KIO 3359/20 POSTANOWIENIE dnia 4 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3359/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 stycznia  2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Kuszel - Kowalczyk  

wobec  cofnięcia  29  listopada  2020  r.  przed  otwarciem  rozprawy  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę  

Kolumna  Transportu  Sanitarnego  TRIOMED 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Lublinie  

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Szpital 

Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy    Kolumna  Transportu  Sanitarnego  TRIOMED 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Lublinie kwoty 13 500 z

ł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), 

sta

nowiącej 90% uiszczonego wpisu;  

Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2019  ze  zm.) 

w  związku  z  art.  92  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie - 

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 3359/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  im.  A.  Mielęckiego  Śląskiego 

Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach,  prowadzi 

postępowanie  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Transport pacjentów bez opieki medycznej”.  

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  7 grudnia  2020  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 238-588458.  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, właściwymi dla postępowań o wartości 

wyższej  niż  kwota  określona  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 Pzp.  

W dniu 17 grudnia 2020 r. wykonawca  Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. 

z o.o. z siedzibą w Lublinie wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Izba 

ustaliła,  że  w  dniu  29  grudnia  2020  r.  Odwołujący  skutecznie  wycofał  odwołanie 

przed otwarciem rozprawy.  

W  tej  sytuacji 

Izba  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  do  umorzenia  postępowania, 

zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8  Pzp, wobec czego  o

dwołującemu zwraca się 90% 

wpisu  uiszczonego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  czyli  wycofującemu 

odwołanie zwraca się kwotę 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy). 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie 

drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a r rozporządzenia Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

……………………………… 


wiper-pixel