KIO 3355/20 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

sygn. akt: KIO 3355/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

wobec  cofnięcia  w  dniu  7  stycznia  2021  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  O

dwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2020  roku  przez 

wykonawc

ę  Paramedica  Polska  sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul.  Żołny  11;  02-815  Warszawa,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a; 02-097 Warszawa

przy  udziale  wykonawcy  Konkret  sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul.  Dworcowa  15A,  86-

200  Chełmno

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Paramedica Polska sp. z o.o. sp.k., ul. Żołny 11; 02-815 Warszawa, kwoty 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 

Stoso

wnie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 3355/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne  Warszawskiego  Uniwersytetu 

Medycznego, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Dostawa  łóżek  wielofunkcyjnych  

i narzędzi chirurgicznych”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. UE z dnia 11 listopada 2020 r., 

pod nr 2020/S 220-539739. 

Zamawiający  dnia  7  grudnia  2020  roku,  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  17  grudnia  2020  roku,  wykonawca  Paramedica  Polska  sp.  z  o.o.  sp.k.  (dalej 

„Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  dnia  7  stycznia  2021  roku,  złożył  pismo  procesowe,  w  którym  oświadczył,  

iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba  umorzyła postępowanie odwoławcze w  niniejszej  sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel