KIO 3347/20 WYROK dnia 18 stycznia 2021 r.

Data: 24 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3347/20 
 

WYROK 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  13  stycznia  2021  r.  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  w  dniu 15 grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę:  LUG 

Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Poniatowa; 

przy udziale wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Ene

rgetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą 

w Radomiu

, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego; 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  po

wtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

odrzucenie  oferty  złożonej  przez  wykonawcę:  Centrum  Zaopatrzenia  Energetyki 

ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kwotę  13  600  zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  tytułem  zwrotu  kosztów  wpisu  od 

odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  P

rawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2020) na niniejszy wyrok - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    ………………………..…… 


Sygn. akt KIO 3347/20 

UZASADNIENIE 

Gmina  Poniatowa  - 

dalej  „zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Modernizacja 

oświetlenia  drogowego  oraz  dobudowa  nowych  punktów  i  linii  oświetleniowych  w  Gminie 

Poniatowa  dofinansowanego  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  w  Lublinie”;  numer  referencyjny:  INP.271.13.2020  (dalej 

„postępowanie” lub „zamówienie”).  

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano  

w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lipca 2020 r. pod numerem 564847-N-2020. 

W  dniu  15  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę:  LUG  Services  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Zielonej  Górze  (dalej  „odwołujący”)  zostało  wniesione  odwołanie  wobec  czynności 

zamawiającego związanych z badaniem i oceną ofert oraz wyborem oferty najkorzystniejszej 

w postępowaniu. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zakresie  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania strony; 

2.  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  naruszenie  zasady 

uczciwej  konkurencji  i  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez 

wykonawcę: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 

(dalej  „przystępujący”  lub  „ELTAST”,  podczas  gdy  oferta  tego  wykonawcy  podlegała 

odrzuceniu; 

3.  art.  82  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  uznanie  przez  z

amawiającego,  iż  oferta  ELTAST 

odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  podczas 

gdy w rzeczywistości oferta ta była niezgodna z treścią SIWZ; 

4.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  nieodrzucenie  oferty  ELTAST  jako  oferty 

niegodnej z treścią SIWZ. 

W  związku  z  powyższymi  naruszeniami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

niniejszego  odwołania  w  całości  oraz  nakazanie  zamawiającemu:  unieważnienia  czynności 

wyboru  oferty  najkorzys

tniejszej;  powtórzenia  czynności  badania  ofert;  odrzucenia  oferty 

ELTAST, jako niespełniającej wymogów SIWZ; powtórnego wyboru oferty najkorzystniejszej i 

wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej; a także zasądzenie od zamawiającego na 

rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania,  w  tym  uiszczonego  przez  odwołującego  wpisu 


od  odwołania,  kosztów  wynagrodzenia  pełnomocnika  przedstawionych  w  późniejszym  toku 

postępowania. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

i pra

wnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

Odwołujący przywoływał opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu, zamieszczony 

w SIWZ zwracając uwagę, że zamawiający wymagał w załączniku nr 1 do SIWZ - Programie 

Funkcjonalno  - 

Użytkowym  (w  p.  1.3.3.,  s.  16):  „W  ramach  wymiany  obecnych  opraw 

(rtęciowych  i  sodowych)  oraz  dla  dowieszenia  opraw  i  dobudowy  nowych  punktów 

oświetleniowych  wskazanych  w  pkt  1.1  Przedmiot  zamówienia  zakłada  się  zastosowanie  

co  najmniej  8  typów  oprawy  na  źródła  światła  LED  o  określonych  w  Załączniku  nr  10  

Wytyczne  dla  opraw  oświetleniowych  LED  -  parametrach  oświetleniowych,  oraz  

o  następujących  cechach  wspólnych:  (a)  w  celu  ujednolicenia  wizerunku  gminy  oferowane 

oprawy  uliczne  muszą  pochodzić  od  jednego  producenta,  muszą  być  malowane  na 

jednakowy  kolor  z  palety  RAL  oraz  posiadać  jednakowy  korpus  (w  jednej  formie  i 

rozmiarze)”.  

Wykonawca  ELTAST  potwierdził  w  swojej  ofercie,  iż  proponuje  oprawy  w  trzech 

rozmiarach  korpusu  (BGP281,  BGP282  i  BGP283),  co  jest  niezgodne  z  wymogami  SIWZ  

i PFU.  

Zdaniem  odwołującego  argumentacja  wykonawcy,  iż  w  SIWZ  było  odniesienie  tylko 

do  załącznika  nr  10  i  11  dla  wymiany  opraw  jest  chybiona,  gdyż  PFU  stanowi  integralną 

część  SIWZ  i  zgodnie  z  cytowanym  zapisem  na  str.  16,  opisane  wymagania  dotyczą 

zarówno opraw do wymiany, jak i opraw do dowieszenia i dobudowy. 

Odwołujący wniósł o zobowiązanie zamawiającego do przedłożenia próbek w trakcie 

rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Dalej odwołujący podniósł, że zamawiający w odniesieniu do korpusu opraw wskazał 

w załączniku nr 1 do SIWZ - Programie Funkcjonalno - Użytkowym (w p. 1.3.3.): „(f) dostęp  

do  komory  zasilania  powinien  odbywać  się  od  góry,  w  celu  ułatwienia  przyszłych  prac 

konserwacyjnych

”.  

Wykonawca  ELTAST  w  kartach  technicznych  proponowanych  opr

aw  przedstawił 

zapis  o  dostępie  do  komory  zasilania  od  góry.  Konfrontacja  z  rzeczywistym  wyglądem  

i  funkcjonalnością  opraw  BGP  281,  282  i  283  pokazuje,  że  dostęp  do  komory  zasilania 

następuje od dołu - tam są śruby mocujące, które od dołu trzeba wykręcić, aby dostać się do 

komory  zasilania.  Tym  samym  w

ykonawca  nie  spełnił  wymogów  SIWZ  i  załączników,  

a z

amawiający powinien jego ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

jako niezgodną z treścią SIWZ. 


Zamawiający,  w  dniu  16  grudnia  2020  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do złożenia przystąpienia. W dniu  18 grudnia 2020 r., wykonawca: Centrum Zaopatrzenia 

Energetyki  ELTAST  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Radomiu,  zgłosił  swoje  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Zamawiający,  działając  w  oparciu  o  przepis  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  

złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości 

jako bezzasadnego.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ, 

ofertą złożoną przez przystępującego, po zapoznaniu się z odwołaniem i stanowiskiem 

procesowym  zamawiającego  zawartym  w  złożonym  piśmie  procesowym,  a  także  

po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  oraz  uczestnika  postępowania, 

złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Iz

ba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  ze 

środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkod

y, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

ubiega  się  o  przedmiotowe  zamówienie.  Objęta  odwołaniem  czynność  zamawiającego 

dopuszcza  udział  w  dalszym  toku  postępowania  podmiotowi,  którego  oferta  w  ocenie 

odwołującego podlega odrzuceniu. Odwołujący ma zatem interes we wniesieniu odwołania, 

gdyż sprzeczne z ustawą Pzp czynności zamawiającego w sposób negatywny oddziałują na 

interes odwołującego w postępowaniu. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy  w  formie 

elektronicznej.  Ponadto 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  wnioskowane  w  sprawie  

i złożone na rozprawie przez odwołującego. 


Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje 

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że przedmiotem zamówienia, zgodnie z pkt  3.1 

SIWZ są roboty budowlane obejmujące modernizację oświetlenia drogowego oraz dobudowę 

nowych  punktów  i  linii  oświetleniowych  w  Gminie  Poniatowa.  Zamawiający  opisał  zakres 

za

mówienia  w  następujący  sposób:  (3.2.1)  Wymiana  istniejących  opraw  oświetlenia 

ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 1100 szt. na terenie Gminy Poniatowa, w tym 

oprawy  ozdobne,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  10  do  SIWZ  pn.  „Wytyczne  dla  opraw 

oświetleniowych  LED”  oraz  załącznikiem  nr  11  do  SIWZ  pn.  „Zestawienie  ilości  i  mocy 

projektowanych  opraw  oświetleniowych  dla  poszczególnych  punktów  zapalania  na  terenie 

miasta  i  gminy  Poniatowa".  Moc  sumaryczna  1100  opraw  po  wymianie,  bez  uwzględnienia 

zmiennego  prof

ilu  mocy,  nie  może  przekroczyć  43,42  kW.  Wymiana  styczników  i 

bezpieczników.  Obecne  łączne  zużycie  energii  elektrycznej  przez  1100  opraw  to  508  479 

kWh. Zamawiający zakłada, że wmianie podlegać będzie ilość co najmniej 200 wysięgników i 

należy  to  wkalkulować  w  cenę  zadania.  Długości  nowych  wysięgników  powinny  wynikać  z 

poprawnych obliczeń oświetleniowych w celu zapewnienia spełnienia normy oświetleniowej. 

Wykonawca  odpowiada  za  demontaż  obecnie  zamontowanych  opraw  sodowych  oraz  ich 

utylizację  a  także  montaż  nowych  opraw  oświetlenia  ulicznego  LED.  (3.2.2)  Dobudowa 

oświetlenia  na  terenie  Gminy  Poniatowa  (słupy  ocynkowane,  wysięgniki,  linia  kablowa, 

oprawa LED), w tym: (3.2.2.1) dowieszenie co najmniej 367 nowych punktów świetlnych na 

istniejących słupach i liniach PGE, w tym 25 sztuk na słupach bez linii zasilającej, zgodnie z 

PFU  oraz  załącznikiem  nr  10  „Wytyczne  dla  opraw  oświetleniowych  LED”.  Łączna  moc 

sumaryczna  367  opraw  do  dowieszenia,  bez  uwzględnienia  zmiennego  profilu  mocy,  nie 

może  przekroczyć  16,92  kW.  Zamawiający  posiada  uzgodnienia  z  PGE  Dystrybucja  SA  w 

zakresie  dowieszenia  nowych  punktów  wg  istniejących  projektów,  uzyskanie  wszelkich 

pozostałych  niezbędnych  zgód,  dopuszczeń  i  uzgodnień  leży  po  stronie  Wykonawcy,  jak 

również  uzyskanie  późniejszych  odbiorów  i  zatwierdzeń.  (3.2.2.2)  budowa  łącznie  200 

nowych  punktów  świetlnych  na  nowych  liniach  o  łącznej  długości  około  14.500  mb  (ilość 

szacunkowa), zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

(PFU)  i  załącznikami  do  PFU  (załącznik  nr  9  -  lokalizacja  nowych  punktów  świetlnych  na 

nowych liniach oraz załącznik nr 10 - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED), w systemie 

„Zaprojektuj i Wybuduj". Łączna moc sumaryczna 200 opraw przewidzianych do dobudowy 

nie może przekroczyć 8,71 kW. Zamawiający nie posiada uzgodnień z PGE Dystrybucja SA 

w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień 

leży  po  stronie  Wykonawcy,  jak  również  uzyskanie  późniejszych  odbiorów  i  zatwierdzeń. 

Uruchomienie  nowego  o

świetlenia  leży  również  w  zakresie  zadania.  Obecnie  na 

projektowanych  odcinkach  Gmina  nie  posiada  urządzeń  oświetlenia  drogowego.  Celem 

inwestycji  jest  zapewnienie  oświetlenia  w  miejscach  dotychczas  nieoświetlanych,  przy 


zachowaniu  właściwych  parametrów  oświetleniowych,  zgodnie z  wymaganymi  normami  dla 

klas  dróg.  (3.2.2.3)  Wyniesienie  punktów  zapalania  ze  stacji  transformatorowych,  wraz  z 

zaprojektowaniem  i  uzyskaniem  niezbędnych  zezwoleń  w  ilości  co  najmniej  15  szt.  Dla 

zadań  opisanych  w  pp.  3.2.2.1,  3.2.2.2  i  3.2.2.3  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca 

przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadził inwentaryzację istniejących szafek 

zasilających,  zarówno  wydzielonych,  jak  i  zlokalizowanych  w  stacjach  trafo,  oraz  docelowo 

zaproponował  zmniejszenie  liczby  istniejących  szafek  SOU  poprzez  połączenie  niektórych 

obwodów  zasilania  i  redukcję  ilości  liczników.  Ostateczną  propozycję  wyniesienia  szafek 

SOU  oraz  redukcji  obwodów  zasilania  zatwierdzi  Zamawiający,  i  taki  zatwierdzony  projekt 

będzie podstawą do wyliczenia ewentualnej dodatkowej wartości zamówienia. Po wykonaniu 

montażu 

Zamawiający 

oczekuje 

od 

Wykonawcy 

sporządzenia 

inwentaryzacji 

powykonawczej, określającej ilości szafek SOU oraz poziomy zainstalowanej mocy opraw na 

każdym  indywidualnym  obwodzie  z  szafką  SOU  celem  wystąpienia  do  OSD  

z wnioskiem o redukcję mocy zainstalowanej. (3.3) Ubezpieczenie na okres 36 miesięcy od 

daty  odbioru  końcowego  inwestycji,  obejmujące  zamontowane  oprawy  oświetleniowe  oraz 

nowe  słupy  i  wszystkie  pozostałe  elementy  zadania  objętego  niniejszym  postępowaniem. 

Cena  za  w/w  ubezpieczenie  musi  być  ujęta  w  cenie  oferty.  Zamawiający  wymaga,  aby 

Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  złożył  promesę  instytucji  ubezpieczeniowej 

potwierdzającą  gotowość  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  w  formie  polisy  płatnej 

jednorazowo  za  okres  3  lat,  bez  regresu  i  zmiany  stawki  w  tym  okresie.  Promesa  powinna 

zawierać informację o bazowej wartości procentowej ubezpieczenia w stosunku do wartości 

inwestycji.  Ubezpieczenie  powinno  obejmować  co  najmniej:  (a)  Zdarzenia  i  katastrofy 

naturalne:  powódź,  huragan,  gradobicie,  uderzenie  pioruna,  trzęsienie  ziemi,  osunięcie  lub 

zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu lub lodu, zalanie cieczami, eksplozja, pożar, mróz, 

dym,  sadza,  upadek  drzewa  lub  innych  elementów  naturalnych;  (b)  Wandalizm,  rabunek, 

celowe  uszkodzenie  oraz  kradzież  z  włamaniem,  (c)  Katastrofa  budowlana,  upadek  lub 

osunięcie się kominów, budynków, masztów, dźwigów oraz innych elementów architektury i 

wytworów człowieka, (d) Uderzenie pojazdu, uderzenie fali dźwiękowej, (e) Inne nienazwane 

ryzyka.  (3.4)  Dokumentacja  powykonawcza  -  format  zapisu  *.pdf,  *.shp,  *xlsx  lub  inny 

ogólnodostępny  format,  zawierającą  szczegółową  inwentaryzację  nowobudowanego  i 

istniejącego  oświetlania,  stacji  zasilających  oraz  linii  drogowego  oświetlenia.  Szczegółowy 

zakres  prac  składających  się  na  przedmiot  niniejszego  zamówienia  zawarto:  (i)  Program 

Funkcjonalno-

Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; (ii) Lokalizacja nowych punktów 

świetlnych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” - Załącznik nr 9 do SIWZ; (iii) Wytyczne dla 

opraw  oświetleniowych  -  Załącznik  nr  10  do  SIWZ;  (iv)  Zestawienie  ilości  i  mocy 

projektowanych  opraw  oświetleniowych  dla  poszczególnych  punktów  zapalania  na  terenie 

miasta i gminy Poniatowa załącznik nr 11. (3.6) Przedmiot zamówienia będzie wykonywany 


zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami,  normami  oraz  na  warunkach  ustalonych  z  Wykonawcą  na  podstawie  umowy. 

(3.7) W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca 

winien dokonać wizji lokalnej na terenie 

prowadzenia przyszłych prac. 

Dalej  Izba  ustaliła,  że  załącznikiem  nr  1  do  SIWZ  był  Program  Funkcjonalno-

Użytkowy. W dokumencie tym opisano zakres zamówienia, analogicznie jak w treści SIWZ. 

Jednoczesnie w punkcie 1.3.3 opisano wymagania dla o

praw oświetleniowych, w tym także 

w  podpunkcie  dodatkowe 

wymaganie  dotyczące  opraw  oświetleniowych  i  sterowania,  lit  a) 

zapisano, 

że  w  celu  ujednolicenia  wizerunku  gminy  oferowane  oprawy  uliczne  muszą 

pochodzić  od jednego producenta,  muszą być malowane na  jednakowy kolor  z  palety  RAL 

oraz  posiadać  jednakowy  korpus  (w  jednej  formie  i  rozmiarze).  Ponadto,  zgodnie  z  PFU 

zamawiający  zastrzegł  sobie  prawo  do  żądania  okazania  dodatkowych  dokumentów 

potwierdzających  oferowane  parametry  techniczno-użytkowe  opraw,  w  tym  dostarczenia 

próbek  opraw.  Parametry  ujęte  w  dokumentach  technicznych  (karty,  certyfikaty,  atesty  itp.) 

muszą  być  zgodne  z  danymi  technicznymi  podawanymi  na  ogólnodostępnych  stronach 

producentów opraw (budowa, wymiary, skuteczność świetlna, żywotność itp.). 

Z  kolei  we  wzorze  umowy,  stanowiącym  załącznik  nr  8  do  SIWZ,  w  §1  opisano 

przedmiot  umowy  w  następujący  sposób:  (ust.  1)  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca 

przyjmuje  do  realizacji  zadanie  pn.:  „Modernizacja  oświetlenia  drogowego  oraz  dobudowa 

nowych  punktów  i  linii  oświetleniowych  w  Gminie  Poniatowa”.  (ust.  2)  Szczegółowy  zakres 

oraz  sposób  wykonania  robót  budowlanych  określa:  (i)  specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, (ii) PFU wraz z załącznikami, stanowiąca 

załącznik nr 2 do umowy, (iii) oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy,  (iv) 

harmonogram rzeczowo-

finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, stanowiący załącznik nr 4 

do  umowy.  (ust.  5)  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostar

czone  urządzenia,  materiały  będą 

zgodne   

z  dokumentacją  SIWZ  i  PFU.  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w 

pełni zgodne z tymi dokumentami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  będą  rozebrane  i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów  w  dokumentacji 

projektowej  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  w 

porozumieniu 

z  projektantem  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i 

poprawek.  (ust. 6) 

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją SIWZ i PFU 

oraz  obowiązującymi  przepisami  prawa,  sztuką  budowlaną,  wiedzą  techniczną,  zawartą  z 

Zamawiającym  umową,  uzgodnieniami  z  Zamawiającym  dokonanymi  w  trakcie  realizacji 

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z 

dokumentacją SIWZ.   


Ponadto  Izba  ustaliła,  że  ELTAST  złożył  ofertę  w  przedmiotowym  postępowaniu, 

deklarując  w  załączniku nr  10  do  SIWZ,  iż  proponuje  oprawy  w  trzech  rozmiarach korpusu 

(BGP281,  BGP282  i  BGP283). 

Jednocześnie,  na  wezwanie  zamawiającego  do  złożenia 

próbek - przedłożył oferowane oprawy. 

Pismem  z 

10  grudnia  2020  r.  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze, 

jako najkorzystniejszej ofert

y złożonej przez ELTAST. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania,  iż  w  niniejszym  postępowaniu  doszło  do  naruszenia  przez  zamawiającego 

przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia,  a  tym  samym,  na  podstawie  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp, 

r

ozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Na wstępie skład orzekający wskazuje, który to pogląd można uznać za ugruntowany 

w doktrynie 

i orzecznictwie, że zastosowanie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako 

podstawy 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  ma miejsce  w  przypadku

, gdy niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter 

zasadniczy  i  nieusuwalny,  przy  czym  dotyczyć  musi  ona  sfery  niezgodności  zobowiązania 

zamawianego  w  SIWZ  oraz  zobowiązania  deklarowanego  w  ofercie.  Polegać  ona  może 

także  na  sporządzeniu  i  przedstawieniu  oferty  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  SIWZ  

(z  zaznaczeniem,  iż  chodzi  tu  o  wymagania  dotyczące  sposobu  wyrażenia,  opisania  

i  potwierdzenia  zobowiązania/  świadczenia  ofertowego,  a  więc  wymagania,  co  do  treści 

o

ferty, a nie wymagania co do jej formy, które są również w SIWZ zamieszczane). Zawsze 

także winno być możliwe wskazanie i wykazanie na czym konkretnie niezgodność ta polega  

co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi  

i ustalonymi fragmentami czy normami SIWZ (tak np. w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  

z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt: KIO 775/19). Badanie przez zamawiającego treści oferty  

i  ocena  składanych  przez  wykonawcę  oświadczeń,  pod  kątem  zgodności  przedmiotu 

oferowanego  z  zamawianymi  dostawami,  usługami  czy  robotami  budowlanymi,  polegać 

winna zatem zawsze na porównaniu wymagań stawianych w SIWZ z treścią złożonej przez 

wykonawcę  oferty.  W  przypadku  jednoznacznego  stwierdzenia,  że  zawarte  tam 

oświadczenie,  na  przykład  co  do  parametrów  oferowanego  rozwiązania,  nie  odpowiada 

opisanemu  przez  zamawiającego  w  dokumentacji  przetargowej,  istnieje  podstawa  do 

odrzucenia oferty.  

Przypomnieć  należy  również,  że  SIWZ  jest  dokumentem,  który  ma  kluczowe 

znaczenie  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Z  jednej  strony  ma 


decyzdujące  znaczeczenie  dla  wykonawców,  kórzy  na  jej  podstawie  podejmują  decyzję  o 

udziale 

w  postępowaniu  i  przygotowują  ofertę  zgodną  z  wymaganiami  oraz  potrzebami 

zamawia

jącego,  z  drugiej  jest  to  dokument  na  podstawie  którego  zamawiający  dokonuje 

oceny złożonych ofert w sposób, który musi być zgodny z postawionymi tam wymaganiami  

i  zasadami.  Z  tych  powodów  ustawodawca  opisał  jaka  powinna  być  zawartość  SIWZ, 

wprowdzając przepis art. 36 ustawy Pzp.  

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, skład orzekający 

doszedł  do  przekonania,  że  zamawiający  dokonał  oceny  oferty,  złożonej  przez 

przystępującego  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  skwantyfikowanymi  i  opisanymi 

jednozna

cznie  w  treści  SIWZ.  Ponadto,  na  etapie  oceny  złożonych  ofert,  dokonuje 

interpretacji zapisów, które sam wskazał w dokuemntacji przetargowej, jako obowiązujące. 

Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z PFU, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, który 

opisywał  przedmiot  zamówienia,  który  zrealizować  winien  wykonawca,  w  punkcie  1.3.3 

zamieszczono 

wymagania dla opraw oświetleniowych. W podpunkcie dodatkowe wymaganie 

dotyczące  opraw  oświetleniowych  i  sterowania,  lit  a)  zapisano,  że  w  celu  ujednolicenia 

wizerunku  gminy 

oferowane  oprawy  uliczne  muszą  pochodzić  od  jednego  producenta, 

muszą być malowane na jednakowy kolor z palety RAL oraz posiadać jednakowy korpus (w 

jednej  formie  i  rozmiarze). 

Tymczasem  przystępujący  zaoferował  oprawy  w  trzech  różnych 

rozmiarach  korpusu, 

co  wynika  zarówno  z  treści  oferty,  jak  też  obrazują  próbki  złożone  

w postępowaniu (każa z trzech okazanych próbek była w innym rozmiarze, w zależności od 

ilości diod LED, które zostały umieszczone w oprawie). 

Izba nie podzieliła stanowiska zamawiającego i przystępującego co do tego, że prace 

wykonywane  w  ramach przedmiotu  zamówienia  obejmowały  dwa  odrębne  zakresy,  a  treść 

SIWZ  opisywała  niezależnie  wymagania  dotyczące  dobudowy  oświetlenia  i  wymiany 

istniejących opraw oświetlenia ulicznego. Z niezrozumiałych powodów zamawiający pomimo 

tego,  że PFU  opisywał  zadanie,  które musi  zostać zrealiozwane jako całość, gdyż  jak sam 

przyznał  w  PFU  zawarto  analogiczne  zapisy  jak  w  treści  SIWZ,  odnoszące  się  zarówno  

do  wymiany  opraw  (pkt  1.1.1),  jak  też  dobudowy  oświetlenia  (pkt  1.1.2)  stwierdził 

jednocześnie,  że  do  opraw  objętych  zakresem  prac  polegających  na  wymianie  istniejących 

opraw  na  nowe  oprawy  LED  -  nie 

miały  zastosowania  wymagania  PFU  odnoszące  się  do 

jednakowego  korpusu  oprawy  (w  jednej  formie  i  rozmiarze).  Ta

kie  wnioski  nie  płyną  ani  z 

treści  SIWZ,  ani  z  PFU.  Dokument  ten  przewiduje  to  wymaganie,  odnosząc  je  do  całego 

rezliowan

ego przez wykonawcę zamówienia, nie precyzuje bowiem, że wymaganie to odnosi 

się  do  części  realizowanego  zakresu,  ale  znalazło  się  w  miejscu  w  którym  opisano 

wymagania dotyczące wszystkich opraw.  

Stanowisko  zamawiającego  jest  sprzeczne  zarówno  z  uregulowaniami  SIWZ,  jak  

i  PFU.  Dostrzec  należy,  że  zgodnie  z  pkt  3.1  SIWZ  przedmiotem  zamówienia  są  roboty 


budowlane,  które  obejmują  zarówno  wymianę,  jak  i  dobudowę  opraw.  W  punkcie  3  SIWZ 

wskazano,  że  szczegółowy  zakres  prac  składający  się  na  cały  przedmiot  zamówienia 

zawarty jest m.in. w PFU. Również z treści samego PFU wynika, że ten odnosi się do całego 

zakresu  przedmiotu  zamówienia.  Wskazuje  na  to  przywoływany  wcześniej  punkt  1.3.3,  ale 

także  1.2.2,  gdzie  zawarto  wymagania  odnośnie  realizacji.  W  literach  „c”  i  „d”  opisano 

szczegółowe parametry opraw, które będą dowieszone i dobudowane. Analogioczne zapisy 

zawarto  również  we  wzorze  umowy,  między  innymi  w  §1,  w  którym  opisano  przedmiot 

umowy 

w  następujący  sposób:  (ust.  1)  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do 

realizacji  zadanie  pn.:  „Modernizacja  oświetlenia  drogowego  oraz  dobudowa  nowych 

punktów  i  linii  oświetleniowych  w  Gminie  Poniatowa”.  (ust.  2)  Szczegółowy  zakres  oraz 

sposób  wykonania  robót  budowlanych  określa:  (i)  specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, (ii) PFU wraz z załącznikami, stanowiąca 

załącznik nr 2 do umowy, (iii) oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, (iv) 

harmonogram rzeczowo-

finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, stanowiący załącznik nr 4 

do  umowy.  (ust.  5)  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  urządzenia,  materiały  będą 

zgodne  z dokumentacją SIWZ i PFU. Nie ulega zatem wątpliwości, że PFU był dokumentem 

kluczowym,  opisującym  zakres  zamówienia  i  precyzującym  wymagania  odnoszące  się  do 

sposobu jego realizacji. 

Zamawiający tłumaczył również, że  myśląc o ujednoliceniu miał na  myśli jednakowe 

oprawy  na  ulicy  czy  w  dane

j  miejscowości,  a  nie  konieczność  zamontowania  jednakowych 

opraw  w  pełnym  zakresie.  Również  to  stanowisko  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  takich 

dokumentach  jak  SIWZ  czy  PFU. 

To  jak  rozumiał  zamawiający  wskazane  wymaganie, 

dotyczące ujednolicenia, wynika z definicji zawartej w pkt 1.3.3 PFU, tj. jednakowe korpusy 

opraw,  a  więc  oprawy  w  jednej  formie  i  jednym  rozmiarze.  Zamawiajacy  nie  może 

dokonywać  na  etapie  oceny  złożonych  ofert  innej  interpretacji,  niż  wynika  to  z  brzmienia 

dokumentów  przekazanych wykonawcom  w  postępowaniu.  Ponownie należy  podkreślić,  że 

to one 

są wiążące zarówno dla wykonawcy, który ma obowiązek przygotować i złożyć ofertę 

zgodnie z opisanymi tam parametrami 

i zasadami, a zamawiający dokonuje oceny wyłącznie  

w oparciu o wymagania, które sam określił i ustalił.  

Tym  samym  z

amawiający,  winien  podjąć  decyzję  o  odrzuceniu  oferty  ELTAST 

stwierdzając,  że  jest  ona  niezgodna  z  treścią  SIWZ,  albowiem  nie  spełnia  wymagań 

odnośnie jednakowego korpusu opraw. 

Jednoczesnie  skład  orzekający  nie  podzielił  zastzeżeń  odwołującego  w  zakresie,  

w  jakim  podnosił  on,  że  oferta  ELTAST  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ,  gdyż  dostęp  do 

komory zasilania nie odbywa się od góry.  

Izba podzieliła stanowisko zamawiającego, że określenie „dostęp do komory zasilania 

powini

en odbywać się od góry” oznacza tylko tyle, że pokrywa komory ma być otwierana od 


góry.  Bez  znaczenia  zatem  pozostaje  kwestia,  że  celem  otwarcia  komory  należy  odkręcić 

śruby znajdujące się na dole. Ta czynność zmierza wprawdzie do otwarcia komory, ale już 

sam  dostęp,  po  odkręceniu  śrób  ma  miejsce  od  góry.  Potwierdził  to  dowód  z  okazania 

próbek, przeprowadzony na rozprawie. 

Odnosząc się do  przedstawionych przez  odwołującego  na tą okoliczność  dowodów, 

które  miały  prezentować  rozwiązania  w  których  oprócz  tego,  że  komora  otwierana  jest  od 

góry,  to  również  śruby  znajdują  się  na  górze,  Izba  uznała  je  za  nieprzydatne  do 

rozstrzygnięcia  sprawy.  Należy  zgodzić  się  z  zamawiającym,  że  w  treści  SIWZ  nie 

sformułowano  wymogu  dotyczącego  lokalizacji  samego  zamka,  a  zatem  ta  jest  bez 

znaczenia dla oceny opisywanego wymagania. 

Z powyższych powodów Izba orzekła jak w sentencji wyroku. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),  

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1. 

Przewodniczący:    ………………………..…… 


wiper-pixel