KIO 3372/20 WYROK dnia 21 stycznia 2021 r.

Data: 2 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3372/20 

WYROK 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  Warszawie  w  dniu  18  stycznia  2021 

r.  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  grudnia  2020r.  przez 

wykonawc

ę Grupa E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 

ul.  Piwna  32 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul.Kopernika13 

przy udziale wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A. C. i T. 

L. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Inet  spółka  cywilna  A.  C.  i  T.  L.  z 

siedzibą  w  Kolbuszowej,  ul.  Handlowa  3  zgłaszających  swój  udział  w  sprawie  sygn.  akt 

KIO 3372/20 po stronie zamawiającego 

orzeka : 

1. oddala odwołanie, 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Grupa  E  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Piwna 32 i: 

2.1.  zalicza  na  poczet  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000zł.  00  gr  (słownie: 
piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Grupa  E  spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Tychach,  ul.  Piwna  32  tytułem wpisu od 

odw

ołania, 

zasądza  od  wykonawcę  Grupa  E  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Tychach,  ul.  Piwna  32  na  rzecz  zamawiającego  Samodzielny  Publiczny 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Proszowicach,  ul.Kopernika13  kwotę  3 075  zł.  00  gr. 

(słownie:  trzy  tysiące  siedemdziesiąt  pięć  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  zastępstwa 

prawnego. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

wrze

śnia  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ……………………. 


Sygn. akt KIO 3372/20

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na do-
stawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego zostało wszczęte ogłosze-
niem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia za numerem 2020/S 187-

449167.  
W dniu 8 grudnia 2020r. zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania, w 

tym o odrzuceniu oferty wykonawcy Grupa E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Tychach na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na to, że wymagane przez zamawia-

jącego zużycie energii było w rzeczywistości inne niż zadeklarowane przez wykonawcę.  

W dniu 18 grudnia 2020r. wykonawca Grupa E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-

dzibą w Tychach wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działające-

go  na  podst

awie pełnomocnictwa z dnia 17 grudnia 2020r. udzielonego przez prezesa zarządu 

ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. 

Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 18 grudnia 2020r.  

Odwołujący zamawiającemu zarzucił naruszenie:  

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez odrzucenie ofe

rty odwołującego, pomimo że jej treść 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Inet S.C. 

A. C., T. L.

, pomimo że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia.   

Wniósł o:  

Nakazanie z

amawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego  

Nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownego badania oferty Inet S.C. A. C., T. 

L. i odrzucenia tej oferty.  

Dokonanie ponownej oceny ofert pod kątem przyjętych kryteriów oceny ofert.  

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  niniejszego  zamówienia  oraz  może 

ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  ww.  przepisów  ustawy.  Gdyby 

zamawiający  w  sposób  prawidłowy  dokonał  badania  oferty  odwołującego,  to  nie  dokonałby 

jej odrzucenia, gdyż jest ona zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta 

odwołującego  uzyskałaby  najwyższą  ilość  punktów  zgodnie  z  przyjętymi  kryteriami  oceny 

ofert  i  tym  samym  zajęłaby  pierwsze  miejsce  w  rankingu  ofert.  W  związku    z  powyższym, 

o

dwołujący  może  ponieść  szkodę  powstałą  w  wyniku  naruszenia  przepisów  ustawy  przez 

z

amawiającego,  polegającą  na  nie  udzieleniu  odwołującemu  przedmiotowego  zamówienia 

publicznego. Powyższe dowodzi o spełnieniu przesłanki do skorzystania ze środków ochrony 

prawnej przewidzianych w art. 179 ust. 1 ustawy.  

Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  sprzętu  komputerowego  i 


oprogramowania antywirusowego, tj.:  

Stanowiska komputerowe 

– 50 szt.  

Monitory komputerowe 

– 50 szt.  

UPS 

– 1 szt.  

Szafa Rack 

– 1 szt.  

Oprogramowanie antywirusowe 

– 133 szt.  

a także  świadczenie usług gwarancyjnych i  serwisowych dostarczonego sprzętu  oraz  prze-

szkolenie pracowników Sekcji IT.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ, w któ-

rym  z

amawiający  określił  wymagane  parametry  dotyczące  sprzętu  objętego  przedmiotem 

zamówienia  w podziale na ww. elementy zamówienia (stanowiska komputerowe, monitory, 

USP,  szafa  Rack,  oprogramowanie  antywirusowe).  Natomiast  do  oferty  wykonawcy  zobo-

wiązani  byli  załączyć  wypełniony  Formularz  asortymentowo  –  cenowy  zgodny  ze  wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W formularzu tym należało wskazać nazwę, typ, mo-

del  oferowanego  sprzętu,  producenta,  rok  i  miesiąc  produkcji.  Ponadto  należało  wskazać 

parametry  oferowane,  w  odniesieniu  do  parametrów  wymaganych,  podanych  przez  zama-

wiającego w kolumnie pn. „wymagania techniczne”.   

Jednym z parametrów wymaganych w stosunku do monitorów komputerowych był określony 

w  pkt  10  tabeli  dotyczącej  monitorów  parametr:  „zużycie  energii  w  trybie  aktywno-

ści/maksymalne” – wymagania techniczne: 18 wat/22wat.   

Odwołujący  w  załączonym  do  swojej  oferty  formularzu  asortymentowo-cenowym  w  tabeli 

dotyczącej monitorów komputerowych wskazał, że oferuje monitor X2483HSU-B3, producen-

ta Liyama

. Natomiast w poz. 10 dotyczącej zużycia energii w trybie aktywności/maksymalne, 

podał: „18 wat/22 wat”.   

Zamawiający pismem z dnia 10 listopada 2020 r. wezwał odwołującego do wyjaśnienia i po-

twierdzenia  stosownym  dokumentem,  że  ofertowany  monitor  X2483HSU-B3  spełnia  wyma-

gane parametry w poz. 10 

– zużycie energii w trybie aktywności/maksymalne.   

Pismem  z  dnia  16  listopada  2020  r.  o

dwołujący  potwierdził,  że  oferowany  monitor 

X2483HSU-

B3 spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w OPZ, w tym 

posiada  zużycie  energii  w  trybie  aktywności/maksymalnym  na  poziomie  18  wat/22  wat.  Na 

potwierdzenie powyższego odwołujący przedstawił oświadczenie z dnia 13 listopada 2020 r. 

producenta oferowanego monitora, tj. firmy Liyama 

(dowód nr 1 – w załączeniu). W oświad-

czeniu tym producent udzielił informacji, iż zużycie energii w trybie aktywności/maksymalne 

jest odpowiednio: 18 wat/22 wat 

– przy standardowych ustawieniach monitora.  

Następnie pismem z dnia 23 listopada 2020 r. zamawiający wezwał odwołującego do udzie-

lenia  dodatkowych  wyjaśnień.  Wskazał  na  wartość  zużycia  energii  na  poziomie  18  wat/22 

wat  przy  dowolnym  ustawieniu,  a  nie  przy  standardowych  ustawieniach  monitora.  Zwrócił 


także uwagę, iż odwołujący przekazał poświadczenie, że oferowany monitor posiada wyma-

gane parametry i przy standardowym ustawieniu z

używa maksymalnie 22 wat, jednocześnie 

odsyłając  do  strony  internetowej  producenta,  na  której  producent  określa  typowe  zużycie 

energii na poziomie 26 wat.  

W odpowiedzi, o

dwołujący pismem z dnia ponownie potwierdził, że zużycie energii oferowa-

nego  monitora 

w  trybie  aktywności/maksymalnie  wynosi  odpowiednio  18wat/22wat  przy 

standardowych ustawieniach monitora.   

Pomimo  ud

zielenia  powyższych  wyjaśnień,  zamawiający  pismem  z  dnia  7 grudnia  2020  r., 

które odwołujący otrzymał w dniu 8 grudnia 2020 r., poinformował o odrzuceniu oferty odwo-

łującego,  z  uwagi  na  niezgodność  oferty  z  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ dotyczącymi 

monitorów,  w  zakresie  maksymalnego  zużycia  energii.  W  uzasadnieniu  podał,  że  każdy  z 

monitorów  w  trybie aktywności  mógł  zużywać energię o  wartości  18  wat,  nie więcej jednak 

niż 22 wat. Wskazał, że ta ostatnia wartość określona została jako maksymalna, której urzą-

dzenie  nie  powinno  przekroczyć  w  ramach  maksymalnego  poboru  energii.  Zamawiający 

stwierdził jednak, że z informacji zawartej w specyfikacji monitora zamieszczonej na stronie 

internetowej producenta, wynika, że typowe zużycie energii zaoferowanego monitora w try-

bie  aktywności  wynosi  26  wat.  Potwierdzenie  tej  informacji  uzyskał  dodatkowo  w  serwisie 

producenckim dla tych mon

itorów. W związku z powyższym, zamawiający stwierdził, że zao-

ferowane przez o

dwołującego monitory nie spełniają żądanych przez niego parametrów.   

Odnosząc  się  do  powyższego,  odwołujący  wskazał,  że  celem  potwierdzenia  spełniania  pa-

rametru 

w zakresie maksymalnego zużycia energii przez monitory X2483HSU-B3, zwrócił się 

do Laboratorium Miernictwa OPA CARBO sp. z o.o. o wykonanie badania ww. monitora ce-

lem  określenia  średniego  poboru  mocy.  W  wyniku  badania  stwierdzono,  że  ww.  monitor 

osiąga następujące pobory mocy:  

Czarny ekran: 14,33 W  

Biały ekran: 15,56 W  

Bały ekran + audio max. 1kHz: 16,23 W  

Biały ekran + audio max. 1 kHz + USB: 20,51 W  

Z przeprowadzonego badania wynika, że pobór mocy w ekstremalnych warunkach nie prze-

kracza  deklarowanych  przez  producenta  18  W, 

bez  obciążonych  portów  USB.  Powyższe 

wyniki badania  i wnioski zostały zawarte w „Protokole z badania poboru mocy” (dowód nr 2 

– w załączeniu).   

Powyższe potwierdza zatem, że oferowane przez odwołującego monitory spełniają wymaga-

nia określone  przez  zamawiającego  w  zakresie maksymalnego  poboru mocy. Tym  samym, 

powyższe badanie i ww. Protokół potwierdzają, że nie jest zasadne twierdzenie zamawiają-

cego  co  do  niezgodności  monitorów  z  określonymi  przez  zamawiającego  wymaganiami,  a 

tym  samym  nie  jest  zasadne  odrzucenie  oferty  o

dwołującego  w  powołaniu na  niezgodność 


oferty z SIWZ w tym zakresie.   

Odwołujący przyznał, że zamawiający jest uprawniony, a wręcz zobowiązany do wnikliwego 

badania  oferty  pod  kątem  zgodności  z  opisem  przedmiotu  zamówienia.  W  tym  celu,  może 

wzywać  wykonawcę  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie treści 

oferty. Wiedzę co do oferowanego przez wykonawcę sprzętu czerpać powinien jednak prze-

de  wszystkim  od  samego  wykonawcy.  W  tym  również  celu  skonstruował  formularz  asorty-

mentowo-

cenowy w taki sposób, aby wykonawcy w odniesieniu do wymaganych parametrów 

określili,  jakie  parametry  oferują,  a  w  tym  samym,  aby  potwierdzili,  że  oferują  sprzęt  o 

wszystkich wymaganych parametrach. Odwołujący w złożonym przez siebie formularzu asor-

tymentowym  w  tabeli  dotyczącej  monitorów  w  poz.  10  wskazał,  że  oferuje  monitor  mający 

zużycie energii  w  trybie aktywności/maksymalnie 18  wat/22wat.  Zatem,  potwierdził  spełnia-

nie wymaganego warunku. Dodatkowo, w wyniku wezwań do wyjaśnień dwukrotnie potwier-

dził,  iż  oferowane monitory  spełniają  powyższy  parametr.  Złożył  również  oświadczenie pro-

ducenta monitorów potwierdzające powyższe. Mimo tego, zamawiający stwierdził, że monito-

ry nie spełniają powyższego wymagania, powołując się na informacje zaczerpnięte ze strony 

internetowej i bliżej nie określonego serwisu.  

Jednakowoż,  nawet  jeżeli  zamawiający  nie  uznał  za  wiarygodne  informacji  i  dokumentów 

przedłożonych  przez  odwołującego,  to  ostatecznym  dowodem  potwierdzającym  zgodność 

oferowanych monitorów z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie poboru mocy, jest wy-

żej  wskazane  badanie  zużycia  energii. Wyniki  tego  badania  powinny  zweryfikować  przeko-

nanie  z

amawiającego  co  do  braku  zgodności  monitorów  X2483HSU-B3  z  postawionymi 

przez siebie wymaganiami. Stanowią one bowiem dowód potwierdzający, że sprzęt ten wy-

magania te spełnia.  

Dodatkowo,  odwołujący  zwrócił  uwagę,  iż  zamawiający  tak  wnikliwie  weryfikując  ofertę  od-

wołującego w zakresie parametru dotyczącego poboru mocy, nie wykazał się podobną wni-

kliwością w stosunku do oferty złożonej przez wykonawcę Inet S.C. A. C., T. L. . Wykonawca 

ten 

w  złożonym  przez  siebie  formularzu  asortymentowym  wskazał,  iż  oferuje  monitory  Le-

novo c24-

20 A20238FD0 oraz w poz. 10 dot. zużycia energii wpisał oferowany parametr: „18 

wat/22 wat”. Jednak z karty katalogowej monitora, dostępnej pod adresem:  

https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Lenovo_Monitors/Lenovo_C24_20/Lenovo_C24_2

0 _Spec.pdf) wynika, że zużycie energii wynosi 18W/23W (dowód nr 3 w załączeniu). Wobec 

powyższego, odwołujący stwierdził, że oferta ta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 

89 ust. 2 ustawy, gdyż nie odpowiada treści SIWZ w zakresie parametru dotyczącego mak-

symalnego zużycia energii przez oferowane monitory.  

W dniu 21 grudnia 2020r. zamawia

jący poinformował o wniesieniu odwołania.  

W dniu 23 grudnia 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przy-


stąpili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia A. C. i T. L. prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą Inet spółka cywilna A. C. i T. L. z siedzibą  w Kolbuszo-

wej, ul. Handlowa 3 wnosząc o oddalenie odwołania.  Przystępujący do postępowania odwo-

ławczego, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówie-

nia wskazali, 

że legitymują się interesem prawnym w tym, aby odwołanie Wykonawcy Przed-

siębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Grupa E sp. z o.o., zostało oddalone, przy uwzględnie-

niu  faktu,  odrzucenia  przez  zamaw

iającego oferty  złożonej  przez  odwołującego w  postępo-

wan

iu w którym obok oferty odwołującego, jedyną ofertę złożyli wykonawcy przystępujący, a 

przy  uwzględnieniu  prawidłowości  i  zgodności  z  wymogami  ustawy  oraz  ustanowionymi 

o

głoszeniem o zamówieniu i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oferty złożonej 

przez p

rzystępujących do postępowania odwoławczego, interes prawny w uzyskaniu zamó-

wienia  przez  p

rzystępujących  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  ewentualnego  uwzględ-

nienia  wniesionego  odwołania.  Zgłoszenie  zostało  wniesione  przez  obu  wspólników  spółki 

cywil

nej. Kopia przystąpienia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 23 

grudnia 2020r.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  tj.  załącznika  nr  2  do  siwz  –

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, oferty odwołującego, oferty Inet S.c. A. C., T. L., 

pism zamawiającego z dnia 10 i 23 listopada 2020r., odpowiedzi odwołującego z dnia 16 i 26 

listopada  2020r.  oraz  informacji  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  z  dnia  7  grudnia  2020r. 

oraz 

pisma producenta z dnia 13 listopada 2020r., protokołu OPA Carbo spółka z ograniczo-

ną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach z dnia 15 grudnia 2020r. i specyfikacji Lenovo 

C24-

20 23,8”, ze specyfikacji na stronie liyama.com/pl.pl/produkty/prolitex 2482hsu83 pisma 

zamawiającego do przedstawiciela firmy Liyama w Polsce i udzielonej odpowiedzi.  

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający w załączniku nr 2 do siwz w poz. 10 w odniesieniu do monitorów wymagał zu-

życia  energii  w  trybie  aktywności/maksymalne  –  wymagania  techniczne:  18  wat/22wat,  a 

pozostałe parametry opisał jako : 

Rodzaj podświetlenia - WLED 

Typ panelu - VA 

Wielkość przekątne - Min. 23.5" 

Współczynnik kształtu - 16:9 

Rozdzielczość - 1920 x 1080 

Jasność - 250 cd/m² 

Czas reakcji - Max 6 ms (tryb normalny) 

Kąty widzenia: - 178/178 


Złącza - VGA, HDMI, Jack 3.5 mm 

Dodatkowe - 

Zintegrowane zarządzanie kablami 

Z tego wynika, że zamawiający nie wymagał wyjścia audio, czy portów USB.  

Odwołujący zaoferował w formularzu asortymentowo cenowym monitor X2483HSU-B3, pro-

ducenta  Liyama

.  Natomiast  w  poz.  10  dotyczącej  zużycia  energii  w  trybie  aktywno-

ści/maksymalne, podał: „18 wat/22 wat”.   

Z formularza asortymentowo-cenowego Inet s.c. A. C., T. L. 

wynika, że zaoferował on moni-

tor  Lenovo  c24-20  A20238FD0  oraz  w  poz

.  10  dot.  zużycia energii  zadeklarował  parametr: 

„18 wat/22 wat” 

Zamawiający pismem z dnia 10 listopada 2020 r. wezwał odwołującego do wyjaśnienia i po-

twierdzenia  stosownym  dokumentem,  że  ofertowany  monitor  X2483HSU-B3  spełnia  wyma-

gane parametry w poz. 10 

– zużycie energii w trybie aktywności/maksymalne.   

Pismem  z  dnia  16  listopada  2020  r.  o

dwołujący  potwierdził,  że  oferowany  monitor 

X2483HSU-

B3 spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w OPZ, w tym 

po

siada  zużycie  energii  w  trybie  aktywności/maksymalnym  na  poziomie  18  wat/22  wat.  Na 

potwierdzenie powyższego odwołujący przedstawił oświadczenie z dnia 13 listopada 2020 r. 

producenta oferowanego monitora, tj. firmy Liyama

, z którego wynika, że producent oświad-

czył, iż Monitor liyama X2483HSU-B3. Posiada panel AMVA LED, matowe wykończenie. Ta 

informacja jest zawarta na stronie w opisie produktu: https://liyama.com/pl pl/produkty/prolite-

x2483hs1Fb3/ 

oraz poinform

ował, że zużycie energii w trybie aktywności/maksymalne jest odpowiednio: 18 

wat/ 22 wat. ** 

** przy standardowych ustawieniach monitora.  

Następnie pismem z dnia 23 listopada 2020 r. zamawiający wezwał odwołującego do udzie-

lenia  dodatkowych  wyjaśnień.  Wskazał  na  wartość  zużycia  energii  na  poziomie  18  wat/22 

wat  przy  dowolnym  ustawieniu,  a  nie  przy  standardowych  ustawieniach  monitora.  Zwrócił 

także uwagę, iż odwołujący przekazał poświadczenie, że oferowany monitor posiada wyma-

gane parametry i przy standardowym ustawieniu zużywa maksymalnie 22 wat, jednocześnie 

odsyłając  do  strony  internetowej  producenta,  na  której  producent  określa  typowe  zużycie 

energii na poziomie 26 wat.  

W odpowiedzi,  o

dwołujący pismem z dnia 26 listopada 2020r. ponownie potwierdził, że zu-

życie  energii  oferowanego  monitora  w  trybie  aktywności/maksymalnie  wynosi  odpowiednio 

18wat/22wat  przy stan

dardowych ustawieniach monitora. Tym samym oferowany produkt speł-

nia  wymagania  zamawiającego  określone  w  SIWZ.  Dodatkowo  odwołujący  zwrócił  uwagę,  że 

zamawiający w OPZ nie wskazał, iż zużycie energii oferowanego monitora powinno obejmować 

jego maksymalne parametry. Tym s

amym stawianie takich wymagań po terminie składania ofert 


jest czynnością, która powoduje zmianę OPZ, tym samym czynnością niedozwoloną. Odwołujący 

potwierdził, że w pracy biurowej monitor nie osiągnie zużycia energii wyższej iż maksymalne zu-

życie określone w siwz. 

Z

amawiający pismem z dnia 7 grudnia 2020 r., które odwołujący otrzymał w dniu 8 grudnia 

2020  r.,  po

informował  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego,  z  uwagi  na  niezgodność  oferty  z 

wymaganiami  określonymi  w  SIWZ  dotyczącymi  monitorów,  w  zakresie maksymalnego  zu-

życia energii.  

Z  protokołu  firmy  OPA  Carbo  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Ty-

chach z dnia 15 grudnia 2020r. wynika, że Laboratorium Miernictwa stwierdziło, że monitor 

23,8”  Pro  Lite  X2483HSU  produkcji  Liyama  o  numerze  seryjnym  1156503841553  pobrało 

następujące wartości energii: 

Czarny ekran: 14,33 W (0,148A) 

Biały ekran: 15,56 W (0,159A) 

Bały ekran + audio max. 1kHz: 16,23 W (0,162A) 

Biały ekran + audio max. 1 kHz + USB: 20,51 W (0,205A) 

Badanie  przeprowadzono  po

d  napięciem  231V.  Wyniki  badań  odniesiono  do  wzorcowego 

multimetru typu Fluke 8846A nr 9863005. Wniosek: Z przeprowadzonego badaniu wynika, że 

pobór  mocy  w  ekstremalnych  warunkach  nie  przekracza  deklarowanego  przez  producenta 

18W (bez obciążenia portów USB).  

Ze  specyfikacji  Lenovo  C24-

20  23,8”  wynika,  że  Power  consumption  typical/max  wynosi 

18W/23W.  

Dowody przedstawione przez zamawiającego: 

Ze strony 

https://liyama.com/pl.pl/produkty/prolite_x2483hsu83

wynika, że zużycie energii 26 

W typowe 0,33W stand by, 0,29W off mode.  

Z odpowiedzi z dnia 10 grudnia 2020r. udzielonej przez M. M. z firmy Liyama 

wynika, że ze 

specyfikacji technicznej jaką posiada z Centrali typowe zużycie energii wynosi 18W, a mak-

symalne max <=50W.  

Dowody złożone na rozprawie przez odwołującego: 

Instr

ukcja obsługi Dane Techniczne : ProLite X2483HSU-B3 D 

Standard USB: USB2,O (DC5V, 500mA) 

Ilość USB: 1 Upstream: Seria B, 2 Downstream: Seria A 

Złącze sygnału wejściowego : Gniazdo 3,5 mm typu mini jack (stereo) 

Sygnał wejściowy audio Maks. 1 ,0 Vrms 

Gniazdo 

słuchawkowe Gniazdo 3,5 mm typu mini jack (stereo) 

Głośniki 2W x 2 (głośniki stereo) 

Zużycie energii: 18W (typowe), w trybie czuwania: maksymalnie 0,5W* 

* Nie pod

łączono żadnych peryferiów USB, a na wejściu audio nie ma aktywnego sygnału. 


Dowody przystępującego złożone na rozprawie: 

Z badań  przeprowadzonych przez  Centrum  Elektroniki  Stosowanej  CES z  dnia 14 stycznia 

2021 dla monitora o modelu ProLite X24483HSU producent liyama nr 1156503841746 wyni-

ka, że celem prowadzenia badania było określenie maksymalnego poboru mocy i wynik to z 

obciążeniem  portów  USB1  i  USB2  wynosi  ono  36W,  a  przy  standardowej  pracy  monitora 

dochodziło do 24W 

Z oświadczenia producenta Lenovo z dnia 22 grudnia 2020r. monitor o modelu Lenovo C24-

20 jest wyposażony w matrycę, która spełnia wymóg maksymalnego poboru prądu dla całe-

go monitora nie przekraczającego 22W  

Z informacji ze strony mifama wynika, że Laboratorium Miernictwa zajmuje się: 

Sprawdzaniem 

generatorów probierczych prądowych, napięciowych i częstotliwości; 

Badaniem 

przekaźników  układu  sterowania,  układów  bezpieczeństwa;  Badanie  kontrolne  i 

okresowe elektronarzędzi; 

Sprawdzaniem 

poprawności wskazań i drobne naprawy przyrządów takich jak: 

woltomierze,  amperomierze,  mierniki  cęgowy,  watomierze,  omomierze,  mostki  tech-

niczne, mierniki uzie

mień, mierniki pętli zwarcia, mierniki rezystancji izolacji, luksomierze, 

dekada rezystancji

, pojemności i indukcyjności, bocznik, pozostały sprzęt kontrolno — 

pomiarowy w ramach posiadanych przez nas wzorców. 

Laboratorium pomiarowe automatyki i urządzeń kontrolno - pomiarowych: sprawdzenie i na-

prawy przyrządów pomiarowych: 

do pomiaru ciśnienia (manometry, manostaty, przetworniki ciśnienia), 

do pomi

aru poziomu i przepływu (przetworniki różnicy ciśnień, kryzy pomiarowe, za-

wory blokowe), 

do pomiaru temperatury (logometry, kompensatory, czujniki oporowe, termoelementy, 

termometry manometryczne, wskaźniki i rejestratory temperatury),   sprawdzanie suwmiarek 

i śrub mikrometrycznych,   sprawdzanie manometrów i wakumetrów. 

Zatrudniona  kadra  inżynieryjno  techniczna  to  doświadczeni  pracownicy  posiadający  odpo-

wiednie  wykształcenie  i  wiedzę  popartą  świadectwami  kwalifikacyjnymi  oraz    certyfikatami 

wydanymi prz

ez placówki naukowo — badawcze lub producentów urządzeń i zabezpieczeń. 

Z badania Centrum Elektroniki Stosowanej CES z dnia 14 stycznia 2021r. dla monitora pro-

dukcji  Lenovo model  C24-

20 o numerze seryjnym VSXY9166 w celu określenia maksymal-

nego poboru mocy podano wynik: 

Maksymalny zarejestrowany pobór mocy w chwili podania napięcia na monitor wyniósł pra-

wie 21 W, a w stanie pracy normalnej dochodził do 15, 16W. 

Z informacji o firmie CES wynika, że firma zajmuje się również przeprowadzaniem pomiarów 

elektry

cznych  m.in.  w  zakresie  elektroniki  komputerowej,  sprzętu  informatycznego,  serwe-


rowni i sieci komputerowych. Specjalizuje się również w uruchamianiu, konserwacji i pracach 

naprawczych precyzyjnych urządzeń elektroenergetycznych. 

Załączone testy były wykonane analizatorem jakości zasilania SONEL PQM-702 . Analizator 

ten  jest  zaawansowanym  technicznie  produktem  umożliwiającym  wszechstronny  pomiar, 

analizę  i  rejestrację  parametrów  sieci  energetycznych  50/60  1-Iz  oraz  jakość  energii  elek-

trycznej zgodnie z europ

ejską normą EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

z  dnia  4  maja  2007  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  funkcjonowania  systemu  elek-

troenergetycznego. Adresowany do bardzo szerokiego grona użytkowników, którzy potrzebu-

ją  kontrolować  jakość  energii  elektrycznej  przy  użyciu  urządzenia  przenośnego,  spełnia 

standardy  wieloarkuszowej  normy  IEC  61000  dla analizatorów  klasy  A.  Dotyczy  to niepew-

ności pomiarowych, metod pomiarowych oraz synchronizacji czasu z sygnałem wzorcowym.  

Izba  oceniła  zgromadzony  materiał  dowodowy  jako  wiarygodny  i  dający  możliwość  oparcia 

się  na  treści  złożonych  dowodów.  Przede  wszystkim  Izba  ustaliła,  że  zamawiający  określił 

parametr  zużycia  energii  jako  w  aktywności  i  maksymalnie  nie  dopuszczając  możliwości 

przekroczenia warto

ści odpowiednio 18W i 22W. Zamawiający nie opisał w jaki sposób nale-

ży  ustalić  wartość maksymalną  zużycia  energii,  a  w  szczególności  nie  określił,  że  pod tym 

pojęciem  będzie  rozumiał  wartość  ustaloną  przez  producenta  bez  obciążenia  portów  USB 

czy 

wyjścia audio. Nie odniósł też tej wartości do wymagań dla monitora określonych w za-

łączniku nr 2 do siwz. Nadto Izba ustaliła, że parametry opisane w załączniku nr 2 były pa-

rametrami wymaganymi, ale zamawiający nie uniemożliwiał złożenia oferty charakteryzującej 

s

ię parametrami niewymaganymi. W tym zakresie niewymaganym załącznikiem nr 2 do siwz 

odwołujący  zaoferował  monitor  z  dwoma  wejściami USB  2,0,  wejściem audio i  dwoma  gło-

śnikami  o  mocy  2W,  natomiast  w  modelu  oferowanym  przez  przystępującego  według  jego 

oświadczenia na rozprawie nie występują ani głośniki, ani porty USB.  

W ocenie Izby skoro zamawiający opisał dwa różne parametry tryb aktywności i maksymalne 

zużycie energii, to w ocenie Izby nie ma podstaw do przyjęcia, że oba te pojęcia odnoszą się 

do standardowej pracy monitora.  

Istota sporu pomiędzy stronami sprowadza się zatem do tego, z jakim obciążeniem zależało 

zbadać monitor, aby ustalić jego maksymalny pobór mocy. To, że strony różnie rozumiały to 

pojęcie wynika w szczególności z drugiego wezwania, w którym zamawiający informuje od-

wołującego,  że  otrzymał  oświadczenie  producenta  o  zużyciu  energii  przy  standardowym 

ustawieniu monitora,  a wymagał  ustalenia tej  wartości  przy  dowolnym  ustawieniu monitora. 

W ocenie Izby zamawiający posługując się pojęciem maksymalne zużycie mocy i nie odno-

sząc go  do  wymagań  siwz,  ustanowił  parametr badany  dla największego możliwego obcią-

żenia danego monitora. I w ocenie Izby dla takiej konfiguracji, a więc nie wykazania poboru 

mocy  dla  obciążenia  obu  portów  USB  i  wejścia  audio  oraz  obu  głośników  odwołujący  nie 


wykazał,  że  maksymalne  zużycie  energii  jego  urządzenia  wynosi  nie  więcej  niż  22W.  Izba 

wzięła pod uwagę, że oświadczenie producenta z dnia 13 listopada 2020r. referuje do warto-

ści przy standardowych ustawieniach monitora, instrukcja obsługi w ogóle nie dotyczy warto-

ści maksymalnej i wprost wskazuje, że pomiar był dokonywany bez obciążenia portów USB i 

wejścia audio, natomiast badanie Laboratorium Miernictwa wskazuje, że maksymalnym ob-

ciążeniem jakie badano w celu ustalenia średniego poboru mocy było badanie z obciążeniem 

na  wejściu  audio  i  1  porcie  USB,  a  więc  także  nie  w  maksymalnej  konfiguracji  urządzenia. 

Zamawiający już na podstawie informacji zawartej w oświadczeniu producenta z dnia 13 li-

stopada 2020r. powziął wątpliwość, co do treści tego oświadczenia, w którym z jednej strony 

producent deklaruje 18W/22W przy standardowych ustawieniach monitora, a z drugiej odsyła 

do strony producenta, gdzie zużycie typowe wynosi 26W. Zamawiający podjął własne usta-

lenia, z których wynikało, że wartości podane przez odwołującego w zakresie maksymalnego 

zużycia nie pokrywają się. W ocenie Izby zatem w istocie rzeczy odwołujący nie wyjaśnił za-

mawiającemu,  ile  wynosi  maksymalne  zużycie  energii  w  oferowanym  monitorze  przy  usta-

wieniach innyc

h niż standardowe. Jednocześnie zamawiający ustalił, że to zużycie jest wyż-

sze od wymaganego w siwz. Dodatkowo w ocenie Izby ten fakt potwierdził dowód przystępu-

jącego  czyli  badanie  CES  przy  obciążeniu  obu  portów  USB.  Tym  samym  Izba  doszła  do 

przekonania, 

że  odwołujący  nie  udzielił  zamawiającemu  na  wezwanie  z  dnia  23  listopada 

2020r.  wyjaśnień  jakie  jest  maksymalne  zużycie  energii  przez  monitor  przy  dowolnej  jego 

konfiguracji. 

Zamawiający powziąwszy wątpliwość, co do treści oferty odwołującego nie za-

stosowa

ł  automatyzmu,  ale  umożliwił  odwołującemu  złożenie  wyjaśnień  nawet  dwukrotnie, 

jednak z niewiadomych przyczyn odwołujący uznał, że pojęcie maksymalnego zużycia ener-

gii ma być rozumiane przy standardowych ustawieniach, czy według ustawień wymaganych 

w siwz 

i w efekcie nie wyjaśnił jakie jest użycie energii przy maksymalnej możliwej konfigura-

cji monitora, czego w ocenie Izby na podstawie treści siwz oczekiwał zamawiający.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba  nie  dopatrzyła  się  okoliczności,  które  mogłyby  skutkować  odrzuceniem  odwołania  na 

podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że odwołujący  wykazał  przesłankę materialnoprawną  z  art. 179 ust.  1 ustawy 

stanowiącą o dopuszczalności odwołania.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez odrzucenie oferty 

odwołującego, pomimo że jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia.  

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Dla Izby oczywistym jest, że art. 87 ust. 1 ustawy ani 

inne  przepisy  ustawy  nie  zawierają  sankcji  za  brak  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie  tegoż 


przepisu,  a  w  szczególności  brak  złożenia  wyjaśnień  na  wezwanie  w  trybie  art.  87  ust.  1 

ustawy nie został wymieniony w katalogu podstaw odrzucenia w art. 89 ust. 1 ustawy. Jed-

nakże nie oznacza to, że wykonawcy mogą się do wezwania zamawiającego nie zastosować 

nie ponosząc z tego tytułu żadnych skutków.  

W ocenie Izby skutkiem nie zastosowania się do wezwania zamawiającego z art. 87 ust. 1 

ustawy 

i  udzielenia  ocenionych  przez  zamawiającego jako  niewystarczające  wyjaśnień  jest 

przyjęcie  przez  wykonawcę  na  siebie  ryzyka,  że  zamawiający  posłuży  się  dostępnymi  mu 

informacjami na temat treści oferty wykonawcy i  wyciągnie z nich określone skutki prawne. 

Przepis  art.  87  ust.  1  ustawy  służy  bowiem  usunięciu  wątpliwości  co  do  treści  oferty,  jeśli 

wykonawca tej wątpliwości nie usuwa, naraża się na to, że zamawiający uzna treść oferty za 

niejednoznaczną, niepewną lub zrozumie ją inaczej niż wynika to z rzeczywistej woli  wyko-

nawcy. I taka właśnie sytuacja miała miejsce w przedmiotowej sprawie. Zamawiający, aż do 

daty podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty odwołującego nie usunął swoich wątpliwości co do 

maksymalnego zużycia energii przez monitor za wiarygodne przyjął w tym zakresie wydruk 

ze strony internetowej, do którego odesłał go sam producent w oświadczeniu z dnia 13 listo-

pada 2020r. i informacje uzyskane od polskiego dystrybutora producenta i na nich 

się oparł 

dokonując ustalenia, że treść oferty odwołującego nie odpowiada treści siwz w zakresie wy-

maganego  zużycia  energii.  Zamawiający  nie  podjął  tej  decyzji  bez  umożliwienia  odwołują-

cemu złożenia stosownych wyjaśnień, przeciwnie wzywał odwołującego dwukrotnie, ale nie 

otrzymał  wyjaśnień,  które  nie  zawężałyby  pojęcia  maksymalne  zużycie  energii  do  zużycia 

przy  standardowych 

ustawieniach.  Takie  ograniczenie  nie  wynikało  z  postawionego  wyma-

gania w siwz. Zamawiający nie mógł wiedzieć, jakie oferty na monitory otrzyma, zatem jedy-

nym  logicznym  przyjęciem  było,  że  maksymalne  zużycie  energii  powinno  odnosić  się  do 

każdego z monitorów w ich maksymalnej konfiguracji. Tym samym w ocenie Izby prawidłowe 

było działanie zamawiającego odrzucające ofertę odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy.  Zamawiający  dał  odwołującemu szansę na  przekonanie go  do  tego,  że treść 

oferty  odpo

wiada  treści  siwz,  a  po  bezskutecznym  upływie  terminu  na  złożenie  tych  wyja-

śnień miał prawo oprzeć się na dokumentach, które w jego ocenie były wiarygodne. Biorąc 

pod  uwagę  to,  że  zamawiający  miał  wątpliwość,  czy  maksymalne  zużycie  energii  monitora 

przy  do

wolnej  konfiguracji  nie  jest  wyższe  od  dopuszczonego,  a  odwołujący  tej  treści  siwz 

nie wyjaśnił, to zamawiający dokonując badania oferty odwołującego powinien był pominąć w 

tej ocenie informacje budzące jego wątpliwości. Tak też zamawiający zrobił. Nawet dowody 

obecnie przedstawiane przez odwołującego odnoszą się do typowego zużycia, zużycia przy 

standardowych ustawieniach, czy maksymalnie z obciążonym 1 portem USB i wyjściem au-

dio,  a  zatem  i  na  etapie  postępowania  odwoławczego  nie  doszło  do  obalenia  przekonania 

zamawiającego, że treść oferty odwołującego w zakresie maksymalnego zużycia energii nie 

odpowiada wymaganiu zużycia nie wyższego niż 22W. Tym samym Izba nie dopatrzyła się w 


działaniu  zamawiającego  naruszenia  art.  89  ust.  1pkt  2  ustawy  przy  czynnościach  badania 

oferty odwołującego.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie odrzu-

cenia oferty wykonawcy Inet S.C. A. C., T. L.

, pomimo że jej treść nie odpowiada treści spe-

cyfikacji istotnych warunk

ów zamówienia.   

Zarzut  potwierdził  się  jedynie  częściowo.  Odwołujący  wykazał,  że  ze  specyfikacji  Lenovo 

C24-

20  wynika,  że  power  consumption  typical/max  wynosi  18W/23W, a  zatem  jest  wyższa 

od  wymaganej  przez  zamawiającego  w  zakresie  maksymalnego  zużycia  energii. W  ocenie 

Izby  ta okoliczność  dla równego traktowania wykonawców  powinna być  zbadana  przez  za-

mawiającego,  a  zamawiający  zgodnie  z  rozdziałem  VII.5  siwz  przewidział  przeprowadzenie 

procedury odwróconej. Procedura ta wymaga zbadania wszystkich ofert pod kątem istnienia 

przesłanek  odrzucenia  z  art.  89  ust.  1  ustawy,  gdyż  bez  tego  nie  jest  możliwe  stworzenie 

rankingu dla ustalenia oferty ocenionej jako najkorzystniejsza. Tym samym jeśli zamawiający 

wnikliwie oceniła jedną ze złożonych ofert, to również  w takim samym stopniu powinien był 

zweryfikować drugą ze złożonych ofert. Tym samym zamawiający powinien być ustalić, czy 

parametry dotyczące zużycia energii również u wykonawcy Lenovo nie powinien budzić jego 

wątpliwości.  Nie mniej  jednak,  to  częściowe potwierdzenie zarzutu  nie może w  ocenie Izby 

być  podstawą  do  uwzględnienia  odwołania,  gdyż  Izba  wzięła  pod  uwagę,  że  przystępujący 

przedstawił na rozprawie tak oświadczenie producenta Lenovo jak i badanie Centrum Elek-

troniki Stosowanej, które potwierdzają prawidłowość zaoferowanych parametrów w zakresie 

zużycia energii. Izba ustaliła też na podstawie specyfikacji technicznej przedstawionej przez 

odwołującego  wynika,  że  monitor  ma  możliwość  połączenia  przez  „CONNECTIVITY  Video 

Signal  1  x  HDMI  1.4  1  x  VGA  Audio 

Signal  1  x  Audio  Out  (3.5  mm)”  nie  ma  natomiast 

wzmianki  o  głośnikach  czy  ilości  i  rodzajach  portów  USB,  co  pozwala  dać  Izbie  wiarę 

oświadczeniu  przystępującego  złożonemu  na  rozprawie,  że  zaoferowany  model  tych  ele-

mentów nie posiada. W konsekwencji Izba dała wiarę badaniom CES i oświadczeniu produ-

centa, co do tego, że ustalenie maksymalnego zużycia energii nastąpiło w maksymalnej kon-

figuracji  oferowanego  modelu,  a  w  konsekwencji  przystępujący  na  rozprawie  odparł  zarzut 

odwołującego, że jego oferta nie spełnia wymagań treści siwz, tym samym nakazywanie za-

mawiającemu dokonania czynności  wezwania do wyjaśnień, w ocenie Izby jest nie celowe, 

gdyż uzyskałby te same dokumenty, które zostały zamawiającemu przedłożone w toku pro-

cedury odwoławczej. Z tego też względu i w oparciu o art. 191 ust. 2 i art. 192 ust. 2 ustawy 

doszła do przekonania, że ustalony w toku postepowania stan faktyczny pozwala na uznanie, 

że  brak  wezwania  przystępującego  w  rybie  art.  87  ust.  1  ustawy  nie  ma  wpływu  na  wynik 

postepowania,  ani  nie  mo

że  wywrzeć  istotnego  wpływu  na  wynik  postępowania.  W  konse-


kwencji zarzut należało oddalić.  

Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy.  

Izba  zastosowała  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  Publicznych 

(Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1843  oraz  2020r.  poz.  1086)  z  mocy  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień Publicznych, z tym za-

strzeżeniem, że na mocy art. 92 ust. 1 ustawy Izba ustaliła, że właściwym dla rozpoznania 

ska

rgi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, 

tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień  rozporządzenia 

Prezesa Rady Minis

trów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972)  zmienionego  rozporządzeniem 

Prezesa Rady Minist

rów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 

5  ust.  3  pkt.  1 

rozporządzenia  zasądzając  zaliczając  na  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego  jako  kosztów  postępowania  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  oraz 

zasądzając od odwołującego na rzecz zamawiającego zwrot kosztów zastępstwa prawnego 

w maksymalnej kwocie dopuszczonej przez 

rozporządzenie tj. w kwocie 3 075,00zł.  

Przewodniczący:……………………… 


wiper-pixel