KIO 3358/20 WYROK dnia 8 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3358/20  

WYROK 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  4  stycznia  2021  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 17 grudnia 2020 r. przez wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  [1]  Remondis  Górny  Śląsk  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą w  Rudzie  Śląskiej,  ul.  Piotra  Skargi  87, 

706  Ruda  Śląska  [pełnomocnik],  [2]  Remondis  Spółka  z  Ograniczoną 

Odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Zawodzie  18,  02-981  Warszawa  i  [3] 

Remondis  MPGO  Sosnowiec  Spółka  z  Ograniczoną  Odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Sosnowcu,  ul.  Baczyńskiego  11,  41-203  Sosnowiec  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

zamawiającego  Miasto  Katowice  Zakład  Targowisk  Miejskich  w  Katowicach,  ul. 

Gliwicka 154, 40-859 Katowice  

orzeka: 

Oddala odwołanie.  


Kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie  zamówienia  [1]  Remondis  Górny  Śląsk  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda 

Śląska  [pełnomocnik],  [2]  Remondis  Spółka  z  Ograniczoną  Odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa i [3] Remondis MPGO 

Sosnowiec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. 

Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec i:  

2.1) zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  [1]  Remondis  Górny  Śląsk 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej,  ul. 

Piotra  Skargi  87,  41-

706  Ruda  Śląska  [pełnomocnik],  [2]  Remondis  Spółka  

z  Ograniczoną Odpowiedzialnością z  siedzibą w  Warszawie,  ul.  Zawodzie  18, 

981  Warszawa  i  [3]  Remondis  MPGO  Sosnowiec  Spółka  z  Ograniczoną 

Odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Sosnowcu,  ul.  Baczyńskiego  11,  41-203 

Sosnowiec 

tytułem wpisu od odwołania;  

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  [1] 

Remondis  Górny  Śląsk  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska [pełnomocnik], [2] 

Remondis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

ul.  Zawodzie  18,  02-

981  Warszawa  i  [3]  Remondis  MPGO  Sosnowiec  Spółka  

z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 

11,  41-203  Sosnowiec  na  rzecz 

zamawiającego  Miasto  Katowice  Zakład 

Targowisk  Miejskich  w  Katowicach,  ul.  Gliwicka  154,  40-859  Katowice 

kwotę 

zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  siedemdziesiąt  pięć  złotych  zero  groszy) 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) oraz art. 580 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 

2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320) w z

wiązku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. 

2019, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 3358/20 

U z a s a d n i e n i e  

Z

amawiający  Miasto  Katowice  Zakład  Targowisk  Miejskich  w  Katowicach,  ul.  Gliwicka 

859 Katowice wszczął postępowanie na usługi w trybie przetargu nieograniczonego 

pod  nazwą  »Usługa  wywozu  stałych  odpadów  komunalnych,  numer  referencyjny: 

OP/ZP/3/2020« część I i II.  

25.09.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej pod nrem 2020/S 187-450827.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zwanej 

dalej w skrócie Pzp lub ustawą bez bliższego określenia.  

07.12.2020 r. zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

J. C. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. REKO J. C., ul. Jana Pawła II 

300 Myszków.  

17.12.2020  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenia  zamówienia  [1] 

Remondis  Górny  Śląsk  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Rudzie 

Śląskiej,  ul.  Piotra  Skargi  87,  41-706  Ruda  Śląska  [pełnomocnik],  [2]  Remondis  Spółka  

z  ogra

niczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Zawodzie  18,  02-981 

Warszawa  i  [3]  Remondis  MPGO  Sosnowiec  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z sie

dzibą w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec (dalej odwołujący), zgodnie 

z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, wniósł do Prezesa KIO odwołanie w zakresie części nr I.  

Odwołujący sformułował zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1, 2  

i  6  Pzp  w  zw.  z 

art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę J. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. REKO J. C., ul. 

Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków (dalej: wykonawca R), pomimo że oferta wykonawcy R 

w zakresie Części I zamówienia jest niezgodna z ustawą Pzp, treść oferty wykonawcy R nie 

odpowiada treści SIWZ oraz oferta wykonawcy R zawiera błąd w obliczeniu ceny lub kosztu.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:  


unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  R  jako  najkorzystniejszej  

w zakresie Części I zamówienia;  

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  Części  I  zamówienia  

z uwzględnieniem zarzutów postawionych w odwołaniu;  

3)   od

rzucenia oferty złożonej przez wykonawcę R w zakresie Części I zamówienia;  

dokonania wyboru oferty  odwołującego jako najkorzystniejszej  w  zakresie Części  I 

zamówienia.  

Argumentacja odwołującego  

I.  W  formularzu  ofertowym  wykonawca  R  podał  ryczałtową  stawkę  za  wywóz  1  tony 

odpadów segregowanych – makulatura – z kontenera prasującego o pojemności 20 m3 lub 

kontenera  KP-

36  określając  ją  w  następujący  sposób  „50,00  zł  płaci  wykonawca  [R]”.  Taki 

sposób  określenia  stawki  ryczałtowej  należy  odczytywać  de  facto,  jako  zaoferowanie  ceny 

ujemnej.  Zgodnie  bowiem  z  założeniem  przyjętym  przez  wykonawcę  R,  to  wykonawca  R 

będzie płacić zamawiającemu 50 zł za wywóz 1 tony odpadów segregowanych – makulatura 

– z kontenera prasującego o pojemności 20 m3 lub kontenera KP-36.  

II.  Zaoferowanie  ceny  ujemnej  stanowi  podstawę  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  R 

określoną w art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp.  

1.  W  art.  89  ust.  1  pkt  1  Pzp  wskazano,  że  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jest 

niezgodna z ustawą. Ofertą niezgodną z ustawą jest oferta, która uchybia przepisom Pzp lub 

aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.  

2.  Z  art.  2  pkt  1  Pzp,  wynika,  że  ilekroć  w  ustawie  jest  mowa  o  cenie  należy  przez  to 

rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o infor-

mowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).  

3.  Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  pkt  1  ustawy  o  cenach,  przez  pojęcie  ceny  należy  rozumieć 

wartość  wyrażoną  w  jednostkach  pieniężnych,  którą  kupujący  jest  obowiązany  zapłacić 

przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 

podatek  akcyzowy,  jeżeli  na  podstawie  odrębnych  przepisów  sprzedaż  towaru  (usługi) 

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.  

4.  Na  gruncie  pr

zepisów  Pzp,  cena  (w  tym  przypadku  stawka  ryczałtowa)  za  wywóz 

poszczególnych  frakcji  odpadów  powinna  stanowić  wartość,  którą  zamawiający  (kupujący) 

jest obowiązany zapłacić wykonawcy (przedsiębiorcy) za usługę. Jak już wyżej wskazywano, 

w  przypadku  omawia

nej  stawki  ryczałtowej  zaoferowanej  przez  wykonawcę  R,  to  nie 

zamawiający będzie płacił wykonawcy za wywóz makulatury, lecz to wykonawca R „zapłaci” 

zamawiającemu  za  realizację  tego  obowiązku  umownego.  Zapłata  przez  wykonawcę  R  na 

rzecz zamawiającego będzie się zapewne odbywała na zasadzie kompensacji – miesięczne 

wynagrodzenie  należne  wykonawcy  R  z  tytułu  świadczenia  usług  w  zakresie  wywozu 


pozostałych  frakcji  odpadów,  będzie  zapewne  pomniejszane  o  wartość  stanowiącą  iloczyn 

liczby ton wywiezionej makulatu

ry i stawki 50 zł. Nie jest bowiem możliwe, aby zamawiający 

płacił  wykonawcy  cenę ujemną.  Rozliczenie za świadczenie usługi  przez  wykonawcę R  nie 

będzie zatem miało charakteru odpłatnego.  

5. Zgodnie z art. 2 pkt 13 Pzp, ilekroć w ustawie jest mowa o zamówienia publicznych 

„należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym, a wykonawcą, 

których  przedmiotem  są  usługi,  dostawy  lub  roboty  budowlane”.  Skoro  rozliczenie 

świadczenia usługi nie będzie miało charakteru odpłatnego to zasadnym jest twierdzenie, że 

oferta  złożona  przez  wykonawcę  R  jest  niezgodna  z  ustawą  Pzp  i  podlega  odrzuceniu  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp.  

6.  Cena  powinna  zostać  wyrażona  w  jednostkach  pieniężnych  o  określonej  wartości  

z  uwzględnieniem  VAT,  jeśli  jest  należny.  Nie  sposób  przyjąć,  że  wartość  ujemna  to  cena 

wyrażona  w  jednostkach  pieniężnych  oraz  że  może  być  w  niej  zawarty  VAT,  który 

wykonawca R wpłaci na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

7. Takie stanowisko zostało wyrażone w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 12 lutego 

2016  r.,  sygn.  akt  KIO  93/16,  wyrok  z  31  maja  2013  r.,  sygn.  akt  KIO  1153/13,  wyrok  z  10 

lipca  2013  r.,  sygn.  akt  KIO  1549/13,  wyrok  z  26  czerwca  2013  r.,  sygn.  akt  KIO  1386/13, 

wyrok  z  dnia  14  czerwca  2013  r.,  sygn.  akt  KIO  1290/13,  KIO  1299/13,  wyrok  KIO  z  14 

czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1290/13, KIO 1299/13,  

III. Oferta złożona przez wykonawcę R podlega również odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

1.  W  rozdziale  XIII  SIWZ  wska

zano,  że  „ceny  podane  w  ofercie  (stawki  ryczałtowe 

brutto)  obejmują  wszystkie  koszty  związane  z  przedmiotem  zamówienia,  w  tym  koszty 

związane  z  wykonaniem  czynności  towarzyszących  lub  zamiennych  niezbędnych  do 

należytego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  jak  również  wszelkie  należne  opłaty  i  po-

datki,  w  tym  opłatę  za  korzystanie  ze  środowiska  oraz  opłatę  za  składowanie  opadów,  jak 

również należny VAT”.  

2. Analogiczne zastrzeżenie zostało zamieszczone przez zamawiającego w pkt 2 ppkt 3 

formularza oferty, w k

tórym pod miejscem przeznaczonym na wpisanie ryczałtowej stawki za 

wywóz  1  tony  odpadów  segregowanych  –  makulatura  –  z  kontenera  prasującego  o  po-

jemności  20  m3  lub  kontenera  KP-36,  zamawiający  wskazał  „stawka  ryczałtowa  brutto,  tj. 

kwota obejmująca wszelkie koszty oraz wszelkie należne opłaty i podatki, łącznie z VAT”. 

3. W § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do SIWZ wzór umowy dla Części I, zamawiający wskazał, 

że  wynagrodzenie  należne  wykonawcy  (stawki  ryczałtowe),  obejmują  wszystkie  koszty, 

opłaty i podatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym:  

„1)  koszty  związane  z  wykonaniem  czynności  towarzyszących  lub  zamiennych, 

niezbędnych do należytego wykonania umowy;  


2) koszty związane z wywozem odpadów ponad minimalną częstotliwość, o której mowa 

w załączniku do umowy;  

3)  koszty  związane  z  dostarczeniem  zamawiającemu  kontenerów  i  pojemników  do 

gromadzenia  odpadów  przeznaczonych  do  wywozu,  w  tym  kontenerów  i  pojemników 

dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy;  

4)  koszty  związane  z  utrzymaniem  sprawności  technicznej  dostarczonych  przez 

wykonawcę kontenerów i pojemników albo ich wymianę na wolne od wad;  

5) wszelkie należne opłaty i podatki, w tym opłatę za korzystanie ze środowiska i opłatę 

za składowanie odpadów oraz należny VAT”.  

4.  Z  postanowienia  §  4  ust.  1  załącznika  nr  1  do  SIWZ  wzór  umowy  wynika,  że 

ryczałtowa  stawka  za  wywóz  1  tony  odpadów  segregowanych  –  makulatura  –  z  kontenera 

prasującego  o  pojemności  20  m3  lub  kontenera  KP-36  stanowi  podstawę  do  wyliczenia 

wynagrodzenia  wykonawcy.  Wynagrodzenie  ma  zatem  de  facto  charakter  kosztorysowy, 

gdyż  wspomniana stawka ryczałtowa determinuje rozliczenia stron  i  zawiera  wartość, którą 

kupujący (zamawiający) będzie faktycznie obowiązany płacić przedsiębiorcy (wykonawcy).  

5.  Zamawi

ający  nie dopuścił  w  treści  SIWZ możliwości  kompensacji  stawki  ryczałtowej 

za  wywóz  makulatury  z  wartościami  za  wywóz  innego  rodzaju  odpadów  czy  też  z  ewen-

tualnymi  przychodami  uzyskiwanymi  przez  wykonawcę  ze  sprzedaży  surowców  wtórnych. 

Wręcz  przeciwnie,  z  treści  SIWZ  w  sposób  jednoznaczny  wynika,  że  oferowane  przez 

wykonawców  stawki  ryczałtowe  mają  obejmować  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją 

przedmiotu  zamówienia.  Nie  pozostawia  wątpliwości,  że  ujemna  stawka  ryczałtowa  nie 

pozwala  na  pokrycie  wszystk

ich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia 

wymienionych chociażby w § 4 ust. 2 wzoru umowy. W związku z tym, należy stwierdzić, że 

wykonawca R  de facto 

nie wycenił części świadczenia objętego umową. Wykonawca R nie 

objął treścią oferty całego zakresu przedmiotowego przyszłego zobowiązania.  

6. Niezależnie od tego, nie można wykluczyć, że gdyby zamawiający dopuścił w SIWZ 

możliwość  zaoferowania  ujemnych  stawek  ryczałtowych,  to  oferty  złożone  przez 

wykonawców  miałyby  zupełnie  inny  kształt.  Gdyby  wykonawcy  wiedzieli,  że  mogą 

zaoferować ceny ujemne, to nie jest wykluczone, że ranking ofert wyglądały zupełnie inaczej 

– w postępowaniu mogliby wziąć udział inni wykonawcy, a wykonawcy, którzy złożyli oferty 

mogliby  zaoferować  zupełnie  inne  stawki  ryczałtowe.  Tym  samym,  zaakceptowanie  przez 

zamawiającego  faktu  zaoferowania  przez  wykonawcę  R  ujemnej  stawki  ryczałtowej  za 

wywóz  makulatury  niewątpliwie  doprowadziło  na  gruncie  postępowania  do  naruszenia 

zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 Pzp). 

7.  Biorąc  pod  uwagę,  że  stawka  ryczałtowa  za  wywóz  1  tony  makulatury  została 

określona przez  wykonawcę R  w  sposób sprzeczny  z  wymaganiami  sformułowanymi  przez 


zamawiającego  w  SIWZ,  koniecznym  jest  odrzucenie  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  R 

również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

IV. 1. 

W odniesieniu do oferty wykonawcy R zaktualizowała się również hipoteza normy 

prawnej określonej w art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

2.  Cena  oferty  wykonawcy  R  została  ustalona  w  sposób  niezgodny  ze  sposobem  jej 

obliczenia  podanym  przez  zamawiającego  w  SIWZ.  Mechanizm  zastosowany  przez 

wykonawcę R w odniesieniu do stawki ryczałtowej za wywóz makulatury wypacza założenia 

przyjęte przez zamawiającego, a zatem oferta wykonawcy R zawiera błąd w obliczeniu ceny 

(art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

3.  Błąd  w  obliczeniu  ceny,  w  przypadku  oferty  wykonawcy  R,  przejawia  się  również  

w  zas

tosowaniu ujemnego VAT. Skoro stawka ryczałtowa jest wartością ujemną to również 

określony przez  wykonawcę R  w formularzu ofertowym należny VAT należy traktować jako 

wartość ujemną.  

V. Przewidziany przez zamawiającego sposób rozliczenia wyznaczony postanowieniami 

wzoru umowy oraz definicję ceny zawartą w przytoczonych przepisach, zaoferowanie przez 

wykonawcę  R  za  wywóz  1  tony  odpadów  segregowanych  –  makulatura  –  z  kontenera 

prasującego  o  pojemności  20  m3  lub  kontenera  KP-36  wartości  ujemnej  skutkuje 

koniecznością odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę R na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

1, 2 i 6 Pzp.  

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 17.12.2020 r. (art. 180 

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 18.12.2020 

r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp). 

Do  21.12.2020 

r.  żaden  wykonawca  nie  złożył  Prezesowi  KIO  pisma  o  zgłoszeniu 

przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania,  wyjaśnień  oraz  stanowisk  stron  zaprezentowanych  podczas  rozprawy  – 

Krajowa I

zba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Izba 

stwierdziła, że odwołanie nie jest zasadne.  

Izba  stwierdz

iła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  


W ocenie Izby odwo

łujący wypełnił łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to 

jest odwołujący wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu rozpoznawanego zamówienia oraz 

odwołujący wykazał wystąpienie możliwości poniesienia szkody przez odwołującego.  

Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  informacje  zawarte  

w ogłoszeniu o zamówieniu) nie jest sporny.  

Izba  postanowiła  dopuścić  jako  dowód,  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego przekazaną przez zamawiającego w formie elektronicznej.  

W ocenie Izby zarzut  naruszenia  art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 

Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  R,  pomimo  że  oferta 

wykonawcy  R  w  zakresie  c

zęści  I  zamówienia  jest  [a]  niezgodna  z  ustawą  Pzp,  [b]  treść 

oferty  wykonawcy  R  nie  odpowiada  treści  SIWZ  oraz  [c]  oferta  wykonawcy  R  zawiera  błąd  

w obliczeniu ceny lub kosztu 

– nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba 

stwierdza,  że  zamawiający  zasadnie  i  prawidłowo  prowadził  postępowanie 

zamówieniowe w trybie nadprogowym, zgodnie z art. 32 ust. 4 Pzp, mimo deklaracji złożonej 

na rozprawie przez pełnomocnika zamawiającego, cyt. »zamówienie będzie trwało tylko pół 

roku w 

związku, z czym może być uznawane za zamówienie podprogowe«.  

Zamawiający  wymagał  w  formularzu  oferty  przedstawienia  ceny  oferty  rozbitej  na  5 

ryczałtowych stawek za wywóz poszczególnych grup odpadów segregowanych. Wykonawca 

R podał dla jednego ze składników ceny wartość ujemną stwierdzając, że to wykonawca R 

będzie  płacić  zamawiającemu  50  zł  za  1  Mg  odpadów  segregowanych  –  makulatura.  Izba 

stwierdza, że podana wartość odnosiła się wyłącznie do jednego ze składników ogólnej ceny 

odpowiednio punktowanego w 

kryteriach oceny ofert przez zamawiającego. Dlatego wartość 

tę  należy  traktować  jako  zniżka  (specyficzna  bonifikata),  której  wysokość  jest  zależna  od 

wagi  odpadów  segregowanych  makulatury.  Izba  też  stwierdza,  że  odwołujący  nie  wskazał 

przepisów,  które  miałby  naruszyć  zamawiający  przyjmując  w  ofercie  jeden  ze  składników 

ceny  jako  opust  zadeklarowany  przez  wykonawcę  R.  Odwołujący  odnosił  się  w  odwołaniu  

i przytoczonym orzecznictwie 

do całkowitej ceny ujemnej, a taka w ofercie wykonawcy R nie 

wystąpiła.  Dlatego  –  zdaniem  Izby  –  zamawiający  nie naruszył  art.  89  ust.  1 pkt  1 Pzp nie 

odrzucając  oferty  wykonawcy  R.  Przepis  art.  89  ust.  1  pkt  1  Pzp  brzmi  »Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli […] jest niezgodna z ustawą«.  

Również  w  postanowieniach  SIWZ  zamawiający  nie  wprowadził  ograniczenia  w  pre-

zentowaniu składników ceny o wartości ujemnej, dlatego także zamawiający nie naruszył art. 

89  ust.  1  pkt  2  Pzp  nie  odrzucając  oferty  wykonawcy  R.  Przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp 


brzmi:  »Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  […]  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3«.  

Ponadto 

Izba  stwierdza,  że  zaprezentowanie  składnika  ceny  o  wartości  ujemnej,  czyli 

rabatu, 

nie stanowi błędu w obliczaniu ceny, dlatego również zamawiający postąpił właściwie 

nie  odrzucając  oferty  wykonawcy  R.  Przepis  art.  89  ust.  1  pkt  6  Pzp  brzmi:  »Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli […] zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu«.  

Z  powyższych  względów  Izba  nie  może  przychylić  się  do  zarzutu  odwołującego  – 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 Pzp.  

W  podobnym  stanie  faktycznym  Izba  orzekła  w  uchwale  z  4  marca  2015  r.  (sygn.  akt 

KIO/KD 12/15)

, cyt. »W omawianym przypadku Izba stanęła na stanowisku, że podana […] 

wartość ujemna odnosiła się jedynie do jednego ze składników wpływających na cenę oferty. 

Tym  samym  należy  ją  potraktować  jako  upust,  swoisty  rabat  jakiego  wykonawcy  udzielili 

z

amawiającemu  w  zakresie  odebranych  od  zamawiającego  segregowanych  odpadów 

komunalnych.  Na udzielenie powy

ższego rabatu wpływ miała sprzedaż surowców wtórnych 

przez  wykonawców  i  uzyskiwanie  z  tego  tytułu  przychodów.  Faktem  powszechnie  znanym 

jest to, że wykonawcy uzyskują przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących 

z  selektywnej  zbiórki  odpadów. W ocenie Izby  wartość ujemna  podana  przez  wykonawców  

w ofercie w omawianym powyżej zakresie stanowi jedynie element kalkulacji ceny i nie może 

przesądzać  o  niezgodności  oferty  wykonawcy  z  przepisami  prawa,  ponieważ  w  przepisach 

obowiązującego  prawa  brak  jest  regulacji  zakazującej  uwzględniania  w  cenie  wszelkiego 

rodzaju obniżek mających wpływ na wysokość ceny, co bez wątpienia miało miejsce w tym 

przypadku. Biorąc pod uwagę powyższe Izba nie stwierdziła naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 

Pzp w zw. z art. 2 pkt 1 Pzp i art. 3 ust. 1 pkt ustawy o cenach.  

Dodatkowo  odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  Pzp,  który  to 

przepis  brzmi  »Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości«  oraz  naruszenie 

art.  7  ust.  3  Pzp,  który  to  przepis  brzmi  »Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy 

wybranemu zgodnie z przepisami ustawy«. Jednak odwołujący nie wykazał naruszenia tych 

przepisów przez zamawiającego poza nawiązaniem do naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 

Pzp.  Ze  względu  na  oddalenie  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  1,  2  i  6  Pzp,  o  czym 

wyżej,  Izba  nie  mogła  również  przychylić  się  do  zarzutu  naruszenia  przez  zamawiającego 

art. 7 ust. 1 i 3 Pzp.  

Izba  stwierdza,  że  zamawiający  –  podczas  prowadzenia  postępowania  –  nie  naruszył 

wskazanych  przez  odwołującego  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo 

zamówień publicznych.  


Z powyższych względów oddalono odwołanie, jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

Pzp,  czyli  stosownie  do  wyniku  postępowania  uznając  za  uzasadnione  koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3 075,00 zł zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i spo-

sobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym  

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………………  


wiper-pixel