KIO 3374/20 WYROK dnia 15 stycznia 2021 r.

Data: 2 marca 2021

KIO 3374/20 

Sygn. akt: KIO 3374/20 

WYROK 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14  stycznia  2021 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

SAWREM sp. z o.o. sp.k., ul. Grota-Roweckiego 115B, 52-

232 Wrocław oraz D. S. i T. S. 

występujący wspólnie jako Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM s.c. D. S. i T. S., 

ul. Koskowicka 10,  59-220 Legnica, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, 

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Remontowo-Budowlane  „AGAD”  sp.  z  o.o., 

ul.  Chrzanowskiego  23b,  87-

100  Toruń,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego,  

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  odrzucenie  oferty  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Remontowo-

Budowlane  „AGAD”  sp.  z  o.o.  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  powtórzenie 

czynności badania i oceny ofert,  

kosztami  po

stępowania  obciąża  zamawiającego  Uniwersytet  Medyczny  im. 


KIO 3374/20 

Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr  

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego,                          

tj. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  Przedsiębiorstwo 

Budowlane  SAWREM  sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul.  Grota-Roweckiego  115B,  52-232 

Wrocław  oraz  D.  S.  i  T.  S.  -  występujący  wspólnie  jako  Przedsiębiorstwo 

Budowlane  SAWREM  s.c.  D.  S.  i  T.  S.,  ul.  Koskowicka  10,  59-220  Legnica, 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Uniwersytet  Medyczny  im.  Piastów  Śląskich  we 

Wrocławiu,  Wybrzeże  L.  Pasteura  1,  50-367  Wrocław,  na  rzecz  odwołującego,                   

tj.  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  Przedsiębiorstwo 

Budowlane  SAWREM  sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul.  Grota-Roweckiego  115B,  52-232 

Wrocław  oraz  D.  S.  i  T.  S.  -  występujący  wspólnie  jako  Przedsiębiorstwo 

Budowlane SAWREM s.c. D. S. i T. S., ul. Koskowicka 10, 59-220 Legnica

kwotę 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset dwanaście złotych, zero groszy) 

tytułem  zwrotu  kosztów  uiszczonego  wpisu  od  odwołania,  kosztów  wynagrodzenia 

pełnomocnika oraz kosztów dojazdu na rozprawę.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)                            

w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019 r. poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w terminie                       

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………… 


KIO 3374/20 

Sygn. akt KIO 3374/20 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający  –  Uniwersytet  Medyczny  im.  Piastów  Śląskich  we  Wrocławiu,  Wybrzeże  L. 

Pasteura  1,  50-

367 Wrocław, prowadzi  w trybie przetargu nieograniczonego,  postępowanie   

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.

„Częściowa  realizacja  projektów  budowlanych 

podstawowego  i  zamiennego  pn.:  Przebudowa  budynku  dydaktycznego  Uniwersytetu 

Medycznego  przy  ul.  Tytus

a  Chałubińskiego  5  we  Wrocławiu,  polegająca  na  remoncie 

elewacji  i  dachu  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  drewnianej,  przeniesieniem 

zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych i wykonaniem zewnętrznych instalacji sanitarnych i 

elektrycznych,  zgodnie  z  projektami  budowlanymi,  pozwoleniami  na  budowę,  projektami 

wielobranżowymi  wykonawczymi  i  specyfikacjami  STWiORB,  z  zakresem  prac  określonym      

w  przedmiarach  i  w  opisie  planowanych  prac  do  wykonania  w  poszczególnych  branżach” 

(numer referencyjny: UMW/AZ/PN-93/20). 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w  dniu  08.09.2020  r.,  nr  582606-N-2020.  Pismem  z  dnia  16.12.2020  r. 

zamawiający 

poinformował  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Przedsiębiorstwo 

Remontowo-Budowlane 

„AGAD” sp. z o.o.  

W  dniu  21.12.2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie,                   

w  którym  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie:  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

SAWREM sp. z o.o. sp.k., ul. Grota-Roweckiego 115B, 52-

232 Wrocław oraz D. S. i T. S. - 

występujący  wspólnie  jako  Przedsiębiorstwo  Budowlane  SAWREM  s.c.  D.  S.  i  T.  S.,  ul. 

Koskowicka  10,  59-220  Legnica 

(dalej:  „odwołujący”)  zarzucili  zamawiającemu  naruszenie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 1a i art. 22d ust. 1 w zw. z art. 24 

ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.), zwanej dal

ej „ustawą Pzp”, w wyniku czego doszło do niezgodnego z prawem 

wyboru  przez  zamawiającego  jako  najkorzystniejszej  oferty  Przedsiębiorstwa  Remontowo-

Budowlanego „AGAD" sp. z o.o., mimo że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków 

udziału  w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej co do wykazania, 

że  dysponuje  osobami  skierowanymi  do  realizacji  zamówienia  posiadającymi  kwalifikacje, 

doświadczenie  i  uprawnienia  w  specjalnościach  konstrukcyjno-budowlanej,  a  mianowicie: 

Kierownikiem budowy. 

W szczególności  odwołujący  podniósł,  że:   „Zgodnie z  zapisem  punktu V.1.2)  SIWZ 

wykonawcy  zobowiązani  byli  do  wykazania  spełnienia  wskazanych  tam  warunków  udziału                

w  postępowaniu,  w  tym  posiadania  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  polegającej  na 

dysponowaniu  osobami  skierowanymi  do  realizacji  zamówienia  posiadającymi  określone               


KIO 3374/20 

w SIWZ kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

-  pkt  V.1.2)  ppkt  c)  lit.  B.  1.  SIWZ  - 

mianowicie  „Kierownika  budowy,  posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, wpisanego na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, 

który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego 

instytucją  kultury  i  prowadził  w  okresie  ostatnich  3  (trzech)  lat  przed  upływem  terminu 

składania ofert co najmniej 2 (dwa) remonty zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków,  z  remontem  elewacji,  dachu  i  wymiana  stolarki  okiennej,  o  wartości  brutto  co 

najmniej 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych) każdy". 

Zamawiający wskazał przy tym wprost, że „przez remont rozumie się, zgodnie z art. 3 

pkt  8  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2020  r.,  poz. 

1333):  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających 

na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym 

dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  budowlanych  innych  niż  użyto  w  stanie  pierwotnym

(wyjaśnienie pojęć na stronie 7. SIWZ). (…) 

Odwołujący  zarzuca,  że  już  dokumenty  przedłożone  pierwotnie przez  AGAD,  w  tym 

wyjaśnienia  złożone  w  dniu  20.10.2020r.  (Pismo  Przedsiębiorstwa  Remontowo-

Budowlanego  „AGAD”  sp.  z  o.o.  z  dnia  20.10.2020r.  -  w  załączeniu),  nie  potwierdzają 

spełniania ww. warunku, mianowicie prace wskazane pod pozycją 3. tabeli w Załącznik nr 2 

do oferty AGAD (tj. prace 

dotyczące budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 

w  Krakowie)  nie  obejmowały  -  wbrew  twierdzeniom  tego  wykonawcy  -  remontu  dachu. 

Dokumenty przetargowe dotyczące tych robót wskazanych pod pozycją 3. tabeli w Załącznik 

nr  2  do  oferty  AGAD,  mia

nowicie  treść  SIWZ  oraz  przedmiaru  inwestorskiego,  wskazują 

bowiem, że zakres prac wykonanych przez AGAD na tej inwestycji obejmował tylko remont 

elewacji  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej  oraz  krat  okiennych;  jedynie  w  treści  programu 

prac  konserwatorskich 

dla  przedmiotowej  nieruchomości  zwrócono  uwagę,  że  przed 

przystąpieniem  do  remontu  elewacji  należy  przeprowadzić  przegląd  poszycia  dachowego,                 

w  celu  wykonania  koniecznych  reparacji  - 

jednak  nie  można  na  podstawie  powyższego 

przyjmować, że w ramach prac wykonywanych na przedmiotowej nieruchomości wykonano 

remont  dachu  rozumiany  jako  remont  według  definicji  przewidzianej  w  przepisach  prawa 

budowlanego

. (…) 

Za  remont  nie  uznaje  się  bieżącej  konserwacji;  ustawodawca  nie  zdefiniował 

czynności  bieżącej  konserwacji,  uznając,  że  nie  budzi  ono  wątpliwości  interpretacyjnych;                 

w literaturze podkreśla się, że pojęcie to dość powszechnie występuje w treści innych aktów 

prawnych  oraz  języku  prawniczym  i  potocznym,  a  oznacza  wykonywanie  czynności 

niezbędnych do utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym, tak aby nie 


KIO 3374/20 

ulegała pogorszeniu z powodu codziennej eksploatacji. „Wykonanie koniecznych reparacji”, 

o  jakich  mowa  w  przeglądzie  konserwatorskim  poszycia  dachowego  dla  ww.  realizacji, 

można  zatem kwalifikować jedynie w  kategoriach bieżącej  konserwacji, a nie remontu. Już                 

z powyższych względów nie sposób tym samym uznać powołanych przez wykonawcę prac 

jako odpowiadających, co do zakresu, wymaganiom SIWZ w niniejszym postępowaniu. 

Odwołujący  zarzuca  ponadto,  że  remont  dachu  budynku  Dom  im.  Józefa 

Piłsudskiego  przy  al.  3  Maja  7  w  Krakowie  stanowił  przedmiot  odrębnego  postępowania 

przetargowego  z  2015  roku  (w  załączeniu  Ogłoszenie  o  zamówieniu  publicznym  Remont 

bud

ynku  Dom  im.  Józefa  Piłsudskiego  przy  al.  3  Maja  7  -  Oleandry  w  Krakowie,  numer 

114825 z dnia 31.07.2015r. - wydruk ze strony internetowej: 

(…) 

Odwołujący zauważa również, że nawet na swojej stronie internetowej AG AD opisuje 

realizację  wskazaną  w  poz.  3  Załącznika  nr  2  do  oferty  jako  remont  elewacji  i  wymianę 

stolarki okiennej, nie wspomina o wykonywaniu jakichkolwiek prac remontowych dachu: 

(…) 

Również dokumentacja zdjęciowa przedmiotowego budynku, wykonana przy pomocy drona 

w  dniu  25.11.2020r.,  nie  potwierdza,  aby  AGAD  - 

w  ramach  prac  objętych  ww. 

postępowaniem  nr  84/2018  wskazanym  pod  poz.  3  tabeli  w  Załączniku  nr  2  do  oferty  - 

wykonał prace remontowe dachu w zakresie wskazanym w treści wyjaśnień z 20.10.2020r.: 

(…) 

Odwołujący  zarzuca,  że  treść  złożonych  przez  AGAD  wyjaśnień  w  pismach  z  dnia 

30.11.2020r.,  7.12.2020.  oraz  11.12.2020r.  nie  dawała  podstaw  do  przyjęcia,  aby  prace 

wykonane  przez  AGAD  w  ramach  ww.  realizacji,  stanowiły  remont  dachu  w  rozumieniu 

przepisów  prawa  budowlanego.  AGAD  podał  bowiem  (Pismo  z  dnia  30.11.2020r.  -                          

w załączeniu), że w ramach remontu dachu wykonał prace polegające na: 

  rozbiórce  murów  ogniowych,  okapów,  kołnierzy,  gzymsów  itp.  z  blachy  nienadającej  się 

do użytku, w tym pas podrynnowy w ilości 366,210 m2, 

  rozbiórce rynny z blachy nienadającej się do użytku - 40,5 m2, 
  obróbkach  z  blachy  cynkowo-tytanowej  w  tym  obróbki  gzymsów,  okapu,  zadaszenia 

wejścia głównego budynku - pas podrynnowy w ilości 380,70 m2, 

  zamontowanie i wykonanie rynien dachowym z blachy cynkowo-tytanowej -45,5 m2, 
  akcesoria do rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej, 
a także wskazał prace dachowe, jakie wchodziły w zakres przedmiotowego zadania: 

  wymiana orynnowania dachu nad wejściem głównym na wysokości 6 m w ilości 40,5 m, 
  wymiana pasa nadrynnowego dachu nad wejściem głównym, 
  prace  dekarskie  (wycinanie  starej  papy  i  prace  dekarskie  w  miejscu  ułożenia  pasa 

nadrynnowego - 

położenie nowej papy), 

  w  ramach  robót  dodatkowych  na  dachu  nad  wejściem  głównym,  demontaż  godła  i 


KIO 3374/20 

wykonywanie  dekarskich  naprawczych  prac  uszkodzonego  pokrycia  papowego  dachu, 

montaż godła, obróbka dekarska, 

  na  stropodachu  w  części  niższej  obiektu:  wymiana  obróbki  blacharskiej  okapu  wraz  z 

pracami  dekarskimi  polegającymi  na  wycięciu  starej  papy,  położeniu  nowej  obróbki 

blacharskiej i położeniu nowej papy, 

  na dachu w najwyższej części budynku: wymiana koszy rynnowych w ilości dwóch sztuk 

demontaż starych koszy ocynkowanych i montaż nowych z blachy cynkowo-tytanowej. 

(…) Odwołujący zarzuca - wbrew stanowisku AGAD oraz Zamawiającego - że szczegółowo 

analiza  kosztorysu  powykonawczego  przedłożonego  przez  AGAD  prowadzi  do  wniosku,                    

iż  prace,  które  zdaniem  AGAD  stanowiły  „remont  dachu"  budynku  Dom  im.  Józefa 

Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie, w rzeczywistości były pracami wykonywanymi w 

ramach remontu elewacji (rozbiórka murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów skazana 

pod poz. 1 d1 ), związaną z pracami na elewacji wymianą orynnowania budynku (poz. 53 d7, 

55 d7, 57 d7), drobnymi pracami naprawc

zymi w miejscu styku godła z dachem portyku (poz. 

13.4  d13).  Natomiast  żaden  z  punktów  kosztorysu  powykonawczego  nie  potwierdza 

wykonania prac polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku. (…) 

Powyższe  potwierdza  orzeczenie  techniczne  z  grudnia  2020r.  autorstwa  mgr  inż. 

Czesława Sobczaka oraz Zespołu Nadzoru Ekspertyz i Wycen Budowlanych (w załączeniu), 

z którego wprost wynika, że AGAD nie wykonał remontu dachu na budynku Dom im. Józefa 

Piłsudskiego  przy  al.  3 Maja 7 w  Krakowie,  a  jedynie drobną konserwację połaci  dachowej                 

w  związku  z  wykonywanymi  pracami  na  elewacji.  Ponadto,  według  ww.  ekspertyzy, 

wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien (i inne wskazane przez AGAD prace) nie są 

remontem  dachu,  lecz  są  to  prace  towarzyszące  remontowi  elewacji,  który  niewątpliwie 

AGAD wykonał. (…) 

Z  uwag

i  na  powyższe,  wykluczenie  AGAD  z  postępowania  (odrzucenie  oferty)  było 

konieczne  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12)  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  prawo 

zamówień publicznych (dalej: p.z.p).” 

związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Przedsiębiorstwo  Remontowo-Budowlane 

„AGAD” sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, 

wykluczenia  Przedsiębiorstwa  Remontowo-Budowlanego  „AGAD”  sp.  z  o.o.                                

z postępowania z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i uznania złożonej przez niego oferty za 

odrzuconą, 

4)  dokonania wyboru oferty o

dwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Pismem  z  dnia  12.12.2020  r.  wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Remontowo-Budowlane 


KIO 3374/20 

„AGAD”  sp.  z  o.o.,  ul.  Chrzanowskiego  23b,  87-100  Toruń  (dalej:  przystępujący”)  zgłosił 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego.  Izba  stwierdziła, 

że przystąpienie zostało dokonane skutecznie.  

Pismem  z  dnia  11.01.2021 

r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,                 

w której wniósł o jego oddalenie.  

W trakcie rozprawy strony 

i przystępujący podtrzymali swoje stanowiska.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest

przebudowa  budynku  dydaktycznego  Uniwersytetu 

Medycznego przy ul. Tytusa Chałubińskiego 5 we Wrocławiu. 

W  rozdziale  V  siwz,  w  pkt  1.2)c)B.  zamawiający  wymagał,  aby  wykonawca 

dysponował  kierownikiem  budowy,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 

robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  jest  wpisany  na  listę 

cz

łonków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, przez co najmniej 18 miesięcy 

brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych 

do  rejestru  zabytków  lub  inwentarza  muzeum  będącego  instytucją  kultury  i  prowadził                 

w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  co  najmniej  2  remonty 

zabytków  nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  zabytków,  z  remontem  elewacji,  dachu  i 

wymianą stolarki okiennej, o wartości brutto co najmniej 1.000.000,00 PLN każdy.  

Przez  „remont”  zamawiający  rozumiał,  zgodnie  z  art.  3  pkt  8  ustawy  Prawo 

budowlane:  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych 

polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej  konserwacji, 

przy  czym  d

opuszcza  się  stosowanie  wyrobów  budowlanych  innych  niż  użyto  w  stanie 

pierwotnym. 

W rozdziale XIV siwz, w pkt 

3 zamawiający wskazał kryteria oceny ofert: cenę – 60%, 

okres  gwarancji 

–  30%  oraz  doświadczenie  zawodowe  kierownika  budowy  –  10%.    Treść 

ostatni

ego z kryteriów była identyczna z treścią warunku, ale należało podać ilość remontów. 

Ponadto 

zamawiający  dodał,  że  „w  wypadku  zaoferowania  doświadczenia  zawodowego 

kierownika  budowy  w  wymiarze  mniejszym  niż  wymagany,  oferta  wykonawcy  zostanie 

odrzucona, p

onieważ jej treść nie odpowiada treści siwz”. 

Przystępujący  wskazał  w  ofercie  6  inwestycji  dla  kierownika  budowy,  w  tym  m.in. 


KIO 3374/20 

r

emont konserwatorski budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie.   

Pismem  z  dnia  14.10.2020  r.  zamawiający  wezwał  przystępującego,  na  podstawie 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, 

do złożenia wyjaśnień poprzez podanie zakresu prac dotyczących 

dachu w ramach inwestycji 

Dom im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. 

Pismem  z  dnia  10.10.2020  r.  przystępujący  odpowiedział,  że  w  zakres  prac 

związanych z remontem dachu wchodziły: 

odtworzenie/remont częściowo uszkodzonego pokrycia dachowego, 

- naprawcze prace izolacyjne dachu, 

wykonanie/naprawa/wymiana częściowa obróbek blacharskich. 

Pismem  z  dnia  18.11.2020  r.  zamawiający  wezwał  przystępującego,  na  podstawie 

art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, do złożenia m.in. wykazu osób.  

W  odpowiedzi  przystępujący  złożył  m.in.  wykaz  osób,  w  którym  dla  kierownika 

budowy wskazał dwie inwestycje, w tym Dom im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. 

Pismem 

z  dnia  24.11.2020  r.  zamawiający  poinformował  m.in.  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  przystępującego.  Pismem  z  dnia  27.11.2020  r.  zamawiający 

unieważnił ww. czynność wyboru oferty. 

Pismem  z  dnia  27.11.2020  r.  zamawiający  wezwał  przystępującego,  na  podstawie 

art.  87  ust.  1  oraz  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp

,  do  złożenia  wyjaśnień  „poprzez  szczegółową 

odpowiedź  (popartą  dowodami)  na  pytanie,  czy  ww.  remont  odpowiada  treści  Siwz                            

w  zakresie  kryteriów  oceny  ofert  oraz  warunku  udziału  w  postępowaniu  i  jako  taki  może 

zostać uwzględniony przy ocenie ofert oraz przy sprawdzaniu spełniania przez Wykonawcę 

warunku 

udziału w postępowaniu”.  

Pismem z dnia 30.11.2020 r. przystępujący wskazał zakres prac dachowych: 

 

rozbiórka  murów  ogniowych,  okapów,  kołnierzy,  gzymsów  itp.  z  blachy,  w  tym  pas 

podrynnowy, 

 

rozbiórka rynny z blachy, 

 

obróbki  z  blachy  cynkowo-tytanowej  gzymsów,  okapów,  zadaszenia  wejścia  głównego 

budynku,  zamontowanie  i  wykonanie  rynien  dachowych  z  blachy  cynkowo-tytanowej, 

akcesoria do rynien dachowych, 

  wymiana orynnowania nad 

wejściem głównym, 

  wymiana pasa na

drynnowego dachu nad wejściem głównym,  

  prace  dekarskie  (

wycinanie  starej  papy  i  prace  dekarskie  w  miejscu  ułożenia  pasa 

nadrynnowego 

– położenie nowej papy), 


KIO 3374/20 

 

demontaż  godła  i  wykonywanie  dekarskich  prac  naprawczych  uszkodzonego  pokrycia 

papowego dachu, 

  w

ymiana  obróbki  blacharskiej  okapu  wraz  z  pracami  dekarskimi  polegającymi  na 

wycięciu starej papy, położeniu nowej obróbki blacharskiej i położeniu nowej papy.  

Do  wyjaśnień  przystępujący  dołączył  m.in.  kosztorys  inwestorski,  kosztorys  ofertowy, 

kosztorys robót dodatkowych.  

Pismem  z  dnia  04.12

.2020  r.  zamawiający  wezwał  przystępującego,  na  podstawie 

art.  87  ust.  1  oraz  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp,  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  obróbki 

ogniomuru szczytowego oraz do złożenia pełnego kosztorysu, określonych protokołów oraz 

wskazanej w piśmie ekspertyzy. Przystępujący złożył wyjaśnienia i dokumenty. 

Pismem  z  dnia  09

.12.2020  r.  zamawiający  wezwał  przystępującego,  na  podstawie 

art.  87  ust.  1  oraz  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp,  do  złożenia  wyjaśnień  kwestii  braku                             

w „kosztorysie powykonawczym robót pokrywczych polegających na położeniu nowej papy”. 

Pismem  z  dnia  11.12.2020  r.  przystępujący  odpowiedział,  że  w  miejscu  ułożenia  pasa 

nadrynnowego  i  wymienianych  obróbek  blacharskich  była  wycinana  stara  papa  i  położona 

nowa, co zostało ujęte w ramach kalkulacji własnej i indywidualnej we wskazanych w piśmie 

pozycjach. 

Pismem  z  dnia  16.12.2020  r.  zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty 

przystępującego jako najkorzystniejszej.

W wyniku badania i oceny ofert, zamaw

iający uznał 

za spełniające wymogi tylko dwie spośród sześciu inwestycji, które przystępujący wskazał na 

potrzeby  kryteriów  oceny  ofert,  zatem  tylko  za  dwie  przyznał  przystępującemu  punkty,                 

w tym m.in. za ww. Dom im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  stanowiska  stron 

i  przystępującego  złożone  na  piśmie  i  podane  do 

protokołu rozprawy, zważyła, co następuje.  

Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  ustawowych  skutkujących 

odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp.  Ponadto  Izba  ustaliła 

wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie odwołującego interesu w 

uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez  niego  szkody  z  uwagi  na 

kwestionow

aną czynność zamawiającego. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z 

postępowania o udzielenie zamówienia 


KIO 3374/20 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia. 

Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  j

eżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,                      

o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 

okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają 

błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich 

złożenia,  uzupełnienia lub poprawienia lub  do  udzielania wyjaśnień  w  terminie przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w 

toku badania i oceny ofert zamawiający może 

żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  art.  3  pkt  8  ustawy  Prawo  budowlane  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1333  ze 

zm.),  remont  to 

wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych 

polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej  konserwacji, 

pr

zy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  budowlanych  innych  niż  użyto  w  stanie 

pierwotnym. 

W  przedmiotowej  sprawie  zamawiający  sformułował  warunek  udziału  w 

postępowaniu,  który  obejmował  m.in.  następujące  wymagania  w  zakresie  doświadczenia 

kierownika budowy: 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

- prowadzenie 

co najmniej dwóch remontów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków, 

- z remontem elewacji, 

- z remontem dachu, 

z wymianą stolarki okiennej,  

- o warto

ści brutto co najmniej 1 mln zł każdy remont.  

Z  treści  warunku  wynika  zatem,  że  każdy  z  co  najmniej  dwóch  remontów  zabytków  miał 

obejmować m.in. remont dachu.  


KIO 3374/20 

Należy  zauważyć,  że  w  opisie  warunku  zamawiający  nie  użył  określenia:  „remont 

elementów dachu” czy „remont dachu lub jego elementów”. Zamawiający użył słowa: „dach”. 

Przepisy prawa nie zawierają definicji „dachu”, zatem zgodnie z zasadami wykładni literalnej, 

należy  temu  słowu  przypisać  znaczenie  takie,  jak  w  języku  potocznym.  W  skład  dachu 

wchod

zą  takie elementy,  jak  m.in.:  więźba  dachowa,  połać dachowa,  kalenica,  kosz,  okap, 

rury 

i  rynny  spustowe.  Jednakże  w  potocznym  rozumieniu  tego  słowa  „dach”  oznacza  albo 

dach 

w  całości  albo  choćby  w  przeważającej  części  jego  podstawowych  elementów  takich 

ja

k więźba dachowa i połać dachowa, czyli elementów przesądzających o tym, że mamy do 

czynienia z dachem. Mimo zatem

, że w skład dachu (oprócz więźby i połaci) wchodzi jeszcze 

szereg innych elementów, to nie są one powszechnie uważane za „dach”, a jedynie za jego 

elementy

, które jednak samodzielnie dachem nie są.  

Ma  rację  zamawiający  twierdząc,  że  po  upływie  terminu  składania  ofert  nie  może 

zmienić  treści  warunku  i  dokonywać  jego  rozszerzającej  interpretacji.  Niemniej  jednak                        

w niniejszym przypadku 

powyższa reguła oznacza to, że zamawiający nie może po otwarciu 

ofert  twierdzić,  że  dopuszczalne  jest  wykazanie  spełnienia  warunku  poprzez  wykazanie 

remontu jedynie niektórych elementów znajdujących się na styku elewacji i dachu, takich jak: 

elementy  ogniomuru,  gzymsów,  odwodnienia,  czy  pasów  nadrynnowych.  Powyższe  byłoby 

możliwe, gdyby zamawiający od początku wskazał w warunku, że wymaga doświadczenia w 

zakresie  remontu  elementów  dachu.  Skoro  jednak  zamawiający  użył  słowa:  „dach”,  to 

zgodnie 

z  potocznym  jego  rozumieniem,  wykonawcy  muszą  wykazać  remont  „dachu”  jako 

całości  lub  choćby  podstawowych  jego  części,  a  nie  tylko  drobniejszych  elementów.  Taka 

zmiana  w  rozumieniu  warunku  i  dopuszczenie 

możliwości  wykazywania  remontu  tylko 

elementów dachu, prowadziłaby do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie 

zasady 

uczciwej 

konkurencji 

zwłaszcza 

wobec 

potencjalnych 

wykonawców 

zainteresowanych  zamówieniem,  którzy  być  może  zrezygnowali  z  udziału  w  postępowaniu 

myśląc,  że nie są w  stanie wykazać  warunku w  zakresie remontu dachu,  a mogliby  złożyć 

oferty, gdyby wiedzieli, że w istocie dopuszczalne jest wykazanie remontu tylko elementów 

dachu występujących na styku z elewacją. 

W  niniejszej  sprawie  nie  jest  sporne,  że  przystępujący  nie  wykonał  remontu  całego 

dachu  ani  jego 

głównych,  podstawowych  elementów.  Wykonał  jedynie  roboty  w  zakresie 

niektórych  elementów  znajdujących  się  na  styku  elewacji  i  dachu,  takich  jak:  elementy 

ogniomuru,  gzymsów,  odwodnienia,  koszy  czy  pasów  nadrynnowych.  Nawet  gdyby  uznać, 

że  wszystkie  te  elementy  wchodzą  w  zakres  dachu  (a  nie  częściowo  elewacji),  to                            

z  pewnością  nie  są  one  „dachem”  jako  takim  w  typowym  rozumieniu  tego  słowa.

Przystępujący  twierdzi  też,  że  wykonał  wymianę  papy  na  powierzchni  45-50  m

,  ale  nie 

wynika to z przedłożonych przez niego dokumentów, ponadto takie wykonywane miejscowo 


KIO 3374/20 

prace nie stanowiłyby także remontu „dachu”. 

Dodać  także  należy,  że  remontem,  w  świetle  cytowanej  wyżej  definicji  zawartej                     

w  ust

awie  Prawo  budowlane,  jest  odtworzenie  stanu  pierwotnego,  niestanowiące  bieżącej 

konserwacji. 

Biorąc  pod  uwagę  niewielki  zakres  robót,  które  zostały  wykonane  na  styku 

elewacji i dachu, nie można stwierdzić, aby w zakresie wykazywanej przez przystępującego 

inwestycji  doszło  do  odtworzenia  stanu  pierwotnego  dachu.  Zostały  po  prostu  wymienione 

lub naprawione elementy 

znajdujące się na styku dachu z elewacją, ale sam dach nie został 

wymieniony, zatem nie „odtworzono jego stanu pierwotnego”.  

Powyższe  ustalenia  pozostają  w  zgodzie  z  faktem,  że  w  Domu  im  J.  Piłsudskiego                  

w  Krakowie  dach  był  remontowany  w  2015  r.,  o  czym  świadczy  treść  ogłoszenia                                

o zamówieniu m.in. na ten zakres robót. Tym samym trudno przypuszczać, aby 3 lata później 

(czyli w trakcie inwestycji wskazanej przez przystępującego) inwestor kolejny raz remontował 

dach. 

Już  tylko  na  marginesie  należy  zauważyć,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu 

zamawiający również przewiduje m.in. remont dachu i jak wynika z załączników do wniosku                              

o  udzielenie  zamówienia,  remont  ten  obejmuje  przede  wszystkim  wymianę  pokrycia 

dachowego  poprzez  głównie  usunięcie  warstw  powyżej  części  konstrukcyjnej,  renowację 

elementów  konstrukcji  oraz  wykonanie  nowych  warstw  z  papy,  wełny  i  folii  w  określonym 

układzie. Zatem w ww. załącznikach zamawiający rozumie „remont dachu” przede wszystkim 

jako  remont  podstawowych  części  dachu  w  postaci  wymiany  jego  pokrycia  i  renowacji 

elementów  konstrukcji.  Powyższe  potwierdza,  jak  co  do  zasady  rozumiane  jest 

sformułowanie  „remont  dachu”  i  że  pod  tym  pojęciem  w  potocznym  języku  nie  kryje  się 

wymiana lub naprawa elementów znajdujących się jedynie na styku dachu i elewacji. 

Wobec powyższego, zdaniem Izby, zakres wykonanych przez przystępującego robót 

nie  stanowi

ł  „remontu  dachu”,  a  jedynie  wymianę  bądź  naprawę  niektórych  elementów 

budynku  znajdujących  się  na  styku  elewacji  i  dachu,  co  nie  odpowiada  treści  warunku. 

Oznacza  to, 

że  przystępujący  nie  wykazał  spełnienia  warunku  w  zakresie  doświadczenia 

kierownika budowy.  

W przypadku niewykazania spełnienia warunku, zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 

ustawy  Pzp,  zobowiązany  jest  wezwać  wykonawcę  m.in.  do  uzupełnienia  dokumentów,                       

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, czyli np. wykazu osób. Wezwanie w tym 

trybie jest co do zasady obowiązkowe przed wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

, z wyjątkiem sytuacji, gdy mimo zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp oferta i tak podlega

łaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

W tym miejscu 

należy zauważyć, że uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 


KIO 3374/20 

może dotyczyć wyłącznie oświadczeń i dokumentów wskazanych w  art. 25a ust. 1  i art. 25 

ust.  1  ustaw

y  Pzp,  a  zatem  nie  może  dotyczyć  m.in.  dokumentów  składanych  na 

potwierdzenie spełnienia kryteriów oceny ofert. W przedmiotowym postępowaniu oznacza to, 

że przystępujący w odpowiedzi na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, mógłby 

uzupełnić  tylko  wykaz  osób  na  potrzeby  wykazania  spełniania  warunku  (rozdział  V,  w  pkt 

1.2)c)B.  siwz),  dzięki  czemu  –  jeśli  potwierdziłby  spełnienie  tego  warunku  -  nie  zostałby 

wykluczony  z  postępowania.  Przystępujący  nie  mógłby  natomiast  ani  w  tym  trybie  ani                       

w  żadnym  innym  uzupełnić  załącznika  nr  2  do  siwz  („Wykaz  doświadczenia  zawodowego 

Kierownika  budowy”),  w  którym  należało  wykazać  doświadczenie  kierownika  budowy  na 

potrzeby  wykazania  kryteriów  oceny  ofert  (rozdział  XIV  siwz).  Informacje  podawane  dla 

wykazania  spełnienia  kryteriów  oceny  ofert  stanowią  bowiem  część  oferty,  która  nie  może 

być zmieniana w świetle zakazu wynikającego z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza to, że 

jeśli  przystępujący  potwierdziłby  spełnienie  warunku w  trybie uzupełnienia  wykazu osób,  to 

nie mogłoby  to  wpłynąć  na  treść  złożonego przez  niego  załącznika nr  2 do  siwz,  w  którym 

spośród  sześciu  wskazanych  robót  zamawiający  uznał  za  spełniające  kryteria  tylko  dwie,                   

a  wśród  nich  –  Dom  im.  Józefa  Piłsudskiego  w  Krakowie.  Skoro  ta  ostatnia  inwestycja 

również nie spełnia postawionych wymagań ze względu na wskazany w niniejszym wyroku 

brak wykonania remontu dachu, to w ostateczności dla wykazania spełnienia kryteriów oceny 

ofert zostaje przystępującemu tylko jedna inwestycja. Tymczasem, jak wskazał zamawiający 

w  siwz: 

„w  wypadku  zaoferowania  doświadczenia  zawodowego  kierownika  budowy  w 

wymiarze  mniejszym  niż  wymagany,  oferta  wykonawcy  zostanie  odrzucona,  ponieważ  jej 

treść nie odpowiada treści siwz”. Wymagane były co najmniej dwa remonty, więc w wyniku 

uznania, że remont Domu im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie nie spełnia wymagań, należy 

stwierdzić,  że  ziściły  się  przesłanki  do  stwierdzenia  niezgodności  oferty  przystępującego                     

z siwz.   

Z  uwagi  na 

powyższe  ustalenia,  Izba  nie  nakazała  zamawiającemu  wezwania 

przystępującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia wykazu osób, gdyż nawet 

w  przypadku  jego  uzupełnienia  i  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

przystępujący  nie  mógłby  uzupełnić  „Wykazu  doświadczenia  zawodowego  Kierownika 

budowy”.  Niezależnie  od  analogicznej  treści  wymogu  są  to  bowiem  różne  dokumenty, 

służące potwierdzeniu różnych wymogów (warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny 

ofert  to  nie  to  samo),  badan

e  na  różnych  etapach  postępowania,  do  których  mają 

zastosowanie różne  zasady  w  zakresie ich ewentualnego wyjaśniania/uzupełniania/zmiany. 

W konsekwencji, skoro w wykazie składanym na potrzeby kryteriów oceny ofert zostaje tylko 

jedna  inwestycja  spełniająca  kryterium  „doświadczenie  kierownika  budowy”,  to  niezależnie 

od  ewentualnego  uzupełnienia  wykazu  osób,  oferta  przystępującego  i  tak  podlega 


KIO 3374/20 

odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp. 

Dlatego  też  Izba  uwzględniła 

odwołanie i nakazała zamawiającemu odrzucenie oferty przystępującego.  

Biorąc  pod  uwagę,  że  potwierdziły  się  zarzuty  odwołującego  wskazane  w  treści 

odwołania, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie art. 190 ust. 7, 

art. 191 ust. 2 i art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku,  na  podstawie  art.  192      

ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972). 

Na  koszty  zasądzone  na  rzecz  odwołującego 

składają  się:  10.000  zł  wpisu  od  odwołania,  3.198  zł  za  wynagrodzenie  pełnomocnika 

(łącznie  z  dwóch  faktur:  2460  zł  +  738  zł)  oraz  314  zł  za  dojazd  na  rozprawę  (dwa  bilety 

PKP: 229 zł i 85 zł). 

Przewodniczący    ……………………. 


wiper-pixel