KIO 3369/20 POSTANOWIENIE dnia 11 stycznia 2021 r.

Data: 2 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3369/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  8  stycznia  2021  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  18  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę:  Meden-Inmed  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wenedów  2,  75-847  Koszalin  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital  Wojewódzki  im.  Kardynała  Stefana 

Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,  

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: Meden-

Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin kwoty 13 500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019 r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      …………………… 


Sygn. akt: KIO 3369/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  8  stycznia  2021  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej,  wykonawca:  Meden-Inmed  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Koszalinie  złożył  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  pismo  z  dnia  8  stycznia  2021  r.  zawierające 

oświadczenie ww. wykonawcy o cofnięciu odwołania wniesionego w dniu 18 grudnia 2020 r.

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  przez 

zamawiającego:  Szpital  Wojewódzki  w  Łomży  im.  Kardynała 

S

tefana  Wyszyńskiego,  w  przedmiocie:  „dostawa  aparatury  i  sprzętu  medycznego  na 

potrzeby  Pionu  Urologii  Szpital

a  Wojewódzkiego  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w 

Łomży."  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 ze zm.), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba  orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  O

dwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 90% kwoty ui

szczonej tytułem należnego wpisu od odwołania.  

 
 
Przewodniczący:      …………………… 


wiper-pixel