeliczając  te  koszty  na  koszt  średnio  miesięczny,  który  zawiera  pozycja  kosztowa  nr  11. 

Kolumna 4 Kalkulacji miesięcznej. 

Wyj

aśnił,  że  posiadając  status  Zakładu  Pracy  Chronionej  otrzymuje  z  PFRON-u 

dofinansowanie  (SOD)  comiesięcznie  do  każdego  pracownika  posiadającego  orzeczenie  o 

niepełnosprawności: 

a) 

umiarkowanej specjalnej w przeliczeniu na cały etat w wysokości = 2.100,00 zł.; 

b) 

znacznej specjalnej w przeliczeniu na cały etat w wysokości = 3.100,00 zł. 

D

ofinansowanie  proporcjonalnie  uwzględnił,  jako  przychód  w  kalkulacji  miesięcznej 

realizacji „Zadania nr 2.1.”, w całym okresie trwania umowy. 

Wskazując na kalkulację ceny oferty przystępujący stwierdził należy, iż w żadnym przypadku 

nie zachodzi przesłanka rażąco niskiej ceny, a wręcz przeciwnie usługa - z uwzględnieniem 

dopłat -gwarantuje zysk. 

Załączona kalkulacja ceny wskazywała na wykorzystanie 12 etatów w tym, 6 etatów z 

orzeczeniem  Us  + 

6  etatów  z  orzeczeniem  Zs. Każdy  etat to  2.800,00 zł.  Podane wartości 

dotyczyły wartości w okresie miesiąca i całym okresie obowiązywania umowy – 13 miesięcy, 

1. Wynagrodzenia brutto - 33.600,00 - 33.600,00 - 436.800,00; 

Składki ZUS (18,50%) - 6.216,00 - 6.216,00 - 80.808,00; 

3. Urlopy 1 Fundusz Socj. (od poz. 1 i 2)=9,5% - 3.782,52 - 3.782,52 - 49.172,76; 


3. Koszty BHP - 360,00 - 360,00 - 4.680,00; 

Koszt środków czyszczących - 1.080,00 - 1.080,00 - 14.040,00; 

Koszt środków eksploatacyjnych - 1.250,00 - 1.250.00 - 16.250,00; 

6. Koszt piasku - 

środka zimowego  - 2.100,00 - 2.100,00 - 27.300,00; 

Koszt nawozów i Randapu - 480,00 - 480,00 - 6,240,00 

Koszt paliwa i środków eksploatacyjnych taboru sprzętowo-samochodowego - 2.800,00 -

Amortyzacja  używanego  sprzętu  (zamortyzowany  w  50%)  -1.620,00  -  1.620,00  - 

zł; 

Koszt zakupu drobnego sprzętu - 1.550,00 - 1.550,00 - 20.150,00; 

Usługi cykliczne - 770,00 - 770,00 - 10.010,00; 

Narzut kosztów wydziałowych (DOZ.1-11) x 6,56% - 3.647,92 - 3.647,92 - 47.422,96; 

Narzut kosztów administracji (DOZ.1-12) x 4,74% - 2.808,76 - 2.808,76 - 36.513,88; 

Suma kosztów poz. od 1 do 13 - 62.065,20 - 62.065.20 - 806.847,60; 

15 Zysk (poz.17 +poz.l6)- poz. 14 - +8.422,65 - +8.422,65 - + 109.494,45; 

Inne:  dofinansowania  do  Pracow.  z:  orzeczeniem  „Us"  =2.100,00;  orzeczeniem  „Zs" 

=3.100,00 = SOD 

(6 etatów x2.100,0 zł.) + (6 etatów x 3.100,0 zł.) - 31.200,00 

17. Cena netto - 39.287,85 - 39.287,85 - 510.742,04; 

18. Cena brutto - 42.430,88 - 42.430,88 - 551.601,41; 

19. Stawka podatku VAT - 8% - 8%  - 8%. 

Legenda: orzeczenie Us - umiarkowane specjalne; orzeczenie Zs - znaczne specjalne. 

Zamawiający prawidłowo ocenił wyjaśnienia przystępującego i nie odrzucił jego oferty 

z powodu rażącego zaniżenia jej ceny.  

Odwołujący wskazuje jako podstawę prawną zarzutu art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, jednak – 

skoro zamawiający wzywał do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp - ewentualną 

podstawą  prawną  działania  zamawiającego  powinien  być  art.  90  ust.  3  Pzp.  Przepis  ten 

stanowi,  że  zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli 

dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Przystępujący  udzielił  wyjaśnień.  Wyjaśnień  tych  nie  można  zakwalifikować  jako 

ogólnikowych, nie odnoszących się do przedmiotu zamówienia. W tej sytuacji należy ustalić, 

czy 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco 

niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Ocena  wyjaśnień  przystępującego  nie  potwierdza  tezy  o  rażącym  zaniżeniu  ceny  w 

części 2.1.  


Odwołujący zarzuty odwołania buduje na kilku elementach.  

Pierwszym z nich jest brak załączenia dowodów potwierdzających treść wyjaśnień. W 

tej mierze Izba zważyła, że sam fakt niezałączenia dowodów do wyjaśnień nie może stać się 

podstawą do uznania, że oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 lub art. 

90 ust. 3 Pzp. Zamawiający jest uprawniony do tego, aby pozytywną ocenę wysokości ceny 

ofertowej i sposobu jej ustalenia oprzeć na samej treści wyjaśnień. W okolicznościach sporu 

przystępujący  złożył  wystarczające  wyjaśnienia.  Ewentualne  kwestie,  o  ile  wymagałyby 

doprecyzowania,  zamawiający  mógł  wyjaśnić  kierując  do  odwołującego  prośbę  o 

uszczegółowienie  już  udzielonych  wyjaśnień.  Kwestie  poruszane  przez  odwołującego 

przykładowo koszt koszenia trawy, nawożenia, usuwania śmieci nie były przedmiotem pytań 

zamawiającego  i  mogłyby  być  badane  po  raz  pierwszy.  Pozostałe  elementy,  na  których 

budowane  były  zarzuty  odwołania,  wynikały  z  założeń  i  wyliczeń  przyjętych  przez 

odwołującego  po  lekturze  wyjaśnień,  w  tym  zatem  zakresie  wyjaśnienia  mogłyby  podlegać 

uzupełnieniu. 

Izba nie nakazała jednak zamawiającemu uzyskania wyjaśnień uzupełniających, gdyż 

wyjaśnienia  z  27  listopada  2020  r.  uznała  za  wystarczające.  Przede  wszystkim  po  stronie 

przystępującego  istnieją  szczególnie  korzystne  warunki  wykonywania  zamówienia.  Po 

pierwsze,  przystępujący  jest  zakładem  pracy  chronionej.  Z  tego  tytułu  uzyskuje  nie  tylko 

dofinansowanie PFRON na wynagrodzenie pracowników, ale również dopłaty bezpośrednie i 

odliczenia  na  fundusz  PFRON.  Jak  wyjaśnił  przystępujący  w  piśmie  procesowym  aktualnie 

zatrudnia  1.910  pracowników  posiadających  orzeczenia  o  umiarkowanej  albo  znacznej 

niepełnosprawności,  co  niewątpliwie  ma  istotne  znaczenie  cenotwórcze.  Po  drugie, 

przystępujący  mający  siedzibę  na  terenie  Wielkopolski  z  cała  pewnością  lepiej  niż 

odwołujący  zna sytuację na tamtejszym rynku pracy, zwłaszcza świadczonej przez osoby o 

różnych  stopniach  niepełnosprawności.  Przystępujący  zaprzeczył  twierdzeniom  o  braku 

dostępności pracowników.  

Przystępujący wskazał również na przyjętą  przez siebie organizację pracy w postaci 

wykonywania  części  zadań,  w  szczególności  zadań  losowych  przez  wyspecjalizowane 

jednostki,  które  nie  tworzą  kosztu  bieżącej  obsługi  zamówienia.  Ich  działanie  dotyczy 

wszystkich kontraktów realizowanych przez przystępującego.  

Również  kolejny  element  argumentacji  uzasadnienia  odwołania  nie  przekonuje  o 

nieprawidłowym  obliczeniu  ceny  oferty  przystępującego.  Odwołujący  tezę  o  zaniżeniu  ceny 

oferty buduje na wyliczeniach. 

Izba  zważyła,  że  wyliczeń  zaprezentowanych  w  uzasadnieniu odwołania odwołujący 

dokonuje w oparciu o przyjęte przez siebie założenia. Założenia te być może są prawdziwe 

w  przypadku  odwołującego,  jednak  brak  jest  podstaw  do  przenoszenia  ich  na  sytuację 


wszystkich  wykonawców  działających  w  tym  segmencie  rynku,  w  szczególności  na 

przystępującego,  który  posiada  status  zakładu  pracy  chronionej.  Jak  wskazano  wcześniej 

status ten umożliwia oprócz dofinasowania wynagrodzenia, uzyskanie dopłat bezpośrednich 

oraz odliczeń na fundusz PFRON. Te dwa ostatnie czynniki mające znaczenie cenotwórcze 

odwołujący  pomija.  Odwołujący  zawyża  również  liczbę  osób  niezbędnych  do  wykonania 

zamówienia.  Jak  oświadczył  zamawiający  na  rozprawie  odwołujący  aktualnie  wykonuje 

umowę za pomocą mniejszej liczby osób niż wskazał w założeniach dotyczących ceny oferty 

przystępującego.  Również  całkowicie  bezpodstawne  okazały  się  założenia  odwołującego  o 

konieczności  pracy  całodobowej.  Twierdzenie  to  nie  ma  żadnego  oparcia  w  SIWZ,  a 

odwołujący  nie  wykazał,  że  jest  to  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  umowy. 

Niezasadne  jest  również  twierdzenie  odwołującego  o  obowiązkowym  zatrudnianiu 

dodatkowej  osoby  na  stanowisko  Ogrodnika.  Kwestia  organizacji  sposobu  wykonania  prac, 

do  których  niezbędne  jest  posiadanie  ogrodniczych  kwalifikacji  zawodowych  pozostawiona 

jest  decyzji  wykonawców.  W  przypadku  przystępującego  ma  je  wykonać  Brygada 

Ogrodnicza,  pracująca  nie  tylko  w  celu  wykonania  danej  umowy,  której  koszty  są 

uwzględnione w kosztach wydziałowych. 

Nie wiadomo, co jest podstawą do twierdzenia odwołującego o zaniżonych kosztach 

nawozu i  środka  chwastobójczego.  Z  braku  dowodu na  twierdzenie przeciwne  Izba  uznała, 

że cena wskazana w piśmie procesowym nie został zaniżona.  

Również  wyliczenia  dotyczące  zaniżenia  kosztów  amortyzacji  okazały  się  chybione 

już  na  etapie  założeń.  Izba  zgodziła  się  z  poglądem  przystępującego  zawartym  w  piśmie 

procesowym, że ciągnik rolniczy nie jest sprzętem o charakterze specjalistycznym. Zgodnie z 

art.  2  pkt  44  i  36  ustawy  Prawo  o  ruchu  drogowym 

ciągnik  rolniczy  to  pojazd  silnikowy 

skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; 

ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. 

Natomiast    pojazd  specjalny  to 

pojazd  samochodowy  lub  przyczepę  przeznaczone  do 

wykonywania  specjalnej  funkcji,  która  powoduje  konieczność  dostosowania  nadwozia  lub 

posiadania specjalnego wyposażenia, w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy 

związane z wykonywaniem tej funkcji. Kwalifikacja ta ma znaczenie dla kosztów amortyzacji.  

Wbrew  twierdzeniom  odwołania  przystępujący  przewidział  wywożenie  papierów  i 

zanieczyszczeń  na  wysypisko  (pkt  11  kalkulacji).  Istotnie,  założenie  przyjęte  przez 

przystępującego  o  bezpłatnym  przekazaniu  skoszonej  trawy  na  kompostownik 

zaprzyja

źnionego  rolnika,  budzi  wątpliwości,  co  do  zgodności  z  istniejącym  porządkiem 

prawnym. Jednak nie został wykazany wpływ tego elementu na cenę całej oferty. 


Izba  podzieliła  również  pogląd  zamawiającego,  o  braku  podstaw  do  kierowania  do 

odwołującego wezwania, o którym mowa w art. 90 ust. 1a Pzp dotyczącego części 2.2. i 2.4. 

Wskazany przepis stanowi w pkt 1, że w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o 

co  najmniej  30%  od  w

artości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i 

usług,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie 

wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. W ocenie Izby w sprawie zaistniała negatywna 

przesłanka  umożliwiająca  odstąpienie  od  żądania  wyjaśnień.  Po  pierwsze:  wykonawca 

AMLUX"  S

p.  z  o.o.  złożył  zamawiającemu  oświadczenie  o  błędnych  założeniach 

dotyczących obliczenia ceny oferty skutkujących jej zawyżeniem. Cena tej oferty podobnie ja 

cena  oferty 

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Dafmar  znacząco  przekracza  szacunki 

zamawiającego. Uzasadniona jest teza o rażącym zawyżeniu ceny tej oferty. Po pominięciu 

cen tych ofert cena oferty 

odwołującego odnoszona do cen pozostałych ofert nie jawi się jako 

rażąco  niska.  Po  drugie,  należy  uwzględnić  status  przystępującego  będącego  zakładem 

pracy chronionej. 

Również  pozytywna  ocena  wyjaśnień  dotyczących  części  2.1.  przemawia  przeciwko 

żądaniu  ich  od  przystępującego  co  do  części  2.2.  i  2.4.  Uwarunkowania  przystępującego 

mające wpływ na cenę oferty są takie same we wszystkich częściach postępowania. 

Brak  potwierdzenia  zarzutu  rażącego  zaniżenia  ceny  oferty  przez  przystępującego 

oznacza  brak  pot

wierdzenia  zarzutu  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  3 

Pzp.  Zarzut  dotyczący  tego  przepisu  oparty  był  o  te  same  okoliczności  faktyczne,  zatem 

dzieli jego los. Brak jest jakichkolwiek podstaw do odmiennej oceny. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na 

podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji.  

O  kosztach  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp,  uwzględniając  koszty 

wynagrodzenia  pełnomocnika  odwołującego  w  kwocie  3.600  zł,  zgodnie  z  §  3  pkt  2  lit.  b 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (Dz. U. z 2018  poz. 972). 

Pouczenie o długości terminu na wniesienie skargi od orzeczenia Izby oraz ustalenie 

sądu  okręgowego  miejscowo  właściwego  do  rozpatrzenia  skargi  wynika z  art.  92  ust.  1  i  2 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  zgodnie 

z  którymi  w  stosunku  do  odwołań 

wniesionych  przed  1  stycznia  2021  roku  zastosowanie  znajdą  przepisy  dotychczasowe, 


natomiast sądem okręgowym właściwym do rozpoznania skarg wniesionych po tej dacie jest 

Sąd Okręgowy w Warszawie. 

Przewodniczący: 


wiper-pixel