KIO 3362/20 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2021 r.

Data: 2 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3362/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Małgorzata Matecka 

Protokolant:   

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznan

iu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  oraz  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  7  stycznia  2021  r.  w Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izb

y  Odwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę  ATM  Spółka 

Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Skar

b Państwa - Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

przy  udziale  wykonawcy  Netia  Spółka  Akcyjna  z siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

ATM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500,00 zł (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  a

rt.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019,  ze  zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia 

września  2019  r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt: KIO 3362/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  -  Minister  Finansów,  Funduszy  i  Polityki  Regionalnej  - 

prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  na 

zapewnienie  Kolokacji  Zapasowego  Centrum  Przetwarzania  Danych  oraz  jego  fizycznego 

połączenia  z  Podstawowym  Centrum  Przetwarzania Danych  w  ramach Nowego Krajowego 

Systemu  Poboru  Opłat.  Wartość  ww. zamówienia  przekracza  kwotę,  od  której  uzależniony 

jest  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  zgodnie 

z przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  7  sierpnia  2020  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 152-372056.   

W dniu 17 grudnia 2020 r. wykonawca ATM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wniósł 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  czynność  wyboru  jako  oferty 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy 

Netia  Spółka  Akcyjna  z siedzibą  w  Warszawie, 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Netia  Spółka  Akcyjna  z siedzibą  w  Warszawie, 

zaniechanie  wykluczeni

a  tego  wykonawcy  z  postępowania,  zaniechanie  wyboru  oferty 

o

dwołującego  jako  oferty  najkorzystniejszej  oraz  zaniechanie  udostępnienia  przez 

zamawiającego dokumentacji postępowania. 

Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  wykonawca 

Netia  Spółka 

Akcyjna  z 

siedzibą  w  Warszawie  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego. 

W  dniu 

7 stycznia 2021  r.  do  akt  sprawy  wpłynęło pismo  zamawiającego  z  dnia 7  stycznia 

2021 r. 

zatytułowane „Wniosek zamawiającego o umorzenie postępowania odwoławczego”. 

W treści ww. pisma zamawiający poinformował m.in. o unieważnieniu czynności polegającej 

na wyborze oferty najkorzystniejszej i powrocie do etapu badania ofert.   

Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestnika postępowania odwołujący złożył 

oświadczenie o wycofaniu odwołania. 

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie  ustawy  Pzp,  Izba 

postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  wywołane 

ww. 

odwołaniem. 


kosztach 

postępowania 

odwoławczego 

orzeczono 

stosownie 

do 

treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ust

awy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:       ………………………… 


wiper-pixel