KIO 3356/20 POSTANOWIENIE dnia 20 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3356/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Konik 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  20  stycznia  2021  r.  w 

dniu 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2020 r. przez odwołującego 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Grupa G. – Audyt spółkę 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółkę  komandytową  z  siedzibą  w  Katowicach 

(lider) i POL-

TAX 2 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Przedsiębiorstwo  Państwowe  „Porty 

Lotnicze” z siedzibą w Warszawie, postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  n

akazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Grupa  G.  –  Audyt  spółkę  z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Katowicach 

(lider)  i  POL-

TAX  2  spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie  kwoty 

15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis. 


Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publi

cznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Przedsiębiorstwo  Państwowe  „Porty  Lotnicze”  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  „Badanie  sprawozdań  finansowych  za  2020  i  2021  rok  z 

możliwością  przedłużenia  na  rok  2022  i  2023”,  nr  ref.  108/PN/ZP/TLLZP/20.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  13.10.2020  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod nr 2020/S 199-483633.    

W  postępowaniu  tym  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  

Grupa G. 

– Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą 

w  Katowicach  (lider)  i  POL-

TAX  2  spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie  (dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  17  grudnia  2020  r.  wnieśli  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie  art.  96  ust.  3  Pzp  oraz 

§4  ust.  5  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  protokołu 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (dalej:  rozporządzenie  w  sprawie 

protokołu)  poprzez  nieudostępnienie  Odwołującemu  protokołu  wraz  z  załącznikami,  w  tym 

nieudostępnienie raportu z przebiegu aukcji elektronicznej, co narusza zarazem art. 7 ust. 1 

PZP  poprzez  utr

udnienie  uczciwej  konkurencji  i  traktowanie  wykonawców  niezgodnie  z 

zasadami  przejrzyst

ości.  Ponadto  Odwołujący  wskazał,  że  odwołuje  się  „od  naruszeń 

Zamawiającego  polegających  na  badaniu  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  konsorcjum  G. 

T. F. Sp. z o.o. Sp.k. w Poznaniu i G. T. Polska Sp. z o.o. Sp.k. w Poznaniu (zwanego dalej 

Wykonawcą)  —  poprzez  jego  niewykluczenie  oraz  polegających  na  ocenie  oferty 

Wykonawcy  - 

poprzez  jej  błędne  przeprowadzenie i  nieodrzucenie oferty Wykonawcy”  oraz 

„Odwołuję  się  również  od  naruszenia  Zamawiającego  polegającego  na  wadliwym 

przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

”. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu udostępnienie żądanych informacji, 

tj. w szczególności protokołu i załączników, w tym raportu z przebiegu aukcji elektronicznej, 

a  także  o  unieważnienie  czynności  badania  i  oceny  ofert  i  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej oferty oraz o nakazanie Zamawiającemu ponowienia badania i oceny ofert 

i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  lub 

—  jeśli  takie  ponowienie  będzie  niemożliwe  —  o 

unieważnienie postępowania.  

Jak  wynika  z  akt  postępowania,  do  przedmiotowego  postępowania  odwoławczego 

żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia.  


Podczas  posiedzenia  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania  Zamawiający 

oświadczył,  że  przed  otwarciem  posiedzenia  unieważnił  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej oraz że udostępnił Odwołującemu w dniu 15 stycznia 2021 r. protokół wraz 

z załącznikami.  

Odwołujący oświadczył, że wobec udostępnienia mu przez Zamawiającego protokołu 

postępowania wraz z częścią załączników, zarzut naruszenia art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz 

§  4  ust.  5  rozporządzenia  w  sprawie  protokołu  przez  nieudostępnienie  protokołu  wraz  z 

załącznikami  w  tym  nieudostępnienie  raportu  z  aukcji  elektronicznej  podtrzymuje  w  części 

dotyczących punktów 14, 24, 49 załączników do protokołu, a także odpowiedzi  wykonawcy 

Grant Thornton w odpowiedzi na wezwania skierowane do tego wykonawcy,  a wskazane w 

punktach  14,  24,  49

,  ponieważ  te  załączniki  nie  zostały  mu  przez  Zamawiającego 

udostępnione. Odwołujący oświadczył ponadto, że wycofuje pozostałe zarzuty, tj.: 

zarzut  polegający  na  badaniu  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  G.  T.  poprzez  jego 

niewykluczenie  oraz  polegający  na  ocenie  oferty  tego  wykonawcy  poprzez  jej 

nieprzeprowadzenie i nieodrzucenie; 

zarzut polegający na wadliwym przeprowadzeniu aukcji elektronicznej. 

Zamawiający  oświadczył  natomiast,  że  -  wobec  wycofania  przez  Odwołującego 

zarzutów  polegających  na  badaniu  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  G.  T.  poprzez  jego 

niewykluczenie  oraz  polegających  na  ocenie  oferty  tego  wykonawcy  poprzez  jej  błędne 

nieprzeprowadzenie i nieodrzucenie oraz  zarzut polegający na wadliwym przeprowadzeniu 

aukcji  elektronicznej  - 

uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  w  jakim  zarzut  naruszenia  art.  96 

ust.  3  ustawy  PZP  oraz  §4  ust.  5  rozporządzenia  w  sprawie  protokołu  został  przez 

Odwołującego podtrzymany i udostępni mu protokół wraz z pozostałymi załącznikami. 

Mając na uwadze powyższe Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, 

postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  wywołane  ww.  odwołaniem.  O  kosztach 

postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).    

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel