KIO 3353/20 WYROK dnia 11 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 3353/20 
 

WYROK 

  z dnia 11 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2021 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16  grudnia  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  PBO  Śląsk  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

w Sosnowcu, 

WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu

postępowaniu prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  D.  Ś. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

CZĘSTOBUD  D.  Ś.,  Przedsiębiorstwo  Budowlane  BUDOPOL  Sp.  z  o.o.  z siedzibą  w 

Jaskrowie, 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego, 

orzeka:  

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenie  czynności  oceny  ofert,  w  tym  wezwanie 

Odwołującego  –  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  –  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  zadań  wskazanych  w  poz.  nr  2,  4  i  5  tabeli  zamieszczonej  w  pkt  5  lit. 

c formularza ofertowego. 

Kosztami postępowania obciąża Miasto Jastrzębie-Zdrój i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania, 


zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  13  600  zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejszy  wyrok  –  w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Miasto  Jastrzębie-Zdrój  –  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Postindustrialne 

dziedzictwo  pogranicza 

–  przebudowa  z  rozbudową  obiektu  na  Centrum  dziedzictwa 

po

stindustrialnego  „Łaźnia  Moszczenica"  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu.  Wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Biuletynie  Zamówień 

Publicznych 18 czerwca 2020 r. pod numerem 552114-N-2020. 

W dniu 16 grudnia 2020 r. Konsorcjum: PBO Śląsk Sp. z o.o., WODPOL Sp. z o.o. 

wniosło  odwołanie  wobec  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez 

dokonanie  oceny  oferty  Odwołującego  w  sposób 

sprzeczny  z  kryteriami  oceny  ofert,  tj.  poprzez  uznanie,  że  nie  wszystkie  z zadań 

wskazanych  w  formularzu  ofertowym  polegały  na  przebudowie  lub  rozbudowie 

istniejącego  budynku,  co  skutkowało  przyznaniem  Odwołującemu  w  ramach  kryterium 

doświadczenia  osoby  skierowanej  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  0  punktów, 

podczas gdy 

oferta Odwołującego winna otrzymać we wskazanym kryterium oceny ofert 

liczbę 30 punktów,  

2)  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez 

zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących tego, czy wszystkie wskazane w formularzu ofertowym zadania 

polegały na przebudowie lub rozbudowie istniejącego budynku, mimo że okoliczność ta 

mogła zostać ustalona w sposób nieprowadzący do zmiany treści oferty. 

Odwołujący  wskazał,  że  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert  w  postępowaniu  jest 

doświadczenie  osoby  skierowanej  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  („Kryterium 

Doświadczenia"). W ramach tego kryterium Zamawiający premiuje doświadczenie w zakresie 

nadzorowania w funkcji kierownika budowy zadań polegających na przebudowie, rozbudowie 

budynku lub  jego  części  o  wartości  nadzorowanych robót  nie  mniejszej niż  7.000.000,00  zł 

brutto. Punkty w ramach ww. kryterium przyznawane są w następujący sposób: 

0 punktów – brak wykazanych przez wykonawcę dodatkowych usług (poza dwoma usługami 

obligatoryjnymi,  uprawniającymi  do  udziału  w  postępowaniu  polegającymi  na  przebudowie, 

rozbudowie  budynku  lub  jego  części  o  wartości  nadzorowanych  robót  nie  mniejszej  niż 

7.000.000,00 zł brutto oddzielnie dla każdego zadania) 


10 punktów – trzecia usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych polegający na 

przebudowie,  rozbudowie  budynku  lub  jego  części  o  wartości  nadzorowanych  robót  nie 

mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto oddzielnie dla każdego zadania (D1) 

20 punktów – czwarta usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych polegający na 

przebudowie,  rozbudowie  budynku  lub  jego  części  o  wartości  nadzorowanych  robót  nic 

mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto oddzielnie dla każdego zadania (D2) 

30  punktów  –  piąta  usługa  polegająca  na  nadzorowaniu  robót  budowlanych  polegający  na 

przebudowie,  rozbudowie  budynku  lub  jego  części  o  wartości  nadzorowanych  robót  nie 

mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto oddzielnie dla każdego zadania (D3) 

Wykonawcy byli zobowiązani wskazać zadania na potrzeby oceny ofert w Kryterium 

Doświadczenia w formularzu ofertowym (pkt 5 lit. c) formularza ofertowego). 

Odwołujący  wskazał,  że  jako  osobę  skierowaną  do  pełnienia  funkcji  kierownika 

budowy  podał  J.  S.  .  W  formularzu  ofertowym  zostało  wskazane  pięć  zadań  na  potrzeby 

oceny oferty Odwołującego w Kryterium Doświadczenia. 

W  dniu  11  grudnia  2020  r.  Zamawiający  opublikował  informację  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej,  w  której  poinformował,  że  trzy  z  pięciu  wskazanych  w  formularzu 

ofertowym  Odwołującego  zadań  nie  spełniają  wymagań  SIWZ,  a  w  związku  z  tym 

Odwołujący  nie  otrzymuje  punktów  w  Kryterium  Doświadczenia.  Zamawiający 

zakwestionował  usługi  wskazane  w  pkt  2,  4  i  5  formularza  ofertowego,  wskazując,  że  nie 

dotyczyły one przebudowy ani rozbudowy budynku lub jego części. W efekcie Zamawiający 

uwzględnił  wyłącznie  te  z  zadań  wskazanych  przez  Odwołującego,  w  których  nazwach 

wskazano  wprost,  że  chodziło  o  rozbudowę  budynku  (zadanie  nr  1)  lub  jego  przebudowę 

(zadanie nr 3). Zamawiający odrzucił zakwestionowane zadania ze względu na to, że w ich 

nazwach  mowa  była  o  budowie  i  modernizacji  budynku  (zadanie  nr  2),  konserwacji 

modernizacji i adaptacji budynku (zadanie nr 4) oraz 

rozbiórce i budowie budynku (zadanie 

nr 5). 

Zdaniem  Odwołującego  tok  rozumowania  Zamawiającego  można  podsumować 

następująco:  aby  zdobyć  punkty  w  Kryterium  Doświadczenia  wykonawca  zobowiązany  był 

użyć w umieszczonej w pkt. 5 lit. c formularza ofertowego tabeli słów-kluczy (rozbudowa lub 

przebudowa). 

Wszelkie  odstępstwa  od  tej  reguły  skutkowały  automatycznym 

zakwestionowaniem  zadań  i  brakiem  przyznania  punktów.  Zamawiający  w  procesie  oceny 

ofert  pominął  więc  zupełnie  oświadczenie  poprzedzające  tabelę  zamieszczoną  w  pkt.  5  lit. 

formularza  ofertowego,  zgodnie  z  którym  w  tabeli  umieszcza  się  jedynie  takie  zadania, 

które  spełniają  wymogi  Kryterium  Doświadczenia  (tj.  polegały  na  rozbudowie  lub 

przebudowie 

budynku). Innymi słowy, wykonawcy składali oświadczenia dotyczące  zakresu 


zadań  już  w pkt.  5  lit.  c  formularza  ofertowego,  w  części  poprzedzającej  tabelę,  zaś  sama 

tabela  miała  na  celu  jedynie  doprecyzowanie  tych  informacji.  Wychodząc  z  powyższego 

założenia  Odwołujący  w  tabeli  zawartej  w  pkt.  5  lit.  c  formularza  ofertowego  podał  nazwy 

zadań  nadane  im  przez  inwestorów.  Jednocześnie,  Odwołujący  w  części  pkt.  5.  lit. 

formularza  ofertowego  poprzedzającej  tabelę  złożył  oświadczenie,  że  wszystkie  zadania 

polegały na rozbudowie lub przebudowie budynku. 

Odwołujący podniósł, że jeżeli po lekturze treści tabeli Zamawiający miał wątpliwości 

co  do  rzeczywistego  zakresu  zadań  (tj.  czy  w  istocie  polegały  one  na  rozbudowie  lub 

przebudowie 

budynku,  mimo  złożonego  przez  Odwołującego  oświadczenia  w  tym  zakresie 

części pkt. 5. lit. c formularza ofertowego), to nic nie stało na przeszkodzie, żeby wezwał 

on  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  tej  kwestii.  Powyższego  wniosku  nie 

zmienia  fakt,  że  informacje  te  mają  znaczenie  z  punktu  widzenia  przyznania  punktów 

Kryterium  Doświadczenia.  Wyjaśnienia  co  najwyżej  doprecyzowałaby  okoliczności 

wynikających  wprost  z  całościowej  treści  oferty.  Nie  doszłoby  do  przekazania  żadnych 

dodatkowych  informacji,  a  więc  nie  zmieniłaby  się  treść  oferty  Odwołującego. 

szczególności,  Odwołujący  nie  mógłby  zamienić  zakwestionowanych  zadań  na 

jakiekolwiek  inne  doświadczenia.  Zdaniem  Odwołującego,  w  zaistniałym  stanie  faktycznym 

Zamawiający zobowiązany był skorzystać z procedury zawartej w art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

w celu  ustalenia  rzeczywistego  zakresu  r

obót  wchodzących  w  skład  zakwestionowanych 

z

adań. Ten zaś wyznaczany jest przez istotę faktycznie przeprowadzanych prac, a nie przez 

nazwę inwestycji nadaną uprzednio przez zamawiającego. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  decyzja  o  wskazaniu  w  tabeli  zawartej  w  pkt.  5  lit. 

formularza  ofertowego  nazw  inwestycji,  a  nie  pełnego  zakresu  robót  wchodzących  w  ich 

skład  wynikała  nie  tylko  z  wcześniejszego  potwierdzenia,  że  każde  z  zadań  polegało  na 

rozbudowie lub przebudowie 

budynku, ale także z istoty samego formularza ofertowego. Nie 

ulega bowiem wątpliwości, że umieszczane w nim informacje powinny być zwięzłe, do takich 

zaś  nie  może  należeć  wyczerpujące  opisanie  zakresu  robót  budowlanych  składających  się 

na daną inwestycję. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  obrębie  zadania  nr  2,  mimo  że  zamawiający  (Urząd 

Dzielnicy  Targówek)  nadał  inwestycji  nazwę  Budowa  sali  gimnastycznej,  stołówki  i  części 

dydaktyczno-

szatniowej  wraz  z  modernizacją  istniejącego  budynku  szkoły,  budową  boisk 

i zagospodarowaniem  terenu  przy  Szkole  Podstawowej  nr  206  i  Szkole  Specjalnej  przy  ul. 

Bartniczej  w  Warszawie

zakres  prac  obejmował  w  istocie  między  innymi  przebudowę 

istniejącego  budynku  szkoły  polegającą  na  zmianie  sposobu  użytkowania  części 

pomieszczeń  wraz  z  remontem  generalnym  całego  budynku,  a  także  rozbudowę  szkoły 

nowy  budynek  sali gimnastycznej,  stołówki  oraz  część dydaktyczno-szatniową,  na  dowód 


czego  Odwołujący  załączył  do  odwołania  oświadczenie  inwestora  –  Urzędu  Dzielnicy 

Targówek. 

W  odniesieniu  do  zadania  nr  4  Odwołujący  wskazał,  że  mimo  iż  zamawiający 

(Uniwersytet Warszawski) nadał inwestycji nazwę Konserwacja modernizacja i adaptacja na 

cele  kulturalne  i  edukacyjne  zabytkowych  budynków  Ogrodu  Botanicznego  Uniwersytetu 

Warszawskiego  w  Alejach  Ujazdowskich  4  w  Warszawie,  zakres  wykonanych  prac  m

iał 

charakter  przebudowy,  na  dowód  czego  Odwołujący  przedstawił  oświadczenie  autorki 

projektu, na podstawie którego zrealizowano inwestycję – architekt H. W. K. . 

Co do zadania nr 5 Odwołujący podniósł, że mimo iż zamawiający (Urząd Dzielnicy 

Targówek)  nadał  inwestycji  nazwę  Roboty  budowlane  związane  z  rozbiórką  istniejącej 

budową  nowej  przychodni  rehabilitacyjnej  dla  dzieci  i  młodzieży  przy  ul.  Balkonowej 

4 w 

Warszawie  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą,  zakres  prac  obejmował  w  istocie  między 

innymi rozbudowę istniejącej przychodni parterowej o budowę nowej części, na dowód czego 

Odwołujący przedstawił oświadczenie inwestora – Urzędu Dzielnicy Targówek. 

Odwołujący podniósł, że jedynie wskutek zaniechania wezwania do wyjaśnienia treści 

złożonej  oferty  w  zakresie  istotnym  dla  jej  oceny  w  zakresie  Kryterium  Doświadczenia,  nie 

miał on możliwości przekazania wskazanych informacji Zamawiającemu, co doprowadziło do 

nieprawidłowej  oceny  jego  oferty,  a  w  konsekwencji  do  zaniechania  jej  wyboru  jako  oferty 

najkorzystniejszej. Odwołujący podkreślił, że w takiej sytuacji wezwanie wykonawcy do treści 

złożonej oferty jest nie tylko uprawnieniem Zamawiającego, ale wręcz jego obowiązkiem.  

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenia  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem 

wszystkich  zadań  wskazanych  w  tabeli  umieszczonej  w  pkt  5  lit.  c  formularza  ofertowego 

złożonego  przez  Odwołującego,  ewentualnie  –  powtórzenia  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

wezwanie Odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących zadań wskazanych jako nr 2, 4 

i 5 w tabeli umieszczonej w pkt 5 lit. c formularza ofertowego. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba usta

liła, co następuje: 

Zgodnie z punktem 8.1.2 lit. c.2.1 SIWZ 

w ramach warunków udziału w postępowaniu 

wykonawca  winien  udokumentować,  że  dysponuje  lub  będzie  dysponować  przy 

wykonywanych  pracach  osobą  przyjmującą  obowiązki  kierownika  budowy  (…).  Osoba  ta 

wi

nna  wykazać  się  doświadczeniem  w  nadzorowaniu  co  najmniej  dwóch  zadań, 

polegających  na  przebudowie,  rozbudowie  budynku  lub  jego  części  o  wartości 


nadzorowanych  robót  nie  mniejszej  niż  7.000.000,00  zł  brutto  oddzielnie  dla  każdego 

zadania, w którym ww. osoba pełniła funkcję kierownika budowy. 

Zgodnie  z  punktem  14.1.b  SIWZ  (po  zmianach  z  10  lipca  2020  r.),  jako  jedno 

kryteriów oceny ofert, o wadze 30%, zostało przyjęte kryterium „Doświadczenie kierownika 

budowy

”.  Stosownie  do  ww.  postanowienia  SIWZ  kryterium  to  będzie  rozpatrywane  na 

podstawie  zadeklarowanej  przez  wykonawcę  w  formularzu  ofertowym  ilości  wykonanych 

usług przez wskazanego wskazaną przez wykonawcę osobę. Zamawiający podał, że będzie 

dodatkowo  punktował  nadzorowanie  przez  tę  osobę  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  dodatkowych  zadań  spełniających  warunki  wskazane 

w punkcie 8.1.2 lit. c.2.1 SIWZ. Ponadto w SIWZ podano: 

Wykonawca  winien  wskazać  konkretną  ilość  zadań  nadzorowanych  przez  wskazanego 

w formularzu ofertowym kierownika budowy. 

Maksymalna  ilość  punktów,  jaką  może  otrzymać  wykonawca  w  kryterium  „doświadczenie 

kierownika budowy” wynosi 30 punktów. 

Minimalna  ilość  punktów,  jaką  może  otrzymać  wykonawca  w  kryterium  „doświadczenie 

kierownika budowy” wynosi 0 punktów. 

Sposób przyznawania punktów:  

0 punktów – brak wykazanych przez wykonawcę dodatkowych usług (poza dwoma usługami 

obligatoryjnymi,  uprawniającymi  do  udziału    w  postępowaniu  polegającymi  na  przebudowie 

rozbudowie  budynku  lub  jego  części  o  wartości  nadzorowanych  robót  nie  mniejszej  niż 

7.000.000,00 zł brutto oddzielnie dla każdego zadania).  

10 punktów – trzecia usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych polegająca na 

przebudowie  rozbudowie  budynku  lub  jego  części  o  wartości  nadzorowanych  robót  nie 

mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto oddzielnie dla każdego zadania  

20 punktów – czwarta usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych polegająca na 

przebudowie  rozbudowie  budynku  lub  jego  części  o  wartości  nadzorowanych  robót  nie 

mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto oddzielnie dla każdego zadania  

30  punktów  –  piąta  usługa  polegająca  na  nadzorowaniu  robót  budowlanych  polegająca  na 

przebudowie  rozbudowie  budynku  lub  jego  części  o  wartości  nadzorowanych  robót  nie 

mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto oddzielnie dla każdego zadania.   

W  punkcie  II.5  Formularza  ofertowego  (załącznik  nr  1  do  SIWZ),  należało  wskazać 

osobę  wyznaczoną  jako  kierownik  budowy  oraz  podać  informacje  na  temat  jej  kwalifikacji 

zawodowych  i  podstawę  dysponowania  tą  osobą.  Ponadto,  Formularz  ofertowy  obejmuje 

następujące oświadczenie: 


c) Wykaz doświadczenia kierownika budowy w  zakresie nadzorowania w funkcji kierownika 

budowy  zadania  polegającego  na  przebudowie,  rozbudowie  budynku  lub  jego  części 

wartości  nadzorowanych  robót  nie  mniejszej  niż  7 000  000,00  zł  brutto  oddzielnie  dla 

każdego zadania: 

Lp. 

Wartość robót brutto 

nadzorowanego zadania 

w funkcji kierownika budowy 

Zakres nadzorowanych 

robót zgodnie z powyższym 

wymogiem 

Nazwa i adres podmiotu, 

na rzecz którego zostały 

wykonane roboty 

Odwołujący  zamieścił  w  formularzu  ofertowym  przytoczone  wyżej  oświadczenie, 

podając w wykazie, że osoba wskazana do funkcji kierownika budowy (pan Jerzy Szafraniec) 

pełniła funkcję kierownika budowy w ramach następujących zadań: 

Budowa  nowego  budynku  oraz  rozbudowa  istniejącego  budynku  Akademii  Sztuk 

Pięknych w Warszawie, 

2)  Budowa 

Sali  gimnastycznej,  stołówki  i  części  dydaktyczno-szatniowej  wraz 

modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu 

przy Szkole Podstawowej nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej w Warszawie, 

Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu. 

4)  Konserwacja,  modernizacja  i  adaptacja  na  cele  kulturalne  i  edukacyjne  zabytkowych 

budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego;  

5)  Roboty  budowlane 

związane  z  rozbiórką  istniejącej  i  budową  nowej  przychodni 

rehabilitacyjnej  dla  dzieci  i  młodzieży  przy  ul.  Balkonowej  4  w  Warszawie  wraz 

niezbędną infrastrukturą.   

Pismem  z  11  grudnia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  o  wyniku  postępowania, 

podając, że ocenił oferty w następujący sposób: 

Nr 

oferty  

Nazwa wykonawcy  

Ilość 

punktów    

kryterium 

Ceny  

Ilość punktów     

w kryterium 

Doświadczenie 

kierownika 

budowy  

Ilość punktów        

w kryterium 

Gwarancja  

Ilość 

punktów 

ogółem  


Konsorcjum Firm:                               

Lider Konsorcjum:                                       

PBO Śląsk sp. z o.o.                     

Członek Konsorcjum: WODPOL 

sp. z o.o.                                              

Konsorcjum firm:  

Lider Konsorcjum: PB Częstobud 

D. 

Ś.  

Członek Konsorcjum: 

Przedsiębiorstwo Budowlane 

BUDOPOL Sp. z o.o.  

W odniesieniu do oceny oferty Odwołującego w kryterium „Doświadczenie kierownika 

budowy” Zamawiający podał: 

Zgodnie  z  kryterium  oceny  ofert  „Doświadczenie  kierownika  budowy”  wykonawca 

zobowiązany  był  wykazać  doświadczenie  wskazanej  osoby  w  zakresie  nadzorowania 

funkcji  kierownika  budowy,  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania 

ofert, zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie budynku lub jego części o wartości 

nadzorowanych  robót  nie  mniejszej  niż  7  000  000,00  zł  brutto  oddzielnie  dla  każdego 

zadania.   

Wykonawca w złożonej ofercie wykazał w sumie 5 zadań nadzorowanych przez kierownika 

budowy, z których za prawidłowe zostały uznane 2 zadania tj. zad. nr 1 tj. „Budowa nowego 

budynku  oraz  rozbudowa  istniejącego  budynku  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Warszawie” 

wykonane  na  rzecz  ASP  Warszawa,  Krakowskie  Przedmieście  5,  00-068  Warszawa  na 

kwotę  48  648  094,65  zł  brutto  oraz  zad.  nr  3  tj.  „Przebudowa  budynku  w  Alejach 

Ujazdowskich 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu (część wschodnia) objętego programem 

wieloletnim  pn.  „Uniwersytet  Warszawski  2016-2025”  wykonane  na  rzecz  Uniwersytetu 

Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa na kwotę 8 973 697,85 

zł brutto.   

Pozostałe  z  wykazanych  zadań,  nie  spełniały  wymogów  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  w  zakresie  przebudowy  lub  rozbudowy  budynku  lub  jego  część,  albowiem 

dotyczyły:  

Zadanie  nr  2 

–  Budowy  Sali  gimnastycznej,  stołówki  i  części  dydaktyczno-szatniowej  wraz 

modernizacją  istniejącego  budynku  szkoły,  budową  boisk  i  zagospodarowaniem  terenu 

przy Szkole Podstawowej nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej w Warszawie,  


Zadanie  nr  4 

–  Konserwacji,  modernizacji  i  adaptacji  na  cele  kulturalne  i  edukacyjne 

zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego […]  

Zadanie  nr  5 

–  Robót  budowlanych  związanych  z  rozbiórką  istniejącej  i  budową  nowej 

przychodni  rehabilitacyjnej  dla  dzieci  i  młodzieży  przy  ul.  Balkonowej  4  w  Warszawie  wraz 

niezbędną infrastrukturą.  

Zamawiający  przyznał  wykonawcy  w  ramach  tego  kryterium  0,00  punktów,  gdyż  zgodnie 

zapisami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  „gdy  Wykonawca  nie  wskaże 

żadnego  lub  wskaże  jedno  lub  dwa  zadania  poświadczającego  doświadczenia  kierownika 

budowy, Zamawiający w tym kryterium przyzna takiemu wykonawcy „0” punktów”   

Zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej, tj. oferty Konsorcjum: 

PB Częstobud D. Ś., Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. 

Izba zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegaj

ącej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Izba  dopuściła  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego 

Konsorcjum:  PB 

CZĘSTOBUD  D.  Ś.,  Przedsiębiorstwo  Budowlane  BUDOPOL  Sp.  z o.o., 

które  zgłosiło  przystąpienie  w ustawowym  terminie,  wykazując  interes  w rozstrzygnięciu 

sprawy na korzyść Zamawiającego. 

W  związku  z  tym,  że  postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  zostało 

wszczęte  przed  1  stycznia  2021  r.,  jest  ono  prowadzone  na  podstawie  przepisów  ustawy 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.),  stosownie  do  art.  90  ust.  1  ustawy  z  11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  ‒  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2020  z  późn.  zm.),  który 

stanowi,  że  do  postępowań  o udzielenie  zamówienia,  o  których  mowa w  ustawie  uchylanej 

art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy 

dotychczasowe

Ponadto,  przepisy  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  z  29  stycznia  2004  r. 

znajdują  również  zastosowanie  do  postępowania  odwoławczego  w  przedmiotowej  sprawie. 

Zgodnie  bowiem  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  ‒  Prawo  zamówień  publicznych,  do  postępowań  odwoławczych  i  postępowań 

toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 


89,  wszczętych  i niezakończonych  przed  dniem  1 stycznia  2021  r.,  oraz  do  właściwości 

sądów  w  sprawach  skarg  wniesionych  przed  dniem  1 stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, z

amawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Stosownie  do  art. 87  ust. 1  ustawy  Pzp, w  toku  badania 

i  oceny  ofert  zamawiający 

może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert. 

Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  1a  i  2,  dokonywanie  jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

W  ocenie  Izby  decyzja  o  nieprzyznaniu 

Odwołującemu  punktów  za  doświadczenie 

kierownika  budowy  wskazane  w  poz.  nr  2,  4  i  5  w tabeli  zamieszczonej  w  pkt  5  lit. 

formularza  ofertowego,  nie  została  poprzedzona  należytym  zbadaniem  oferty. 

Zamawiający bowiem – jak wynika z informacji o wyniku postępowania oraz ze stanowiska 

Zamawiającego  przedstawionego  na  rozprawie  –  oceniając  zakres  doświadczenia 

kierownika  budowy  kierował  się  wyłącznie  nazwą  zadania  wskazaną  w  kolumnie  „Zakres 

nadzo

rowanych robót (…)”.  

Oceniając  powyższe  stanowisko  Zamawiającego  po  pierwsze  należy  stwierdzić,  że 

na  korzyść  tego  stanowiska  przemawia  fakt,  że  Zamawiający  wymagał  podania  w  tabeli 

zamieszczonej  w 

formularzu  ofertowym  zakresu  nadzorowanych  robót,  nie  zaś  nazwy 

zadania, w ramach którego pełniona była funkcja kierownika budowy. Wykonawca powinien 

zatem, kierując się opracowanym przez Zamawiającego wzorem wykazu, wskazać w tabeli 

zakres robót z uwzględnieniem jego elementów istotnych z punktu widzenia kryterium oceny 

ofert.  Zatem 

Odwołujący  –  wpisując  w tabeli  nazwę  zadań  nadaną  przez  inwestorów  –  nie 

zaprezentował informacji w sposób pozwalający bez wątpliwości dokonać oceny tych zadań 

pod kątem spełniania wymagań określonych w kryterium oceny ofert. 

Niezale

żnie  jednak  od  powyższego  należy  stwierdzić,  że  treść  wykazu  nie  powinna 

być  oceniana  w  oderwaniu  od  innych  oświadczeń  przedstawionych  w  ofercie,  gdyż  tylko 

uwzględnienie  całokształtu  treści  oferty  pozwala  na  dokonanie  jej  prawidłowej  wykładni. 

związku  z  tym  nie  można  pominąć  faktu,  że  jednocześnie  z  przedłożeniem  wykazu 

doświadczenia  kierownika  budowy  Odwołujący  oświadczył,  że  przedstawia  wykaz 

doświadczenia w zakresie nadzorowania w funkcji kierownika budowy zadania polegającego 

na  przebudowie,  rozbudow

ie  budynku  lub  jego  części  o wartości  nadzorowanych  robót  nie 

mniejszej  niż  7 000  000,00  zł  brutto  oddzielnie  dla  każdego  zadania.  Treść  tego 


oświadczenia  Zamawiający  bezpodstawnie  pominął,  przyjmując  za  rozstrzygające,  że 

w samej tabeli wskazano nazwy zad

ań, nieobejmujące określeń przebudowa lub rozbudowa

Zamawiający  oparł  więc  decyzję  o  odmowie  przyznania  dodatkowych  punktów  za 

doświadczenie  kierownika  budowy  jedynie  na  fragmencie  oświadczenia  wykonawcy 

zamieszczonego  w  formularzu  ofertowym

,  w  którym  to  fragmencie  nie  podano  wprost,  że 

zadania  polegały  na  rozbudowie  lub  przebudowie  budynku  lub  jego  części,  posłużono  się 

natomiast  określeniami  takimi  jak:  budowa  z  modernizacją,  konserwacja,  modernizacja 

adaptacja, roboty budowlanie związane z rozbiórką i budową. 

Biorąc pod uwagę, że nazwy zadań wskazane w tabeli zamieszczonej w formularzu 

ofertowym  nie  pozwalają  jednoznacznie  stwierdzić,  czy  doświadczenie  kierownika  budowy 

odpowiada  zakresowi,  za  jaki  Zamawiający  postanowił  przyznawać  punkty,  a  jednocześnie 

oświadczenie  zamieszczone  nad  tabelą  wskazuje,  że  zadania  te  polegały  na  przebudowie 

lub  rozbudowie  budynku  lub  jego  części,  należy  stwierdzić,  że  treść  oferty  Odwołującego 

wywołuje  wątpliwości,  które  powinny  podlegać  wyjaśnieniu  na  podstawie  art.  87  ust.  1 

ustawy Pzp, czego Zamawiający zaniechał.  

Jednocześnie  nie  sposób  podzielić  stanowiska  o  bezwzględnej  niemożliwości 

wyjaśniania  treści  oferty  dotyczącej  elementów  podlegających  ocenie  w  kryteriach  oceny 

ofert. 

Zauważenia bowiem wymaga, że przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp odnosi się do treści 

oferty w ogólności, przy czym – bez względu na to, jaki element tej treści jest wyjaśniany – 

zakazuje prowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania zmian w jej 

treści (z wyjątkiem dopuszczonego w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawienia omyłek). Należy 

więc  stwierdzić,  że  wyjaśnienia  nie  są  zakazane,  o  ile  dążą  jedynie  do  wyeliminowania 

wątpliwości  dotyczących  treści  oferty  i  nie  polegają  na  prowadzeniu  negocjacji  ani  nie 

prowadzą do zmiany treści oferty. Ta sama zasada dotyczy każdego elementu treści oferty, 

w  tym  treści  mającej  znaczenie  z  punktu  widzenia  kryteriów  oceny  ofert.  Wobec  tego, 

sytuacji wystąpienia wątpliwości, jaki zakres miały zadania wskazane jako doświadczenie 

kierownika  budowy

,  Zamawiający  powinien  wezwać  wykonawcę  do  wyjaśnień.  O  ile 

wyjaśnienia te  doprowadziłyby  do  wyeliminowania wątpliwości  odnoszących  się  do  zakresu 

zadań wskazanych w ofercie, a nie do przedstawienia innych zadań, czy innej osoby mającej 

pełnić  funkcję  kierownika  budowy,  to  w  żaden  sposób  nie  naruszałyby  one  zakazów 

wynikających z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

Podsumowując,  wobec  wątpliwości  wynikających  z  treści  złożonego  przez 

Odwołującego  formularza  ofertowego  obowiązkiem  Zamawiającego  było  poprzedzenie 

oceny ofert wezwaniem 

Odwołującego do wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, 

czego  Zamawiający  bezpodstawnie  zaniechał.  Konsekwencją  tego  zaniechania  mogło  być 


bezpodstawne  nieprzyznanie  ofercie  Odwołującego  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie 

kierow

nika budowy”. 

Odnosząc  się  do  złożonego  przez  Przystępującego  dowodu  w  postaci  referencji  

dotyczących zadania z poz. 2 wykazu, mających potwierdzać, że zadanie dotyczyło budowy, 

a nie przebudowy lub rozbudowy, 

stwierdzić należy, że ocena zakresu tego zadania należy 

do  Zamawiającego,  który  uchylił  się  od  należytego  zbadania  tej  kwestii.  Zauważenia 

wymaga,  że  okoliczności,  na  które  powoływał  się  Przystępujący  i  które  próbował  wykazać 

złożonym  dowodem,  nie  były  w  ogóle  podstawą  dokonanej  przez  Zamawiającego  oceny 

ofert. Dokonanie oceny tych okoliczności przez Izbę w ramach postępowania odwoławczego 

nie  byłoby  zasadne,  oceny  takiej  powinien  dokonać  Zamawiający,  aby  wykonawcom  – 

zależności  od  wyników  tej  oceny  –  mogło  przysługiwać  prawo  skorzystania  ze  środków 

ochrony prawnej. 

Nie  zasługuje  na  uwzględnienie  stanowisko  Przystępującego  o  braku  wpływu 

zarzucanych  naruszeń  przepisów  na  wynik  postępowania,  co  zdaniem  Przystępującego 

wynika  z  faktu,  że  jedno  z  zadań  wskazanych  w  wykazie  (poz.  5)  zostało  wykonane 

wcze

śniej  niż  10  lat  przed  terminem  składania  ofert.  Odnosząc  się  do  tego  stanowiska 

zauważyć  należy,  że  wykaz  obejmował  zadania  przedstawiane  zarówno  na  potwierdzenie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jak  i  dla  potrzeb  oceny  ofert  (okoliczność 

bezsporna)

.  Przystępujący  pomija  fakt,  że  w  odniesieniu  do  warunków  udziału 

postępowaniu  Zamawiający  nie  ograniczył  w  żaden  sposób  czasu,  z  jakiego  powinno 

pochodzić  doświadczenie  kierownika  budowy.  W  tej  sytuacji,  nawet  jeśli  kwestionowane 

przez  Przystępującego  zadanie  zostało  wykonane  wcześniej  niż  10  lat  przed  terminem 

składania  oferty,  to  powinno  zostać  ono  zaliczone  na  potwierdzenie  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określił bowiem, które z zadań będą uznawane za 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a które za podlegające ocenie 

w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, w związku z czym rozstrzygnięcia 

w  tym  zakresie  nie  mogą  być  dokonywane  na  niekorzyść  wykonawcy.  Oznacza  to,  że 

Odwołujący  ma  szanse  otrzymać  30  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  kierownika 

budowy”,  co  z  kolei  zmieniłoby  ranking  ofert  w  tym  postępowaniu.  Tym  samym  dowody 

składane  przez  Odwołującego  i  Przystępującego  na  okoliczność  daty  zakończenia  tego 

zadania nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Ponadto,  nie  sposób  podzielić  stanowiska  Przystępującego  przedstawionego  na 

rozprawie, jakoby Odwołujący – nawet w sytuacji wykazania poprawności wszystkich zadań 

–  mógł  uzyskać  jedynie  10  punktów.  Teza  ta  nie  ma  żadnego  oparcia  w  postanowieniach 

punktu  14.b SIWZ,  z którego jednoznacznie  wynika,  że w  przypadku przedstawienia  pięciu 

zadań, w tym dwóch na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu i trzech 


powyżej tego minimum, wykonawca uzyska 30 punktów (co potwierdza również stanowisko 

Zamawiającego). 

Należy więc stwierdzić, że naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy może 

mieć istotny wpływ na wynik postępowania. W związku z tym odwołanie – stosownie do art. 

192 ust. 2 ustawy Pzp 

– podlegało uwzględnieniu. 

O k

osztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U.  z 

2018  r.  poz.  972),  stosownie  do  wyniku  postępowania  obciążając  kosztami 

postępowania Zamawiającego.  

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel