KIO 3377/20 POSTANOWIENIE dnia 11 stycznia 2021 r.

Data: 2 marca 2021

Sygn. akt KIO 3377/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:          

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu 

na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 11 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę  Wielobranżowe 

Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z sied

zibą w Gdyni w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Gniew 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze. 

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Wielobranżowe  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdyni  kwoty    9  000  zł  00  gr 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ust

awy  z  dnia 11  września 2019  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust.1 

ustawy 

z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:   ………………………………………. 


Sygn. akt KIO 3377/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Gmina  Gniew

,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Rozbudowa  sieci  wodociągowej  

na  terenie  gminy 

Gniew  w  miejscowościach  Rakowiec,  Małe  Wyręby,  Wielkie  Wyręby. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  t.j.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.),  dalej  „ustawa  Pzp”.   

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod 

numerem 595686-N-2020 w dniu 

9 października 2020 r. 

W  dniu  21  grudnia  2020  r.  wykonawca 

Wielobranżowe  Przedsiębiorstwo  Robót 

Inżynieryjnych  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdyni,  dalej 

„Odwołujący”,  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

poprzez  naruszenie  zasady  równego  traktowania 

wykonawców,  w  związku  z  dokonaniem  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  

przez wyk

onawcę Termid A. B., która powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt  4 

w  związku  z  art.  90  ust  2  i  3  ustawy  Pzp  oraz  na  podstawie  art.  89  ust.  1  

pkt 2 ustawy Pzp; 

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

w  związku  z  ponownym  wezwaniem  

do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny pomimo braku przesłanek do takiego 

działania  oraz  uwzględnieniem  odwołania  w  całości,  a  tym  samym  zobowiązaniem  

do  wykonania  czynności  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  uwzględnionym  odwołaniu  

na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp; 

art. 90 ust. 2 i 3 i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  poprzez dokonanie wyboru oferty, 

która nie obaliła domniemania rażąco niskiej ceny, a tym samym, zawierającej rażąco niską 

cen

ę,  bowiem  złożone  wyjaśnienia  na  podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  są 

niewystarczające dla stwierdzenia prawidłowej kalkulacji ceny wykonawcy. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz  nakazanie 

Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  odrzucenia 

oferty  Termid  A.  B.  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  i  4  ustawy  Pzp  oraz  dokonania 

ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w 

postępowaniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  nie  przystąpił  żaden 

wykonawca. 


Odwołujący  pismem  z  dnia  10  stycznia  2021  r.  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie. 

Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 

Odwołującego  i  stanowi  podstawę  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  zgodnie  

art. 187 ust. 8 zd. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  

o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  wpisu,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ………………………………………. 


wiper-pixel