KIO 3366/20 POSTANOWIENIE dnia 4 stycznia 2021 roku

Data: 2 marca 2021

Sygn. akt KIO 3366/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 4 stycznia 2021 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  4  stycznia  2021  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  18  grudnia  2020  roku  przez 

wykonawcę  Korporacja  Budowlana  DORACO  spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Szczecińskie  Towarzystwo 

Budownictwa  Społecznego  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Szczecinie  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Korporacja  Budowlana  DOR

ACO  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Gdańsku kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero 

groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt KIO 3366/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą  „Rewitalizacja  obszaru  obejmującego  kwartał 

śródmiejski  oznaczony  numerem  36  ograniczony  aleją  Wojska  Polskiego  oraz  ulicami 

Bohate

rów  Getta  Warszawskiego,  Bł.  Królowej  Jadwigi,  Małkowskiego,  Ks.  Bogusława  X  

w Szczecinie”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 8 grudnia 2020 roku pod numerem 2020/S 239-589767. 

W dniu 18 grudnia 2020 roku 

działając na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 

ust.  1  oraz  art.  182  ust.  2  pkt  1  ustawy 

Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019 roku, 

poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”)  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  postanowień 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”), 

opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 8 grudnia 2020 roku. 

W dniu 23 grudnia 2020 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego,  które  w  swej  treści  zawiera  oświadczenie  o  następującej  treści:    Działając 

na  podstawie  udzielonego  mi  pełnomocnictwa,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  

29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (…)  w  imieniu  Korporacji  Budowlanej 

DORACO  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku  niniejszym  cofam  odwołanie  złożone  

18 grudnia 2020 roku w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą  „Rewitalizacja obszaru obejmującego kwartał 

śródmiejski  oznaczony  numerem  36  ograniczony  aleją  Wojska  Polskiego  oraz  ulicami 

Bohaterów  Getta  Warszawskiego,  Bł.  Królowej  Jadwigi,  Małkowskiego,  Ks.  Bogusława  X  

w Szczecinie” (…) i tym samym wnoszę o umorzenie postępowania odwoławczego.  

Oświadczenie  to  złożył  Pan  D.  H.    działający  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  15 

grudnia  2020  roku 

załączonego  do  odwołania,  zgodnie  z  którym  posiada  umocowanie  do 

reprezentowania Spółki.  

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdz

iła,  że  przedmiotowe  postępowanie  podlega  umorzeniu  w  oparciu  o  art.  187  ust.  8 

ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  


w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  post

ępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986 

ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewo

dniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel