KIO 3357/20 WYROK dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

WYROK 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Kawa-

Ogorzałek 

Protokolant: 

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  20  stycznia  2021r.,  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2020  r.  przez 

Odwołującego - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  -  Miejskie  Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne - 

Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:  

unieważnienie czynności unieważnienia postępowania; 

unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 

2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem  wpisu  od 

odwołania; 

2.2.  zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  18  600  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z 

tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Pr

awo zamówień  publicznych (Dz.U  z  2019 r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ......................................... 


UZASADNIENIE

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź sp. z o.o. z siedzibą w 

Łodzi prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019r.,  poz.  1843  ze  zm.;  d

alej:  „Pzp”)  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Usługi finansowe i bankowe 

dla MPK 

– Łódź Spółka z o.o. w trybie dialogu konkurencyjnego”. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 31 marca 

2020 r. pod nr 2019/S 167-409751. 

W dniu 17 grudnia 2020r. Odwołujący – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 

S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie,  w 

którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp  poprzez  błędne  uznanie,  że  oferta  Odwołującego 

została  złożona  przez  wykonawcę  niezaproszonego  do  udziału  w  postępowaniu,  podczas 

gdy Odwołujący został zaproszony do składania ofert, samodzielnie spełniał warunki udziału 

w  postępowaniu,  zaś  złożenie  przez  niego  oferty  w  żaden  sposób  nie  wiązało  się  z 

pogorszeniem  sytuacji  konkurencyjnej  innych  wykonawców  w  sposób  sprzeczny  z 

przepisami Pzp,  

art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp w zw. art. 6 kodeksu cywilnego 

(dalej:  „k.c.”)  poprzez  zaniechanie  poinformowania  o  powodach  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  w  prawidłowy  sposób,  w  tym  poprzez  brak  należytego  uzasadnienia  tej 

decyzji  w  sytuacji  samodzielnego  wykazania  spełniania  wszystkich  warunków  udziału  w 

postępowaniu przez Odwołującego, jak i uzasadnienia, w jaki sposób samodzielne złożenie 

oferty przez niego naruszyło przepisy Pzp, w tym w sposób sprzeczny z przepisami wiązało 

się z pogorszeniem sytuacji konkurencyjnej innych wykonawców;  

art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez 

błędne unieważnienie postępowania w wyniku 

uznania,  że  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza 

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  podczas  gdy  cena  niepodlegającej  odrzuceniu 

oferty Odwołującego nie przekraczała tej kwoty;  

art. 91 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego, podczas 

gdy  należało  ją  uznać  za  najkorzystniejszą  spośród  ofert  złożonych  w  postępowaniu  i 

niepodlegających odrzuceniu;  

6) art. 7 ust. 1 Pzp poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający 

zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  w  szczególności 

poprzez  uznanie,  że  niedopuszczalne  jest  złożenie  oferty  przez  Odwołującego  w  sytuacji, 

gdy samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu.  


Ponadt

o,  z  ostrożności  i  na  wypadek,  gdyby  Zamawiający  w  trakcie  postępowania 

odwoławczego wywodził, że złożenie oferty przez Odwołującego wzbudziło jego wątpliwości, 

w  tym  zakresie  spełnienia  warunków  udziału  w  Postępowaniu  samodzielnie  przez 

Odwołującego, zarzucił również naruszenie:  

5) art. 26 ust. 3 i 4 oraz 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do 

złożenia wyjaśnień odnośnie treści:  

a. 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu 

przez Odwołującego, a także  

b. 

o

ferty,  tj.  przyczyn  złożenia  oferty  bez  udziału  DNB,  wspólnie  z  którym 

Odwołujący złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu,  

– w przypadku powzięcia wątpliwości co do samodzielnego złożenia oferty przez PKO 

BP oraz samodzielnego spełniania przez niego warunków udziału w Postępowaniu.  

W  związku  z  tak  przedstawionymi  zarzutami  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu w trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 PZP:  

unieważnienia czynności unieważnienia Postępowania;  

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego;  

przeprowadzenia  ponownego  badania  i  oceny  złożonych  ofert  z 

uwzględnieniem oferty Odwołującego.  

Uzasadniając  zarzuty  odwołania,  Odwołujący  wskazał,  że  postępowanie  jest 

prowadzone  w  tr

ybie  dialogu  konkurencyjnego.  Zgodnie  z  treścią  ogłoszenia  o  udzielenie 

zamówienia  mogli  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełnili  następujące  warunki  udziału  w 

postępowaniu:  

posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP;  

wyk

azali,  że  iż  ich  wskaźnik  kapitałowy  (Total  Capital  Ratio  –  TCR) 

skalkulowany na podstawie przepisów określonych w pkt. III.1.2) ppkt 1 ogłoszenia na koniec 

2018 r. wyniósł 13,5% lub więcej – zaś w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzieleni

e zamówienia co najmniej jeden z nich powinien wykazać osiągnięcie wskaźnika 

TCR na poziomie nie niższym niż 13,5% (pkt III.1.2) ppkt 2 ogłoszenia).  

Odwołujący wyjaśnił, że działając jako lider konsorcjum, w październiku 2019 r. złożył 

wniosek o dopuszcze

nie do udziału w postępowaniu wspólnie z drugim wykonawcą, tj. DNB, 

pomimo,  że  każdy  z  członków  konsorcjum  samodzielnie  spełniał  ww.  warunki  udziału  w 

postępowaniu, tzn. każdy z nich wykazał posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

bankowej oraz o

siągnięcie wymaganego parametru finansowego, tj. łącznego współczynnika 

kapitałowego  na  koniec  2018  r.  w  wysokości  co  najmniej  13,5%,  co  zostało  potwierdzone 


treścią sprawozdań finansowych każdego z wykonawców za ten rok wraz z opinią biegłego 

rewidenta.  

Podkreślił,  że  dokumenty  odnoszące  się  do  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej 

Odwołującego  jednoznacznie  potwierdzały  samodzielne  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu  zarówno  przez  Odwołującego,  jak  i  przez  konsorcjum  utworzone  przez 

Odwołującego  i  DNB  w  zakresie  wskaźnika  TCR  –  zgodnie  ze  złożonym  sprawozdaniem 

finansowym  na  koniec  2018  r.  łączny  współczynnik  kapitałowy  PKO  BP  wyniósł  21,33%. 

Mimo to do wniosku dodatkowo załączono również sprawozdanie finansowe DNB.  

Wyjaśnił,  że  Zamawiający  poinformował  w  dniu  20  grudnia  2019  r.,  że  konsorcjum 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, a następnie przekazał zaproszenie do negocjacji w 

ramach dialogu konkurencyjnego, które trwały do 28 kwietnia br. Po ich zakończeniu, w dniu 

23  czerwca  br.,  Odwołujący  otrzymał  zaproszenie  do  składania  ofert  wraz  z  SIWZ  i 

pozostałymi dokumentami. Postępowanie trwało blisko rok od momentu złożenia wniosków o 

dopuszczenie  do  postępowania  do  momentu  złożenia  ofert  w  odpowiedzi  na  zaproszenie: 

zostało wszczęte w sierpniu 2019 r., termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu upływał w październiku 2019 r., zaś termin składania ofert – rok później, tj. 

w  październiku  2020  r.  W  tym  czasie  otoczenia  prawnobiznesowe  w  Polsce  i  na  świecie 

uległo  istotnym  przeobrażeniom.  Bezsprzecznie  zmieniły  się  okoliczności,  w  których 

Odwołujący i DNB – niezależnie od siebie – uzyskiwały wewnętrzne zgody korporacyjne na 

złożenie wspólnej oferty w Postępowaniu. DNB nie uzyskał stosownych zgód korporacyjnych 

na  złożenie  oferty  w  postępowaniu,  o  czym  poinformował  niezwłocznie  Odwołującego. 

Dlatego w dniu 26 października br. Odwołujący złożył ofertę w imieniu własnym, wskazując, 

że  samodzielnie  spełnia  wszystkie  warunki  udziału  w  postępowaniu,  posiada  stosowne 

zgody  korporacyjne,  zaś  brak  zgody  DNB  na  złożenie  wspólnej  oferty  jest  niezależny  od 

Odwołującego.  Odwołujący  wskazał  ponadto,  że  przejmuje  odpowiedzialność  za  realizację 

wszystkich  zobowiązań  objętych  przedmiotem  umowy,  z  zastrzeżeniem  prawa  do 

powierzenia  podwykonawcy  wybrane

j  części  zamówienia  objętego  Postępowaniem. 

Podkreślił  ponadto,  że  Zamawiający  nie  wzywał  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  czy 

uzupełnienia oferty w jakimkolwiek zakresie, natomiast w dniu 7 grudnia br. poinformował o 

odrzuceniu  jego  oferty  na  podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp  oraz  o  unieważnieniu 

postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4  Pzp.  W  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty 

Odwołującego Zamawiający wskazał jedynie, że wskutek wystąpienia jednego z uczestników 

konsorcjum  dochodzi  do  niedopuszczalnej  zmiany  podmiotowej  po  stronie  wykonawcy,  co 

oznacza,  że  złożenie  oferty  tylko  przez  jednego  członka  konsorcjum  jest  niedopuszczalne. 

Zamawiający  nie  odniósł  się  jednak  w  żaden  sposób  do  kwestii  samodzielnego  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  Odwołującego  ani  wpływu  złożenia  oferty  bez 

udziału DNB na konkurencyjność postępowania.  


W ocenie Odwołującego, Zamawiający zupełnie błędnie ocenił, że oferta Odwołującego 

została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do udziału w postępowaniu. Podkreślił, 

że  stanowisko  to  jest  niezgodne  z  obowiązującymi  przepisami  odnośnie  wspólnego 

ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  z  ich  wykładnią  przyjętą  w 

orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Wyjaśnił, że celem postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego  jest  zawarcie  umowy  z  wykonawcą  posiadającym  wystarczające 

kompetencje  i  zdolności  niezbędne  do  jej  wykonania.  W  tym  celu  Zamawiający  powinien 

sformułować warunki udziału w postępowaniu zapewniające, że o zamówienie będą ubiegać 

się  wyłącznie  wykonawcy  dający  rękojmię  należytego  wykonania  umowy.  W  odpowiedzi 

wykonawcy  nieraz  zmuszeni  są  „łączyć”  posiadany  potencjał,  aby  wspólnie  wykazać 

spełnianie warunków. Bardzo często jednak decyzja o wspólnym ubieganiu się o zamówienie 

jest  d

ecyzją  biznesową,  wynikającą  z  przyjętego  modelu  wspólnej  realizacji  zamówień, 

podziału  obowiązków  i  ryzyk,  jak  i  innych  czynników,  przemawiających  za  wspólnym 

złożeniem  oferty,  mimo  że  każdy  z  wykonawców  mógłby  samodzielnie  ubiegać  się  o 

udzielenie zamówienia.  Powyższe działanie jest powszechnie spotykane w przypadku usług 

finansowych,  takich  jak  objęte  przedmiotem  zamówienia  udzielanego  w  ramach 

Postępowania. Potwierdza to chociażby udział w Postępowaniu konsorcjum ING Bank Śląski 

S.A.  oraz  Banku  Gospoda

rstwa  Krajowego.  Również  sam  Zamawiający  miał  świadomość 

tych  uwarunkowań  i  najpewniej  z  tego  powodu  dopuścił  określenie  w  ofercie  podziału 

obowiązków  w  zakresie realizacji  instrumentów  finansowych  określonych w  OPZ  pomiędzy 

członkami  konsorcjum.  Odwołujący  wskazał,  że  pomimo  tego,  że  on  i  DNB  samodzielnie 

spełniali  warunki  udziału  w  postępowaniu,  lecz  z  uwagi  na  przyjętą  koncepcję  realizacji 

zamówienia  zdecydowali  się  wspólnie  złożyć  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu.  Potwierdzają  to  jednoznacznie  dokumenty  złożone  wraz  z  wnioskiem,  z 

których wynikało, że zarówno Odwołujący, jak i DNB posiadają zezwolenie na prowadzenie 

działalności  bankowej,  jak  i  w  wymaganym  okresie  w  ramach  wykonywanej  działalności 

osiągnęli wskaźnik TCR na poziomie nie niższym niż 13,5%. Dlatego też jest bezsporne, że 

Odwołujący mógł samodzielnie ubiegać się o zamówienie, zaś decyzja o wspólnym udziale 

w  postępowaniu  wraz  z  DNB  wynikała  jedynie  z  przyjętego  przez  konsorcjantów 

porozumienia co do sposobu realizowania umowy, 

w tym podziału obowiązków. Jednakże w 

sytuacji, gdy Odwołujący samodzielnie spełniał  wszystkie  warunki  udziału w  Postępowaniu, 

to  w  żadnym  wypadku  nie  powinny  go  obciążać  negatywne  konsekwencje  rezygnacji 

partnera ze wspólnego złożenia oferty. Dopuszczalność samodzielnego złożenia oferty przez 

członka  konsorcjum  (przy  spełnieniu  określonych  przesłanek)  jednoznacznie  potwierdził 

Trybunał  Sprawiedliwości  UE  w  wyroku  z  24  maja  2016  r.  w  sprawie  C-396/14:  „zasadę 

równego traktowania wykonawców określoną w art. 10 dyrektywy 2004/17 w związku z art. 


51 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż podmiot zamawiający nie narusza tej 

zasady,  kiedy  zezwala  jednemu  z  dwóch  wykonawców,  którzy  wchodzili  w  skład  grupy 

przedsiębiorstw zaproszonej jako taka przez ten podmiot do składania ofert, na zastąpienie 

tej grupy w następstwie jej rozwiązania i na udział, we własnym imieniu, w postępowaniu w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie procedury negocjacyjnej, 

o  ile  zostało  wykazane,  po  pierwsze,  że  wykonawca  ten  sam  spełnia  wymogi  określone 

przez  wspomniany  podmiot,  a  po  drugie,  że  jego  dalszy  udział  w  tym  postępowaniu  nie 

wiąże  się  z  pogorszeniem  sytuacji  konkurencyjnej  innych  oferentów.”  Trybunał 

jednoznacznie zatem potwierdził, że w procedurze wieloetapowej dopuszczalna jest zmiana 

podmiotowa  po  stronie  konsorcjum,  w  wyniku  której  ofertę  złoży  tylko  jeden  wykonawca  – 

pod warunkiem, że:  

wykonawca  samodzielnie  wykaże  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu, a także  

takie  działanie  nie  ograniczy  konkurencyjności  postępowania,  w  tym  nie 

wpłynie niezasadnie na sytuację innych wykonawców.  

Według  Odwołującego,  w  przywołanym  wyroku  słusznie  wywiedziono,  że  zasada, 

zgodnie  z  którą  zakwalifikowany  oferent  oraz  oferent,  który  składa  ofertę,  powinni  być 

tożsami,  nie  ma  charakteru  bezwzględnego.  Zdaniem  Trybunału  dopuszczalne  są  od  niej 

wyjątki,  o  ile  tylko  pozostają  zgodne  z  zasadą  równego  traktowania  wykonawców.  Jeszcze 

przed  wydaniem  ww.  orzeczenia  analogiczne  stanowisko  zostało  zaprezentowane  w  opinii 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  dotyczącej  m.in.  kwestii  upadłości  konsorcjanta  w  trakcie 

postępowania.  Zdaniem  UZP:  „ogłoszenie  upadłości  członka  konsorcjum  przed  złożeniem 

oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  jednocześnie  po  ocenie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  nie  wpływa  na  możliwość  skutecznego 

złożenia  oferty,  jeżeli  konsorcjum  wykluczy  ze  swojego  składu  upadłego,  chyba  że 

wyłączenie  upadłego  członka  z  konsorcjum  spowoduje,  że  podmiot  ten  nie  będzie  spełniał 

warunków  udziału  w  postępowaniu.”  Również  w  literaturze  wskazuje  się,  że  jeżeli  w 

postępowaniu  wieloetapowym  do  składania  ofert  zostało  zaproszone  konsorcjum,  to  w 

uzasadnionych  przypadkach  dopuszczalne  będzie  złożenie  oferty  tylko  przez  jednego 

członka  konsorcjum,  o  ile  samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  W 

postępowaniu nie bez znaczenia jest również treść wyjaśnień SIWZ, w których Zamawiający 

wyraźnie  dopuścił  możliwość  podziału  w  ofercie  obowiązków  pomiędzy  wykonawcami.  Dla 

Odwołującego była to jednoznaczna sugestia, że skoro w ofercie każdy z wykonawców może 

zobowiązać  się  tylko  do  realizacji  części  zamówienia  (o  ile  łącznie  zadeklarują  realizację 

całości),  to  tym  samym  każdy  z  nich  może  zobowiązać  się  do  wykonania  zamówienia  w 

pełnym zakresie. Skoro zatem sam Zamawiający w wyjaśnieniach i treści SIWZ (zmienionej 

w  wyniku  odpowiedzi  na  pytanie  nr  79)  odszedł  od  zasady  solidarnej  odpowiedzialności 


wszystkich  członków  konsorcjum  za  realizację  wszelkich  zobowiązań  wynikających  z 

zawartej 

umowy,  to  tym  samym  dopuścił  sytuację,  w  której  poszczególni  członkowie 

konsorcjum  złożą  samodzielne  oferty.  Tak  też  stwierdzenia  Zamawiającego  zawarte  w 

odpowiedziach  na  pytania  nr  79  i  193  zrozumiał  Odwołujący,  czemu  dał  wyraz  w  pkt.  5 

oświadczenia załączonego do oferty.  

Odwołujący  stwierdził  następnie,  że  z  uzasadnienia  odrzucenia  oferty  Odwołującego 

wynika, że jej złożenie wyłącznie przez PKO BP oznacza, iż doszło do zmiany podmiotowej 

po  stronie  wykonawcy,  a  w  konsekwencji  oferta  została  złożona  przez  podmiot 

niezaproszony  do  drugiego  etapu  postępowania.  Takie  stanowisko  –  w  przypadku,  gdy 

Odwołujący  samodzielnie  spełniał  warunki  udziału  w  Postępowaniu  –  jest  jednak 

niedopuszczalne,  skutkujące  błędnym  zastosowaniem  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp.  Odwołujący 

podkreślił,  że  w  praktyce  zamówień  publicznych  z  art.  23  ust.  3  Pzp  wynika  również,  że 

zarówno  konsorcjum,  jak  i  każdy  z  jego  członków  z  osobna  powinni  być  traktowani  jak 

wykonawca. Natomiast norma wyrażona w art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp nakazuje odrzucić ofertę 

wykonawcy  niezaproszonego  do  jej  złożenia,  tj.  wykonawcy,  który  w  ogóle  nie  podlegał 

prekwalifikacji.  Z  powyższym  koresponduje  również  przywołana  w  pkt  2.10  opinia  UZP,  w 

której  wyraźnie  stwierdzono,  że  „w  przypadku,  gdy  dany  podmiot  –  występujący  jako 

indywidualny  wykonawca,  czy  jako  zespół  wykonawców  działających  w  formie konsorcjum, 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  (i  ewentualnie  zajmuje  określoną  pozycję  w 

rankingu),  winien  być  przez  zamawiającego  zaproszony  do  złożenia  oferty.  Z  powyższego 

wyn

ika  więc,  że  oferty  takiej  nie  może  złożyć  podmiot,  który  nie  brał  udziału  w  pierwszym 

etapie,  bowiem  zamawiający  nie  dokonał  oceny  jego  podmiotowej  kwalifikacji  do  realizacji 

określonego  zamówienia  publicznego.  Wyklucza  to  możliwość  rozszerzenia  składu 

wy

konawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  po  etapie  prekwalifikacji. 

Analogicznego  zakazu  nie  można  jednak  wywieść  w  odniesieniu  do  sytuacji,  w  której 

dochodzi  do  ograniczenia  kręgu  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia w  II fazie postępowania dwuetapowego”.  Dlatego  bezsporne jest,  że oferty  nie 

może  złożyć  wykonawca,  który  nie  złożył  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu,  co  wynika  zarówno  z  literalnego  brzmienia  przywołanego  przepisu,  jak  i 

wykładni systemowej – chodzi bowiem o to, aby oferty nie złożył podmiot niezweryfikowany 

pod kątem podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Odmiennie 

natomiast  należało ocenić  złożenie oferty  przez  Odwołującego, który  samodzielnie  wykazał 

spełnienie wszystkich warunków udziału w złożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w 

Postępowaniu, a ponadto nie miał wpływu na rezygnację ze złożenia oferty przez drugiego 

konsorcjanta.  W  tym  przypadku  nie  doszło  do  naruszenia  przepisów  związanych  z 

prekwalifikacją,  bowiem  wskutek  wyboru  oferty  Odwołującego  zamówienie  otrzymałby 

wykonawca  zakwalifikowany  do  kolejnego  etapu  Postępowania,  spełniający  wszystkie 


wymagania  okr

eślone  w  ogłoszeniu  i  tym  samym  zdolny  (samodzielnie)  zrealizować 

zamówienie.  Ponadto  takie  działanie  w  żaden  sposób  nie  naruszyło  zasady  równego 

traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji  –  pozostali  zaproszeni  wykonawcy  mogli 

złożyć oferty i z tej możliwości skorzystali. Złożenie oferty samodzielnie przez Odwołującego 

w żadnym razie nie naruszyło uprawnień innych wykonawców ani też w sposób niezgodny z 

tymi przepisami nie osłabiło ich możliwości uzyskania zamówienia.  

Odwołujący stwierdził ponadto, że w uzasadnieniu czynności Zamawiającego z dnia 7 

grudnia  2020r.  zabrakło  odniesienia  się  do  kwestii,  dlaczego  Odwołujący  –  pomimo 

samodzielnego  wykazania  spełnienia  wszystkich  warunków  udziału  w  Postępowaniu  –  nie 

mógł  zdaniem  Zamawiającego  złożyć  oferty  bez  udziału  DNB.  Zamawiający  wbrew 

wytycznym wynikającym z przywołanego wyroku TSUE nie wykazał również, w jaki sposób 

takie działanie naruszyło konkurencyjność postępowania, w tym niezasadnie osłabiło szanse 

innych wykonawców na uzyskanie zamówienia. Gdyby zaś Zamawiający przeprowadził taką 

analizę w prawidłowy sposób, to uznałby, że nie zachodziły podstawy do odrzucenia oferty.  

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 19 stycznia 2021r. Zamawiający wniósł o oddalenie 

odwołania.  

Odnosząc  się  do  zarzutów  odwołania  i  zaistniałego  stanu  faktycznego  wyjaśnił,  że 

uznał, iż oferta złożona przez Odwołującego - została złożona tylko przez jeden z podmiotów 

wchodzących w skład konsorcjum, które ubiegało się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym  postępowaniu.  W  ocenie  Zamawiającego  -  zmiana  po  stronie  Wykonawcy 

polegająca  na  tym,  że  z  konsorcjum  wystąpi  jeden  z  uczestników  jest  niedopuszczalną  na 

gruncie Pzp zmianą podmiotową po stronie wykonawcy. 

Zamawiający  wskazał,  iż  cytowane  przez  Odwołującego  w  treści  odwołania  

orzecznictwo dotyczy zmiany składu konsorcjum w przypadku upadłości/ likwidacji jednego z 

podmiotów gospodarczych wchodzących w skład konsorcjum, a zatem z okolicznością, która 

nie  jest  częstokroć  zależna  od  woli  podmiotów  uczestniczących  w  konsorcjum.  Również 

Trybunał  Sprawiedliwości  UE  w  wyroku  z  24  maja  2016  r.,  C-396/14  dopuścił  możliwość 

dalszego  udziału  w  postępowaniu  jednego  z  dwóch  Wykonawców  wchodzących  w  skład 

konsorcjum,  jeżeli  zaszła  uzasadniona  przyczyna  zmiany  składu  konsorcjum,  a  za  taką 

przyjmuje  się  ogłoszenie  upadłości  przez  jednego  z  konsorcjantów.  Natomiast  z  treści 

złożonej  oferty  przez  Odwołującego  nie  wynika,  iż  zachodzą  przesłanki  uniemożliwiające 

złożenie  oferty  przez  konsorcjum  w  pełnym  składzie,  które  można  by  uznać  za  prawnie 

uzasadnione, a w szczególności nie zostały przedstawione dowody, z których wynikałby fakt 

ogłoszenia  upadłości  czy  likwidacji  drugiego  z  członków  konsorcjum,  w  którym  brał  udział 

Odwołujący. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  treść 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowienia  SIWZ,  oraz  oświadczenia  i  stanowiska 

stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje:  

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp.   

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp  przesłanki 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  a 

naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. 

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści wniosku o dopuszczenie do udziału 

w  postępowaniu  z  dnia  16  października  2020r.  złożonego  przez  Odwołującego  łącznie  z 

DNB  jako  konsorcjum,  treści  pisma  Zamawiającego  z  dnia  20  grudnia  2019r. 

potwierdzającego  spełnienie  przez  Konsorcjum  warunków  udziału  w  postępowaniu,  treści 

zaproszenia Konsorcjum z dnia 23 czerwca 2020r. do składania oferty, treści oświadczenia 

Odwołującego  z  dnia  23  października  2020r.  oraz  z  treści  oferty,  a  także  z  uzasadnienia 

czynności odrzucenia oferty Odwołującego z dnia 7 grudnia 2020r.  

Na podstawie ww. dokumentów Izba ustaliła, że stan faktyczny sprawy nie jest sporny 

i  został  przedstawiony  w  odwołaniu,  adekwatnie  do  treści  przywołanych  powyżej 

dokumentów. 

Kwestią  sporną  wymagającą  rozstrzygnięcia Izby jest  okoliczność,  czy  Zamawiający 

prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp stwierdzając, 

że „W toku prowadzenia postępowania Zamawiający, po dokonaniu badania wniosku, uznał 

iż  został  on  złożony  poprawnie,  i  w  konsekwencji  zaprosił  Wykonawcę  -  konsorcjum  w 

składzie:  Powszechna  Kasa    Oszczędnościowa  Bank  Polski  SA,  z  siedzibą  przy  ul. 

Puławskiej  15,  02-515  Warszawa  (LIDER)  oraz  DNB  Bank  Polska  SA,  z  siedzibą  przy  ul. 

Postępu 15C, 02-676 Warszawa (PARTNER), do udziału w dialogu, który odbył się  w dniu 9 

stycznia  2020  r.,  w  siedzibie  Zamawiającego  przy  udziale  przedstawicieli  obydwu  banków 

(konsorcjantów).  W  kolejnym  etapie  Zamawiający  w  dniu  23  czerwca  2020  r.  zaprosił, 

zgodnie  z  art.  60e  ust.  3  Pzp,  wszystkich  Wykonawców  uczestniczących  w  dialogu  do 

złożenia oferty i jednocześnie przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 


Zamawiający  w  dniu  26  października  2020  r.  otrzymał  ofertę  nr  2  od  Powszechnej 

Kasy  Oszczędnościowej  Bank  Polski  SA  z  siedzibą  przy  ul.  Puławskiej  15,  02-515 

Warszawa.  Jednocześnie  do  oferty  załączono  oświadczenie  złożone  przez  Powszechna 

Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA, informujące, iż „w dalszym toku Postępowania PKO 

Bank  Polski  nie  występuje  w  Konsorcjum  z  DNB  Bank  Polska".  W  ofercie    znajdowało  się 

również  oświadczenie  o  treści:  „DNB  Bank  Polska  nie  uzyskał  wymaganych  zgód 

korporacyjnych do złożenia wiążącej oferty w „Postępowaniu”. 

W  związku  z  zaistniałą  sytuacją  należy  uznać,  iż  oferta  nr  2  została  złożona  tylko 

przez jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które ubiegało się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Zmiana  po  stronie Wykonawcy  polegająca  na  tym,  że  z  konsorcjum  wstąpi  jeden  z 

uczestników  jest  niedopuszczalną  na  gruncie  Pzp.  zmianą  podmiotową  po  stronie 

Wykonawcy.” 

Odwołujący  twierdził,  że  Zamawiający  całkowicie  niezasadnie  ocenił,  że  jego  oferta 

została  złożona  przez  wykonawcę  niezaproszonego  do  udziału  w  postępowaniu,  ponadto 

wskazywał,  że  pomimo  wystąpienia  z  konsorcjum  wykonawcy  DNB  samodzielnie  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  dlatego  mógł  samodzielnie  ubiegać  się  o  udzielenie 

zamówienia. 

Izba  w  składzie  orzekającym  stwierdziła,  że  Zamawiający  w  przedmiotowym  stanie 

naruszył przepis art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp.  

Na wstępie wskazać należy,  że dopuszczalność  zmian konsorcjum  polegających na 

ograniczeniu  jego  składu  ma  charakter  wyjątkowy.  Oceniając  konkretne  zmiany  należy 

kierować  się  wytycznymi  wypływającymi  z  wyroku  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii 

Europejskiej  z  dnia  24  maja  2016  r.  w  sprawie  C-

396/14,  w  którym  Trybunał  wskazał,  że 

zasadą  jest  konieczność  zachowania  prawnej  i  materialnej  tożsamości  wykonawców  na 

każdym  etapie  danego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Jednak  dopuścił  on 

możliwość    złagodzenia  tego  wymogu  w  celu  zapewnienia  odpowiedniego  poziomu 

konkurencji. W dalszej części orzeczenia Trybunał – odnosząc się już wprost do możliwości 

udziału  w  postępowaniu  byłego  członka  konsorcjum  jako  samodzielnego  wykonawcy, 

stwierdził,  że:  „zasadę  równego  traktowania  wykonawców  określoną  w  art.  10  dyrektywy 

2004/17  w  związku  z  art.  51  tej  dyrektywy  należy  interpretować  w  ten  sposób,  iż  podmiot 

zamawiający nie narusza tej zasady, kiedy zezwala jednemu z dwóch wykonawców, którzy 

wchodzili  w  skład  grupy  przedsiębiorstw  zaproszonej  jako  taka  przez  ten  podmiot  do 

składania  ofert,  na  zastąpienie  tej  grupy  w  następstwie  jej  rozwiązania  i  na  udział,  we 

własnym  imieniu,  w  postępowaniu  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w  trybie  procedury  negocjacyjnej,  o  ile  zostało  wykazane,  po  pierwsze,  że 


wykonawca ten sam spełnia wymogi określone przez wspomniany podmiot, a po drugie, że 

jego dalszy udział w tym postępowaniu nie wiąże się z pogorszeniem sytuacji konkurencyjnej 

innych oferentów”.  

Również  podkreślić  należy,  że  w  opinii  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  pt. 

„Wpływ  ogłoszenia  upadłości  konsorcjanta  na  udział  konsorcjum  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  na  realizację  umowy  zawartej  w  trybie  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych”  wskazano,  że:  „w  przypadku,  gdy  dany  podmiot  – 

występujący  jako  indywidualny  wykonawca,  czy  jako  zespół  wykonawców  działających  w 

formie  konsorcjum,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  (i  ewentualnie  zajmuje 

określoną  pozycję  w  rankingu),  winien  być  przez  zamawiającego  zaproszony  do  złożenia 

oferty.  Z  powyższego  wynika  więc,  że  oferty  takiej  nie może  złożyć  podmiot,  który  nie  brał 

udziału  w  pierwszym  etapie,  bowiem  zamawiający  nie  dokonał  oceny  jego  podmiotowej 

kwalifikacji  do  realizacji  określonego  zamówienia  publicznego.  Wyklucza  to  możliwość 

rozszerzenia  składu  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  po 

etapie  prekwalifikacji.  Analogicznego  zakazu  nie  można  jednak  wywieść  w  odniesieniu  do 

sytuacji, w której dochodzi do ograniczenia kręgu wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia w II fazie postępowania dwuetapowego. Analiza tego przypadku musi 

być  jednak  dokonywana  każdorazowo  przy  uwzględnieniu  ogólnych  zasad  systemu 

zamówień  publicznych,  a  w  szczególności  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji  i 

równego traktowania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego”.  

Podkreślić  również  należy,  że  skoro  żaden  przepis  Pzp  nie  reguluje  wprost,  czy 

możliwe  jest  wystąpienie  z  konsorcjum  członka  konsorcjum  to  do  do  oceny,  czy  zmiany 

pod

miotowe wewnątrz konsorcjum są dopuszczalne, należy stosować zasady ogólne Pzp, a 

w  szczególności  fakt,  czy  w  wyniku  zmiany,  ofertę  składa  podmiot,  który  już  bez  udziału 

członka konsorcjum spełnia warunki udziału w postepowaniu. Ponadto, skoro żaden przepis 

Pzp  nie  zabrania  wykonawcom  wspólnie  ubiegającym  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  dokonywania  zmian  w  składzie  konsorcjum,  polegających  jak  w  niniejszym 

stanie  faktycznym  na  wystąpieniu  członka  konsorcjum  z  jego  składu,  to  uwzględniając 

wytyczne p

łynące z ww. wyroku TSUE, należało ocenić w niniejszym stanie faktycznym, czy 

zmiana taka nie wpłynęła negatywnie na pozostałych wykonawców, bowiem jak wskazywał 

TSUE,  za  dopuszczalną  należy  uznać  taką  zmianę  w  składzie  konsorcjum,  jeżeli  po 

wystąpieniu z jego składu, pozostali wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Dlatego  też  oferta  złożona  przez  konsorcjum,  które  mimo  uszczuplenia  jego  składu  nadal 

spełnia  wszystkie  warunki  udziału  w  postępowaniu,  w  ocenie  składu  orzekającego  jest 

dopuszczal

na  i  powinna  była  zostać  oceniona  przez  Zamawiającego  w  przedmiotowym 

postępowaniu - pozytywnie. Powyższy pogląd w opinii składu orzekającego znajduje również 

potwierdzenie  w  wykładni  art.  2  pkt  11  Pzp  zgodnie  z  którym  za  wykonawcę  należy  uznać 


osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości 

prawnej,  która  ubiega  się  o  udzielenie    zamówienia    publicznego,    złożyła    ofertę    lub  

zawarła  umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 Pzp 

wykonaw

cy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie zaś z ust. 2 ww. 

wykonawcy  ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  albo    reprezentowania    w  postępowaniu  i  zawarcia    umowy    w  sprawie 

zamówienia  publicznego.  Stosownie  natomiast  do  art.  23  ust.  3  Pzp,  do  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przepisy dotyczące wykonawcy stosuje 

się nie wprost, lecz odpowiednio.  

W  opinii  składu  orzekającego,  z  powyższych  przepisów  wynika,  że  organizacja  i 

status konsorcjum,  nie mieści  się w  definicji  art.  2 pkt  11  Pzp,  bowiem konsorcjum  nie jest 

ani  osobą  fizyczną,  ani  osobą  prawną,  ani  jednostką  organizacyjną  nieposiadającą 

osobowości prawnej. Ponadto z art. 23 ust. 3 Pzp wynika, iż przepisy dotyczące wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego.  Zgodnie  natomiast  z    uchwałą  Sądu  Najwyższego  o  sygn.  akt  I  KZP  24/05  z 

dnia 21 września 2005 r.: „(...) odpowiednie stosowanie przepisów nie zawsze jest tożsame z 

ich  bezpośrednim  stosowaniem.  Co  więcej,  odesłanie  do  odpowiedniego  stosowania 

przepisów określonego rozdziału ustawy różni się od sytuacji, w której ustawodawca odsyła 

do  odpowiedniego  stosowania  konkretnego  przepisu.  W  wyniku  odpowiedniej  modyfikacji 

całej grupy przepisów niektóre z nich mogą zostać poddane odpowiednim zmianom, tak jak 

ma  to  miejsce  przy  odpowiednim  stosowaniu  przepisu  ustawy.  W  grupie  modyfikowanych 

odpowiednio  przepisów  mogą  jednak  znaleźć  się  również  takie  przepisy,  które  znajdą 

zastosowanie  do  nowego  zakresu  odniesienia  bez  żadnych  modyfikacji,  jak  również  takie, 

które  nie  zostaną  zastosowane  z  uwagi  na  ich  bezprzedmiotowość  albo  sprzeczność  z 

przepisami  regulującymi  materię  stanowiącą  zakres  odniesienia  (por.  J.  Nowacki, 

„Odpowiednie”  stosowanie  przepisów  prawa,  PiP  1964,  Nr  3,  s.  373  –  375;  A.  Błachnio-

Parzych,  Przepisy  odsyłające  systemowe  (Wybrane  zagadnienia),  PiP  2003,  Nr  1,  s.  44  – 

45).”. W konsekwencji stwierdzić należy, że „odpowiednie” stosowanie przepisów art. 89 ust. 

1 pkt 5 Pzp do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

nie zawsze powinno być interpretowane jako tożsame traktowanie konsorcjum wykonawców 

z  wykonawcą  indywidualnym,  co  zresztą  wskazywał  w  odwołaniu  sam  Odwołujący.  O  ile 

bowiem traktowanie takie jest uzasadnione w przypadku oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, to już w sytuacji rozstrzygania, czy istnieją podstawy do odrzucenia oferty z 

uwagi  na  brak  tożsamości  podmiotowej  pomiędzy  podmiotem  zaproszonym  do  składania 

ofert  a  podmiotem,  który  złożył  ofertę,  to  jedynie  okoliczność  uniemożliwiająca  pozostałym 

członkom konsorcjum wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu uznać należy 

za uzasadniającą takie odrzucenie.  


Skład  orzekający  uwzględniając  powyższe  rozważania,  oraz  wyrok  TSUE  i 

przytoczoną  opinię Prezesa UZP doszedł do przekonania, że możliwość dalszego udziału w 

postępowaniu  Odwołującego  została  uzależniona  od  spełnienia  dwóch  czynników,  tj. 

samodzielnego  spełnienia  przez  niego  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

niepogorszenie  sytuacji  konkurencyjnej  pozostałych  wykonawców  biorących  udział  w  tym 

samym postępowaniu. Taka sytuacja natomiast ma miejsce w niniejszym stanie faktycznym. 

Na skutek bowiem nie uzyskania przez DNB w

ewnętrznych zgód korporacyjnych wykonawca 

ten  nie  mógł  brać  dalszego  udziału  w  postępowaniu.  W  sytuacji  więc,  gdy  drugi  członek 

konsorcjum  - 

Odwołujący  samodzielnie  spełniał  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  opinii 

Izby  mógł  samodzielnie  złożyć  ofertę.  W  ocenie  składu  orzekającego  w  niniejszym 

postępowaniu  nie  doszło  także  do  naruszenia  podstawowych  zasad  udzielania  zamówień 

publicznych  tj.  nakazu  równego  traktowania  wykonawców  oraz  ochrony  konkurencji. 

Niezgodne  z  tymi  zasadami  byłyby  zmiany,  gdy  np.  w  wyniku  których  grupa  wykonawców 

wcześniej  niespełniających  pozytywnych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wskutek 

rozszerzenia  składu  konsorcjantów  lub  wejścia  nowego  podmiotu  na  miejsce  jednego  z 

uczestników dotychczasowych takie warunki zaczęłaby spełniać. Ustaleniu temu nie przeczy 

natomiast  możliwość  ograniczenia  składu  konsorcjum  już  po  dokonanej  ocenie  spełniania 

warunków  udziału.  Nie  wiąże  się  ona  bowiem  z  koniecznością  dokonywania  weryfikacji 

wymogów,  o  których  mowa  w  art.  22  oraz  24  Pzp  wobec  nowego  wykonawcy,  nie 

podlegającego wcześniej ocenie podmiotowej, lecz jedynie ustalenia przez Zamawiającego, 

czy dokonana wcześniej pozytywna ocena spełniania warunków udziału, o których mowa w 

art.  22  ust.  1  Pzp,  nie  zdezaktualizowała  się  wskutek  wystąpienia  ze  składu  wykonawcy 

DNB.  

Wskazać należy, że również KIO w wyroku z dnia 12 stycznia 2010 r., sygn. KIO/UZP 

1638/09  dopuściła  możliwość  niektórych  zmian  w  składzie  konsorcjum  stwierdzając,  że: 

„…należy rozróżnić sposoby zmiany składu osobowego wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. Niewątpliwie działaniem nieprawidłowym byłoby zezwolenie na 

udział  grupie  wykonawców,  która  po  zmianie  składu  nie  spełnia  warunków  udziału  w 

postępowaniu lub podlega wykluczeniu i byłoby to sprzeczne z przepisami (np. art. 60d ust. 2 

Pzp),  sprzeciw  wobec  działania  jako  nieprawidłowego  budziłaby  również,  zdaniem  Izby, 

zgoda na dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotu, który nie występował w chwili 

złożenia  wniosku  w  ramach  grupy  wykonawców.  Natomiast  na  obecnym  etapie 

postępowania i w stosunku do C. zmiana składu podmiotowego konsorcjum nie ma wpływu 

na możliwość pozostałych członków tego konsorcjum ubiegania się o udzielenie zamówienia, 

ani na jego potencjał.  Taka zmiana nie ma również znaczenia dla Zamawiającego dlatego, 

że zmiana ta nie ma wpływu również na sytuację innych wykonawców, którzy złożyli wnioski 


(oczywiście poza ich chęcią wyeliminowania konkurenta z udziału w postępowaniu). Zatem w 

tym przypadku Izba uznałaby za możliwą taką zmianę składu konsorcjum W.”. 

W  konsekwencji  Izba  stwierdziła,  że    w  niniejszym  stanie  faktycznym  Zamawiający 

winien  był  ocenić  złożenie  oferty  przez  Odwołującego  samodzielnie  jako  dopuszczalne, 

bowiem  jak  już  wyżej  wskazano  Odwołujący  samodzielnie  spełniał  warunek  udziału  w 

postępowaniu,  a  w  skutek  złożenia  przez  niego  oferty  nie  zostały  naruszona  ani  zasada 

konkurencji  ani  zasada  równego  traktowania  wykonawców,  a  ponadto  nawet  w  sytuacji 

wystąpienia  DNB  ze  składu  konsorcjum  w  dalszym  ciągu  istnieje  możliwość  należytego 

wyk

onania  zamówienia  przez    Odwołującego,  a  należy  mieć  na  uwadze,  że  głównym  i 

zasadniczym  celem    postępowania    o    udzielenie    zamówienia    jest  wyłonienie  takiego 

wykonawcy, który daje należytą rękojmię prawidłowego wykonania zamówienia. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., 

poz. 972). 

Przewodniczący:………………………………………………………… 


wiper-pixel