KIO 3371/20 POSTANOWIENIE dnia 4 stycznia 2021 roku

Data: 2 marca 2021

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Justyna Tomkowska 

Członkowie:   

Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Bartosz Stankiewicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  4  stycznia  2021  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

18  grudnia  2020  roku  przez 

Odwołującego  wykonawcę  C.  i  Wspólnicy  Spółka 

komandytowa 

z siedzibą w Warszawie  

w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej  

z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

odrzuca odwołanie, 

k

osztami postępowania obciąża Odwołującego wykonawcę C. i Wspólnicy Spółka 

komandytowa 

z  siedzibą  w  Warszawie  i zalicza  w poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy) 

uiszczoną tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………….……….. 

Członkowie:   

………………………. 

………………………. 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa,  Urząd  Komunikacji  Elektronicznej  z  siedzibą  

w  Warszawie 

–  w  trybie  zamówienia  publicznego  na  usługi  społeczne  prowadzi 

postępowanie  na  podstawie  art.  138o  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2019  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pt. 

„Obsługa prawna w związku z aukcją 

na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz”. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 

na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  (

https://bip.uke.gov.pl/

),  w  dniu  

3  grudnia  2020  roku. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych 

równowartości kwoty 750 000,00 euro. 

Informacja  o  wyniku  postępowania  została  opublikowana  na  stronie  internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej (

http://bip.uke.gov.pl/

w dniu 15 grudnia 2020 roku. 

W  dniu  18  grudnia  2020  roku  wykonawca  C. 

i Wspólnicy  Spółka  komandytowa  z 

siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie  na  podstawie  art.  179  ust.  1,  art.  180  ust.  1-5  ustawy  Pzp,  od  niezgodnej  z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego, polegającej na: 

I. 

błędnym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Konsorcjum  (CWW 

S. 

C.,  

M.  W.-W. 

i  Wspólnicy  Kancelaria  Radców  Prawnych  i  Adwokatów  sp.  k.  oraz  Kancelaria 

Radcy  Prawnego  G.  J.

)  w  sytuacji,  gdy  oferta  Konsorcjum  nie  mieściła  się  w  kwocie,  jaką 

Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  a  którą  był  związany, 

przy czym oferta Odwołującego się mieściła się w tej kwocie i wobec spełnienia wszystkich 

warunków postępowania powinna zostać wybrana (czynność określona w art. 180 ust. 2 pkt 

6 Pzp); 

II. 

błędnym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Konsorcjum  w  sytuacji,  gdy  do  wyboru 

doszło  z  rażącym  naruszeniem  kryteriów  przejrzystości,  obiektywności,  proporcjonalności 

konkurencyjności i jawności (czynność określona w art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp); 

III. 

nieuzasadnionej  odmowie  opublikowania  informacji 

z  otwarcia  ofert,  która  to 

czynność  rozpoczyna  proces  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  warunkuje  możliwość 

kontroli  odwoławczej  czynności  wyboru  oferty  (czynność  określona  w  art.  180  ust.  2  pkt  6 

Pzp); 

IV. 

błędnej  odmowie  udostępnienia  Odwołującemu  informacji  dotyczących  czynności 

wyboru  ofert  i  wyniku  postępowania  (w  tym  udzielenia  dostępu  do  protokołu  postępowania  

i  kart  indywidualnej  oceny),  które  to  czynności  wchodzą  w  skład  procesu  wyboru 


najkorzystniejszej  oferty,  a  znajomość  ich  przebiegu  warunkuje  możliwość  kontroli 

odwoławczej czynności wyboru oferty (czynność określona w art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp). 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu następujące naruszenia: 

art.  138o  w  zw.  z  art.  14  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  58  §  1  i  art.  5  k.c.  polegające  na 

dokona

niu  wyboru  oferty  przy  zastosowaniu  trybu  określonego  w  art.  138o  Pzp 

(„podprogowe” zamówienie na usługi publiczne) w sytuacji, gdy ratio legis tego trybu dotyczy 

przypadków  zamówień  o  względnie  niewielkiej  wartości  i  istotności  dla  funkcjonowania 

aparatu 

państwa,  a  z  opisu  i  warunków  zamówienia  wynika,  że  ma  ono  strategiczne 

znaczenie  dla  bezpieczeństwa  państwa,  a  zatem  mogło  być  przeprowadzone  jedynie  w 

„zwykłej”  procedurze  określonej  w  dziale  III,  rozdziale  6  Pzp,  a  zatem  skorzystanie  z  trybu 

określonego  w  art.  138o  stanowi  obejście  prawa,  względnie  -  nadużycie  prawa 

podmiotowego; 

art.  86  ust.  3  oraz  art.  93  ust.  1  pkt  4  a  conirario  w  zw.  z  art.  138o  ust.  2  Pzp 

polegające  na  uchybieniu  zasadzie  związania  Zamawiającego  zadeklarowaną  kwotą,  jaką 

zamierza  pr

zeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia i  wyborze Wykonawcy, którego  oferta 

nie  mieściła  się  w  granicach  zadeklarowanej  kwoty,  podczas  gdy  oferta  Odwołującego 

mieściła  się  w  granicach  zadeklarowanej  kwoty  i  spełniała  warunki  zamówienia  —  i  co 

świadczy  o  naruszeniu  zasad  przejrzystości  i  obiektywności  postępowania  w  zakresie 

czynności  wyboru  oferty  -  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do  nie  wybrania  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej; 

art.  86  ust.  5  w  zw.  z  art.  138o  ust.  2  Pzp  polegające  na  odmowie  opublikowania 

informacji z zawarcia ofert - 

co świadczy o naruszeniu zasady przejrzystości postępowania w 

sposób utrudniający kontrolę odwoławczą czynności wyboru oferty; 

art. 96 ust. 3 i § 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016 r.  

sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  zw.  z  art.  138o 

ust. 2 Pzp polegające na odmowie udostępnienia Odwołującemu dokumentacji przetargowej, 

w  tym  zwłaszcza  protokołu,  ofert  i  kart  indywidualnej  oceny  -  co  świadczy  o  naruszeniu 

zasady  przejrzystości  postępowania  w  sposób  utrudniający kontrolę odwoławczą czynności 

wyboru oferty; 

art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp w zw. art. 180 ust. 2 pkt 2 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp poprzez 

określenie sprzecznych z zasadną konkurencji i zasadą proporcjonalności warunków udziału 

w postępowaniu poprzez m.in.: 

a) 

określenie  krótkiego  (5  dni  roboczych)  terminu  dla  wykonawców  na  złożenie  oferty, 

ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 3 grudnia 2020 r., a termin składania 

ofert  przypadał  na  11  grudnia  2020  r.,  godz.  10:00,  co  m.in.  uniemożliwiło  Odwołującemu 


możliwość wykazania pełnego doświadczenia jakie posiada, w tym uzyskania dodatkowych 

referencji od klientów; 

b) 

określenia wymogu aby wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  

w  ramach  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych usług, należycie wykonał: usługę doradztwa prawnego, trwającą co najmniej 

przez  ok

res  6  kolejnych  miesięcy,  świadczoną  w  związku  z  realizacją  co  najmniej  jednego 

projektu  o  wartości  ponad  1  mld  PLN,  co  jest  kwotą  nieproporcjonalną  do  wartość 

zamówienia  oraz  wymogiem  niegwarantującym  posiadane  doświadczenie  w  zakresie 

przedmiotowym  zamówienia,  wymóg  ten  został  przygotowany  wyłącznie  dla 

wyselekcjonowanego wykonawcy; 

c) 

określenia  wymogu  aby  wykonawca  dysponował  dwoma  prawnikami  posiadającymi 

uprawnienia  adwokata  lub  radcy  prawnego  posiadającymi  jednocześnie  stopień  naukowy 

doktora lub doktor

a habilitowanego, w zakresie prawa, co jest wymogiem niegwarantującym 

posiadane  doświadczenie  w  zakresie  przedmiotowym  zamówienia  -  co  w  konsekwencji 

doprowadziło do niewybrania oferty odwołującego jako najkorzystniejszej; 

art.  7  ust.  1  i  2  oraz  art.  8  ust.  1  w  zw.  z  art.  138o  ust.  2  Pzp  poprzez 

przeprowadzenie  postępowania  i  wybór  oferty  w  sposób  sprzeczny  z  zasadami 

przeprowadzenia  i  udzielenia  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  

i  przejrzystości,  w  sposób  jawny  i  przy  udziale  osób  zapewniających  bezstronność  

i  obiektywizm,  które  wprost  stanowią  kryteria  ustawowe  zamówienia  na  usługi  społeczne 

wskazane w art. 138o Pzp. 

Odwołujący wnosił o: 

— 

uwzględnienie odwołania i unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

a  jeżeli  umowa  została  zawarta  -  unieważnienie  umowy  oraz  dokonanie  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej; 

— 

ewentualnie,  unieważnienie  postępowania  z  uwagi  na  wystąpienie  niemożliwej  do 

usunięcia  wady,  uniemożliwiającej  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  

w  sprawie  zamówienia  publicznego,  polegającej  na  nieuzasadnionym  dokonaniu  wyboru  

w trybie określonym w art. 138o Pzp; 

— 

w  oparciu  §  24  ust.  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  22  marca  2010  r.  

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań o zobowiązanie przez KIO 

Zamawiającego  do  przedłożenia:  (1)  aktualnego  protokołu  postępowania  z  załącznikami,  

(2) oferty Konsorcjum, (3) karty indywidualnej oceny 

ofert oraz (3) informacji, o których mowa 


w  art.  86  ust.  5  u.p.z.p.,  albowiem  Zamawiający  jest  jedynym  dysponentem  tych 

dokumentów, zaś Odwołujący się nie jest władny do pozyskania przed terminem do złożenia 

odwołania tych dokumentów z uwagi na odmowę ich udostępnienia przez Zamawiającego; 

—  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje: 

postępowaniu  odwoławczym  do  momentu  wydania  niniejszego  postanowienia  do 

akt sprawy nie załączono żadnych przystąpień po którejkolwiek ze Stron. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana ze świadczeniem usług doradczych o 

charakterze  prawnym 

w  związku z  aukcją  na  cztery  rezerwacje częstotliwości  z  pasma 3,6 

GHz

, co oznacza że zalicza się do katalogu usług społecznych i innych usług szczególnych – 

usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit.d.  

Zamawiający określił kody CPV 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego. 

Usługi  te  mieszczą  się  więc  w katalogu  zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne 

usługi  określone  w  Załączniku  XIV  do  Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady 

2014/24/UE 

– usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej. 

Zamawiający niniejsze postępowanie prowadzi na podstawie przepisów  określonych 

w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługo społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o 

ustawy  Pzp

,  co  wynika  z  opisu  znajdującym  się  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  i  SIWZ. 

Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Biuletynie  Informacji 

Publicznej na stronie internetowej Z

amawiającego w dniu 3 grudnia 2020 roku. Szacunkowa 

wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi nie przekracza kwoty określonej w art. 

138 g ust. 1 ustawy Pzp, tj. kwoty 750 000 euro. 

Powyższe ustalenia potwierdza informacja 

przekazana Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej przez Zamawiającego w dniu 22 grudnia 

2020 roku 

(w aktach postępowania odwoławczego) i wynosi 343 739,84 zł (80 514,33 euro).

Biorąc  powyższe  ustalenia  pod  uwagę,  Izba  uznała,  że  złożone  odwołanie  podlega 

odrzuceniu  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  1  ustawy  P

zp,  bowiem  w  sprawie  nie  mają 

zastosowania przepisy ustawy. 

Izba zauważa, że uregulowania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne 

i inne sz

czególne usługi zostały wyodrębniony w ustawie Pzp w dziale III rozdziale 6 ustawy. 

Przedmiotem  zamówienia  na  usługi  społeczne  są  usługi  wymienione  w  załączniku  XIV  do 

dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, zgodnie z dyspozycją 

art.  138h  ustawy  pzp. 

W  ramach tego rodzaju  zamówień  Ustawodawca przewidział  niejako 

dwie procedury w zależności od wartości udzielanego zamówienia.  


Mianowicie, 

przepisy  rozdziału  6  ustawy  stosuje  się  do  zamówień  na  usługi 

społeczne,  których  wartość  jest  równa  lub  przekracza  wyrażoną  w  złotych  równowartość 

kwoty:  1)  750 000  euro 

–  w  przypadku  zamówień  innych  niż  zamówienia  sektorowe  lub 

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 2) 1 000 000 euro – w przypadkach 

zamówień  sektorowych.  Zgodnie  z  art.  138l  ustawy  Pzp  postępowanie  o udzielenie 

zamówienia  na  usługi  społeczne  jest  prowadzone  z  zastosowaniem  przepisów  działu  I 

rozdział 2a, działu 2a, działu II rozdziału 5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI, a przepisy art. 

22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz art. 32-

35 stosuje się odpowiednio. 

Jednocześnie,  w  przypadku  gdy  wartość  zamówienia  na  usługi  społeczne  jest 

mniejsza  od  wymienionych  wyżej  kwot,  zamawiający  może  udzielić  zamówienia  stosując 

przepisy  art.  138o  ust.  2-4  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  z

amawiający jest  zobowiązany 

udzielić zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący (art. 138o ust. 2 

ustawy Pzp). Ponadto, zamieszcza na swoje

j stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli 

nie  ma  strony  podmiotowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej, 

ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego 

udzielenia  w  szczególności:  1)  termin  składania  ofert  uwzględniający  czas  niezbędny  do 

przygotowania i złożenia oferty, 2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub 

zakresu  zamówienia,  3)  kryteria  oceny  ofert  (ust.  3  art.  138o  ustawy  Pzp).  Niezwłocznie  

po  udzieleniu zamówienia  zamawiający  jest  zobligowany  zamieścić  na  stronie podmiotowej 

Biuletynu  Informacji  Publicznej,  a  jeżeli  nie  ma  strony  podmiotowej  Biuletynu  Informacji 

Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo 

imię  i  nazwisko  podmiotu,  z  którym  zawarł  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego. 

razie  nieudzielenia  zamówienia  zamawiający  niezwłocznie  zamieszcza  na  stronie 

podmiotowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  a  jeżeli  nie  ma  strony  podmiotowej  Biuletynu 

Informacji 

Publicznej  na  stornie  internetowej,  informację  o  nieudzieleniu  zamówienia  

(ust. 4 art. 138o ustawy pzp). 

W  ocenie  Izby  uregulowania  zawarte  w  art.  138o  ustawy  P

zp  stanowią  odrębną 

procedurę  udzielania  zamówienia  na  usługi  społeczne,  na  co  wskazuje  analiza  treści  oraz 

chronologia 

przywołanych przepisów.  

Zamawiający  jest  uprawniony  do  samodzielnego  ustalenia  i  opisania  szczegółowej 

procedury, w ramach której udzieli zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 

wskazana  w  art.  138g  ust.  1  ustawy  P

zp,  mając  na  względzie  co  najmniej  minimalne 

wymagania  opisane  w  art.  138o  ust.  2-4  ustawy  Pzp,  to  jest  zachowanie  zasad 

przejrzystości, obiektywności i niedyskryminacji wykonawców.  


Zauważenia  również  wymaga,  że  procedura  udzielania  zamówień  publicznych  na 

usługi  społeczne  w  oparciu  o  art.  138o  ustawy  Pzp,  tworzona  jest  przez  samego 

z

amawiającego,  tym  samym  nie  jest  procedurą  opartą  na  ustawie  Prawo  zamówień 

publicznych,  choć  zamawiający  uprawniony  jest  do  zastosowania  instytucji  przewidzianych  

w  ustawie,  jednak  owa  procedura  stosowana  przez  z

amawiającego  nie  będzie  procedurą 

określoną ustawą - a jedynie procedurą własną zamawiającego. Tym samym zamawiającego 

nie wiążą inne przepisy ustawy, w tym również przepisy odnoszące się do środków ochrony 

prawnej. 

Zauważenia wymaga, że Ustawodawca nie odsyła w artykule 138o ustawy Pzp do 

stosowania przepisów  działu VI  ustawy  Pzp,  tak  jak ma  to miejsce  w  przypadku zamówień  

o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro 

–  w  przypadku zamówień  innych niż  zamówienia  sektorowe lub  zamówienia w  dziedzinach 

obronności  i  bezpieczeństwa  oraz  1  000  000  euro  –  w  przypadku  zamówień  sektorowych 

(w 

tych przypadkach odwołanie przysługuje, zgodnie z art. 138l ustawy Pzp). Ustawodawca 

nie od

syła także do treści art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, zakreślającego katalog czynności, od 

których przysługuje odwołanie w postepowaniach poniżej progów.  

Odnosząc  wskazane  rozważania  do  niniejszego  zamówienia,  Zamawiający 

poinformował w ogłoszeniu, że prowadzi postępowanie w trybie procedury określonej w art. 

138o  ustawy  Pzp, 

wskazał także, że jest to zamówienie o wartości mniejszej niż wskazana  

w art. 138g ust. 1 ustawy P

zp. W konsekwencji wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, 

którym  mowa  w  art.  138o  ustawy  Pzp,  nie  przysługuje  odwołanie  do  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. Co więcej, Zamawiający w SIWZ przekazanej Wykonawcom nie wskazał i nie 

przywołał,  że  w  postępowaniu  będzie  miał  zastosowanie  dział  VI  ustawy  Pzp  dotyczący 

środków ochrony prawnej. Dodać warto, że przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do 

możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej także w przypadku zamówień, których 

wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonych w art. 11 pkt 8 ustawy 

Pzp,  a  przeprowadzane  są  takie  postępowania  na  podstawie  regulaminów  wewnętrznych 

zamawiających. Tymczasem w przypadku tzw. zamówień bagatelnych stanowisko doktryny i 

orzecznictwa, w tym sądów wyższej instancji jest jednolite i jednoznacznie wskazuje się, że 

w takich przypadkach w

ykonawcom odwołanie nie przysługuje. Oznacza to, że w przypadku 

postępowań  na  usługi  społeczne  poniżej  progów,  podobnie  jak  w  każdym  innym 

postępowaniu  poniżej  progów,  od  których  stosowanie  ustawy  jest  obowiązkowe,  nie  ma 

możliwości  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej.  Ustawodawca  unijny  pozostawił 

bowiem  do  kompetencji  ustawodawcy  krajowego  uregulowanie  systemu  odwoławczego  w 

przypadku  postępowań  o  wartości  poniżej  progów.  W  przypadku  postępowań  na  usługi 

społeczne  polski  ustawodawca  do  równowartości  kwoty  750 000,00  euro  ograniczył 


stosowanie  przepisów  ustawy  Pzp  do  ściśle  określonych  jej  elementów,  nie  ujmując  w  tym 

zakresie środków ochrony prawnej.  

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp  Izba  rozstrzyga  spory  dokonując 

oceny  czynności,  do  których  zamawiający  był  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  nie  zaś  

w  oparciu  o  postanowienia  ogłoszenia  stanowiącego  uregulowania  własne  zamawiającego, 

nawet jeśli stanowią pośrednio odzwierciedlenie instytucji przewidzianych ustawą. Pamiętać 

należy, że Krajowa Izba Odwoławcza może rozstrzygać spory pomiędzy stronami wyłącznie 

w granicach art. 180 ust. 1 ustawy, zatem Izba nie posiada kognicji w zakresie czynności czy 

zaniechań  zamawiającego  w  sytuacji,  gdy  te  czynności  nie  mają  oparcia  w  ustawie.  

Tym  samym  I

zba  nie  może  rozpoznawać  odwołań  opartych  na  wzorcu  stworzonym 

wyłącznie  przez  Zamawiającego.  Ustawa  Pzp  zawiera  bowiem  wzorce  uniwersalne,  które 

muszą  znaleźć  odzwierciedlenie  w  każdym  postępowaniu,  podczas  gdy  zamawiający 

związany jest jedynie trzema podstawowymi zasadami, a pozostałe elementy postępowania 

może  ukształtować  w  sposób  dowolny.  Można  sobie  wyobrazić  sytuację,  w  której 

zamawiający  w  sposób  odmienny  niż  zakłada  ustawa  Pzp  ureguluje  sposób  rozstrzygania 

sporów  w  postępowaniu.  Dostrzeżenia  wymaga  także,  że  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie 

może  –  wbrew  wyraźnemu  brzmieniu  Pzp  -  domniemywać  swych  kompetencji,  biorąc  pod 

uwagę  fakt,  że  właściwość  Izby  jest  wyjątkiem  od  zasady  sprawowania  wymiaru 

sprawiedliwości przez organy o charakterze sądowym.  

Izba 

podkreśla  również, że przepisy  rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 972; 

dalej rozporządzenie), nie regulują wysokości wpisu od odwołania w postępowaniu 

na  usługi  społeczne  o  wartości  poniżej  progów,  co  potwierdza  intencje  Ustawodawcy,  że 

takich przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Izba  stwierdziła,  że  przedmiotowe  odwołanie  podlega  zatem  odrzuceniu  w  oparciu 

art.  189  ust.  2  pkt  1  ustawy  Pzp,  jako  że  w  sprawie  nie  mają  zastosowania  przepisy 

ustawy.  Skład  orzekający  w  tym  zakresie  podziela  stanowisko  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

prezentowane  m.in.  w  postanowieniach:  z  dnia  9  listopada  2017  r., sygn.  akt  KIO  2283/17, 

z dnia 13 listopada 2017 r., KIO 2339/17, z dnia 4 stycznia 2018r., sygn. akt KIO 2697/17, z 

dnia 5 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 168/18, z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 169/18, z 

dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 638/18, z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt KIO 973/18, 

z  dnia 12  czerwca 2018  r.  sygn.  akt  KIO  1051/18;  z  dnia 3  października  2018 r.,  sygn.  akt 

KIO  1933/18,  z  dnia 9  października 2018  r.  sygn.  akt  KIO  1917/18;  z  dnia 29  października 


2018r., sygn. akt KIO 1917/18; z dnia 6 listopada 2018 r. sygn. akt KIO 2249/18, z dnia 21 

listopada 2018 r. sygn. akt KIO 2356/18, z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 159/19, z dnia 

6 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 160/19; z dnia 15.05.2019 r., sygn. akt: KIO 868/19, z dnia 7 

czerwca  2019  roku,  sygn.  akt  KIO  998/19;  z  dnia  10.06.2019  r.,  sygn.  akt:  KIO  1008/19,  z 

dnia 21 sierpnia 2019 roku, sygn. akt KIO 1582/19 

oraz z 17 października 2019 r., sygn. akt 

KIO 2013/19, z 8 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 2633/19. 

Do

datkowo wskazać należy, że ustawodawca nie odsyła w artykule 138o ustawy Pzp 

do  stosowania  przepisów  działu  VI  ustawy  Pzp  (środki  ochrony  prawnej)  w  przypadku 

zamówień  na  usługi  społeczne  o  wartości  mniejszej  niż  określona  w art.  138g  ustawy  Pzp, 

tak  jak  m

a  to  miejsce  w  przypadku  zamówień  o  wartości  równej  lub  przekraczającej  kwoty 

wskazane  w  art.  138g  (w  tych  przypadkach  odwołanie  przysługuje,  zgodnie  z  art.  138l 

ustawy  Pzp).  Ustawodawca  nie  odsyła  także  do  treści  art.  180  ust.  2  ustawy  Pzp, 

zakreślającego  katalog  czynności,  od  których  przysługuje  odwołanie  w  postępowaniach 

poniżej  progów.  Co  więcej  postępowania  poniżej  określonych  progów  prowadzone  są  na 

podstawie  ogólnych  zasad  i  przepisów  ustawy  Pzp,  z  zawężeniem  jedynie  katalogu 

czynności, od których przysługuje odwołanie, podczas gdy w art. 138o i następnych ustawy 

Ustawodawca  wprost  określa,  że  przy  postępowaniach  na  usługi  społeczne  stosuje  się 

jedynie  wybrane  regulacje  ustaw

y  Pzp,  ściśle  określając  zakres  i  nie  ma  wśród  nich 

odesłania do przepisów o środkach ochrony prawnej.  

W  przedmiotowym  stanie  faktycznym  dodatkowego  podkreślenia  wymaga,  iż 

większość  zarzutów  odwołania  koncentruje  się  na  czynnościach  związanych  z  etapem 

ogłoszenia samego postępowania przez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu, ustalenie 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  czy  też  odmowie  udostępnienia  Odwołującemu 

informacji  o  przebiegu  postępowania  i  dokumentacji  postępowania,  co  nawet  w  przypadku 

zastosowania regulacji ustawy Pzp należałoby uznać za zarzuty spóźnione (odwołanie wnosi 

się w ciągu 5 dni od opublikowania ogłoszenia o zamówieniu i określeniu warunków udziału) 

lub  niedopuszczalne  w  trybie  podprogowym,  to  jest  nie  mieszczące  się  w  katalogu 

czynności,  od  których  przysługuje  korzystanie  ze  środków  ochrony  prawnej  ujętego  w  art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp. 

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2, art. 189 ust. 2 pkt 1 

ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  w  oparciu  o  pr

zepisy  §  5  ust.  4  w  zw.  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  o  kosztach.  

W  myśl  powołanych  przepisów,  a  także  zgodnie  z poglądem  jednolicie  prezentowanym  

w  orzecznictwie,  tak 

Izby  jak  i  Sądów  Okręgowych,  w przypadku  odrzucenia  odwołania 

O

dwołującego obciąża się całością wniesionego wpisu, zgodnie z zasadą odpowiedzialności 

za wynik postępowania wynikającą z art. 192 ust. 10 ustawy Pzp. 

Postanowienie  wydano  na  posiedzeniu  niejawnym  na  podstawie  art.  189  ust.  3  zd. 

pierwsze ustawy Pzp. 

Przewodniczący:      …………….……….. 

Członkowie:   

………………………. 

………………………. 


wiper-pixel