KIO 3363/20 WYROK dnia 8 stycznia 2021 r.

Data: 2 marca 2021

Sygn. akt KIO 3363/20 

WYROK 

 z dnia 8 stycznia  2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Szymon Grzybowski 

po  rozpoznaniu  w  Warszawie  na  rozprawie  w  dniu  8  stycznia    2021  r. 

odwołania  

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2020  r.  przez 

odwołującego:  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  - 

Konsorcjum: 

Zakład  Usług  Leśnych  J.  P.,  Zakład  usług  Leśnych  M.  K.,  Zakład  Usług 

Leśnych  s.c.  R.  Ś.  P.  Ś.  (Miechów  7B,  56-215  Niechlów)  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez zamawiającego: Nadleśnictwo Głogów (ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów), 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami postępowania obciąża odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie  zamówienia  -  Konsorcjum:  Zakład  Usług  Leśnych  J.  P.,  Zakład  usług 

Leśnych M. K., Zakład Usług Leśnych s.c. R. Ś. P. Ś. (Miechów 7B, 56-215 Niechlów) i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego:  Nadleśnictwo  Głogów  (ul. 

Sikorskiego  54,  67-

200  Głogów)  kwotę  3765  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  siedemset 

sześćdziesiąt pięć złotych, zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 

3600 zł oraz kosztów dojazdu w kwocie 165 zł. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Pra

wo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 


września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019 r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 3363/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: Konsorcjum: Zakład Usług Leśnych J. P., Zakład usług Leśnych M. K., Zakład 

Usług  Leśnych  s.c.  R.  Ś.  P.  Ś.  z  siedzibą  w  Niechlowie  (Odwołujący)  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego   prowadzonym  w  trybie przetargu  nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.  1843  ze  zm.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp  lub  Ustawa  PZP]  przez  Zamawiającego: 

Nadleśnictwo  Głogów  w  przedmiocie  zamówienia  publicznego  na:  „Wykonywanie  usług  z 

zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głogów w roku 2021” w zakresie Pakietu 

II.  Numer  referencyjny:  ZG.270.8.2020.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w 

Dz. Urz. UE  pod Numerem: 2020/S 202-490191-2020-PL.  

Odwołujący  wobec  odrzucenia  oferty  wykonawcy  i  unieważnienie  przedmiotowego  

postępowania w Pakiecie II zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  82  ust.  1  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

błędne  przyjęcie,  że  wykonawca  złożył  ofertę  wariantową  oraz  zaoferował  dwie  różne 

ceny i złożył dwie oferty w jednym postępowaniu i odrzucenie oferty wykonawcy, 

art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  i  niepoprawienie  omyłki  w 

kosztorysie ofertowym wykonawcy, 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty wykonawcy w postępowaniu, 

podczas gdy nie podlegała ona odrzuceniu jako zgodna z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  poprzez  unieważnienie  postępowania  w  Pakiecie  II  w 

sytuacji kiedy złożono ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 

Wobec  powyższego,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie 

Zamawiającemu  w  Pakiecie  II:  (1)  uchylenia  czynności  unieważnienia  postępowania;    (2) 

poprawienia omyłki w ofercie wykonawcy; (3) dokonania wyboru oferty wykonawcy. 

Wniósł  także  o  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego,  w  tym 

kosztami 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Podał, że Zamawiający, w wyniku bezpodstawnego unieważnienia postępowania, naraził na 

uszczerbek  interes  prawny  odwołującego  ubiegającego  się  o  udzielenie  niniejszego 

zamówienia poprzez nieosiągnięcie przychodów możliwych do uzyskania w trakcie realizacji 

zamówienia udzielonego w ramach przedmiotowego postępowania. Obecne rozstrzygnięcie 

dokonane  z  naruszeniem  przepisów  PZP  uniemożliwia  odwołującemu  uzyskanie 


zamówienia, w sytuacji gdy jest on zainteresowany udzieleniem mu zamówienia. W wyniku 

naruszenia  przepisów  przez  zamawiającego,  odwołujący  utracił  szansę  na  realizację 

zamówienia, w związku z czym poniósł szkodę poprzez utratę szansy na osiągnięcie zysku, 

który planował osiągnąć w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia. Powyższe stanowi 

wystarczającą przesłankę do skorzystania przez Odwołującego ze środków ochrony prawnej 

przewidzianych w art. 179 ust. 1 Pzp. 

W uzasadnieniu zarzutów wskazał na następujące okoliczności: 

I.  Stan faktyczny 

Zamówienie  będące  przedmiotem  odwołania  zostało  opublikowane  16  października  2020 

roku.  Jest  ono  prowadzone  w  formie  przetargu  nieograniczonego  z  możliwością  składania 

ofert częściowych z podziałem na IV Pakiety w procedurze powyżej tzw. progów unijnych z 

uwagi na wartość zamówienia, która przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zastrzeżona została tzw. procedura odwrócona zgodnie 

z art. 24 aa ustawy Pzp. Odwołanie dotyczy Pakietu II. W przedmiotowym postępowaniu na 

Pakiet II została złożona jedna oferta - odwołującego. 

W terminie składania ofert określonym w pkt 12.1. SIWZ wykonawca zobowiązany był złożyć 

Zamawiającemu  Ofertę  zawierającą  m.in.  formularz  Oferty  (sporządzony  wg  wzoru 

stanowiącego załącznik  nr  1 do  SIWZ)  wraz  z  Kosztorysem  Ofertowym  (sporządzonym  wg 

wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ),  sporządzone  pod  rygorem  nieważności,  w 

postaci 

elektronicznej, 

opatrzonej 

kwalifikowanym 

podpisem 

elektronicznym, 

b) 

pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty  udzielone  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci 

elektronicznej  i  opatrzonej  kwalifikowany.  Odwołujący  we  wskazanym  terminie  złożył  ofertę 

wraz  z  kosztorysem  ofertowym.  W  dniu  27  listopada  2020  r.  zamawiający  wezwał 

odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  treści  złożonego  kosztorysu  ofertowego  w  dziale  I 

Hodowla  lasu  poz.  3  czynność  prac  WPOD  >63N  Wycinanie  podszytów  i  podrostów  (...) 

zostały wskazane dwie wartości w każdej z kolumn.  

Odwołujący w dniu 30 listopada 2020 r. złożył wyjaśnienia wskazując, że błąd w załączonym 

formularzu został spowodowany przesunięciem wartości w każdej z kolumn od poz. 4 do 24 

w  wyniku  nieumyślnego  działania  odwołującego  przy  sporządzaniu  kosztorysu  i 

przenoszeniu  zawartości  kolumn  do  pliku  udostępnionego  przez  zamawiającego.  Na 

potw

ierdzenie  wskazanej  omyłki  odwołujący  do  wyjaśnień  załączył  plik  xml  zawierający 

arkusz kalkulacyjny. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  04  grudnia  2020  r.  wysłanym  do  Odwołującego  w  dniu  07 

grudnia  2020  r.,  zawiadomił  o  unieważnieniu  postępowania  wskazując  w  uzasadnieniu 

pisma, że złożona przez odwołującego oferta została odrzucona. 

II. Uzasadnienie zarzutów naruszenia ustawy Pzp 


W  ocenie  odwołującego  zamawiający  dokonując  odrzucenia  oferty  odwołującego  i 

unieważniając  postępowanie  rażąco  naruszył  przepisy  ustawy  Pzp.  Stanowisko 

zamawiającego  nie  znajduje  podstaw  prawnych  i  faktycznych.  Odwołujący  nie  złożył  oferty 

niezgodnej  z  SIWZ,  nieprawidłowa  jest  ocena  oświadczenia  woli  odwołującego  przez 

zamawiającego  polegająca na  uznaniu,  że odwołujący  złożył  dwie oferty w  przedmiotowym 

postępowaniu. Odwołujący złożył jedną ofertę, chociaż przez omyłkę, którą należy traktować 

jako inną omyłkę w znaczeniu określonym przez art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, odwołujący 

błędnie  sporządził  dokument  kosztorysu  ofertowego.    Wskazał  na  orzecznictwo  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  (wyrok  KIO  75/18  i  KIO  1062/20)  stwierdzając,  że  w  przedmiotowym 

postępowaniu wykonawca złożył jedną ofertę, na jednym formularzu ofertowym do którego w 

jednym  egzemplarzu  załączył  wymagane  przez  zamawiającego  dokumenty  w  tym 

przedmiotowy  kosztorys  ofertowy.  Dla  złożenia  dwóch  ofert  co  do  zasady  należałoby 

oczekiwać  złożenia  dwóch  formularzy  cenowych  i  dalszych  wymaganych  postanowieniami 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  dokumentów.  Dopiero  w  takiej  sytuacji  można 

byłoby uznać, że jeden wykonawca złożył dwie oferty w jednym postępowaniu. 

Podstawę odrzucenia oferty odwołującego stanowił art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w 

związku z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Łączna interpretacja 

przytoczonych  przepisów  wskazuje,  że  o  ile  zamawiający  nie  dopuścił  składania  w 

postępowaniu ofert wariantowych, wykonawcę obowiązuje zakaz składania więcej niż jednej 

oferty.  Oferta  złożona  przez  wykonawcę  nie  była  ofertą  wariantową,  nie  stanowiła  też  kilku 

ofert. 

Fakt,  że w  wierszu  poz.  nr  3  Załącznika nr  2 kosztorys  ofertowy  widniały  dwie kwoty 

będące  wynikiem  omyłki,  jednakże  treść  oświadczenia  woli  odwołującego  jest  jasna  i 

zaoferował  on  usługi  na  które  składają  się  poszczególne  czynności  zgodnie  z  opisem  prac 

wskazanym  przez  zamawiającego  w  kosztorysie  ofertowym.

Nie  ma  podstaw,  by  ofertę 

odwołującego interpretować w sposób odmienny, w szczególności by traktować ją jako kilka 

ofert.  Zamawiający  dokonał  takiej  interpretacji  subiektywnie,  pomijając  inne  dokumenty 

złożone  przez  wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu,  a  w  szczególności  jeden  formularz 

ofertowy,  stanowiący  jedną  i  zarazem  jedyną  ofertę  odwołującego  w  przedmiotowym 

postępowaniu w którym cena ofertowa jest tożsama z ceną łączną wskazaną w kosztorysie 

ofertowym. Błędne jest założenie zamawiającego, polegające na przyjęciu, że złożona przez 

wykonawcę  oferta  jest  ofertą  wariantową.  Oferta  wariantowa  została  zdefiniowana  przez 

ustawodawcę  w  art.  2  pkt  7  ustawy  Pzp,  który  wskazuje,  że  jest  to  oferta  przewidująca, 

zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny 

niż  określony  przez  zamawiającego  sposób  wykonania  zamówienia  publicznego.    Oferta 

wariantowa, zgodnie z doktryną i orzecznictwem, to oferta, w której wykonawca przedstawia 

różne  sposoby  wykonania  zamówienia,  z  których  co  najmniej  jeden  jest  odmienny  niż 

określony  przez  zamawiającego,  np.  poprzez  użycie  odmiennych  (równoważnych) 


materiałów,  czy  zastosowania  innej  technologii.  Wskazał  na  wyroki  KIO:  514/11  i  395/08. 

Także na orzecznictwo podając, że:  (...) Definiując pojęcie oferty wariantowej ustawodawca 

wskazuje jeden element przedmiotowo istotny (essenti

alia negotii), który różni taką ofertę od 

innych, jest nim możliwość przedstawienia odmiennego sposobu wykonania zamówienia, tj. 

innej niże przyjęta przez zamawiającego koncepcji uzyskania tego samego efektu, przy czym 

ów  sposób  czy  koncepcję  należy  łączyć  ż  rozwiązaniami  natury  technicznej.  Chodzi  o 

sposób  wykonania  zamówienia,  a  więc  sposób  spełnienia  świadczenia  i  o  nic  ponadto. 

Niedopuszczalne  jest  przyjmowanie powszechnego rozumienia pojęcia wariantowości,  czyli 

podawania w ofercie dwóch lub więcej rozwiązań do wybory przez zamawiającego". 

Odwołujący  w  kosztorysie  ofertowym  wskazał  wszystkie  czynności  składające  się  na 

oferowaną  usługę  zgodnie  z  opisem  prac  przyjętym  przez  zamawiającego.  Odwołujący  nie 

przedstawił  odmiennego  niż  określony  przez  zamawiającego  sposobu  wykonania 

zamówienia.  W  związku  z  powyższym  nie  można  mówić  o  złożeniu  przez  odwołującego 

oferty wariantowej. 

Odwołujący kwestionuje również odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 

2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako nie odpowiadającej treści specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia.  Odwołujący  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  podał  w  kosztorysie 

ofertowym ceny jednostkowe za poszczególne pozycje, prace. Wykonawca nie podał dwóch 

cen jednostkowych za wykonanie prac w pozycji 3 dla WPOD>63. 

Wskazane  w  pozycji  3 

dwie  wartości  powstały  w  kosztorysie  ofertowym  omyłkowo  i  były 

działaniem  nieświadomym  wykonawcy,  wynikającym  z  przyczyn  technicznych  tkwiących  w 

samym pliku kosztorysu ofertowego udostępnionego przez zamawiającego w formacie doc. i 

dokonanego  przez  wykonawcę  kopiowania  komórek  z  pliku  arkusza  kalkulacyjnego  w 

formacie xls.

Wskazaną omyłkę wykonawca wyjaśnił w odpowiedzi z dnia 30 listopada 2020 

r.  Błąd  w  formularzu  ofertowym  powstał  w  wyniku  przesunięcia  wartości  wierszy  w 

kolumnach cena jednostkowa netto PLN, wartość całkowita netto PLN oraz wartość VAT w 

PLN  i Wa

rtość całkowita brutto w  PLN  w  pozycjach  od  4 do  24. Wykonawca do  wyjaśnień 

załączył m.in. Plik „kosztorys ofertowy elektroniczny_głogów 2021_pakiet Konsorcjum_vl" w 

formacie  excel  przy  pomocy  którego  zamawiający  mógł  zweryfikować,  że  przyczyna 

techniczna 

wskazywana przez odwołującego dotyczy udostępnionego przez zamawiającego 

kosztorysu  ofertowego  w  postaci  pliku  elektronicznego  w  formacie  doc. 

Zamawiający  mógł 

na  podstawie  złożonych  przez  wykonawcę  wyjaśnień  potwierdzić,  wskazaną  omyłkę  oraz 

fakt  niezamie

rzonego  działania  przez  wykonawcę  dokonując  przeniesienia  wartości 

poszczególnych  kolumn  z  pliku  excel  do  pliku  doc,  który  dokonuje  automatycznego 

przesunięcia  wskazanych  wierszy  i  sporządzenia  kosztorysu  w  formie  złożonej  przez 

odwołującego.  Zamawiający  dokonał  nieprawidłowych  ustaleń  twierdząc,  że  omyłki 

powyższej  nie  można  poprawić  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień 


publicznych. 

Dokonanie przez zamawiającego poprawienia innej omyłki w rozumieniu art. 87 

ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  jest  uzależnione  od  następujących 

okoliczności:  (1)  stwierdzenia  niezgodności  treści  oferty  wykonawcy  w  stosunku  do  treści 

SIWZ, (2) stwierdzenia, że niezgodność stanowi omyłkę - a zatem jest niezamierzona przez 

wykonawcę,  oraz  tego,  aby  (3)  omyłka  nie  powodowała  istotnych  zmian  w  treści  oferty. W 

związku z  powyższym  aby  zamawiający  mógł  skorzystać z  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp 

konieczne  jest  ustalenie,  czy  istotnie  w  danym  stanie  faktycznym  mamy  do  czynienia  z 

omyłką,  czy  też  zidentyfikowana  sprzeczność  wynika  z  celowego,  zamierzonego  działania 

wykonawcy.  W  wyniku  dokonanych  przez  zamawiającego  wyjaśnień  zostało  ustalone,  że 

powstała  omyłka  nie  była  zamierzonym  działaniem  odwołującego.  Fakt  ten  jak  wskazano 

powyżej  zamawiający  mógł  również  potwierdzić  na  podstawie  załączonego  do  wyjaśnień 

pliku z kosztorysem elektronicznym, co zostało już wcześniej wskazane przez odwołującego. 

Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 29 stycznia 2010 r. (sygn. akt XII GA 429/09), 

wskazał, że „Artykuł 87 ust.  2 pkt 3 p.z.p. wprowadzony w celu uniknięcia licznych niegdyś 

przypadków  odrzucania  ofert  z  powodu  błahych  pomyłek,  dopuszcza  poprawienie 

niedopatrzeń,  błędów  niezamierzonych,  opuszczeń,  drobnych  różnic  itp.  lecz  wszystkie  te 

zmiany  muszą  mieścić  się  w  pojęciu "omyłki".  Z  założenia  zatem  umyślne  zastosowanie  w 

ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w 

tym  sensie,  który  nadaje  jej  przepis  art.  87  Pzp.".  Pomocna  w  powyższym  zakresie  jest 

możliwość  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  i  ustawy  Pzp. 

Przepis  powyższy  stanowi,  iż  w  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od 

wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert  (tak  w  wyroku  KIO  959/09: 

„Zastosowanie  art.  87  ust.  2  pkt  3  p.z.p.  jak  najbardziej  może  zostać  poprzedzone 

wyjaśnieniami,  o  których  stanowi  ust.  1  powołanego  przepisu,  zmierzającymi  do  ustalenia 

rzeczywistej  treści  oferty  oraz  charakteru  i  rodzaju,  czy  samej  potrzeby  wprowadzenia 

ewentualnych  zmian  w  jej  tr

eści."  W  związku  z  powyższym  zamawiający  mógł  i  powinien 

uwzględnić wyjaśnienia uzyskane od odwołującego.  

Ostatnią  okolicznością  podlegającą  ocenie  i  mającą  wpływ  na  zastosowanie  lub  nie 

przez  zamawiającego  procedury  poprawienia  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  z 

treścią SJWZ jest jej istotność, a więc jeżeli omyłki zawarte w ofercie mają charakter istotny, 

to  zamawiający  ma  obowiązek  odrzucić  ofertę  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych.  Jeśli  natomiast  omyłki  nie  powodują  istotnych  zmian  treści 

oferty  to  zamawiający  jest  zobligowany  do  dokonania  ich  poprawek,  o  czym  zawiadamia 

wykonawcę. Omyłka odwołującego polegająca na przesunięciu pozycji kosztorysu nie miała 

charakteru  istotnego,  ponieważ  gdyby  uwzględnić  i  poprawić  omyłki  w  kosztorysie  dział  I 

Hodowla  lasu,  to  cena  łączna  zarówno  netto  jak  i  brutto,  którą  zaoferował  wykonawca  nie 

uległaby  zmianie.  Mając  na  uwadze  złożoność  kosztorysów,  a  szerzej  oferty,  która  w 


pozostałym  zakresie  była  prawidłowa,  należy  stwierdzić,  że  nie  mamy  tutaj  do  czynienia  z 

istotnymi  niezgodnościami  z  treścią  SIWZ,  które  dawałby  podstawę  do  odrzucenia  oferty 

odwołującego przez Zamawiającego, bez zastosowania trybu poprawiania omyłek.  Skoro w 

wyniku  wyjaśnienia  nie  uległaby  zmianie  wartość  oferty  to  nie  stanowiłoby  to  negocjacji  w 

sprawie  zamówienia  oraz  również  nie  stanowiłoby  zmiany  treści  oferty.  Reasumując 

stwierdził, że „Wszystkie okoliczności określone na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

zostały  w  niniejszej  sprawie  spełnione,  a  mimo  to  zamawiający  nie  poprawił  oferty 

odwołującego  i  dokonał  jej  odrzucenia.  W  związku  z  powyższym,  wskazane  odrzucenie 

oferty  wykonawcy  stanowiło  bezpodstawne  unieważnienie  postępowania  na  Pakiet  II  na 

podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  dokonanego  mimo 

złożenia przez wykonawcę oferta nie podlegającej odrzuceniu”. 

Zamawiający w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo z  dnia  7.01.21  r.)  wniósł  o jego 

oddalenie

,  a  także  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  kosztów  postępowania  odwoławczego.    W 

szczególności wskazał na następujące okoliczności: 

A. w zakresie  zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp 

(…)  

Zamawiający  nie  zgodził  się  z  Odwołującym,  jakoby  w  związku  z  oceną  oferty 

Odwołującego  doszło  do  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  1  Pzp  w  zw.  z  art.  82  ust.  1  Pzp  z 

uwagi  na 

błędne  przyjęcie,  że  Odwołujący  złożył  ofertę  wariantową  oraz  zaoferował  dwie 

różne ceny i złożył dwie oferty w jednym postępowaniu. 

W  pierwszej  kolejności  Zamawiający  wskazał,  że  wbrew  twierdzeniom 

Odwołującego, nie dokonał odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 

Pzp w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp 

z powodu przyjęcia, że Odwołujący złożył ofertę wariantową. 

zawiadomieniu  o  unieważnieniu  Postępowania,  w  którym  Zamawiający  poinformował 

Odwołującego  o  odrzuceniu  jego  oferty,  Zamawiający  nie  wskazał,  że  jego  oferta  podlega 

odrzuceniu, gdyż  jest  ofertą  wariantową,  gdyż  Zamawiający,  odwołując się do  art.  82  ust  1 

Pzp i art. 83 ust. 1 Pzp

, podał jedynie, że nie dopuścił składania ofert wariantowych (rozdział 

19  SIWZ)  i  w  związku  z  tym  Odwołującego  obowiązywał  zakaz  złożenia  w  Postępowaniu 

więcej  niż  jednej  oferty.  Dowód:  Zawiadomienie  o  unieważnieniu  postępowania  oraz  o 

odrzuceniu oferty Odwołującego (w aktach Postępowania) 

7.  Zgodnie  z  art.  82  ust.  1  Pzp 

wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę,  z  wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 83 ust 1 zdanie drugie Pzp. Z kolei zgodnie z art. 83 ust. 1 

zdanie  drugie  Pzp 

ofertę  wariantową  wykonawca  składa  łącznie  z  ofertą,  o  której  mowa  w 

art.  82  ust.  1  Pzp

,  jeżeli  Zamawiający  tego  wymaga.  Łączna  interpretacja  wyżej 


przywołanych przepisów wskazuje, że w sytuacji, gdy Zamawiający nie dopuścił składania w 

postępowaniu  ofert  wariantowych,  wykonawcę  obowiązuje  zakaz  złożenia  więcej  niż  jednej 

oferty. 

8.  W 

przedłożonym  Kosztorysie  Ofertowym  (sporządzonym  wg    załącznika  nr  2  do 

SIWZ) w poz. 3 działu Hodowla Lasu zostały podane dwie ceny tj.: (…) 

Z  powyższego  wynika,  że  Odwołujący  zaoferował  za  wykonanie  tej  samej 

czynności tj. czynności wskazanej w poz. 3 działu I Hodowla Lasu – Kosztorysu Ofertowego 

dwie 

różne  ceny,  co  jest  tożsame  z  sytuacją  złożenia  dwóch  ofert  w  tym  samym 

postępowaniu.  W    zależności  od  tego,  którą  cenę  Zamawiający  uznałby  za  prawidłową 

otrzymałby  inną  cenę  oferty.  W  związku  z  powyższym  składając  ofertę  w  Postępowaniu 

Odwołujący naruszył art. 82 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym mógł złożyć w Postępowaniu tylko 

jedną ofertę. Z kolei oferta niezgodna z ustawą podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 1 Pzp. 

Zamawiający  nie  zgodził  się  z  Odwołującym,  że  treść  złożonego  oświadczenia 

woli w/w zakresie jest jasna i nie ma podstaw, aby interpretować ją w sposób odmienny, w 

szczególności by traktować ją jako kilka ofert. 

Fakt, iż Odwołujący nie złożył dwóch oddzielnych formularzy Oferty, jak również 

nie  złożył  dwóch  oddzielnych  Kosztorysów  Ofertowych  nie  oznacza  od  razu,  że  w  świetle 

przepisów PZP Odwołujący złożył jedną ofertę. Poza tym na podstawie przedłożonego przez 

Odwołującego  Kosztorysu  Ofertowego  nie  można  ustalić,  że  zawiera  cenę  taką,  jak 

wskazana  w  formularzu  Oferty.  Aby  można  było  to  stwierdzić  należy  najpierw  dokonać 

poprawy  przedłożonego  przez  Odwołującego  Kosztorysu  Ofertowego,  co  w  ocenie 

Zamawiającego,  jak  zostało  to  wyjaśnione  w  dalszej  części  niniejszej  odpowiedzi  na 

odwołanie, jest niedopuszczalne na podstawie przepisów PZP, a w szczególności art. 87 ust. 

2 pkt 3 PZP. 

12.  P

ojęcie  oferty  nie  zostało  zdefiniowane  w  PZP  oraz  na  przepisy  kodeksu 

cywilnego oraz na orzecznictwo. 

Kosztorys  Ofertowy  jest  częścią  Oferty.  Zamawiający  w  pkt  11.5.  lit  a)  SIWZ 

wprost wskazał, że wykonawca zobowiązany był złożyć Ofertę zawierającą formularz Oferty 

(sporządzony  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  SIWZ)  wraz  z  Kosztorysem 

Ofertowym  (sporządzonym  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ),  sporządzone 

pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej,  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 

Kosztorys  Ofertowy  zawiera  informacje  dotyczące  ceny  za  realizację 

zamówienia  oraz  cen  jednostkowych  za  poszczególne  pozycje  (prace)  wchodzące  w  skład 

Pakietu, na który wykonawca skład ofertę. Zaznaczył, że Kosztorys Ofertowy (załącznik nr 2 

do SIWZ) ma decydujące znaczenie przy ustalaniu ceny oferty, a ustalona na jego podstawie 


cena jedynie jest tylko przenoszona do 

formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Poza tym 

na  podstawie  cen  zaoferowanych  za  poszczególne  pozycje  (prace)  tworzące  dany  Pakiet 

Zamawiający  w  trakcie  realizacji  zamówienia  rozlicza  się  z  Wykonawcą.  Dowód:  SIWZ  (w 

aktach Postępowania) 

14.  Kosztorys  Ofertowy  stanowi,  element  oferty  sensu  stricte

,  gdyż  zawiera 

informacje będące istotnym elementem oświadczenia woli wykonawcy. Tym samym złożenie 

w  tym  Kosztorysie  Ofertowym  dwóch  sprzecznych  oświadczeń  woli  w  zakresie  wyceny 

czynności  wskazanych w  poz.  3 Działu I  Hodowla Lasu Kosztorysu Ofertowego tj.  podanie 

dwóch  różnych  cen  należy  potraktować  jako  złożenie  dwóch  ofert  przez  Odwołującego  w 

Postępowaniu. Wskazał na wyrok KIO 1634/12. 

Wskazując  na  wyrok  KIO  853/08  i  doktrynę  stwierdził,  że  Zamawiający  nie  ma 

instrumentów  prawnych pozwalających na  wybranie tylko  jednej propozycji  i  odrzucenie 

pozostałych.  Taka  czynność byłaby też  sprzeczna z zasadą  uczciwej 

konkurencji. 

Odrzucenie takiej oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1Pzp, 

gdyż 

oferta 

wielowariantowa jest 

niewątpliwie niezgodna z art. 82 ust. 1 Pzp. 

16. Wskazane 

okoliczności,  potwierdzają  zdaniem  Zamawiającego  prawidłowość  

decyzji  w  przedmiocie odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z 

art. 82  ust.1 Pzp oraz 

unieważnienia Postępowania. 

B. w zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp 

Zamawiający  nie  zgodził  się  z  Odwołującym,  jakoby  w  związku  z  oceną  oferty 

Odwołującego  doszło  do  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  z  uwagi  na  odrzucenie  oferty 

wykonawcy, podczas gdy ni

e podlegała ona odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ oraz 

naruszenia  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp  z  uwagi  na 

zaniechanie  i  niepoprawienie  omyłki  w 

Kosztorysie Ofertowym Odwołującego. 

18. Kosztorys  Ofertowy 

(sporządzony  wg  załącznika  nr  2  do  SIWZ)  stanowi  treść 

oferty i odgrywa 

istotną rolą  przy ustalaniu ceny  oferty.  Na  podstawie  bowiem  Kosztorysu  

O

fertowego  wykonawca  ustala  cenę  za  poszczególne  pozycje  (prace)  wchodzące  w  skład 

Pakietu, na który składa Ofertę, a łączna cena za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w 

Kosztorysie  Ofertowym  przenoszona  jest  do  formularza  Oferta  (załącznik  nr  1  do  SIWZ). 

Cena  brutto  podawana  przez  wykonawcę  w  pkt  1  formularza  Oferty  zgodnie  z 

oświadczeniem  zawartym  w  pkt  2  tego  formularza  wynika  z  załączonego  Kosztorysu 

Ofert

owego  i  stanowi  sumę  wartości  całkowitych  brutto  za  poszczególne  pozycje  (prace) 

tworzące  ten  Pakiet.  Ponadto  Kosztorys  Ofertowy  jako  część  oferty,  staje  się  częścią 

umowy,  mającą  zasadnicze znaczenie dla ustalenia ostatecznej  wysokości  wynagrodzenia. 

Zgod

nie  bowiem  z  §  10  ust.  3  wzoru  umowy  stanowiącego  załącznik  nr  12  do  SIWZ 

Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za  wykonanie  prac  stanowiących  przedmiot  Zleceń 


obliczane będzie na  podstawie ilości odebranych prac,  według  cen 

jednostkowych 

podanych w Kosztorysi

e Ofertowym zawartym w Ofercie.”. Z kolei zgodnie z § 11 ust. 2 w/w 

wzoru  umowy 

„Wynagrodzenie  stanowić  będzie  iloczyn  wskazanych  w  Kosztorysie 

Ofertowym  zawartym  w  Ofercie    cen  jednostkowych  za  poszczególne  prace  oraz  ilości 

wykonywanych prac

”. 

19. Tymcza

sem w przedłożonym przez Odwołującego Kosztorysie Ofertowym w poz. 

3  Działu  I  Hodowla  Lasu  zostały  podane  dwie  różne  ceny.  Mając  dwie  różne  ceny  za 

wykonanie tej samej  pracy  Zamawiający  nie tylko nie  mógł  ustalić,  jaka jest cena oferty  za 

wykonanie  Pakietu

,  na  który  składa  ofertę,  ale także  w  trakcie  realizacji  umowy  nie  będzie 

mógł się rozliczyć z wykonawcą za prace zawarte w poz. 3 Działu I Hodowla Lasu, gdyż nie 

będzie wiedział, którą cenę powinien przyjąć. Odwołujący składając w/w Kosztorys Ofertowy 

nie 

dostosował się więc do wymogów Zamawiającego zawartych w SIWZ w odniesieniu do 

sposobu obliczania ceny oferty oraz sposobu przygotowania oferty. 

20. O

bowiązkiem Zamawiającego było ustalenie, czy wyżej stwierdzone niezgodności 

w  Kosztorysie  Ofertowym  Odwołującego  stanowią  podstawę  do  odrzucenia  jego  oferty  z 

postępowania  w  trybie  art.  89  ust.  1  pkt  2)  Pzp.  Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2)  Pzp 

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp. Oferta nieodpowiadająca 

treści  SIWZ  to  taka,  która  nie  odpowiada  wymogom  merytorycznym  określonym  przez 

Zamawiającego w SIWZ. Wskazał na wyrok KIO 2478/13. 

Zamawiający  nie  może  odrzucić  oferty,  której  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ, 

ale  oferta  ta  może  być  poprawiona,  a  wprowadzone  w  ten  sposób  zmiany  nie  powodują 

istotnych zmian w treści oferty. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp ma obowiązek poprawić w 

ofercie  wykonawcy  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 

została  poprawiona.  W  świetle  powyższego  przepisu  Zamawiający  w  celu  wyeliminowania 

niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia może ingerować w 

treść  oferty,  o  ile  poprawienie  omyłek  nie  wywoła  skutku  w  postaci  jej  istotnej  zmiany. 

Poprawienie 

omyłek nie może bowiem prowadzić do konieczności znaczącej ingerencji ze 

strony 

Zamawiającego w treść oferty. W celu oceny kwestii, czy dana omyłka ma charakter 

istotny należy ustalić przede wszystkim, jakie konsekwencje będzie miało poprawienie danej 

oferty.  Poza  tym  omyłki  te  winny  mieć  taki  charakter,  aby  Zamawiający  mógł  dokonać 

czynności poprawy samodzielnie, bez ingerencji wykonawcy. 

Zamawiający  przed  podjęciem  ostatecznej  decyzji  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  zwrócił  się  do  niego  w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp  o  złożenie  wyjaśnień  w 

zakresie  zaoferowanych  przez  niego  dwóch  różnych  cen  w  poz.  3  Dział  I  Hodowla  Lasu 

Kosztorysu  Ofertowego. 

Dowód:  wezwanie  skierowane  przez  Zamawiającego  do 


Odwołującego  w  trybie  art.  87  ust.  1  PZP  o  wyjaśnienie  treści  oferty  (w  aktach 

Postępowania) 

Wprawdzie  z  wyjaśnień  udzielonych  przez  Odwołującego  w  trybie  art.  87  ust.  1 

Pzp  wynika, 

iż  stwierdzone  przez  Zamawiającego  nieprawidłowości  w  zakresie  podanych 

przez  niego  w  poz.  3  Działu  I  Hodowla  Lasu  Kosztorysu  Ofertowego  dwóch  cen  było 

działaniem niezamierzonym Odwołującego, wynikającym z przyczyn technicznych, to jednak 

nie  można  potraktować  ich  jako  omyłek,  które  mogą  zostać  poprawione  przez 

Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 

Odwołujący  w  złożonych  wyjaśnieniach  wskazał,  że  „w  trakcie  przyklejania 

zawartości dla działu  Hodowla Lasu, nie zauważono, że w pozycji 3 dla  WPOD>63  wkradł 

się błąd pisarski. Błąd polegał na wklejeniu dwóch pozycji w  wartość  jednej  pozycji  oraz 

przesunięcie  wszystkich wartości  o jedną pozycję. Błąd spowodował przesunięcie wartości 

kolumn Cena  jednostkowa  netto  w PLN, 

Wartość całkowita netto w PLN, Wartość  VAT 

w PLN i 

Wartość całkowita  brutto  w PLN w pozycjach od 4 do  24”.Zgodnie 

wyjaśnieniami  udzielonymi  przez  Odwołującego  oraz  dołączonych  do  nich  kosztorysów 

wynika,  że  Zamawiający  powinien  dokonać  poprawy  Kosztorysu  Oferty  w  taki  sposób,  że 

jedną  z  cen  wskazanych  w  poz.  3  Działu  I  Hodowla  Lasu  Kosztorysu  Ofertowego  tj.  cenę 

jednostkową  netto  w  PLN  –  1400  zł,  wartość  całkowitą  netto  w  PLN  –  48589,50,  wartość 

VAT w PLN 

– 3887,16 oraz wartość całkowitą brutto w PLN powinien był przenieść do poz. 4 

Kosztorysu Ofertowego, z kolei wartości z poz. 4 do poz. 5, a z poz. 5 do poz. 6 i tak aż do 

poz. 24. 

Zauważył,  że    przenosząc  wartości  z  poz.  23  do  24  w  sposób  wskazany  przez 

Odwołującego  Zamawiający  musiałby  usunąć  również  zawarte  w  jego  Kosztorysie 

Ofertowym wartości wskazane w poz. 24, gdyż nie ma w Dziale I Hodowla Lasu Kosztorysu 

Ofertowego  poz.  25,  do  której  Zamawiający  mógłby  je  przenieść  z  poz.  24  tj.  cena 

jednostkowa netto w PLN (21,00), wartość całkowita netto w PLN (630), wartość VAT w PLN 

(50,40)  i  wartość  całkowita  brutto  w  PLN  (680).  Dane  te  zostały  usunięte  przez 

Odwołującego  w  poprawionym  przez  niego  Kosztorysie  Ofertowym.  Wskazał,  że  w

Kosztorysie  Ofertowym:  w  poz.  23  wskazano  na  cenę  jednostkową  940  zł,  a  powinno  być 

750  zł,    a  w  poz.24  wskazano  na  cenę  jednostkową  21  zł,  a  powinno  być  940  zł.  Dowód: 

wyjaśnienia  Odwołującego  z  dnia  30  listopada  2020 r.  złożone  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 1 PZP (w aktach Postępowania). 

Zamawiający nie może podanych w poz. 24 Kosztorysu Ofertowego w/w danych 

swobodnie  usunąć  i  poprawić  oferty  w  sposób  wskazanych  przez  Odwołującego,  gdyż  

b

ędzie,  to  zbyt  duża  ingerencja  w  treść  oferty  Wykonawcy.  Poza  tym  takie  działanie 

Zamawiającego  mogłoby  zostać  potraktowane  jako  niedozwolone  negocjacje  z 


O

dwołującym, których prowadzenia w  sposób  kategoryczny  zakazuje  przepis  art.  87  ust.  1 

Pzp. 

Zdaniem  Zamawiającego  (jak  wskazywał),  z  oświadczenia  złożonego  przez 

Wykonawcę w poz. 3 Działu I Hodowla Lasu Kosztorysu Ofertowego jednoznacznie wynika, 

że zostały w nim podane dwie ceny. Z kolei wyjaśnienia Odwołującego złożone na wezwanie 

w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp  utwierdziły  tylko  Zamawiającego  w  przekonaniu,  że  nie  może 

dokonać  poprawy  nieprawidłowości  stwierdzonych  w  poz.  3  Kosztorysu  Ofertowego  na 

podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp. 

Zamawiający  nie  byłby  bowiem  w  stanie  samodzielnie, 

bez  informacji  uzyskanych  przez  Odwołującego  ustalić,  w  jaki  sposób  powinno  nastąpić 

poprawienie  wskazanej  w  poz.  3  Kosztorysu  Ofertowego  niepraw

idłowości.  Powołał  wyrok 

KIO 2000/20 

cytując, że „aby dokonać poprawienia innej omyłki w rozumieniu art. 87  ust.  2

pkt 3 

p.z.p. Zamawiający musi mieć wiedzę, w 

jaki  sposób  omyłkę  poprawić,  a 

wiedza  ta  musi 

wynikać  z  zapisów  SIWZ  oraz  z  treści  oferty  wykonawcy.  Aby  dokonać 

poprawienia  innej 

omyłki  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  p.z.p.  istotne  jest,  aby  istniał  jeden 

możliwy  –  do  samodzielnego  ustalenia  przez  Zamawiającego  –  sposób poprawienia  oferty. 

(…)  Wskazał także na wyrok KIO 196/20. 

Zamawiający  mógłby  dokonać  poprawienia  oferty  Odwołującego  na  podstawie 

art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp 

tylko wówczas, gdyby na podstawie informacji zawartych w SIWZ i 

ofercie  mógł  samodzielnie  dokonać  poprawy.  Tymczasem  w  niniejszym  przypadku 

Zamawiający,  nie  tylko  bez  ingerencji  Odwołującego  nie  mógł  ustalić,  jak  należy  poprawić 

jego  ofertę,  ale  także  że  nie  mógł  usunąć  samodzielnie  z  jej  treści  wskazanych  w  poz.  24 

Kosztorysu  Ofertowego  wartości.  Zamawiający  nie  mógł  więc  w  stosunku  do  oferty 

Odwołującego zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.  Wskazał na  wyrok KIO 1970/19). 

Zdaniem  Zamawiającego  opisane  okoliczności,  potwierdzają  prawidłowość 

decyzji Zamawiającego w przedmiocie odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2  Pzp  oraz  braku  dokonania  poprawy  jego  oferty  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp  i  w 

konsekwencji unieważnienia Postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 Pzp, dlatego też 

nie doszło do naruszenia wskazanych przez Odwołującego przepisów przez Zamawiającego. 

C. w zakresie zarzutu naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp 

32. U

nieważniając Postępowanie Zamawiający nie naruszył art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie 

z  którym  zamawiający  unieważnia  postępowanie,  jeżeli  nie  złożono  żadnej  oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

W terminie składania ofert wpłynęła w Postępowaniu jedna oferta tj. oferta złożona przez 

Odwołującego.  Z  kolei  oferta  Odwołującego  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1 

pkt 1 Pzp w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Dowód: Zawiadomienie o 


unieważnieniu  postępowania  oraz  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  (w  aktach 

Postępowania) 

Jak  zostało  wskazane  wyżej  Zamawiający  odrzucając  ofertę  Odwołującego  z 

Postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP w zw. z art. 82 ust. 1 PZP oraz art. 89 

ust. 1 pkt 2 PZ

P nie naruszył wskazanych przez Odwołującego w Odwołaniu przepisów PZP. 

W  związku  z  tym,  iż  w  Postępowaniu  brak  było  ofert  niepodlegających  odrzuceniu 

Zamawiający  zobowiązany  był  unieważnić  Postępowanie  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1 

PZP. 

Rozpo

znając odwołanie Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie podlega oddaleniu.  

W  piśmie  z  dnia  4  grudnia  2020  r.  Zamawiający  informując  o  unieważnieniu 

prowadzonego przetargu m.in. w zakresie Pakietu II podał: 

Na pakiet Il złożono 1 ofertę. Nie wykluczono żadnego oferenta. 

Zamawiający unieważnia część postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1  — nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Złożona oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt 1 PZP w zw. z art. 82 ust. 1 PZP oraz art. 89 ust 1 pkt 2 PZP. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z PZP, 

natomiast  zgodnie  z  art.  82  ust.  1  PZP Wykonawca może  złożyć  jedną  ofertę,  z  wyjątkiem 

przypadku,  o  którym  mowa  w  art.  83  ust.  1  zdanie  drugie  PZP  (Ofertę  wariantową 

wykonawca składa łącznie z ofertą, o której mowa w art. 82 ust. 1 PZP, jeżeli zamawiający 

tego  wymaga).  Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  dopuścił  składania  ofert 

wariantowych  i  Wykonawcę  zgodnie  z  art.  82  ust.  1  PZP  obowiązywał  zakaz  składania 

więcej niż jednej oferty. 

Tymczasem z przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego wynika, że w pozycji 

nr 3 zostały podane dwie różne ceny. Oferta zawiera dwie różne ceny za tą samą czynność, 

co  jest  tożsame  z  sytuacją  złożenia  przez  jednego  wykonawcę  dwóch  ofert  w  tym  samym 

postępowaniu.  W  zależności  od  tego,  którą  cenę  uznamy  otrzymamy  inna  cenę  ofertową. 

Zamawiający sam nie może zdecydować, która cen jest prawidłowa.  Zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt  2  PZP,  zgodnie  z  którym  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. 

Wykonawca  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  miał  podać  w  Kosztorysie  ofertowym  ceny 

jednostkowe  za  poszcz

ególne  pozycje  (prace)  wchodzące  w  skład  Pakietu.  Na  podstawie 

wskazanych  w  Kosztorysie  ofertowym  cen  jednostkowych  Zamawiający  rozlicza  się  z 


Wykonawcą.  Wykonawca  nie  mógł  podać  dwóch  cen  za  wykonanie  prac  wskazanych  w 

jednej  pozycji,  gdy  wówczas  niemożliwe  jest  ich  rozliczenie.  Tymczasem  nieprawidłowości 

tej  nie  można  poprawić  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  PZP.  Nieprawidłowości  tej  nie 

można  poprawić  w  sposób  wskazany  przez  Wykonawcę  w  złożonych  Zamawiającemu 

wyjaśnieniach.” 

Izba rozpoznając w pierwszej kolejności zarzut naruszenia art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy 

Pzp (z uwagi na jego niezastosowanie) uznała, że zarzut ten nie podlega uwzględnieniu.  

W stanie faktycznym tej sprawy 

Zamawiający prawidłowo ustalił, że nie jest możliwe 

poprawienie  Kosztorysu  Ofertowego  w  jego  pozycji  3  w  Dziale  I 

–  Hodowla  lasu  -  na 

podstawie wskazanego art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp. 

Z wyjaśnień wykonawcy wynikało bowiem, że 

wprowadzenie  zmian 

polegających  na  usunięcie  jednej  z  pozycji  (według  wskazań 

wykonawcy) 

powodowałoby  konieczność  wprowadzenia  także  zmian  dotyczących  cen 

jednostkowych w pozycjach od 4 do 24 w Dziale I - 

Hodowla lasu. Zmiany te byłyby istotne, 

albowiem te zmiany powodowały zmiany oferowanych cen jednostkowych, a mianowicie: w 

części  pozycji  podwyższenie  cen  jednostkowych  (przykładowo:    w  pozycji  4  ze  120  zł  na 

1450 zł, pozycja 7 z 245 zł na 532 zł, czy w pozycji 17 z 345 zł na 1000 zł czy też w pozycji 

24 z 21 zł na 940 zł); a w części - ich obniżenie (przykładowo: w pozycji 5 ze 162 zł na 120 

zł, pozycja 9 z 515 zł na 460 zł, czy w pozycji 15 z 820 zł na 59 zł czy też w pozycji 23 z 940 

zł na 750 zł).  

Tak  jak  ustaliła  Izba  na  rozprawie  (w  ramach  tzw.  eksperymentu  procesowego 

wnioskowanego  przez  wykonawcę)  powyższe  zmiany  mogły  być  oparte  tylko  na 

wskazaniach  Odw

ołującego,  co  w  konsekwencji  prowadziłoby  do  wytworzenia  nowego 

oświadczenia  woli  wykonawcy  co  do  wartości  cen  jednostkowych.  Te  ceny  jednostkowe  z 

perspektywy  tego  zamówienia  miały  istotne  znaczenie,  z  uwagi  na  to,  że  stanowić  miały 

podstawę  ustalania  wynagrodzenia  kosztorysowego  wykonawcy  za  zrealizowane  prace.  

Kosztorys ofertowy

, tak jak wskazał w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający, stanowił treść 

oferty 

a  jako  część  oferty,  miał  być  częścią  umowy,  mającą  zasadnicze  znaczenie  dla 

ustalenia ostatecznej 

wysokości wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z § 10 ust. 3 wzoru umowy 

stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ: „Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 

prac stanowiących przedmiot Zleceń obliczane będzie na podstawie ilości odebranych  prac, 

według  cen  jednostkowych  podanych  w  Kosztorysie  Ofertowym  zawartym  w  Ofercie.”.  

kolei  zgodnie  z  §  11  ust.  2  tego  wzoru  umowy:  „Wynagrodzenie  stanowić  będzie  iloczyn 

wskazanych  w  Kosztorysie  Ofertowym  zawartym  w  Ofercie    cen  jednostkowych  za 

poszczególne  prace  oraz  ilości  wykonywanych  prac”.  Także  te  ceny  jednostkowe  miały 


istotne znaczenie z uwagi na przewidziane w tej umowie m.in. Prawo opcji, albowiem w myśl 

§  1  ust.  12:  „Podstawą    określenia  wartości  prac  zleconych  w  ramach  Opcji  (w  celu 

określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym część Oferty”. 

Reasumując  Izba  stwierdza,  że  nieprawidłowości  w  zakresie  podanym  przez 

Odwołującego  w  poz.  3  Działu  I  Hodowla  Lasu  Kosztorysu  Ofertowego  dwóch  cen 

(jednostkowyc

h  i  następczo  łącznych)  mogły  wynikać  z  przyczyn  technicznych  i  być 

działaniem  niezamierzonym  wykonawcy,  jednakże nie można  potraktować ich jako omyłek, 

które mogły zostać poprawione przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp z 

uwagi  na  rozm

iar  skutków  jakie  powodowały  dla  całości  Kosztorysu  Ofertowego,  w 

szczególności  w  Dziale  I  oraz  brak  możliwości  ich  poprawienia  bez  ingerencji  wykonawcy.  

T

reść   oferty  tego wykonawcy niewątpliwie nie 

zawierała żadnej wskazówki, co 

do 

ustalenia  odmiennej  t

reści  deklaracji  wykonawcy,  niż  wynikająca  z  brzmienia  oświadczenia

w  pozycji  3  Kosztorysu.  W  tym  stanie  faktycznym  tylko  wyjaśnienie    wykonawcy 

stanowić  mogło  źródło  wiedzy,  co  do  nieświadomego  charakteru  omyłki  i  metodologii  jej 

poprawienia i  co do  każdej  pozycji  od  4 do 24, co nie  mogło być  uzasadnieniem  (w  stanie 

faktycznym tej sprawy) dla zastosowania przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Izba  nie  zgodziła  się  z  Odwołującym,  że  opracowany  przez  Zamawiającego 

Formularz  Kosztorysu  zawierał  wadę,  która  powodowała  negatywne  konsekwencje  dla 

wykonawcy nie pozwalając mu wypełnić dokumentu zgodnie z jego intencjami. Izba  zwraca 

uwagę,  że  Odwołujący  w  wyjaśnieniach  z  dnia  30  listopada  2020  r.  m.in.  podał:  „W  celu 

ułatwienia  przygotowania  oferty  przygotowano  kosztorys  w  postaci  pliku  arkusza 

kalkulacyjnego.  Arkusz  kalkulacyjny  zawierał  formuły,  które  umożliwiały  obliczenie  wartości 

oferty oraz uzupełnienie formularza kosztorysu ofertowego w formie dokumentu tekstowego, 

udostępnionego przez Zamawiającego. W trakcie przyklejania zawartości dla działu Hodowla 

lasu, nie zauważono, iż od pozycji 3 dla WPOD»63 wkradł się błąd pisarski. Błąd polegał na 

wklejeniu  wartości  dwóch  pozycji  w  wartość  jednej  pozycji  oraz  przesuniecie  wszystkich 

wartości o jedną pozycję. Błąd spowodował przesunięcie wartości kolumn Cena jednostkowa 

netto w PLN, Wartość całkowita netto w PLN, Wartość VAT w PLN i Wartość całkowita brutto 

w PLN w pozycjach od 4 do 24

.” Do tych wyjaśnień dołączył w Excelu tabelę zaznaczając, że 

Poniższa tabela zawiera zestawienie przedstawionych w kosztorysie ofertowym pozycji oraz  

prawidłowych wartości”.  

Wykonawca  zatem  nie  powoływał  się  na  automatyczne  generowanie  wartości  przez 

Formularz  Kosztorysu,  ale  na  błędy  w  przeklejaniu  z  dokumentu  wykonawcy.  Izba  na 

marginesie  zauważa,  że  te  zmiany  spowodowały  także  zmiany  w  Dziale  I  łącznego 


wynagrodzenia: z netto 

342 094,51 zł na 305 022,60 zł, a w przypadku wartości brutto: z 369 

462,07  na    329 424,41 zł.  Z tabeli  załączonej  do  wyjaśnień  (w  Excelu)  wynika bowiem,  że 

wykonawca wprowadził zmiany do każdej z pozycji co do cen jednostkowych przedstawiając 

konsekwencje  tych  zmian  co  do  pozostałych  wartości  w  pozostałych  kolumnach.  Nie  jest 

zatem prawdziwe twierdzenie wykonawcy, że nie powodowało to zmiany ceny.  

Tym samym zarzut naruszenia art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z ustaleniami w 

zakresie zarzutu  braku zastosowania art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp nie podlega uwzględnieniu. 

Nie podlega także uwzględnieniu zarzut naruszenia art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp w 

zw. z  art. 82 ust.1 ustawy Pzp.  

W  tym  stanie  faktycznym  (jak  podkreślał  Zamawiający)  Kosztorys  Ofertowy  jest 

częścią Oferty, albowiem zgodnie z punktem 11.5. lit a) SIWZ: (…) wykonawca zobowiązany 

był  złożyć  Ofertę  zawierającą  formularz  Oferty  (sporządzony  wg  wzoru  stanowiącego 

załącznik  nr  1  do  SIWZ)  wraz  z  Kosztorysem  Ofertowym  (sporządzonym  wg  wzoru 

stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ),  sporządzone  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci 

elektronicznej,  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym”.  Kosztorys  Ofertowy, 

jak  już  wskazywano  zawiera  informacje  dotyczące  ceny  za realizację zamówienia oraz  cen 

jednostkowych  za  poszczególne  pozycje  (prace)  wchodzące  w  skład  Pakietu,  na  który 

wykonawca  skład  ofertę.  Także  w  tym  punkcie  zaznaczono,  że  Kosztorys  Ofertowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ) ma decydujące znaczenie przy ustalaniu ceny oferty, a ustalona na 

jego podstawie cena jedynie jest tylko przenoszona do formularza Oferty (załącznik nr 1 do 

SIWZ).  Poza  tym  na  podstawie  cen  zaoferowanych  za  poszczególne  pozycje  (prace) 

tworzące  dany  Pakiet  Zamawiający  w  trakcie  realizacji  zamówienia  rozlicza  się  z 

Wykonawcą.    Tym  samym  ten  Kosztorys  Ofertowy  stanowi,  element  oferty  sensu  stricte, 

albowiem 

zawiera  informacje  będące  istotnym  elementem  oświadczenia  woli  wykonawcy. 

Z

łożenie  w  tym  Kosztorysie  Ofertowym  dwóch  sprzecznych  oświadczeń  woli  w  zakresie 

wyceny  czynności  wskazanych  w  poz.  3  Działu  I  Hodowla  Lasu  Kosztorysu  Ofertowego 

podanie dwóch  różnych cen)  i  brak możliwości  zweryfikowania tego  przez  Zamawiającego 

za  pomo

cą  instrumentów  prawnych  na  gruncie  Pzp  (brak  możliwości  zastosowania  art.  87 

ust.  1  i  3  Pzp 

pozwalających  na  wybranie  jednej  z  propozycji,  a  odrzucenie  pozostałych) 

należało    potraktować  jako  złożenie  dwóch  ofert  przez  Odwołującego  w  przedmiotowym 

postępowaniu.    Powyższe  ustalenie  skutkowało  zastosowaniem  art.  89  ust.  1  pkt  1  Pzp  w 

zw.  z  art.  82  ust.1  ustawy  Pzp,  gdyż  oferta  z  uwagi  na  ustalenia  w  zakresie  pozycji  3 

Kosztorysu  zawierała  dwie  różne  ceny  za  tę  samą  czynność,  co  jest  tożsame  z  sytuacją 

złożenia przez jednego wykonawcę w tym samym postępowaniu dwóch ofert.


Wobec  powyższych  ustaleń  nie  podlega  także uwzględnieniu  zarzut  naruszenia  art. 

93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp,  albowiem  w  zakresie  Pakietu II  złożono  jedną  ofertę,  która  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z jej art. 82 ust. 1 oraz na podstawie  art. 89 ust 1 

pkt 2 ustawy Pzp  

została odrzucona. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosown

ie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).    

……………………………………..    


wiper-pixel